6gn nette Dienstbode, oproeping" Rtu'hInzak en. \rn terdnnisclie Heurw Noordhollandsch Luiidbouwcrediet. m* Oi H'iiiii^skoerseii van heden Marktberichten. Advertentie». door WILLI KöHLER, Laat 223, Alkmaar. mogen, naar van die rfjde trorét awdïg® j deeld, s'echts 3 man aan het werk gegaan. Aan de gasfabrieken West en Zuid was de toestand uit stakingsoogpunt gunstig. Wat betreft de Oostergasfabriek minder gunstig, omdat daar veel kerkelijke arbeiders werken. Ook bij de stadsreiniging, woning- dienst, publieke werken en plantsoenen wordt gestaakt. Naar men van arbeiderszijde gelooft kunnen de gasfabrieken heden, ondSnks de staking, nog voldoende gas leveren. Wat betreft de electrische stroom, wgs men van meening dat die heden niet toereikend zal zijn. Naar wij van de directie van de electri sche werken vernemen, behoeft de vrees niet te bestaan, dat heden storing in de electri- citeitslevering zal komen. Men betwist de juistheid van de mededee- ling der arbeiders als zou de electrische stroom- niet toereikend zijn. Men rekent er bovendien op, dat heden een aanzienlijke hoeveelheid electrische stroom gespaard wordt door de stopzetting van net tram verkeer. Bij de directie der gemeentegasfabrieken vernamen wij hedenmorgen dat de vrees niet ongewettigd is, dat de stakers des noods met geweld het uitrijden der tram wagens zat trachten tegen te gaan. Hedenmorgen hadden zij aan de Amstel- zijde reeds de ruiten ingegooid van een tramwagen, die uitreed om personeel te halen. De wagen is, na het bombardement, weer naar de remise terug gegaan. Overi gens was bet overal rustig in de stad. r'. j de stadsreiniging staken naar men ons mededeelde ongeveer 400 van 1000 man. j Allé vuilniswagens zijn hedenmorgen uitge- i reuen, maar kwamen successievelijk -terug, omdat de werklieden gemolesteerd) werdt: door de stakers. Een enkele (maal ging het daarbij hardhandig toe en eens werd zelis een paard afgespannen. Zooveel mogelijk wordt dienst met behulp van de politie gaande gehouden. Aap de -gasfabrieken staakt ongeveer een dei d. van het personeel. Aan de Westergas- fabriek is naar de directie ons mededeelde de toestand het ongunstigst, eu aan de Ooster- gasiabriek het beste. De gasvoorziening loopt lieden geen gevaar. De moeilijkheid in het bedrijf wordt het meest veroorzaakt door het standpunt der w.erkwiiligen, dat zij niet wenschen te werken, in andere afdeelingen. Bij den telefoondienst is het aantal stakers gering en het bedrijf als zoodanig ondervindt geen stagnatie. De levering van water ondervindt door de staking geen stagnatie. Op Leid-uin wordt niet gestaakt, wel zijn er stakers aan het pompstation aan den Haar lemmerweg, maar dat heeit tot nu toe geen invioed op het bedrijf. De directie van de Stadsdrukkerij kan ons niet mededeelen hoe veel werklieden aan dit gemeentebedrijf staak ten. Alleen deelde de directeur ons mee, dat het bedrijf niet geheel stilstaat. Van de gemeenteveren doet alleen de pont naar het Tolhuis dienst. De overige veerdienr sten liggen stil. AMSTERDAM, 26 Aug. Van de h 700 werklieden in dienst bij publieke wen ken zijn heden slechts enkele arbeiders ver- uen, zoodat ook de staking aan deze van dienst zoo goed als algemeen is. hts eenige werklieden kunnen wor- at uitgestuurd om open straten te her stellen. Van de verschillende afdeelingen van de gemeentelijke handelsinrichtingen zijn een aantal werklieden niet op het werk ver schenen. Vooral aan de petroleumhaven wordt door het grootste deel der arbeiders niet gewerkt. Het bestuur der R. K. en Christelijke bonden verzocht ons het volgende te mel den: De iking der gemeentewerklieden is thans in gang. De besturen der R. K. en Christelijk bonden zijn van meening, dat dit het begin is van de revolutie. /ij veroordteien deze staking eu dragen hun leden op zich te scharen achter hun besturen. Het is plicht de gemeentebedrijven gaande te houden. De door deze bonden gestelde looneischen worden onverkort gehandhaafd, waarvoor alle wettige mid delen worden aangewend. Hedenavond beleggen beide vereenigin- gen vergaderingen. VLIEG DEMON S TE ATIE TE' EDE. EDE, 20 Aug. Alhier zijn uit Uuitsch- land' aangekomen en naar dè Cax'ley's- VBegtuigenfaibiiek overgebracht een'vijftal vliegtuigen, merk „Runipler". Haar ver luidt zijn hier binnenkort vliagdemonsta- ties te wachten. BKAOTT, WAALWIJK, 26 Aug. Gisterennamid dag om half vijf, brak alhier brand uit in de Grootestraat in het huis, bewoond door, -den heer A. RygerSi Het huis, -alsmede het grootste -gedeelte van den inboedels is door den brand vernield). Door de gunstige ligging en 'het krachtig optreden der brandweer was vo-or de belen dende perceelen -geen gevaar. Oorzaak -onbekend. Verzekering dekt de schade. ERNSTIGE- BRAND. DRIJTEN, 20 Au,g. In het Noord-er Pa viljoen van het Idioten-gesticht is brand -ontstaan. De 'kinderen zijn in veiligheid gebracht. Men hoopt, den brand tot het dak te beperken. Vermoedelijke oorzaak is kortsluiting. LIJK GEVONDEN. S'NEEK, 26 Aug. Na vijf dagen zoeken, is pa-s gisterenmorgen het lijk gevonden v-an -den ver-leden week op het Sneöker meeT verdironken beurtschipper Mi. v. -d, Werf. Het 'lijlk was geheel afgedreven na-ar de slui zen bij Ter'ho-rne. STOOMSCHEP MET HOUT. HARLIN'GEN, 25 Aug. Gisterenavond arriveerde hier van Einland het Duits-che stoomschip „Mannheim" met een lading gezaagd h-out. Het stoomschip is Stoxtemel'k binnenge komen en is -dit sed-ert het begin van den -oorlog het eerste Dtuitsche stoomschip, dat geladen met hout hier weder is gearai- veerd. Statlsïli< uwk. DE, WETHOTTDERS'ZETELSl De K.-K. Raadsfractie heeft aan de afd. Alkmaar van de 8, IX A P. Jbed volgende j -antwoord- gestuurd) op het urgentie-program inzake wetho-uderezetels De Raadsfractie -der Rechtse he Raadsle- den heeft de eer, na kennisneming van het j -door U aan hare Kiesvexeenigingtn toegezon- -den Urgentie-program met Wethoudersclau- sule, U te berichten, dat z-ij de wijze, waarop 'Gij een overleg poogt tot stand te brengen, onjuist acht immers ge vraagt steun en begint met eiachen te -stellen alsmede dat zij zich niet met het in uw program neerge legde -als geheel beschouwd; kan vereenigen, nog minder zich kan. -overgeven aan een even tueel -andere zienswijze van uw Partijbestuur. NAAR INDIë. Bij resolutie van den minister van koloniën is de heer L. A. Vrijburg alhier ter beschik king gesteld van den gouverneur-generaal van Ned.-Indië, voor veearts bij den burger lijken veeartsenijkundigen dienst. v VOOR* DE ONTVLUCHTE DUITSCHE KRIJGSGEVANGENEN. Sinds eenige weken komen ial van Duitsche krijgsgevangenen, ontsnapt uit de kaïnpen in Frankrijk en België, t,e Middelburg aan. Ve len van heft zien er haveloos uit, worden dan gereinigd, 1 k 2 dagen gehuisvest en daarna onder geleide van de politie naar de Duitsche grens gebracht. Hun toestand is dikwijls droevig; hun kleeding allertreurigst. Ze lijken op landloo- pers. Het Christelijk Militair Tehuis te Mid delburg staat voor huiselijkheid en ontspan ning voor hen ópen en dank zij de offervaar- da rieid van goedgezinden verschaft men hen daar gratis kolfie, thee en sigaretten. Hei aantal van de ongelukkigen wordt ech ter zóó groot, dat men hen dit ook niet meer kan verschaffen. Een oproep in de Middel- burgsche Courant leverde niet voldoende op en thans gewerd ons het verzoek om ook op onze lezers een beroep te doen om een bijdra ge te geVen om de ellende van deze oorlogs slachtoffers wat te verzachten Wij wenschen gaarne onze medewerking te verkenen, om daardoor te bereiken, dat het Christelijk Militair 'Itiiuis te Middelburg haar werk kan voortzetten en wij hopen zelfs, dat deze oproep, die ook in andere hinden in ons land gedaan zal worden,.tengevolge zal hebben dat men in Middelburg in staat wordt gesteld, deze menschen van het dringend noo- dige te voorzien. Wij zijn overtuigd, dat ieder, zoo mogelijk daartoe zal willen medewerken, aangezien dit een zaak van menschelijkheia is, die met pro- of anti-Duitsche gezindheid niets te maken heeft. Zij, die een geldelijke bijdrage willen zen den, kunen dit doen aan de redactie van dit blad, terwijl zij, die lectuur, versnaperingen of kleedingstukken willen geven, goed doen, dit te zenden aan Mevr. Van Graafhorst Leyen, Postkantoor, Middelburg of aan het Christelijk Militair Tehuis, Nieuwstraat te Middelburg. Men bedenke, dat het aantal van hen, die men in Middelburg moet helpen, zeer groot is, zoodat vele, ook kleine gaven daarvoor noodig zijn. LINCOLN SCHAPENPRIJZEN. Een onzer lezers zendt ons uit een hem toegezonden Engelsch dagblad een uittreksel van een verslag van een publieke v< rLooping in Lincoln van ongeveer 400 Lincoln ram men, waaruit men kan zien, hoe dit schapen- ras in verschillende landen gezocht en ge waardeerd wordt. Een fokker verkocht 20 rammen van 134 jaar voor gemiddeld ongeveer 1250 per stuk: een ander 18 stuks voot gemiddeld 1875 per-stuk. De reserve-kampioen-ram werd voor ruim 19000 naar Buenos-Ayres verkocht. Deze prijzen mogen voor onze Nederland1- sche Lincoln-schapenfokkers een aansporing zijn om zooveel mogelijk samen te werken, om eerste-klasse dieren te fokken, waarvoor ook noodig zal zijn, dat men, wanneer men in Engeland gaat nanlooped.'niet als ge woon lijk voor een lager prijs een minaer soort, maar eerste-klasse diwan gaat aan schaffen. Verder zal men moeten trachten de aan dacht van buitenlanders op onze Lincolns te vestigen, om- ook te kunnen proiiteeren van d£ hooge\prijzen die zij: voor dit ras willen ge ven. BADHUIS WITTE KRUIS. In de week van 18 tot 23 Augustus zijn in het badhuis van het Witte Kruis genomen: 96 kuipbaden, 114 regenbaden le klas, 175 regenbaden 2e klas, te zamen 385 baden. HET CIRCUS CARRé. Hocmoet het circus Carré vanavond nu spelen? Deze vraag werd ons vanmiddag om half één door verschillende personen gedaan en ook wij stelden ons zelve deze vraag toen wij naar het Doeleveld togen en daar konden, constateeren, dat men nog niet verder was dan het in den grond slaan van de palen voor de nieuwe circustent, die een middellijn heeft van 42 Meter. Wij stelden daarom de ons gestelde vraag tot den administrateur, die vol ijver op het Dodenveld de plaatsen aanwees waar de achter elkander binnenkomende wagens ge plaatst moesten worden. Of wij vanavond nog zullen spelen? Zeker doen wij dat. In Hilversum kwamen wij om 2 uur aan. Het terrein lag veel verder van het station en wij speelden er 's avonds. Zouden wij a-an hier, waar wij om 11 uur aankwamen, vanavond niet kunnen spelen? Wij denken daar niet aan. Vanavond begint onze openings-feestvoorstelling, precies om 8 uur, en ik sta u er voor in, dat het afwisselen de programma uw volle belangstelling en aandacnt zal trekken. Zooals u weet, werkte de heer Albert Carré tweede zoon van Oscar Carré, die de zaken van zijn vadèr voortzette, tot 1916 met zijn circus door, tot hij genoodzaakt was, tenge volge van de oorlogstoestanden en de daar aan verbonden ievensmiddelenschaarschte zijn circus stop te zetten. Door de onmogelijkheid om vleeschvoeding voor zijn wilde dieren te bekomen, was de heer Carré zelfs genoodzaakt, ter voorkoming van verhongering van deze dieren, ze ten ge schenke te geven aan Artis, en de Diergade te Rotterdam. In Maart begon de heer Carré weer met zijn circus te werken en thans beschikt hij reeds over een stal van 42 paarden. Zijü nieuwe tent is de eerste circustent die in Nederland gemaakt ia en biedt plaats voor een 3000 bezoekers. Voor het a.s. winterseizoen contracteerde de heer Carré reeds met zijn circus te Luik, Brussel en Parijs te spelen. Een deel van de padrden gaat dan naar Boston (Engeland.) Over net programma zullen wij morgen wel het een en ander mededeelen. Wij namen later nog eentf een kijkje op het Dodenveld en op grond van de voortgang der werkzaamheden, willen wij wel verklaren dat onzen twijfel over het al of niet spelen vanavond, is weggenomen. Met dól administrateur zeggen wij: „Het circus speelt vanavond.'1 „HET NEDERLANDSCH TOONEEL."- Pygmalion!' comcdie in 5 bedrijven van G. Bernard Shaw. De overgroote meerderheid der talrijke aan wezigen heeft zich gisteravond in de Harmo nie uitstekend vermaakt bij de prachtig ver zorgde opvoering van Shaw's „Pygmalion". Zoo'n fijn satirieke comedie verfrischt den geest. Sommigen zal het stuk misschien min der hebben voldaan, ook al doordat men er wat vreemd tegenover stond, maar men kan nu eenmaal Shaw genieten, of men kan liet niet. Kwestie van smaak en geaardheid. Het korte eerste bedrijf deed wat vreemd- aan Twee en drie sloegen duchtig in en waren echt komisch. Vier en vijf waren zeer mooi en hebben velen met Shaw verzoend. De tooneelen der verschillende bedrijven waren zeer goed verzorgd De entree van Eliza bi] Higgins en Picke ring in de tweede acte voldeed bijzonder even als 't verdere verloop van dit bedrijf met 't bezoek van vader Doolittle. De jour van Mevr. Higgins, waar Eliza voor 't eerst als dame wordt gepresenteerd was een kostelijk tooneel. De mechanisch pratende pop- Eliza en de voortdurend in beweging zijnde profes sor vormden een eenig contrast. En 't be roemd geworden .Ben je belik ga met de auto", sloeg ook nier geweldig in. Mooi was de scene in vier met den ring Hoe juist speelden Higgins en Pickering het tooneeltje, dat Eliza moest doen gevoelen dat zij voor hen niets beteekende. 't Vijfde bedrijf met het wederoptreden' van den vuilnisman, die rijk en fatsoenlijk is geworden en zich daardoor zoo onbehaaglijk gevoelt, met den echtvrouwe lijken Eliza en het hoogst verrassende en ver makelijke slot, wa£ bepaald bijzonder. De vértooning in haar geheel was prachtig. Louis Gimberg heeft de rol van prof. Hig- gius zoo volmaakt, in- alle details verzorgd, espeeld, dat wij ons geen idealer vertolking Kunnen denken. Wij) gelooven niet, dat er in ons-Tand een acteur is aan te wijzen, die hem in deze rol kan evenaren, laat staan overtref fen. Hij beheerschte deze zware partij volko men en voldftd ons nog meer dan indertijd bij de vertooning van dit stuk in Amsterdam. Aanvankelijk was het voor velen een te leurstelling te zien, dat Mevr. Duyniaer van Twist niet zou meespelen. De rol van Eliza werd nu vervuld door Janny van Oogen. Wij zijn thans blij deze jeugdige actrice eens in een rol van importantie te hebben gezien. En lten wij 't maar dadelijk zeggenzij heeft on ze verwachtingen verre overtroffen. Wel be- heersebte zij de rol nog niet geheel en schoot zij b.v. in 't vierde bedrijf wel wat te kort, in de acten drie en vijf iieeft zij uitmuntend vol daan eft met begrip gespeeld. Wij gunnen haar 't succes, dat haar hier ten deel viel, van harte. In speelkracht kan zij natuurlijk nog zeer veel winnen maar er was groote vooruit gang in haar spel t-e constateeren. lierman Schwab verving Willem Hunsche als de vader van Eliza Hi] kweet zich kranig van zijn taak, maar kon ons toch de pracht- créatie van wijlen Schulze niet doen vergeten. Wat een eeresaluut is voor Schulze, geen des- appreciatie van Schwab. De bescheiden rol van de overste Pickering werd door Hans Brüning ook zeer bescheiden en daardoor zoo juist in den toon gespeeld. Het militaire van de rol was verdwenen, wat niet hinderde. Mevr. Schwab-Welman was heel mooi als Higgins' moeder. Mevr Mei Luid-de. Koning was in haar rol van Juff. Pearce, de huis houdster, weer zoo geheel lu den toon, dat wij ha; r gaarne nog even afzonderlijk noe men. Anton Ruijs alt. George, toonde op weg te zijn. om zijn hekenden broeder Cor no te volgen. Lilly Bouwmeester, Lize Servaa3 en Reinout van der Hilst vervulden eenige klei nere rollen. 't Was een mooie avond l De pauzes, vooral die tiisscheri één en twee, duurden beslist te lang. Wat ook zeer gemist wordt, is een strijkje, dat anders altijd de pauzes op zoo'n aangename wijze verkort. BIJ TER HALL. 't Was gisteravond-, hij Ter 'Hall weer aoo igoecl'als uitverkocht. En of de menschen zich geamuseerd hebben? Natuurlijk, 't was „echt -luilk heur", om den heer Ruriau na te zeggen. Deze en zijn vriend en collega-detective Nieuwen-h-uijzen hebben het publiek onbe daarlijk om hunne -grappen doen lachen. Maar Rosalientje (mevr. Kohier), als- jonge vrouw van laatst-gen-oemde, had een flin'k aandeel in dé vro-olijkheid'. Zij weet de 1-uid1- ruiehtige jongens -met een goedgeplaatste op merking weer te -kalmeeren. Maar het grap pigst- w-as zij in haar doen tegenover de dienst bode Jetje ten huize van hare moeder, d-ie als hoo-fd van een boimmenaffaire -door de politie gezocht wordt. Voor het declameeren Van ern stige -coupletten beschikt zij -over de juiste zeggingskracht. Voor 't -overige zullen we van d'e trevue nu niet meer zeggen. Men ga haar zien en stellig zal men zich den avond niet beklagen. Jammer achten wij het, dat dè 'kaartenver koop nog zoo s-leoht geregel-d is. Hedenmorgen hebben weer tal van menschen zeer lang moeten wachten, en toen zij eindelijk aan de beurt kwamen, bleek de gevraagde rang al lang uitverkocht. Kon dit niet even bekend gemaakt zijn? Dan had-den die menschen eer der weer naar huis 'kunnen gaan en zich niet aan -onheusche bejegening van het bureau- -pers-oeel behoeven bloot te -stellen. DE NOORD-HOLLANDSCHE LUNCHROOM. In de Noord-Hollandsche Lunchroom van den heer Gerritsen Plaggert was het gister avond zeer druk. Al vroeg in den avond wa ren er plaatsen te weinig in de gezellige, mo dem ingerichte zaal. Het strijkje, dat speel de, was uitstekend en zorgde voor gezellige Engelsche moppen. Louis Contran deed zijn best als conferancier de menschen bezig te houden. De heer Dumont droeg eeaige le vensliedjes voor met gmtaarbegeleïding. Me}. Miera Gosschall declameerde werkelijk ta lentvol een gedicht van Louis Davids en zong aardige cabaretliedjes van Clinge Doo- renbos. Mej. Cato Culp als Hollandsche sou brette, liet eenige levensliedjes hooren. Er heerschte een gezellige stemming onder publiek, dat refreinen meezong. Bloemen- ter eere van de opening verhoogden de gezel ligheid binnen. ENSEMBMLE SLUYTERS EN BRAAKENSIEK. Bij het gezelschap Sluyters en Braakenaiek was het gisteravond weer goed bezet. Het publiek leefde mee met het stuk. Geconstateerd kon worden, dat het stuk het deze kermis doet. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK. Uitspraak van heden voor de gedeti neerde beklaagden. B. D., poging tot diefstal,, eisch 10 maan den gevangenisstraf, uitspraak 10 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Jan L., Hoorn, misbruik tegen de zeden, vonnis 4 maanden gevangenisstraf. A. K., bedelarij, eisch 3 dagen hechtenis en 3 jaar plaatsing in een Rijkswerkinrichting, uitspraak conform. D de W., als boven, eisch en uitspraak dito. In de voorafgaande buitengewone burger lijke rechtszitting werd de heer Hildebrand, candidaat-notaris -te Obdam, beëedigd als plaatsvervanger van den heer Gottmer, no taris aldaar. van *5 Augustus 1919. Opgave van STAATSLKENINGKN. VonKe NEDER! AND. pCt koeis Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 5 92»/, Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 4)4 8511/u dito van f 1000 4 82i/a Oblig. dito 3)4 68»'+ dito dito 3 60 eert. dito 2)4 51 Ned. Ind. 1915 f 1000 5 95»/., dito 1916 f 1000 5 937! BUITENLAND, OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. JanaJuU RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 15 Vlo 33 24i/4 3oyls 95»A, 89 84 60»/, 511/, 95i/, 94 157» 53»/4 Geconsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889*90 GR 625 6e Emissie, 1894, GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw. le serie 1904 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 Provinciale en GemeenteL Leeningen. Amsterdam 1915 3 92 Rotterdam 1915 9 95 Bank* en Credietdnslelllngen. Amsterdamsche Bank A 199'/, NedcrJandscho Bank C. v. A. 202»/4 Rotterd. Bankver. Aand. 1501/4 Spoorwegen. HoQ. IJzer. Spoorw. Obl. 5 96»/4 Mij. L Expl. V. Staatssp. ObL 5 951 Mij. t. Expl. v. Staatssp. ObL 4)4 86% Premieleenlngen. NEDERLAND. A'cUm Stad 1874 (f 100) 3 [106 BELGIE. Antwerpen 1887 2)4 68i»/14 Prolongatie pCt.j 5 Atehls. Top. S. F6 O» v. g. A Donv Sc R. Grande Spw. C. v. A, Erii Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South, Railw. Cy. g. a. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comg, A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr, Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Cur Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. hr. A. Orion Petrol. Mü. A Steaua Romana Petr. My. A. Compania Mercantil Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel My. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. My. Aand Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gein. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lyn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. DelkMaatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Sencmbah Tabak«Mij. Aand. Insulinde Oliefabrieken Mededeelingen van Dinsdag 26 Aug. Culturen flauw voor Cultuur Vorstenlan den. Scheepvaartaandeelen iets lager. Olie- waarden ongeveer op vorige prijzen. Ameri ka onveranderd. S3 u/u TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 26 Augustus. - Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 27 Augustus. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 759.2 te Breslau. De laagste stand van den barometer 7486 te Helder. VERWACHTING. Meest matige zuidelijke tot zuidwestelijke wind, zwaarbewolkt of betrokken met tijde lijke opklaring, waarschijnlijk enkele regen buien met kans op onweer, iets wanner. AMSTERDAM, 26 Augustus 1919. De aardappelprijzen waren heden: Andijker muizen 4.8,04.90, And. blauwen 7, And. bonten 7, And. eigenh. 5.50, Friesche borgers 4.50—5, IJpol- der boigers 5, Zeeuwsche eigenheimers 5.25, 2 bonten 6.256.50. Z. blauwen 6.256.50. Aanvoer 8 ladingen. PURMEREND, 26 Augustus 1919. Op de heden gehouden markt waren aangevoerd 44 stapels kaas. Fabriekskaas 68, Boeren kaas 68. PURMEREND, 25 Augustus 1919. Op de afslagmarkt werd verhandeld: Aardappelen 1.65 h f 1.77* p. zak 25 K.O. Tuinboonen 0.30 k 0.33'p- zak 15 K.O. Slaboonen 1.05 k f 1.10 per zak 15 K.O. Snijboonen 1.50 k 1.70 per zak 15 K.O. Peren 5.10 k f 21 per 100 K.O. Appelen 10 k 31 per 100 K.O. Handel vlug. ALKMAARSCHE EXPORTVEILINQ. ALKMAAR, 25 Augustus. In de heden gehouden veilingen werd betaald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 15.60 h 22.50, 2e soort 8 k 12. Roode kool 3.20 k 3.60. Wortelen per 100 bos 2.30 k f 7. Rabarber per 100 bos 3.80 h 7.20. Uien per 100 bos 5,20 k f 8.40. Slaboonen per 100 K.O. 5.40 k 8.90, Andijvie per 100 stuks 1.20 k f 3.80. Kropsla per 100 stuks f k f 3,60. Komkommers p. 100 stuks 4.20 k 10.60 Postelein per ben 0.30 k 0.52. Snijboonen per 100 K.O. 8.80 h 16.90. Spinazie per 100 K.G. 9.80 h 12.20. Selderie per 100 bos 1 k f 2.10. Tomaten per K.G. 0.08 h 0.16. Appelen per 100 K.G. 0.04 k 0.36. Peren per K.G. 0.03 k 0.30. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING. ALKMAAR, 26 Augustus 1919. Groote aardappelen, 25—47, Roode keol 1.20 a 3.40, Gele kool 3.40 a 5.60. ZAANDAM, 25 Augustus 1919. Veilingvereeniging „De Zaanstreek." Postelein 1528 ct. per ben. Snijboonen 4%'8)4 per pond. Slaboonen 59 ct. per pond. Pieterselie iy%3)4 per bos. Andijvie 0,802,80 per 100 stuks. Komkommers le soort 2)467a per stuk. Augurken 615)4 ct. perpond. Uien 5%8)4 ct. per bos. Roode kool 4)4—6)4 ct. per stuk. Sla 1.202.50 per 100 kroppen. Tomaten 1213)4 ct. per pond. Dirkjesperen 68 ct. per pond. Bloemkool 810)4 ct. per stuk. Aardappelen (eigenheimers) 8.10 per 100 K.G. Peen 13)416)4 ct. per bos. Spinazie 2036 ct. per ben. WIJDENES, 25 Augustus. Veiling Tuin- dersbelang. Peren 2—13 ct., appelen 28 ct., druiven 45 ct. per pond, slaboonen 58 ct., snijboo nen 1226 ct. per 100. Den len September hopen onze geliefde ouders IJ. TIMSBB én A. KOXINQ hunne lïj-Jarig« JBlclitrer«eni- glng^e herdenken. Hun liefhebbende kinderen, KLAAS. ADRIAAN. Heiloo, Augustus 1019. Voor de vele blijken van be langstelling, op den 20 Augustus ondervonden, betuigen wij onzen hartelljken dank. J. STOKER. M. H. STOKER— v. Rossüm. Het BESTUUR van de COöP. STOOMQRAANDORSCHVER- EENIG1NG „DE EENDRACHT" te HEERHUOOWAARD, vr*«gt gedurende het dorschseizoen tegen hoog loon een MACHINIST, grondig bekend met het drijven van stoom- en dorschwerktuigen en in staat de geheele leiding op zich te nemen Verder eenlNSTE- KER en een PERSSTELLER, iae kend met de werkzaamheden strekt tot aanbeveling en zondor goed gedrag onnoodig zich op te geven. Uitsluitend schriftelijke aanmel ding met opgaaf van inlichtingen en verlangd salaris tot Woensdag 3 Sept a.s. tot 'sm. 9 uur bij den Secretaris Penningmeester K. MO LENAAR, Varnebroek 7 te Alkmaar. Mevrouw J. C. HOENTJES, Guurtjeslaan, villa „de Toevlucht", Bergen N.H., vraagt tegen Nov., wegens huwelijk der tegenwoordige, goed kunnende koken en v. g. g.v. Voor direct gevraagd een voor broodbezorgen. Moet kunnen fietsen en goed rekenen en schrij ven. Loon f8.— per week. Aanmeld. ALKM AAKSCHK BROODFABRIEK. -ook 5 4)4 4 4 4 4 4 241/s 26 .26»/, 233/4 54 888/8 257., 26 271/4 27 i,j 24n/ia 93 94»/4 199»/4 151 96S/4 951/, 105 Vftilge kuen 978/u 107» 11 "i '/i 21% 2 DA» 21% 54 131/8 14 107/is 102Vi8 267/b 27% 1361/s 136% 154% 155 131 131 1227/!, 123% 1087/la 1087/8 60 s/s 59% 1 678/4 168 333 i/a 329% 742 741 99S/g 100 175 172 3351/, 335 284i/i 277 278-i/s 278 551»/, 560 224 224 279 278 231»/, 229 ]08i/a 451 448 429 430 224 225 341 340 201 201 259% 256 243 243 253 259 303 301 315 310 350 350 324 590 2657/g 337 564 i/s 269 i/s 268

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3