DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN 200 DINSDAG 26 AUGUSTUS Directeur, Paardenmarkt. Provinciaal Nieuws. FEUILLETON. s' u'i 2 d*n 611 VI i ïltifc. i ftbonnementspfijs bij vooi uitbetaling p»»' 3 m»anden f 1,65, franco per post f 1,90. Bewij^nummnrs 5 ct. Advertentieprijs 15 cl per regel, groofnre letters naar plaatsruimte 9 I vi'ii inno M V PI nu l hii H - i- alsrf ulr Ir n I v ti 11 1 'In Znnn Vn ri i ri fl m C 9 Te li f 3 Aan de Hoogere Handelsschool (met 2-ja- rigen cursus), de Handelsdagschool (met 3- jarigen cursus) en de Handelsavondschool (met 4-jarigen cursus) wordt gevraagd een op een jaarwedde, behoudens goedkeuring van den Minister, van 4140.— tot 5060— -oor de beide eerstgenoemde scholen en van $00 voor de Handelsavondschool, en aan de Hoogere Handelsschool en aan de I landelsdagschool een Leeraar in Nederlandsch, aantal lesuren 3 H. H. S. em 13 H. D. S., op een jaarwedde van 690, benevens 110 170 per- wekelijksch lesuur, naar gelang van diensttijd volgens salarisverordening. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Gemeentebestuur vóór 9 SEPTEM BER a.8. UIT EGMOND AAN ZEE. In de raadsvergadering van Vrijdag j.L waren alle leden aanwezig (één vacature!. Na lezing der notulen, die onveranderd goedgekeurd werden, kwamen^ de ingeko men stukken aan de orde. Behalve eenige goedkeuringsbesluiten van Ged. Staten en berichten van aanneming van benoemingen was o. a. ingekomen: a. Een telegram van den heer Koster, dat deze wegens eene benoeming te Bameveld voor zijne benoeming alhier bedankt; b. een schrijven van de Visscherijschool, waarin deze de subsidie ad 400 per jaar in dank aanvaardt, onder handhaving van de aanvraag om 1200. Voor kennisgeving Door Ghailes Garvice. Vrij naar het Engelsch. 15) aangenomen c. een verzoek van Huibert Dekker, om een stuk grond te koopen, groot 25 vlerk. M., achter het huis van Prins. B. en W. hadden geen bezwaar hiertegen, wilden echter alleen, dat Engel Wijker uit gang over dit perceel zal krijgen. De prijs werd bepaald op 50 cent per vierk, M. Aan Wijker zal verzocht worden eveneens zijn grond te koopen; d. Joost Blok en Job Grom verzochten een stuk grond te kunnen koopen aan de Noorderstraat, reap. 33 vierk. M. en 31 vierk. M. groot. Burgemeester en Wethouders stel den voor den prijs te bepalen op 1.50 de vlerk. Meter. De heer Zwaan vroeg of Oor de Graait hiervan belemmering ondervindt. De voorzitter antwoordde ontkennend. Conform het advies van B. en W. besloten. e. Een schrijven van G. Zwart en ande ren, dat ze het aanbod der gemeente acrep- teeren van een terrein aan den Zwarten Weg met eene breedte van 30 M. en eene diepte van 110 Meter, mits er een kalkbranderij en blusscherij op gebouwd mogen worden. De voorzitter zeide, dat er al reeds in principe toe besloten is en het Is nu de zaak definitief te besluiten. De heer Snoeks was van meening, dat er reeds besloten is om den grond af te staan. De voorzitter zei, dat er eerst in principe besloten is de terreinen voor dat doel af te staan, daarna is er een protest van ingezete nen gekomen en heeft meft besloten het be sluit te handhaven en nu komt de definitieve afdoening aan de orde Het voorstel van B. en W. om de terreinen voor dit doel te verkoopen, werd met 4 stemmen vóór aangenomen, terwijl de heer Snoeks buiten stemming bleef. Aan de orde kwam voorts het rapport van de commissie, in de vorige vergadering be noemd inzake het aanbod der maatschappij „Duinoord". Het rapport adviseerde gunstig. Zonder hoofdelijke stemming werd beslo ten de gronden over te nemen. Ingekomen was een rapport van de com missie van bijstand voor ae gemeentebedrij ven. In dit rapport werd medegedeeld, dat de boeken en de administratie vóór 1 Augustus op last van den Raad- moesten in orde zijn-, dat echter de boeken bij den accountant wa ren, dat er geen magazijnboek aanwezig was, wel een staat en dat er geen begrooting werd aangetroffen. De heer Snoeks merkte op, dat het rapport niet van de commissie is, daar hij, als lid der commissie, dit rapport niet gezien heeft. Hij merkte verder nog op, dat de zaak nog lang niet in orde is. Er zijn nog posten van Maart te innen. De voorzitter vond het verkeerd deze zaak zonder voorafgaand onderzoek in de openbare vergadering te brengen. Dan kan de directeur zich niet verdedigen. De heer Snoeks zeide, dat deZe zaken al geheel openbaar ziin en dat ze niet behoeven onderzocht te worden. Er rijn nog zaken, die het daglicht niet kunnen verdragen. De voorzitter achtte het beter deze zaak te behandelen in de gascommissie. De heer Van Hall vroeg den heer Krab, als zijn medelid in de commissie, of hij on juiste zaken in het rapport heeft vermeld, waarop de heer Krab ontkennend ant woordde. De burgenleester zeide, dat dit rapport In dé vergadering van B. en W. is behandeld op 19 Augustus. De heer Snoeks interrumpeerde, dat dit niet kon, daar de commissie eerst Donderdag 21 Augustus vergaderde. De lieer Van Hall verklaarde, dat de beer Snoeks zich vergiste. De commissie heeft eerst vergaderd, toen was de zaak niet in orde. Men heeft daarop drie dagen uitstel gege ven. Daarop kwam aan de orde een schrijven van het bestuur der Visscherijschool inzake de grondaanbieding der gemeente voor dm bouw van een Visscherijschool met direc teurswoning. In dit schrijven wordt betwist, dat het begrip schenking" samen kan gaan met erfpacht, waarin de gemeente den grond wil afstaan. Verder, dat door het dralen van het gemeentebestuur een aantal werklieden zijn teleurgesteld, die dachten met 1 Augus tus aan het werk te kunnen gaan. Het bestuur wenscht em stuk naast het nieuwe kerkhof of achter de protestantsche kerk. Het is wel genegen om bij te dragen in den aanleg van Ee»t electrisch licht, maar niet tot verdere concessies. De voorzitter zeide, dat, daar aan B. en W. de onderhandelingen dezer zaak waren opge dragen, zij met het bestuur vergaderd heb ben, maar dat men niet tot overeenstemmin had kunnen komen. De grond wordt in e: pacht gegeven, opdat de gemeente, als de Visscherijschool onverhoopt gem opgang mocht maken, zeggingschap zal hebben over de bestemming van het gebouw. Verder ver klaarde zij, dat B. en W. niet van standpunt zijn veranderd en dat zij gaarne wilden we ten, wat de raad van deze zaak denkt. Hij vond den toon van het schrijven niet gepast, vooral de bedreigingen, dat het bestuur zich tot Ged. Staten en tot den minister zal wend den, vond hij wat aanmatigend. Bovendien worden de menschen steeds meer eiscliend. Nu willen ze ook nog em stuk grond heb ben voor een eventueele leeraarswoning. De heer Zwaan zou het 't beste vinden, als B. en W. nog eens ten spoedigste»met het be stuur confereerden. Verder vertrouwde hij de zaak geheel aan B. en W. toe. De heer Snoeks bracht een nieuw gezichts punt in bespreking door er op te wijzen, dat er em stuk duin zal noodig zijn voor kimme- ting. De voorzitter bejammerde het, dat het be stuur dit niet eerder aan en W. had be richt. Er werd besloten, dat B. en W. deze zaak zoo spoedig mogelijk zullen trachten te rege len, maar dat van het ingenomen standpunt niet zal worden afgeweken. De voorzitter benoemde een cothmissie, bestaande uit de heeren Zwaan en Krab, die de geloofsbrieven der nieuwgekozen raadsle den zal onderzoeken. De vergadering werd tijdens dit onderzoek geschorst, Bij de heropening verklaarde die heer Zwaan, dat de geloofsbrieven in orde zijn. Er werd met algemeene stemmen besloten de gekozen raadsleden toe- te laten. Ingekomen was een voorstel van Ged. Sta ten om de salarissen van burgemeester, se cretaris en ontvanger te verhooges, De heer Van Hall merkte op, dat Egmond aan Zee in de vierde klasse geplaatst ia en Bergen in de vijfde klasse. Hij vond dat ver schil onbillijk. In Egmond aan Zee is heel wat meer werk te doen. Hij stelde daarom voor aan Ged. Staten voor te stellen- Egmond aan Zee één klas hooger te plaatsen en dus in de vijfde klasse te brengen. De heer Snoeks was het geheel met den den heer Van Hall eens, dat elke arbeider zijn loon waard is; hij had dit altijd in den raad verdedigd en het speet hem, dat de heer Van Hall niet steeds aan zijne zijde stond. Als het de gemeentewerklieden betreft, dan geeft men ze schoorvoetend een gulden meer, als het de onderwijzers betreft, aan weigert men 100» meer te geven, maar nu is het geen kwestie van 100, maar van honderden en nog wel voor personen, als de burgemees ter en ontvanger, die goed gesitueerd zijn. Hij was er wel voor, dat burgemeester en se cretaris een klas hooger gaan, maar verzette zich er tegen, dat de ontvanger in de vijfde klas komt. Met op één na algemeene stemmen (tegen de heer Snoeks) werd besloten te trachten Egmond aan Zee in de vijfde klas te krijgen, ook voor dfen oh t vanger Bij de rondvraag zeide de heer Zwaan zich geërgerd te hebben, dat er op Zondag visch- verkoop plaats vond en hij hoopte, dat de burgemeester zich niet meer zou laten over halen. De voorzitter zeide, dat het een warme dag was en dat die visch niet bewaard kon blij ven. De heer Zwaan zeide, dat dit een uitvlucht was. Dan moesten ze maar ijs vragen. De heer Snoeks vroeg, waarom een collec te geweigerd was voor de R.-K. bestrijding der tuberculose. De voorzitter antwoordde, dat elke aan vraag geweigerd wordt, om het den gasten .niet lastig te maken. De heer Snoeks betreurde dit. Het is een goed doel. Ieder is toch vrij wat te geven of niet. Vóór dat de voorzitter de vergadering sloot, dankte hij de scheidende raadsleden, de heeren Krab, Zwaan en Gul, voor de welwil lende en aangename samenwerking. UIT HENSBROEK Bij K. B. zijn toegelaten als stichtingen uit sluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam, de vereeniging* Algemeene Arbeiders-woningbouwvereenl- ging „Goed Wonen" alhier. UIT WIERINGERWAARD. In de raadsvergadering van Maandagmor gen waren afwezig met kennisgeving de hee ren C. A. Waiboer, H. K. Koster en Jb. Bak ker Jz. De voorzitter deeldé mede, dat de heer Waiboer ontslag heeft genomen als lid van den raad. De heer Waiboer, die vanaf 1905 raadslid is geweest, waarvan 8 jaar als wet houder, heeft zich doen kennen als iemand' die voor zijne meening durfde uitkomen en als 'n man met een goed oordeel. We mogen den heer Waiboer zeker dank zeggen voor het geen hij in 't belang onzer gemeente gedaan heeft. Van mej. A. Slikker was een dankbetuiging ingekomen voor het aan haar gericht loffelijk schrijven, alsmede voor het toegekende sa laris tot 1 Januari als directrice van het le- vensmiddelénbedrljf. Van Ged. Staten de bekende circulaire ln zake jaarwedden burgemeester, secretaris en gemeente-ontvanger. Deze verhoog «gingen 2Ö0, zouden hier alsdan bedragen reap. 150 en 100. Aangehouden tot de nieuwe raad is samengesteld» Van de Mlddenstandsvereeniging kwam in een schrijven, waarbij werd aangedrongen de noodige stappen -te doen ter verkr ging van electriciteit. Voor kennisgeving aangenomen; is reeds in bewerking. Van de Bouwvereeniging was berlrH nnt- vang.-n naar aanleiding der opmeiUngen van den raad, dat niet goedkooper kan o; den j-ebouwd, hetgeen ook bleek uit een on derhoud dat d-e voorzitter heeft gehad met den opzichter. Door den heer A. Sleutel werd opgemerkt, dat heelemaal niet geprobeerd is, goedkooper grond te kr gen. Hierover ontspon zich nog 'een breedvoerige discussie? waarvan -de uit slag was, dat deze opmerking alsnog aan de Bouwvereeniging zal worden gedaan. Door den heer Aga Smit werd ontsla^ geviaagd als lantaarnopsteker. Werd eervo, verleend' onder dankzegging voor de wijze waarop hij dit gedurende 20 jaar heeft ge daan. In verband hiermede werd door B. en W. voorgesteld de verlichting in den a.s. winter maar iets in te krimpen en geen vasten opste ker aan te stellen. Misschien hebben we-een volgend jaar electriciteit. Aangenomen. Daarop volgde vaststelling der gemeente- rekening en goedkeuring van de rekening van het levensmiddelenbedrijf en hef burger lijk armbestuur. De gemeentereken ing wees aan in ont vangst 34602,66, in uitgaven 34912,85, nadeelig saldo 310,19. Levensmiddelenbe drijf: ontvangst en uitgaaf 71546,37, waar onder 4071,96 IT, dat door de gemeente werd bijgepast. Burgerlijk armbestuur: onl angst 5269,02 lAitgaven 5716,44, na deelig saldo 447,41%. De eerste rekening werd vastgesteld, waarbij nog werd opge merkt, dat een bedrag van 25 is ingekomen van een onbekend gebleven persoon, die naar zijn meening te laag werd aangeslagen, en de beide andere goedgekeurd onder dankzeg- ing voor het uitstekend gehouden beheer, liema deelde de voor^jiter mede, dat da Wordt vuPTOlgd R Bil BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen to algemeene ken nis, dat to gelegenheid van de PAARDEN MARKT op MAANDAG' 1 SEPTEMBER a. de aan te voeren dieren alleen naar de mankt te mogen worden gebracht over de FKIES'OHE BRUG en door de PIETER STRAAT van de Handdls-kade af. De dieren, die over de Booimpo-ortslbrug bij het Zeiglis de otad binnonkomen, mogen al leen naar de markt gebracht wordon lang» de Vo-ormear an de Bierkade, ervor do Scher mer vlotbrug en langs den Kanaaldijk naar de Friasche brug. Alle dieren, die niet over da Fries-cbe brug de stad worden ingebracht, moeten zoodanig vervoerd! worden, dat ze door de Pietaratraat van de Handelskade af ter marikt komen} al le overige toegangen tot -die marikt worden af gezet. Bij de Fries-cbe btrug en aan da Pieto- sitraat zullen de aan te voeren dieren deskun dig worden onderzocht. Vóór des imorgenis half zeven urar mogen geen" -dieren to markt wordien geplaatst. De gewone Mkandageche weelkmarkt zal op bovenvermelden -datum worden gohoudotn rondom het Waaggebouw. Alkmaar, den 25 Augustus 1919, Burgemeester en Wethouders voornoemd], G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Hij vond! haar in de hall, waar Clarence haar eenige der tropheeën liet kijken, die hij gekocht had in de bazars te Oons-tantinopel, gelukkig onbewust, dat zij te Birmingham vervaardigd waren. Hij' -deed zijn best te zwaaien met een zwaard met dubbel handvat en Ralph kreeg -den in-druk -of de man gevaar liep zich zelf te -onthoofden; uit zuiver mede lijden nam Ralph hem het wapen af, zwaaide het "worikbuigelijk rondom zijn hoofd em. zette het toen terug -op zijn pl-aats. „Koim Constance", zei sir Rlalph, „het ifl tijd oim naar huis te -gaan'". „Ach neen, n-o-g nietil" zei Clarence met zijn piepstem, „Constance en ik amuseeren -ons zoo; en er zijn nog zoovel dingen -die ik haar wou -laten zien". -Maar Constance keerde zich om met een schuldig gevoel van verlichting. „Die moot je mij1 eem anderen keer laten kijken", zei ze. „Mag ik?" zei hij. „Wanneer zal ik je weer spreken. Mag ik morgen 'komen? Constance, zou je niet eens met mij willen gaan rijden in mijn -coach? Hij is pa® overgekomen. Jij en Ralph". Hij inviteer-dé Ralph ook met een vriondéüj-ken glimlach. „Ik weet zéker, dat je van het ritje -genieten zo-u; en ik heb een heel goed span paarden". „Ik wil -graag", zei Constance, „wij kunnen er morgen eens over praten als je bij ons komt", voegde zij er vriendelijk bij vrien delijk -omdat sir Ralph er bij stond- met zijn eynischen glimlach waar zij een hekel aan had. Clarence bleef tot het laatste oogenblik vlak bij haar, hij hield haar hand -onmoedig lang vaat door het portier tja en toen hij ih de hamer terug kwam, richtte hij zich oip en zei, -o-ver zijn iknevel strijkende: Hij hield het nog eenige minuten aldus uit, toen haalde hij zijn horloge uit en zei plotseling: „Het -wordt tijd, dat we afscheid nemen. ïk zal Constance even waarschuwen". „Wat is die Constance ontzettend veel voor uit gageaan vindt u ook niet, moeder?" En tot antwoord1 stak de liefhebbende moe der haar arm in den zijne, keek naar het ge zicht met het zelfvoldane glimlachje en fluis terde: „Lieve -Clarence." Óp de terugreis naar huis bewaarden Ralph en Constance eenigen tijd het stilzwijgen. Hij dacht na -over het plan van lady Marchmont. Was het, alles wel beschouwd, niet een heel goed plan? Clarence was een dwaas; maar waren zulke dwazen met vaak heel goede eohtgenoioten Hij zou graaf Marchmont wor den, een man die zijn vr- uw een massa geld; kon laten verteren en het groote 1-andlgoed goed 'onderhouden. Constance zou wöl een sleohto lo-t kunnen hebben. Ze kon trouwen ja, hij vobrheeld met een ploert van een vent zo-oals hij was. Meisjes waren zulke dwa ze schepsels en liepen groote gevaren, als je hun haar zin liet -doen. Ja, het was heusch zulk een -dwaas plan niet; en misschien was het zijn plicht al» voogd het plan aan te moe digen. Zo-o- verbrak hij het stilzwijgen en zei alsof het toevallig, j-a bijzonder toevallig was „Een aardige jongen, die Clarenee". „Zo-o- vindt u?" zei Constance van uit het hoekje waarin zijl gedoken zat. „Ja, jij niet?" „Ik geloof niet dat ,ilk n-o-g over hem heb nagedacht", antwoordde zij onverschillig. „Hij zal eens het graafschap erven", zei hij, „en een ontzettende ma-sa geld-. Hij is wat je noemt een verduiveld' goede partij". „Pardon", zei Constance op ijsko-uden to-on, „Ik zou hem nooit zo-o noemen", „Neen.?" Nu, Hij is hert d'an toch. De mees te meisje» «ouden in haar handen wnijven van plezier (bij -het vooruitzicht gravin van Maroh- imo-nt te worden". „Zoo, zouden ze", zei Constance, nog om- varsdhil-liger dan zooeven. Sir Ralph strékte zijn lange boenon. onge duldig uit. Etr was met dat meisje niets aan té vangen. Zij kwamen thuis; toen hij een 'kaars voor haar opstak zei hij-: „Ik ga morgen naar Londen. Is er iets wat ik vo-or je kan doen?" „Niets, dank u", antwoordde zij fcoeL „Met welken trein denkt u te gaan?" „Met dien ochtendtrein". „Goed. Goeden nacht". „Goeden nacht. O, wacht nog even". Zij -bleef staan, met haar hand op de ge beeldhouwde leuning van dé trap en wachtte met afgewend' gelaat. „Zeg eens die i-diote dlarence zei zoo iets van gaan rijden imet zijn vierspan. Doe d!at liever niet vo-ord'at ilk terugkom". „Wla-arom niet vroeg zij met neergeslagen oogen en opgeheven kin. „Omdat ik het liever niet heb", antwoordde hij kortaf. „Ik geloof niet -dlat het veilig is. Ik geloof nooit dlat -dé jongeheer Clarence met een vierspan rijden kan". „Hij heeft het wel meer gedaan". „Ja-, dat 'kan wel; maar hij miag het niet doen als jij er in zit." „Verbiedt U het mij Hij keek haar heel gedecideerd' en boos aan. „Ja", zei hij „ik verbied het je." Hoe vroeg het -ook was, zij was den volgen den morgen aan het -ontbijt} maar sir1 Ralph e-oheen niet dahkbalar te zijn voor die kleine attentie. „Waa-r-om to wereld ben je zoo vroeg op gestaan?" vroeg hij, „Ik sto-ndl altij-d vroeg op -om met vader te ontbijten als hij met den ochtendtrein op reis ging". „Gééf je geen moeite om -dlat voortaan n-o-g eens te doen. Als Ho-bson niet voor mijn ont bijt kan zorgen, dan zullen we iemand nemen, die ar wel voor berekend is". HU need op naar het station in oen dog- De heer L. de Groot, alhier, Is in de vaca ture Hoorn gékozen tot lid van de Gozond- heidsc-ommissio, gezeteld! te H-oorn. Wat zeer zeker in -geen twintig jaar heeft plaats gehad, ia thans eens -gebeurd, n.l, een exceroitie met -de brandspuit. Met een flinke Straal werkte ze vooral -op de «pes patriae, -maar het vuut der opgewonden jeugd was niet spoedig gebjusoht te imear niet daar het telkens werd aangewakkerd door het werpen van eenjfen op de „gevaarlijke" plaatsen. Ten Slotte gaf de spuit zich gewonnen voor da nimmerm-oedo jeugd. Intu-sschen de brand spuit is beproefd en ieder lid- van de brand weer weet ten minste thans zijn plaats en zijn taak. UIT OUDKARSPEL. Daar in deni nieuwen raad 2 leden van de V. D. en 2 leden van de S. D. A. F. zitting zullen hebben, -was door dé afd. 0. D. A. P. 'Samenwerjiing aangeboden vo-or de wethou- dera keuze. In een- gecombineerde bestuurs vergadering -wa» vrijwel algemeen het oor deel, dat op ihet programma door de 0. D. A. P. zeer goed samen te wer-ken was. In de -vergadering van, V. D. werd echter ht bosulit genomen, dat niet met -da 8. D. A. P. samengewerkt zal worden. Men deelt ons med-e, dat Ihet herkozen raadslid de heer J, v. Xxter, die door een groep Lilb. kiezer» candidaat gesteld werd, zich zal aansluiten bij dé V. Dj. Kiesvereoui- ging. UIT SCHAGEN. -cart met een bijzonder kwaad' paard, waar bij nu eenmaal veel mee op bad en kwa-m bij tijds in -de stad aan. Éérst ginig 'bij naar zijn olub en werd- daar door de keerem gefelici teerd met zijn promotie tot baron en het for tuin van sir John, bij nam bet er goed van, 'kweet zieb uitstékend van zijn nieuwe posi tie; toen, met zijn cbèpueboek in zijn zak, gïn-g hij een bezoek brengen bij eenige van zijn leveranciers. Lycett Grayson Had' bem bet geld verschaft wlaar bij' om gevraagd bad'. De leveranciers ontvingen hem met open armen en glimlachten hem vriendelijk toe. Ze sche nen verrast, bijna gekwetst, dat sir Ralph Desbrook zijn rekening wensehte te betalen en wa-ren vol ijver in de betuiging van bun dienstvaardigheid. Zoo opgewekt mogelijk -ge stemd fceerdé bij naar zijn club terug en di neerde met dlrie of vier van zijn kennissen, die daarna een partijtje bridige met hem wenschten te spelen in -de speelzaal; maar 'hij maakte zi-oh met eenige moeite van hen af, riep een hans-om -aan en gaf den koetsier be vel naar Oarlton House Terrace te rijden. Yo-or een der grootste buizen in het Ter- race het huis van 1-ord O'astllekridge stapte hij uit, vroeg naar lady Oastlebridge en hoorde van den 'knecht dat mevrouw thuis was. -Sir Ralph ging na-ar dé -gr-o-ot zaal, groot niet alleen -om den omvang en -de pracht der inrichting, maar odk -omdat bet vertrek dé plaats van bijeenkomst -geweest was en nog was van eenige -der -grootste mannen van den verleden en tegenwoordigen tijd. Want de öastlebridges waren reed-s eeuwen lang een ontzettende macht geweest in bet land. Eón Oastlebridge wa-s eerste minister geweeBt, en ten gevolge van bun hoogen, rang en onmete- ihjlkén rijkdom waren ze allen vóórmannen ge weest in do politieke en sociale kringen van Engeland. Bi'ï Ralph bad niet gevraagd naar lor-d Oastlebridige, den vertegenwoordiger van de aanzienlijke familie, om'd-at deze verlamd was en aan zijn kamer gebon-den, maar zelfs daar was hij nog een man van invloed; want bjj was beex van mee® dan een half guAM- L— LL-J sohap en bet lot van diuizend! minderwaardi ge stervelingen hing af van bet bevestigend of ontkennend (knikken o-f schudden van het zwakke hoofd. Sir Ralph ston'd -geleund tegen den goboold- houwd'en schoorsteenmantel, hij streék langi- zaam over zijn knevel en kéék naar zijn on berispelijke laarzen; een oogenblik daarna werden de deuren opengeworpen en 'n bui tengewoon soho-one vt-ouw trad binnen. Zij was verrukkelijk schoon van! gestalte. Haar baren zoo zacht als zijde waren zwart, baar oogen bijna even -donker, baar teint was te vergelijken bij- anti'ëk ivoor. Zij. was zoo -gra cieus als een jong meisje, -ofschoon zij dien leeftijd Was gepaseerd; ma-ar met die 'beval ligheid ging een houding gepaard, -die men alleen beschrijven kan met het woord v-or- stélij'k I De deuren werden achter baar gesloten eb zij snelde toe met een bl-o-sjte op baar ivoor kleurig gelaat en een welkoms groet in 'haar donikere -o-o-gen. Het kan -gerust gezegd wor den dat geen Van, haar vrienden haar ooit met zulk een jeu-gdigen ijver de kamer had' zién -d'o-orloopen, -d'at geen van baar vrienden haar gewoonlijk zo-o 'koele en gelijkmatige stem zoo had h-ooren (klinken al» nu toen ze zeidél „Ralph 1 Eindelijk 1" Zij -strékte haar prachtig gevormde armen uit en legde ze op zijn sohouder en bij boog bet hoofd en 'kuste ha-ar op de lippen, -d'ie ge woonlijk zoo trotseh waren en hem nu met vrouwelijke teederheid werden toegestoken. „Wanneer ben je gékomen?" vroeg zij. „Vandaag". „Vertel ar mij alles Van", zei ze niet gebie dend zo-o-als haar gewoonte was, maar als een zachte smeekbede, -d-e verlangde, smeökende stem van -de vrouw d'ie liefheeft. Hij leunde weer tegen deK'schoorsteenman- tel, met de groote banden <op -den rug en zag -op baar neer toen ze neerzonk in een stoel) vlak bij ham.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5