HET WITTE HUIS Firma H. S CLOECK, LUI I. in gebruik bij de verschillende inrichtingen van onderwijs te dezer stede. in.— en I£inderkle©diugf, gemaakt en op maat. IIRT BEZOEK A AN ONS MAGAZIJN BOET ZIEN, DAT ONZE PRIJZEN r OVEREENSTEMMING ZIJN >1 ET DE KWALITEIT. H Zie onze étalage. Marktberichten. Aanbevelend N.V. BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ v.h. heer Bakker door de nieuwe verkiezing is uitgevallen. Hij is nu door het bedanken van den heer Waiboer wel weer gekozen, >doch treedt nu toch af. De voorzitter bracht een woord van dank aan den heer Bakker voor hetgeen hij in het bfijang der gemeente gedaan heeft. Hierna ging de raad in comité, ter behan deling van reclames hoofdelijken omslag. HAG'EPREEK. Eerst dan heeft het zin een oud-historischen naam weer ter sprake te brengen, wanneer inderdaad het daarmee benoemde, toont die afzonderlijke benaming te verdienen. Welnu, dat mocht zeker hier het geval blijken. On weerlegbaar heeft Zondag j.l. te Schoorl de Hagepreek haar bestaansrecht naast de ker kelijke preekdienst bewezen. Er is trouwens meer dan een punt van overeenstemming tusschen de hagepreek uit onze eerste hervormingsdagen en die van nu. Wat toen niet geoorloofd was bij de kerkelijke overheid binnen de kerkmuren en mitsdien ook niet bij het toenmalige pubuck daarvoor riepen de godsdienstigen die de vrijheid wilden toen ergens buiten hun mede belangstellenden Samen, en daar in de open lucht hielden zij dan hun godsdienstoefeningen./ Thans heeft eenerzijds de schare een wonderlijk gevoel van afkeerigheid van de kerk; maar mee misschien omdat daarbinnen vanwege de kerkelijke over heid anderzijds waar lang niet ai lés mag geuit worden, wat het vrije godsdienstige ge moed wel zou willen getuigen. En zie aan deze beiden komen nu de hage- Ereeken van onzen tijd geheel tegemoet. Daar eeft het publiek niet binnen de kerkmuur te komen en tegelijk kan aan ieder aanwezige volkomen vrijheid worden gelaten in 't laten van al wat het eigen godsdienstig gemoed maar macht willen getuigen. Maar is daarvoor dan ook gunstiger ge legenheid dan op het terrein der kleine Vrij zinnige Gemeente te Schoorl, met haar be scheiden maar trouwe en 's zomers door be langstellende gasten steeds versterkte kerk koor? Door de uitvoering van een reeks van meer en min eenvoudige vierstemmige godsdiensti ge liederen kwamen de belangstellenden lang zamerhand in steeds grooter getale opzetten vleiden of zetten zich op 't grasveld naast de kerk, of bleven achter 't lage kerkhof-muurtje op den weg of nog wat verder nieuwsgierig staan, waarna de predikant na een woord van welkom der geleidelijken groei dezer samen komsten schetste. Hoe mede door de zang diensten en vooral de wijdingsstonden iederen werkdag-morgen in dit seizoen'steeds meer medewerking ook van belangstellende zomer gasten wera. verkregen. Zoo kwam bijvoorbeeld ook dezen middag als ongevraagd antwoord op den oproep der Synode dezer dagen om den vrede nog eens kerkelijk) te herdenken, een zangeres hier een Handel-area zingen met Hollandsche tekst: „Zie de vrede is tot ons gekomen. Laat ons Hem loven wiens hand dit wrocht." De plaatselijke predikant hieraan zijne aangekondigde preding over „de Beginselen der Broederschap" aansluitend kon niet an ders dan daarbij met den grootsten nadruk te wijzen1 op de bittere tegenstelling, die er nog steeds is gebleven tusschen ideaal en werke lijkheid) in deze. Zoodat er dan ook z.i. vol strekt geen reden is, dankstonden te houden voor „aen vrede", waar de schrijnendste con trasten tusschen de volkeren en de standen onzer huidige samenleving' nog met even scherp en onverzoenlijk zijn blijven bestaan, waar immers ook de propaganda voor het mi litairisme en den klassenstrijd eer nog zijn toegenomen inplaats van verminderd. Het allerergst te bejammeren voor zoover door de officieele kerkelijke christenheid als „noodza kelijk kwaad" erkend en goedgekeurd, ja aan gevuurd vaak Op verzoek van een der ouderlingen werd daarbij gezongen het lied van de Broeder schap in. Christus, 'i Is lang genoeg, dat 't Christenvolk de wapens heeft gedragen. En in den naam van Jezus zelf elkaar heeft doodgeslagen" en met zijn onomwonden aan klacht: „En als de kerk u zegt uw plicht als Christen is 't te strijden; zegt haar dan dat zij schuldig is, aan bijna al dat lijden. En het tweede deel der toespraak werd aangedrongen het nu vooral niet bij kritiek op bestaande misstanden en anderer wange drag te laten blijven, maar bovenal te letten op eigen zeker niet minder groote tekortko mingen en zoude in deze en krachtig opge wekt tot onvermoeiden persoonlijken geestelij ken strijd en gebed! Na een nieuw gemeenschappelijk lied werd van de voor 't eerst hier buiten aangeboden gelegenheid om zich te uiten, naast de gege ven prediking van den predikant ook door een der aanwezige nnog een kort getuigenis ge geven, waarna het samenzijn om 4 met koor- en gemeenschappelijk gezang werd besloten. 1 HET TYPOGRAFEN-CONFLICT. Het hoofdbestuur van den Nederl. Grafi- schen bond heeft Zondag te Amsterdam ver gaderd en de volgende motie aangenomen: „Het hoofdbestuur, kennis genomen heb bende van het perscommuniqué in zake het conflict tusschen den Boud van Boekdrukke- rijne en den Alg. Ned. Typografenbond, be treffende de collectieve overeenkomst, waar in medegedeeld wordt, dat een commissie van arbitrage zal worden samengesteld om dit conflict op te lossen, welke commissie zal bestaan hit 3 leden, te benoemen door de be sturen der drie werkgevers-organisaties, waarvan twee werkgevers in het typografen- bedrijf, drie leden1 door den A. N. T. B., waarvan twee werknemers in het typografen- bedrijf, en een zevende lid, door de zes le den te kiezen, de als voorzitter met stemrecht zal fungeeren, geeft te kennen, het accoord te kunnen gaan met dezen vorm van ontwikke ling van dit proces. Het hoofdbestuur bo vengenoemd staat op het standpunt, dat het als mede-contractant gelijke belangen heeft als de patroons-organisaties, bij een goede oplossing van dit geschil; eischt als gelijk waardige belanghebbende denzelfden invloed op de samenstelling dezer commissie te kun nen uitoefenen als eenige andere partij, be trokken bij deze arbeidsovereenkomst^ aanvaardt dus geen commissie, zonder zijn medewerking tot stand gekomen, vertrouwt, dat de patroons dit recht zullen erkennen en daarover mondeling de betrokken belangheb benden bij het verdrag zullen raadplegen." Het werk bij de patroons, waar reeds ge staakt werd is gistermorgen niet hervat. Dientengevolge duurt de staking bij de vol gende 9 firma's voort: Ellerman Harms Co, „Brakke Grond", Volharding", Fabriek van massaartikelen, afd. drukkerij, de B. I. A., Stempelfabriek Posthumus, „De Nieuwe Tijd", Spruyt en Tjabring. Het bestuur der afdeeling Amsterdam heeft de leiding dezer stakingen. Nieuwe „wilde" stakingen zijn niet te ver wachten, daar men besloten heeft, zich aan de leiding van het afdeelingsbestuur te on derwerpen. A Het geschil loopt thans over de taak der arbitragecommissie. Van patroonszijde wenscht men de schuld vraag naar voren te zien gebracht, n.l. in hoeverre de stakers zich hebben schuldig ge maakt aan contractbreuk. Daartegenover stelt de A. N. T. B. zich thans in de allereerste plaats op het standpunt, dat de veranderde tijdsomstandigheden nieuwe loonsverhoogin- gen noodzakelijk maken, welke kwestie de Bond door de arbitrage-commissie behandeld wil zien. Zoolang hierin geen overeenstemming is béreikt, duren de stakingen voort. Het hoofd bestuur heeft aan de patroons-organisatie opnieuw een schrijven gezonden, waarin dit standpunt ander wordt uiteengezet Wordt hierop een. tegemoetkomend ant woord ontvangen, dan is de kans grot, dat de staking binnen enkele dagen afloopt. Gistermiddag heeft als gevolg van de ge- woord ontvangen, dan is de kans groot, dat gehad tusschen het bestuur der patroons organisatie en het hoofdbestuur van den A. N. T. B. Besloten werd het geschil door de te be noemen arbitrage-commissie te laten beslis sen, zonder dat hierbij door een der partijen van te voren voorwaarden worden gesteld. De stakingen worden dadelijk opgeheven, onder de bepaling, dat uiterlijk morgen het werk overal zal worden hervat. Heden, Dinsdagochtend, vergadert de door de patroons en den Typografenbond be noemde commissie tot het kiezen van het ze vende lid. Van patroonszijde zijn aangewezen om in de commissie zitting te nemen de heeren P. L. M. Ketting (Nederl. Bond van Boekdruk kerijen), F H. M. van de Griendt (R.-K. Ver een iging van Nederl. drukkerspatroons), en H. Diemer (Bond van Christ, drukkerspa troons in Nederland). De typografen hebben tot commissieleden benoemd de heeren F. van der Wal (voorzit ter hoofdbestuur A. N. T. B.), Th. Bakker (voorzitter der afdeeling Amsterdam), S. de Munnik (secretaris der afdeeling Deii Haag), W. C. van Haaien (secretaris van het hoofd bestuur, als secretaris toegevoegd van werk nemerszijde). De coipmissie zal worden verzocht uit spraak te doen uiterlijk Woensdag 3 Septem ber a.s. ZANGWEDSTRIJD. De uitslag van den nationalen zangwed strijd te Haarlem voor enkel mannen-, dub bel gemengde- en dubbel mannenkwartetten, uitgeschreven door het mannenkoor „Proza en Poezië," ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan, is als volgt: 2de afdeeling Dubbel Mannenkwartetten A. Ie prijs, Laura, Eij- gelshc (L.)2e pr., Haarl. Dubb. Man- nenkw i .aarlem, 3a, Amst. Gem. Tram, Amsterdam; 3b., Kunstmin A. Amsterdam; 4a, Kunst Veredelt, Amsterdam4b., Mozart, Amsterdam; 5a., Apolla, Amsterdam; 5b., Onder Ons, Amsterdam. 2de afd. Solokwar tetten. Ie prijs, Ons Genoegen, Haarlem, 2e pr., Preciosa, Haarlem; 3e pr., Orpheus, Bre da; 4e pr., Con Amore, Amsterdam. TUINBOUW. Men schrijft van den Langendijk: Na het sluiten der grenzen door Duitsch- land voor Nederlandsche producten, zijn de prijzen van de groenten aan den Langen dijk gedaald, als ze nog nooit, ook niet in vredesjaren, zijn geweest. Voor beste witte kool werd slechts 0.70 per 100 K.G. besteed, het vorige jaar 7.—8. Roode kool geldt van iy2:2 34 ct. per Kg., wortelen worden betaald met 1134 cent per Kg., te weinig om het arbeidsloon te betalen. Rabarber wordt door sommigen over het land ge strooid als mest, omdat het plukken meer kost dan de opbrengst van het product. Lang zal deze toestand niet kunnen aan houden daar de exploitatiekosten zoo hoog zijn, dat voor een matige winst de prijzen veel hooger moeten wezen. Het vorige jaar werd op dezen tijd 40 maal zooveel voor de groen ten besteed. Men schijnt te meenen, dat de Langedij- ker bouwers in de oorlogsjaren rijk zijn ge worden. Niets is echter minder waar. De bouwers maakten goede jaren, doch daar de tuinbouw hier over 't geheel kleinbedrijf is, is er van rijk-worden geen sprake. HULP VOOR DE GEPENSIONNEER- DEN. Gemeld wordt: Het hoofdbestuur van den Nederlandschen Bond van Gepensionneerden heeft zich op 22 dezer opnieuw tot den mi nister van Financiën gewend, ten einde voor- ai ook door mondelinge bespreking den em- stigen nood en den moreelen grona voor een betere hulp dan tot dusverre aan de ge pensionneerden verleend werd, in het licht te stellen. Het bondsbestuur heeft de billijkheid be toogd van verhooging der pensioenen met 50 pCt, omdat er door de blijvende waardever mindering van het geld dan toch nog meer dan 30 pCt. schade geleden wordt door de gepensionneerden zeiven vergeleken met de verhouding van inkomsten en uitgaven der gepensionneerden vóór den oorlogstoestand. EEN BRUTALE OPLICHTER. In de buurtschap Nes aan den Amstel heeft een brutale oplichter zijn slag geslagen. Ongeveer 5 weken geleden zonk een schip in den Amstel met een inhoud van ongeveer 25.000 aan aluinaarde, welk schip thans nog niet is gelicht. Nu vervoegde zien een als heer gekleed persoon, van ongeveer 50-jari- gen leeftijd, bij de bewoners van die buurt on der voorwendsel, dat hij een broeder was van van den gezagvoerder van het gezonken schip, die, aangezien hij geen. beschikbare con tanten had, de schuit niet kon laten lichten en, zoo hij dit niet binnen 3 dagen liet doen, zou 't vanwege den waterstaat worden gedaan. In dit geval werd het schip verbeurd ver klaard, waardoor zijnb roeder geheel geruï neerd zou zijn. Aangezien hij voorgaf toestemming te heb ben van den daar gestationneerden agent van politie en aan zijn verhaal een schijn van waarheid gaf door allerlei bijzonderheden te vertellen, werden vele bewoners bereid gevon den om hunne gaven te storten. Later bleek, dat de man een oplichter was. Ofschoon de politie den dader reeds op het spoor is, is het nog niet gelukt hem te vat ten. DE SCHIPPERS ACTIE. De schippers, aangesloten bij de verschil lende schippeisbonden, hebben in een pand in de Schoolsteeg te Harlingen een eigen be vrachtingsbureau gevestigd, waar volgens beurtlijst bevracht wordt. Een tiental schepen zijn langs dezen weg bevracht. Gistermorgen om halfelf werd1 door de GUraansilo-miaatscihappij1 te Amsterdam een opdracht aangeboden voor een reis naar ATr- krum, om die op de Bij'ksbeiura te laten af mijnen. De beursmeester, die hiervoor de or ders ontving van den adjunct-inspecteur van de scheepvaart), deelde mede, dat die bevrach ting niet kon plaats hebben voor middags 2 uur. v 'Gistermiddag te twee uur waren de schip pers in grooten getale voor de beurs, die zij binnentraden, zood'ra de voorzitter der afd. Amsterdam van den Alg. Schipipersbond, de heer De Groot, hen voorging. Geen bevrach- tingsopdracht werd voorgelezen. Niemand1 mijnde. Eerst nadat de prijs1, op de opdracht gemeld, driemaal verhoogd was, mijnden een groot aantal schippers. liet was een geweldig tumult van tegen elkander op biedende en elkaar verdringende schippers. In de kelders was politie opgesteld, die door den nood-ingang op de Sc hippers beurs kwam doch niet handelend behoefde op te treden. Het is gister op de schippersbeurs te Rot terdam weer rumoerig toegegaan. Tegen vier uur was 'n veiling van eenige vrachten graan naar Friesland' aangekondigd' en in afwach ting daarvan bleven de schippers en de koop lieden van de „groote beurs" wachten, om niets van het 'schouwspel te missen. Het is thans de gewoonte om met eenige honderden te gelijker tijd „mijn" te roepen. Zoodoende tracht men te voorkomen, dat een werkwillige schipper de (kans om te bevrach ten benut, want de beursmeester weet na- buurlijk niet aan welken schipper hij de vracht moet toewijzen. Tweemaal gelukte het echter om een wacht te plaatsen. De werkwillige sohippers hadden achter den beursmeester post gevat en waren in beide gevallen met hun- „mijn" het groote koor een fractie van een seconde vóór en kre gen ondanks het hevige protest van dé zijde der overige schippers de wacht toegewezen. Men trachtte een oogenblik den katheder van den beursmeester omver te werpen. Toen de veilingmeester weer een lading wilde afroepen, maakten de schippers het hem met een helsdh lawaai onmogelijk om te spre ken, daar zij bemerkten, dat het in koor mij nen het bevrachten niet meer kon tegenhou den. Ofnmiddellijfc werdl toen overgegaan tot ontruiming van het beursgebouw. Behalve de schippers, werd teen ook de koopmansbeurs geheel ontruimd. Het ging ordelijk, totdat de heer ML O. Deckers, die nog achtergebleven was en op wien dé schippers buiten bleven wachten, het gebouw verliet in gezelschap van de bei dé werkwillige schippers en een aantal re chercheurs. Allé» stroomde toen over het Beursplein naar de Zuidiblaak waarheen de heer Deckers zich begaf. De politie zette de Zuidblaak af, waarop de meeste schippers echter langs een omweg zich opnieuw achter de drie personen schaar den. Met den gummistok werd eenigen hunner een andere richting aangewezen. In optocht 'kwam men bij de tjalk van dén werkwilligen schipper in de Scheepmakers haven, waar ook de hear Deckers aan boord ging. Herhaaldelijk verdreven de agenten de schippers, die isteed® weer naar die plaats te rug kwamen Op dé Leuvenhaven kwam het nog eenige malen tot charges, waarbij' harde klappen werden uitgedeeld. Eindelijk arriveerde het sleepbootje met de pontonniers, die het schip naar de Waal haven moesten geleiden en kon worden af gevaren. Langs de kaden en bij de bruggen, die gepasseerd werden en waar zich een groo te menigte belangstellenden bad opgesteld, Menken nog herhaaldelijk de uitroepen van de opgewonden schippers. Eerst toen het vaartuig de Leuvenhaven uit w.as, keerde de rust terug. een schip bezettoen schippersvrouw de plank optrok, terwijl en riiksveldwachter onstond, werd direct zij Gisterochtend trok te Zwolle een sterke po litiemacht in alle stilte, zwaar 'bewapend, naar den z.g.n. Frieschen Wal, waar een groot aantal schepen, door de schippers aan elkaar gebonden, lagen. Brandapparaten, reddingslijnen, kap- werktuigen en verélere benooaigdheden wa ren meegenomen. Alles geschiedde, terwijl op de schepen nog diepe rust heerschte. De brug gen werden afgezet om toeloop van volk te weren. De schepen werden stil beklommen, zoodat, toen de schippers onraad bemerkten, er geen sprake meer van kon zijn, dat zij zich geor ganiseerd konden verzetten. Hun blazen op misthorens veroorzaakte in den vroegen och tend een geweldig leven. Intusschen werd reeds een er een angstig wegliep. Onmiddellijk kajuit van het schip opgesloten. De militaire politie klauterde snel .tegen de schepen op en het verzet, dat op een viertal schepen nog geboden werd, had weinig te be- teekenen. Geleidelijk werden nu de schepen losgemaakt en weggevoerd, hetgeen intus schen een heel werk was, daar de schippers op alle mogelijke manieren, zoowel onder als boven het water het complex aan elkander hadden weten te bevestigen. De inspecteur Salomons werd bij zijn komst hevig gehoond, maar de politie zorgde, dat hij tegen eventueéle aanslagen werd be veiligd. Tegen 11 uur verscheen de heer Schaper, Kamerlid. Uit een ond. door nem met enkele schippers, gevoerd, bleek, dat en kele hunner wel wilden varen, maar niet durf den wegens hun collega's. Een der gevorder de schepen, waarop de schippersvrouw ziek was, werd weer vrijgegeven en kon blijven liggen. Alle schepen zijn bestemd om kunstmest te laden voor de veenkoloniën. ZWAAG, 25 Aug. Bangert en Omstreken. Prijzen waren heden Aalbessen 25—-56 ct., perziken 8—12 ct., pruimen 2535 ct., peren 7—25 ct., appelen 38' ct., slaboonen 37 ct., snijboonen 9—14 ct., bloemkool 4—26 ct., morellen 610 ct., tomaten 810 ct., druiven 4060 ct., fram bozen 3035 ct. VENHUIZEN, 25 Augustus. Veiling de Zuiderkogge. Aardappelen: Muizen 1.55 k 3.05, kriel 1 per 50 K.G. Peren 6.40 k 17.90, appelen 5.40 18, druiven 92, per 100 K.G. WIJDE NES, 22 Augustus. Veiling Tuin- dersbelang. Peren: Fr. suikers 2%4 ct., goudbollen 234—4 ct., dirkjes 2—3 ct., druiven 48—55 ct., per pond, meloenen 37 ct., komkommers 12 ct., roode kool 7 ct. per stuk. BOVENKARSPEL „de Tuinbouw", 25 Augustus 1919. Heden besteedde men voor: Bloemkool I 12 k f 13.50, 11/10 k 17.25, III 2.75 k 3.50. Roode kool 2.90 k f 3.40. Blauwe aardappelen 4.30 4.50. BROEK OP LANGENDIJK (Langedij- ker Groenteveiling) 25 Aug. 1919. In de he den gehouden veilingen werd betaald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 14.20 k 18.80, 2e soort 4.40 a 5. i Roode kool 3.60 4.50. Gele kool 2.80 a 4 per 100 K.G. Wortelen 1.60 a 1.80 per 100 K.G. Aardappelen: Schotsche 5 a 5.40, Schoolmeesters 6.60 a 6.80, Blauwe 9.30 a 9.50, Eigenheimers 6.30 a 6.70 Drielingen1 2.10 a 3.50, alles p. 100 K.G. Slaboonen-5.10 a 7.90 per 100 K.G. Aanvoer 6330 st. bloemkool, 117450 K.G. roode kpol, 8125 K.G. gele kool, 13375 K.G. wortelen, 20600 K.G. groote aardappelen, 750 K.G. Drielingen. NOORDSCHARWOUDE, 25 Aug. Aardappelen.; Schotsche muizen 5.50 k 7.40, Schoolmeesters 6.80 a 8.10, Eigenheimers 5.70 a 7, Blauwe 9.20 a 10.20, Drielingen 2 a 4. Rqode kool 4 a 4.80. Uitschot 2.10, Gele kool 3.50 a 5.60, Witte kool 1 a 1.30, Spercieboonen 10 a 11, Snijboonen 11.20, Nep 11.10, Peen 1.50 a 1.80, alles per 100 K.G. PRIJSVERLAGING. HEFUs. COSFB1101. llkar Vocrdam G 9, Tel 3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6