DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN No. 205 1919 MAANDAG 1 SEPTEMBER. Bn itenlandsch overzicht DH nummer bestas! at! 2 bladen, Honderd 0611 Oil twintigste Jaargang Beze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon* en I i(Idageu, uitgegeven. AboiiiiouieiitNpr(jobQ vooruitbetaling pet a maanden voor Alkmaar f 1.05, franco door het ge* heele K{jk f LV)Ü. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f 0.15. B|j groofe contracten rabat. Croofe letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTEB ZOON, Voordam C 9. Binnenland. Stadsnieuws. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën Uit Londen komt de voor Duitschland ver blijdende tijding;, dat, naar Reuter verneemt, l;i it is i n even lot liet li rugzenden vtm alle Uuitscm krijgsgevangenen, die zich in Frankrijk in Liigeisclie handen bevinden. 1 och zijn de Dutósdie bladen ovef het be sluit van den Oppersten Raad allesbehalve te vreden. t De Berliner F oknlanzeiger meent, dat de Éntefltc met wat zij thans begint te doen, reeds lang gereed had moéten zijn. De Vors. Zig. ziet er wat tegen op, dat 800.000 man thans huiswaarts zullen kce- ren. Deze mannen mogen geen agitatoren van tering worden. Zij hebben niets aan een hu-lcuging met den honger ene van de verhitten vaandels en groene kransen, maar er moet ten algemeeiic economische wederopbou- wlng beginnen. 'Dat zal de beste welkomst- groei zijn. Inderdaad acht den terugkeerenden gevan genen een ander vaderland dan zij destijds verlaten, hebben. Nog is Duitscliland in een geweldige worsteling legen den ondergang, nog tracht liet communisme aan den spits Ie kom en, nog dreigt een groot deel van het proletariaat liet land aan den rand van den afgrond te brengen. En daarnaast ondervindt het eens zoo hechte rijk de gevolgen van de drijvers, die zich verzetten tegen het afscheuren van ge bieden of die het er op toeleggen deelen van lui mde Vaderland los te maken en zelfstan dig ie verklaren. Naar de Frankfurter Ztg. mededeelde, heeft men in de Paltz weer getracht een om- i ui Uiig ie veroorzaken en hebben dc Fran- scbe bezettlrigssoldatcn deze poging in de hand gewerkt, liet was klaarblijkelijk de be doeling om overal In de Paltz de regeerings- gebouwen en banken te bezetten. Er waren met kennisgeving daarvan aan Franschen commandant tegenmaatrege- Burgers,'vergezeld van Fransehe officieren I ttÈËMÉI ien genomen en cle regeeringegebouwen wa ren kachtig bezet, en soldaten, eischten toegang tot bet groote popi kantoor te Eudwigshafcn. De directeur kreeg in liet handgemeen een schot in den bulk en stierf aan verbloeding. De politie agenten en liet pos! personeel moesten de armen omhoog houden en werden door de Énmtchen wegevoerd. Men neemt aan, dat het oproer een plaat- i'Iiiki poging was om zich met behulp der "ran "lie soldaten meester te maken van de openbare gebouwen.-Men verzekert zelfs, dat iv,ruche soldaten in burgerklecding aan de onlusten lu bben deelgenomen. Het spreekt vanzelf, dat de ontroering groot Is. (Ule gemeentelijke gebouwen zijn gesloten en de tra» rijdt niet. Naar de Palts-centrale meldt, had met toe- al ui ui d< I ransche autoriteiten te 1 udwigshafen een vergadering van vertrou wensmannen plaats, waaraan rond 2000 mannen van alle partijen en' leiders van alle amkiditi a dei lnamen. Met,eenparigheid van stemmen werd ecu motie aangenomen, waar in het heet: „De arbeiders van Ludwigahafen zullen Maandag d'n arbeid hervatten. Zij verwach ten echter van de Fransehe autoriteiten dat nil. onschuldiggearresteerden onmiddellijk weder op vrljg voeten worden gesteld. Wan neer dit .Maandag niet geschied is, zal de ar beidt in de geheele Palts worden, neergelegd. Nieuwe aanrandingen van de persoonlijke vrijheid zullen door een actie van arbeiders en burgers beantwoord worden. De pers- en vergaderingsvrijheid moet onmiddellijk weder worden hersteld, evenals de volledige vrijheid van. beweging voor re- geerings- en bestuurspersonen." Dergelijke gebeurtenissen, dergelijke po gingen om het oude rijk. te verscheuren, ver- grooten liet gevoel van onzekerheid, leiden tot nieuwe onlusten en nieuwe stakingen en verlengen den termijn, dien Duitschland noo- dig zal hebben om als krachtige en eensge zinde mogendheid aan zijn verplichtingen tegenover de geheele Entente te kunnen vol doen. Naar ui,t Parijs gemeld wordt, heeft men daar de opstelling van het vredesverdrag met Oostenrijk beëindigd evenals den zendbrief welke door den Engelschman Philip Carr werd opgesteld, die ook dien van 't verdrag met Duitschland opstelde. In den loop van deze week zal het verdrag aan Oostenrijk overhandigd worden. Buitenland SUCCESSEN DER BOLSJEWIKI. De toestand van het anti-bolsjewistische le ger is na de inname van Pleskau door de Bols jewiki, zeer ernstig geworden. Het anti-Bols- jevvistische leger werd uit elkaar geslagen en de verschillende deelen totaal verstrooid, w aarbij alle voorraden den Bolsjewiki in han den vielen. yolgens berichten van den bijzonderen cor- icndent van de „Berliner Lokal Anzeiger" r te Kopenhagen berichten ontvangen, dat onder de Bolsjewistische troepen groote vreugde heerscht over het terugtrekken der Duitscher. Direct na den terugtocht der Duitsche troepen, gingen de Bolsjewiki tot het offensief over en behaalden groote succesen. Tengevolge van het groote gevaar, dat Est land door het oprukken der Bolsjewiki be dreigt. heefrde Estlaudsche regeermg vredes onderhandelingen met de Bolsjewiki geopend. Door do ongunstige militaire positie geüwon gen, traden vertegenwoordigers der Litausc- Lettische en Estlaudsche oppercommando's met vertegenwoordigers der Engelsche milt taire missie en van het Poolsche leger in om derhaudeling, teneinde tot een éénheidsiront tegen de Bolsjewiki te komen. CARNEGIE'S" NALATENSCHAP. De correspondent van de ,,'i lines" te Nieuw York zendt nadere bijzonderheden omtrent de door Carnegie nagelaten legaten. Het legaat aan zijn secretaris is in de vol gende bewoordingen vervat: „Aan mijn vriend en secretaris Robert A. Erauks ver maak ik (het huis met den bijbehoorenden grond, hetwelk bij thans te Allewejiyn Park in New Yerscy in gebruik heeft, en* aau zijn vrouw, iu geval deze hem overleeft, zulks als bewijs vau vriendschap en toegenegenheid voor beiden." Bovendien krijgt Francs nog een legaat van 20.000 dollar. De dames Lauder en mevrouw George Hall, die jaargelden van 5000 dollar erfden, zijn nichten van Carnegie. Onder de anderen, die een jaargeld vau hetzelfde bedrag erfden, zijn de Amerikuausche schrijver Üeorge w. Cable, miss West, van dc Carnegicschool, Douglas en Stewart, van bet Carnegie-mu seum, en Beatty, van het ministerie voor Kunst en Wetenschappen. Voor de bedienden is ook gezorgd. 0.a. is er een legaat „aan onze huishoudster, juf frouw Nicoi, die na een trouwen dienst van 20 jaren hog steeds bij ons is", in den vorm van 'n levenslang pensioen, de hêlft van haar loon bedragende. De kinderjuffrouw Nan nie Ladderbie, de oudste dienstbode Margie Paudersoa erven ook ieder een levenslang pensioen. Zij werden als leden, van bet gezin beschouwd. Alle bedienden, die minstens vier jaren in dienst der Carnegies waren, krijgen een le gaat vau 000 dollars, die van 8 tot 15 jaren dienst 1200 dollar, die van 15 jaren en lan ger 2000 dollar. De houtvester, de jager, de chauffeur, de kapitein van het pldzierjacht, de opzichter van liet golfveld. de chei-tuinman, enz. krij gen ieder 1000 dollar, als zij minder dan 10 jaren dienst hadden gedaan, 1500 dollar bij een dienst van 10 tot 15 jaar, 2000 dollar bij, langer dan 15 jaar dienst. DÈ MASSA MOORDENAAR VAN FALKENHAOEN. De massa-moordenaar Schumann, die ja renlang het bosch van. Falkenhagen onveilig maakte, heeft niet minder dan 50 misdaden bekend. De politie vermoedt, dat zijn zouden- register daarmee nog niet compleet is. Scliu- mau bekent 7 moorden, 15 pogingen tot moord, 5 brandstichtingen, 3 aanrandingen van vrouwen, 11 verkrachtingen en O diefstal len. Bovendien verdenkt dc politie hem van moord op een prostituée in Spandau. De heer J. Boon Sr. te Edam i3 als raadslid afgetreden; 32 jaar had hij onaf gebroken zitting en slechts éénmaal moest hij een raadszitting verzuimen. -T- De koningin-moeder is Zaterdagmorgen naar het Loo vertrokken ter viering van den verjaardag van- de koningin. KORTE BERICHTEN. Uit Warschau wordt gemeld, dat de Poolsche bevolking, van Warschau, Cravovië en Posen zich in talrijke comité's groepeert teneinde Opper-Silezië te verdedigen. De be weging is zeer krachtig en de giften stroomen binnen. In het algemeen is men van meening, dat het Poolsche leger het vettige mandaat heeft om voor de geallieerden op te treden. Po len heeft door zijn leyauteit, door de diensten, die het aan het front van de geallieerden heeft bewezen, dat het volle vertrouwen en de ab solute volmacht van de geallieerden verdient. Minister president Friedrich vaardigde de volgende proclamatie uit: Ik kan slechts op het ijzeren bevel der Entente van mijn plaats wijken. Zoolang dit niet geschied is, blijf ik op mijn post, want na mij komt slechts, zij het ook in verzachten vorm, het Bolsje wisme. Volgens de Journal heeft de vredescon ferentie geconstateerd, dat de tekst van de Duitsche grondwet in strijd is met het vre desverdrag, daar zij een aansluiting van Oos tenrijk bij het Duitsche Rijk onder de oogen ziet, terwijl Duitschland in het .vredesverdrag afziet van elke gedachte Duitsch-Oostenrijk in zich op te nemen. De conferentie zal een nota hierover tot de Duitsche regeering rich ten. De censuur op dagbladen in Ierland is opgeheven. De Duitsche regeering heeft omvangrijke maatregelen genomen tegen eventueele onlus ten. Uit Cataloniè komen steeds weer be richten over de gevaarlijke crisis onder de ar beiders. In Andaluslë steken de boeren den oogst in brand. New-York heeft den prins van Wales het eereburgerschap van de stad aangeboden, dat deze in een telegram aan burgemeester Llylan heeft aanvaard. Hij voegde er aan toe, dat hij voornemens is in November een bezoek aan cle Ver. Staten te brengen. Naar men weet vertoeft de prins nu iu Canada. Italiaanschc boeren hebben bezit geno men van braak liggend land. De protestbeweging tegen de afschel- ding van Teschen neemt met de snelheid van een lawine in omvang toe. Er zulleu Amerikaansche regimenten naar Opper-Silezi'è gaan. Te Oppeln hadden duurte-relletjes plaats. TWEEDE KAMER. De agenda voor de vergadering der Twee de Kamer op Dinsdag 9 September, te 1 ure, vermeldt: Regeling van werkzaamheden. De voorzitter zal voorstellen dadelijk, aan de orde te stellen de beraadslaging over de wetsontwerpen tot wijziging der Invalidi teitswet; tot regeling der vrijwillige ouder- domsverzekeringde Werkloosheidsverzeke- rings-noodwet 1919, benevens nadere aanvul ling en verhooging van de hoofdstukken V en Xa der Staatsbegrooting voor 1910 (Pos ten verband houdende met de opheffing van het Kon. Nat. Steuncomité); de wetsontwer pen tot vaststelling van bepalingen betreffen de het opium en andere verdoovende midde len; en tot wijziging van de grenzen der ge meenten Leiden, Leiderdorp Oegstgeest, Zoe- terwoude en Voorschoten. NEDERLAND EN BELOIë. Nadat iu de commissie voor de herziening der verdragen van 1839 zoowel de Belgische als de Nederlandsche delegatie het standpunt barer rcgccringen mondeling hadden uiteen gezet, is aan de leden der verschillende dele- gatiën de gelegenheid gegeven, de te berde gebrachte vraagstukken ouder liet licht der gegevens en uiteenzettingen nader onder de oogeu te zien. De Nederlandsche delegatie heeft-daarvan gebruikt gemaakt om hier te lande met de regeering besprekingen te hou den. Zij keert in den loop der volgende week naar Parijs terug. Segers heeft in zijn bekende rede te Parija la „mattrise dc i'Escaut" gevraagd. Volgens „Het Laatste Nieuws", dat zijn inlichtingen van het Bureau l'information gekregen heeft, komt, dit op niet minder dan het "volgende neer: 1. Het recht voor België door en ten kos te van Holland al de noodige w^kcu voor de scheepvaart te daten uitvoeren- als Holland iu gebreke blijft heeft België het recht die werken onverwijld le laten uitvoeren. 2. Het recht dadelijk en zonder hinder- Ealen alle werken te laten uitvoeren in geval elgië voorslaat ze te betalen 3. Dezelfde rechten betreffende de beton- niug, de verlichting, de boeten. 4. JTet recht de beide oevers te gebruiken in zooverre het noodig blijkt voor dé uitvoe ring van al de werken. 5. Het recht de bijhoorige diensten op dé Schelde ui't te baten en te regelen, zooals dat voor het scheepvaart het nuttigst blijkt. 6. Holland heeft niet het recht binnen dé hoofddijken werken te laten uitvoeren, die schade zouden toebrengen aan de bevaar baarheid van den stroom. HET DEELNEMEN AAN DEMON STRATIES. Bij ministerieele beschikking van 29 Aug. 1919 is het volgende verbod tot deelneming aan demonstratieve optochten uitgevaardigd: Het is den militairen verboden, in uni form gekleed, deel te nemen aan demonstra tieve optochten. Militaire 'autoriteiten en commandanten moeten zorg dragen, dat vorenstaand verbod onverwijld ter kennis van alle onder hunne bevelen gestelde militairen wordt gebracht. VERBOD VAN MELKBROOD. De Minister van Landbouw heeft onder in trekking van zijn beschikking van 25 April j.l. met ingang van 29 Aug. verboden het verwerken van melk, melkproducten en melkbestanddeelen bij de bereiding van brood, met uitzondering ven klein brood en zoogenaamd luxe brood tot een gewicht van ten hoogste 50 gram; en ingetrokken de bij zijn beschikkingen van 11 en 13 Aug. j.l vastgestelde maximum prijzen van melk- brood. VOOR DE ONTVLUCHTE DUITSCHE KRIJGSGEVANGENEN. Voor de ontvluchte Duhsche krijgsgevan genen, kwam nog in Van S. 50. KAAS.EXPORT. NOGMAALS DE A.S. WETHOUDERS VERKIEZINGEN EN DE S. D. A. P. De Sociaal-Dem. Art>. Partij, afd. Alk maar, zond aan de afd. Alkmaar van Vriiz. Dam. Partij; het volgende schrijven Alkmaar, 31 Augustus. 1919. Aan de Afdeel ing Alkmaar van den Vrijz.-Democratischen Bond p/a dea heer F. J. Aukes. Mijne Heeren 1 In antwoord op uw schrijven d.d. 29 Au gustus 1919, brengen wii het volgende onder uw aandacht: Allereerst spreken wij onze wrFsas® iatt over de staat van beschuldiging, :»aaHa U onze afdeeling en raadsfractie en aait. Jij wij' die beschuldiging in korts teniae weer leggen. Het verwondert ons, dat n«» aanneming onzer motie voor kennisgeving, nog zoo'a uit vc rige brief aan ons adres wordt gezonden. Het program inzake gemeeate-politiek is tea congrésse aangenomen en net do-w ons ontworpen minirnuïn-tr- -t r is - het Partijbestuur, d.d, 13-tVÏ$ gwdnafc&ael Hoe stonden de llsksche ea rè. r par tijen tegenover ons minimum-pot ;am im mers: afwijzend, hoewel wij in het onder- s«±T:Ii onzer motie toch nog ruimte boden voor besprekingen en door de vrijzinnig-de mocraten werd afgewezen, eveneens door de r htsche partijen "per schrijven d.d. 30-8-T9. De liberalen hebben geen antwoord gezonden. Mede schijnt voor de vrijzinnig-democraten het struikelblok te zijn het punt inzake „So cialisatie." Wij1 zijn zoo vrij U te verwijzen naar uw eigen program, wat o.m. vermeld da werk zaamheid op gemeentelijk gebied II. Ondernemingen en. inrichtingen van „algemeen nut die öf een monopolistisch ka rakter dragen öf meer in het bijzonder strek ken 'tot bevordering van onderling verkeer en „gemeenschap, dient de gemeente als eigen „Bedrijf te exploiteeren, voor zoover zulks een „eisch kan heeten van de haar bij de wet op- „gedragen zorg voor de openbare orde, zecle- „Tijkbeid en gezondheid, hetzij vrije concur rentie of particuliere exploitatie voor de ge- „meentenarei of der ge- eentedienst onvoor- „deelig, schadelijk of hinderlijk is te achten, „of onvoldoende of gebrekkig in de behoeften' „voorziet." Is dit geen socialisatie? Wij verwijzen U voorts naar de slot-alinea van onder fl genoemde, hetwelk immers luidt: „Wenschelijk kan zijn de oprichting van „eigen werkplaatsen, magazijnen, UeMennai- „kerijen, drukkerijen enz., ter voorziening in „de behoeften \c.. de eigen huishouding der „gemeente." Kunnen hier nu principieele bezwaren1 zijn, indien wij als socialisatie-punt naar voren brengen: a. Instelling van een gemeentelijk groen- tenbedrijf en b. tot stand brengen van een ge meentelijke melkcentrale? Het kan u overigens bekend zijn, dat, waar graaf Blanco-stemmen onzer fractie zou een ramp zijn en het college van B. en W. zou geheel rechts kunnen worden door onzen schuld. Ziedaar weder een beschuldiging, welke onze fractie verre van zich wijst, omrede de schuld hiervan berust ten uwent (de linksche par tijen). De weg is door ons gebaand geweest, doch door u niet gevolgd. Ter elfder ure zijn wij' alsnog bereid met u besprekingen te hou den. Het standpunt inzake blanco-stemmen wordt door de sociaal-democratische Raads fractie te Rotterdam in bijkans dezelfde situa tie verkeert. ;U sprak immers van misleiding? Na November 1918 is er veel gebeurd en wij moeten rekening houden met de polsslag van den tijd. Wij willen ook mede verant woording dragen voor het bestuur der ge meente, mits gij ons daartoe in de gelegen heid stelt. Wij; willen iets doen voor de kie zers, van daar ons minimum-program, waar op wij gekozen zijn en dat wij ook moeten ver vullen. Waar blijft uw program? Houdt U rekening mét de polsslag van den tijd? Be hoeft uw Gemeenteprogram r en herziening? Het lijkt ons wel wat verouderd. Ten slotte willen wij het wegblijven ónzer fractie (met kennisgeving) ter vergadering bij Mevr. Aukes-Timmers op Vrijdag 29 Au gustus j.l. als volgt motiveeren: „Toen onze fractieleden werden uitgenoodigd, was de daarvoor verstrekte convocatie en het daarop vermelde punt juist niet duidelijk te noemen, waarop de heer Cloeck op onze waag te dien opzichte mededeelde, dat de uitnoodiging nu geen zin meer had, omrede onze houding in ae Alkmaarsche Courant bekend was ge maakt. De vergadering zou evenwel plaats vinden en was alleen voor linksche raadsle den, om hieruit vermoedelijk een tweetal v houders te distilleeren, waaraan onze L„ niet mede kon en mocht doen, gezien ons J- nimumprogram afwijzend was beschik D vergadering had dus voor ons geen doG De laatste clasule van uw brief, welke luidt: „Wij hopen, dat uw kiezers dit zullen inzien ALKMAABSCHB COURANT Li. jai.ni "~tmuri-mn ■liwirateir nra ÏOI 8f VOLKENBOND EN INTEMEDIAN» INSTITUUT. Er is reeds eerder melding gemaakt van het bezoek dat de delegatie van het secretariaat:' gcncrflal van den Volkenbond brengt aan vers schillende landen om zich op de hoogte te stellen van de werking van sommige internas tionale organisaties en dat de heeren, die des ze delegatie vormen, n.l. prof. Niabe, uit Jas pan, chef van de afdceling Internationale Ors ganisatie van den Volkenbond, Lloyd uit Ens geland en Kaeckenbeeck uit België, te. Brussel werden aangezocht een bezoek aan Den Haag te brengen, met het doel kennis te maken met de inrichting en de werkijze van het Internas tionaal Intermediair Instituut. Door prof. van Hamel, van het doel dezer commissie op de hoogte gesteld, heeft het be» Btuur van het Intermediair Instituut de heeren tot een bezoek uitgenoodigd, aan welk ver» zoek de commissie gevolg gaf. Donderdag zijn do heeren door eenige afgevaardigden vau bestuur en directie verwelkomd en Vrijdag hadden zij op het Bureau van het Intermediair Instituut een conferentie met den directeur, den hoofdambtenaar der directie en den ses cretaris van den Raad van Bestuur. Aan dit bezoek sloot zich aan een bezoek aan de Bibliotheek van het Vredespaleis, waarbij de concervatrice hot gezelschap ronds leidde en vele vragen beantwoordde. Te 1 ure had een gemeenschappelijke lunch plaats in hot 1'alacesHotel. Do oerosvoorzitter van het Instituut, jhr. dr. J. Loudon, H. M. gezont te Parijs, die voor enkele dagen in ons land vertoeft, en die vers hindord wus aan do lunch deel te nemen, ver» voegde zich nog tegen het eind van dsn maals tjd bij het gezelschap om de gasten to be» groeten. De hoer Dressclhuija, Kamerlid, secretaris van den Raad van Bescherming, heette de get'» ten in het Engelsch welkom. Prof. Nitsk beantwoordde hem in ten ges®» tigo rede, waarin hij zeide, dat het wol eigen» nardig was, dat de Volkenbond, die feitelijk nog niet gekozen is, nog voor haar geboorte zoo hartelijk werd begroet. Zaterdag noodigde de commissie, eenige le» den van het bestuur en de directie van het In» stituut aan tafel in het Hotel den Ouden P&se ien. Voor dien dag stonden nog op het program» ma een bezoek aan het Vredespaleis en waar» schijnlijk een boottocht door de havens van Rptterdam. Zondag vertrok do delegatie weer. Wij verwijzen belangstellenden Inzake de kaasexport-kwostle na - het in dit nummor door onzen correspond .t uit Hoorn medegc» deelde. DE PAARDENMARKT. Do aanvoer op do heden gehouden paarden» markt was bijzonder groot. Het vorig jaar waren er 953 en ditmaal 1292 paarden aangovoerd en dit ondanks er vandaag ook paardenmarkt in Utrecht is. Do handel was Keer stug, terwijl de markt daalde. Voor bereden paarden weed 700 f 1000, betaald, dc 2hi«jarigen golden 4 i\ 500, de één jarigen 3 tot 400 en do veulens 200 tot 250. Voor het eerst werd de markt op het Waag» plein, de doorbraak en den Dijk gehouden. De opstelling van de paarden in de door» braak was in orde, maar over die op het Waagplein vernamen wij tal van klachten en deze is inderdaad onverantwoordelijk. De paarden zijn opgesteld als op een koe» markt, maar men diende toch te weten, dat een paard nu eenmaal achteruitslaat en een koe niet. Van dat achteruitslaan werden een tweetal landbouwers reeds de dupe. De eene, een jongen van 16 jaar, werd be» wustcloos bij de familie Velseboer over de Friesche brug binnengedragen, doch kon na onderzocht te zijn, door de doctoren Wiche» rink en Schroder, weer spoedig de markt be» zoeken, terwijl de andere, een meer bejaarde landbouwer, na bij de firma Preijer aan den Voordam te zijn binnengedragen, zonder de komst van een medicus af te wachten, weer de markt opging. Voor een paardenmarkt dienen de rijen veel wijder van elkander geplaatst te worden. Ook de opstelling op den Dijk is onvoldoende. De ruimte' in het midden kon veel smaller, om dien aan de kanten, die veel te smal zijn men kan daar zonder levensgevaar niet passeeren te verbreeden. Tal van boeren gaven ons hun ontevreden» heid te kennen over de regeling. Alleen de regeling van het ipnen van de marktgelden was volgens hen in orde. Wij konden constateeren, dat de opstelling op den Dijk zoo onregelmatig geschiedde, dat de ingangen niet te bereiken waren. De marktcommissie zal goed doen haar aandacht aan deze zaak te schenken. Op Toorenburg en aan den Achterwèg is het zeker wel mogelijk één rij paarden te plaatsen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1