1 Kermis. Tont op do Luit, ir, IIGI {Mc KINDBRÏOORSTELLIIIE. Sulkerkraam ran Jb. Mand l V nicht-Auto, 11 Mt Kinder- tii ïoor den laagsten prijs is sen L H. J. EMM, Muziek v. d. Dans. fl Korte Turf. DB LANGE fr DE MORAAZ, Alkmaar. BIOSCOflF-TflEATEB CINE1A-AIERICAIN? IXenri ter Hall's nieuwste Revue MIDDAG-VOORSTELLING mssmmmmmaaamm flinke JONGEN Gouden Oorbel Cemeub. Zit- en Slaapkamer zoekt kost en inwoning Burgervvoonhuis Zaadmarkt 80, mmmzudhandsi. Slearenfabrlkant. Belgische Steen. Wallonië Salon-Ameublement Ensemble SLUIJTERS en BRAAKENSIEK PEGGY M'N KIND. Morgen. WOENSDAG 27 AUt Twoede Meiaje of Hulp in huishouding. kinder- en Familievoorstelling, Zaterdag 30 Augustus, flink» KNECHT netto JON HM, CAS. L. C. DE ItOER, Waal- en Rijnvorm. Firma W. F- STOEL 4 ZOON, Alkmaar. KERMIS - ALKMAAR - 1919. Maar n Droom. Gala-Programma. mahmopcie:. DIENSTBODE LEERAAR M.O. Sneeuwwitje en de 7 Dwergen, Wegens vertrek naar elders TE KOOP Van 24Aug. tot ou met 31 Aug. 525©lfB ons&o J. SMIT, Paardenhüol te koop gevraagd. M. KATER Prijzen van 5, 6, 7, 8 ct.'per stuk enz. Woensdag 2 uur namiddag Nogmaals of gedeelte daarvan te huur gevraagd. Het Succes van de Kermis is SCHOUWBURG „HARMONIE", TXTodL, TooneelJ Do Dienstknecht in Huis. O© Reclit© Lijn. dagen, 's avonds 8 uur, met een afwisselend programma. G. W. van der Veen Banketbakker en Kok. Telefoon 74. Een aan te ^bevelen 33©dLjsrfc©X Prijsverlaging van Spiraaldraad en Springveerma trassen. Veeren, Kapok en Zeegras per pond verkrijgbaar. Zaterdagmiddag 2 uur Matinée van „alleen op de Wereld". Breedstraat A 10. Telefoon 120. Mevroaw BOSMAN, Qed. Nlan- wesloot 2 Treai;t ">or direct een nette Mevrouw VAN DAM, Juliana van Stolberglaan 2. vraagt i Sept. of later flink Van 1 tot 21 September gevraagd Adres „WESTERBOSCH", Bergen binnen. Aan de Handels-Winteravond school te SCHAOEN wordt tegen einde September gevraagd een voor Boekhouden en Handelsreke nen. Aantal lesuren 4 per week (zoo noodig op één avond te geven.) Sollicitaties worden Ingevyacht bij ondergeteekende, bij wien ook verdere Inlichtingen te verkrijgen zijn. J. H. SCHEN1, Lagezljde, Scliagen. Bij deNEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT HET VERRICHTEN VAN MIJN- BOUWKUNDIGE WERKEN te Heerlen Is plaatsing voor lenige zeer bekwame Motaaldraalor». Ean Ravolverdraaler, lenige Machine-Vuur werk» a Een VOORMAN In de Draaierij ala INSTRUCTEUR. Aanbladlngen onder opgave van leeftijd en bijvoeging van cople-getulgschriften te riek ten aan het bureau der maat schappij te Heerlen. Morgen WOENSDAG van 's mid. 2 uur ALS HOOFDNUMMER In 3 acten. Van 2 tot ulir Doorloopende Voorstelling, •a Avonds vannl 7 unr de prachtfilm l)r. hUJIOTTtö Telef. 412. Telef. 412. Grosslerdarlj In Koloniale waren Br. fr. letter C. B. a.d. Boekhandel van A. J.J. KÜHNE, Boterstraat 22. OPVOERING van staande aan den STATIONSWEO bij den Bergerweg, leeg te aan» vaarden 1 October 1919 en 1 Mei 1920. Te bevragen: Hnutoor ran vasto goederen, Kennemerslraat- weg 93, luterc. Telefoon 538. In 3 acton. Lees de l'cmerilagen. fTond-BBrsan gepend 7 nar. Aanvang 8 uur. 'a middags 2 uur: WF" met opvoering van de GEHEELE Rovue. H.H. Bouwers, Loodgieters, Ijzer andelafen declèti wij nierbij mede dal de Asphaltfabrlek „Hel IJ" te Gerraugd (linke Br. fr. Ietter A D, a. d. Boekhandel A. J. J. KftHNE, Boterstraat 22. Aan de Stooinwasscherlj van 9. KROM, Schermerweg, kan een OEPLAATST worden voer werk- Eaainlieden ln dn nitwoliery. Fa. W. BURGER, Boterharidel, Nleuwesloot, boek Koningsweg, vraagt een met het artikel bekend en ven leeftijd pl.m. 15 jaar, VE1U.OUKN een (gedachtenis). Terug te bezorgen tegen belooning, Spanjaardstr. C 4. met eenvoudig, degelijk pension OEVRAAGR), tegen 1 September, te AHkmaar of omgeving. Brieven met prijsopgave onder letter K 758, bureau van dit blad. JUFFROUW met vriie Zit-Slaapkamer, te Heiloo of Alkmaar. Br. lett. P 763, bureau v. d. blad. Amsterdam. Bederf September 1918 n liquidatie is. Haar tnachlnerlën en voorraden zijn door ons over* genomen. Het personeel ging des- Ijds In omen dienst over. Niemand heeft thans het recht om zich reiziger, vertegenwoordi ger etc. van deze fabriek te noemen, terwijl van een wederoprichting der Asphaltfabrlak „Het IJ" geen sprake is. Als vertegenwöordiger In Noord Holland Is voor onze fabriek ge rechtlgd op te treden de Heer: Baarastraat 4, Amsterdam. N.V. U. A.F,,Afd Attisterdxrasche Asphaltfabriek „de Vesuvius", v.h, v. d, Berg Viëtor. TB K O O P i Bij Alkmaar een leegstaand BUR UER WOONHUIS met groote SCHUUR en een leegstaande BOE RENWONING met 5 H.A. Land en 100 gebrtilkte erwtenrulters. Te bevragen bij J. O P D A M, Vier Staten, Alkmaar, TE KOOP; ongeveer 30000 pond best gowounon Te bevragen bij C. BLOKKER, Bergen N.H. 8 A 4000 li.G, best gewonnen Aanbiedingen onder O 762, bureau van dit blad. TE KOOP QEVRAAOD In of om de stad, dlrekt of later leeg te aan vaarden. Br. fr. met opgaaf van prijs, jwaar gelegen en wanneer te aanvaarden, letter M 760, bureau v. d. blad. Goede. kwaliteit, Wide brand. Wederverkoopera rabat. Aanbevelend, HAM en BUO. ~»i Binnen enkele dagen wordt voor den wal verwacht eene scheepslading geperste Bel gische wordt het geachte publiek van 'Alkmaar en Omstreken bekend ge maakt dat de net Ingerichte staal op de LAAT, vlak tegenover de R, K. Kerk. Ruime sorteerlug (Jkocolnde en ftulkerwerkeu. Jb. BUSSINK's Deventer koen. Beleefd aanbevelend, Jb. Hartland. Zijden itoflen. Volles. Popollnoa Houssellues. Vyella'a. Crêpe de Cklne. ZUden Kousen, Overhemden Zeil binders bokken. Bretels. Katos n "Sy^r Jaeger e ^Ondergoederen. Macco maakt 't poetsen tot een kinderspcL Spaarzaamst la 't gebruik. Huurprfjs pl.m. f 400,—. Br letter R 764, bureau v. d. blad. wvgans plaatsgebrek ter over- iiniue aangeboden, bestaande uit: Salonkast, Spiegel, Tafel, fauteuil, Canapéc, 4 Stoelen, Mimi- tafeltje», Plèdestoel en 1 fantasie tafeltje met koperen blad. PrU* I 88»,—Brieven onder letter L 759, bureau van dit blad. AANGEBODEN een zeer goede draagvermogen 1500 K.CL Br. l«tt«i F 766, bureau v. d. blad. Schouwburgloge Standplaats Kerkplein. DONDERDAG 28 AUG. a.s. Blijspel in 3 bedr. door LÓTHAR SCHMIDT. VliIJDAG 80 AUG. a.s. Zedenspel la 6 bedr. door CHARLES RANU KENNEOIJ. ZATERDAG 30 AUG. a.s. Jeugdspel in 3 bedr. door HARTLEY MANNES. ZONDAG 31 AUG. a.s. Tooneelspel in 3. bedr. door JAN FABRICIUS. AANVANG 8 UUR. Zaalopening 71/2 unr precies. ZIE VERDER AANPLAKBILJETTEN. DINSDAG 26 AUGUSTUS, 's avonds 8 uur, met een glansrijk 's middags 2 uur, In deze MIddag-v«orsteI!Ihg gratis I'onny-rijdon voor de jeugd. In de Matlné's betalen Kinderen op alle rangen halve entrdeprijzen. r ENTRÊE - KAARTEN ver krijgbaar in het Sigarenmagazijn v. d. Heer J. OROOTHUIZEN, L.an- gestraat en vanaf morgen ook dagelijks van 's morgens 10 uur af aan de CIRCUS-CASSA. gedurende de kermis dagelijks verkrijgbaar FNIDSEN 82, schuin peluw en 2 kussens voor 90 gulden. C. LÜST, Verdronkenoord 2. Leeraar M. O. Boekhouden, Accountant. Spoorstraat 30, Lessen In Boekhouden. Opleiding voor do praktijk en voor examens. VAN HECTOR MALOT. NT Plaatsbespreking aanbevolen, vanaf 10 uur. Aanvang der voorstelling 8 uur. Donderdag 28 Aug. aanvang 7 uur. Zaterdag 30 Aug. aanvang 10 uur, Zondag 31 Aug. aanvang 4 uur. BERGPLAATS VOOR RIJWIELEN. Hypothecaire eredieten. Agenten Rotterdamsohe Hypotheekbank voor Nederland. Augustuaprljs. Qrootc brandwaarde. Gering aschgcbalte. Afgehaald aan de schuit fl. 0.90 per 100. Thuisbezorgd f 0.20 hooger. Slijters en hakkers rabat. Groote partijen legen nader over een te komen voorwaarden. Afhalen en bestellen kan ge schieden a/h Gebouw St. Wille brord aan de Oudegracht 130. of de Kerldokter. GLAS PINCE-NEZ „SO-EASY" OLASBRILLEN, mama $.Xleeren Circus fl' 'EEN D

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4