DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. s Haarnetten P. A. y. DAM, Langstraat 65. No. 208 1919 DONDERDAG 4 SEPTEMBE f, Honderd een en twintigste Jaargang. itiiitunlanilHch overzicht. Buitenland. Binnenland. Stadsnieuws. o.a. Groot Model Badmuts (haar).S Oil nummer bestaat uit 2 bladen. Abonnementsprijs bl] vooruitbetaling per 3 maanden I 1,65, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regol, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. Beleefd verzoek|aan onze adverteerders om hunne medewerking. Ia verband met het invoeren van den vrijen i'iih ver/ui Lui w< beletid fnivcr- tentiën voor het nummer van Zaterdag zoo mogelijlr Vrijdagavond, uiterlijk Zater dagmorgen 9 uur in te zenden; indien de toevloed van advertentlên op Zaterdag te groot ia kunnen we voor opname van deze advertenties niet Instaan. Di ndveitchtien in de rubriek „Vraag en Aanbod" moeten ulterlijktVrijdagmiddag 4 uur worden ingezonden. Voor adverteutiën die later mochten Inkomen kunnen we de plaatsing niet garandeeren. DE DIRECTIE. lijke inlichtingen elschen. Een vervol- Ing zal worden ingesteld tegen personen, De voornaamste gedeelten van den brief, die den herzienên tekst van het vredesver drag met Oostenrijk vergezelde, zijn bekend ;emaakt. Te constateeren valt, aat er wel re- eniug is gehouden met het tegenvertoog vanuit Weenen, maar toch niet in die mate ,als waarop stellig was gerekend. Vóór zijn vertrek toch naar St. O ei main beloofde de Oosienrijksche Staatskanselier dr. Renner, stellig de aansluiting bij Duitschland moge lijk te zullen maken, en deze wordt thans ver-, hinderd doör de bepaling, dat de onafhanke lijkheid van Duitscn-Oostenrijk slechts met toestemming van de Entente kan worden op- i ecu \v >eten zoe ken cmi uit ile moeilijkheid ie geraken, die voor hem ontstaan is door zijne onvoorzich tig gedane belofte. liet vredesverdrag berust nog geheel op tl" meening, dat de vroegere Donau-monar- rhie verantwoordelijk is voor den oorlog en dat liet uiteenvallen van den staat die ver antwoordelijkheid niet opheft. Het verdrag herinnert aan het optreden van de regcering te Weenen tegenover Servië, waarvan zij in- dertijd binn'n 18 uren de inwilliging cischte van "ii ultimatum, dal neerkwam dp het prijsgeven van de onafhankelijkheid. Uil de Weigering van alle onderhandeling met Ser vië door de Oostcnrijk-Hongaarsche regee.- ilng blijkt volgens de geallieerden duidelijk, dat het ultimatum slechts een voorwendsel was om tot een oorlog te komen, die voorbe reid was in overleg met de Duitsche regee ring. Doordal het Oostenrijkst he. evengoed als het HongmU'sche Volk, de politiek van on derdrukking der kleinere ra,ssen steunde, blijft het in zeer groote mate verantwoorde lijk voor de rampen, die daardoor over de wereld zijn gebracht. Onder die „kleinere ras s-u" worden natuurlijk verstaan de natio nale minderheden, die beschouwd worden als stelselmatig onderdrukt door de Duitsch- Oostenrljkers en Hongaren. De uit deze minderheden thans ontstane nieuwe staten zullen echter toch hun deel moeten dragen in de schulden der uiteenge vallen monarchic; ten opzichte van de oor- logsbeningcn echter slechts voor dat deel, hetwelk zicli in handen der onderdanen be vindt. De verdeeling zal voor de staten, op wier naam de oorlogsschulden staan, dezelfde zijn als voor die, op wier naam de schulden niet staan. Op de successiestaten Tsjechoo-Slowakijeen Polen rust de verplichting,kolen te leveren ge durende vijf jaren, in gelijke hoeveelheid als vóór den oorlog Met de tegen den vorigen tekst van het vredesverdrag ingebrachte bezwaren is wat de grensbepaling betreft zoo goed als geen rekening gehouden. Een wijziging is alleen in zoover toegestaan, dat de stad Radkers- burg en de aan den linker Mur-oever gelegen gemeenten van Stiermarken bij Duitsch- Oostenrijk blijven West-Hongarije en Vor- arlberg (welks bewoners aansluiting bij Zwitserland hadden gevraagd) blijven zon der vollsstemming aan Duits|ch-Oostenrijk toegewezen, omdat het volkskarakter en het nationale gevoel deze aansluiting onbetwij felbaar t'iaclien. Dollach Oostenrijk moet de blokkade van Hongarije helpen handhaven zoolang de re geering daar door de Entente niet is erkend. In em der documenten, die met het vredes- verdrng zijn overhandigd, wordt gezegd, dat de Ooêtenrljksche regeering krachtige maat regelen moet blijven nemen om den In- en uit- en doorvoer van alle goederen tusschcn Oostenrijk en Hongarije tc beletten, totdat dc Vredesvoorwaarden door de Hongaarsche rc- iug zijn aangenomen. Verder wordt ver- i laaiii, 4ia 1 de lijst van personen, die Oosten- lijk aan de geallieerden moet uitleveren, aan de Oostenrijksche regeering zal worden ge zonden binm n een maand na liet van kracht worden van het verdrag. Oostenrijk moet inlichtingen verstrekken aangaande de schepen, welke door zijn zec- h til /Iju beschadigd of in den grond ge- ord Dit om de Berging van de lading d-.'i schepen te vergemakkelijken. De com as ie van schideloormtelliug kan geen open- legging van fabrieksgeheimen «f andere ver- trouwelij' die verdacht worden misdrijven te hebben ge pleegd in verband met de liquidatie van Oostenrijkschen eigendom. In den definitieven tekst wordt dé aanmaak van jachtgeweren vrijgelaten. De verplichting tot aiieveriug, vernieling en ontwapening, als mede tot behandeling op een bepaalde wijze en het gebruik van artikelen voor de zeevaart wordt beperkt tot die artikelen, die zich op Duitsch-Óóstenrijksch gebied bevinden. Voor het overige is met de voorstellen van de dele gatie ook met betrekking tot de militaire be palingen geen rekening gehouden. De Duitsch-Oostenrijkers hebben vijf da gen tijd om het gewijzigde verdrag té onder teekenen. De terugkeer der krijgsgevangenen zal zoo mogelijk nog vóór de ratificatie van het verdrag plaats hebben. Opneming in den Volkenbond echter eerst na de ratificatie. Duitsch-Oostenrijk wordt ook toegelaten tot de internationale arbeidsconferentie, waar toe trouwens ook Duitschland zal worden uitgenoodigd op aandrang van den Fran- schen nlgcmecnen arbeidsbond. Volgdis een telegram uit Weenen te Ber lijn ontvangen wordt hel als zeker be schouwd, dat de Oostenrijksche nationale vergadering Zaterdag het vredesverdrag zal aannemen. In verband met de bovenbedoelde bepaling Inzake Duitsch-Oostenrijk's onafhankelijkheid ia tot Duitschland door de entente een nota fericht, waarin geëischt wordt het buiten wer ing stellen van artikel 61 alinea 2 van de nieüwe Duitsche grondwet binnen veertien dagen. In dit artikel wordt bepaald, op welke vertegenwoordiging in den Duitschen rijksraad Duitsch- Oostenrijk na zijn aanhechting aan liet Duit sche rijk recht zou hebben. Het is meer een bepaling, gemaakt om wijziging der grond wet onnoodig te maken, voor het geval Duitsch-Oostenrijk zich later nog bij het Duitsche rijk zou aansluiten, dan een in de grondwet verankerde wensch, dat het tot die aansluiting zal komen. De Duitsche pers ziet in de nota een In grijpen in Duitschland's "zelfstandigheid en eemge bladen achten een weigering het ceni- ge antwoord. Toch zal de Duitsche regee- .ring wel overgaan tot het buiten werking stelten van de gewraakte alinea, wil zij niet, dat nieuw Duitsch gebied op den rechter Rijnoever wordt bezet. De hand van den oveiwinnaar drukt zwaar. Verschillende Oostenrijksche bladen heb- D i hel vredesverdrag reeds besproken ca, zooals tc begrijpen is, sterk afgekeurd. De „Morgen" is van oordeel, dat de vrede ten einde is 'gedicteerd. „Nu moet onze drang naar zelfbehoud het met dit document uitvechten, ten einde uit den vrede van ver nietiging ten minste een vrede van vegetee- ren te maken". De „Reichspost" zegt, dat het vredesver drag, in plaats van een vasten grondslag voor den wederopbouw van den staat te ge ven, vbeleer den grond onder de voeten weg neemt. De „Neue Tag" meent, dat dc Entente een ebouw opgericht heeft, zoo sterk als een aartenhuis. De „Arbeiterzeitung" noemt het verdrag in zijn geheel: en in zijn bijzonderheden een hatelijk en vreeselijk onrecht, dat men met geen woorden kan verbloemen, daar het in koelen bloede is begaan. Ook dc verzachtin gen zijn niet in staat den doodelijken last er van te verminderen. De „Volkszeitung" Zegt, dat het verdrag duidelijk van voorloopigen aard is, hetgeen vermoedelijk een beslissende overweging zal zijn voor de volksvertegenwoordigers bij de bepaling van hun houding. Het „Extrablatt" besluit zijn beschouwing aldus: Onderteekenen wij den vrede, dan kunnen wij hem niet naleven; onderteekenen wij hem niet, dan moet de Entente maar zien wat ze verder met ons wil uitvoeren. Zij be gaat met dit verdrag de grootste misdaad, die ooit tegen een onschuldig volk begaan is. Het „Deutsche Volksblatt" zegt, dat het verdrag van St. Germain in het geheel geen vrede genoemd kan worden. KORTE BERICHTEN. Naar de Fransche bladen uit Mühlhau- sen melden; is, in verband met de arbeidersbe weging in de kali-industrie, dc staat van belcjg afgekondigd voor dc districten Mühlhausen, 1 liann en Qebweiler en zijn daar krijgsraden Ingesteld. Uit Zuid-Tirol en Duitsch Bohemen wer den verzoeken gericht aan den Amerikaan- 8chcn Senaat om hei zelfbeschikkingsrecht te verzekeren. De Britsdie mijnwerkers blijven de natio nalisatie der kolenmijnen eischen. Een Amcrikaansch vlieger ia door Mexi canen beschoten cn gewond. Barthou sprak in de Fransche Kamer zijn ongerustheid uit over Engeland's politiek in Syrië. Hoover, de Amerikaansche vocdselrege- laar, blijft van den winter in Europa. Generaal Allenby vertrekt tle^c week naar Engeland. De Oekrajinera hebben Klef bereikt en ten deele bezet. Er zullen dagelijks 3000 Duitsche krijgsgevangenen uit de Engelache kampen in Frankrijk naar Duitschland worden te ruggezonden. üemeld wordt dat Hinricha pogingen om een liongaarsch kabinet ie vormen, ala mislukt worden beschouwd. De kana dat de Ver. Staten een mandaat in Voor-Azië zullen aanvaarden, ia zeer ge ring, Het Pruisiache ministerie ia begonnen met bet uitwerken van de nieuwe grondwet voor Pruisen. Vermoedelijk zal deze in Ja nuari aan de landsvergadering ter goedkeu ring kunnen worden voorgelegd. In Spanje dreigt een algemeene werk staking. Bij Botha's graf heeft Smuts gesproken over diena ideaal van één land één volk. Graaf von der Goltz, de bevelhebber in Litaueu, heeft verklaard, dat hij de weigering van zijn troepenf om naar Duitschland terug te kcerenniet billijkt. De Franschen protesteeren tegen de ge vangenneming van Said, een Franschgcznld emir, door de" Engelsdien in Syrië. De koning van Italië ia voornemens de kroondomeinen aan de boeren weg te schen ken, De Centralen zullen worden uitgenoo digd voor de Arbeidsconferentie te Washing ton. De Feuille te Oenève publiceert een ge heim verbond van Engeland met de Russische reactionaire regeering. De veel -besproken Fransche kruiser „Marseillaise" heeft thans voor goed de Duitsche wateren verlaten. Het schip passeer de Cuxhaven zeewaarts met bestemming naar Brest. Uit een officieel onderzqék is geblekeh, dat de communistische leiders in Hongarije na hun val de buitenlandsche waarden en alle gelden der Austro-U ngarischc Bank, te zamen ter waarde van 25 millioen Kronen, op hun vlucht naar Oostenrijk medegenomen hebben. Volgens een' telegram uit Helsingfors, maken de laatste berichten uit Petersburg melding van een bende van 18 personen, wel ke een overval heeft gepleegd op de Rijksbank te Moskou. Meer dan 2 millioen roebel wer den gestolen. Dit is binnen korten tijd de der de aanval op de Rijksbank, welke gelukt is. DE BOTER- EN MELKPRIJZEN. Op de vragen van den heer Weitkamp, be treffende melk- cn boterprijzen, antwoordt de heer Van IJsselsteijn, minister van land bouw: De organisaties, welke zich accoord heb ben verklaard met een grondprijs' van 11 Y cent per liter melk, zijn dc Algemeene Neder- landsche Zuivelbond, de Bond van Kaaspro ducenten, de Nederfandsche Melkhygiëmsche Vmeniging en de Verceniging van Zuivclfa- brikanten in Nederland. De verkoopsorganisaties hebben zijn de partement medegedeeld, dat zij voornemens waren den boterprijs op 2.80 in den groot handel te bepalen. Van de besprekingen, die in den boezem der verkooporganisaties aan deze bepaling van den prijs voorafgegaan zijn, hebben hem geen mcdeaeelingen bereikt. .Hieraan kan nog toegevoegd worden, dat met bovengenoemde en andere organisaties is overeengekomen, dat deze prijs zonder na der overleg met ondergeteekende niet zal ge wijzigd worden. De minister is niet in staat mede te deelen, hoe hoog de prijs van een liter melk moet zijn, om den producent een uurloon van 40 cent te verzekeren. Uit den aard der zaak zal voor de onderscheidene soorten van land bouwbedrijf deze prijs zeer uiteenloopen. De Min. van Financiën breflgt ter kennis, dat valsche zilverbons van 1 zijn aangetrof fen ,speciaal in de prov, Zeiand. Deze bona dragen als serielettera IX L en als auwts. 3654, en zijn van de echte bons te onderschei den door aen bruinen druk van den tekst van serie en nummer, die bij de echte bons zwart is; zij missen het watermerk, terwijl het papier gladder is. Aangezien valsche zilverbons niet door het Rijk worden vergoed, zal het publiek, ter voor koming van geldelijke schade, goed doen nauwkeurig op deken aangeboden bons toe te zien en dan indien zij kenmerken van verval- sching vertoonen, te weigeren of wel zooveel mogelijk met inlichtingen omtrent de her komst, tui de agent van het Min. van Finan ciën te Amsterdam (Korte Spinhuissteeg 3) of bij een der betaalmeesters aan te bieden. M. H. GRATAMA. f BERICHT. ONZE HOOFDREDACTEUR IS TOT NA DERE KENNISGEVING AFWEZIG. WIJ VERZOEKEN DUS GEEN VOOR REDACTIE BESTEMDE STUKKEN DE VAN ZIJN PERSOONLIJK IEN. ADRES TE VOORZI BENOEMINO RECHTER. Benoemd tot rechter in de rechtbank alhier de heer Th. Maassen, thans substituur-grif- fier bij de rechtbank alhier. DE INBRAAK AAN 'T STATION. De dader van den inbraak In de kiosk aan 't spoor is gisteravond in handen van de po litie gevallen. Hij is een gewezen onderoffi cier en sinds kort vast werkman aan 't spoor. CURSUS HOOFDACTE. Aan den gemeentelijken hoofdade-cursus, aangevangen 3 September, wordt door 62 personen deelgenomen. GYMNASIUM TE ALKMAAR. Curatoren van het Gymnasium, gehoord het advies van rector en leeraren, hebben alsnog bevorderd tot de derde klasse: W. F .Andriessen en Anna A. N. Thomsen. Tot de vijfde klasse: A. Prins. Verder zijn nog toegelaten tot de eerste klasse: Maria T. Moolenburgh en W. J. de Vries. Tot de tweede klasse: J. Pothuis. Tot de vijfde klasse: W. A. Dingemans. CHRISTELIJKE SCHOOLDAG. In de groote zaal van de Harmonie werd ister een druk bezodite christelijke school- ag gehouden, onder leiding van Ds. Kloos terman. Op diens verzoek zong men allereerst Psalm 95 vers 1 en 2, waarna Handelingen 28 vers 37 en vervolg gelezen werd. In zijn openingswoord wees spr. op de ge wijzigde toestand waarin het bijzonder on derwijs thans verkeert. Ook wees spr. op de meerdere rechtsgelijkheid die gekomen' was en op het werk dat nog verricht moet worden. Steeds moet er gestreefd worden dat de scholen het beste geven dat er te geven is. Prof. Mr. P. A. Diepenhorst sprak over de positie van den onderwijzer. Spr. herinnerde aan aen oorlog, de revolu tie en; het rollen der troonen in het buitenland en stelde daartegenover de vrede, de verhoog de Oranjezin en dankbaare stemming in Ne derland. De onderwijzers hadden z. i. bijzondere re denen tot dankbaarheid. De onderwijzers waren bijzondere menschen. Van hun jeugd af leven zij vaak afgezon derd van het maatschappelijk leven en als zij Ontvangen uit Engeland ALLE M0DELLEN Telefoon 629. klaar zij weten zij dingen die niemand weet. Spr. gaf daarvan op taalkundig en reken kundig gebied voorbeelden. Spr. deed uitkomen welk een- moeielijke taak de onderwijzers hebben, maar, zooals Luther zeide, regeeren zij tenslotte de wereld. Zij bekleeden dus een zeer verantwoordelii-ce positie. Spr. gaf verder ala zijn meenine te ke»AC.«a dat bet opeabadr onderwijs ts r r- uitgaat en noemde dit de adauR» e bare onderwijzers zelf. lij k: i school af, door zelfs geen degu- -saduw- dig gebied op school te wille:, m geen ueft'n voor het Oranjehuis eo het op* baar gezag willen aankweeken. Spr. bracht het optreden var. dua hoer Os-, •waldorp en de bonaaverffsdeniLgea in herin nering en oordeelde, dat door .ruik ontreden de openhar» school wei in het ge; - ■•jast komen. Zelfs van vrijzinnigs zij e jtecc„ fcteh daarom van de openbare schooi ai Aan de christelijke school valt daarentegen, ondanks veel tegenstand, een voortdurend vooiiwerken in geloofsvertrouwen te consta teeren. Daar werkt men niet alleen om b ioon :;.uar ook op maatschappelijk en godsdienstig gebied. Komende tot de vraag: hoe de positjj^van den onderwijzer moet zijn, wil de overwin ning een zege zijn, erkende spr. de verkeérda verhoudingen die zich bij; het bijzonder onder wijs voordoen. Een goede rechtspositie is noodig. De on derwijzer mag niet willekeurig van' zijn post ontslagen kunnen worden, al mag een bestuur ook niet zoo gebonden zijn, dat een onderwij- kzer, tot schade van het onderwijs, in dienst gehouden moet worden. Spreker betoogde verder nog uitvoerig waarom de opleiding Verbeterd moet worden en besprak mede de noodzakelijkheid van de positieverbetering van den onderwijzer. Met een opwekking om»trouw te zijn in het werk en dit met dezelfde liefde al ic-i dus verre voort te zetten, eindigde spr. (Applaus.) Hierna werd tot 2 uur gepauzeerd. Aan het einde van de vergadering werd een collecte gehouden. In de middagbijeenkomst, die door Ds. Kloosterman geleid werd, zong men gemeen schappelijk Psalmi 19 vers 1 en 4, De heer P. Oosterlee, directeur va de kweekschool „Klokkenberg" te Nijmegen, be handelde hierop onderwerp: „De opvoe ding tot gehoorzaamheid." Spr. noemde het een voorrecht zoovelen te genwoordig te zien. Deze dag toonde het weer schitterend dat de zaak van het christelijk on derwijs leeft in vele harten. Het was een- groot voorrecht de heer "Ooster lee heden te kunnen hooren. Na afloop zullen vragen gesteld mogen worden, al is het debat, omdat het een verga dering is van geestverwanten, uitgesloten. Ds. Oosterlee het woord bekomende begon met er op te wijzen dal kleedingstukken en woorden soms tijden typeeren. Spr. gaf daarvan voorbeelden. De men- scben van nu spreken steeds van rechten. Vroëger gehoorzaamde men, thans stelt men eischen. Waardoor? Door de Fransche revolutie, die de eeuw van het kind bracht en werd de eeuw waarin gewetenlooze baatzucht aan duizende kinde ren den hongerdood bracht en door torpedee- ring duizenden den dood- bracht in de golven. Weg met de gehoorzaamheid, die het ka rakter bederft, zoo heeft men gezegd, omdat het een misdaad is de vrijheid van wie ook, te beperken. Zeer veel menschen willen ook. geestelijk naar de laatste mode gekleed'gaan en daarom- raken velen onder ae bekoring van «deze verkeerde denkbeelden. Men- kan er om lachen, maar het is béter te bedenken dat eenzijdigheden een gevolg zijn van andere eenzijdigheden. Het toezeggen uit vrees, maar innerlijk te kan zijn. Despotisme, anarchie is de i van tal van menschen geworden die nog niet verstaan dat echte gehoorzaamheid vrijheid tot grondslag heeft. ij zijn vrij omdat wij kunnen gehoorza men en gehoorzamen omdat wij steeds meer vrij zullen zijn. Grooter lichaamskracht en doeltreffender dwangmaatregelen vormen geen voldoende ondergrond voor het gezag. In elke macht moet men aanmatiging zien, als men- de levende God mist. Zij laten htm kinderen door anderen opvoe den. Zij maken de kinderen tot geestelijke vondelingen. Er zijn er ook die pogen Lnn kinderen door redeneeren te brengen tot - doen van hun plicht, maar ook daar is het re sultaat gering. Weer anderen doen em ber p op de liefde der kinderen en alles ga;u goed zoolang de kleine majesteit neerfnr. i genadig wil zijn, maar kinderen hebben kurtn en later ervaart men de resultaten, als de L&MAAR COURANT m/Ê MjÊBÊÊÊ STAATSCOMMISSIE ONDERZOEK DUURTE DER LEVENSBEHOEFTEN. Bij K. B. is ingesteld een Staatscommissie, wier taak zal zijn: a. een onderzoek in te stellen in zake de be< staande duurte van de voornaamste levensbe» hoef ten; b. na te gaan of en in hoeverre door Re» gecringsmaatrcgclen of anderszins algemeene prijsstijging kan worden tegengegaan of al» thans voor bepaalde artikelen beperkt; e. indien zij termen tot een sub b. bedoeld ingrijpen aanwezig acht, daartoe strekkende voorstellen te doen; met. bepaling dat deze Staatscommissie haar uit te brengen rapport zal vaststellen bij meer» derheid van stemmen, met dien verstande, dat ieder lid het recht heeft van zijn gevoelen, in» dien het van dat der meerderheid afwijkt, in cede afzonderlijke aan het rapport toe te voe» gen nota te doen blijken, tenzij dit kortelijk in het rapport mocht kunnen worden opgo» nomen. In dio Commissie zijn benoemd: a. tot lid en voorzitter mr. dr. G. J. W. Bruins, hooglceraar Handelshoogeschool te Rotterdam; b. tot leden: B. J. Gerretson, ouddid van de Tweede Kamer, lid van de Provinciale Sta» ten van Zuid»Holland, te Rotterdam; H. G. M. Hermans, lid van de Tweede Kamer, te Maastricht; mr. P. A. J. Jansen, oud»lid van de Tweede Kamer, rechter in de Arr.»recht» bank te Maastricht; mr. dr. E. van Ketwich Verschuur, burgemeester van Groningen; mevrouw LelimanBosch. oud»presidente van de Mij. tot Nut van 't Algemeen, inspec» trice van het Vakonderwijs te Baarn; G. A. J. Mirrer, directeur der Coop. Handelskamer te Rotterdam; J. Schouten, lid van de Tweedo Kamer, te Rotterdam; dr. E. van Weideren baron Rengers, te Usbrechtum, Sneek; F. M. Wibaut, wethouder te Amsterdam; tot secretaris mr. dr. A. Fontein, te Rotter» dam. JHR. LOUDON TERUG NAAR PARIJS. Onze gezant to Parijs, jhr. mr. Loudon, is na een verblijf van enkele dagen hier te lande naar zijn post teruggekeerd met het voornc» mon, godurendo September van tijd tot tijd naar Don Haag torug te keeron. Naar vernomen wordt, worden in veehou» derskringen ernstige pogingen in 't werk ge» stcld, om den melkprijs weer te verkoogen. Wél werd in de maand Juni door 't Zuivel» kantoor, waarin toen nog belanghebbenden van alle, b(j do melkvoorziening betrokken ca» tegorieën, vertegenwoordigd waren, de melk» prijs vastgesteld op 13 cent per liter, af boer» dcrij, doch sinds ook de afgevaardigde van den Bond van Melkveehouders uit genoemd bureau trad, schijnt men ook aan die zijde zich van alle overeenkomst ontheven to ach» ten. Nu de Augustus»maand achter den rug is, en daarmede de melkproductie, welke in die maand steeds hoogcr is dan in Juli, weer een dalende lijn zal vertoonen, wijst men er van veehouderszijde op, dat de ontvangsten geen gelijken tred meer zullen houden met de uit» gaven. Ook de nadeelige gevolgen van het mond» en klauwzeor worden weer als factor genoemd, welke een melkpri)s»vcrhooging zou wettigen. Het ligt in het voornemen om een unifor» men melkprijs te doen vaststellen w® M}4 cent af boerderij, hetgeen een consumptieprijs zou beteekenen van 20 cent per liter. VALSCHE ZILVERBONS. Te Hummelo, waar hij voor zijn gezondheid vertoefde, is In den ouderdom van 58 jaar overleden de heer M. H. Gratama, oud» hoofdredacteur der „Provinciale Drentsche cn Asser Courant." e

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1