e Gemengd Meuvi A AMMFIDINO VF RLOFO ANGERS. De BURGEMEESTER van ALKMAAR nodigt alle VERLOFGANGERS van MI- I LITI en LANDWEER, die in deze getneen- op DONDERDAG te wenen, uit. zich atev «r I !1 SEPTEMBER a.s. des namiddags van. 3—1 en van 7—9 nut, aar. te melden onder mMebrenglng ven hun zakboekje, Verzuim vazi aanmelding kan oproeping in i werkelijken dienst tengevolge Hebben, Alkmaar, den.' 8 September 1919. i De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. tenwereld plaats hebben. Zoo zullen o.a. te Constantinopel, Rome, Madrid en Stockholm veranderingen plaats vinden. Waarschijnlijk gaat baron Rengers aaar Constantinopel," terwijl Van Rooy naai- Rome zal geroepen worden. Van Vollenhoven zal waarschijnlijk naar Madrid of Stockholm gaan. HEFFING INEENS. Naar men verneemt zal de vrijz.-dem. Ko- merfraotie binnen enkele dagen een initia tief-ontwerp betreffende een heffing-ineens indienen. Het ontwerp is reeds geruimen tijd in be werking en zoo goed als gereed. r d v k d v e>" DE EX-KROONPRINSES IN NEDERLAND. Zaterdagmorgen met den gewonen trein van 10.32 is te Amsterdam uit Oldenzaal aangekomen de Duitsche ex-kroonprinses op de doorreis naar Wieriugen, waar zij een be zoek gaat bregen aan den ex-kroonprins. De prinses, die de reis maakte in een Duitsch sa lonrijtuig, was vergezeld van twee zoontjes en een klein gevolg van enkele dames en heeren, en van den secretaris-generaal in algemeenen dienst, mr. J. B. Kan, die de gebeele reis van Oldenzaal naar Wieringen meemaakt. De trein kwam aan op het tweede perron, waar zich enkele belangstellenden hadden verzameld, die echter door politie en stations beambten op een afstand werden gehouden. Blijkbaar maakte het geval de laatsten ietwat zenuwachtig: herhaaldelijk hadden de pers vertegenwoordigers moeite om hun taak te doen, en zelfs dreigde op een gegeven moment mr. Kan, die een oogenblik uit het rijtuig ge komen was, van het perron gezet te zullen worden. Enkele te Amsterdam vertoevende dames en heeren, die gekomen waren om de ex-kroon prinses te begroeten, werden tot het rijtuig toegelaten, en boden haar een bouquet orchi deeën aan, terwijl de prinsjes verheugd wer den met een doosje lekkernijen. Het Duitsche salonrijtuig werd naar het tweede pen on gerangeerd om aangehaak te worden aan den trein van 10.41 naar Noord- Holland. Op het tweede perron onderhield de prinses zich den korten tijd, voordat de trein vertrok, met enkefè aanwezigen. Zij was zeer eenvoudig gekleed, in een witzijden blouse en ;en klein paarlen collier om den hals. Haar uiterlijk vertoonde duidelijk de sporen van de beproevingen der laatste tijdenzij maakte chter een opgewekteri indruk. Om 11.41 vertrok de trein. De ex-kroon- jiinses stond voor een der vensters en groete ia rtel ijk de aanwezigen, waarvan de meesten laar met den hoed toewuifden. Per extra trein arriveerde de ex-kroonprin ses aan de Ewijcksluis. Zij werd daar ontvan gen door den adjudant van den ex-kroon- >rins, majoor Müldner von Mulheim, en door ten burgemeester van Wieringen, den heer Peereboom. Per postboot werd naar Wieringen geva ren, wam- de gasten te kwart over twee arri veerden. Op de kade werd de Prinses en de onge prinsen ontvangen door den ex-kroon- >rius. Vier auto's stonden aan de haven ge- -eed en onmiddellijk na aankomst werd naar ie pastorie van Oosterland gereden. De ex- croonprinses houdt verblijf in de pastorie ter- vijl de jonge prinsen in'het huis van den mrgemeester zijn gehuisvest. Bij de aankomst van de ev Hoonprinses wa rn vele mcascben aanw Vroeg naar bed en vroeg op is iets, waar sen stadsmensch niet gauw aan went. Op Vieringen moet ge 's avonds wel vroeg ter rooi, want om 11 uur gaat plotseling over bet' jeheele eiland het electrische licht als bij 'ooverslag uit, zoodat het gevaarlijk is je ver an je hotel te begeven. De Wieringers zijn zeer matineus. Om 7 lur is het in de Dorpsstraat van Hipolytus- loef de Kalverstraat van Wieringen al en drukte va et vient. De kroonprinselijke familie sluit zich bij leze aartsvaderlijke gewoonte van het eiland olgaarne aan. De kroonprins en zijn gemalin maakten erst nog een wandeling naar het dorpje Den )ever, waar den winkelier Gorter, een goede en nis van den prins, de eer van een bezoek e beurt viel. Het is merkwaardig, maar zelfs de familie lohenzollern schijnt net in Potsdam tegen woordig, wat liet eten betreft, niet erg vet te ebben. We hoorden ten ministe, dat de beide rinsen opgetogen waren over de heerlijke ïelk, welke zij te Wieringen te drinken kre- en. In Potsdam werkt men blijkbaar nog ïeer met water in de melk dan inAm- terdam. Fel blakerde'de zon de voormalige pastorie Oosterland, toen wij er passeerden. De kroonprins was al bij de. hand en uierde zoo'n beetje zijn tuintje rond toen een uto naderde, waarin zijn zoons en de burge- leester gezeten waren. Een kus, een kneepje in de wang van papa ii de beide spruiten verdwenen vliegensvlug huis, waar hun moeder ze opwachtte. In eeu gemengd Duitsch-I Iollandsch ge- orek de ex-kroonprins heeft zich onze taal I goed machtig gemaakt informeerde de erger/ader notF ae kroonprinses de woning end. „Oh, ganz mooi, antwoordde Wilhelm Jr. ij had gedacht, dat het nog schlechter ar De burgemeester begon maar gauw een ge- 3rek over de kinderen, waarvan vooral de udste hem geïmponeerd had,, door zijn gc- eldig bijde-hand-zijn ■Daar naderde kroonprinses Cecilie. ge leed in een elegant standcostuum, met een iquet badmutsje op het keurig gekapte haar. Frins Hubertus wilde gaan tietsrijden op en smalleu weg voor het huis, wat mama aar half goed vond. Toen Z. K. H. een buiteling had gemaakt was het meteen afgeloopen. Thans was de beurt aan Pa! In een licht grijs sportcostuum, aan de hand zijn dierbare motorfiets, verscheen de prins op den open- beren weg, met groots belangstelling gevolgd docr de Oosterlandsche dorpsjeugd. De jongste lieveling Friedrich mocht ach terop plaats nemen. Na eenige vergeefsche pogingen om den motor aan den gang te krijgen, waarbij de prins de mop tapte „dasz ein Floh auf den weg war" ging bet er einde lijk in een kalm vaartje van door. Niet echter dan nadat de prins een amateur-fotograaf op zijn verzoek om te mogen fotografeeren, ge antwoord had: „Oh, fotografiren sie ruhig!" Wat er op wees, dat hij in een zeer beminne lijke stemming was. De oudste zoon volgde even later op de ge vaarlijke fiets. Zoo was in den vroegen morgen de gëhee- le familie aan 't toeren. We hadden gelegenheid de kroonprinses van zeer nabij te aanschouwen en het trof ons zoo bleek en vermoeid als zij was. Een groot contrast hiermede vormde haar gemaal die er zeer levenslustig uitzag. Het kalme leven tje te Wieringen doet hem blijkbaar goed. Hij is hier best op zijn gemak. Alleen de kou, regen en mist drijven hem op de vlucht. Deze op Wieringen frequente natuurver schijnselen zouden hem hebben doen verzoe ken, zijn tenten tegen den winter te Baam te mogen opslaan. Tot één van de geliefkoosde liefhebberijen van den prins behoort de teekensport. Heele dagen brengt bij hiermee zoek en reeds tal van Wieringsche dorpsschoonen zijn zoo goed eni kwaad als het ging door hem op papier gebracht. Om niet te treden in critische kunstbeschou wingen, kunnen we slechts constateeren dat de teekeningen die wij zagen, werkelijk iets geleken op het origineel. Wat voor een ama teur, als de prins is, veel Zegt. Een van de merkwaardigste personen van Wieringen is de barbier Gielis, een Belgische vluchteling uit Antwerpen. Deze persoon ge niet het voorrecht, den kroonprins om den anderen, dag bij den neus te mogen neinen. Dat deze tegenwoordig zeer democratische opvattingen schijnt te huldigen, moge blijken uit het feit, dat hij met hetzelfde scheermes geschoren wordt, als de overige bevolking. Den Belg is natuurlijk wel eens gevraagd, waarom hij zich niet op den kroonprins wreekte, als deze onder 't mes .zat. Waarop de man zeer snedig antwoordde: „Maar dan zou hij den anderen dag niet terugkomen!" Een en ander heeft den prins bij vele fami lies populair gemaakt. Ook .uit zakelijk oog punt zal men hem ongaarne uit Wieringen zien vertrekken. Het verblijf van de kroonprinses zal zeer waarschijnlijk slechts een dag af vijf duren. Verwacht wordt dat zij: Vrijdag of Zaterdag zal vertrekken. Het eigenaardige is, dat men op Wieringen zelf nog niet kon zeggen wan neer, want de hofmaarschalk van den ex-kei zer te Amerongen heeft de geheele leiding van het uitstapje. Hij bepaalt den duur van het verblijf. Vast staat intusschen wel, dat de kroon prinses met haar kinderen eerst nog een be zoek aan haar schoonouders te Amerongen brengt, vóór zij vertrekt. M. O. B. ECONOMISCHE BIBLIOTHEEK. Het is den bibliothecaris der Ned. Handels hogeschool te Rotterdam gehikt de geheele nagelaten boekerij van den bekenden Ween- schen hoogleeraar in de staathuishoudkunde, E. von Philippovich, aan te koopen. Hierme de zijn Rotterdam en Nederland in het be zit gekomen van een der belangrijkste econo mische bibliotheken De verzameling, die uit ettelijke duizenden boekdeelen bestaat, is rijk voorzien op ieder gebied der staathuishoudkunde: financiën, bankwezen verkeerswezen, theoretische eco nomie, arbeidsvraagstukken, handelspolitiek, enz TENTOONSTELLING VOLKSHUIS- VESTING. Gisternamiddag is in de zalen van den Haagschen Kunstkring de tentoonstelling ge opend van plannen van bouwwerken, welke tot stand kwamen met Rijksvoerschot en be stemd zijn voor de volkshuisvesting. De heer W. van Boven, voorzitter van de tweede afdeeling van den Haagschen Kunst kring (afd. Bouwkunst en Kunstnijverheid), kreeg het woord tot het houden van een inlei ding. De tentoonstelling, aldus de heer Van Boven, kan ongetwijfeld genoemd wor den, dat deze van alle zijden belangstelling zal wekken. Spreker betreurde het, dat de stad 's Gra- venhage niet had kunnen inzenden, omdat de teekeningen waren ingezonden aar de ten toonstelling te Brussel. Spreker brengt dank aan alle inzenders, die deze tentoonstelling tot een goed geheel hebben gemaakt, en hoopt, dat de groote offers gebracht door Rijk en ge meenten niet zullen worden beschouwd als een verliespost, maar dat deze bedragen ook verder Zal medewerken tot het veredelen van de bouwkunst. Daarop verklaarde de voorzitter de ten toonstelling voor geopend. EEN JAN STEEN. Jan Steen's merkwaardige schilderij Verkwisting", onlangs te Londen voor hoogenprijs van 200.000 verkocht, is door bemiddeling van de firma Fred. Muller en Co. in handen gekomen van een Nederlandsch verzamelaar. MUZIEKCONCOURS. Te Wijk-aan-Zee wórdt op 7 en 14 dezer een Nationaal Concours voor Harmonie- en Fanfarecorpsen gehouden. Aan dit concours nemen op eersigenoem- den datum de volgende gezelschappen deel. Eendracht maakt Macht, te Castricum; Onderlinge Odcning, te Uitgeest; Eensge zindheid te Egmond-binnenE. S. M 's fan fare, te Driehuis; Lettergieterij, te Amster dam Waterlandsche fanfare, te Watergraafs meer Winnubs te Den Helderen op' laatst genoemden datum: Sb Ceacilia, te Velsen; Forzanda, AmsterdamLamoraal v. Egmond, te Egmond aan den Iloef; St. Michael, te Heemskerk; Muziekkapel, Zandvoort, fë Zaudvoort; Oefening Kweekt Kunst, te Am sterdam; Schagen's Harmonie, te Schagen; Concordia, te IJmuiden. De jury bestaat uit de h.b. Kriens, Haze- broek en Wolters. HET SCHOUWTOONEEL. Dinsdag 9 September zal in den Haarlem- schen Stadsschouwburg de eerste opvoering plaats hebben van de „Paradijsvloek" door' A Laudy. De Directie van het „Schouwtoo- neel" de heeren A. v. d. Horst en Jan Musch. heeft bizondere voorzorgen, genomen cm dit werk van een Nederlandsch dichter recht te doen wedervaren. In het stuk zullen optreden de dames W. v. d. Horstd. Lugt Melsert, terwijl de costuum- èn tooneelverzorging is toevertrouwd aan mej. J. Blauwkuip. Voorts zullen de heeren Jan Musch, Ko v. Dijk, M. V. Warmelo, M. de Vries, P. Mols, C. Lage- man, C. v. Rijken, P. Karsten, G. Fransen en Hans Beekman optreden. UITSLAANDE Bit AND TE AMSTERDAM. PIER PANDER f Na een langdurige ernstige ziekte is de Nederlandsche beeldhouwer Pier Pander in den morgen van 6 September in zijn woning, te Rome overleden. Pier Pander werd 20 Juni 1864 te Drach ten geboren. Zijn opleiding ontving hij aan de Queilinusschool en aan de school voor kunstnijverheid te Amsterdam. Zijn studie zette hij onder meer ook voort aan de „Ecole des beaux Arts" te Parijs. In den wedstrijd in beeldhouwkunst, in 1885 te Amsterdam gehouden, behaalde hij den gouden eerepenning. Vijf jaar later ves tigde hij zich te Rome, waar zijn „Nyrnph," zijn „Muziek" en een kinderkopje in marmer groote bewondering wekten. POSITIEREGELING DER ONDEROFFICIEREN. In verbahd met de positieregeling der on- dërofficieren van de Landmacht is van hoo- gerhand. aan de Commandanten der Korpsen eene opgave gevraagd van het aantal onder officieren, dat sedert het in werking treden der laatstelijk vastgestelde regeling van de bezoldigingen enz. voor liet militaire perso neel der Landmacht, met gunstig resultaat is opgeleid, tot den rang van sergeant-majoor; van het aantal sergeanten, dat thans in op leiding is voor den rang van sergeant-ma joor, en van het aantal sergeanten, dat in de allernaaste toekomst in1 verband met hun diensttijd (dus '2.a 7 jaar dienst ais onderof ficier) voor opleiding in aanmerking moet worden gebracht. REIZEN TEGEN MILITAIR TARIEF. Naar aanleiding van een door het Hoofd bestuur van de Onderofficiersvereeniging „Ons Belang" aan den Minister van Oorlog gericht verzoek om óók de sergeanten te ver gunnen, in burgerkleeding op vertoon van een verlofpas volgens militair tarief te rei zen en om onderofficieren in het algemeen te verstrekken een legitimatiebewijs of bewijs van actieven dienst, ter vervanging van de verlofpas, is dóór den Minister geantwoord, dat dit verzoek niet kan worden ingewilligd, vermits de inwilliging afstuit op bezwaren van de spoorwegmaatschappijen. Het staat n.l. niet vast, of en» in hoeverre de tospassing van het militair tarief voor militairen, niet in dienst reizende, gehandhaafd zal blijven. Het Hoofdbestuur van „Ons Belang" is echter van oordeel, dat de bezwaren van de spoorwegmaatschappijen ook hier kunnen worden opgeheven en dat het Departement van Oorlog niet mag duld'en, dat de Gene raal volgens een goedkoop en de sergeant volgens een duur tarief reist, zoodat door het Hoofdbestuur nader op deze kwestie zal worden ingegaan. Inderdaad reizen thans de hoogst-bèzol- digden tegen militair tarief (halven prijs), terwijl de laagst-bezoldigden het volle bur gertarief moeten betalen. DE TRACT ATEN VAN 1839. Van bevoegde zijde verneemt de Parijsdie berichtgever van de „N. R. Ct.", dat de groo te mogendheden tot overeenstemming geko men zijn ten opzichte van de kwestie van de herziening der tractateu van 1839. Zij hebben het Fransche standpunt aanvaard en zullen voorstellen doen aan de commissie van veer tien wanneer deze met de Nederlandsche en de Belgische afgevaardigden vergadert. De groote mogendheden handhaven de schikking van 4 Juni, die eiken afstand van Neder landsch gebied verwierp. Zij verlangen vrij heid voor de ontwikkeling van de haven van Antwerpen en afdoende waarborgen voor de veiligheid van België en indirect van Frank rijk. De groote mogendheden verwachten een oplossing van deze kwesties en van de kwes tie der kanalen, die de wenschen der Belgen voldoet zonder de souvereiniteit van Neder land aan te randen. DE KELLNERS IN DEN HAAG. Naar aanleiding' van een ontvangen ver zoek van werknemersziide om een adere con ferentie, vergaderden Vrijdagmiddag erf Vrij dagavond in buitengewone spoedvergadering de Haagsche patroons in het Hotel-, Café- en Restaurantbedrijf, daartoe bijeengeroepen door de Vereeniging van Hotel-, Restaurant- en Koffiehuishouders van 's-Gravenhage au omstreken. In de gisternacht gehouden vergadering van den Bond van Hotelpersoneel werd het bemiddelingsvoorstel der Werkgeversorgani satie, na toelichting van den bondsvoorzitter, den heer J. G. v. Heusden, aangenomen, waarmede het conflict is geëindigd. TRAMONGELUK. Naar de conducteur der tram naar den Hoekschen Waard mededeelde, bevond hij zich' op het moment der botsing in het mid dengedeelte van den verongelukten trein. Hij sprong uit den wagen en zag de twee machi- neS in elkaar gedrukt, evenals de achter de voorste personenrijtuigen geplaatste postwa gens. De conducteur Kolberge is aan zijne ver wondingen overleden, evenals een der passa giers, terwijl voor het leven van twee stokers gevreesd wordt. Reeds bij de instelling van den dienst Rot terdam—Tuindorp is van deskundige zijde gewezen op het gevaar van het kruispunt, doch tevergeefs. NED. HF.RV. KERK. Onder leiding van den voorzitter', den heer II. J. Calcoen, te Edam, vergaderden 5 Sep tember in Haarlem de afgevaardigden der verschillende kerkvoogdijen in Noord-Hol land, aangesloten bij het Algemeen College van Toeziéht óp het beheer. Tot leden van het Provinciaal College van Toezicht werden gekozen de heeren r L. A. Faber te Bussum, Jb. van der Stok te Nieuwe-Niedorp en J. Winkel te Medemblik. GIFTEN. De heer N. I. Menko te Enschede heeft ter gelegenheid van zijn 80sten verjaardag de volgende giften geschonken aan openbare in stellingen aldaar: 2000 aan de Nea. Israë- lietische Gemeente, 2000 q^n het Weezen- fonds Megadici Jesoumiens, 1000 aan het Ned. Israëlietisch Armbestuur, 1000 aan het R. K. Ziekenhuis, 1000 aan het Zieken huis Ziekenzorg, 250 aan de Profcestant- sche Ziekenverpleging en 1000 aan het ge sticht Apeldoornsche Bosch te Apeldoorn. EEN GEVAARLIJK ZAKKENROLLER. Te Rotterdam is Zaterdagmiddag met veel moeite een zeer gevaarlijke zakkenroller ge arresteerd, uit Rusland of Polen afkomstig. Men vermoedt dat hij uit Oldpbroek is ge vlucht. Uit hetgeen een soldaat, die met denzelf den trein als de gearresteerde uit Utrecht gekomen was mededeelde, blijkt, dat reeds op het perron te Utrecht de man een poging tot zakkenrollen beeft gedaan. Met den trein, die halfdrie te Rotterdam aankomt, zijn bei den naar Rotterdam vertrokken en daar heeft de Pool zijn poging tot berooviug herhaald. De rechercheur van den vreemdelingendienst de heer de Vries, op het Maasstation zag dit en schoot toe. Hij werd door den Pool met een kaakslag neergeslagen en kreeg, daarna uit de browning van zijn tegenstander twee schoten, één in het hoofd en één onder het hart. De misdadiger vluchtte daarop de Oos- terkade af, achterna gezet door burgers en agenten, die uit den post Oosterkade toescho- ten. De Pool is eerst binnengevlucht in perceel 92 Haringvliet, waaruit hij aan den achter kant op de Oosterkade uitkomende, weer te voorschijn kwam. Schietende heeft hij zich een weg gebaand naar de Spaansche ,kade, waar hij in de zaak vanS dhilte binnenvloog en zich op een W. C. verstopte. Nadat de Rus daaruit weer te voorschijn was gekomen en in een kast gevlucht, deed hij, alsof hij geen munitie meer had, lokte zijn vervolgers naar de deur daarvan, en gaf toen plotseling weer vuur. Drie schoten wa ren raak; hij kwam naar buiten, waarop een agent hem in hét hoofd raakte met een revol vers hot. Door een ruit, djen hij verbrak, is hij den winkel weer ingekomen, waar alle personeel en soldaten achter de toonbank wegkropen. Eenmaal buiten, is hij gegrepen, heeft zich nogmaals losgerukt, kreeg toen weer een schot en werd neergeslagen door den agent Verbruggen. Toen hij op den grond lag, moest de politie hem tegen het volk, dat hem lynchen wilde, beschermen. In t geheel 'zijn gewond vier agenten, waarvan twee zeer ernstig,-een rechercheur, drie burgers en een gele rijder, vermoedelijk genaamd Groenewe- gen, die reeds gestorven is. Op den moorde naar werden bolsjewistische papieren gevon den. Hij was bovendien nog vrij ruim van geld voorzien. Zijn toestand is mede zeer ern stig. De gedo'ode kanonnier had ni l: aan de vervolging deelgenomen, doch stond te kij ken. De rechercheur de Vries en de agent Er- kelens zijn in het zienkhuis opgenomen. Bei der toestand is levensgevaarlijk. De Pool zeif heeft, behalve de sabelhouwen, vijf schotwon den. Op den arrestant zijn gevonden in een zak je, om het been gewonden, 26 revolverpatro nen, een briefhoofd van de „Tribune", kaar ten van de Belgische grenzen, van Centraal- Europa, Poolsche brieven en adressen uit Limburg, Overijsel, uit verschillende landen, tot zelfs uit Texas. Verder was hij in h -, be zit van verscheidene portretten, prentkaarten en een kaartje van een Rotterdamsche pleeg zuster, waarop een opdracht aan Iwan Peko. Zijn identiteit is nog niet vastgesteld. DE NIEUWE HELINGWF.TTEN IN DE PRAKTIJK. Als bewijs van de nuttige werking van onze nieuwe helingwetten, waarbij het den opkoopers van gestolen goederen veel moei lijker wordt gemaakt dan voorheen meldt men het volgende: Dezer dagen vervoegden zich aan het Hoofdbureau van Politie te 's-Gravenhage twee zwervers, verklarende zich te Katwijk te hebben schuldig gemaakt aan diefstal van koperen straatlantaamonderdeelen. Zij had den een kussensloop met verbogen koperen onderdeden bij zich en verklaarden het ko per aan diverse opkoopers te 's-Gravenhage te koop te hebben aangeboden, doch geen hunner durfde de kans te wagen. Ten einde raad kwamen zij zich bij de politie aanmel den.'. DE DISTRIBUTIE. Op de Zaterdag te Utrecht gehouden ver-, ■adering van directeuren van levensmidde- énbedrijven deelde het hoofd van dergelijk bedrijf te Vlissingen mede. dat Vrijdagavond een vergadering is gehouaen van verschillen de leiders en dat daar besloten is de distribu tie zoo spoedig mogelijk opgeheven te krij gen. De directeur van het levensmiddelenbedrijf te Maastricht besprak de abnormale prijsop drijving en wenschte dat van regeeringswege werd ingegrepen. De directeur van het levensmiddelenbedrijf te Utrecht besprak de rijstdistributie. Toen eenigen tijd geleden de distributie van rijst werd opgeheven, ging de prijs zeer veel om hoog. Het gevolg was dat er bijna geen rijst te verkrijgen was. Gelukkig is echter deze, distributie-opheffing ingetrokken, zoodat deze thans weer in de distributie is. Opheffing van geheele distributie zou dus voor sommige ar tikelen niet zijn aan te bevelen. Ook het arti kel suiker kon beter in de distributie blijven. Spreker wist, dat met October de prijzen van de suiker zeer veel verhoogd zullen worden. Deze week was er bijna geen suiker te krij gen, waarschijnlijk achtergehouden voor spe culatieve doeleinden. De directeur van het bedrijf te 's-Hertogen- bosch had aan verschillende Bonden dd vraa: gesteld, of het in het volksbelang wenschelijï zou zijn de distributie op te hemmen. Men meende echter, dat de distributie in vela ge vallen moet blijven bestaan wegens de hooge prijzen, die door opheffing, zouden ont staan. De heer Buckmann, vertegenwoordiger van de regeering, deelde mede dat de regeering wel meer in de gelegenheid is geweest rijst te koopen, maar dat er vaak geen garantie kon bedongen worden. Behalve de ziekenlijst zijn er nog 11.000 balen rijst in bet land, terwijl neg 42.000 ba len beschikbaar' zijn aie op het oogenblik in handen zijn van de rijstpellers te Port Said. Naar aanleiding van de suiker deelde spre ker mede, dat aan'de schaarschte van deze week de handel geen schuld heeft, daar de suiker uitsluitend het eigendom van de regee ring is. De schuld ligt hierin, dat er een kwestie» D geweest met het Blaauwhoedenveeru, welke thans is opgelost. Spreker verzekerde, dat in het najaar de suiker voor 30 cent per pond zal worden be schikbaar gesteld voor de bevolking. Ten slotte deelde de heer Buckmann mede dat een communiqué .zal verschijnen, waarin de regeering toezeggen zal de verbruiks-coöpe- raties van de arbeiders te zullen steunen door te geven een werkkapitaal. Ook de midden stands-coöperaties kunnen werk-kapitaal ont vangen door middel van de Middenstands- bank, terwijl de arbeiders-coöperaties het geld rechtsstreeks van de regeering zullen ontvan gen. DE ZAAK-VAN GHEOEHENDAEL. 4 EINDELIJK VRTTGELATEN. De zeilloggers K.W. 72 Katwijk aau Zee I en K.W. 84 Katwijk aan Zee IV, beide van de reederij1 J. Varkevisser te Katwijk, werden in het begin van het vorig jaar op zee door de Duitschers aangehouden en naar Zee- brugge opgebracht, alwaar ze sedert bleven liggen. Eenigen tijd geleden wilde de reedex deze T TTTF n d b w s] b li k li li k i - 1 I t _i „De den Zialferd'aigmi'ddiaig ongeveer kwart over één is een groote bnamid ontstaan in het pere'eel Itechtboiomsloot 24, te Amsterdam. De brand is vermoedelijk ontstaan door. bet vuurtjjestoken van een viertal jongens tegen den 'achterkant van het pakhuis aan de Zak- sloot. In het pakhuis stond een paard, djat tijdig door een knecht is gered. De brand breidde zich zeer snel uit en greep die boivengelögen woning aan en ten slotte werd odk de fabrrtk van cigarettenbe- noodigdhoden op de bovenste verdieping aan getast. Deze fabriek behoort aan de firma Phaszwik. Door de zware machines boven zakte de vloer in en een tweetal brandwachfs stortten naar beneden. Drie anderen geraak ten bewusteloos in de ontzettende rook. Zij zijn met den Gtaneeskundigen Dienst ver voerd. 1 Onder leiding van inspecteur Jbosten werd naar 'de baldadige jongen® gezocht. Het geheele pand is uitgebrand'. In den afgeloopen nacht, tegen 'hal'f- drie, bemerkte een brugwachter brand in een Zöld'eTschuit met kapok. Even later sloegen de vlammen uit een tweede, hoog opgeladen zolderschuit, 'met balen tabak geladen. De brandweer trachtte met een drietal stra len op de VeehitTeidling den brand te blus- ischen, idbch het kostte UTen, eer men don 'bnaimd meester was. Het vuur had zich diep In de. Stapels pakken genesteld en zelfs ander half uur later sloegen nog de vlammen uit. De brand verspreidde een verstikkende rook en de Eilanden waren dan oo'k in een nevel gehuldi. Door het spuiten' vielen brandenden stuk ken kapok in 't water. Ze werden dooT den stroom meegevoerd tot de Eaftenburgerhrug. Höt was een fantastisch geziicht, die vitaminen uit hét water te zien 'Opstijgen. De oorzaak van den brand, is onbekend. De heer Van Gfcöen'en'daol heeft eindelijk gesproken, of lievergeschreven. Blijkens een artikel in „Het Ziui'den", deelde hij in een brief, gedateerd 81 Augustus 1.1. nit Amble- teuse, Pas de Calais, gericht aan een zijner kennissen, het volgende mede: „De geruchten van een nieuwe perscam pagne tegen mij zijn eindelijk tot mij déötr- gedrongen. Langen 'tijd las itk geen courant meer, maar op den duur kan men er niet meer buiten. Hu ik zie, wat' er gaande is, zal ik me moeten verdedigen. Thans echter luistert nie mand haar mij, de menschen zijn op het oogenblik te zeer geëkciteerd. Tegen Septem ber als ik terugkeer, is het tijd' genoeg.om op heldering te geven. Trouwens veel is er niet om op te helderen. Indien de geruchten al thans mij op het oog hebben, waaromtrent ik volstrekt niet zeker ben. Van propaganda maken voor een plebisciet kan bij mij geen sprake zijn en eenle démarche bij de Belgi sche regeering is door mij niet gedaan, met deze ben ik hoegenaamd in geen sontact ge weest". Dit, zoo schrijft „De Tijd", is wei het top punt I Een kamerlid wordt geacht een vertegen woordiger des volks te zijn, en het. minste, wat men van den heer Van Groenendael ver vechten kan, is, dat, indien hij zich dan be slist wil houden buiten iedere aanraking met het profanum vulgus, hij toch nu en dan eens een courant leestl „Voottlal van den heer Van GUroenendael zou men dit kunnen verwachten, daar hij wist, dat na de eerste onthullingen omtrent zijn bekende gevoelens ten opzichte van Ne derland en België, de katholieke 'kiezers hem niét zeer vertrouwden. Blijkbaar acht de heer Van Qroenendael dit van minder bel'ang. Ook de bevestiging, 'althans niet-ontken- ning van den Minister van.1 Buitenlandscha Zaken, omtrent de geruchten, welkte over den heer Van GUroenendael loopen, zijn niet tot hem doorgedrongen of worden 'door hem voorlooipLg voor kennisgeving aangenomen. Evenzoo de verklaring van dir. Nolens. Maar toen hij op 18 Augus'this weer aan het couranten-lezen was gegaan, moet hij dan toch bemerkt hebben, dat ons geheele volk fel over hem verontwaardigd was, dat zijn 'kie zers hem verloochenden en dat dte Kiathplièke Partij was geblameerd. Ambleteuse is echter 'n schoofae badplaat.. Pas de Calais biedt buitengewoon veel afwis seling en in Holland is het leven zoo dor en 'droog. Met een geeuw moet do heer Van Groenendael besloten: hebben, als 't dan be- paald! moet, over een paar wéken die zaak wel eens ni'tean te zetten. Want van -alles is nilets waar, zegt deze zon der! inge yolksvertegenwooT dliiger. Hetgeen wij zo-o maar niet aannemen- En al zou dte beschuldiging niet water zijn, dan is de tergend© houding van den heer Van Groenendael ergerlijk genoeg, om te blijven aandringen op zijn verwijdering uit dia Ka merfractie". Naar verluidt i's die zaak Van Gtroienendael thans bij de regeering i'n ohderzoek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2