DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. a. a. v. v. 211 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 MAANDAG 8 J S8E PjT E MiBll H. Buitenlandscli overzicht, Buitenland. Binnenland. Olt nummer bestaat uit 2 bladen. Abonnomentsprlja bl] vooruitbetaling per 3 maanden I 1,68, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regol, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. Di Duitsch-Oostenrijksche regeering heeft ingezien, dat er geen Kans is om nogmaals verzachting van de vredesvoorwaarden te krijgen en heeft daarom hare delegatie aan dén Oppersten Raad doen mededeelen, dat de onderteekening op a.s. Woensdagmorgen zal plaats hebben. De lioofdeoinmissie van de Duitsch-Oos tenrijksche Nationale Vergadering heeft na lange besprekingen de noodzakelijkheid er kend van de onderteekening, nadat dr. Ren ner, die Vrijdagmiddag uit St. Germain tg Weenen' was teruggekomen, uitvoerig verslag had uitgebracht. De gebieden, die van Duitsch-Oostenrijk zullen worden ver vreemd, hebben daartegen geprotesteerd en nu jugemeenteraad van Felzberg, die cm prol st leg ram had ingezonden, maar van een en ander zal Wel geen notitie wor den genomen. Dat deel van het verdrag, dat Duiisch- Wi.d-IIougatije aan Duitsch-Oostenrijk toe kent, heeft verzet gewekt bij Hongarije, dat •bij monde van den regeeringscommissaria V *i dat gebied, graaf Sigray, heeft medege deeld aan den regeeriugscommissaris van Ol denburg, dat de Hongaarsche regeering het verding aks niet bindend zal beschouwen, daar de Hongaarsche regeering met de En tente nog geen overeenkomstige vredea-over- eenkomsten heeft getroffen. Maatregelen weiden getroffen om de cven- tucele hezeiting van Duitsch-West-Hongarije met wapengeweld te verhinderen. Aan de Magyaarsche troepen is last gegeven het grensverkeer tusschen Duitsch-Oostenrijk en Hongarije streng te bewaken en eventueels overschrijdingen van de grens door Duitsch- Oostcnrijk te beletten. Nu komt voor de Entente de mocielijke .vraag wie opdracht zal moeten ontvangen om ue gewraakte bepalingen van het vredes verdrag uit te voeren. Het ligt wel voor de hand om Roemenië daarmede te belasten, omdat dit het eenige land is, dat er troepen voor heeft, maar erg graag zal de Opperste Raad dit zeker niet doen. Men weet immers, dat deze Raad op het oogenblik een weinig overhoop ligt met den stouten jongen van den Balkan. Het heeft er alles van, dat de heer Clark, die vandaag met dc bekende nota op stap gaat naar Boekarest, aldaar een regeering aantreft, die zich geheet van den domme houdt. Zij beklaagt zich nu over het uitblij ven) van oorlogsmateriaal en verklaart zich bereid, hare troepen achter de Theiss te rug te trekken, en tot het herstel der orde in Hongarije mede te werken. De Roemenen schijnen reeds iets te ver moeden van hetgeen hun zoo dringend ver zocht zal worden en verklaren zich nu al bij voorbant bereid daaraan mede te werken. Uit het feit,, dat de Roemenen op 't oogen blik voor verschillende doeleinden voor de Entente haast onmisbaar zijn, zal de Bal- kanstaat wel zooveel mogelijk voordeel trachten te behalen. Zooals men weet, zijn er in Frankrijk ge- ruirnen tijd geleden stemmen opgegaan om een gedenkteekcn op te richten ter herinne ring aan de( Amcrikaansche interventie in den oorlog. Zaterdag is nu de eerste steen voor dat monument gelegd, hetwelk bij Pointe de Grave, bij Bordeaux, wordt opge richt. Poincaré was bij de plechtigheid te- nwoordig en hield daarbij een rede, waar bij hij herinnerde aan Lafavetien, aan de eer ste maanden van den wereldstrijd tot de oor logsverklaring der Verccnigdè Staten. Hij schetste daarna de krachtsinspanning van het Amerikaansché' leger en sprak den wensch uii" tot ehisgezindcn arbeid der beide naties voor vredesdoeleinden, De Amerikaansche gezant, Nollace, bracht hulde aan den Fran- schen sodaat. Weer een stukje van het Duitsche rijk heeft zijn zelfstandigheid geproclameerd n.l de op den linker-Rijnoever gelegen enclave Birkenfeld een gebied met 40.000 inwoners. De Fransche bezetting heeft er blijkbaar hare instemming mede betuigd. Niet alzoo de rijksregeering, die weigert de nieuwe re publiek te rekennen. De Hongaarsche volkscommissaris Sza- muely, die, zooals men weet, zich door zelf moord aan de wraak heeft onttrokken, blijkt al evenzeer een vereerder te zijn geweest van geld en sieraden van de gehate bourgoisie als i'ekt Kun. Bij een huiszoeking in zijne wo ning toch moeten volgens de Ncue Freie Pieste ilrje groote, met ijzer beslagen ki3ien zijn gevonden, van welke de eenc geheel ge vuld was met verschillende kostbaarheden, zooals diademen, gouden horloges en kettin gen, briljanten ringen, briljanten oorknop pen enz., welker waarde door deskundigen op acht tot tien millioen kronen wordt ge schat. De kostbaarheden vormen een deel van de bij het begin der radenheerschappr door de communisten in beslag genomen ju- v et h ii zijn groplcndcels uit aristocratisch bezit afkomstig. De vaststelling van de recht matige eigenaars zal, daar de voorwerpen bijna 11c van kronen en wapens zijn voor zien, niet moeilijk zijn. De beide andere kis ten bevallen voor een millioen kronen in baar geld van de Oostcnrijksch-Hongaarsche bank. 1 Iel bezwaar van do Duitsche regecring gen den elsch der Entente inzake art 61 v ui de nieuwe grondwet, zal zeer waar- 'djnljjk bij den Oppersten Raad geen weer klank vinden. Hij heeft er reeds over verga derd en naar verluidt zal geen enkele conces sie worden gedaan. Men vreest, dat de Duit- schers een dubbelzinnige uitlegging willen geven aan den tekst van het artikel, om aan sluiting van Oostenrijk later toch nog moge lijk te maken, DE SCHULD VAN WILHELM II. Staatssecretaris Lansing zette op de Jaar- lijksche Vergadering van dc American Bar Association de handelingen der vredesconfe rentie uiteen met betrekking tot het voorge nomen proces tegen den voormaligen Duit- schen keizer, Reeds bij den aanvang der zit tingen, aldus Lansing, was het duidelijk dat de leden der commissie vóór alles vastbesloten waren, den keizer terecht te doen staan voor een internationaal gerechtshof. Er kunnen drie beschuldigingen tegen den keizer worden ingebracht: aansprakelijkheid voor den oorlog, dito voor de schending der Belgische en Luxemburgsche neutraliteit, en flagrante schending van de oorlogsgebrmken, door de Duitsche troepen begaan. De eerste twee aanklachten spraken het krachtigst tot het gemoed van het groote pu bliek, en onder de pressie der volkseiscben, ge steund door het te kennen gegeven voorne men van sommigen harer leden om den kei zer te straffen, begon de commissie haar strafrechtelijke verantwoordelijkheid te bestu deeren, maar ten slotte werd eenparig be kend, dat men in het uit te brengen rapport den keizer geen wettelijke schuld kon ten las te leggen wegens het beginnen van den oor log, of wegens den inval to België en Luxem burg. Wel werd erkend, aldus Lansing, dat de keizer een tnoreel misdrijf jegens de meuschheid had begaan, maar de commissie moest wel tot de conclusie komen, dat er geen wetsartikel bestaat, hetwelk zijn liandelwijze als misdrijf kenmerkt. De commissie was vast overtuigd dat de keizer schuldig was, of schoon de schuld niet van zoodanigen aard was, dat zij kon worden vastgesteld en ge straft door een gerechtshof. DE EED VlANi TROUW, Do Duitecho lyksuuibtonaron, en soldaten zullen den oodi Van trouw op do nieuwe grondwet moeten afleggen. Elr iB mot deze f or maliteit reeds eon Login gemaakt. De beamb ten, onverschillig bij welke politieke partij zij 'behooren, zullen dus nu trouw moeten zwo ren aan de republiek, zooak zij het vroeger deden aan de monarchie. 'Dat heeft: de coiuiervfttSeve ambtenaren in een moeilijk pte'ket gebracht. Etn hot bestuur mu hun varftandging heeft nmdiovhloa dal m KORTE BERICHTEN, De „Duitsche Zettung" te Berlijn, die reeds eenigen tijd geleden wegens anti-semiti- sche ophitsing verscheidene dagen va-boden was, is nu door den Rijksweerminister op nieuw verboden. Als reden wordt opgegeven, dat het blad door de bewering, dat ae Duit sche troepen door de regecring zijn verraden, staatsgevaarlijke ophitsing der troepen ver oorzaakte, in de bekende fabrieken van optische in strumenten der firma Zeis te Jona is de zgn. accoordarbeid weer ingevoerd, daar het mee- rendeel der arbeiders zich hiervoor had ver klaard. In de haven van Hamburg is een En- tente-jlottille aangekomen, bestaande uit den lichten Amerikaanschen kruiser „Halt", den ichten Engelschen kruiser „Coventry" en den mgelscheu torpedojager „Somme."' Het Hamburgsche stoomschip „Richer- stier" is het eerste schip, dat onder ae Duit sche vlag naar de Vereenigde Staten is ver trokken. Het schip, dat ongeveer 2000 ton mest en in ballast naar Philadelphia is ver trokken, zal een lading smeerolie innemen voor Hamburg. Uit Ludwigshafen wordt gemeld, dat in de laatste dagen in Ludwigshafen, Speyer en Kaiserslauteru wederom troepenversterkingen zijn binnengerukt, bestaande uit meer dan 3000 man Fransche strijdkrachten met artil lerie en cavalerie. De ontruiming van Koerland door de Duitsche troepen wordt thans weer voortge zet. De Duitsdie setaf zal zich in de eerstko mende dagen naar Lithauen begeven. -- Volgens een telegram uit Helsingfors zouden te Libau de soldaten van generaal Vou der Goltz hebben besloten de onafhan kelijkheid van Esthland uit te roepen en met generaal van der Goltz aan het hoofd Esth land als vrije republiek te proclameeren. Het getal der Duitsche troepen m Libau bedraagt 40.000 man. Volgens een telegram uit Helsingfors is de burgerlijke bevolking van Kroonstad, Kras- naja uorka en andere vestingen op den 28sten Augustus naar het binnenland gede porteerd. Berichten uit Zwitserland melden, dat er onderhandelingen zijn begonnen over het sluiten van een verbond tusschen Roemenië en Polen. Men is van plan een handelsweg van Dantzig naaf Galatz te scheppen. Men is er nog niet in geslaagd de kabi netscrisis in Hongarije op te lossen. Noch een Kabinet-Friearich, noch een Kabinet- Heinrich heeft bij de Entente steun gevon den. In een rede te Indianapolis heeft Wilson gezegd dat het Duitsche volk voor de daden zijner regeering verantwoordelijk i3. Ia de Engelsche pers wordt over de be zuiniging op de vloot en de beteekenis der vloot hevig gediscusseerd. Lord Fisher van de admiraliteit acht de geheele zeemacht verouderd. De Frankf. Ztg. waarschuwt tegen de toenemende reactie bij de Al-Duitschers. De Canadeesche Senaat heeft een motie aangenomen, waarbij' het vredesverdrag ge ratificeerd wordt. De stad Venetië heeft generaal Diaz een eeredegen aangeboden. Paderewsky, voorzitter van den Pool- schen ministerraad, is te Parijs aangekomen. Ter herinnering aan wijlen generaal Botha stelt men voor gedenkteeken te plaat sen te Kaapstad, Pretoria en Greyton (Na- tal), ziin geboorteplaats. Ondanks de transportcrisis liggen te Parijs en bij Rouaan 1300 schepen onge bruikt, omdat geen vrijheid bestaat vrachten te zoeken. Een schippersdeputatie heeft er den' betrokken minister thans opgewezen. Volgens de „Roma" is de Paus voorne mens het voorbeeld van den koning te volgen en een aanzienlijke gift te schenken aan het Italiaansche volk. Veldmaarschalk Allcnby is 2 Sept. uit Alexandrië vertrokken naar Londen, waar hij een korten tijd' zal vertoeven. Quin, de verrader van. miss Cavell, is eenstemmig schuldig verklaard aan oplich ting en verstandhouding met den vijand. Hij is met 4 tegen 3 stemmen ter dooa veroor- deeldu De „Treasury" kondigt het geven van een buitengewoon crediet groot zeventien millioen dollar aan Italië aan, aldus een Reuter-bericht uit Washington. De „Vossische Zeitung" verneemt uit Diiren, in Rijnland, dat de Engelsche- mili taire rechtbank op eén dag 50 burgers te Diiren tot 3 tot 5 maanden gevangenisstraf veroordeeld heeft, omdat zij het Engelsche regiments-vaandel niet gegroet hadden. De Commissie uit ae „American bar as sociation" ter bestudeering van het vredesver drag heeft zich voor de ratificatie van het vmicêverdrag zonder amendementen 'ver klaard. De „Kentucky democratie state conven tion" te Louisville heeft eenstemmig het ver drag van den Volkenbond goedgekeurd. ook niet-Ambtena- van de Alkmaarsche Vorbruikers-Vereeni- Wordt allen ren lid Algemeene ging. Aanmelding bij den Secretaris, W. WIJKER, Verdronkenoord 93, NEDE RL AND—BE LG18. De Vlaamsche Frontpartij te Aalst heeft, naar de „L. K." meldt in een mota hare alge- heele afkeuring uitgesproken over de annexi- onistische politiek tegen Holland. Zij ver langt de broederbanden met de buren en ras- broedera van Over-Moerdijk nauwer aan te halen. Voorts besloot dezelfde groep de volksver tegenwoordigers en inzonderheid de Vlaam sche, te verzoeken de regeering te interpellee- ren over hare huidige buitenlandsche politiek en nadere verklaring te eischen omtrent liet geheime document, onlangs in de couranten verschenen, De Haagsche correspondent van de Tel. meent dat het resultaat van de Parijsche on derhandelingen voor e s, wat het principe be treft, absoluut bevredigend zal zijn. De uit spraak, die den 4 Juni te Parijs viel, zal in elk geval worden gehandhaafd. Trouwens, ook. zonder deze stellige bevesti ging zouden wij niet anders hebben verwacht, schrijft hij. Want het meest geruststellende feit van alle gebeurtenissen is, dat onze gede legeerden naar Parijs zijn teruggekeerd: wanneer de Parijsche conferentie zich niet meer zou stellen op den grondslag der beslis sing van 4 Jiuni, zou onze regeering hare. ge delegeerden terug roepen. Het is absoluut geen stoute veronderstelling, om aan te ne men, dat Nederland zou weigeren deel te ne men aan iedere behandeling, die uitzicht gaf op een beslissing, welke in strijd zou komen met die van 4 Juni. Zoolang onze gedelegeer den dus in Parijs zijn, is de zaak gezond, wat het principe betreft. Maar nog afgezien hier van hebben wij alle reden om te verzekeren, dat het resultaat voor ons land gunstig zal zijn. Het is alleen' maar de vraag en daarom trent bestaat nog geen zekemdd hoe ten slotte de houding van België zal wezen. België krijgt geen duimbreed gronds van Nederland, nóch direct nóch indirect in zijn bezit. Onze 60uvereiniteit zal onaangetast blijven. Alleen maar: wat zal België doen? Zal 't verstoord wegloopen (zooals een deel van de Belgische pers wil) of zal het trachten, voor de hangende vraagstukken de technische oplossing te yinden, die met volle en loyale medewerking van Nederland mogelijk is? Op deze vraag zal de naaste toekomst ant woord moeten geven. En er zijn teekenen, die er op wijzen, dat België de meest verstandige houding zal aannemen. Ook de Schotsche pers houdt zich met de kwestie bezig. De conservatieve „Glasgow Herald" schrijft, in een hoofdartikel zeer ten- gunste van he Nederlandsche standpunt. De Belgische eischen, zegt het blad, worden niet door miii- taire en historische argumenten bekrachtigd'. De aangehaalde historische en Wettelijke be wijsgronden zijn verward en eenigszins te genstrijdig. Over de Schelde zegt het blad, dat vrijheid van deze rivier gedurende den oorlog ten voordeele van Duitschland zou zijn geweest, Ten slotte ziet het blad in de Belgische eischen duidelijk een zeker wantrouwen tegen de nieuwe internationale politiek, tol uiting komende in den Volkerenbond. liet blad wil, dat de herziening van de tractareu vcn 1839 zal geschieden in den vorm van nieuw, han delsovereenkomsten, maar een uitleg van de tractaten daarboven uit zou een ongeoorloof de inbreuk zijn op dc nationale souyereiniteii De „Scotman", eveneens een conservatit-f blad van aanzien, beeft een voor het Neder landsche standpunt minder gunstig artikel, hoewel niet minder fair en gematigd van toon. Het betoogt dat de erkenning door N. derland van hinderpalen voor den Belgischen handel aantoont, dat deze handel recht ka: laten gelden op herziening. De „Scotman" meent echter dat België zich ten aanzien v-c Nederland minder wantrouwend ca achter dochtig moest toanen, maar tevens, dat Ne derland meer geneiga moest zijn tot conces sies, die door de veranderde omstandigheden noodzakelijk zijn geworden. Het blad is van meening, dat de beide landen niet zoo vex van elkaar staan als wel schijnt. VERDUURZAMEN VAN AARDAPPELEN. De minister van landbouw heet dat van het verbod om in eenig;; aardappelvezels te vermal n eb op eenige wij ze te drogen of te verdaurzameti.. ontheffing; kan verleend werden door Rriikantoor voor Aardappelen en Aai dappeivetwerk' ug op de door ait kantoor vast te stellen voor waarden. GEBREK AAN ÉOM.T&UL i Het Rijkskantoor voor Rui h'.ca maakt bekend, dat, ingevolge moriiij til» bij aanvoer van grondstoffen, benoodigi v Jen aanmaak van superfosfaat, de nabe stellingen van superfosfaat voor de herfstbe- mesting niet kunnen worden uitgevoerd, en dat, indien door gewijzigde omstandigheden èe nabestellingen voor de voorjaarsbemes ting nog geheel of gedeeltelijk kunnen won den uitgevoerd^ tijdig daarvan mededeeling zal geschieden. DE UITVOER VAN BOTER. De minister van landbouw heet bepaald, dat van de boter, bereid door producenten, die zich schriftelijk hebben verbonden tot na coming der. verplichtingen, hun opgelegd, zal mogen werden uitgevoerd 13 pet. dei productie over de week van 24 Augustus tol 30 Augustus j.l. Aan dezen uitvoer is de bekende voor waarde verbonden, UITVOERING DER WET-DE VISSER INZAKE ONDERWIJZERS,SiAIjAIL;..3BEN. Hoewel die wet de Visser op. tte onderwij- zerasalarissen reeds 14 Juli in 't C'ajUblit ikwmn, en ingaat mot ingang van 1 Jan. 1919; groot aantal' gea bestoren volgens d'e oude regeling uitbetalen, zeer ten ongerieve Van de onderwijzers, di'i nu al van 1 Jan. 1918 af op hunne veshioa ging wachten, en waarvan sommigen dui reeds een belangrijk bedrag te votrcUros hal bent Verschillende bijzondere sehoolbestore hebben de nie -v"> regeling reeds lang inge voord, en getroosten rich door de benoodigdi bedragen voor te schieten een iklein rentever- lies. Voorzitter en secretaris van den „Bon van Nederlandsche Onderwijzers", hebben d> aandacht vam het Dep. v. Oüderw. K. en W op deze zaak 'gevestigd. Hun is toegezegd da" zoo spoedig mogelijk zal gezorgd warden da do gem. best. de n'oiodigo voorscho tten entvan gen, zoodat nu 'zeker in afwachting daarvan do gemeentebesturen wei tot uitkeerin-g kun nen overgaan: VRAGEN AAN MINISTERS. Het Tweede Kamerlid, de heer Bulten, hee tot den Minister van Onderwijs enz. de vo gende vragen: gericht 1. Kan de minister mededeajen' wannee® aan gemeente- en schoolbesturen wordt uii gekeerd het 1/5 deel van het tegoed ove 1918 volgens de wet van 23 Februari 1918 2. Is de minister bereid .te bevorderen da door de gemeentebesturen aan al hun onder wijzers de 200 gulden voorschot op de: duutetoeslag 1919 wordt uitgekeerd, daar to nog toe in meerdere gemeenten niet alle on derwijzers, welke er zeker voor in aanme; king komen, die #ui,tkecring ontv'ngen, zei: niet na herhaald'verzoek? 3. Kan de minister ook mededeelen, wan neer aan de onderwijzers het nog te vorderei bedrag hum i jaaiddc, ingevolge de we van 14 Juli 1919 tot wijziging van de wet to regeling van het lager onderwijs zal wordei uitbetaald en is de Minister bereid een spoc dige uitbetaling te bevorderen, daar ander de uitkeering geheel afhankelijk is van welwillendheid van gemeente- en schoolb sturen, waarvan de meeste niet volgens h< goede voorbeeld van sommigen, die reeds b voorbaat de onderwijzers tot het volle bedra der termijnen uitbetalen? 4. Is de Minister bereid, in overweging nemen, om de onderwijzers, die in tegenste ling met hun veel beter gesalarieerde coll ga's met gelijken diensttijd en bevoegdhe ten gevolge hunner over 1917 lagere bczolc ging thans buiten de profijten van den durn tetoeslag 1919 vallen of daarmede zeer we nig gebaat zijn, alsnog op eenige wijze in hu noodtoestand tegemoet te komen? DIPLOMATIEKE MUTATIES? Aan de „Maasb" wordt uit Brussel seind Het is hier thans officieel bekend, t at Vollenhoven spoedig België zal verlaten welken gezantschapspost hij zal benoem worden is nog niet bekend. Binnenkort zal bede wisseling ia de Nederbmdsdie diplom. va e< ALKMAARSCHE COURANT. INVOER VAN KOOPWAREN IN BELGIë. Naar het Consulaat»Goaeraal van België ons meidt, is by besluit van 9. Augustus j.l. de verplichting ingesteld voor de In België Inge. voerde koopwaren, herkomstig uit Zwitser» land, het Groothertogdom Luxemburg, Span» Nederland, Denemarken, Zweden, Noor» wegen, Polen, TBjeko»Slovakye, Duitsch» Oostenrijk om voorzien te zyn van een ,,be» whsstuk van oorsprong." Dit bewijsstuk zal bestaan uit een verklaring, opgemaakt door den verkooper, den kooper of door een door deze beide personen anngesteldcn en behoor» lijk gemachtigden derden persoon en vermei» dende, dat de ingevoerde waar niet van Duit» Bchcn oorsprong is. De producten «vervaardigd door middel van grond» of bouwstoffen van Duitschcn oor» sprong zullen niet als zoodanig beschouwd worden op voorwaarde, dat, op de geheele waarde dor gewerkte producten, de waarde, welke hetzy den Duitschcn arbeid, hetzy de uit Duitschland herkomstige grond» of bouw» stoffen vertegenwoordigt, niet meer dun 25 pet. bedraagt. Deze bewijsstukken moeten voor gezien gotoekend zyn door den te dien einde bevoeg» den consul of een daartoe aangewezen per» soon. Zy zyn geldig voor een beperkten tyd, wel» ke op de bewysstukken zal worden vermeld, Die tyd zal in geen geval twee maanden mo» gen te boven gaan, binnen welken tyd de ver» zending moet hebben plaats gehad. Geen „bewysstukken van oorsprong" wor den o.a. vereiseht voor transitowaren onder toltoczicht; voor goederen gezonden aan de by de Belgische regecring gevolmachtigde ge» zanten; voor goederen ingevoerd voor reke» ning van de regeering, van do militaire over» held of voor do voor rekening van voormelde overheid" opgevorderde goederen; voor goede» ren Ingevoerd, hetzy op rechtstreeksch cog nossement, hetzy onder dekking van een an» der bescheid van vervoer en zonder de lading te breken van een der volgende landen: Ver» eenigde Staten van Amerika, Frankryk, Groot» -Brittannië, Italië; voor verhuizingsvoorwerpeu en reisgoed; voor postcolli, die geen handels» goederen bevatten en bestemd zyn voor Bel» gischo militairen van de geallieerde legers; voor levende dieren enz. Het kon. besluit van 19 April 1919, waarby de verplichting voor de uit sommige neutrale landen herkomstige koopwaren werd ingesteld om voorzien te zyn van een „getuigschrift van oorsprong en van bate," wordt ingetrokken. Voor de goederen, die in transit door België worden verzonden, kunnen do formaliteiten worden vervuld by het naastbygclegcn consu» laat. Voor de goederen naar België bestemd is alleen de consul»gencraal te Rotterdam be» voogd; do consul van België te Maastricht ech» tor is gemachtigd deze stukken af te leveren aan de in de provincie Limburg gevestigde ex» portcurs, wol de bepalingen van 'die grondwet nauwge zet dienen op to volgen, dkwsh zich het recht moeten voorbehouden, „in de lijst vam de door de gxondwot geschapen mogelijkheden te streven naar een andoren staatsvorm". Duidelijk is deze omschrijving niet, maar de bedoeling ia toch; zweert trouw aan de repu bliek, daah maalkt pgopaganda voor idq mo narchie. Deze houding is' wol niet fi«r, doch begrij pelijk. Doch wat zouden do conservatieven gezegd hebben, indien socialisten onder hot oude régime met oen zóó onomwonden alag om den arm da monorchia trouw gezworen hadden .WEKKLOOiSHElDBVEMZEKEEniG. - Vrijdag Lil. vergaderde het Bestuux van het Nationaal Arbeidssecretariaat met de be sturen van da hij deze vatoeentrale aangeslo ten Eedoraties' en Bonden'to Amsterdam, ter bes'prdkikig van 'de ckoulaiiro No. 310 A.Z, van den Minister van Arbeid, inzake de her ziening van de bepalingen aangaande de be dragen en termijnen der uitkearingen en '.om trent de bijdragen in da reglementen dei wetrfkloozonk assen. De vergadering verklaarcb eenparig den eiech dar onafhankelijke vakbowegi'ing, pro- >miëvrijö verzekering tógon de gevolgen van werkloosheid, te handhaven, omdat zij de ge volgen der wuriMooshoid! op. rekening van het 'kapitaliama stalt evenals da werMeoofcrid zelve. Miert l^ptrdkkinjg tot de door. dien Minister van Alribeid voorgestelde maatregelen sprak de vergadering zich uit, tegen verhooging van do bijdragen 'der deden aan de werikloosheidB- 'kaason, dat de uitkoeringen 'bij werkloosheid minstens 80 piet. moeten bedragen Van *,1'> woekloonon en dart de termijn der uitkrjerrr.- gen op minstens 80 dagen lier kalenderjaar 'dient te worden igostóld. De vergadering was voorts van oor doel, dat de meerdere kosten tengevolge van deze wij zigingen doos het BJjk 'dienen .te worden ge dragen. In de voornaamste .plaatsen des lande zul len over deze kwestie openbare vergaderingen warden belegd' terwijl in een adres aan die re- igocring een, en laindêc naden aal werden be licht»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1