Kasregister ZAND te koop, Verkoop van kolengruis. A. V N DIEPEN IVovnH'uul iNicnws ingezonden Lillik tui. Boekaankondiging. Rechtszaken. s' W- Marktberichten. Uit de hand te koop HET BELOISCHE ANNEaIONISME. Aan een artikel van mr. Treub in de Toorts, die een geheel (geïllustreerd; num mer aan de „Belgische begeerigheiü" wijdt, ontkenen wij: Wij, Nederlanders, zijn kalme, bedaarde lieden. Wij maken niet veel drukte. Andere volken met meer ontvlambare gemoederen be grijpen van ons volkskarakter niet veel en zijn maar al te licht geneigd onze kalmte voor on verschilligheid, onze bedaardheid voor goed moedigheid aan te zien. Vooral de Belgen, die. wat men ook van hen zeggen moge, niet juist door de zooeven genoemde eigenschappen uit munten, en onder wie velen nog meer hart op den tong dan onder den riem hebben, loo- pen juist wegens deze eigenaardigheid gevaar zich in ons te vergissen. Of wij op de zweven genoemde eigenschappen wel onverdeeld prat mogen gaan, is de vraag, zij brengen ons er toe, wat langzaam te zijn in onze bewegingen en doen ons somtijds gevaar loopen van te laat te komen. Doch daarnaast hebben wij nog een ande re eigenschap waarop wij wel trotsch mo gen zijn, maar die ons toch wel eens parten spelen kan. Wij zijn, al hebben ook wij wel schurken en ploerten in ons midden, een fat soenlijk volkeen politiek man, die ook maar in de verdenking zou staan van rechtstreek- sche of indirecte omkoopbaarheid, zou door zulk een verdenking alleen, indien hij haar niet afdoende kon weerleggen, onmogelijk zijn geworden. Er zijn niet zooveel naties die zich in dit opzicht met ons op één lijn kunnen stel len. Het gevolg van dit collectieve fatsoen is datw ij niet alleen in de rechtspractijk, maar ook in den internationalen omgang ieder voor een fatsoenlijk man of een fatsoenlijk volk houden totdat het tegendeel is gebleken. Ook hierin kunnen gevaren schuilen; als een eer lijk man met een kwartjesvinder gaat kaart spelen, trekt de eerste aan het kortste eind. Nu zal niemand beweren, dat de Belgen onfatsoenlijk zijn, maar als collectiviteit ge nomen, staan hun fatsoenlijkheidsbegrippen toch wel eenige graden beneden de Neder- landsche. De geschiedenis van de laatste maanden geeft daarvan het doorslaande be wijs. Wat België thans bezig is tegenover Ne derland te pogen, is onwaardig. Het zou in hboge mate onbillijk zijn, hierbij niet aan stonds op te merken, dat ook uit de Belgische pers blijkt, dat er een groot aantal Belgen zijn, die dit niet anders gevoelen dan wij.... Maar elk volk heeft nu eenmaal de regeering die het verdient. Indien het Belgische volk de tegenwoordige op landroof uit zijnde re geering aan het roer laat, kan het niemand kwalijk nemen, dat het de politiek dier regee ring voor zijn rekening krijgt. Dit geldt nog sterker voor de regeering zelve; algemeen is de indruk, dat het anexionistische drijven van zekere groepen der Belgische bevolking, zoo goed als alleen door Minister Hymans offi cieel gesteund wordt. In hoeverre dit juist is, is moeilijk te beoordpelenmaar wel zijn er onder de Belgische ministers, die het recht zouden hebben zich die pbeleedigd te gevoe len, Indien men hun toevoegde, dat zij het op treden van hun ambtegenoot van Buitenland- sche Zaken in faun binenste toch klaarblijke lijk goedkeuren. Soit! maar waarom trekken zij daaruit dan niet de voor de hand liggende consekwentie van te weigeren met dien ambt genoot verder samen te werken? Bovendien kennen zij klaarblijkelijk het Nederlandsche spreekwoord niet: wie met pek omgaat, wordt er mee besmet. Of zou de besmetting al te ver zijn gegaan? Er zijn er onder de mij per soonlijk bekende Belgische ministers van wie ik het kan noch wil aannemen. ACTIE ONDEROFFICIEREN. De vergadering van het hoofdbestuur met de voorzitters van de afdeelingen van den Ned. R.-K. Bond van Onderofficieren „St. Martinus" heeft met het oog op de tegemoet komende houding van de regeering met be trekking tot den heerschenden nood, de vol gende motie aangenomen: „Gezien de stelselmatige opwinding, waarin hel korps onderofficieren wordt gebracht; geeft als haar meening te kennen, dat de aard van de actie, die thans onder liet korps onderofficieren wordt gevoerd, den eerbied voor het gezag benadeelt tot schade van het algemeen welzijn, en bovendien het aanzien van het onderofficierskorps naar beneden haalt; protesteert tegen de aanmatiging van de Z.g.n. neutrale Onderofficiersvereeniging „Ons Belang" als zou zij de hiervoor bedoel de actie namens het geheele onderofficiers- korps voeren en: spreekt haar volle vertrouwen in de hui dige regeering uit.' VLUGGE VERZENDING. Dat het internationaal postverkeer geheel is hersteld moge blijken uit het volgende: Een boekhandelaar te 's-Gravenhage bestelde Vrijdag 29 Auagustus een partij nieuwe boe ken te Parijs, welke daar juist verschenen waren. Maandagmorgen 2 September werd de partij te Parijs afgezonden en Dinsdag 3 September n.m. 4 uur, lagen de boeken reeds in de uitstalkast. De betrokken boekhandel deelde nog mede, dat zelfs voor den oorlog van een dergelijke vluge verzending geen sprake was. GEEN OPVOERING VAN „EVA BON- HEUR" TE ANTWERPEN. De correspondent van de Tel. te Antwerpen meldt, dat Herman Heijermans, op een vraag van aen heer Bertrijn, bestuurder van den Nederlandschen Schouwburg, om „Eva Bon- heur" op te voeren, heeft geantwoord met een besliste weigering. Hij grond deze op wat hij noemt „de onwaardige houding van België tegenover Nederland. Zoolang, schrijft Heijermans, een kliek im perialisten oneenigheid zal uitlokken, zal het voor mij noch een voldoening, noch een eer zijn, om mijn nieuwe stukken in België te zien vertoonen. Onze correspondent merkt hierbij op: „Heijermans is slecht geïnspireerd. De impe rialisten, die hij bedoelt, zitten allerminst on der het publiek, waarvoor zijn werk zou op gevoerd worden, integendeel. En zijn over ijld gebaar zal dan ook op geen enkele wijze de Nederland-Belgische betrekkingen ten goe de komen." HYGIëNE ALS LEERVAK. De Ned. Vereeniging van Schoolartsen heeft een adres aan den minister van Onder wijs gericht, waarin z verzoekt de noodige maatregelen a wflfca nemen, onpdat L de wet op het Lager Onderwijs worde bepaald, dat gezondheidsleer behoort tot de verplichte vakken bij het lager onderwijs op de kweek scholen de aanstaande onderwijzers les krij gen in de gezondheidsleer; dit vak op deze scholen onder examenvakken wordt opgeno men; deze lessen daar, zoo mogelijk, door artsen worden gegeven, en verder dat het ge neeskundig schooltoezicht, zoo het al niet verplicht wordt gesteld, zooveel mogelijk moet worden bevorderd, b.v. door de kosten, hiervoor door de gemeenten gemaakt, voor rekening van het Rijk te nemen. UT BERGEN. Op 10 September a.s. wordt een aantal manschappen van het 21ste regiment infan terie uit den Helder op het bewakings-déta- chement te Bergen (N.-H.) gedirigeerd ter aanvulling van het personeel van dat détache- ment. UIT OUDKARSPEL. In de Vrijdagavond gehouden vergadering van de afd. van den Vrijz.-Dem. Bond is met 11 tegen 10 stemmen een motie van afkeu ring aangenomen tegen de houding van het vrijz.-dem. raadslid G. Hart, bij de j.l. Dins dag gedane wethoudersbenoeming. Zooals men weet, had hij tegen het besluit van de vergadering in zijn eigen benoeming als zoodanig bevorderd, UIT OOST'ZAAM. D'e gemeenteraad vaa Oostzaan besloot tot het venleenen van eea voorschot uit de ge meentekas ten bedrage van 162000 voor den bouw van arbeiderswoningen. De gemeentebegr oot'ing voor 1920 werd aan geboden met een totaal van 182,781,98^. aan inkomsten en uitgaven. De heer Onrust (Si IX AL P.) vroeg hoe of de steunregeling van het Armbestuur in de ze gemeente zal zijn als binnenkort het steun comité is opgeheven. Hij zal gaarne zien, dat flinke steun wordt verleend en niet ap de oude wijze, welke het karakter heeft van bedeeling. Dat moet niet plaats hebben en daarom wil spr. een com missie benoemen, welke met het Armbestuur in overleg zal treden inzake het verleenen van financieel on. steun aan behoeftigen. De meerderheid van BI. en W. kian zich hiermede niet vetreenigem. De Voorzitter ia tegen en dergelijke oom- mi*sie, zoolang notg niet gebléken is, dalt het Armbestuur in zijn plichten hieromtrent te kort schiet. Wethouder mevrouw Hofman (U.L.) kan zich zeer goed met de ben'oeming van de com missi© vereenilgen, daar zij or wel wint goeds van verwacht. Het .Armbestuur is een zeer ouderwetsche instelling "van bedeeling. Elr dient in de toekomst op een andere wijze te worden gewerkt. En hiervoor zal db oommis sie kunnen werken. Het is daiarom nog niet noodiig, dat de commissie treedt in de rechten van het Armbestuur. Maar men kan beter voorkomen dan genezen en men moet nooit wachten tot het te laat is. Ha nog eenige besprekingen werd met 0 te gen 6 stammen besloten de commissie te be noemen. Tegen stemden dlrie Unie Liberalen en twee Anti-revolutioniaiiren. In de commis sie werd ook' mevrouw Hofmlan benoemd!. UITAKERSLOOT. Zaterdagmiddag ongeveer 1 uur brak door onbekende oorzaak brand uit in de smederij van den heer de G. De vlammen die al aar dig begonnen aan te wakkeren, zijn door de buren met emmers water gebluscht. De spuit die reeds op weg naar de brand was kon onverrichter zake terugkeer en. Ten nadeele van den knecht van den veehouder W. aan den Westdijk alhier, is in den nacht van Vrijdag op Zaterdag uit een ongesloten schuur diens rijwiel ontvreemd. UIT ZUID-SCHARWOUDE. De afdeel ing Langendijk der Ned. Ver. tot afsch. van Alc. Dranken vergaderde Vrijdag avond Na opening, lezing en goedkeuring der notulen, werd goedgevonden, liet hoofdbe stuur voor te stellen om voortaan niet meer het 4e deel der donatiegelden te willen ont vangen, doch deze te laten ten bate der kas van de afdeelingen. Besjpten werd goed te keuren het oordeel der N. P. C. van de hee ren A. Schümacher en K. Vooring in de com missie als leden toe. te laten. Op een desbetreffend schrijven van den algemeenen secretaris zal geantwoord wor den, dat één lid der afdeeling lid van den ge meenteraad is. Ingekomen was een bedanken als lid van de onderstaande leden: P. Berkhout, J. de Ruiter Pz., P. van Zoonen, en de "dames-leden J. de Rutter-Xeegwater en Van Zoonen Medegedeeld werd verder, dat in verband met de vredesfeestdagen van de betreffende gemeenteraden geadresseerd is met verzoek om de drankgelegenheden op dien dag te sluiten, zulks op verzoek van het hoofdbe stuur. Ook de Federatie Schagen heeft reeds in deze stappen gedaan. Bij monde van den heer A. No uwen werd nu verslag uitgebracht van den Bond v. P. K. en alg. verg. der N. V. Als afgevaardigde naar het L. D. C. werd met algemeene stemmen benoemd mej. Wou- da, als plaatsvervangster mej. Olie. Getracht zal worden om door middel van het L. D. C. een adres te richten aan de ge meenteraden, met verzoek om op lotingsda- gen en andere gelegenheden de drankverkoop niet te doen plaats hebben, door den verkoo- per de belofte te vragen geen alcohol te ver- koopen en bij niet-nakoming daarvan dan die gelegenheden te sluiten. Even vóór de verkiezingsdagen had de heer A. Nouwen, in kwaliteit van lid van het L. D. C., een circulaire in Zuid-Schar- woude doen verspreiden, welke niet de goed keuring van het geheele L. D. C. kon weg dragen. De heer Nouwen had deze circulaire samengesteld in een tijd toen er geen gele genheid meer was om met het L. D. C. te confereeren. Hoewel de strekking der bewus te circulaire door het I. D. C. was „bijge legd", moest de heer A. Nouwen toch deli- nanciën daarvan dragen, wat laatstgenoemde heeft goedgevonden. In de vergadering nu, gisteravond, van de afd. der N. V. deed dit „bijleggen al heel erg vreemd aan, en wat de financiën betreft kon de afd. het genomen besluit zoo maar niet accepteeren. Men be- j zaak in hel L D. C. wleadedhappdik te re gelen. Hierna sluiting. UIT HOORN. Door de zwesnvereeniging „Het Hoornsche Hop" werden Zondag uitstekend geslaagde zwemwedstrijden gehouden, die begunstigd werden door warm zomerweer. Voor deze wedstrijden, die werden afgewisseld door wedstrijden voor de leerlingen van het Mari ne-opleidingsschip H. Ms. Schouten, bestond groote belangstelling, terwijl er een goede propaganda voor de zwemsport van uitging. De uitslag was als volgt: A. Wedstrijden voor de leerlingen van H. Ms. Schouten. 1Baanlengte 200 M. vrije slag. Ie pr. Kortlever 4 m. 25 sec. 2e pr. Plug 5 m. 2 sec. 2. Baanlegente 80 M. borstzwemmen. Ie pr. Mulder 1 m. 18 sec. 2e pr. van Es 1 m. 20 sec. 3. Baanlengte 80 M. schoolslag. Ie pr. Bussen. 2e pr. Jaarsma. 4. Baanlengte 40 M. gekleed zwemmen. Ie pr. v. Reiden. 2e pr. Overduin. B. Voor de leden van de zwemvereeniging „Het Hoornsche Hop." 1. Voor meisjes tot en met 15 jaar. Baanlengte 25 M, vrije slag. Ie pr. H, G. Rodenhuis 47 sec. 2e pr. L. Keijzer 53 sec. 2. Voor jongens tot en met 15 jaar. Baanlengte 25 M. vrije §lag. ie pr. J. Schotté de Vries 36 sec. 2e pr. E. Bos, 45 sec. 3. Voor heeren Baanlengte 200 M. vrije slag. Ie pr. Jonkman 4 m. 46 sec. 2e pr. W. v. Gulik 4 m. 51 sec. 4. Voor Heeren: Baanlengte 80 M. borstzwemmen. Ie pr. M. Jonkman 1 m. 36 sec. 2e pr. W. v. Gulik 1 m. 42 sec. 5."Voor dames: Baanlengte 40 M. vrije slag. Ie pr. H. G. Rodenhuis 1 m. 6 sec. 2e pr. CL Woestenburg 1 m. 14 sec. 6. Voor heeren: Baanlengte 80 M. rugzwemmen. Ie pr. v. Gulik. 2e pr. Verlinden. (Buiten vrantwoordeiijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek, bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) WAT WIK MEN? De vorige hoofdredacteur van de Alkmaar- sche Courant schreef kort voor zijn dood„de volkeren dansen op een vulkaan. Deze woor den kwamen ons in de gedachten bij het le zen der annonce van het bestuur der Ontzet- vereeniging, dat medewerking vraagt voor het organiseeren van een historisch volksfeest. Bijna ieder voelt, dat wij staan op een kper- 'punt der tijden. De gewichtigste problemen dringen zich naar voren. De a.s. winter, wel verre van verlichting en verluchting te bren gen, dreigt met nieuwen nood en dood. Het voortbes'aan der Moderne Cultuur zelf staat oj> het spel. Ernstige mannen en vrouwen, socialisten en niet-socialisten, spreken van haar onvermijdelijken ondergang. Steeds- meer beginnen de arbeiders in bin nen en buitenland zich bewust, te keeren tegen het kapitalisme, welks wezen is: de uitbui ting der bezitloozen. Daarentegen klemmen de bezitters zich krampachtig aan die uitbui ting vast.. En in een maatschappij, die in deze situatie verkeert, wil men historische volksfeesten or ganiseeren! „Vroolijk" wil men zijn (schij nen) dansen moet men, gelijk men danst in Berlijn, de dagen en de nachten doorZelfs van de arbeiders, die niet weten, hoe aan vol doende kleeding en dekking te komen, gaat men vroolijkheid eischen. En dan een historisch volksfeest! Wat wordt daarmee bedoeld? Wil men roe men in het verleden, terwijl het heden zoo donker is, of wil men1 de verwachting uitspre ken, dat het in de toekomst op den ouden voet zal voortgaan? De Bijbel spreekt van kronen, die omge keerd, omgekeerd, omgekeerd! worden dacht men, dat de Nederlandsche Kroon daar aan ontkwam Afgezien van het feit, dat men in Alkmaar „feesten" genoeg te vieren krijgt, achten wij, dat een historisch volksfeest uiteraard een valsch feest wezen moet. Zal de mensch dan nimmer tot zich zelf in- keeren? Ziet men niet, dat een cultuur, stof felijk zoowel als geestelijk, verloren gaat, en dat bij dit verloren-gaan geweldige botsingen onvermijdelijk zijn? Zij die in dezen tijd historische Volksfees ten organiseeren hebben noch op de historie noch op het Volksbelang een juisten blik. Met dank voor plaatsing heer Redacteur, Hoogachtend C. J. TJADEN. Alkmaar, 7 September 1919. HOEZEE DE BURGERWACHT. Bij den uitgever M. J. H. Kessels te Til burg is verschen „Hoezee de Burgerwacht", Nationale Marsch met zang ad. lib. en ver krijgbaar voor piano (met of zonder zang stem) alsook voor harmonie of fanfare, groot of klein orkest, voor mannenkoor of gemengd koor enz. Op aanvraag wordt de marsch gratis ge zonden aan heeren commandanten van bur gerwachten, hoofden van scholen en onder wijsinrichtingen, zelfs ontvangen zij, als zij de marsch door hunne afdeelingen of in hunne scholen willen uitvoeren, gratis het benoodigde aantal zangstemmen'. Heeren di recteuren van ahrmonie-, fanfare- en zangge zelschappen ontvangen op hunne aanvrage gratis eene partituur. sloot te trachten om per afgevaardigde deze KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Zitting van 5 September 1919. C. M. te Alkmaar, strooperij, 2 boete of 7. dagen tuchtschool. W. de W. en P. K. te Zuid-Scharwoude, overtreding eLerplichtwet, de le 4 boete of 2 dagen hechtenis, de 2e 8 boete of 4 da gen hechtenis. W. K. te Limmen, M. W. te Hoorn, over treding, Spoorwegwet, de i* ƒ5 boete of 3 dagen hechtenis, de 2e 6 boete of 3 dagen hechtenis. S, V. te Oudorp, in staat van dronkenschap de orde verstoren, 15 boete of 8 dagen hechtenis. W. B., P. D. en T. v. B. te Alkmaar, A. Wi en J. W. v. A., zwervende, dronkenschap, de le, 2e, 3e en e ieder 2 boete of 1 dag hechtenis, de 5e 4 en 3 dagen hechtenis en 1 jaar opzending naar een Rijkswerkinrich ting. J. M. T. tc Amsterdam, J. D, te Edam, J. de J. te Alkmaar, J. G. te Akersloot, K. Z: Kz., E. IC, H. v. d. P., C. K. Lz., P. K. Az., H. v. d. P. Cz. en P. G. Dz. te Egmond aan Zee, Jacht- en Vischwet-overtreding, de le, 2e, 5e, 6e, 8e en 8e ieder 5 boete of 3 dagen hechtenis, de 3e en 4e ieder 4 boete of 2 dagen hechtenis, de 9e 8 boete of 4 dagen hechtenis, de 10e en (Je leder 25 boete of 15 dagen hechtenis." E. G., G. B., S. K. en K. Z., te Egmond aan Zee, G. C. K., C. C. en N. H. te Heemskerk, C. J, K. en J. K. te Limmen, H. Z. en J. J. R. te Spanbroek, overtreding art. 461 Wetboek van Strafrecht, de le tot voorwaardelijke plaatsing in' een tuchtschool voor den tijd van 1 maand met een proeftijd van 1 jaar, de 2e, 4e, 10e en 11e ieder 4 boete of 2 dagen hechtenis, de 3e 2 boete of 2 dagen hechtenis, de 5e, 6e, 7e, 8e en 9e ieder teruggave aan hunne ouders. B. de J. te Castricum, K. R. te Schagen, C. W. en A. W. te Heerhugowaard, G. J. D. te Rotterdam, C. K. en C. T. te Broek op Langendijk, j. S., J. P. K. en D. K. te Lim men, A. J. B., A. K., C. A. T. K., H. B., J H. G., R. M., C. W. B., J. J. W., J. O., J. B., T. H v. G„ A. T. V., L. A., W. R.' C. P. de G., S. G. j. en N. A. te Alkmaar, overtreding Politie-Verordening, de le te ruggave aan zijne ouders, de 2e, 7e en 21e ieder 5 boete of 3.dagen hechtenis, de 3e, 4e, 12e, 14e, 19e en 20e ieder 2 boete of 2 dagen hechtenis, de 5e 15 boete of 10 da- Sen hechtenis, de 6e 6 boete of 3 dagen echtenis, de 8e, 9e" en 10e ieder vrijspraak, de 11e en 18e ieder 1 boete of 1 dag hech tenis, de 13e, 15e, 16e, 22e, 23e en 24e ieder 3 boete of 2 dagen hechtenis, de 17e 0.50 boete of 1 dag hechtenis, de 25e 8 boete of 4 dagen hechtenis, de 26e en 27e ieder 7 boete of 3 dagen hechtenis. H. S. le Amsterdam, H. R. O. te Schagen, J. K., A. V., C. K. en J. W. B. t e Egmond' aan Zee, M. H. te de Rijp, J. R., W. B. en J. G. te Oudkarspel, D. T. en J. R. te Beem- ster, L. C. v. G. en P. B. te Bergen, G. v. d. B. en A. N. te Castricum, P. de B. te Hens- broek, J. v .T. te Schermerhom, N. C. B. te StratumH. S. te Julianadorp, F. K. te Sint Pancras, J. B. Pz. te Broek op Langendijk, H. L. A. F. te Bergen aan Zee, C. V. te Ur- sem, C. H..J. v. D. en A. J. te Heerhugo waard, C. R. te Stompetoren, W. J. te Noord- Scharwoude, C. P. te Akersloot, E. Z., W. v. d. S. en J. v. S. te Heiloo, A. M. de L., W. J., J. V., T. P. v. D., j. T. D., P. S. J. Z., A. K., C. S„ N. Z„ M O. C. R., J. S. P., B. D., H. E W. J. de V., C. v. A., G. S.. N. H. te Alkmaar, overtreding Rijwlelirt? ment, de le, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 9e, e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, i.9e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 2w, 31e, 32, 33e, 34e, 35e, 36e, 37e, 38e, 39e, 40 4e, 42e, 43e, 44e, 45e, 46e, 47. 48e, 49e, r-, 52e, 53e, 54e en 55e ieder 2 boete of 2 uagen hechtenis, de 8e 3 boete of 2 dagen hech tenis, de 20e 1 boete of 1 dag hechtenis, de 30e 2 en 10 boete of 1 en 6 dagen hechtenis, de 50e 2 en 5 boete of 2 en 4 dagen hechtenis. A. K„ G. J. S., 8., L. K, en NOORDSCHARWOUDE, 6 Sept. Aardappelen: Schotsche muizen ƒ4 6.20, Schoolmeesters 7 h 7.70, Eigen heimers 4.70 èi 6.40, Blauwe 6.20 7.30, Drielingen 3 h 3.90, Roode kool 3.70 h 4.50, Uitschot 1.10 a 2.20, Gele kool 3.20 4.40, Witte 1.10 1.30, Grove Uien 8.50 9.50, Drielin- Augurkenveiling werd verhandeld: Grof 1.28 a 1.30, basterd 1.81 h 1.85, stek 0.68 h 0.72, bommen 0.48 a 0.61, per mand 6 K.G. inhoud. Handel vlug. Aangevoerd 8695 manden augurken. WARMENHUIZEN, 6 September 1919. Vroege aardappelen 5.30 a 5.50, Eigen heimers 5 a 5.30, Blauwe aardappelen 7.40 a 8 10, Uien 7 a 8.10, Gele Nep 11.30 a 12.10, Roode kool 3 a 3.60, Gele kool 2.60, Witte kool 1, alles per 100 K.G. BOVENKARSPEL „de Tuinbouw" 5 Sept. 1919. Heden besteedde men voor: Bloemkool I 9 a 15.90, II 6 a 7.50, III 2 a 4.25, Roode kool 3 70 a 4.10, Witte 0.90: a 1.20, slaboonen 1 a 2.20, Bieten 24 a 28.50. BOVENKARSPEL „de Tuinbouw" 6 Sept. Heden besteedde men voor: Bloemkool I 11.50 a 17.25, II 5.75 8.50, III 3 a 4.25, Witte kool 0.80 a 1.10, Bieten 17 a 24.50, Blauwe aard appelen 4 4.70, Slaboonen 2.20 a 2.60. PURMEREND, 5 September 1919. Afslag-Vereeniging „Beemster Purmerend en Omstreken." Op de afslagmarkt werd verhandeld: Aardappelen 1.15 a 1.80 per zak 25 K.G., Slaboonen 1.10 h 1.20 per zak, 15 K.G., Snijboonen 0.70 h 1.75 per zak, 15 K.G., Peren 7 a 30 per 100 K.G., Ap pelen 8 a 33 per 100 K.G. Handel vlug. BROEK OP LANGENDIJK, 6 September 1919. (Langelijker Groenteveiling). In de heden gehouden veilingen werd be taald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 6 h 11.30, 2e soort 1.90 a 5.30, Roode K.G., Blauwe 6.50 a 8.20, Eigenheimers 4.70 a 5.50, Bravo 4.80 h 6.70, Drie lingen 3.70, alles per 100 K.G., Uien 5.60 id. 2de soort 2.40 2.70, Slaboonen 6 alles per 100 K.G- Aanvoer 14920 stuks bloemkool, 162875 K.G. roode kool, 5200 K.G. witte kool, 23625 K.G. gele kool, 25825 K.G. wortelen, 10600 K G. groote aardappe len 1475 K.G. uien. aan bet vaarwater gelegen. Te bevragen bij C. GOESINNE te St. Pancras. T K lilTÖT: Bij Alkmaar een leegstaand BUR GERWOONHUIS met groote SCHi UR en een leegstaande BOE RENWONING met 5 H.A. Land. Te bevragen bij J. OPDAM, Vier Staten, Alkmaar te koop gevraagd. Br. letter N 820, bur. v. d. blad. De DIRECTEUR van 's RIJKS WERF tel WILLEMSOORD (Den Helder) biedt ten verkoop aan: Pl.m. 200.000 K.G gruis van Steenkool- briketten, liggende op verscblllende plaatsen op bet terrein van bovengenoemde weri. Het gruis is te bezichtigen op werkdagen gedurende de werkureu, waartoe gegadigden zich behooren aan te melden bij den Chef van den Magazijndienst aidaar. Het gruis behoort door den koo per te worden afgehaald binnen drie weken na ontvangst der toe wijzing. De weging zal geschieden door de werfautoriteit, in tegen woordigheid van den gemachtigde van den kooper. Het laden in het vervoermiddel moet geschiedan door de zorg en op kosten van den kooper. De Jbetaling moet geschieden In conl ele van den Grif fier j a Rijkswerf, nadat het gruis zal zijn gewogenjen voordat met het vervoer wordt aangevangen. Aanbiedingen worden ingewacht vóór of op den 17 September a.s., v.m. 11 u u r, tcr< Ri«rppie der Afdeeling Boekhouding bij genoem de werf. De aanbiedingen moeten zijn gesteld op gezegeld papier van f 0.30 en moeten in gesloten om slag naet opschrift Verkoop Kolen gruis worden toegezonden. Zoowel voor een gedeelte als voor de ge heele hoeveelheid kunnen aanbie dingen worden gedaan. De verkoop geschiedt met voor kennis van en onder nadere góed- keuring der toewijzing door de Rijks- kolendistributie, onder uitdrukkelijk beding dat aileen industrieelen voer eigen gebruik gegadigden kunnen zijn. een nieuw LANDBOUWHU1S met U/s H.A. of meer nieuw BOUW LAND) bQ Alkmaar. Aanvaarding naar overeenkomst. Huls direct. HERBER® met gewaarborgde vergunning, volledige inventaris en flinke STAL, bij de markt en ka naal, door de flinke ruimte aan bat perceel ook voor vele andere doel einden geschikt. Het perceel is ook te koop buiten vergunning en in ventaris, aanvaarding direct na be taling. Koonsom billijk. Flinke ruiute STAL voor koelen en paarden en Hi BOVENWO NING, Lindegracht bij het Ritse voort, aanvaarding na betaling. Flink ruim PAKHUIS met BO- VENWONING beneden en gedeel telijk boven leeg, direct te aan vaarden. Nieuw WOONHUIS met aparte BOVENWONING, staande van der Woudestraat, beneden 5 weken na koop leeg en aanvaarding f 5500. RENTENIERS WONING Schar- loü. Xptember leeg. RENTENIERSWONING Snaar- manslaan. RENTENIERSWONING .Metius- straat f 3800. Mooi BURGERWOONHUIS Wognumsche buurt f 2300. VLEESCHHOUWERIJ en SPEK SLAGERIJ, beste zaak, op een flink dorp, N.H. HEERENHUIS, mooiste gedeelte Kennemerstraatweg bij de Heiloer- poort, zes weken na koop te aan vaarden. HOEKHUIS, zijnde sigarenwin kel aldaar, deze beide perceelen zijn voor een geheel prachtig voor alle zaken, bij uitstek voor Banket bakkerij. Flink BURGERWOONHUIS al daar, Nieuwlandersingel. 2 H.A. IS Aren WEILAND te koop te Bergen, met Kersttijd te aanvaarden 1919. 6 TUINTJES of BOUWTER, REIN Heiloërdijkje bij den Straat weg. Kersttijd te aanvaarden 1919. Veel geld beschikbaar, 7000 3000—2250, direct f 10000 met laafst van November op behuizing en weiland, enz. Inlichtingen lederen werkdag ni t op Zondog. Makelaar, Taxateur en Veiler van Huizen en Landerijen en roerende goederen. Postzegel voor antwoord en al tijd vroegtijdig bericht, ®m van bespreking verzekerd te zijn. D»j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6