DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Na. 201 1919. WOENSDAG 27 AUGUSTUS. du nummer besteel uii 2 bieden, Honderd een en twintigste Jaargang l)eze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- eh Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bty vooruitbetaling per 8 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele Rijk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f 0.15. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HËRMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Buitüiilandsch overzicht. Buitenland. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën: Beleefd verzoek aan onze adverteerders om hunne medewerking. In verbaud met bet iuvoeren van den vrijen Zaterdagmiddag, verzoeken we beleefd adver- teutiën voor bet nummer van Zaterdag zoo mogelijk Vrijdagavond, uiterlijk Zater dagmorgen 9 uur in te zenden; indien de toevloed van adverteatiën op Zaterdag te groot ia kunnen we voor opname van deze advertenties niet instaan. De advertentiën in de rubriek „Vraag en Aanbod" moeten uiterlijk Vrijdagmiddag 4 uur worden ingezonden. Voor advertentiën die later moebten inkomen kunnen we de plaatsing niet garandeeren. DE DIRECTIE. Wij hebben kort geleden gemeld, dat, voornamelijk ouder den indruk der Engel sche arbeiderscongressen, waarin ten sterk ste tegen de interventie in Rusland geprotes teerd werd, de Britsche regeeriug toezegde baar troepen van dc Moermauskuat terug te trekken. Dit besluit en het begin der tenuitvoer legging daarvan heelt, zooals bekend, muite rij in bet Russische legerkamp veroorzaakt, waardoor groote troepeuafdeelingen naar de Boisjewiki overliepen Men vreesde zonder Britsche hulp den strijd tegen de sovjetregeering toch te moeten opgeven en deze regeering zag reeds den dag in bet verschiet, dat zij. niet langer door de Entente dwars gezeten, w Rusland opper machtig zou zijn. Maar bet schijnt anders te loopen. Zoo komt bijv. de verrassende mededee- ling, dat de Engelsche troepen wel van de Moermanskust worden teruggetrokken, maar dat er daartegenover uit Engeland en Frank rijk veelmeer vrijwilligers de gapingen in de gelederen komen aanvullen. De Entente, CU voornamelijk Engeland, zit niet stil. Zij beeft pas weer een paar oor logsschepen der Boisjewiki ftnscbadelijk ge maakt eu doen; den laatsten aanval is de waarde van Kroonstad als voorpost van St. Petersburg reeds verloren gegaan. Meer en meer nemen de plannen voor een gezameulijken aanval op St. Petersburg thans vaster vorm aan. Te Pakof heeft zich onder Llassonof de re geering van Noord-West Rusland gevestigd, die in September een aanval op de hoofd stad in den zin heeft. Maar zooals nader blijkt, willen Estland en Finland niet meedoen en de opperste raad zal ook met Koltsjalc en Denjikfn rekening moéten houden, die van eerj splitsing van het oude Rusland op dit oogenbldc nog niet wil len weten. Toch staat de zaak der sovjet-regeering er niët te best voor De Polen staan in het Zui den aan de Bererina en de Oekrriners ver meesterden Berditsj if en Sjitanir, zoodat Kiëf bedreigd wordt. Veel rust heeft de sovjet-regeering nog niet genoten en het ziet er wel naar uit, dat zij, wanneer haar tegenstanders eenige successen van beteekenis behalen, het voorbeeld van Bela Kun en zijn geestverwanten zal moeten volgen. De toekomst begint er voor Lenin en Trotsky nu niet bepaald rooskleurig uit te zien. De Roemenen blijven zich als ondeugend kinderen verzetten tegen de bevelen van de groote Parijsüie heeren. De opperste raad heeft namelijk weer een nieuwe nota aan de Roemeensche regeering moeten richten, om haar te wijzen op den pijnlijken indruk, gemaakt door het bericht, dat het Roemeensche leger voortgaat op Hongaarsch' gebied allerlei voedingsmidde len en fabrikaten op te vorderen. Aan de Roemeensche regeering wordt thans nog eens uitdrukkelijk verzocht, aan die opvorderingen een einde te maken. Of het helpen zal? Men schijnt het te betwijfelen en heeft dan ook den stok achter de deur gezet. De economische raad heeft de Roemeensche regeering namelijk doen weten, dat ten ge volge van haar handélwijze alle contracten voor de verschaffing van voedingsmiddelen en oorlogsmateriaal opgeschort zijn. Dat is al meer een probaat middel geble ken. 1 DFPER-BLLE'ZIë. Volgefts berichten uit Warschau blijft do toestand in Opper-Bilezië zoor ornstiig. Pado- rowski heeft naar aanleiding hiervan Zater dag verklaringen afgelegd in den Pood'schon landdag. Hij heeft verMaard, dat Duitach- land niet de verbinteniseen na'kwum, die hot to Berlijn op zich genoimon had vóór het ver trek van do Pool soke iged'elegeerdon. DEI VREDESVOORWAARDEN VOOR OOSTENRIJK. De opperste raad der ceallfeerd'on heeft den tekst onderzocht van het document, dat aan de ostenrijksche delogatio gezonden móet worden in antwoord op de Ooatonrijlcfvoho te genvoorstellen. Do raad heeft er oen gedeelte van goedgekeurd j vervolgens heeft 'hij ver scheidene denkbeelden besproken, ondorande- i'6 dat van een bepaling, Waardoor do onaf- Duitschland (gewaarborgd zon. blijven. GEVAARLIJKE BACILIENDAGERS. Het is bekend, dat personen ziekte-verwek kende bacillen bij zien kunnen dragen zon der dat zij zelf ziek zijn. Soms zijn liet per sonen, welke die ziekfe nooit gehad hebben. soms zijn ze aan de ziekte lijdende geweest en hersteld, doch behouden de bacteriën. Zoo ia ook gebleken, dat personen, die hersen vlies ontsteking gehad hadden (veroorzaakt door de meningococue) wel een jaar of lan ger meniugococcen in hun keel herbergden, welke diep in de weefsels zitten. Men is er nog niet in geslaagd een afdoende behande lingswijze te vinden. EEN NIEUWE „HONGER-ZIEKTE". Eenige gcnecshceren hebben te Weenen verscheidene gevallen waargenomen, waarbij oudere vrouwen aandoeningen vertoonden, die op rachitis (Engelsche ziekte) geleken, lottingen zijn dezelfde verschij genomen bij jonge mannen van 1 18 jaar. De patiënten lijden aan gewriciits- i, beenbreuken, platvoeten, vermoeid- ëid etc. De beenen worden het eerst aange tast, doch langzamerhand het geheele beende renstelsel. Waarschijnlijk moet men de oorzaak zoe ken in de hongerblokkade, waardoor in liet bereikbare voedsel gebrek ls aan verschillen de poodigc bestanddeelen, als kalk, fosfor, vetten en vitaminen. V WIE NIET STERK IS, MOET SLIM ZIJN. Dit gezegde is voor sommige vogelsoorten zeker van toepassing. Ongeveer 25 jaar. gele den hielden zicli in den wintertijd weinig kraaien op aan de kust van onze noorzec-ci- landen; liet Aantal dat tegenwoordig blijft overwin teren wordt echter steeds grooter. Voedselschaarschte dreef hen naar zuidelijk gelegen landen. Bij eb loopen groote gedeel ten van het strand droog, zoodat de plaat sen waar zich de mosselen ophouden, voor de kraaien toegankelijk worden. De harde schaal kunnen ze echter niet stuk pikken, doch om de scelpdieren toch te kunnen be machtigen, vliegen de vogels de lucht in, om hun prooi op stoenefi of narde gedeelten van het strand te laten stuk vallen. Elke poging wordt niet steeds met succes bekroond, merk waardig is echter hurl „Ausdauer". Op deze wijze vinden de kraaien genoegzaam voedsel om te overwinteren. Opvallend is dan ook de groote hoeveelheid gebroken mosselscha len die 's winters in den omtrek van groote steenen op het strand gevonden worden. VERANDERDE SAMENSTELLING VAN HET BLOED DOOR DEN OORLOG. Verschillende onderzoekingen hebben aan getoond, dat over het algemeen in het bloed d?r onderzochte personen méér witte bloed lichaampjes voorkomen dan vóór den' oorlog het geval was. Het onderzoek betrof geen zieken, doch gezonde personen. Men is er nog niet in geslaagd voor dit typische ver schijnsel een goede verklaring te vinden. Waarschijnlijk speelt hierbij wel de veran derde voedirfg een rol, terwijl nerveuze in vloeden ook waarschijnlijk wel in dit ver band te noemen zijn. HERBERT WARD f Te Parijs is Herbert Ward overleden, de eenig overlevende reisgezel van Stanley. Hij jubliceerde zijn Afrikaansche herinneringen en wijdde zich daarna aan de beeldhouw kunst. Een van zijn werken werd in het Luxembourg opegnomen. Toch hield hij niet op mét schrijven: een van zijn laatste boeken is MM. Poilu, een hymne voor den Franschen soldaat. DE- UITMOORDING DER ROMANOFS. De lijken van grootvorst Sergius, dat van grootvorstin Elisaheth en dei van de overige leden van het huis Romanof, die verleden jaar in de buurt van Perm werden vermoord, zijn opgegraven en naar Siberië vervoerd. De lijken van den tsaar en van zijn gezin werden, in stukken gesneden, onmiddellijk na den moord verbrand. Een nieuw onderzoek, dat ter plaatse werd ingesteld, en nieuwe aanwijzingen, bevestigen deze feiten. Het ka daver van den lievelingshond va ee der dochters van den tsaar werd teruggevonden op de overblijfselen der lijken op den bodem van een mijnput, waar de lichamen der slachtoffers waren neergeworpen. DE SCHADELOOSSTELLINO AAN DEN KEIZER. In verband met de mededeeling der Frei- heit, dat de schadeloosstelling van den kei zer ongeveer -70 millioen mark zal bedra gen, verneemt de Pol. Inf.. dat deze in wer kelijkheid ongeveer de helft van die som zal bedragen. In verband met de eisclien, die door het rijk aan ue vermogens der rijken zullen worden gesteld, zal bijna dit geheele bedrag den fiscus toevallen, terwijl de rest van het vermogen des keizers bovendien nog zwaar belast zal worden. Wanneer men daarbij be denkt, dat de monarch de geheele apanage voor de prinsen van het keizerlijk huis moet betalen, dan begrijpt men, dat den keizer niet veel voor zijn levensonderhoud overblijft, DE PRIJZEN TE PARIJS. Hieronder volgen e nige prijzen van le vensmiddelen, zcoals deze dcor dc commissie voor de normale prijzen te Parijs voor den kleinhandel zijn vaotgcstdd (in francs): Wortelen 0.35 k 0.45 pei kilo. Bloemkolen (naar grootte) 0.90 3.25 per stuk. Kool (naar groote) 0.15 k 0.60 per stuk. Tomaten 0.25 a 0.45 per pond. Uien 1.10 per Jdlogram. Aardappelen 0.25 a 0.30 per pond. Melk 0.75 per liter. Fijne boter 6.60 per pond Gewone boter 4.60 per pond. Eieren 0.30 k 0.50 per stuk. Camenbert-kaas 1,20 k 1.70 per stuk, Chocolade 5.80 per 250 gr. Chocolade (in tabletten van 125 gr.) 6. Azijn 0.45 per liter, Zout 0.40 per kilo. EEN GEVAARLIJK HEERSCHAP. Onder dit hoofd deelden wij gisteren een en ander inede over misdaden van den smid Schumann, te Spandau bij Berlijn. Wij lezen larvan nog hét volgende: In Juni 1916 werden in het woud bij Falkenhagep niets kwaads vermoedende toe risten uit Berlijn plotse (jng beschoten, zon der dat zij den dader zagen. Kerstdag kwam een soldaat uit Döberitz met zijn meisje door het bosch,,waar plotseling op hem geschoten werd. Een kogel wondde hem, maar niet le vensgevaarlijk. Den volgenden dag werd er op een zekere mevrouw Möbius geschoten, die uit het venster van haar villa keek. Het echtpaar Möbius woonde 's winters in Ber lijn en kwam nu en dan naar Falkenhagen over. Op een Zondag werden zij door de kinderen ontvangen met de tijding dat de vil la in brand stond. De brandweer was juist ingerukt. Een inbreker was van den kelder uit in de woonkamer doorgedrongen en had daar brand gesticht. Hij had een schrijfbu reau opengebroken en waarschijnlijk ook het een eu ander gestolen. Acht dagen later werd weder door den kelder in de zwaar be schadigde villa ingebroken. Een onderzoek, leverde geen resultaat op en een tijdlang hoorde men niets meer van den misdadiger. In Mei 1917 dook hij plotseling weer op. Weer was het een gezelschap uit Berlijn, waarop hij blijkbaar blindelings schoot. Een jonge man kreeg daarbij een schot in den bo venarm. Drie dagen later werd de nachtwa ker Engel in Falkenhagen, die een verdacht individu volgde, van achter een boom dood geschoten. Op 23 Juni 1917 werd een dame, die met een kind aan de hand door het bosch wandelde, door een man overvallen. Op haar" hulpkreten kwam de onderwijzer Paul toesnellen en de man nam de vlucht. Acht dagen later werden op dezelfde plek weer twee vrouwen overvallen. De eene ont kwam, maar de andere slaagde er niet in te vluchten. Op 12 Juni 1918 werd het huis van den onderwijzer Paul in brand gestoken. De deur was tevoren met een dikke balk gegrendeld. De brandstichter schoot in de brandende wo ning en trof Paul, die zich daar met zijn vrouw en dochtertje ophield, zoo zwaar, dat hij aan zijn verwondingen bezweek. Zijn vrouw en dochter slaagden er in, de deur te openen en te ontkomen. Een jaar later, op 7 Juli 1919, werd nog op verschillende personen geschoten. Drie dagen later werden de lijken van den arbeider Kiwitt en zijn verloofde uit het Fal- kenhagener meer opgehaald. Men nam zelf moord aan. Op 16 Augustus was aan het meer een ge zelschap feestelijk bijeen. Plotseling zag men aan den overkant een schuur branden. Toen verscheidene mannen er heen roeiden, werd er plotseling hevig op hen gevuurd. Denzelf den dag werd op den straatweg tusschen Spandau en Pansin de arbeider Lemm dood geschoten, den 18en de houtvester Nilboek. Deze moord leidde tot de ontdekking van den dader. De moordenaar kreeg van den stervenden houtvester een schot schroot in den rug en het zitvlak en moest, nadat hij twee dagen met hooge koorts in zijn woning had gelegen, een dokter raadplegen. Deze deed aangifte bij de politie, waarop Schu- mann gearresteerd werd Hij bekende alles met uitzondering van den moord op den arbeider Lemm, Overigens zeide hij tijd noodig te hebben cm zich alka te kunnen herinneren. 'HE SOÖTAUE TOEKOMST VAN AMERIKA. Dg correspondent van het Beri Tagéblatt te Now-York schrijft over de sociale onrust in Amerika: De berichten over de revolUfionnaire plan nen en bewegiü&snL die voor namelijk in de Europeeeche ws te vinden zijn, gaan uit van een verkeerde opvatting omtrent de stemming in Amori'ka. Er zijn wel in Was hington en New-York eenige bomaanslagen gepleegd; die watfen echter zoo: duidelijk het werk van epitaboevon, dat zelfs de New-York- eohe morgenpor'! die dadelijk een geweldig geschreeuw liet hoeren, na twee dagen be schaamd haar mond hield De revolutionnaire (plannen, die gevonden werden, bestaan uit rad icaal-soci aliathcb.e on syndicalistische vlugschriften, hfon maaïcte deze buit door razxiaa'a, die in naam van de wet op de api- onnage en dergelijke wetten ondernomen werden. In werkelijkheid bestaat in Amerika niet het geringste uitzicht op de mogelijk heid van een revolutionnaire beweging. Het geschreeuw over zulk een beweging komt veel meer uit kringen, die alle reden hebb?-. aandacht van zich op anderen af te leider; Want het Amerika arische volk is vandaag ia een kritieke stemming, de oorlogaroes is weg en de tijd, waarin de vragen van het „waar voor, waartoe en waarom™ komen zullen, Ikomt steeds meer naderbij,. De sociaal-politieke strooming van 1012, waardoor Roosevéld in 'het Witte Huis tracht te te komen, heeft voor, een politlek-sooiale reactie plaats gemaakt, aan wier spits dezelf de kolonel tot aan zijn dood marchoarde. He den heeft die reactie haar toppunt bereikt en voor de volgende jaren is een nieuwe geest van hervorming te verwachten, die echter met eenigermate geweldadige revolutionnaire pogingen nauwelijks wat van doen heeft. Die geest van hervorming zal zich ook in het geheel niet tot intellectueelon of arbei derskringen beperken wie de jongste uitin gen van mannon als Vandedip, die aan het hoofd, (Staat van do Nationale City-bank of van Abterbury, die 'hot hoofd is van de Penn sylvania Railroad Company, iets .nauwkeuri ger beziet, zal duidelijk bemerken, dat die mannen niet tevergeefs in Europa vc.bleven. De ideeën die op heden in Europa zich baan breken, zullen ook in. Amerika in den loop der volgende jaren, hoewel in beperkte mate, invloed 'krijgen. DE KElZERLT.r;:0 EETTUIGEN. To Potsdam zijn in, 't publiek verkocht 63 rijtuigen uit do Keizerlijke stallen. Zij brachten meer don.' 400.000 mark op. Voor ooupé's werd tot 8500 mark gegeven, veer landauers tot 13.000, voor jachtwagens tot 10.000, voor dogears tot 4200 mark. Zes gala wagens werden aangeboden. Eén vond in het geheel geen liefhebber. En de andere konden niet meer dan gemiddeld 8()00 mark opbren gen. DE AMERIKAANSCHE HANDELS VLOOT. Uit de door het Amerikaansche handelsmi- nisterie gepubliceerde mededeelingen blijkt, dat op 30 Juni van dit jaar het aantal Ame rikaansche handelsschepen 27300 bedroeg, met een bruto inhoud van 12.800.000 ton. In de maanden April, Mei en Jtuni zijn op de Amerikaansche werven schepen aangebouwd tot een inhoud van 1 millioen ton. De voor'üitoang der Amerikaansche vloot blijkt uit het feit, dat het aantal' Amerikaan sche handelsschepen op 1 Juli 1914 bedroeg 755 schepen met een inhoud van 2.128.600 bruto ton. EEN MERKWAARDIGE VERKLARING. Zoo zeer als wij er in den beginne ons mee ingenomen hebben betoond, dat het stuk werk is afgeschaft, schrijft de Vorwarts in een hoofdartikel, zoo bitter is onze ontgoo cheling, dat de verplichting om nuttigen ar beid voor de gemeenschap te verrichten niet overal wordt doorgezet. De omstandigheid dat iemand, die niet geneigd is te werken evenveel ooln krijgt als hij, die wel wérken wil, heeft een verlammenden invloed op de goede elementen der arbeidersklasse. De Vorwarts wijst erop, dat Duitschland zich in dezelfde positie bevindt als in zekere tijden de Russische en Hongaarsche radenrepubliek en dat men daar met het stukwerk- en Premie loonstelsel een gnstig resltaat heeft bereikt. Daarom dient ook in Duitschland naast het stukwerk het premieloon te .worden overwo gen. De groote nood, waarin zich het Duit- sche volk bevindt, rechtvaardigt iederen maatregel, die de gemeenschap ten goede komt. KORTE BERICHTEN. Naar de Matin uit Turijn verneemt zal de conferentie over Fiume niet voor October een beslissing nemen. Dit uitstel is noodzake lijk omdat president Wilson zich tegen het Italiaansche voorstel blijft verzetten, Er wordt met hem onderhandeld. Volgens de bladen ia de Aiexicaansche expeditie terug geroepen na een yruchteloo- zeu veldtocht. De Duitsche Minister van Financiën aast af van de omwisseling van bankbiljetten, Wilson stelde voor de wet og de passen nog een jaar na den yrede yan kracht te doen blijven, De Japansche regeering publiceert een verklaring van voorgenomen hervormingen in het bestuur van Korea. Het rapport ia vaag en onduidelijk, De „Chicago Tribune" verneemt dat da Amerikaansche millionnair William Vander- bilt een gift van 15 nuilioen dollar aan zijn dochter, de Hertogin van Marlborough heeft geschonken. Zij vertoeft thans te Parijs maar zal binnenkort naar Amerika vertrekken, De Belgische Senaat bevit met algs- meene stemmen het vredesverdrag met bij lagen aangenomen Tit tonit het hoofd van dn Italiaanecbs vredesdelegatiCj gaat binnen kort Parite ver laten. Verder wordt bekend gemaakt, dat eek Balfour van plan is te vertrekken. rUit Sydney meldt Reuter dat de string der Australische zeelieden is afgelcopen. in Boedapest is de toestand nog niet op- e'iderd, Tnedrich zou weigeren af te tre- dsn. i De Fransche Kamer begon de bespre king van het wetsontwerp tot goedkeuring van het vredesverdrag, De partiarch ven den Ijbaooa "M dit gebied'onafhankelijk zien onder Framcb mandaat. Engeland is begonnen dagelijks 2000 Duitsche krijgsgevangenen naar DuUsci~aud te zenden.* De „Tribuna" meldt dat president Wil son weer als candidaat voor het president schap zal optreden. De „Lokal Anzeiger" meldt uit Mün- chen, dat de vroegere volksafgevaardigda voor het leger van de Munchener Radenrepu bliek Reicnart, gisteren in Berlijn gearres teerd is. Biniï 013 land, NEDERLAND EN BELGIë. De commissie voor de herziening ven het verdrag 1839 zou gistermiddag zitting h©udam De vertegenwoordigers van België en Neder? land zouden niet gehoord worden, maar waar» schijalyk spoedig vreder worden bjjssnjjsros» pen. RIJKUNSTIG ONDERRICHT. In den a.s. winter zuilen wederom voor de onbereden officieren der verschillende wa pens rijlessen worden gegeven, HOOGERE ONDEROFFICIERSRANGEN. Door den Inspecteur der Infanterie is ami de commandanten der korpsen eene opeavs gevraagd van de onderofficieren, die 8 jaar in dezen rang dienen en nog niet de geschikt heid voor een h oogeren raigg i - j OPLEIDING TOT BEROEPSONDEROFFICIERLN, Ten spoedigste zal weder eene divisi®- opleiding tot vrijwillig sergeant bij het wa pen der infanterie worden gehouden, welke ongeveer drie maanden zal duren. De opleiding zal worden gehouden te Haarlem, LOMBOK. Het dis heden vijf en twintig jaar geleds® dat onze troepen op het eiland Lombok weza* den overvallen. Men herinnert zich de geschiedenis. Na de inderdaad insolente houding, gedurende de laatste jaren door het Lounbdkseh vorstenbe- stuur tegen zijn opperheer, het Nederiandsch- Indisch gouvernement aangenomen, wan krachtig optreden onzerzijds inderdaad on vermijdelijk, wij hadden al imeer over onzen kant laten gaan dan met onze waardigheid overeenkwam. En daarbij kwamen de kreten om hulp van het Mohammodaansche deed der bevolking, dat' door hare Balische averhesr- aehers stelselmatig werdi uitgemoord. Zodra generaal Vetter zich met zijne troe pen op het eiland: vertoonde, onderwierp het vorstenhuis zich aan alle gestélde eiachen en had het al den schijn dat de expeditie zonder eenig bloedverlies zoiudö afloopen. Doch men had niet gerekend met de poengga- wa's inlandsche districtshoofden die, zeer in 't geheim, den overval beraamden; zij hadden er belang bij» dat de vroegere toestan den bestendigd bleven, en zetten daartoe al les op het spel. Zij trachtten ook onzen vriend Go est i Bji- lanti'k, den stadhouder van den vorst over het op Bali gelegen, tot Lombok behoorenden Ka- rangasem, in het complot te betrekken. Hij weigerde, maar waarschuwde ons niatj aan vankelijk beschuldigde m6n hem dus onzer zijds van verraad. Ten car echte: als in- landsöh edelman mocht hij zijne raegenooten niet verraden, en hij koos den eenigen voor hem openstaande uitweg, hij verliet het tooneel van den strijd- De Indische regeer!Dg erkende weidra dat hij naar Inlandsche be- ;v ****.- 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1