DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 206 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 DINS D|A G 2 lS E P TE IBE£ Buitenlandscli overzicht. Buitenland. Binnenland. Gemengd Nieuws. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 1,65, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voórdam C 9, Telef. 3. Ziet de Entente In, dat zij van Duitschland te veel geëischt heeft, dat de vredesvoor waarden te hard waren of dat de verslagen tegenstander vooreerst niet aan zijn verplich tingen zal kunnen voldoen wanneer men hem in den eersten moeilijken tijd niet tegemoet komt? In allen gevalle zijn voor Duitschland's ko len leveringen mildere bepalingen getroffen. In Versailles zijn wekenlang onderhande lingen gevoerd, waarin van Duitsche zijde betoogd is. dat bij'den huidigen economt- schen toestand en den toestand op arbeids gebied in Duitschland het afieveren van 43 millioen ton, zooals in het vredesverdrag is bepaald, in het komende jaar tot ernstige ge volgen zou leiden. De Entente,heeft toen de te leveren hoe veelheid op 20 millioen ton gebracht, mits dadelijk met de leverantie begonnen werd. Ten slotte heeft de Entente goedgekeurd, dat Duitschland in de eerstkomende zes maanden zooveel kolen moet leveren als over eenkomt met 20 millioen ton 's jaars. Stijgt de totale opbrengst met 60 pet. boven de huidi ge, dan moet van het overige de helft wor den geleverd tot het maximum volgens de vredesvoorwaarden bereikt is. Daalt de op brengst beneden het bedrag van thans, dan zal de Entente, telkens na Duitschland ge hoord te hebben, de basis der leveringen vaststellen. De Duitsche regeering heeft nu besloten, dadelijk met de leveranties te beginnen en vertrouwt er op, dat de Entente niet aan een zoo gropt kwantum zal blijven vasthouden als duidelijk mocht blijken dat de economi sche toestand van Duitschland daardoor wordt geschokt. In allen gevalle blijkt, dat de Entente den moeilijken tpestand van Duitschland inziet en dat zij er rekening mee houdt Uit Parijs komt een aardig bericht. De Bulgaarsche delegatie, die te Neuilly haar propaganda voortzet, zet in een lijvig memorandum den oorsprong van den oorlo, uiteen en wijst alle verantwoordelijkheid a Zij verzoekt den Oppersten Raad Bulgarije derhalve niet te straffen. Dat is heel aardig bedacht van de Bul gaarsche delegatie, maar het is te vreezen, dat dé Entente er niet op in zal gaan. De Op perste Raad heeft reeds een studie van de Bulgaarsche grenzen gemaakt en het onder- zoek wordt geleid door het verlangen om een oplossing te vinden, welke zal veroorloven om zoo spoedig mogelijk het verdrag aan de Bulgaarsche afvaardiging te overhandi gen. Bulgarije zal wel spoedig bemerken, .dat het met niet meer onderscheiding dan zijn vroegere böndgenooten wordt behandeld. Heden .wordt het Oostenrijksche vredes verdrag overhandigd en naar bekend is ge worden .zijn aan den kant van Marburg eenige voor Oostenrijk gunstige wijzigingen in de grensbepalingen aangebracht, zoodat vermoedelijk het Draudal aan Duitsch-Oos- tenrijk zal blijven. Men heeft begrepen, dat Duitsch-Oosten- rijk niet de staat is om groote schadevergoe dingen te betalen en de financieele lasten zijn dan ook verzacht. Reeds merkt de Tsechische pers spijtig op, dat alle staten die vroeger de oude monarchie vormden, een evenredig deel van de oorlogs- kosteh te dragen zullen krijgen. Over de bestemming van Teschen, waar over de Tsjecho Slowaken zich nog bijzónder druk maken, schijnt de beslissing nog niet gevallen te zijn. Men zal Duitsch-Oostenrijk verbieden, ziÈh bij Duitschland aan te-sluiten. De nieuwe Duitsche grondwet houdt met zulk een toekomstige aansluiting Rekening, maar de heeren te Parijs zullen een nota tot de Duitsche regeering richten met verzoek, de grondwet op dat punt te wijzigen. De Times heeft van haar Washingtonschen correspondent bericht gekregen, dat het Amerikaansche departement van oorlog ver klaard heeft, dat de Vereenigde Staten een brigade zullen uitzenden ter vervanging van de troepen, die nu aan den Rijn staan. Deze zouden dan naar Silezië worden overgebracht. Reeds is in het Huis van Afgevaardigden een motie tegen deze voorgenomen uitzen ding van nieuwe troepen ingediend. De commissie voor buitenlandsche zaken van den Amerikaanschen Senaat, die het aan deel van Amerika in de in Europa te treffen regelingen gaarne zooveel mogelijk beperkt zielt, heeft thans te kennen gegeven, dat Ame rika zich ook maar uit de commissie van her stel moet terugtrekken en dat in allen gevalle de werkzaamheden van de Vereenigde Staten in die. commissie moeten beperkt worden. Tevens werd een amendement aangeno men, waarin bepaald wordt dat Amerika in den Volkerenbond evenveel stemmen moet hebben als Engeland met zijn koloniën eni In- dië samen. Thans dient afgewacht te worden of in den Senaat een meerderheid voor deze amen dementen te vinden is. Wilson's vijanden zitten niet stil en sena tor Knox heeft reeds op een afzonderlijk ver drag met Duitschland aangedrongen, waarbij Amerika van alle schadevergoeding zou af- r: n. Deze senator heeft het vredesverdrag op veie punten aan een vernietigende critiek on derworpen. Volgens hem zal Duitschland als het den tijd daarvoor gekdmen acht, zich met Japan en Rusland verbinden, waardoor geheel West-Europa bedreigd zou worden. Ook in Philadelphia is de Volkerenbond aan vernietigende critiek onderworpen. Maar Wilson, die o. a. den steun van den arbeidersleider Gompers geniet, begint, on danks de protesten daartegen, een rondreis, om propaganda voor zijn opvattingen te ma ken. Wat hem met zijn gewone welsprekendheid ten slotte toch wel gelukken zal. WILSON AAN DE ARBEIDERS. Wilson heeft ter eere van den Amerikaan schen arbeidersdag een boodschap tot de ar beiders gericht, waarin hij aankondigt, dat binnenkort een conferentie zal worden bij eengeroepen ter bespreking van grondige maatregelen ter verbetering van de geheeie verhouding tusschen kapitaal en arbeid en met de bedoeling om de heele regeling van het loonvraagstuk cp anderen leest te schoei en. HINDENBURG GEHULDIGD. In verband met de vijfjarige verjaring van den slag bij Tanuenberg brachten de schol lieren der Hanuoveraansche scholen een huldiging aan maarschalk Hindenburg, bij welke gelegenheid de maarschalk een rede hield, waarin hij o. a. zeide: Wij mogen den moed niet verliezen, mogen niet tot paria's der maatschappij, tot slave nonzer vijanden worden. Wij moeten weer worden, wat wij destijds waren, toen in' Versailles het nieuwe Duitsche keizerrijk gegrondvest werd, waar bij ik mij onder degenen bevond, die het eer ste „Hoch" op den keizer konden uitbren gen. De geest, die uit uw woorden spreekt, geeft mij de zekerheid, dat de geest van die groote tijden zal weerkeeren, al zal ik het ook niet meer beleven. Ik moet ons Duitsche vaderland van daarboven wederzien, vrij van gemeenheid, valschheid en onwaardigheid. RASSEN-ONLUSTEN IN DE VEREENIGDE STATEN. Te Knoxville, in den staat Tennessee heeft een uit Blanken bestaande volksmenigte, in hoop van rassen-onlusten, de gevangenis be stormd om een neger te lynchen, die ervan werd beschuldigd een' blanke vrouw te heb ben vermoord. In den loop der onlusten werden twee blanken en drie negers gedood en tientallen personen gewond. Uit de gevangenis ontsnapten zestien ge vangenen, o. w. de moordenaar. Ten slotte joegen militairen de menigte uiteen. DE VOLKSSTEMMING IN EUPEN EN MALMEDY. Onder liet opschrift: Het schandaal van Eupen en Malmedy, schrijft de Vorwarts: De manier waarop België van plan is daar de volksstemming te houden, is gewoonweg een afdreiging. De stemming zal daar niet geheim zijn, maar de bevolking zal op open lijsten moeten icckenen en daardoor verkla- ren, of zij bij Duitschland wil blijven. Tege lijkertijd wordt openlijk gedreigd, dat dege nen die zich voor Duitschland verklaren, voor het geval het gebied aan België komt, met kind en kraai over de grens gezet zullen worden. Zoodoende verspreidt men angst en schrik onder de Duitsche bevolking en wil men bereiken, dat zij zich van stemming onthoudt. Dat is geen zelfbeschikkingsrecht, maar eet brutale afdreiging en liet grootste schandaal dat in dezen tijd, die zoo rijk aan schandalen is, te vermelden valt. MASSA-DIEFSTAL. Een ttein bestaande uit veertig goederen wagens kwam Woensdag te Dyon aan. De wagens waren op het station van afzending geladen met Amerikaansche legervoorraden als schoenen, kleeren, chocolade, tabak, enz. Te Dyon kwam men tot de ontdekking, dat alle 40 vagens leeggestolen waren. KORTE BERICHTEN. Volgens de Daily Chronicle is er een overeenkomst tot stand gekomen tusschen En geland en België inzake de Belgische gebieds- vermeerdering in Oost-Afrika welke regeling nog aan den Volkenbond ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Van. Duitsche zijde wordt gemeld, dat Bela Kun, dg vroegere dictator uit Boedapest en verscheidene van zijn medewerkers, die te Haidmüile opgesloten waren, naar Karls- heim zijn overgebracht, waar zij met hun ge zinnen mogen wonèn. De geallieerde delegatie zal reeds vóór het vredesverdrag van kracht wordt, naar Noord-Sleeswijk gaan. De landdag van Tirol zal aan den Amerikaanschen Senaat een verzoek richten opdat Zaid-Tirol bij Tirol blijve. De Polen willen Opper-Silezië met Pool- sche troepen bezetten. Kardinaal Mercier is naar de Ver. Sta ten vertrokken. De Amerikaansche enquête-commissie in - Klein-Azië zal waarschijnlijk voorstellen drie mandaten in te stelten, n.l. voor Turkije, Syrië en Mesopotamia. Hoover heeft zich van Londen naar Pa rijs begeven) De Berliner Zeitung am Mittag ver neemt uit Geneve, dat de Fransche commis saris van Elzas-Lotharingen besloten heeft dat alle Duitsche arbeiders die den 15en September geen werk hebben gevonden met hun gezin de grens overgezet zullen worden. Duitschland heeft een millioen schade vergoeding gegeven voor den dood van den vermoorden Franschen sergeant. De Amalgamated Society of engineers zal met de werknemers overleg plegen om trent een 44-urige arbeidsweek. Smuts zal het nieuwe ZuidrAjrikaan- sche ministerie vormen. De Volkerenbond zal beslissen over de aansluiting van Oostenrijk bij Duitschland. Ex-keizer Karl wil Zwitserland verla ten, De stad Calais heeft het Croix de Guer re gekregen. BUITENGEWOON OORLOGSCREDIET. De minister van Oorlog heeft aan de Twee de Kamer aangeboden een overzicht van lè- vefingen ten behoeve van artillerie, genie en intendance-materieel en van de Centrale Ma gazijnen van militaire kleeding en uitrusting, welke leveringen nog loopenüe waren op het tijdstip, waarop tot het stopzetten van de le- gertoerustingeu werd besloten, met vermel ding in hoeverre annuleering mogelijk is ge bleken. Een uittreksel van de voornaamste bepa lingeu uit de met „Trompenburg" gesloten contracten wordt mede aangeboden, KLOETRAMP, De landvoogd van N.-lndië heeft van den consul-generaal der Nederlanden te New- York een wissel ontvangen groot 2469.14 (1000 dollar), onder medcdeeling dat dit be drag door den heer John. A. Roebling C. E. te Bernardsville, N. j. aan hem consul-gene raal werd toegezonden, teneinde te worden be steed ten behoeve van de slachtoffers der Kloetramp., i UITVOERVERBOD VAN MELKVEE IN ZICHT. Naar men verneemt heeft de vorige week in Den I laag een vergadering plaats gehad der Commissie van Advies, ouder voorzitterschap van dr. Lovink, met de sub-commissie, be staande uit belanghebbenden bij veehandel en veeteelt, op welke bijeenkomst de noodzake lijkheid onder de oogen werd gezien van een algeheel uitvoerverbod van melkvee, ter ver betering der melk- en vleeschvoorziening in 't eigen land. Door een minderheid der sub-commissie werd wel betoogd, dat uitvoer het gunstige gevolg had, dat drachtige koeien niet werden afgeslacht, doch van andere zijde werd daar tegen aangevoerd, zulks in ieder geval de vleeschvoorziening ten goede kwam. Met groote meerderheid van stemmen werd dan ook besloten, aan den minister voor te stellen, den uitvoer van melkvee voorloopig geheel stop ie zetten, met uitzondering van het vee zonder breede tanden (het jonge vee dus). Ten aanzien van een 8- h 10-tal con senten, omvattende 4 h 500 stuks vee, welke reeds afgegeven waren, zou nog een uitzon dering gemaakt worden. Naar men ons verzekerde, zou de afkondi ging van een uitvoerverbod, als bovenbe doeld, binnen eenige dagen in de Staats-Cou- rant verwacht kunnen worden. Men deelde ons nog mede, dat van 't tijd stip af, dat de minister den uitvoer van vee weer toestond, tot het hudig oogenblik, niet minder dan 17 h 18.000 stuks vee over de grens zijn gegaan. NEDERLAND1—BELG Ië. Nu men meer en meer inziet, dat het on mogelijk zal zijn om de territoriale eischen die men in sommige kringen echter nog al tijd niet wil laten vallen door te drijven, wint de meening veld, dat men bij niet-inwil- liging tot een militaire overeenkomst met Frankrijk moet komen, zegt de Brusselsche correspondent van het Maandagochtendblad. Deze overtuiging wordt versterkt door de onlangs aan de pers verstrekte officieuse no ta, waarin gezegd wordt: „De Belgische af gevaardigden hebben geen afstand van grondgebied geëischt, opdat het vraagstuk van het vaststellen van goede grenzen voor België opgelost zoude worden door 'n mili taire overeenkomst met Holland voor de ver dediging van Limburg en dit in naam van de gemeenschappelijke belangen van beide lan den." Men mag dus aannemen, dat de regeering aan een militaire overeenkomst.met Neder land de voorkeur zou schenken, doch men geeft er zich volkomen rekenschap van, dat men in Holland niet zeer geestdriftig voor dit denkbeeld is gestemd en Nederland uit den aard zijner politieke tradities en geografische ing ook niet spoedig tot het aangaan van eene schikking zou zijn over te halen. Als de beste oplossing voor de verzekering van België tegen een hernieuwden aanval uit het Oosten beschouwt men het geven door Frankrijk en zoo mogelijk ook door andere geallieerden van waarborgen als door Enge land en de Vereenigde Staten aan Frankrijk voor het geval van een aanval gegeven. Zooals gezegd worden van verschillende zijden ernstige bezwaren ingebracht tegen het aangaan van zulk eene overeenkomst, dodi het is mij opgevallen dat verschillende bezadigde personen zich reeds met het denk beeld van een militaire overeenkomst met Frankrijk vertrouwd beginnen te maken, want zegt men, wij zullen ons toch niet aan de noodzakelijkheid daarvan kunnen onttrekken waar in Holland nu eenmaal, naar men toe geeft, niet ten onrechte weinig geneigdheid bestaat tot het aangaan van zulk een verbond. De „Natron Beige" erkent in een hoofdar tikel, dat het plan van militaire overeenkomst met Holland1 niet van Holland is uitgegaan. Evenwel, sommige officieuse mededeelingen hebben te verstaan gegeven, dat het in Belgi sche regeeringskringeu was uitgebroed. Wij gelooven te kunnen verzekeren, zegt het blad, dat dit niet geheel en al juist is. Er is tot nu toe geen sprake geweest van een militaire overeenkomst in den waren zin des woorde, doch men heeft onderzocht tot op welk punt zekere waarborgen van militairen aard van Holland zouden kunnen worden verlangd. Deze zouden dan volgens de uiteenzetting van de „Nation Beige" hierop neerkomen, dat Nederland zich zou verbinden, om Limburg te verdedigen. Met andere woorden, dat het een schending van Limburgs grondgebied als „cosus belli" beschouwt, die de interventie van het geheeie Nederlandsche leger met zich zou sleepen. Ook zou België gerechtigd zijn, van Nederland te verlangen, dat het zijn Oostgrens fortifieert. De „Nation Beige", die er eenigszins mee verlegen schijnt te zitten, dat zij hiermede een zwenking in haar standpunt verricht im mers acht dagen geleden viel het blad het denkbeeld van een militaire overeenkomst met Nederland nog hef tig aan zegt dan verder „Onder dit daglicht bezien, verandert het vraagstuk van aanzien. Wij sluiten geen mili taire overeenkomst met Holland, zoodat wij onze geheeie vrijheid bewaren tegenover onze andere naburen; alleen vragen wij aan Hol land tegenover ons zijn nabuurplichten te verrichten en niet toe te laten, dat een aan valler ongestraft zijn grondgebied schendt om ons den dolk in den rug te stkeoi." Het artikel maakt sterk den indruk van ze kere invloedrijke zijde te zijn geïnspireerd. In de „Nation Beige" komt een correspon dentie voor uit Ter Neuzen, waarin wordt bericht, dat de Belgische loodsen aldaar niet meer veilig zouden zijn en dat het tijd weidt dat de Belgische regeering de NedeHand sche autoriteiten er op attent maakt dat ha re onderdanen, die hier wonen, behooren be schermd te worden en dat zij recht hebben op alle gastvrijheid, welke ook de Duitschers ear genieten, liet komt mij gewenscht voor zoo schrijft de correspondent van het Hbld te Temeuzen tegen dat bericht ernstig te protesteeren, daar het voor negen tienden onwaar en voor het overige sterk overdreven is. Zeker, er wer den in den laatsten tijd betoogingen georga niseerd tegen België (niet tegen Belgen)in den aanvang protesteerden wij tegen de an- nexionisten, maar sedert bleek dat het offi- cieele België een aanslag bedoelt op Neder- landscb gebied en Nederlandsche souvereini- teit, protesteerden we als echte Nederlanders tegen België, wat daarom nog niet wil zeg gen dat de weinige hier wonende Belgen be dreigd worden en zelfs maar werden bemoei lijkt. Dat Duitschers hier voorrechten zouden genieten is belachelijk; ik geloof dat de Duitsche bevolking zien tot twee personen be paalt. waarwan de eene, een machinist, inder tijd door de spoorwegmaatschappij Mechelen Ter Neuzen uit zijn werkkring werd ge haald om hier de kranen te drijven en wiea voor eenige maanden, na jaren langen dienst, den bons werd gegeven, „omdat hij Duit- scher" van nationality,, was. Op één punt moeten we toegeven dat zoo wel m den avond van 22 als in dien van 23 Augustus een betooging gehouden is door een groep uit een buurt, waar Nederlandsche loodsen wonen, bij de Belgische loodsen- wacht. Men heeft daar vaderlandsche liede ren gezongen, zooals ik op dit oogenblik voor mijne woning een groepje kleuters van vier en vijf jaar op de wijze van het marschlied hoor zingen „Wij worden nimmer Belgen, En doen de leus gestand, Oranje in 't hart, En niemand knecht Zeeuwsch-Vlaanderen." Toevallig hoorde ik voor een paar dagen van die betoogingen, die van vrij onschuldi- gen aard waren en waarbij volstrekt geen sprake was van bedreiging der veiligheid. Be ter ware het, dat zelfs die onschuldige de monstraties waren achterwege gebleven, maar men moet in het oog houden, dat men de kalme Nederlandsche bevolking eenigszins het bloed aan het gisten maakt, want daarop dient wel de aandacht te worden gevestigd: al3 een kleine Nederlandsche kolonie in sèn Belgische stad zich uitdrukkingen, veroorloof de als die we hier in den loop der laatste maanden hooren toeschrijven aan enkele Bel gische loodsen, we weten niet of onze landge- nooten, het temperament der Belgen in aan merkingen genomen, daar nog wel zoo rus tig zouden leven. Er wonen hier vele Belgen, die gewoon met de bevolking omgaan en die zich in de annexatie-kwestie geheel onzijdig houden, maar verschillende hier wonende loodsen hebben zich meermalen tartend uit gelaten, weshalve wel eens de vrees is ge uit, dat het daar aan de Schelde tusschen de personeelen der beide loodswezens licht tot een ernstige botsing zou kunnen leiden, te meer omdat zich daar achter, behalve ver schil van nationaliteit ook concurrentiekwes- ties voordoen. Het ware van de Belgen echter verstandig geweest er niet op te bluffen, dat zij binnen enkele weken baas zouden zijn in de Nederlandsche loodsenwacht en wij hooren van zoo iemand ook niet gaarne zeggen, dat al onze pogingen toch niet baten, dat we im mers „toch Bels" worden. De Belgische regeering, van wie we al lang verwacht hadden, dat zij een deel harer pers tot bescheidenheid zou aansporen, behoorde zulks ook te doen ten opzichte der hier vertoe vende loodsen, die zich in hun uitlatingen meermalen vergeten, DE VLAMINGEN TEGEN HET BELGISCHE ANNEXIONISMMb. De afdeeling Brussel van het „Vlaamsch Front" heeft met algemeene stemmen de vol gende motie aangenomen: „Wij, leden van de afdeeling Brussel van de Frontpartij, in gewone vergadering bijeen gekomen op Zondag 17 Oogst, in het Vlaamsch Huis, Groote Markt te Brussel, „protesteeren met de meeste krachtdadig heid tegen elke poging en vanwege de Belgi sche regeering en vanwege de Belgisdie Commissie tot herziening van het traktaat van 1839, tot inlijving van Nederlandsch grondgebied; „eischen, dat deze zaak geregeld worde zonder eenige aanhechting van grondgebied; „zijn van meening, dat de verdrukking van 4.500000 Vlamingen door den Belgischen Staat, reeds een zwaar vergrijp genoeg daar- stelt tegen het volkenrecht en tegen bet be ginsel van zelfbeschikkines^d?' door Wil son verkondigd en dat het misdad". ware ..it vergrijp nog te verergeren door die ver drukten nog een paar honderdduizend1 Ne derlanders toe te voegen, die Nederlanders zijn en in Nederland volkomen waarborg» tot vrije ontwikkeling in eigen taal genieten; „besluiten deze dagorde opeebaar te ma ken." LEDER. Het nog In het Centraal Megs-y® ts 'a Her» togenbosch voorhanden rSJ. Is k Ae, an* de uit ongeveer 1-5.C33 «tsopcas en Ï3Ó. bul* felcroupons, wegende saratn oagïSM» S1.3Ö3 kilo, alsmede ruim i17.000 paar halv© soR% grootendeels met achterlappen, heeft hst fc II. V. aan den Ned. Bond van Lederhandels* ren aangeboden. DE OPHEFFING DER HOOG ERE HANDELSSCHOOL TE ZAANDAM. Den 29en Juli j.l. besloot de Zaandam- sche gemeenteraad om de hoogere handels school wegens het geringe aantal leerlingen, dat van deze onderwijsinrichting gebruik maakt de nieuwe cursus zou beginner' met 8 leerlingen in de eerst en 3 in de tweede op te beffen, omdat de kosten 12.000 's jaars niet in verhouding staan tot het nut dat deze school afwerpt. Bij de beraadslagingen in den Raad werd dit ongustige resultaat, dat geweten wordt niet aan het onderwijs, dat door de gecom mitteerden bij het eindexamen zelfs zeer goed genoemd werd en ook niet aan het feit, dat deze school in Zaandam niet op haar plaats zou zijn, maar aan net ^-ixedeii o hei gehee ie beleid van den direueur, dén heer Joh. Bouman. Dit besluit werd genomen met algemeene stemmen, terwijl ook het in de richting van opheffing der school uitgebrachte advies der Commissie van toezicht met eenparige stem men werd gegeven. Alleen toen in de volgende zitting de zaak opnieuw ter sproke kwam bij de beslissing op een adres de» ord ro van de leerlingen der school, waarbij gevraagd werd het ophef- fingsbesluit weer in te trekken, was er een raadslid, de heer Brinkman, die op de vorige vergadering afwezig was, die het verzoek steunde en het besluit van den Raad scherp critiseerde. In deze vergadering werd opnieuw, door de afwijzing van het verzoek van de adres santen, de sluiting dér school tot een voldon gen feit gestempeld. Naar echter thans blijkt en ook al in den Raad werd medegedeeld, hebben de belang hebbenden bij' de instandhouding der school steun gezocht bij de regeering, met het ge volg, dat Zaterdagavond het dagelijksch be stuur der gemeente van den minister van On derwijs de telegrafische mededeeling ontving, dat de regeering aan de Koningin zou voor stellen, het raadsbesluit te schorsen. Hiertégen is het dagelijksch bestuur der gemeente, dat denzelfden avond een spoedver gadering belegde, in een schrijven aan de re geering krachtig in verzet gekomen, en dit op grond, dat een dergelijke beslissing door haar Wordt genomen zonder dat vooraf een onderzoek naar de feiten en de beweegredenen van de opheffing is ingesteld, want noch bij den Raad, noch bij B. en W„ noch bij .de Com missie van onderzoek beeft eenig onderzoek plaats gehad, zoodat de beslissing wordt ge nomen, nadat slechts één der betrokken par tijen is gehoord. Wél is het raadsbesluit door de kroon nog niet vernietigd, doch B. en W. meenen, dat aangezien de cursus op 2 September moet aanvangen, een schorsing in dit geval gelijk staat met vernietiging van het raadsbesluit. De moeilijkheid wordt nog vergroot door dien reeds overeenkomsten zijn getroffen met de handelsschool te Amsterdam voor de plaatsing der leerlingen der hoogste klasse, terwijl ook het dienstverband met de leeraren reeds is verbroken. Vermoedelijk zal de zaak in de vergadering van den Raad, welke morgen wordt gehou den, wel een punt van bespreking uitmaken en zullen de nieuwe raadsleden reeds bij hun eerste optreden kennis maken met een der on- derdeelen van de veelbewogen kwestie-Bou- man. EEN GROOT ZIEKENHUIS TE ROTTERDAM. Het ziekenhuisvraagstuk te Rotterdam, dat lang hangende is gebleven, is the a roote schrede nader toi zijn oplossing ge- racht door de indiening van het plan voor den bouw van een groot ziekenhuis volgens paviljoen-eystes. AL1MAARSC1E COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1