Afwezig Dr, Formijne, Ttilrtrramiiien van heden. I'ruviumal Nieuw* Rechtszaken. Stadsnieuws m m Amstordiinische Beurs vari 5 Saptemb6r <9'9. Noordholhmdsch Liiiidbouwcrediot, ïos^a, OpniintfnbófUNpii van hednn Marktix rn i Ad verton ti Sn. tot 23 September Hixwelij l3Lm schepen, die aireede ami, eti EV.g yerkacL- doch door hem van dien teruggekocht waren, laten terughalen, maar de Belgische regee ring verbood den uitvoer. Naar vernomen wordt is die uitvoer thans toegestaan, zoodat de vaartuigen vermoedelijk reecis de volgende week te ijmuiden kunen worden binnen verwacht. In den'Raad van Amsterdam stellen de raadsleden Wijnkoop, Lisser, Van Zelm-Van den Berg, Roodveldt, Wesselingh, Colly en Posthumus den Raad voor, het lezen van het gebed in de vergaderingen van den Raad niet meer te doen plaats vinden. EEN LOTINO. 'Men meldt uit Wamelc Bij de jongste wethouderskeuze moest het lot tusschen de heeren A. v. d. Gein en J. Domsdorf beslissen. Bij die loting, zegt de raad in een adres aan Ged. Staten, heeit de voorzitter van den raad niet den door de gemeentewet voorge schreven weg gevolgd. Hij heeft de briefjes vóór hij ze vouwde, niet getoond; hij heeft niet zelf geloot, maar een der briefjes door een minderjarig persoon uit het publiek uit de bus laten halen. Op deze gronden verzocht de raad de ver kiezing van den wethouder Van der Gein on geldig te verklaren. MEER DAN LAF. Gisternacht nu hebben de onverlaten op nieuw alles tot den grond toe< uitgetrokken. Voor eenigen tijd meldden wij, dat men bij den stationassistent v. d. S., te Velsen, alle plan ten in diens moestuin had uitgetrokken. De heer v. d. S. had nu zijn tuin weer opnieuw ipet eenige honderden kool- en andere plan ten bezaaid, die weder aurdig in bloei ston den. EEN GEHEIME DIENSTORDER. De volgende geheime dienstorder ver dwaalde op de schrijftafel van de redactie van „Het Volk": Hoofdbureau Generale Staf. C, S. III. Streng geheim. P e r s o o nl ij k. Voor den inlichtingendienst van den gene- ralen staf is het in deze tijdsomstandigheden van groot belang, nauwkeurig ingelicht te zijn omtrent de stemming, de wenschen en de grieven van de onderofficieren, in het bij zonder van de leden van „Ons Belang". Het is vooral met het oog op de tegen woordige aktie voor salarisverbetering in de ambtenaarswereld noodzakelijk te weten, aan welke elementen in „Ons Belang" de Lei- ding wordt toevertrouwd. Ik verzoek u daarom, zoo mogelijk eenigs- zins geregeld streng vertrouwelijk mededee- lingen te doen over de onderofficieren van he troependeel waarbij zij dienst doet. Bijn bureau is belast met het verzamelen en verwerken van deze gegevens, zoodat ook dikwijls schijnbare onbeieekenende- details welkom zullen zijn. De generaal Pop draagt mij tevens op, een p op uwe medewerking te doen, om uw cl op uwe onderofficieren zooveel mo- a, gebruiken om hen te overtuigen, dat billijke wenschen langs regelmatigen weg het vlugst zullen worden ingewilligd en hen to inzicht te brengen, dat deelnemen aan de monstraties, waaraan als regel het schuim van de straat het belangrijkste aandeel heeft, in strijd is met de eer der onderofficieren. Hoofd III Generale Staf, (get.) A. A. VAN WOELDEREN. DE KINDERLIJKJES TE PRIN- SENHAGE. De arbeider A E., te Prinsenhage, die al daar op het Roomsch-Katholieke kerkhof werd gearresteerd, toen hij bezig was een kinderlijkje op te graven, en aan de justitie bekende zich meermalen aan dit feit'te heb ben schuldig genaakt,- is na onderzoek door een zenuwarts krankzinnig verklaard. KORTE BERICHTEN Een 25-jarige vrouw te Achtkarspelen wier man gedetineerd is, heeft haar twee zeer jeugdige kinderen in zeer verwaarloosden toe stand bij haar buren achtergelaten en is ver trokken. Aangaande de berooving in de Spinoza- straat in Den Haag wordt nog gemeld, dat dc waarden, waarvan de heer beroofd werd, zijn: 5950 gulden, 15.000 Oostenrijksche kronen, 10 000 roebels, 10 dollar, een biljet van 100' francs'en een partij diamanten ter waarde van 35,000 mark. Een machinist aan het stoomgemaal aan het Noordzeekanaal heeft gisteren in het Noordzeekanaal een groote bruinvisch ge- schoten, die daar al sedert eenige dagen met nog een tweede exemplaar is gezien. De Ned. Bond van Horlogemakers houdt Maandag 15 September een bondsdag te Apeidoorn. O.a. zal een mededeeling wor den gedaan over het collectief arbeidscontract in dit bedrijf. De Minister van Oorlog begaf zich gisteren naar Den Helder in verband met een jubileum van de R.vK. Militairen-Vereeniging aldaar. Te Tilburg heeft het 2-jarig zoontje van M., in de Magazijnstraat, de trekpot met ko kende thee van de tafel getrokken en.den in houd over het lijf gekregen. Het arme kind werd zoo met brandwonden overdekt, dat het aan de gevolgen is bezweken. Dinsdagnacht zijn uit een loods bij de fabriek der firma Scholten te Foxhol, bij Hoo gezand, vier vaten stroop ontvreemd. Bij de fabriek wordt den geheelen nacht wacht ge houden. De heer Pop, hoofd van den Indischen P. T. en T.-ienst, is voornemens in den loop van het volgend jaar ontslag te nemen. Op woensdag 10 dezer zal de Ko ningin de landbouwtentoonstelling te Go- rinchem bezoeken. Het uur van aankomst is nog niet bericht. Een werkwillige bij de firma Geesink, weer staking is, is door een staker, die hem van achteren aanviel, zoo bewerkt, dat hij be wusteloos en bloedend werd opgenomen. De politie stelt een onderzoek in. De dader is bekend. Door de stakende borstelwerkers te 's-Hertogenbosch is het plan opgevat een co- operatieve borstelfabriek op te richten. Bin nen een paar weken zal de fabriek in werking treden. Te Hengelo (O.) zijn zes inbrekers en ladelichters gearresteerd, die in de laatste maanden aldaar en in omliggende plaatsen zich aan tal van inbraken cn diefstallen heb ben schuldig gemaakt. Gisteren werden op de schippersbeurs te Zwolle 34 schepen bevracht met zand naar de drie Noordelijke provinciën. Een millionair, George Eastman ge naamd, heeft aan de stad Rochester ten ge schenke gegeven een terrein om er een muziek school op te bouwen, een som van een milli- oen dollar voor den bouw en een fonds van ruim twee millioen dollar voor de organisatie der school en de instandhouding van een symphonieorkest. t Vanochtend kwam te Zevenaar per extratrein uit Ween en Ten 'transport Profcs- tnatsche kinderen aan, waarvan eenigen daar geplaatst zijn. Het waren nuvrendeels arbei derskinderen, wier ouders door den oorlog verarmd zijn. In den afgeloopen nacht, terijl de be woners afwezig waren, is het woonhuis en een groote schuur van A. v. d. M. aan den Kruisweg te Haarlemmermeer tot den grond toe afgebrand. Van den nibocdel is niets ge red. Toen de stoomspuit uit Hoofddorp ter plaatse aankwam viel aart redding niet meer te denken. Gedacht v°rdt 'aan kwaadwillig heid. Aan een Franschman, die in beschon ken toestand verkeerde, ia een portefeuille, inhoudende 2000 franca, vermoedelijk ont rold. In de van Ostadeatraat te Amsterdam kreeg een jongen bij het spelen zulk een hevi- gen schop tegen den buik dat hij bewusteloos met ernstige verwondingen in het Binnen gasthuis opgenomen werd. Aan de Hembrug is een man door den slinger van een. lier getroffen. Hij is bewus teloos in het Binnen-Gasthuis te Amsterdam opgenomen. Op de Waal is gisteravond een 21-jarig meisje uit Nijmegen bij het zwemmen ver dronken. Een der twee meisjes, die Zondagavond te Vlissingen door een onbekend gebleven persoon met een mes in den buik werden ge stoken. is gistermorgen overleden. De zagerij „De drie provinciën" te Go- rinchem, toebehoorende aan de firma Dahmen en Zonen, te den Bosch is met den geheelen voorraad gezaagd en ongezaagd hout afge brand. Men schat de schade pp ruim een ion. De 60-jarige gehuwde arbeider J. van der Putte, te Halfweg, is, terwijl hij werk zaam was aan de t elefoon-geleidingen, te Haarlemmermeer door aanraking met een electrischen geleidingsdraad gedood.- De ledenvergadering van de federatie der S. D. A. P. te Utrecht heeft met 184 tegen 84 stemmen besloten' de beide wethoudersze- tels te aanvaarden. De termijn gedurende welken de uitvoer van bepaalde soorten en hoeveelheden oud papier werd toegestaan is verlengd tot 15 December 1919'. Na een conferentie tusschen de besturen der afd. Apeldoorn van den Nederlandschen Aannemersbond en de moderne vakorganisa tie is besloten tot opheffing van de staking in de bouwvakken, welke twee maanden heeft ge duurd. Te Uden zijn Zaterdagmorgen streeks tien uur per auto twee meisjes en jongen ontvoerd in de richting Veghel. Te Goirle (N.-B.) is de auto van heer Fr. Mutsaers van Waesberghe gestolen. De,onbekende dieven hadden de garage open gebroken. Te Kampen is opgericht een ambtena- ren-CQnsumentenvereeniging, aanvankelijk met 100 leden. Bij den heer H. Struving aan den Vol- gerweg te Beemster is een prachtige valk ko men aanvliegen. Na te IJmuiden eenige zieken van de Noordzee-viescli'rsvloot te nebben afgegeven, vertrok het hospitaal-kerkschip „De Hoop" weder naar zijn kruisgebied en passeerde 5 September 6.50 nam, liet lichtschip Haaks: „alles wei". De familie S. te Emmer-Compascuum (Dr.) werd dezer dagen verras! door dc ge boorte van een vierling. De kinderen zijn ech ter na veel bekijks twee en een halven dag la ter gestorven. De textielarbeiders hebben besloten de staking aan de Nederlandsche Katoenspinne rij te Hengelo (O.) op te heffen en de directie, te verzoeken de werkzaamheden vandaag te hervatten op de oude voorwaarden. De Vereeniging to behariging der stoomvaartbelangen in Nederland heeft den minister van landbouw, nijverheid en handel verzocht om levering tegen kostprijs van Limburgsche kolen om bedrijfsmoeilijkheden te overwinnen. De Engelsche regeering liet in den Haag mededeelen, dat de Duitsche krijgsge vangenen uit Engeland over Roterdam zou den worden vervoerd. De Duitsche vertegen woordigers te Den Haag verklaarden na aan vraag zich bereid, dagelijks duizend man over te nemen, waarbij een vergrooting van dit aantal in uitzicht werd gesteld. Zaterdagmiddag is te Amsterdam de bekende Fransche vliegenier Chanteloup, die in ons land destijds als een der primeurs op het gebied der aviatiek vermaardheid heeft gekregen op het vliegterrein der Elta gearri veerd met een Caudron G3 met 80 P-.K- Rhone motor. Hij volbracht de reis van Parijs in 3 uur en 30 minuten. Zondagmiddag is te Amsterdam een da me, bijhet afspringen van een tram. achter overgeslagen, waardoor zij aan het achter hoofd verwond werd. Door een ziekenauto is zij naar het Wilhelminagasthuis vervoerd. - Donderdag 26 September a.®. zullen yoof de .Airrondissements-Itoolitban'k te Tiel terecht öVan, in verband met 'den m-oerd, in dfen nacht van 9 op 10 Maart 1919 gepleegd op den heer Hondelirik, burgemeester van Beesd: 1. Simon Ikxrsé, oud 21 j-aiar, die be kend heeft den moord gepleegd te hebben; 2. Petrus Joh. Chr. Kwarten, oud 32 jaar; en 3. Bertha Kwarten, oud 32 jaar, bijzit van Lorsé, welke beide lalatsten medeplichtig daaraan zijn. om- een den HET CONFLICT IN HET TYPO- GRAFENBEDRIJF. AMSTERDAM, 8 Auf. De arbitragt- commissk in het typogiafenbedrijl te mei de werkzaamheden gereed gekomen. Aan de belanghebbenden zal de uitspraak nog heden worden bekend gemaakt, terwijl deze morgen zal worden gepubliceerd. Wij vernemen, dat de uitspraak door de com missie met algemeene stemmen is genomen, waaruit zal blijken, dat algeheele overeen stemming is bereikt. HET GEVECHT TE ROTTERDAM. ROTTERDAM, 8 Aug. Omtrent de schietpartij vernemen wij nog, dat de Pool in het ziekenhuis is overleden. Het is de 25-jarige Paracezco, een zeer gevaarlijk individu. I DUNABUBG VKROVEKT). HELS1NÖFOES, 8 Sopt. Verschillende berichten molden dab de Letlandscho troe pen Dunaburg veroverd hebben. UIT DE STAATSCOURANT. Mot do S. öt. 102 zijn verzonden de statu ten van: Nod'. Iï.-K. Volksbond, afd. Oude Kiodorp; Volkshuisvesting, Wieri'mgerwaard. De recherche stelt een onderzoek in. EEN MISPLAATSTE GRAP? Naar aanleiding van het aanspoelen bij Kamperduin van een flesch met een schrijven van veromtrstenden inhoud over het lot van de K. W. 17, deelt de i/eederij van dit schip mede, dat de K. W. 17 den 12en Aug. 1.1. naar zee vertrok. Het schip is 16 Ag. "gezien en 17 Ag. gepraaid. Dcy. 23en Ag. da.v' is de K. W. 17 opnieuw gepraaid en was alles wel aan boord Maandag 25 Aug. is het schip wel gezien, maar niet gepraaid, het schip was toen op visscherij. Een flesch, bij Doggersbank over boord gezet, doet de ree- derij opmerken, kan wel aan de Deensche of Duitscne kust terecht komen, maar nooit bij Kamperduin. Zij spreekt voorts het vermoeden uit", dat, waar dit de tweede aangespoelde flesch met soortgelijk briefje is, men met een laagharti ge grap te doen heeft. VFROOBDEEUD'. B'ij vonnis van den Krijgsraad fn höt lste mlillitaire lairronidlssememt te VGravetvhage is G. 'B., destijds dienende als milicien-soldaiat bij het depot-bataljon, der Xe infaniterie-hri- gade te Alkmaar, schuldig verklaard aan he- lünig en het opzettelijk uit de opbrengst van eenig door misdrijf verkregen voorwerp, voordbefl. trekken en deswege veroor deeld! tot een© 'gevangenisstraf van twee maanden met aftrek van dón tijd:, din preven tieve hechtenis doortgebraieht. WETHOUDERSVERKIEZING. In de vergadering van Zondagmorgen werd onderstaande motie door de Club van Sociaal-Demodaten me algemeene stem men aangenomen. Hunnerzijds zijn de U. L. en V. D. Raads fractie? uitgenoodigd met inachtneming van het door hen opgemaakte programma hun stemmen uit te brengen op den heer A. Os kam. De motie luidt als volgt: De Club van Sociaal-Democraten, zich nog steeds stellende ophot standpunt, dal het in stituut der evenredige vertegenwoordiging, waarop de Raad is samengesteld, ook tot uiting dient te komen bij de bezetting der Wethouderszetels; kennis genomen hebbende van de verkla ring door den heer Van den Bosci?, in den Raad afgelegd namens de rechterzijde; daarbij in 't bijzonder acte nemende van de clasule waarmede gezegd wordt, dat ook rechts zich stelt op het standpunt der even redige vertegenwoordiging; overwegende verder dr aangevoerde be zwaren, op grond waarvan rechts meent ver hinderd te zijn het door haar ingenomen standpunt ten uitvoer te leggen; verwerpt als onjuist de meening, dat de groep „Verkerk", die zich evenals de groep „Westerhof" gekozen rekent te zijn op het program der S.- D. A. P. en naar hereeniging met die partij streeft, het door het hoofdbe stuur goedgekeurde Alkmaarsche urgentie- program dient te onderschrijven, omreden de goedkeuring van dit program, aangezien er geen uniformiteit op dit punt bestaat, niet in sluit de verwerping van elk ander program beschouwt voorts het aangevoerde be zwaar tegen een combinatie Thomsen-Ver- kerlg als. zeer gezocht, maar wil, hoewel bet bezwaar niet erkennende, ten einde rechis alsnog in de gelegenheid te stellen het stand punt waarop zij zegt te staan, in toepassing te brengen, er gaarne aan tegemoet komen; en machtigt daarom, op dezelfde gronden als zij het O. J. Verkerk deed, haar lid A. Os kam, bij een evenlueele verkiezing, als so ciaal-democraat zitting te nemen in het Da- gelijksch bestuur onzer gem-ente. PROTESTVERGADERING. Hedenavond 8 uur wordt er in de Harmo nie een door den Centralen Bond van Trans portarbeiders en de Ned. Federatie van Transportarbeiders georganiseerde vergade ring gehouden tegen de opheffing van het Steuncomité. Als sprekers zullen het woord voeren de heeren Posthumus en Dammen. GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Laat 143. Tel. 645. CORRESPONDENTIE. P. D., seer. A. B. B. Het door u ge zonden bericht behoort thuis in oüze adver tentiekolommen. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 5 Sept. Gerben, z. vann Gerben Hollander en Maria Kroonenburg. 7 Sept. Adrianus Johannes Andrics, z. van Adrianus Johannes Andries - Stret cher en Wilhelmina Barbara Kemps. OVERLEDEN: 6 Sept. Jacobus Johannes Koehler, 24 j. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 8 September. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bild-t. Geldig tot den avond van 9 September. In het gebied van de waarneming ia de hoogste stand van den barometer 770.8 Maastricht. De laagste stand van den barometer .747.0 Haparanda. VERWACHTING. Zwakke tot matige wind uit westelijke rich tingen, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk droog weer, zelfde temperatuur. Opgave van Boll. User» SuoDrw. O Hl. Muv t. EïrI. v. Staatssp. OH1. My. t. Expl. v. Staatssp. pbl. Premleleenlngen. NEDERLAND. A'aam Stad 1874 (f 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Brólongatie A 244 pGt. ()4"Ae 60»fy6 517/s 971/4 941/s 24lfa oen?4 95 V, 851/, Atetóa. Hop. S. E6 G. v. g. A Ërv R. G rande Spv>. O. V, A. 3 Sjïw. Mij, Gewone Aand. ie.. City Sóütb. RaÜw. Cy. g, a dito Pref, A. Missouri RanB. Se He» O. v. A. Möxican 2o Pref. A. lB9y, (1597/8 11441/, (13615^1 114*1, ALKMAAR; 8 September. Heden waren op de weekmarkt aangevoerd: 21 Koeien en Ossen 450 tot 800, 9 Vette Kalveren 100 tot 200, p. ned. pond 2, tot 2.50, 15 Nuchtere kalveren 30 tot 45, 167 vette Schapen 50 tot 85, 44 Vette Varkens p. ned. pond 1tot 2.26. AMSTERDAMSCHE VEEMARKT. AMSTERDAM, 8 September. Aangevoerd: 418 vette koeien, le kw. 2.15—2.30, 2e kw. 1.70—1.90, 3e kw. 1.001.30, 60 melk- *en kalfkoeien 4501—800,123 graskalveren 50—110, 47 nuchtere kalveren 2540, 115 scha pen 50ƒ70, 314 vette varkens le kw. 2.50, 2e eni 3e kw. 2302.45. AMSTERDAM, 8 September 1919. De aardappelprijzen waren heden: Anaijker blauwen 5.50, And. bonten 6.30, Hillegommer eigenheimers 5.50 tot 6.70, Zeeuwsche blauwen 5.255.50 Zeeuwsche bonten 5.756.25, Zeeuwsche eigenheimers 3—f 3, Zeeuwsche blauwe eigenhe'mere 44.50. 'Aanvoer 8 ladln- S BROEK OP LANGENDIJK (Langedij- ker Groenteveiling) 8 Sept. 1919. In de he den gehouden veilingen werd betaald voor Bloemkool le soort (per 100 st.) 7 h f 15.50, 2e soort 2.10 5.10, Roode kooi 3.60 k 4 40, Gele kool 3.20 h 4.70, Witte kool 1.50, Wortelen 1.40, Aardap pelen: Schoolmeesters 5.90 h f 7, Blauwe 6.90 h 7.10, Eigenheimers4.80 A 5:80, Uien 5.10, idem 2de soort 3.10 3.30, alles per 100 K.G. Aanvoer: 273Ö0 st. bloemkool, 19175 K.G. roode kool, 2600 K.G. witte kool, 15950 K.G. gele kool, 10875 K.G. wortelen, 11775 K.G. groote aardappelen, 1425 K.G. uien. Den 12en September hopen onze geliefde ouders, schoon- en a.s. sahoonouders T. ScUermerhurn en T. ScUeriuerliornH«mlg hun 25-jarlgo uolitvoreeulglug te herdenken. Delft. Ir. W. SCHERMERHORN c. i. B. SCIIERMERHORN-Rook. Groot-Schermer. P. SCHERMERHORN. A. SCHERMERHORN- Kleinsghmidt. Delft. D. SCHERMERHORN. Utrecht. FRANCISCA MUS. KLAAS SCHERMBRHORN. NELI SCHERMERHORN. Z. en N.-Sahermer, 7 Sept. '19. In plaats van kaarten. De Heer en Mevrouw F. SGHREU- DERAUKES hebben de eer ken nis te geven van de geboorte van ee.i fllnkeu ZOON. St. Philipsland, 7 Sept. Heden overleed, na cene korte, doch zware ziekte, onze geliefde Zoon, Broeder «n Verloofde GERRIT HOOGLAND, oud 23 jaar en 11 maanden. Het zijn de baloften Gods die anze hope en troost zijn. J. HOOGLAND. T. HOOGLAND—Smit A. HOOGLAND. H. HOOGLANB-Plohs. N. KN1BBEHoooland. J. C. KNIBBE. M. HOOGLANB. J. HOOGLAND S. HOOGLAND T. HOOGLAND. A. HOOGLAND. A. WAGENAAR (Verloofde) Broek op Langendijk, 7 September 1919. Heden overleed, tot mijne zoo diepe droefheid, na eene zeer kortstondige, ernstige on gesteldheid, mijn dierbare ver loofde «KBKlï HOOGLAND, in den ouderdom van 23 jaar en 11 maanden, Zijne bedroefde vei loofde, ANNA WAOÊNAARWd. Noord-Saharwoude, 7 Sept. 1919 Tot onzen grooten spijt overleed onze beste vriend, welke wij hoopten eenmaal ons kind te worden, GKKRIT HOOGLAND, in den ouderdom van 23 jaar en 11 maanden. Zijne bedroefden, W. WAGENAAR. H. C. WAGENAAR— Slothouwer. N.-Scharwoude, 7 Sept 1919. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde G. HOOGLAND, in den ouderdom van 23 jaar en 11 maanden, welk verlies ten zeerste door ons wordt gevoeld. HET PERSONEEL. 7 Sept. 1919. Steller daier, weduwnaar van 30 jaar met 2 lieve meisjes, aige- aaar van uitstekende winkelzaken in provinciestad, wenscht langs dezen weg, welke hem overigens niet sympathiek Is, in kennis te komen met eenvoudig knap meisje of weduwe (niet ouder dan 26 jaar en P.O.), liefst niet onbemiddeld. Uitv. brieven met portret, welke op eerewoord worden geretourneerd ender letter R. H. 2785, Adv. Bur. D. Y. ALTA, den Haag. EADEEOPLEIDENIG. De 'düvïsie-oiplei'difiiig' voor vrijwillig ser geant 'bij 'de .infanterie vangt aan op 16 Sep tember a.s. Dbze opleicting Wondt te Haarlem gehouden, Geopend op alle werkdagen van des voorm. 911 uur, en bovendien des Maandagsavonds van 78 uur. Aangeboden: 1 baggerman, 2 bakkers, 2 bankwerkers, 1 banketbakkerskok, 1 beton» werker, 2 boerenarbeiders, 17 grondwerkers, 4 kantoorbedienden, 1 .ketelmaker, 2 loop knechten, 3 machinistensstoker, 1 melk»con» troleur (gedipl.), 4 metselaars, 5 opperlieden, 2 reizigers, 1 schipper, 2 schilders, 1 schoen» maker, 1 slager, smeden, 3 steenbikkers, 1 steenhouwer, 2 stokers, 5 pakhuisknechten, 3 sigarenmakers, 1 tabaksbewerker, 8 timmerlie» den, 2 tuinlieden, 2 veedrijvers, 1 voerman, 1 vormer en 81 losse werklieden. Gevraagd: 1 electro»monteur, 1 jongen voor pakhuis» en loopwerk, 13 losse werklie» den, 2 timmerlieden, 1 werkster en 1 jongen voor winkel» en loopwerk. De Directeur, G. DEKKER. Alkmaar, 6 Sept. 1919. 3 5 4 5 9TAATSLEENINGEN. (Vorige NFDF.RT AND. pCt IVm- t Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 OKllg. N.W.S. van-500/1000 1917 dito van f 1000 Oblig. dito di'fo dito eert, dito Ned. Ind. 1915 f, 1000 dito 1916 1000 BUITENLAND, OOSTENRIJK. BeJ;vrije Kionenr. Jan^Juli RUSIlAND. Obi. 1906 2500—5000 Iwangorod Douifir» GR, 625 Nicofai S'pw. 10D O'otfonspJ. 1880 GR 625 RothsoEUd (consols) GR 625 Ij op o oil @o. /1889ÊP (§R 625 6e Emissie, 1894. ÖR 625 TURK4DB. Bagnd Sjw. Ie serlo 1904 Funding Lm. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leuningen. Amsterdam 191-5 5 Rotterdam 1-915 5 Bank» en Credlet«Iuatelllngen. Amtderdamsche Bank hfa§erjaudsche Bank 0. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spporwegen. S 5 4K 87 83K/1. 698/a 615/8 527/18 97 947/18 16«/g 307/b 221/è 31 24 24»/ie «3>A» 23 •44»/4 873/9 84 ÉOiJi 17 30yu 231/i 301/, 24 233/4 931/4 95 i's. 199 s/a 203 151 68«A, 4 9 05 "s 6 ST.'a (Vorige koer» 99'A, lliVi, 21 Vh 215/8 5313/18 13«/18 11 A i 108 i/s Southern Pao. Comp. South. Rlw. Vot. Tr. Gow. Union Pao. Railr. 0y. G g. Anaconda Coppct O. v. A. Atn. (?ar Foundry Co. 0. v. A. èmer. 01ao Leather Cómp. nit. Stat, Steel Corp. <5. g. A. int. More. Ma "ine Cy. afg. A. int. More. Marine afg. pr. A. Geo. Hou. l'etr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. A Steaua Rornana Petr. My. A. Coiupanla Mercantil Argentina A. Cull. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaahd. Handelsv. Amsterdam Aand, Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. My. Aand Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand! Kon. Ned. Stoomb. My. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Uhie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli»Maatschappij Aand. Medah tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak«Mij. Aand. Insulinde Oliefabrieken MededeeUnigien van 8 Ste{)t. 1919. 01 iowaar den en Culturen -onveranderd. Scheepvaar ten', Blubbers, en TWba'kiken vast met veel hiain- del. Aimeriika stli'l. n 171/4 3401/4 7811/, 1003/4 1773/4 3B31/2 283u, f277.— 5631/, 223l/j 280 2431/s 117 4571/, .4391/, 2271/, 345 2143/4 2633/4 250 254 3061/, 3211/, 355i/, 336 685 2821/, 346 6111/, 2651 s 11V4 21 2U/, 53 13% 101/, 271/, 1381/, 147 136 U21& 621/4 170 339 783 100 178 335 284 280 561 224% 279 251 118 459 440 347 215V, 264 252 256 308 324 358 343 708 2871/, 357 V, 630 2671/, i-(i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3