irsdhc Courant GÉ DGl llllktGI. Honderd Ben oo Twintigste Jaargang. Maandag 8 September. VEKGADE1UNG van den Gemeenteraad JParysciie brieven. Stadsnieuws. FEUILLETON. Kunsten en Wetenschappen. Sport op DINSDAO 9 SEPTEMBER 1919 des namiddags 1 uur. Punten van behandeling: 1 Vaststelling der notulen van de vorige vergadering. Mededeelingen. Inge komen stukken. 2 Benoeming van een wethouder. 3 Herbenoeming van een waagnieester (Bij lage No, 143). 4. Voorstel van B. en W. tot uitgifte van' gond in erfpacht. (Bijlage No. 141). 5. Alsvoren, tot uitbreiding van het to neel ter gemeente-secretarie. (Bijlage tv 144). 6. Alsvoren, tot onderhandsche verhuring van het perceel Ridderstraat No. 10. (Bij- lage No. 145). (Van onzen Parijschen correspondent). (Nadruk verboden). Parijs, 1 Sept. 1919. Van wat groote-stads-menschen enz. In een zonnig paviljoen met op 't Zuiden twee kleine blijde kamers vol Spaansche an ti.-ke meubelen en op 't Noorden een groot hoog atelier met een tuintje vol ouderwet- sche bloemen, woont een van mijn beste vrienden, een Spanjaard, Boulevard Arago. Het is ean dier interieurs in Parijs waar de eenvoud van het edelste gehalte is, omdat zij de winst is van een volkomen gezuiverd raf finement, waar de vriendschap het warmst is omdat zij getuigt van een kameraden voor keur van een alleenlevend mensch, die vanuit zijn nobele eenzaamheid zuiver en met bezin ning zijn goede vrienden koos en ze daar door ook den rijken gloed' van zijn Zuidelijk kunstenaarstemperament en de hinige vroom heid van zijn beschavende ziel niet meer be hoefde teverhullen. Het is kortom de woning van een zeer menschelijk en goed kunstenaar. Boulevard Arago Op honderd meter afstands achter een grauwe gevangenismuur werd daar deze week een man geguillotineerd. Roofmoorde naar Voor mij zijn deze 'wee omheinde plaatsen van Boulevard Arago- Vi schilderspaviljoen en de gevangenis!.of de -symbolen van het hoogste menschel"1' cu de diepste inen- schelijke ellende. Zij liggen vlak naast elkan der, zooals alles in Parijs dichtbij elkander ligt; vreugde en droefheid, reinheid en de- pravatie, verheffing en inzinking! Omdat wij dat allen weten in Parijs, allen zien, of wij willen of niet: de grootste con trasten in de menschenlevens, omdat wij hier allen eizn hoe hevig, hoe ingrijpend het groo- tcstadsleven de menschenkinderen hanteert als zij de macht niet in zich hebben zich op te richten en vrij te maken vanuit de bezoede lende sfeer of zich te pantseren tegen de om ringende funeste machten, hoe smartelijk het leven is voor wie zich verliezen in de hel der roote stad, voor wie geen heil meer zien omdat ze eenmaal de kracht misten daartoe, het zuivere inzicht niet hadden of den groei der evolutie niet ondergingenomdat "wij dat allen weten hier in Parijs, allen zien, en omdat wij dan, die ons in geestelijken zin met veel moeite, juist zooals mijn Spaansche vriend, eindelijk een soort van zonnig pavil joen gesticht hebben, te allen tijde beseffen hoe dicht de ellende des levens onder onze muren kruipt, zoodat wij de oogen niet im mer kunnen en mógen afwenden in zelfge noegzaam isolement, omdat wij Pariizenaars dit groote wroetende leven zoo dichtbij en eiken dag om ons heen voelen, zijn wij: de menschen die we zijn, zijn wij groote-stads- kinderengroote-stads-kinderen, wat ont vankelijk, wat teruggetrokken, wat sentimen teel, wat cynisch, wat geïnteresseerd en wat moe, wat geanimeerd en wat weemoedig, zijn wij groote-stads-kinderen, wat critisch en wat lankmoedigvan die lankmoedigheid, die te eener zijde aan banale onverschillig heid grenst en te anderer zijde aan een zui ver, Christelijk medelijden Ook daarom vooral is het pavillioen op de boulevard Arago mij lief, omdat de deuren naar „het Leven" er niet angstvallig gesloten zijn Maarkunstenaars zijn nog wat anders dan alleen maar „groote stadskinderen" en de minderbedeelden onder hen lijden gewoon lijk meer onder veel dingen des levens, omdat ze hun voelhorens niet in het beschermende slakkenhuis der zelfvoldaanheid, terug kunnen trekkenomdat het hun onherroepelijke le venstaak nu eenmaal iste voelen. Oit g rt twee plaatsen van boulevard Arago in de omheinde gevangenishof en het achiw niet omheind is en dat ramen üu „de kanteen Laat ik ook maar eens zoo wat in 't rond kijken: Wat behelst mijn kroniek van deze weck ;- Gisterenavond is generaal Perhing afge reisd en het vofstelijk hotel op de Avenue Montaigne staat leeg. Het quartier is er weer in zijn oude voorname rust ingeslapen, geen lange grijzfi-legerauto's meer, geen si de-car's", geen geloop en gedraafMet generaal Pershing vertrok van hier het symbool van het dadenrijke Amerikaansche volk, dat in een schoon, haast primitief, élan, Fransche volk is komen helpen met rijke lijken materieelen en eenvoudigen moreelen steun. „Haast primitief" zeg ik. Inderdaad is dit de indruk die velen dezer overzeesche strijd makkers hier in het gecompliceerd Parijsch stadsbestaan maakten. Was er iets weinigs geraffineerds al in de grove luxe van zijde en verguld van Pers hing's paleis, het typische leven en streven van den „soldier" of den „sailor", von den „boy" kortom, was ook van een beminnelijke naïviteit veelal. Het zijn mannen van de daad, deze weinig gecompliceerde Amerika nen en hun organisatie was vooral op den langen duur in orde. Hun geweldige leger- voorraden, nu aangekocht door het Fransche gouvernement, bestaande uit auto's, kleederen, dekens en voedingsmiddelen in onzen hoer veelheden, zullen ons hier goed te pas komen tegen den winter, nu door de droogte de oogst verdord is voor een groot deel en nu door allerlei omstandigheden o.a. ook al door de kolenschaarschte en achturendag de pro ductie nu juist niet je dat zal zijn. Pershingdie hem. eenmaal zag behield de overtuiging van een man gezien te hebben. Kloek, helder en wat de Engelschman noemt: „straight" en zeer gewaardeerd hier. Eu de Amerikaan in 't algemeen? Zonder eeni ge aanmatiging met slechts een volkomen ge billijkte trots op de „nationale daad" was de eenvzoudigc Amerikaan hier meer gezien bij den fijn bczintuigden Parijzenaar, dan de Engelschman. Dit is ook in de Pers zéér duidelijk merk baar. De dankbaarheid jegens Amerika dat hier behalve de groote oorlogshulp nog allerlei vredesarbeid praesteerde, als brug genhoofd, spoorwegconstructie, stations- bouw, etc. etc. is groot, en oprecht. Er waren onder de Amerikanen ook tame lijk ruwe elementen en niet voor niets was de Amerikaansche politiemacht in Parijs zeer sterk. Maar de meerderheid der soldaten be stond uit gemoedelijke goedhartige kerels, gewoon veel geld te verdienen met hard wer- kenen gewoon het adardoor terecht materi eel ook goed te hebben.. Veel Parijzenaara komen al terug uit de verschillende badplaatsen. Zij vinden een klein inconiviënt weer in het steeds minder comfortabele leven van Parijs. Het is da: vanaf 12 uur 's middags de taxi-chauffeura geen „vrachtje" aannemen tot half twee De prefect van politie had deze termijn terecht op een half uur later gesteld, gedachtig aan de vele bureaumenschen die juist om twaalf uur een taxi noodig hebben; allerminst uit louter luxe. Echter het chauffeurs-syndicaat decreteer de anders. Typisch teeken des tij da waar „elk het zijne" zoekt waar 't ware communis tische gevoel verder dan ooit te zoeken is. Het schijnt 't gewone psycbtsch verloop te zijn na een oorlog; 'n soort algemeene depra- vatie, wat overal aan te merken isZelfs aan de toiletten" zegt een kleine Parijsdie kroniekschrijfster en zij vergelijkt de tegen woordige wel zéér libertijnsche jurkjes met de haast even lichtzinninge Directoiremode. Ik weet het nietGisteren heb ik „la Fille de Madame Angot" gezien. Maar dan prefereer ik toch altijd nog boven die weinig gedistwgueerde Merveilleuses met hun split- rokjes de kleine fijne kortgerokte Parisiennes, die nu met zoo'n heerlijk goud-rozig teint uit hun Deauville teruggekeerd zijn en die hope lijk nu «en Wssche zilte sïear meebrengen zul len in de groote stoffige Metropole: Parijs. STéFAN. Door Charles Garvice. Vrij naar het Engelsch. 22) Hij hield zich zoolang hij durfde in haar nabijheid op; toen ging hij naar de bibli otheek om een paar rekeningen na te zien: maar zijn hoofd gloeide, zijn hersens waren als een kluwen wol, en weldra verliet hij het huis en liep snel naar het park. Daar liep hij, in het bezit van het testa- men, met Constance's toekomst in het holletje van zijn hand en toch was hij machteloos. Zi, zou misschien trouwen met lord Dollington. Of zij dat deed ja of neen, hij, Lycett Cray- son, was een nul, iemand waar niemand reke ning mede hield. Hij kwam in het bosch en bezwaard door den last van zijn gedachten viel hij neer op het gras op een afgelegen plekje. Een oogen- blik daarna hoorde hij geluid'van voetstap pen tusschen de struiken; hij keek op en zag sir Ralph door het bosch loopen. Hij rookte een zware sigaar en liep met gebogen hoofd en de handen gevouwen op den rug. Wel was het vreemd, dat hij staan bleef dicht bij de plek waar Lycett zaf, verborgen door het kreupelhout, en ging zitten op een omgeval len boomstam. Lycett was hioegenaama niet verlangend het gesprek van zooeven met den lord van Desbrook voort te zettenzoo bleef hij stil zitten en wachtte tot sir Ralph zou heengaan. Maar daar hoorde hij het geluid van paardenhoeven op het mospad en Con stance kwam aanrijden. Sir Ralph zat zoo rustig en stil, dat zij vlak bij hem was voordat zij zijn tegenwoor digheid bemerkt had; het onstuimige paarc schrikte en richte zich op en als Constance niet stevig in het zadel gezeten had, zou zi. er afgeworpen zijn. Ralph stond op en greep den teugel. „Het spijt mij", zei hij. „Ga je rijden? Waarom heb je me niet gewaarschuwd?" „Ik wou alleen zijn", zei Constance. „Dat begrijp ik. Om over de zaak na te denken. Ben je tot een beslissing gekomen?" Zij zag op hem neer, fier en koel. Zij was niet tot een beslissing gekomen; maar zijn vraag dwong haar. „Ja", zei ze, „ik zal Clarence aannemen." De roode streep gloeide in sir Ralph's oogen, maar de neergeslagen oogleden ver borgen het. „Mooi zoo!" zei hij streng. „Ik geloof, dat je gelijk hebt. Het is een goed huwelijk. Hi zal zeker een goed echtgenoot voor je zijn, daar twijfel ik niet aan. Constance beet op haar lip en raakte on willekeurig het paard aan met haar spoor. Zij had in dagen niet gereden en het dier was nog frisch; het steigerde en sloeg met het been, zoodat het dier sir Ralph aan zijn schouder raakte. Hoe sterk sir Ralph ook was hij viel. Constance dacht, dat hij aan he hoofd geraakt was. Het bloed stroomde haar n^ar het hoofd, haar hart bonsde alsof het uit ham lichaam sprong Zij gleed uit het zadel en stond oogenblikkelijk naast heim. „Ralph!" klonk het van "sar lippen, die plotseling spierwit gewordt 'reu. „Ben je bezeerd? Zegl Spreek!" Haar geheele lichaam beefde, haar mooie oogen waren welsprekend genoeg. Hij stond op en greep haar bij den arm: „Ik heb mij niet bezeerd Constance!" Zij keken elkander aan; hij haalde haastig adem en pijnlijk; het was of haar hart plot seling stil stond. HERBENOEMIbrQ, NVAAiGMEE STEIL B. en W. «teilen den r'aiaid voor opnieuw te benoemen voor dén tijd' van zes Jaren, in gaande 17 ÓtotWbw tot waarmees ter, don. heer NI AL O» Bijl, laatstelijk benoemd hij uw besluit van 1.6 October 1018, onder gehouden- beid zich in die betrekking to gedragen naar de bestaande- of nader *a*t te stollen Veror- idl' niqgen en instruction. ONDERHAND SCJILE VERHURING VAN LLliT EEROEEL RIDDERSTRAAT, Na 10, B, ©n WL stellen den raad) voor bet volgen- -de besluit to nomen: De Raad der gemeente Ai,kmaar, Overwegende, dat Helena Fruneisea Var- imeeren, weduwe Hondrlkus Adolphus- van: don Biohelaer, winkelierster', winnende alhier, heeft, verzocht het Woon- en winkelhuis aan de Ridderstraat, wijk Aj, No 10, ih deze ge meente, hetwelk bob 1 November a.si. voor een huurprijs van 850 -per jaar aan cLe verzoek ster ia verhuurd, .opnieuw van de gemeente te jaarsmogen huren voor een hnursom Van 360 per jaar 'Overwegende, -dat «en huurprijs van 860 'a jaar» billijk mag woTden geacht j Gelet op art. 104 «uib o. der (luuitwu cwet j Besluit: pereeel Ridderstraat No 10 opate'* - 'vdl ditmaal tl 4 1 Mei 1021 onderhands to var- huirea aan Helena Erancisoa V-urn - de we Hendrik'!;# Adclphu# yam. dc Bieb'" lser, toot ooa huurprijs vtm 3C0 pc. onder da nader 'door Bu-.jamaoatar en Wet houders va»t to «tollen voorwan;Jeu, sullende de huur gerekend) w.oirdna in) te g&ani op 1 November 1810. UITBREIDING PERSONEEL TEE ÖEORBTAIüEl B, en W. stellen den raad vpocr .artikel 1 dor Verordening tot regeling van den rang, het getal en de zoldiging van do ambtenaren ter geanean te-Beer© tar in (Gemeen tebls-d No. 004) te wijzigen in dier voege dat, mat behoud van hét -aantal OTJunat-oommiesan" worde inge last: een commies, met dien verstande, dat het tijdstip der bevordering aan Burgemees ter en Wethouders worde overgelaten en met de vaststelling vain het aan daien rang ver bonden aalaria worde gewacht, totdat -de voor stellen 'dar gaünrisgommksie zullen worden behandeld. AFSTAND VAN GROND IN EiIfFAOUT. Bi. on Wl dtoUen den raad) voor om te be slui ton: aam de af-deeling Alkmaar vain de Noord- Hollandsche Vereeniging „liet Witte Kruis", heb bovenomschreven stuk gemeentegrond in erfplaeht uit te geven Vfcor den tijd van 20 jhren en 5 maanden, ingaande 1 Januari 1020 en eindigende 21 Mei 1040, onder bepaling, dat L jiaiaxlijka op 1 Juni, voor het asrst op 1 Juni 1020, ton kantore van den gemeen te-ontvanger ©ene som van vijftig.cents aan die gemeente worde betaaidj 2, de erfpachter betaalt dé 'kosten der op te ma'ken akte en die vallende op de over schrijding Van dia erfpaehtsresht in de kadastrale legger sj 3. lallo werkzaamheden aan het in dien grond gelegen riool to ailllan tijde moeten1 worden toegelaten, zonder aanspraak op eenige vergoeding te kunnen diosn geldla, A. A. V- Y. Het aantal vereenigingen hier ter stede is met één vermeerderd: Zaterdagavond j.l. is opgericht de A. A. V. V. (Alkmanrsche Alge meene Verbruikers-Verecuiging). Een aantal belangstellende dames en hee- ren hadden aan den oproep van de voorloopi- ga commissie gehoor gegeven. De bovenzaal der Unie was tlink bezet. Na opening der ver gadering werd een rapport voorgelezen, waar in uiteengezet werd wat de voorloopige com missie tot heden had verricht, In verschillen- de plaatsen waren inlichtingen gevraagd over bestaande Coöperaties, Consumenten- en Ver- bruikersvereemgingen. Er was geconfereerd met het bestuur van „Ons Belang" te Alk maar, dat den dank der Commissie ontving voor fijn openhartige bereidwilligheid, met de Slagers-Coöperatie eu met de Üonsumeu- ten-Vereeniging te Assen. Als doel zat bij de commissie voor: a. goed koop en degelijk koopeu onder behoorlijke controle op prijs en kwaliteit; b. niet te wer ken mef aandeelen, o«vr al te /aak geno men louter om de dividenden; c. de veoreeni- ging niet dienstbaar te maken aan oenig poli tiek belang. Volgens deze lijn worden of zijn reeds in een 40-tal plaatsen van ons land consumen ten-vereenig ingen opgericht en na ampele bespreking en grondig onderzoek kwam het der commissie het meest gewenscht voor, de vergadering voor te stellen, ook hier een Va- brui kersvaeeniging (niet op coöperatieven grondslag) te stichten. Het, was haar gelukt, in Alkmaar leveranciers van bijna alle dage- lijksche verbruiksartikelen op haar hand ie krijgen; verschillende voorbeelden van be langrijke onmiddellijke korting op de prijzen werden genoemd. Na eenige discussie wad tot de oprichting ovagegaan en op voorstel van den heer Ver- kuyl liet bestuur der voorloopige commissie als bestuur der vereeniging gehandhaafd. Dit bestuur bestaat dus uit! Voorzitter, de heer H. van Drunen; 2e voorzitter de heer D. A. Wittop-Koning; secretaris de heer W, Wijker; 2e secretaresse mevrouw Huizinga— Boyengapenningmeester dè heer A. Ladage. waar uit den aard da zaak het bestuur nog niet alle inlichtingen kon verstrekken, welke sommige aanwezigen gaarne reeds staande de vergadering leidden ontvangen, ontspon zich opnieuw eenige discussie en va- lieten enkelen de vergadering. Daarna werden de voorwaarden medege deeld. Daar de Vaeenigmg dient te kunnen beschikken over een zeker bedrag ter bestrij ding der oprichtingskosten enz. zal een pro gressieve storting in eens als entree worden 'geheven: Van belastbare inkomens beneden 1000 11000-1500 2; 1500—2000 3; 2000 —2500 5; 2500--3000 8; 3000—4000 12; boven 4000 5. Bij overplaatsing of overlijden wordt liet jedrag teruggeven; ook bij uittreding, doch m dit geval niet in de eerste drie jaren. De jaarlijksche contributie bedraagt 1. Alle aanwezigen gaven zich als lid op, tawijl een tiental heeren zich bereid vaklaar- de, de ledenlijsten zooveel mogelijk te comple- teeren. Waar op sommige plaatsen ia gebleken, dat anderen de dupe wérden van de oprichting vani Ambtenaren Consumenienvereeuigingeu, werd besloten ook nijAambtcuaren als leden toe te laten. Zoodra de ledenlijsten bij den secretaris zijn ingekomen en de sterkte ia vastgesteld, zullen voor de verschillende vabruiksartike- len commissiea van drie uit de leden worden gekozen, zooveel mogelijk da zake-kuudigen, ontvangen de leden bewijs van lidmaatschap, alle noodige gegevens enz en zal de ver eeniging terstond beginnen te werken. De alndelijke vergadering te Utrecht, uit geschreven door de Consumenten-Vereeniging te Assen, 16 Sept. a.s. zal door den secre taris worden bijgewoond. Ta wille van moge lijke uniformiteit zal met het opmaken van reglementen en statuten, waarop Koninklijke goedkeuring zal worden aangevraagd, tot zoolang worden gewacht. Volgens advertentie in dit blad kan ieder zich als lid der vereeniging aanmelden bij den secretaris, den heer W. Wijka, Va- dronkenoord 93. ALKM. BAD- EN ZWEMINRICHTING. Van 31 Augustus tot en met 6 September zijn genomen door heeren 578, door dames 264 en door onvamogenden 16 baden. To. taal 858 baden. Hoogste temp. 66 gr,, laagste 62 graden. „DE KONING 'SCHAAKM AT." Dit is de titel van de fantastische film, die deze week als hoofdnummers in het A. B. T. wodt vertoond, 't Is inderdaad weer eens wat anders dit filmspel van één da Italiaansche fabrieken. Naar aanleiding van een op de club ge. speelde schaakpartij, vertelt éen der leden een geschiedenis, die te vergelijken is met een schaakpartij met levende stukken. De koning in dit spel is Prins Roland, die vooral in he rijk der vrouwen; zoovele veroveringen maak als hij wil. Alleen de hertogin de Frandosi weerstaat hem, wat natuurlijk prins Rolauc aanwakkert in zijn veroveringsplannen. Een tooneelspeelster, die zeer sprekend op de hertogin gelijkt, doet den prins een oogen- blik gelooven, datliij geslaagd is. Maar hi; bemerkt zijn dwaling en de „koning" gevoel zich „schaakmat." Na een mooi gespeeld af. scheidstooneel gaan prins en hertogin elk hun weg. Alleen de hainnering blfijt. Telkenmale is er natuurlijk gelegenheid to 't Haten zien van prachtige (jooc 4ea Cu vat deze gelegenheden heeft de filmfabriek ruim schoots gebruik gemaakt. Verder is een bij zonderheid dat ten dame van beogen adel ïaar medewerking heeft valeend. De Gravin Georgina Dentice di Frasso speelt n.l. de rol len van de hertogin en de tooneelspeelster. De jelooning die haar door de fabriek werd toe gekend, schonk zij aan de gewonde Italiaan sche soldaten, Prins Roland wordt uitmun- endi vertolkt door Luigl Serventi. Als geheel een interessante film. Vooraf gaat een aardig jljprogramma. „Constance," zei hij nog eens. „Kon het je schelen, kon het je schelen of ik gekwetst was? Waarom? Wij zijn toch geen geen vrienden. Maar het kon je wel schelen 1 Con stance, waarom kea je*je om? Kijk mij aan! Lieveling ik ik heb je lief 1" Constance deinsde taug. Hij had a de woorden heftig uitgeworpen, hartstochtelijk. Zij vervulden haar met een waanzinnige vreugde, maar met een zeker gevoel van vrees. Zijn oogen gloeiden rood, zijn lippen beefden. „Ik heb je lief! Vasta je mij? Het besef is pas tot mij gekomen. Ik dacht, dat ik je haat te. Maar het was liefde! liefde! liefde! Kijk zoo verschrikt niet. Het is zoo plotseling, niet waar? O hemel, ik ben blind geweest! Ik heb je zeka lief gehad sedat den easten avond dat je als visioen voor mij stond Kom bij nïij r Zij ging nog mea achtauit, nog steeds met zoo iets van angstmaar die angst ging gepaard met een vaag, een oneindig gevoel van vreugde. Zij was teruggedeinsd voor zijn ruw aangrijpen, en toch verlangde zij, dat nij hpT weer flpod „Hoor je het wel?" zei bij. „Ik heb je Hef, mijn lieve meisje! Het zachtste, reinste, edel ste meisje dat er op de waeld bestaat. Wat eenb linde gek ben ik geweest! Ik heb er te gen gestreden, maar het is er al dien tijd ge weest, dat gevoel voor je. Houd je van mij Kan je van mij houden? Je weet hoe ik ben ruw en hard, waeldwijs en onwaardig. Maar ik heb je lief, Constance O hemel Ik heb je zoo liefIk ben een blinde gek ge weest. Het was die vraag van Clarence, die mij licht gegeven heeft. Jij de vrouw van een anderen man! Dan zou ik je nog liever doo- den! Je moet de mijne worden. Versta je mij Ik zeg, dat ik je liefheb! Wat heb je mij te zeggen? Voor den dag er mee! Maar ik waarschuw je: ik neem geen weigaend ant woord aan. Als je mij zoo niet liefhebt, dan zal ik je wel leeren lief hebben. Zulk een lief de als de mijne duit geen weigaend antwoord. Kom hial" Hij greep haar bij de hand en trok haar naar zich toe. Constance wilde weerstand bie den, maar haar wil scheen als vlas voor het vuur. Onwillekeurig kwam zij nada en zijn sterke armen waden om haar heengeslagen, zijn groote handen grepen de hare vast „Nu zeg mij de waarheid," zei hij met de dipe stem, die zij zoo goed had leaen ken nen, „kan je mij liefhebben, Constance?" Haar trots voade een zwaren strijd, maar haar hart was sterker dan haar trots. Zi. boog zich voorover naar zijn breede borst; zijn armenomsloten haar nog vastahaar gezicht was vlak bij het zijne. Hij boog zijn hoofd nader en kuste haar. Zonder dien kus zou zij mrischien weer stand geboden hebben; maar die kus scheen al haar kracht weg te nemen; half onbewust fluistade zij, o zoo zacht, v, int zijn armen omsloten haar zóó vast, da' zij haast niei spreken kon: „Ik heb je lief, Ralph!" Hij drukte haar tegen zich aan, zoodat zijn armen haar haast pijn deden. „Heb je mij lief!'' riep hij uit. „Hemel en aarde, het is te heerlijk, te zalig om te ge looven! Jij, zulk een lieve, zachte engel, wat zal ik doen om mijn liefde uit te drukken?" Zij kreeg haar stem terug. „Zeg alleen: ik heb je lief. Dat is ge noeg." „Ik heb je lief, Constance 1" herhaalde hi als een school jongen, maar met hartstocht in zijn stem en oogen, clie de hare zochten, smee kend, zegevierend!" Er was een oogenblik stilzwijgen. Een me rel zong in den nabijzijnden boom. Voor hen scheen fie beele natuur te zwijgen en te luis- taen. Zij Wfiffcn atlc ii In Góds sdioone we- TOONEEL. In de maand September beginnen de ver schillende gezelschappen weer met het pu- iliek naar de schouwburgen te lokken. Men can wel rekenen dat 1 Sept. het selzqen weer leglnc. Er hebben weer heel wat veranderingen plaats gevonden in de samenstelling der ge zelschappen. De combinatie Heljermatis-Musch-v. d. Horst is uit elkaar. Heijermans alleen is nu directeur der NL V. Tooneelvereeniging. Musch' en v. d. Horst hebben nu hun zetel in de Stadsschouwburg van Haarlem met hun Schouwtooneei". Hef „Ned. Toon eel" heeft goede krachten verloren. Royaards gezelschap is kleiner ge worden. Hubert la Roche b.v. is bij de Rotter dammers, Eliaa van Praag bij Louis de Vriea, Sophie de Vries bij 't Schouwtooneei enz, Heijermans opende het seizoen met „Nummer Zeventien" een blijspel van Rössler (schrijver van de Vijf Frankforters, dat men zich mis schien nog herinnert van de mooie opvoering bij Royaards.) Heijermans heeft dit stuk yo< ons land bewerkt en behaalt er dank zij 't spel van Kreeft als koning Christiaan XVII en Nico de Jong als „kruier 17v veel succes mee. A.s. Donderdag treedt het gezelschap op in de Stadsschouwburg met „Klein Êyolr' van Ibsen en wel in de volgende bezetting: Allmers: J. D. Lobo, Rita zijn vrouw. Riï'i Hopper, Eyolf hun kind: Greta Gyswijt, Asia Allmers: Tilly Lus, Borghem: J. v. d. Poll, Het Ratten vrouwtje: Emma Morel. Na enkele reprises van „Pygmalion", „Spoken'* en „Helden" heeft het Ned. Toonee! Zaterdagavond! voor 't eerst opgevoerd: „Hooger Leven" een blijspel van Herman Suderman. Louis de Vries opende met een succeaklucbt van de Hernnfelds n.l. „Prelstein's erfenis. „Het Schouwtooneei" te Haarlem deed zijn entrée in de Stadsschouwburg met „Het Wc- derzijdsch Huwelijksbedrog" van Langendijk. Dit 18e eeuwsche stuk had vooral door 't fij ne spel van Jan Musch veel succes. Als 2de stuk hoopt dit gezelschap spoedig op te voe ren „De paradijsvloek." De Rotterdammers begonnen met het stuk van Zola: De erfgenamen van Rabourdin, dat niet zoo veel tneer.deed. Zij hopen spoe dig een artistieke daad' te verrichten16 Sep tember zal n.l. de eerste opvoering plaais vin den van Vondels treurspel: Jepbta of Offer belofte met Hubert la Roche in de titelrol en Mevr. Tartaud als Filopsie. Zagwijn heeft muziek gecomponeerd voor de reien en aan de geheele voorstelling zal bijzondere zorg wa den besteed. Het belangrijkste tooneelnicuws van "t nieuwe seizoen is hiermee vermeld. O. VOETBAL. HET CONFLICT IN DEN N. V. B. De buitengewone algemeene vergadering van den N. V. B., gisteren in den Haag ge houden, is één van de beste tot nu toe gehou den. Het conflict is met algemeen goedvin den opgelost. Alle eischen der I A. clubs zijn ingewilligd en er heerscht thans weer pais eu vree in den Bond, wat niet anders dan de voetbalsport ten goede kan komen. De vermenging is van de baan. I B. wordt overgangsklasse. Het nieuwe seizoen telt dus 12 één A. vereenigingen. A. F C. komt in de plaats van Hercules. Hercules V. U. C. en Stormvogels kómen In IB. Jaarlijks ruilen de 2 ondersten van I A met de twee bovensten van IB ■- De drie tweedeklasafdeelingen zullen elk bestaan uit 10 clubs. De 'twee ondersten de- gradeeren. Er zal nu natuurlijk een nieuwe indeeling gemaakt worden- ook voor Alcmaria. Zoodra die bekend is komen wij er op terug. reld, alsof de aarde en al wat zij bevatte al leen voor hen geschapen was. Zij lag tegen zijn borst, met haar gezicht tegen hem aan, den ijzeren band van zijn armen om haar heen en haar kloppend hart tegen zijn borst. „Je zult mijn vrouw worden," zei hij en zijn stem brak plotseling. „Groote God, wat ben ik een gelukkig man „Je vrouwherhaalde zij. „O, beste Ralph, het lijkt mij iets onmogelijks! Zoo vreemd en zoo onmogelijk! En wij hebben vanmorgen nog twist samen gehad! Heeft het paard je geen kwaad gedaan Het dia trof je aan den schouder. Ik heb je lief, mijn Ralph, ik kan niet zonder je liefde. En ik ben zoo koud ge west, zoo wreed. Jij hadt altijd gelijk, en ik altijd ongelijk. Maar wij zullen dat alles ver geten. Ik heb je lief. Je bent zoo sterk, je hebt zulk een vasten wil, je bent een echt man en ik heb een serken man lief." „En Clarence?" Zij zag tot hem op en lachte, met haar handje streek zij ova zijn wang, haar oogen straalden. „Clarence!" zei ze met een weifelend lach je. „Wat kan Clarnce mij schelen? Den ge- heelen tijd, zelfs terwijl hij tot mij sprak, wa ren mijn gedachten met jou bezig. En ik wist het niet. Wat \^areii wij blind! Maar nu zien wij. O, lieve Ralph, ik heb je lief!" Hij hield zijn armen nog steeds om haar heen en zij hief het hoofd op, ging op de tee- nen staan want hij was lang en kuste hem op de lippen. Sir Ralph verloor haast zijn zelfbeheer- schiug en toen hij haar tegen zich aandrukte en haar kuste op mond en haren, was het of zijn ziel zich gehel oploste in de hare. Constance trok zich terug, bijna bang voor haar eigen opgewonden varukking. Wordt vervolgd X ill

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5