hnisliondster .Hindu gevraagd .Werkster ol dagmeisje 12 snees best Tarwestroo Kleine V illa annex'Winkel in Parlumeriën. Nutricia's Room KOSTER 4 1H BATEHBORG. Zeilmakers. VALK's I 1 IS iff ia in. I In „De Groene Klok" J. BORS JES, Zlldam Cl 0, AlKntaar. b. z. 8. als flinke JONGEN, I. Zit- en r zlt-slaapkamer iet pension. BERGEN. Iedor nummer zal bevatten Bijzondere attractie Schoersalon H. HAIJTEMA Pz. - Hoogstraat 16 - Alkmaar. CINEMA - AMERICAIN. Mplenzeilen, - Scheepszeilen, Debkléeden, Dorschkleeden en alle Scheepsbenoodigdheden Snaarmanslaan 133. J. v. HANEGHEM, - bereid uit do beste kwaliteit Inlandscho Tarwe, Belangrijk Bericht!! CATZ's Levertraan LEERAAR IN HET DANSEN a.d. Cadettenschool Alkmaar zal ter inschrijving en regeling der lessen, zitting houden in een der zalen van de Harmonie, op Woensdag 10 en 17 Sept. Kapitaal en Resorvon f 7,500,000 TE KOOP Bioscoop NOVUM, Laat 120. Wa verwachten enorm bezoek. Bespreekt uwo plaatsen II DIENSTBODE DAGMEISJE, een net meisje, een nette werkster. eon nette dienstbode, Kantoor. Notaris H. B. GOTTMER to Obdam. 2 platte WAGENS, Het juiste adres Speciale berichten Eigen Telegrammen Financiëele Voorspelling Kroniek Revue der Financiëele Pers Beursimpressies Finapciëele Brandnetels, die ehorm prikken. Abonnement f 2,50 per jaar. li f 1,55 por K.G. J. v. Haneghem, Kinderwagen Belangrijk Bericht. Y. Gulik, onderwijzer, - Mulder, kassier,- Amoureus, deurwaarder, Bespreekt üwe plaatsen, want 't zal storm loopon, Het oudste en beste adres voor is en blijft steeds ZAADMARKT 76. Opgericht 1848. Alkmaarsch Bioscoop-Theater. a.h. Kon. In»t. v.d. Marine Wlllemeoord Den Helder a.d. Kon. Mil. Academie Breda a.d. Marine Adaplrantensohool Dordrecht Leeraar v.d. Malntlenklasse v.h. Conservatorium der Ml|. tot Bev. der Toonkunst Amsterdam van 1 7 uur. KANTOOR ALKMAAR, voorheen J DF LANGE C.Jzn. CREDIETEN, COUPONS Een klampje best gewonnen Hooi, een Flattewagen en een Hand* knr, heide voor Ket, en een Vlug- loopeude Het met tnlgen, bij j. VERMEULEN d. Omval. DEPOSITO'S, EFFECTEN. BELANGRIJK BERICHT II Hierbij deelen we mede, dat ons programma voor deze week door de keurlngs-commlssieleden de Heeren ll. t. VAN HKGHUKN, Kleermaker, I., ll. OHO A 91, Assuradeur, A. I». F. J. NOOUOD1JN, Doctor, zoodanig Is goedgekeurd, dat de Burgemeester verlol heeft gegeven het programma te vertoonen. O.a. Rechters, Professoren, Doctoren, Advocaten, Domlnee's, Pastoors, Leeraren eu zelfs kinderen der Christelijke of Kath. school kunnen nu tuet zlelsgeruitheld ons théater bezoeken. MevronW MOOLENBURQH Schelphoek 17, vraagt tegen 1 Nov. een flinke en voor direct een net niet beneden 15 jaar. Zich aan te bieden 's avonds na uur. Vooi direct gevraagd een Adres: Mej. SMIT, Fnldsen 115. MeJ. METZ, Lnngestraat 71, vraagt voor noodhulp ter assistentie In de huishouding en voor Zaterdags Hoog, loon. Gevraagd iri den Haag als meisje alleen, tegen hoog loon. Qoede behandeling verzekerd. Br. ouder lett. S Pension „Het Witte Huis", a/d. Schoolstraat te Bergen. Een burgerjuffrouw Br. onder no 1652 Boekh. K. TER BUR®, Koorstraat 1, Alkmaar. WED. uit de nette burgerstand zoekt betrekking als bij ecnlg HEER of DAME. Brieven onder letter Q 815, bur. v. d. blad. Aan de Fabriek van Verduur zaamde Levensmiddelen worden Men wende zich tot den Fabrleks- chef.FABRIEKSWEQ Er wordt plaatsing gezocht op een Kantoor voor een JONOEN van 14 jaar, een goede hand schrij vende. Brieven onder lelt. 0 821, bureau van dit blad. b(j 0. v. d. PLAS, Bsrgcsa (N.H.) Voor direct gevraagd een leeftijd 15 a 16 jaar, bij J. OEELS, Ritsevoort 23, H. gevraagd, Adres: SMIT, Wilhelmlnalaan 468, Bergen (binnen). TE J!UUK tegen IS Nept,, op eersten stand. Te bevragen H. WOUDSTRA, Ritsevoort. OEVRAAOD tegen 1 October door lieor, netto Brieven met prijsopgave onder letter M 819, bureau van dit blad. TE KOOP, machinaal gectorscht, bij D. Hartland, eiland Koedijk, TE KOOP, ongeveer 2 jaar oud, zeer geriefelijk ingericht, op goeden stand, direct te aanvaarden, prijs f 7000.—. Eigenaar: P. v. GRUNNINQEN, Tuindorp, Heiloo. zal Dlnndag 7 October 1010, 's namiddags I ure, In het Café „H1LBRAND" te BERQEN publiek verknopen i met Zo uilxon, [VerkplautM en Ur«u„ aan de Stroomerstraat te Bergen (N.H.) en aldaar ka dastraal bekend In Sectie A Noa. 2014, als Huls, Zomerhuis Werk plaats en Tuin, gr. 8 A. 54 c.A. 2015, als Huls, Zomerhuis en Tuin, gr. 2 A, 50 c.A. 2016, als Huls, Zomerhuis en Tuin, gr. 2 A. 42 c.A. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Eigendom vau den heer P. A Mettaelaar. TE KOOP 1 4000 pond en 1 3000 pond draag vermogen. bij M. BEERS, Rijtuig en Wagenmaker, Achterweg. TE HOOF, te bevragen bij L. G. OUDT, be- eedlgd Makelaar te Alkmaar, een met TUIN, te zamen plm. 1000 M.a staande ts Heiloo, spoedig te aan vaarden, 1 OOOO. aan de M1ENT, aanv. 15 November, VOOR Onafhankelijk Financieel Weekblad, geredigeerd door Mr. S. H. van Perlsteln. Op gevaar af, haar ernstig karakter in de waagschaal te leggen, heelt de redactie gemeend, goed te doen, in de „FINANCIEELE REVUE" geregeld een groot aantal origineele, financierde karikaturen te doen opnemen, geteekend door Landré, Rot, Rotgans en andere bekende karika turisten. Het eerste nummer van de „FINANCIEELE REVUE" bevat o.m. oen artikel, dat voor hlle belastingbetalers van zeer groote waarde is. Wie belang stelt in of belang heeft bij de beurs, groote bezitters en kleine bezitters,, belastingbetalers, renteniers, speculanten, politici, burgers, boeren, zendt ons allen Uw kaartje <-ii wy doen U omgaand een gratis proefnummer toekomen. Adres van AdministratieHEERENGRACHT 288, AMSTERDAM. De eerste 5000 Inteekenaren ontvangen allen een prettige verrassing. Losse nummers NIET In den handel. IS BIJ Snaarmanslaan 133. N.B. Bestellingen worden gaarne opgenomen en thuis bezorgd. TE KOOP AANGEBODEN (nieuw model) te koop gevraagd. Br. letter P 822, bur. v. d. blad. blflft oubepaaldon t(Jd goed en lush als w(|n In don kelder bewaard worden. Verkrijgbaar bij onzen Vertegenwoordiger Hierbij deelen wij mede dat Ons programma voor deze week door de Keurings-Oommissieleden de Heeren zoodanig is goedgekeurd, dat de Burgemeester ons verlof boeit gegeven bot programma te vertoonen aan o.a. Professoren, Doctoren, Reohfars, Advocaten, Dominee's, Pastoors, Leeraren enz. Zelfs Kinderen der Chr. Zondag scholen kunnen nu zonder ziclsbederving ons theater bezoeken. DE DIRECTIE. Ondergeteekende heeft bij deze de eer te be richten, dat hij vanaf heden een handel begint In Hopende door vlugge bediening en 't leveren van prima kwaliteit veler gunst waardig te worden. Aanbevelend, vooi been bediende Flrmn 1IUKGEH. Hierbij deelen w\j het geachte publiek mede, dat de keu ringscommissie hare werkzaamheden is begonnen en dat ons programma door de Heeren A. P. L. v. n. BANDEN, Pater, J. ZWARTEVEEN, Hoofdonderwijzer, F. H. RINGERS Jn., Timmerman, zoodanig is goedgekeurd, dat d« Burgemeester ons verlof heelt gegeven, bet programma te vertoonen aan prolossoreu, doctoren, rechters, advocaten, leeraren, pastoors, predikanten enz. enz. Zells kinderen van streng katholieke oi orthodoxe huize, kunnen nu zonder zielsbederviug ons theater deze week (bezoeken, Voor de te verwachten toeloop is plaatsbe spreking dringend aanbevelen. DE DIBEOTIE. Speciaalhuis van Kruideniers- en eerste kwaliteit Grutterswaren. Krenten Ct«. p. pond 60—05 Rozijnen zónder pit Appelen Prulmedanteii Perziken Abricozen Beat groot gort Eerste kw. grlesmeel Havermouth Best Qruttemeel 00-100 120 100—120 100-120 150175 30 40 28 30 Quaker Havermout per pak 37Va Sago Aardappelmeel Maïzena (Duryea) (Honig) Sunlight zeep Sultana Delta Dubbel blank Zachte zeep per pak 42J/a 37i/a 171/2 22 20 64 50 50 per pond 45 per flesch f 1.83. De aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Blnnenlandseho Credlelbrlovon, waardoor In ruim OO plaatsen In Nederland goldori Iranoo kunnen worden opgenomen. DE flllfCIEELE DE7DE Koopsom billijk. Adres Wed. A. O. BLAAUW, Zllverstraat. BIER. H. O Cta. 30

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4