DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 1919 DONDERDAG 28 AUGUSTUS. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bfl vooruitbetaling per 8 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele Rijk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f 0.15. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brievenfranco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v h. ÊERMs. COSTEB ZOON, Voordam C 9. Buitenlanclscli overzicht. Buitenland. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën Beleefd verzoek aan onze adverteerders om hunne medewerking. Ia verband met bet Invoeren van den vrijen Zaterdagmiddag, verzoeken we beleefd adver tentiën voor' het nummer van Zaterdag zoo mogelijk Vrijdagavond, uiterlijk Zater dagmorgen 9 uur in te zenden; indien de toevloed van advertentiën op Zaterdag te groot is kunnen we voor opname van deze advertenties niet instaan. De advertentiën in de rubriek „Vraag en Aanbod" moeten uiterlijk Vrijdagmiddag 4 uur worden ingezonden. Voor advertentiën die later mochten inkomen kunnen we de plaatsing niet garandeeren. DE DIRECTIE. Amerika is het land van practische men- schen, die zich ergeren aan al het kleine ge doe en het politieke geknoei waarvan dezer dagen te Parijs weer blijk wordt gegeven. Het weinige .respect, dat de besluiten van den oppersten raad te Parijs bij. de Roenie- nieërs vindt, die zich van alle wenken en raadgevingen weinig aantrekken, heeft de Amerikaaiiscbe gedelegeerde te Parijs reeds doen besluiten aan president Wilson te vra- fen of zij niet van hun functie ontheven unnea worden. Tevens heeft de Amerikaansche Senaats- commissie besloten, dat Amerika zich maar uit de commissie voor afbakening der Duitsch-Belgische grens en andere commis sies moet terug trekken. Wilson bemerkt meer en meer, dat hij wel in Europa de groote man is geweest, en daar meer op zijn ja of neen knikken gelet heeft, om te zien of Amerika al dan niet zijn mede werking bij verschillende kwesties zou ver kenen, maar dat hij toch met zijn eigen land- genooten nog terdege rekening moet hou den. De Amerikanen houden veel van hun presi dent en zij vinden het prachtig, dat hij in Versailles zoo'n groote rol heeft gespeeldf maar nu hij in Amerika terug is, willen zij Sraag zoo volledig mogelijk weten wat hij aar in den Raad van Vier eigenlijk bespro ken heeft en waartoe hij Amerika verplicht heeft. Reeds heeft de Amerikaansche Senaatscom missie, zooals wij mededeelden, de bepaling omtrent Sjantoung uit het vredesverdrag ge licht. Volgens Wilson zal, als dit amendement door den Senaat aanvaard wordt, het geheele vredesverdrag wat Amerika betreft in gevaar komen, daar Engeland en Frankrijk door hun vroegere.afspraken met Japan met een derge lijk' verdrag niet accoord gullen gaan, Ame rika zou dan dus een afzonderlijken vrede met Duitschland moeten sluiten en aldus buiten den Volkenbond komen. Het zijn voor Wilson geen prePige dagen, die hij, om zijn figuur tegenover zijn Euro- peesche vrienden te redden, den strijd tegen eigen landgeneooten moet aanbinden. Maar de Amerikanen zijn nu eenmaal uiterst gevoelig op verschillende punten, zooals de Monroe-leer en de bepalingen om trent de wetgevende zelfstandigheid van de leden van den Volkenbond inzake immigratie enz. Het zal den Amerikaanschen president nog heel wat moeite kosten om alle naar voren gebrachte bezwaren te ontzenuwen. Blijkt hij daartoe niet bij machte te zijn, dan zal Amerika tegenover Duitschland een eigen aardige plaats innemen en is het te voorzien, dat de Vereenigde Staten zich zoowel Enge land en Frankrijk als Japan tot vijanden 'zal maken. Uit Washington wordt gemeld, dat- het al- ;emeen gevoelen der gedelegeerden is, dat et vredesverdrag door de Kamer binnen 4 of 5 dagen, waarschijnlijk zelfs vóór het einde van deze week, zal worden geratifi ceerd. Na de ratificatie verwacht men echter eenige „Moties van berouw", waarop de be sprekingen omtrent het vredesverdrag zullen worden heropend. Daarna zal de Kamer zich bezig houden met besprekingen omtrent het Engelsch- Amerikaansch-F ransche verdedigingsver drag, waarbij Frankrijk wordt beschermd te en een overval. Men verwacht algemeen dat e besprekingen hieromtrent slechts kort zul len zijn, daar de regeering zich waarschijn lijk er toe zal bepalen, mede te deelen onder welke omstandigheden dit verdrag werd on- teekend en wat de bescherming is, die aan F mkrijk werd toegezegd. SPITSBERGEN WAAKSGHIJNLLrK AAJN NOORWEGEN. Verwacht Wordt, dat het tractaat betreffen de Spitóborgon nog deze week aan den Op persten Raad te Parijs* zal worden voorge legd. Volgens dit tractaat zal, völgene offici euze berichten, geheel (dpitsbergen met den archipel; aan Noorwegen warden gegeven. Men gelooft niet, dat ocidg iand om dezo re den dit tractaat zal weigeren to -onderteeke- nen, met .uitzondering wotlieht van Ziwoden. Algemeen is echter het govooÜKv dat men tot een alle partijen bevredigende oplossing zal kunnen g«raken, DE HANDELSBETREKKINGEN TUS- SCHEN NEDERLAND EN TSJECHO- SLOWAK1JE, Aan een Praagsch bericht van het Tsjecho- Slowakisch agentschap ontieeuen, wij het volgende De republiek Tsjecho-Slpwakije is een land, rijk aan grondstotfen, terwijl dok handel en industrie zeer ontwikkeld ziju. Ingewijde za- kemuenscken weten dan ook hoe omvangrijk de vroegere handel met Nederland was, het geen ecüter op naam kwam van het oude rijk. Tsjocho-Slawakije heeft een groote behoef te aan vele artikelen, welke Nederland en ko loniën kunnen leveren, zoals koffie, cacao, ta bak, oliehoudende zaden, zeevisch, kaas, ter pentijn, gom, katoen en verschillende andere goederen, tot een totaal van 5UU.U0U tons per jaar. Daartegenover heeft Tsjecho-Slowakije een zeer omvangrijke suikerindustrie, die lüü fa brieken telt en in totaal 11 millioen ctrs. op levert, waarvan 8 miilioen kunnen worden ge ëxporteerd. De talrijke bekende glasfabrie ken van Bohemen trachten zoo spoedig mo gelijk de oude relaties weder op te vatten, ter wijl ook de verschillende andere bekende in dustrieën het oude handelsverkeer wenschen te herstellen. Het is dus wenschelijk zoo spoedig moge- ijk in deze richting de voorbereidende stappen te nemen. In verband hiermede Beeft de Tsjocho-Slowakische regeering reeds een of- ficieuse commissie naaar den 1 laag afgevaar digd onder voorzitterschap van den heer M. P. Bozinov. Men veiwacht, dat onderhande lingen, gevoerd met Hollandsche gedelegeer den, tot spoedige gunstige resultaten zullen leiden. BEZDpUGING OP VERBAK KING8- MIDDELEN. De Amerikaansche regeering schijnt het voordeel van goede verpakkingsmethoden te hebben ingezien; zij heeft daartoe dan ook een speciale commissie in 't leven geroepen. Door deze oommissie werd o.a. 'behandeld een zending van ÏO.OOO.OOO kisten naar Frankrijk. Ziij wist een besparing van 25 dollarcent per kist te verkrijgen, terwijl iedere kist boven dien nog E kubieken voet kleiner kon wor den gemaakt. De besparing op deze zending bode eg aan aanmaak voor kisten 2.500.000 dollar en aan vrachtprijzen 20.000.000 dollar. Bovendien was door bet kleiner worden der kisten nog een .scheepsruimte uitgespaard ge lijk aan een laadruimte van 31 schepen van 4000 ton. EEN SCHANDELIJKE MISDAAD'. Een schandelijke misdaad is er Zaterdag avond te Sinaai-Waas gepleegd', waar een 'bende van vijftien bandieten een aanval ge daan beeft op de boerderij van een rijken vee koopman. Deze en zijn oudste zoon zijn dood geschoten, de boerin is door een revolver schot gekwetst en al bet geld, dat er in buis was, meer dan honderdduizend frank, is ge stolen. Het Laatste Nieuws geeft van deze mis daad, die men zich beter in een of ander wild, onbeschaafd land 'kan denken; het vol gende relaas: 't Was Zaterdagavond; omstreeks 8/4 uur. Op den 'buiten 'houdt men nog aan het oude uur, zoodat het voor de familie Pauwels slechts 714 uur was. Omtrent dit uur ging Alfons Pauwels met zijne aoons iederen dag- de beesten eten vgeen. De vader Pauwels ging voorop, gevolgd door zijn tweeden zoon Ren en den oudsten Hector. Toen zij de ach terdeur opentrokken, werden talrijke revol verschoten op bet gelost, op zeer .korten af stand. Vader Alfons Pauwels werd op slag gedood; zijn zoon René viel naast hem, ter wijl Hector'naar bo ven vluchtte. De moorde naars sprongen over de twee lijken en losten op den vluchtenden jongeling verscheidene schoten. Hij werd licht getroffen aan oor en dij. De jongeling trok een 'bovenraam open en riep om hulp. Nauwelijks echter stak hij het hoofd naar huiten, of nieuwe kogels vlogen hem naast het hoofd. Het huis was dus langs alle kanten belegerd'. Hector liet zich alsdan vallen. Zijn achtervolgers, mee- nende dat hun slachtoffer d) bd was, lieten hem verder met rust. Het 'oudste dochtertje Martha was nitusschen in don Ikelder ge vlucht, wijl de andere 'kinderen te 'bed waren. De moeder was ook reeds door een schot aan den arm gekwetst en lag in de keuken. De Bandieten richtten haar op en. met twee re volvers op de borat, moQït do arme vrouw: het geld aanwijzen. Ho ik Gr d en tienduizend frank, een groote hoeveelheid goudwerk en eenige meters 'kleer stoffen worden 'buit 'gemaakt. Drie personen, die van de statie van Dui zend Appels 'kwamen, imet name Picavet Hen drik, mu Jiapell-Brug (Holland), Apers Gus- taaf, wn Moerfodke en A'lma Do Ooo, van Bi naai, werden op straat door vier, vijf ban dieten vastgegrepen en op hot hof van Patu- wola gesleurd. Pioavet en Apers moecten zich naast hot huis plat ter aarde leggen. B.Vrr worden zij- boweaikt, wijl nu en dan oen schot •naast hun oor weerklonk. Het meisje Alma De üock trokken do beulen binnenshuis en legden haar tusachen de lijken ven vader en zoon. Nadat de misdaad voltrokken was, wer den de drie lsateh'anoeindea met vrouw Pau- wels in den kelder geworpen. Een dar ban dieten zegde; „Bier zult gij nog twintig mi nuten inUHjvon. Wie ztoh verboort., verdt neergeschoten," Toen 'kre^t eon dar sch.nr- kerv 'Ren man Arthur noumd94 hevel, da kel derdeur to bewallen. ASac werd toen oiil en omstreeks 1014 uur waagden het ds opjo- siutenen den 'kelder te verlaten on de politie te waarschuwen. Om 11 uur (kwam de 'veldwachter Eduard Vermoiren tor plaats. Hij vond or tweo lij ken, een gkwetste moeder en een gewonden zoon. Van de daders» was geen spoor meeic te vinden. DE UITLEVERING VAN DEN EX-KEIZER. Een Wolf-telegram uit Keulen meldt: Uit Eulda wordt aan de „Kölnische Volks- zeitung" betreffende bisschopsconferentie al daar bericht, dat reeds geruimen tijd geleden en ook nu wederom in de afgeloopen maand Juli een voorstel is aangenomen om aan den Paus het dringend verzoek te richten, dat Z. H. het geheele gewicht van zijn invloed bij de verbonden mogendheden zou doen gelden om af te laten van de geëischte uitlevering van den Dmtschen keizer. EEN NIEU W MIDDEL TEGEN T'AN'Di- EN KIESPIJN. Het is aigamoen bekend dat dieren een go- zond en sterk gebit hebiben. Eon uitzondo- ring maakt hierop de mensah. De meeste monschen toch, willoa zij hun gdbit in orde houden, moeten menig bezoek hij den tand arts afleggen. De tandart» Beniger in Mainz kwam na tal van onderzoekingen tot do con clusie, dat de stoffen waaruit hot monschelijk gebit is opgebouwd, van zachtere samenstel ling zijn, dan die der dierenwereld." De tanden on kiezen der zoogdieren 'bevatten oen grooter gehalte aan fluoride. Denigar nam proeven bij verschillende personen die dagelijks oen kleine hoeveelheid fluocaÜcium aan hun eten. toevoegden en oonstateerdo dat hot gebit in hardheid toenam. Ook bleek het, dat fiuor- colcium toegediend aan vrouwen vóór de ge boorte van een 'kind van merkbaren invloed was op het gebit der moeder zoowel als la ter op>'t gebit van het kind. Het toedienen van fluorcalcium bleelk niet schadelijk te zijn voor de spijsvertering en. verwacht "Wordt dan ook, dat het gebruik hiervan gaandeweg zal toenemen. VLEKTYPHUS EN KLEEELUIS. De 'kleerluis wordt algemeen beschouwd als overbrenger van de gevaarlijke Vlekty- phus. Tijdens den oorlog kwam de vlekty- phus veelvuldig voor en niets werd nagelaten den overbrenger van deze gevreesde ziekte met alle 'kracht te 'bestrijden. Verschillende methoden werden toegepast. Aan het front waren speciale spoorwagons in gericht om de 'kleeren der manschappen te desinfecteeren. Dit geschiedde o.a. door droge warmte (70 gr. O.) het verbranden van zwa vel, door bevriezen, door gebruik van naph- taline-vaselinezalf, benzine, petroleum, enz. Dtr. Siegmund Frankel in Weenen werd belast met het onderzoen ter verdelging der kleer- luizen en gaf zijn la'boratoriumbediende op dracht hem anijsolie (Anisöl)- aan te reiken voor 't nemen van proeven. De bediende ver gistte zich en gaf in plaats van Anisöl, anisol. Anisol (Plienolinethyiiithcr GCH5 OOH3) is echter een vloeistof van geheel andere samen stelling dan anijsolie. Bij de proefneming bleek, dat de luizen door anisol binnen de 10 minuten afstierven, dus niet zooals hij vele andere gebruikte stoffen slechts verjaagd werden. Dit. verdelgingsmidded werd dus door toeval gevonden. DROGE GROND NA VEEL REGEN. Iedereen die aan tuinieren doet zal opge merkt hebben, dat na langdurige droogte bij regen of begieten het water slechts langzaam in den bodem dringt. Sommige natuuron derzoekers meenden, dat vettigheid van den grond het water verhinderde dooi do sijpelen. Men nam 'kort geleden proeven met humns- aarde, die bewerkt werd met aether om het vet of de aanwezige oliehoudende bestand* deelen uit te logen. Na deze behandeling werd de humusaarde gedroogd en met water bespoten. Hoewel deze grond onvet was, bleek dat het water slechts zeer langzaam door de zen grond opgenomen werd. Nauwkeurige on derzoekingen leidden tot de ontdekking dat tusschen de ve.rschili.onde aordkorreltjss kleine luchtlagen voorkwamen, en dat juist deze luchtlagen langdurig veerstand boden aan het naar binnen dringende water. DE GEHEIME' BELGISCHE DIENSTORDER. Do Bru'gsdlscho „Standaard" hoeft de hand weten te leggen op don volledigen tekst van de gehoimo dienstorder van het ministerie van buitenlandache zaken, gedateerd 20 Mei. Hierbij volgen de godcoiton, die aan den tot dusver gepuhbnaerden tekst ontbraken. De „Standaard" veegt hieraan toe, dat het kar rakter van het gohodlo etu'k daardoor niet veel wordt gewijzigd, al vestigt het blad met genoegen de aandacht op de zinsnede, dat met takt moet worden opgetreden; en de ge vestigde overheid geëerbiedigd. Deze waar schuwing, «egt hot Limb, was inderdaad Biet overbodig. Het begin van da is els vdigfci De Belgische gciitiek in Mbxastrksiïi en in „afgestaan Levbaxg" mag niets ver- waaxlocaan cm dea Buiteshon invloed te beetrij'den en om een toenadering tot Bel gië te vergomnkkelijkan. Zoo, het niet zou passen, de Limburgers; die belangen in be zet Duitschland hebber^ te bedotten, ar zich heen te begeven, ia hot toch wenschelijk, dat men do Duitse hars soovoel mogelijk be lette, ia Limburg binnen te dringen» JA entegen moet al wat de hartelijke én in betrekkingen' tustahen Limburg en Beigic tusschen Limburgers en Belgen 'kan bevor deren, aangemoedigd weiden; reizen van Limburgers in België, de verspreiding der Belgische bladen' en der Belgische gedach ten. yorder moeten de yolgcndc stokken wer den ingebracht: De verschillende Belgische dienden en over 't algemeen alle Belgen, die in Lim burg verteeven, moeten in denselfden zin werken, met 'betrouwen en met elkaar voe ling houden in oen geest' van toegevend heid voor alkaar, zonder dat zij elkaar over en woor verdacht maken of critiseeren, het- geen enkel aan ons .gezag en onze werking zou kunnen schaden. De Belgische inlich tingsdiensten moten er zich. op toeleggen de lbowijzon op te aporon van het aangewen de systeem van pressio om te doen geloof hechten aan de anti-Belgische gevoolons der Limburgers en van het 'gebruikte propa- ganda-eystoem, om hen die govoelens in te prenten. Daarenbovon meet ook de volgende regel ingehischt worden: Natuurlijk past takt en erbied veer de 'bestaande maditf, DEI MGCRDT^FAAR VAN FALKJi's HAGEN. Naarmate de instructie tegen den moorde naar van Faikenhagen vordert, blijkt duide lijker, dat het hoofdmotief van rijn daden een, den waanzin nabijkomende, menschen- haat moet geweest zijn. Het aanschouwen van opgewekte en vroolijke wandelaar» deed een wilde woede in heim ontstaan, die hom op voerde tot een bloedilgen roes. Schumann hooft nooit eenige opvoeding genoten. Zijn vader heeft hij niet 'gekend. Zijn moeder stierf joe en zijn stiefvacjar pleegde zelfmoord. A'Ls kind was hij dus reeds geheel zonder toezicht. Zijn eerste moord be ging hij op 17-jarigen leeftijd. Behalve de thans door Schumann bekende gevallen schijnt hij nog een aantal misdaden meer op zijn geweten te hebben. Bij zijn verhoor ver klaarde hij, dat hij over eenige dagen nieuwe feiten ter kennis van de politie zou bren gen, maar dat hij meende den ambtenaren voorloopig genoeg werk hebben verschaft. POLITIE IN DE LUCHT. Volgeps de Deutsche Tagesztg. hebben de laatste successen van het politievliegtuigde- tachement, in het bijzonder bij het in beslag- nemen van het millioenenvermogen in Neu renberg de noodzakelijkheid van het vliegtuig bij den politiedienst bewezen. Men is daarom van plan, in de naaste toekomst het vliegnet dezer politievliegerdetachementen uit te bloei den, teneinde langs den luchtweg in den kortst mogelijken tijd politiebeambten naar vei" verwijderde plaatsen te kunnen brengen. WAAR DE GOLIATH GEVONDEN WERD. Men meldt uit Dakar, dat de Goliath ih het dorp Ndieboek, in de streek van Koufra, heeft moeten landen ten gevolge van een de fect aan de schroef, en daar werd de beman ning ook gevonden door het inboorlingep- hoofd, dat met een aantal van zijn eigen man nen tot haar opsporing waa uitgezonden. DE KOLENNOOD TE BERLIJN. De kolennood wordt te Berlijn steeds drei gender. De voorraad van de gasfabrieken is tengevolge van de staking in Opper-Silezië ;tot 35000 ton verminderd. Op 1 Augustus bedroegen deze voorraden nog 57000 ton en op 1 Augustus 1918 180.000. De gasfabriek heeft in de laatste weken geen nieuwen aan- 'voer gekregen en is dus gedwongen geweest zijn reserves te verbruiken, Hei ge;olg van dezen toestand is, dat er thsnc een gasverbod moet worden ingevoerd van 8 tot half twaalf 's morgens en van 3 tot 7 uur 'a middags. Na half elf s' avonds wordt de straatverlichting tot het meest noodzakelijke verminderd. Eca badkamer met gebruik van gas zal geheel worden verboden. De toestellen zullen tijde lijk onbruikbaar worden gemaakt. In den ko menden winter zal het sluitingsuur der schouwburg, koffiehuizen en bioscopen nog worden vervroegd. Op de kolenkaarten zal voorloopig maar 20 pCt. worden geleverd. Huizen mei centrale verwarming krijgen slechts 10 pCt. Voor scholen, ziekenhuizen"en volkskeukens kunnen de gementebesturen zoo- noodig hout beschikbaar stellen. Ook neemt men de noodige maatregelen om bruinkoolbri ketten aan de bevolking te kunnen leveren. De Vossische Zeitung meldt, dat 16 Augustus de kolenvooraad in het Ruhrgebiéd 451000 ton bedroeg, namelijk 129000 ton Men, 314000 ton cokes en 80Ö0 ton briketten. Deze hoe veelheden zijn sindsdien niet van beteekenis verbeterd. Ia Maart 1918 bedroeg deze voor raad 3,37 millioen ton ea ep 1 iFebr. 1919 1255000 ton. De kolen Uitvoer nsar Neder land gaat geregeld door. In Jtaii werd 72309 ti naar Nederland verzonden, waarvan oa- f eer 55000 ton per spoor en de rest per ;.:p. Dagelijks rijden er 3 kolentreinen. V oils rijdt er een trein naar de havens, v.aar de kolen worden verladen. Evenals vroeger worden de wagons door Holland ge leverd. In Juli werd uit het Roergebied naar Zwitserland 22000 ten vervoerd. Men wil in Augustus een totaal van 50000 ton bereiken. Deze hoeveelheid moet volgens contract aan Zwitserland geleverd worden. DE TOESTAND IN HONG'AEUB, Het Hongaarsche correspondentiebuxeam verspreidt het volgende bericht: „Uit alle deelen van het laijd kramen lie den in massa's naar Boedapest, teneinde hun volkomen solidariteit met de politiek: van den Minister-president tof uitmg to bren gen. Gasterenmiddag trokken eenige deputaties naar den Georg-platz, waar rij hun aanhanke lijkheid aan de tegenwoordige regeering uit spraken. De Minister-Pirssident ceide, in zijn antwoord, overtuigd te zijn, dat een andere politiek dan die, welke thans in Hongarije wordt gevolgd, niet kan Worden nagestreefde Daarop sprak de minister Haller eenige woorden tot de menigte, die zich vervolgens naar het 'hertogelijk paleis begaf, waar aatts- hertog Joseph op het 'balcon verscheen. De ze verklaarde, dat Hongarije weer uit rijn graf was opgestaan. Het Hongaaxpch© oorres- pondontiebureau voegt ten slotte aan het be richt toe, dat op het oogeublik oegsaschijni- lijk de positie van de xeigeering is bevestigd. KORTE BERICHTEN. De Saksische regeering en de militai re opperbevelhebber van Saksen hebben beslo ten tot de uitwijzing van alle vreemdelingen en staatlooze burgers, daar men vermoedt dat thans in Saksen, vooral door Viemide- lingen wordt gewerkt tegen den Ci^: crati» schen Staat. De in hechtenis genomen perso nen zullen voorloopig op 'het slot Könir stein worden geïnterneerd om daarna over grens te worden gezet. Men zal speciaal de aandacht wijden aan de Hongaren, die in den laatsten tijd uit Duitsch Oostenrijk, Hongarije en Berlijn naar Saksen zijn gekomen." De goed geïnformeerde kringen houdt men er rekening mede, dat de Polen, voor het geval de onderhandelingen en besluifca der Geallieerde beoordeelingscommissie niet naar wensch uitvallen, opnieuw troebelen in Opper Silezië zullen trachten te verwekken. Op het oogenblik heerscht er rust eo orde. Te Nieuw-York zijn ernstige ongere geldheden tengevolge van de staking in de katoenfabrieken, vooral in Noord Charlotte Cqroline voorgevallen. Er zijn drie dooden gevallen, terwijl veertien personen gewond werden. De staat van beleg is heden afge kondigd. Door de straten patrouilleerden troepen, geholpen door twee honderd gewa pende burgers. De Temps" bericht, dat ex-keizer van Oostenrijk een verzoekschrift heeft gericht aan de Vredesconferentie, waarin hij aan dringt op het verkrijgen van eene vergunning om Graaf Mensdorlf naar Parijs te zenden, waar deze eenige particuliere belangen van ex-keizer zal behartigen. Volgens de laatste berichten uit Boeda pest zijn daar weer onlusten uitgebroken en is een nieuwe omwenteling begonnen. Nade re berichten ontbreken. Naar verluidt is Italië genegen om het compromisvoorstel nopens Fiume te aanvaar den, dat de stad aan Italië zou geven, doch de vrijhaven met de Porto Baross voor 99 ja ren aan den volkerenbond zou afstaan. De verwezenlijking van het plan wacht nog slechts op de goedkeuring van president Wil son. De Times verneemt uit Peking dat de cholera-epidemie, die te Sjanghai i3 uitgebro ken, zich uitbreidt over Noord-China. De sterfte is groot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1