DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 207 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 WOENSDAG 3 SEPTEMBER. Uit den Alkmaarsclien Baad. Buiteniandsch overzicht. Buitenland. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Abonnementsprijs bi! vooruitbetaling per 3 maanden t 1,65, franco per post I 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. Beleefd verzoek aan onze adverteerders »om .hunne medewerking. Ia verband met bet invoeren van den vrijen Zaterdagmiddag, verzoeken we beleefd adver tentiën voor het nummer van Zaterdag zoo mogelijk Vrijdagavond, uiterlijk Zater dagmorgen 9 uur in te zenden; indien de toevloed van advertentiën op Zaterdag te groot ia kunnen we yoor opname van deze advertentiea niet instaan. De advertentiën in de rubriek f,Vraag en Aanbod" moeten uiterlijk Vrijdagmiddag 4 uur worden ingezonden, Voor advertentiën die later mochten inkomen kunnen we de plaatsing niet garandeeren. DE DIRECTIE. I e rol est mortvive le rot. Wij hebben voor weinige dagen de laatste eer aan den ouden Raad bewezen, wij hebben met gepasten eerbied aan de groeve van den overledene gestaan en met de lijkrede van den burgemeester ingestemd, dat de van ons heen gegane naar zijn beste krachten voor den bloei der gemeente gewerkt had en in dankba re herinnering zal worden gehouden. Eh een tweetal weken later zijn wij opge roepen om met den nieuwen Raad kennis te maken, met den jonggeborene, die in alle rechten en alle verplichtingen van zijn voor ganger getreden is. en die thans eveneens de belangen der gemeente naar zijn beste krach ten zal behartigen. Wij hebben belangstellend het wiegekleed opgelicht en een blik op het gelaat van d,en nieuwen wereldburger geslagen. En wij hebben met absolute zekerheid ge constateerd, dat de baby van democratischen bloede is en een pootige boy zal worden, die niet op zijn mondje gevallen en niet kieskeu rig in zijn woorden belooft te zijn. Het geeft een eigenaardige gewaarwording als men, de oude raadszaal ingetreden, de zoo bekend geworden gezichten van vele der tot nu toe zitting hebbende raadsleden mist en de herkozenen niet meer op hun oude plaatsen maar willekeurig verspreid tusschéh tot nu toe in dit milieu onbekende mannen en vrou wen aantreft. En toch was er een zekere groepvorming te bespeuren en waren,'met uitzondering van de rechtsche leden, de belijders van eenzelfde politieke overtuiging zoo dicht mogelijk naar elkander geschoven als vodden zij bii intuïtie dat in den komenden politieken strijd een ge zamenlijk optrekken noodzakelijk zal wezen. Natuurlijk trof allereerst als iets onge woons, als een teeken van veranderde tijds omstandigheden en veranderde denkbeelden, de aanwezigheid van een tweetal dames. Laten wij evenwel onmiddellijk constatee- ren, dat zij het decoratief geheel wanneer daarvan bij dezen raad nog sprake kan zijn niet1 schaden, en dat het aanzitten van een tweetal vrouwen onwillekeurig tot de gedach te leidt, dat voortaan in het prozaische der raadsdebatten een tikje poëzie niet zal ontbre ken. Wij hopen ook in onze raadszaal, de onver getelijke woorden van Schiller bewaarheid te zien {,£hret die Frauen! Sie flechten and weben Himmlische Rosen ins irdische-Leben." De burgemeester heeft 't zelfde gezegd maar in eenigszins andere woorden en niet zoo-complimenteus als Schiller het gedaan heeft. Maar hij heeft in zijn welkomstwoord; tot den nieuwen Raad de beide aanwezige da mes to'ch in het bijzonder geluk gewenscht, en er op gewezen, dat haar advies bij vele vraagstukken van groote waarde kan zijn En bovenal heeft hij herinnert aan den be- schavenden invloed, die er van vrouwen kan Hier was het een felle persoonlijke strijd om de macht en een kleinzielig verheerlijken van eigen beginselen naast een niets ontzien de critiek op anderer beleid. Als marktschreeuwers hebben de heeren hun eigen politieke waar aangeprezen en als marktschreeuwers hebben zij elkaar de grof ste beleedigingen naar het hoofd geslingerd. Het was allesbehalve verheffend het debat tusschen de sociaal-democratische raadsfrac tie en de vertegenwoordigers der zoogenaam de club van sociaal-democraten-. De vuile wasch werd in het bijzijn van een belangstellend publiek door het zeepwater ge haald en ter algemeene bezichtiging over net lijntje gehangen. De heeren Westerhof en Verkerk, de oude getrouwen, die onder het roode vaandel in zoo menigen veldslag gezamenlijk ten strijde trok ken, hebben dimaal de zwaarden gekruist. En zij hebben volgens alle regelen der sociaal democratische schermkunst elkaar geslagen waar zij elkaar maar raken konden. Een treurig beeld van tweedracht in de partij door persoonlijken naijver op elkanders politieke successen. De heeren Westerhof en Verkerk hebben door elkaar te beleedigen en elkanders goede trouw in twijfel te trekken, niet alleen hei aan zien maar ook de macht hunner raadsfracties verzwakt. v Hun oneenigheid is de oorzaak, dat twee groepen die op hetzelfde sociaal-democrati sche program m den Raad werden gekozen en die gezamenlijk optredend een zoo groote macht zouden kunnen uitoefenen, thans el kanders invloed vernietigen en daardoor in de kaart der vrijzinnige en rechtsche partijen spelen. Waar was, dames-leden van- den gemeente raad, bij het persoonlijk debat tusschen de oud-geestverwanten Wcfsterhof en Verkerk, uwe beschamende en veredelende invloed? Beide sprekers hadden een dame aan hun linkerzijde en in de hitte van den- §trijd zagen zij haar niet. Gij, mevrouw Aukes, hadt gij uw vertoorn den buurman niet een verstandig en kalmee rend woordje kunnen influisteren en gij, me vrouw Westerhof, die, naast uwen echtgenoot gezeten, de woorden van zijn lippen las, hadt gij die u tegenover uw eigen man toch wel eenige vrhijeid veroorloven moogt hem onder het alles verbergende kleed van de raadstafel niet eens waarschuwend op de teen-en kunnen trappen als zijn- temperament hem woorden deed zeggen, die in een raads zaal en in. het bijzijn van dames nu eenmaal niet gesproken mogen worden? Wi] doen hierbij nog openlijk een beroep op uwe medewerking, opdat de Raad het col lege kan- blijven, dat het tot dusverre altijd geweest is, een vergadering van verstandige mannen, die hun partijgëschiüen in hun club lokalen uitvechten, maar die in de raadszaal uitsluitend de belangen hunner kiezers naar hun beste krachten hebben te behartigen. Wij zullen het onverkwikkelijk debat Wes terhof-Verkerk hier maar niet verder bespre ken. Wie het in al zijn finesses volgen wil, kun nen wij gevoegelijk maar ons raadsverslag van gisteravond verwijzen. Het is vanzelfsprekend, dat als rechts daar toe wil medewerken, zij personen kiezen moet wier prógram zij niet onderschrijft en zij heeft dit ook bewezen, door de heeren Thomsen en Cloeck te stemmen. Er is in deze houding van de rechtsche fractie iets inconsequents, dat den indruk geeft, dat men de Verkerk-groep opzettelijk heeft willen passeeren. Want, zegt de heer Van den Bosch verder, zelfs al behoort de heer Verkerk niet bij' het minimum-program der soc.-dem. thuis, dan nog is hij als wethouder in combinatie met den heer Thomsen onaannemelijk, daar het college van B. en W. .het algemeen vertrou wen moet hebben. Wij laten op het oogenblik de vraag onbe sproken waarom een combinatie Thomsen- Verkerk geen vertrouwen zou wekken, maar wanneer dit voor rechts d-e eenige hinderpaal was om de evenredige vertegenwoordiging ook ini het college van B. en W. tot uiting te doen komen-, waarom heeft de rechtsche frac tie, die toch alle benoemingen in handen had, dan geen nadere combinatie gemaakt, waar bij de heer Oskam in de plaats van den heer Verkerk of een der andere vrijzinnige heeren in de plaats van den heer Thomsen werd ge kozen? Thans heeft de rechtsche raadsfractie, on danks haar liefdesverklaring voor evenredige vertegenwoordiging in het college van B. en W., de sociaal-democraten van alle schakee- riüg opzettelijk gepasseerd eu twee vrijzin nigen, de heeren Thomsen en Cloeck, als wet houders aangewezen. 't Veer meende te moeten constateeren heeft de Raad onmiddellijk de bouwkosten met 10.ÜU0 verhoogd, waardoor een volle dige klinkerbestrating zal worden verkre gen. Besluiten wij thans dit overzicht met ds opmerking, dat, hoe onsympathiek de „wet- houders"-rede van den heer Westerhof ons ook was, wij toch van oordeel zijn, dat de burgemeester dezen spreker met goedvinden van den Raad bet nemen van het woord niet voor den tweeden keer had mogen verhinde ren. Artikel 17 van het reglement van orde voor de Alkmaarsche raadsvergaderingen1 houdt in, dat het verlof van den Raad om het woord te mogen voeren, eerst noodig is nadat een spreker over een bepaald onderwerp twee maal zijn opinie ten, beste heeft gegeven, ter wijl de heer Westerhof, toen hem het verder spreken belet werd, nog slechts éénmaal aan het woord geweest was. Wij: zullen nu maar aannemen, dat de Raad en de burgemeester gemeend hebben, dat deze breedsprakige redevoering wel voor een dubbele genoteerd mag worden. Maar hier willen wij natuurlijk wel aan dé groote verrassing der wethoudersverkiezing herinneren, aan het feit, dat, ondanks alk be- uitgaan en de verwachting uitgesproken, dat I ntng der evenredige door hare aanwezigheid het aanzien'der ver- I ook in het college van B rekeningen en becijferingen, een wethouder gekozen werd, aan wiens kansen na de jong ste politieke besprekingen door weinigen bij zondere waarde gehecht zal zijn. Nu tot het minimum-program der soc.-de- mocraten door geen der andere partijen eeni ge. toenadering getoond werd, was er een ander sociaal-democratisch gekleurd pro gram van de Verkerk-groep verschenen, een program, dat plooibaarder en rekbaarder bleek en dat daarom na eenige wijziging door de vrijzinnige raadsleden mede onder schreven is geworden. Het was bekend, dat de sociaal-democra ten zich van stemming zouden onthouden en daardoor stond tevens- vast, dat de acht rechtsche raadsleden, de meerderheid vor mende, de benoeming van drie wethouders in handen hadden. De heer Van den Bosch, namens de rech terzijde optredend, deelde mede, dat de recht sche raadsfractie het standpunt van erkeni- vertegenwoordiging aanvaardde gaMng eïïS to Satta zullm ver- en - de verhouding te partijen sche en één sociaal-democraat. Tot zoover is het standpunt der rechtsche raadsfractie zuiver en haar redeneering vol komen logisch. - I Maar, zeide haar woordvoerder, „daar de i-1 groep Westerhof geen zetel ambieert, komt Eoogd Het is mogelijk, dat dit in de toekomst be reikt zal worden en wij helpen het den bur gemeester van harte hopen. Maar wij willen tetens constateeren, dat van den veredelenden en beschavenden in vloed der aanwezige dames in deze eerste bij-1 &-r p. eenkomst nog niets geconstateerd kon worden zij niet m aanmerking om uit haar mid 1 een wethouder te kiezen". Men zou hieruit afleiden, dat, alls de soe. d-em. wel een zetel ambieerden, zij wel in aanmerking zouden komen. Dit blijkt evenwel niet het geval te zijn, want men passeert den heer Verkerk, die vol gens de heer Van den Bosch toch ook vol bloed sociaal-democratisch is. Omdatde rechtsche raadsfractie het ur gentie-program niet kan onderschrijven. Maar als dit de reden is, wat blijft er dan over van die mooie verklaring, dat men de evenredige vertegenwoordiging ook in het college avn B. en W. wil doorgevoeld zien? en dat wij daarentegen op debatten van zoo laag gehalte, op twistgesprekken van zoo per soonlijk beleedigenden aard vergast zijn, als wij in deze raadszaal nog nimmer gehoord hebben-. Waar was het gemoedelijke van den ouden Raad, waar het ook wel eens stormen kon, maar waar toch immer te rechter tijd een ver standige of humoristische, opmerking de ge- heele vergadering weer tot rede en bezonnen heid bracht? Hier in de eerste vergadering van' den nieuwen Raad1 droegen de debatten een ge il -al aader karakter. De heer Cloeck heeft vier-en-twintig uur bedenktijd gevraagd en teiwijl wij dit schrij ven is zijn beslissing nog niet gevallen. Zal hij, ondanks zijn drukke bezigheden; die hem nog kortelings verhinderden als voorzitter van de commissie tot het nazien der gemeente-rekening op te treden, het wet houdersambt aanvaarden? Het is waar, dat dit bezoldigd wordt en het daardoor den heer Cloeck gemakkelijker zal vallen, andere bezigheden er aan te geven of daarvoor eveneens gesalarieerde hulp in te roepen. Maar anderzijds verwacht men toch, nu de jongste politieke overeenkomsten, nadat de heer Verkerk, ook met medewerking van den heer Cloeck, zoo duidelijk als aanstaand wet houder op den voorgrond was geschoven, dat de heer Cloeck het eenmaal aangegane politieke verbond niet zal breken door zelf te aanvaarden wat zijn partij- en bondgenoo- ten niet voor hem bestemd hadden. En bovendien, zoo de heer Cloeck onder de omstandigheden van thans niet overwe gen, dat, wanneer een- vrijzinnig-democraat door de rechtsche fractie gewenscht wordt, het ook wensehelijk kan zijn, een vrouw, in dit geval mevr. Aukes een plaats in het college van B. en W. te doen innemen? De beslissing zal voor den heer Cloeck een zeer moeilijke zijn. Ook al omdat rekening moet gehouden worden met het feit, dat rechts de benoeming in handen heeft en dat men door het bedan ken van den heer Cloeck en zijn geestverwan ten het gevaar zou loopen, dat de rechtsche fractie, die inzake evenredige vertegenwoor diging toch al zoo'n eigenaardig standpunt heeft ingenomen, ten slotte als derden wet houder nog wel eens een van haar eigen ge- loofsgenooten zou kunnen kiezen. Over de Test der agenda zullen wij dit maal kort zijn. De benoeming van raadseommissiën liep, dank zij de vóórvergaderingen van de nieuwe raadsleden, vlot van stapel, de reorganisatie der burgeravondschool kreeg eindelijk haar beslag en inzake armverzorging werden de alleszins billijke verzoeken van het Burgerlijk Armbestuur met algemeene stemmen inge willigd. De gemeente-ambtenaren krijgen het door B. en W. voorgestelde voorschot op hun sa- larisverhooging en de jaarwedden van den burgemeester, den secretaris en den ontvan ger werden met de stemmen vap, de groep- Westerhof tegen, vastgesteld zoals'de raads commissie deze had aanbevolén. De burgemeester verkeerde in de gemakke lijke omstandigheid, dat hij de aanneming van dit voorstel meer voor zijn opvolger dan voor zichzelf kon bepleiten en wij zijn het met hem volkomen eens, dat niet alleen de la gere, maar ook de hoogere gemeente-ambte naren in dezen tijd behoorlijk bezoldigd die nen te worden. In tegenstelling met den heer Westerhof tegen, vastgesteld zooals de raads- andere steden dit wel in te zien en al is Alk maar geen Amsterdam, dit neemt niet weg. dat ook aan het burgemeesterschap- van Alk maar groote financieele lasten zijn Verbon den. En bovendien is de arbeid' vap een- burge meester, wiens volle werkkracht voor zijn taak vereischt wordt, een goede bezoldiging waard. Een goed salaris, zal, nu de heer Ripping onze gemeente gaat verlaten, tevens de oor zaak kunnen zijn, dat daarvoor bijzonder ge schikte personen het burgemeesterschap van Alkmaar zullen ambieeren. Het voorstel van B. en W. inzake woning- bouw aan den Tienenwal ondervond over het algemeen de goedkeuring die het zeer zeker verdiende. Uit Berlijn wordt gemeld, dat de terugzen ding der Duitsche krijgsgevangenen, nog steeds op bezwaren stuit De geallieerde commissie werkt voorloc- pig nog zonder Duitsche gedelegeerden. Wel heeft de Duitsche vredesdelegatie de commsi- sie verzocht aan de besprekingen te mogen deelnemen of althans het overleg met de com missie gemakkelijker te maken, maar zij heeft tijd, noodig voor het geheele proces, t? au ver minderd van ongeveer twee maanden n»t on geveer drie weken." In dezelfde „Times". Tweeduizend huizen in Londen zijn thans door den Londenschen „Housing Board"' ge- iiiópecceerd en bijna duizend zijn aangewezen als in het algemeen geschikt om veranderd te worden in etagewoningen („flats"). De „Office of Works" zal de verbouwing uitvoe ren en in twee of drie Londensche wijken (ge meenten) zijn de voorbereidende werkzaam heden begonnen. De bedoeling is, dat de éta gewoningen zooveel mogelijk zich zullen be druipen en dat een economische huur betaald zal worden. „De keuze van de huurders is geheel in handen van de locale autoriteiten, die de éta ges zullen overnemen als zij klaar zijn.'' EEN RECORD IN HET „HANDJES GEVEN." De prins van Wales hst ct li ui' - jsJb men weet een bezoek aan Cmaü M«laSi daar een warme ontvangst e vermtsgd zal zijn vreugde over de beton de aanhanke lijkheid toch wel niet zijn. Ee i ecru. pendent van de Times te Toronto toch ver-lelt dat. do prins tijdens een receptie ia ds City Hall, waarbij ieder die wilde, kón vtwrhjjsien, een ord heeft igemaakt ia het te^djesgevsn. Ja anderhalf uur schudde de prins niet minder dan 4000 handenes die eerbied afdwing, f -"sas statie dslijden wekt, HET BETOCVERDE MU2S. Er wordt nogal druk gesproken ever een g-m^;-izinnige gebeurtenis in NorfoLk, waar de pastorie van Swaaton Rovers onbewoon baar werd, doordat plotseling verschillende nog geen antwoord gekregen. BV Het blijkt inmiddels meer en meer, dat hd j soorten olie, zooals petroleum, parafine en o-ok niet uit philantropisch oogpunt gescceem, dat de Entente de Duitsche krijgsgevangenen terug zendt. Want de Daily Chronicle verklapt, dat die Duitsche krijgsgevangenen den geallieerden heel wat kosten in Eugeland en -bovendien voor bun werk dezelfde betaling ontvangen als dé Britsche soldaten. De krijgsgevangenen, die Engeland te ver zorgen heeft, vereischea een bewaking van 60.000 Britsche soldaten en het is duidelijk, dat men die ook gaafne zoo spoedig moge lijk vrij gemaakt wil zien. De krijgsgevange nen, waarvan het grootste gedeelte in den landbouw werkzaam is, zuilen, wanneer zij naar hun vaderland terugkeeren, heel wat plaatsen voor werkeloozen open maken en ook daarom wordt begrijpelijkerwijze op hun spoedig vertrek door de Engelsche over heid grooten prijs gesteld. Te St. Germain is thans aan staatskanse lier Renner het antwoord der geallieerden op deOostenrijksche tegenvoorstellen over handigd met het blijvende vredesverdrag, waarui de wijzigingen aangebracht zijn, die he verdrag sinds 7 Juni ondergaan heeft. Oe documenten zouden gisteravond open baar gemaakt worden. Wat Hongarije betreft, dit zal genoegen moeten nemen met de latere beslissing der groote mogendheden (pens Tracië en de kust van de Egeïsche Zee. Of het verdrag voor Bulgarije ook de toe komstige Bulgaarsch-Roemeensche grens in de Dobroedsja zal regelen, is nog niet be kend. Het is mogelijk, dat men deze kwestie aan rechtstreeksche besprekingen tusschen Bulgarije en Roemenië zal overlaten. EEN BOODSCHAP VAN CARRANZA, President Carranza heeft een boodschap gericht tot het congres, waarin hij verklaar de, dat Mexico de Monroe-leer niet zal er kennen. Wat aangaat de wetgeving betreffende de petroleum-terreinen in Mexico verklaart Car ranza, dat de regeering bereid is een tege moetkomende houding aan te nemen; echter wil zij de souvereiniteit-van Mexico niet prijs geven. De Mexicaansche regeering zoo ver klaarde Carranza is volkomen solvent en het vooruitzicht begeert, dat de rentebetaling op de buiten landsche schuld spoedig zal worden hervat. DE RIJNREPUBLIEK. Naar de Rheinische Zeitung uit Keulen meldt hééft het verbond van vakvereenigin- gen uit het bezette gebied na een bespreking van de onlusten, die de voorstanders van de afscheiding telkens veroorzaken, een motie aangenomen, waarin het o. a. zegt, dat het protesteert tegen de jongste pogingen van dr. Dorsten en zijn volgelingen om onrust te verwekken in de Palts. De afgevaardigden (verklaarden zich bereid om als het noodig is naar alle beschikbare middelen te grijpen tegen een Rijmepubliek. Het is in het belang van het heele arbeidersvolk, dat alle pogin gen om de landen, die aan den Rijn gelegen zijn, zelfstandig te maken, van de hand wor den gewezen. DE WONINGNOOD IN ENGELAND. In de „Times" van 30 Aug. okmt het vol- gende voor „Teneinde den voortgang te verhaasten, heeft het ministerie voor gezondheid beslo ten den vorm van de „Compulsory Purchase Order 1911" zoodanig te wijzigen, dat de Om te toonen, dat het geenszins de bedoe- I procedure verkort wordt, die de locale autori- ling geweest is het woningcomplex van on- I ieiten tot nu toe moesten volgen bij het voor; begaanbare straten te voorzien, omdat het I leggen van voorstellen tot het gedwongen voor werklieden is, zooals de heer Van I aaukoogen van land voor huizenbouw- De fipiritus van de zolderingen en muren begon nen te druipen. De predikant, die de pastorie bewoont, be merkte eerst een onwelriekeaden geur, die toenam, totdat de olie bobbels begon te vor men en ten slotte begon neer te druppelen, zoodat de predikant wel genoodzaakt was, zijn huis te vrlateo, Verschillende theorieën worden over dit mitengewone verschijnsel opgeworpen, het welk sedert'23 Augustus onophoudelijk voort duurt. Een daarvan luidt, dat er reeds lan ger dan 40 jaren in een winkel van het dorp petroleum verkocht wordt; de gemorste olie zou in den weeken grond zijn gedrongen, zich daar hebben verzameld en nu weer naar bo ven wellen. Een tweede lezing vermoedt,- dat de lekkage uit de pastede zelve kwam, waar de predikant petroleum gebruikte, maar men acht het ook niet onmogelijk, dat de olie af komstig is uit een dichtbij gelegen brem, daar reeds lang geleden geconstateerd is, dat er zich in Norfolk een petroleum-houdende aard laag moet bevinden. De olie zou dan door een capilaire werking langs de muren naar boven zijn gezogen. DE NEOFR-ONLUSTEN TE KKOXVILLE. De „Times" verneemt uit New York, dat nieuwe botsingen tusschen blanken en negers uit Knoxville (Tennesee) worden gemeld, waar 8 personen werden gedood en 20 ge wond. Vrijdagavond had het gepeupel een aan val gedaan op de gevangenis, ten einde zich meester te maken van den neger Mayes, die van moord op een blanke vrouw beschuldigd was. De menigte, die zich niet stoorde aan de mededeeling van de gevangenisbeambten, dat Mayes naar een andere gevangenis was over bracht, drong de gevangenis binnen. Van ie verwarring maakten 16 g bruik om te ontvluchten, o.w. ne moordenaars bevinden. Intusschen hadden de autoriteiten troe- penafdeelingen te hulp geroepen die er in slaagden het gepeupel buiten de gevangenis te krijgen. De menigte verspreidde zich toen door de stad en viel negers aan, die aarde- werkwinkels binnendrongen om zich met de daar aanwezige voorwerpen te verdedigen. De onlusten duurden gisteren den geheelen dag voort. In verscheiden straten werd tus schen blanken en negers gevochten. Thans is de orde door militairen hersteld, die in één straat van machinegeweren gebruis hebben gemaakt. FRANSCHE STAALPRODUCTIE. Na de annexatie door Frankrijk van El- zas-Lotharingen komt Frankrijk als ijzer-pro- duceerend land op de tweede plaats te staan. Het wordt dan slechts overtroffen door Ame rika, terwijl Engeland en Duitschland direct op Frankrijk zullen volgen, namenliik ieder met 10 Yi millioen ton, terwijl Franlsrijk 11 millioen ton kan produceeren. Voor hinncn- landsch gebruik zal het echter 5 of 6 milli oen ton, dus slechts 50 pCt. noodig hebben. EEN PRINS SOCIALISTISCH KAMER- CANDIDAAT. De „Lokal Anzeiger" meldt: De Roemeen- sche kroonprins, dié indertijd door een bur gerlijk huwelijk van zich deed spreken, heeft zich door de socialisten candidbat laten stel len voor de in October plaats vindende ver kiezingen voor het parlement. De kroonprins maakt thans een reis naar het Russisch-Roe- meensche front om daar anti-monarchisüsd redevoeringen te houden. INLANDSCHE MENTALITEIT. Een Boeginees te Pampanoea (N lad doodde zijn broer met een lanssteek ts» k vervolgens: diens wooing in brand. Vervol gens maakte hij drie n. enen, die den brand ALKMJLARSCHE COURANT. j I - L 17:Imnr mirlrJrm r*vj l E®» I vy 1UC1 x .7 A A tv» uut uv

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1