De BrandstoifenGominlssI GBAlkraa#f ttemengd iMeuaa. ooekaankondi gin g. Telegrammen van heden. deelt mede: dat op alle bons der Zomerrant- soenkaarten, Bruinkolenbriketten kunnen wor den besteld en tot nadere aankondiging eveneens op de nog aanwezige bons der mini mumrantsoeo kaart. Dat de zomerrantsoenkaarten en de beide bons No. 1 der minimumrantsoenkaarten na 30 SEPTEMBER komen te vervallen. Dat voor de groep B: kantoren, magazijn ner, werkplaatsen, hotels, restaurants en der gelijke 65 pet. van het rantsoen kan worden betrokken voorloopig in stukkolen en eierko len, voor de groep C. openbare gebouwen, enz. 75 pet. zooveel mogelijk in soorten naar eigen keuze en voor de groep D. evenals voor B. De bestellingen voor B. C. en D. moeten aan haar kantoor WAAG'PLEIN I worden gedaan. Brandstoffen-Commissie Alkmaar, Ji. H. JACOBSE. HEt 25-JARIG JUBILEUM DER S. D. A. P. De Sociaal-Democratische Arbeiders Par tij bestaat 25 jaar. Zij werd te Zwolle op den 26en Aug. 1894 door een twaalftal perso nen gesticht. Deze waren de heeren mr. P. J. Troelstra, H. H. van Kol, W. H. Vliegen, j. n. Scüdper; W. P. G. rielsdingen, T. van der Goes, Henri Polak, H. Spiekman, A. H. Gerhard, J. A. Fortuijn, L. Cohen en H. J. van der Vegt, op dien datum bijeengekomen om, naar aanleiding van het alzweren van al le parlementaire actie door Domela Nieuwen- nuis en zijn Socialistenbond een nieuwe soc. dein. partij te stichten die naast de economi sche, ook de parlementaire middelen met zou versmaden. Het Volk wijdt aan de gebeurtenis een groot gedeelte van zijn kolommen. In een noofdartikei „Ons Jubileum" getiteld, zegt het Dlad dat „wie zich rekenschap wil geven van de beteekénis der 8. D. A. P. voor de Ne- derlandsche arbeidersklasse, voor het JNeder- landsche volk, zich poge voor te stellen, hoe het er in ons land zou uitzien zonder haar. Welk een ontzaglijk stuk beschaving zou het volk hebben gemist zonder de levenwekkende kracht van de S. D. A. P. op bijna elk gebied van de samenleving. Dank zij den volharden den strijd onzer partij is het lot der ouden minder hard geworden, blijft veel ellende en vernedering hun bespaard, veel waardigheid hun behouden. Onze partij heeft dwars door alle liberale tradities heen, de hand gereikt rot het begraven van den ouden politieken schoolstrijd, om een einde te maken aan den schandelijken toestand dat meeningsverschil ien der volwassenen weirden uitgevochten op den teeren rug van het kind. Wij hebben den achturendag vervoerd, en voor man èn vrouw uit de arbeidersklasse het kiesrecht, de poli tieke bevrijding. In elk opzicht, mogen wij zeggen, heelt -de S. D. A. P. voor de arbei dersklasse de baan vrij gemaakt naar nieuwe stralende idealen, die tezamen vormen de so- ria'istisciie samenleveing. Overal in de te genwoordige Mij wordt gearbeid aan een gemeeuschapsdoel, bespeurt gij de le venwekkende kracht van de S. D. A. P.; zelfs waar zij is uitgebannen als Beelzebub, en al- la deuren en vensters zijn voorzien van hiëro- glyphen om haar binnentreden te beletten, als bijvoorbeeld in de katholieke vakbeweging, daar leeft men slechts, dank zij den bevruch- tenden adem van het socialisme, daar zou men, aan zich zelf overgelaten, tot verdorring er afsterving gedoemd zijn." Zondag heeft de partij in het Concertge bouw te Amsterdam haar jubileum feestelijk herdacht, Het partijbestuur hield allereerst van 12 tot 2 urn receptie in de Kleine zaal van het Con certgebouw. Door een groot aantal arbeiders organisaties weiden bloemstukken gezonden, die weidra het podium geheel vulden. Het was als het ware een rood veld van dahlia's rozen en gladiolen. Aan een lange tafe' had het oestua. plaats genomen. Alleen de hee ren Schaper en Hermans ontbraken, maar daarentegen zat mede aan de heer Helsdingen ais oudste der twaalf, die de partij opricht ten. Allereerst werd het woord gevoerd door den heer Kupers namens het hoofdbestuur van den Ned. Bond van Vakvereenigingen. De voorzitter van het partijbestuur, de heer W. H. Vliegen, dezen spreker beant woordende, dankte voor de gelukwenschen en het cadeau, een bronzen beeld voorstellen de „De Vainqueur.' 'Verder voerden nog het woord de heeren Pothuis van den A. B. B. en de heer Gaasbork namens de Utrechtsche af deeling van de partij. Alvorens het woord te geven aan de verde re sprekers en spreeksters, deelde hij mede, dat onder de vele telegrammen er een was van de Belgische partijgenooten, met de ver zekering dat in geen enkel geval de solidari teit van de Belgische 'en Nederlandsche ar beiders zal vertroebeld worden, door imperia listische strekkingen, van waar zij ook mo gen komen. Om ongeveer twee uur bedankte de heer Vliegen voor alle aangeboden gelukwenschen en begai men zich naar de feestvergaderin- gen, die in de groote zaal en in den tuin van het Concertgebouw gehouden,werden. Daar waren inmiddels samengekomen de bestuurs leden van de bonden en vereenigingen, die zich op het standpunt plaatsen van de S. D. A.P., De bijeenkomst in de zaal werd eopend door den heer Vliegen, die herinnerde aan de oprichting te Zwolle door de z.g. twaali apos telen. Spr. stond er enkele oogenblikken bij stil en zeide, hat men wel eens beweert, dat de leiders thans veel gematigder zijn dan tour Spr. stelde daar tegenover de vraag, of de bourgeoisie nu dezelfde is als 25 jaar gde den. De invloed van de partij is ook daar niet uitgebleven. Wie had toen gedacht, dat wij het ooit zoo va- zouden brengen, dat het algemeen kisrecht in de grondwet zou vast gelegd worden? Wie had ooit gedacht, dat ooit op het congres te'Parijs de 8-urendag op het programma kwam, en dit met bijna alge- meene stemmen door Tweede Kamer zen aangenomen Men zal niet kunnen ontke nen, dat in de laatste kwart eeuw heel veel is veranderd. De verhoudingen zijn veranderd. Spr. noemde ten slote dezen dag er een vol beloften, vooral voor de jongeren. Nadat verschillende voordrachten waren gehouden, was het woord aan mr. P J. Troelstra, die met daverend applaus wend be groet. De gedachten, die spreker bestormden op dat oogenblik, zal hij niet trachten weer te geven, maar hij wenschte te verklaren, da Het zijn gelukkigste jaren zijn geweest, die ccinenschelijke zware tijd, die spr. in dienst van de sotiaaCdemocratie had doorgemaakt. Dat wij de jaren zoo gelukkig hebben doorge maakt, komt door bet onverwoestbare idealis me. We hebben de partij niet gesticht, aldus spr. Zijt gij bezield met eerlijke onbaatzuch tige lieide voor de zaak? Hebt gij die, dan zullen wij met u spreken over de revolutie. Het is niet gelukt, aidus vervolgt spr., aan de bourgeoisie ons ei; onder te houden. Wij zijn een heele politieke macht geworden in ons land. Illusionist is hij, die meent de vakbe weging in Nederland te kunnen tegenhouden. Door ons te betrekken in verschillende baan tjes kan de bourgoisie ons tijdelijk verzwak ken. Spr. riep de jongeren op sterk te staan voor de socialistische partij en eischte van hen, dat zij zich met geestdrift zullen geven. Spr eindigde met op eenheid aan te drin gen, die allen moet bezielen in de moeilijke tijden, die aanstaande zijn. Spr. vërzocht al len op te staan en in gedachten den eed te zweren van trouw aan het vaandel van de soc. dem. arbeiderspartij. Toen mr. Troelstra het podium verliet, werd de Internationale door de heele vergadering staande aangeheven. In het tweede gedeelte van deze feestverga- dering werden vocale en instrumentale voor drachten gehouden. Het slotwoord werd gesproken door den heer Helsdingen. In den tuin van het Concertgebouw Werd een dergelijke bijeenkomst gehouden. DE ACTIE DER ONDEROFFICIEREN. Vrijdagavond werd door de onderoff. ver. „Ons Belang" te Assen een openbare verga dering gehouden om te komen tot een betere salarieering. De voorzitter deelde mede, dat het bestuur gepoogd had den nood van de onderofficieren ter kennis te brengen van de chefs van korp sen ter plaatse. Alleen de commandant van het le reg. inf. ontving dat bestuur welwillend en beloofde zijn steun. Commandant 4e aid. 4e reg. veld-art. wei gerde dat bestuur te ontvangen, terwijl com mandant II, 12e reg. inf. het direct bij. ont vangst zijne ontevredenheid te kennen gaf over eene aangenomen motie in de afdeeling. Hij wenschte alleen verzoeken van onder officieren in behandeling te nemen, ingediend langs den hiërarchieken weg; daarmede was het onderhoud afgeloopen. Deze wensch werd aan de onderofficieren kenbaar gemaakt, doch allen weigerden langs den hiërarchieken weg hun wenschen kenbaar te maken; verbe tering wensch ten zij! allen langs organisato- rischen weg. De voorzitter zegde hun voor dit besluit dank. Hij wees er op dat than$ geen enkel chef ter vergadering was, wel een bewijs van de belangstelling, van officieren in het lot hunner onderofficierenmocht er iets gebeu ren, vervolgt de voorzitter, dan wijst het be stuur de verantwoordelijkheid af, maar komt deze geheel voor rekening van de chefs, die zqo weinig medeleven* Door den Heer Harekamp werd daarna het droevig bestaan van de onderofficieren en hunne gezinnen geschilderd van 1914 af tot heden. Hij spoorde allen aan, pal te staan en het bestuur steeds te volgen. Een mededeeling van de ontvangst van bet hoofdbestuur door den minister van Oorlog op 25/ Juli j.l., waarbij Z.E. had, verklaard dat er niets meer zou gebeuren ten behoeve van de onderofficieren en hij de onderofficie ren, die hun plicht verzaakten., soldaat zou maken, werd met gefluit ontvangen. Mededeeling werd gedaan, dat op 8 Sep tember een groote protestvergadering zou worden gehouden, waarbij de onderofficieren uit Groningen en Leeuwarden worden uitge- noodigd en twee hoofdbestuursleden zonden optreden. A .WI-ANNEXATIEFEEST. On initiatief van .den burgemeester van Maastricht zullen aldaar op 31 Augustus en 1 September groote nationale feestelijkheden worden .gehouden, die tevens een anti-an- nexionistisch karakter zullen dragen. Eir is reeds een comité gevormd' van besturen van plaatselijke vareenigdnigen. Waarschijnlijk zul len ook een optocht en bloamenieoirsio- worden gehouden. SALARIS EN PE-NSIÜEN VAN WETHOUDERS. B. en W. van Velsen stéllen den gemeente raad vow, den wethoudetrs pensioen te verlee- nen en wel na het bereiken van den 65-jari- gen leeftijd!, na ongeschiktheid wegens lichaamsgebreken, na niet herkiezing als raadslid of wethouder. Voorgesteld wordt, het pensioen te doen bedlragen voor ellke maand van het vervulde wethoudersschap l'/240ste ran het laatst genoten salaris als zoodanig. Voorts is 'bij den raad een voorstel ingeko men van den burgemeester om de jaarwed den der wethouder® met ingang van 1 Janu ari j.L vast te stellen op 2500, Thans be- dtragen deze 1500. DIEFSTAL VAN DIAMANTEN. Eeniigen tijd geleden raakte een Oostenrij ker, Spira géheeten, in een nachthuis te Am- sterdam een bedrag van ongeveer 20.000 aan diamanten kwijt. De bezoekers van de Beurs wor den Diamanthandel werden door middel van een aanplakbiljet op de hoogte gebracht, maar niemand meldde zich met de diamanten aan. Toen Spira zich oen paar dagen later in Antwerpen bevond' werden hem daar zijn eigen diamanten te koop aangebod'en. Een onderzoek, dat werd ingesteld, bracht aan het licht, dat de diamanten het eerst door een paar andere Oostenrijkers te koop werden aangeboden aan dén houder van een vleesch- winkel in de Weesper straat in de hoofdstad. Ze werden door dezen weer verkocht aan zijn schoonzoon. De diverse kooper-s hebben den Oostenrijker don koopprijs vergoed. VEREENIG ING VAN LEERAREN M. O. Vrijdag 29 en Zaterdag 30 dezer houdt de Vereeniging van leeraren bij bet middel baar onderwijs haar 53e algemeene verga dering in hotel de 1' Europe te Utrecht. Be halve de onderscheidene paarverslagen, ver meldt het programma o.tn. een referaat van den Utrechtscben hoogleeraar prof. dr. Ernst Cohen over: „Het promotierecht der H.B.S. met 5-jarigen cursus voor alle faculteiten." EEN VANDAAL, ten mijnwerker, aikomstig uit Groesbeek, tieeit in de kolonie Nieuw-Beigie, te Aeriua- ue, op iooudag op een ergerlijke manier üuib gehouueu. Smuoraronaen kwam de koleuuel- ver, me a morgens zijn zuur verdieuue cen ten had opgestreken, 's middags tnuis. In ae eerste plaats moest zijn vrouw het ontgel den. Hij mishandelde en trapte haar, en sloeg haar een diepe wonde in het achterhoofd. De meubeltjes werden toen een voor een on der handen genomen. Kachels, tafels, stoelen en kosten werden door den vandaal in grui zelementen geslagen. De huisgenooten vluchtten de straat opde kachel wierp hij de vluchtelingen na. J oen kwam de spiegel aan de beurt.' Dit meubel slingerde hij door de kamer, waarhij een kind een vreeseiijke wonde aan het been bekwam. De heele buurt was te hoop, geloopen. ien slotte sloeg de mijnwerker de ruiten m en verwondde zich hevig aan pols en arm. De slagader werd doorgesneden. Zonder des kundige hulp ware hij doodgebloed. De woes teling werd naar het hospitaal overgebracht. NEDERLAND EN TSJECHO-SLü- WAKIJE. Het 1 sjecho-Slowaksche persbureau meldt dato 24 dezer uit Praag L>e Nederlandsche legatie te Parijs heelt den 19en aan de Tsjecho-Slowaksche een schrijven van de Nederlandsche regeering overnandigd, waarin deze den wensch te ken nen geelt in officieele diplomatieke relatie met de "lsjecho-Slowaksche regeering te treden en I sjecho-Slowakije erkent als een onafhan kelijke souvereine staat. VERKEER AAN DE ZEEUWSCH- VLAAMSCHE GRENS. Den iaatsten tijd is de -gelegenheid voor Nederlanders om bezoeken te brengen van uit Zeeuwsch-Vlaanderen aan Belgie, zeer ver gemakkelijkt. Zelfs voor rijwielen worden passen voor een of meer dagen verstrekt. Ia Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen schijnt voor het verkeer in omgekeerde richting scher pe controle te worden gehouden, DE TRAM ALS BRANDSTICHT STER. Te Rodeh ie een begin van -brand veroor zaakt, dWrdiat vonken van de go-ederentram GroningenDrachten terecht 'kwamen op het huis bewoond djootr W. Roede. Sjpoed waren de conducteurs op het dak en wisten, -geholpen -dooir andaren, den brand te bua- schen. Dit is nu de tweede maal, diat eor doo-r de team brand is ontstaan. Het wekt alge- imeene verontwaardiging, dat de trammaat- echiappij weigert de brandschade te betalen aan J. Boer, wiens huis onlange ten gevolge van de vonken uit de locomotief is afgebrand, temeer d-aair bet perceel niet verzekerd was en Boer niet tot de welgesteiden behoort. UITVOER VAN1 BOTER. De minister van landbouw heeft -bepaald, -diat van de boter, bereid door producenten, bedoeld in de beschikking van 15 Aug., welke zich schriftelijk hébben verbonden tot nako ming der verplichtinger-j hun ingevolge art. .1 en 2 van geu.-c.nde beschikking opgelegd, zal mogen worden uitgevoerd 25 pet. -der pro ductie over de week van 29 Juni0 Juli j.L en 20 pet. der productie -over elk dter wéken 6—13 Juli, 1320 Juli, 2027 Juli, 27 Juli 3 Augustus, 310 Augustus, 1017 Aug. jl. Aan dezen uitvoer is tevens de voorwaarde verbonden, dat vorenbedoelds producenten voor eigen rekening en risico eventueel vow rekening en risico der varfcoopoombina- tie, waarbij zij zijn aangesloten eene hoe veelheid boter, gelijk aan 2/3 der hoeveelheid, waarvoor zij consenten zullen ontvangen, in koelhuizen opslaan eü tussühen 1 November 1919 en 15 Februari 1920, op eerste aanvrage dioor -of namens den minister van landbouw afleveren tegen den prijs van 2.80 per K.G., verhoogd: met een in overleg met belangheb benden nader te bepalen bedrag der opslag- koeten. ONDER DE WAPENEN HOUDEN VAN VERLOFSPERSONEEL. Naar aanleiding van daaromtrent ontvan gen rapporten hotft de Minister van Oorlog nog niet de overtuiging, dat het onder de wapenen houden van verlofspersoneel zich bepaald heeft tot betgeen strikt noodzakelijk is Het aantal verlofs-officieren en onderoffi cieren, dat onder de wapenen blijft, zal dan ook binnen enkele maanden zeer aanzienlijk beperkt worden. In verband hiermede Reeft de Mnster pgave verzocht van de verlofs- offcieren en onderofficieren, die nog onder de wapenen zijn, met vermelding waarom zulks noodzakelijk is. BEWAKINGSDETACHEMENT TE BERGEN. jongetje van een jaar of acht overreden en gedood. Uit het zelf (je gezin werd enkele we ken ge eden een ander zoontje aangereden en ernstig gewond door een auto. Een zusje van van het tweetal werd in dien tusschqitijd mee getroond door een ouden man, die voor dit misdrijf in handen der zedenpolitie viel. Zondag moest voor de moeder, die door al die ellende ziek was geworden, door de poli tie voor geneeskundige hulp worden gezorgd DRIE JAAR ONDERWEG den 21 bestemmi Het personeel vart de 3e ploeg der lichting iv!8, gedetacheerd bij het eewakingsdetache- ment te Bergen (N.-H.), hetwelk met onbe paald, klein verlof, is vertrokken, is vervan gen dooi personeel van het 21ste regiment infanterie uit den Helder. DE WERKZAAMHEDEN DER NIEUWE KAMER. Het ligt in de bedoeling dat de Tweede Ka mer bij de hervatting harer werkzaamheden op Dinsdag 9 September in de eerste plaats de wijziging der Invaliditeitswet en vervol gens de wetsontwerpen betreffende de vrij willige ouderdomsverzekering en inzake de liquidatie van het Kon. Nauouaal Steuncomi té zal behandelen. De aanvang van de behandeling van de Arbeidswet in de Eerste Kamer wordt te gen Donderdag 18 September tegemoet ge zien. Waarschijnlijk zal de Tweede Kamer ook het ontwerp-Gezondheidswet nog vóór de be handeling der Staatsbegrooting afdoen. Tegen October is de instelling van den Hoogën Raad van Arbeid te verwachten, welks eerste taak zal zijn advies uit te bren gen over den algemeenen maatregel van be stuur ter uitvoering der Arbeidswet, (in de onderstèlling dat de Éérste Kamer deze in middels zal hebben aangenomen). Deze alge meene maatregel zal begin October in con cept gereed zijn en dus dadeljjk aan het nieuwe college kunnen worden voorgelegd. UIT ééN OEZIN. Zaterdagavond heeft op de Kipstraat te Rotterdam een motorwagen van lijn 5 een Een brief, dragende het poststempel „Sin gapore" 25 September 1916, bereikte c Augustus 1919 zijn plaats v in Holland Deze brief had het distinct! „Opened by censor", volgnummer 5507. Wie weet hoevele brieven nog op doorzen ding van de Engelsche post naar Holland wachten. DE HEMEDSIGHE BERG TE OOSTERBEEK. Het plan -bestaat om het landgoed! de He- melsohe Berg te Oosten beek, dat door de ge meente Renlkium is aangekocht, vo-or een deel te bestemmen tot villapark of -gedeelten te verhuren in erpacht -als bouwterrein. Het kas teel zelf en 'het terrein ten Zuiden daarvan zal, indien de a.s. raadsvergadering dit goed keurt, voot den tijd van 75 j-aren in erfpacht verhuurd worden aan mevr. Beelaerts van Blokland te Oosterbeek voor het bedrag van 175.000 en een jaarlijksche huur van 25, op dit -deel blijft dé vrije wandeling dan be staan. - STAKING GEMEENTE-WERKLIE DEN. In de gisteravond gehouden vergadering van den Fed-eratieven en Neutralen Bond van gemeentewerklieden te Amsterdam werd met ruim 1400 stemmen vóór, 460 tegen en 80 blanco besloten tot een 24-urige staking op heden, Dinsdag, als protest tegen de voordracht van B en W- inzake het verstrek ken van 100 toeslag en nikderbijslag. De eisch van 500 tot 1 Juli en vanaf dien da tum minimumloon van 30.15 wordt ge handhaafd. De christelijke en moderne organisaties ne men geen deel aan de staking. De staking omvat alle takken van gemeentedienst. Hedennacht te 1 uur werd in „Handwer kers Vriendenkring" nog eene bijeenkomst gehouden. In de vergadering van gemeente-personeel, waarin liet besluit tot. de 24-uursstaking ge nomen werd, werd de volgende motie met bijna algemeene stemmen aangenomen: „De vergadering, enz.; kennis nemende van het voorstel van B. en W., onteaan de gemeente-werklieden een be drag ineens uit te keeien van 100, plus 15 voor elk kind, als tegemoetkoming in verband met de dure tijdenstelt nadrukkelijk vast, dat dé veranderde houding van B. en W. inzake tegemoetkoming aan de gemeente werklieden, slechts is te danken aan de krachtdadige actie "van de Federatie en den Alg. Bond; kennis nemende tevens van de besliste af wijzing op den eisch der organisaties, inhou dende 200 ineens en loonsverhooging van af Juli 1919, benevens dë uitsluiting van het inwonend en die jeugdig personeel en zij, op 15 September korter dan 6 maanden in dienst zijn, benevens de werklieden vallende onder art. 9 van het W. R. constateerende de weigerachtige houding van B. en Wom aan al de wenclieden, die daarop recht hebben, een voorschot te ver strekken, terwijl in de centrale commissie vergadering een ruime toepassing der voor- schottenregeling is toegezegd van oordeel, dat B. en W. daardoor blijk geven, niet te beseffen den ontzettenden nood toestand, waarin de werklieden verkeeren en voor overleg niet bereid zijn; protesteert met kracht tegen de poging van B. en W., om door ongelijke toepassing der voorschotregelin-g verdeeldheid te bren gen onder de gemeente-webklieden besluit door middel van een proteststaking van 24 uur uiting te geven aan de groote on* tevredenheid met hun toestand ai over het voorstel van B. en W., in het vertrouwen, dat deze laatste waarschuwing door het gemeen tebestuur niet in den "(vind zal worden ge slagen, doch aanleiding zal zijn hunne hou ding te herzien roept alle gemeentewerklieden op, zich achter dit pretest te scharen en de staking te aanvaarden." OUDE GEVEL TÉ TEEL. Door den verkoop van perceel D 9 aan de Markt te TIel dreigt gevaar voor den oud- aten -gevel daar ter stede no>g over. De achtergevel van dat perceel dateert uit het eerste ikwait der 14de eeuw. Vermoedelijk was hot oorspronkelijk een trapgevel; later tot opgevel verbouwd. Dit besluit men uit de slechts ten d'eele overgebleven cirkelvormige versieringen l-angs de kanten. De gevel is op getrokken uit afwisselend roo-de en groene verglaasde baksteen en bevat twee spitsbogige spaarvelden, ^waarbinnen een 'driepasboog, welke het smalle venster bevat; tussehen den spitsboog en den driepasboog vierpasversie- ringenin den top een spaarveld, gedekt met een driepasboog; inwendig sip aarnisje" De vorige eigenaar, de heer W. J. M-o-1, ver dient een woord van dank voor d'e piëteit, waarmee hij het bonwwerk spaarde. Het perceel, nu een -restaurant, 'krijgt een nieuwe bestemming. Daardoor staat het in 1551 opgeriéhte buurtgild „De Klomp" voor noodzakelijkheid haar teerdag voortaan buiten d'e buurt te houden. DE KONINGIN EN DE PRINS OP DE E. L. T. A. De Koningin zal Woensdag a.s. 27 Augus tus, de E. L. T. A. bezoeken, vergezeld van den Prins der Nederlanden. De duur van het bezoek aan de E. L. T. A. zal ongeveer twee uur bedragen. Gedurende de overtocht van H. M. naar het E.L.T.A.-terrein zal door watervliegtuigen worden gedemonstreerd boven het IJ en wor den geland in of bij de hydrohaven. Een van de hangars op het vliegterrein zal voor de ontvangst van H. M. op het vliegter rein worden ingericht. Direct na aankomst zal de Koningin zich eerst naar de tentoonstellingsgebouwen bege ven en vervolgens naar het vliegveld alwaar, als gewoonlijk, demonstraties van Nederland sche en' buiteniandsche vliegtuigen zullen plaats vinden. ONFORTUINLIJKE LANDING. Gistermiddag moest de bestuurder van bet I :errem bij de landing uitwijken voor personen, die zich op het veld bevonden. Hierdoor kwam het toestel aan de slootkant terecht, als gevolg waarvan het sluitstuk brak. De inzittenden bleven ongedeerd, het toestel zal met een dag hersteld zijn. KORTE BERICHTEN. De fruithandelaar v. E. uit Druten be merkte op het station te Eist dat hij zijn por tefeuille met 4000 kwijt was en dat hij deze waarschijnlijk had laten liggen in een Arn- hemschen huurauto, waar ze ook werkelijk werd weergevonden. Zoowel in het noordoosten als in het Zuid-westen van Friesland neemt het mond en klauwzeer onder de runderen af, maar toe onder de varkens. Menig varken sterft aan de ze ziékte, die kwaadaardig optreedt. Men meWt uit Oosfcdoirp, dat de stroolm vian ontvluchte Duitsehe krijsgevangenen nog steeds aanhoudt. Donderdag bedroeg hun -aantak 27 en Vrijdag 47. Haar zij zeggen kun nen wij er nog velen verwachten. 1 De negen S. D. A. P.-er®, die in den nieuwen gemeenteraad! van Maastricht zit ting zullen nemen, willen geen wethouders-ze tels aannemen. De R.-K. raadsfractie, 'be staande uit 13 I-oden, heeft nu de wet houder szetels onderling verdeeld. In de eikenbossched bij Rijssen (O.), vQ'onal in het jonge hout, 'komi veel meel dauw voor. Ook -de 1-ate erwten en oapu-cijners hébben van -deze ziékte te lijden-. De Centrale d-istributiedienst voor -de politie te Rotterdam heeft -bij verschillende handelaars 170.000 kippeneieren in beslag 'ge- nomen', die in strijd met de voorschriften waren ingékailkt. De landarbeider® te Wijnal-dum; Do-ng- ju-m en Pred (Fr.) krijgen 10 pet. loonsver- homging en hebben nu de staking opgeheven. Zondagnacht is de gemeenteveldwach ter Dijkslag, te Borne, bij liet sluiten van een café levensgevaarlijk verwond door zes lan ge diepe sneden in hoofd, gezicht en hals en een in den rug. De vermoedelijke dader S., uit Hengelo, is aangehouden. UIT SC'HAGEK De heer H. P. van Minnen te Schagen is behoemd tot onderwijzer te Nijmegen. ,1 Ons Noorderkwartier in woord en beeld." In het nummer van 21 Augustus wordt bij een portret een waardeerend artikel gewijd aan het oud-raadslid den heer J. de Lan ge C.Jzn. Van S. W. Houtsma vindt men een bespre king van de Kennemer dorpen, waarna een artikeltje over het Russenduin volgt. S. Fi. A. Esser vervolgt zijn brieven uit Hoorn, terwijl het nummer sluit met een bespreking van „Vreemdelingenverkeer en democratie." Langs de wegen der beproeving door dr. And ré Schillings (uitgave H. H. Fongers, Uithuizen.) Onze oud-stadgenoot Dr. Schillings heeft in dit boekje in een zestal novellen een beeld van het menschelijk lijden in zijn verschillen de vormen gegeven. „Het geluk dat wreed verstoord werd" zou ook de titel van dit boekje kunnen zijn. Er zijn treffende schetsjes bij, een paar uit het ongelukkige Bclgenland en een met gevoel geschreven verhaaltje: „UiUt een meisjesle ven", de geschiedenis van de bekoorlijke Cu- ly, die de eerste bloemen van haar verloofde op haar graf kreeg. Dorpsbijgeloof, de laatste van een geslacht en tie tragedie van een leven brengen weinig verrassingen. Meer treft het slot van het pittig geschre ven „Vlucht en thuiskomst." De twee Belgen, man en vrouw, wier kindje op de vlucht naar Holland gestorven is, vin den bij hun terugkomst in Antwerpen hun huisje nog onaangetast. M'aar als zij het doffe kamertje zijn inge treden ligt de kanarie dood in het kooitje. Zoo vertelt Dr. Schillings het: Te hunkeren zaten ze naar geluid. Met een stoel trok de man naar de plaats waar een kooitje hing en 't afnemend zette hij het voor zich op tafel. Het vogeltje in zijn getralied huisje roerde niet Ifieer. „Arm veugelke", zei Door, ,gij zult niet meer zingen, gij zijt ook dood." Siska trok 't kooitje nSar zich toe, haalde 't vogeltje er uit en begon te spreken tegen 't diertje. Wezenloos stond Door toe te kiiken. Plots schitterde woede in haar blikken, ze smeet de kanarie op den grond en trapte er tegen met den voet Toen barste hij los in luid gesnik, de han den tegen de oogen aangedrukt: „Franske dood en gij gaat zot worden".... Dr. Schillings' boekske is waard door ve len gelezen te worden. HERZIENING VERDRAG 1839. PARIJS, 26 Aug. De commissie vaü de herziening verdrag 1839 zal hedenmiddag zitting houden. De Belgische -en Nederlandsche verte genwoordigers zullen niet worden ge hoord, maar waarschijnlijk spoedig bijeen worden geroepen. THEATERS GESLOTEN] NEW YORE, 25 Auig. (V. D1.)Tenge volge van de acteursstaking zijn tbans 24 theaters gesloten. ERKENNING VAN EOLTSJAN? NEW YORK, 25 Aug. (V. D.)„De New Yoirk Ti'mes" -bespreekt in een artikel het bericht dat de gezant Morris er op aan zal' dringen de -regeerinig van Koltsj ak te erkennen. Indien -die laatste 'het nioig een maand k-an uithouden. DE 2 4-UU R- STA KI NG AMSTERDAM, 26 Augustus. Heden morgen. 6 uur heerschte in de geheele stad een ongewone drukte, als gevolg van de ge heele stopzetting van het tramvekeer. Naar wij reeds vermelden, stond hedenmor gen het tramverkeer volkomen stil. Volgens de stakingsleiding is bijna het geheele trampersoneel in staking. Het aantal werk willigen is te klein om een deel, hoe klein ook, te kunnen uitvoeren. Aan de eleetrische centrale waren heden- I 'll III .1 v -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2