DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. .No 212 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 DINSDSAG 9 SEPTEMBEË. Buitenlandsch overzicht. Buitenland. ilUüU Gbbd Regeeringsmefil. Geen Bsqobq. Binnenland. Oil nummer bestaal uit 2 bladen. jthonnemontsprlls bil vooruitbetaling per 3 maanden I 1,65, franco per pos! f t,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franoo N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. De Duitacli-Oostenrijkscbe nationale ver gadering liciit mét 97 tegen 23 stemmen zich neergelegd bij het advies der hoofdcommis sie, strekkende tot aanvaarding der vredes voorwaarden. De oppositie is dus slechts zwak geweest. Men hoopt cr nu maar op, met hulp der zoogenaamde economische conuyi .ic de verschülénde zware bepalin gen van het verdrag te boven te kunnen ko men.. Zooals men weet, is deze commissie door ds'Entente ingesteld om allerlei zaken met de Du 1 ticli-Oostenrijksche regeertng te regelen. Of liet in de praktijk er niet op neer zal ko men, dat de öostenrijksche regeringsperso nen geregeerd worden door de commissiele den? Men zou het moeten deuken, gezien de bepaling, dnt zij hebben uit te voeren, wat tic commissie hun oplegt. De voorzitter dezer commissie zal de En- gelschman Oppenlielmer zijn. Voorts zijn in de/.i commissie vertegenwoordigd Amerika, Engeland, Frankrijk, Italië. Urlekcnland, Polen, Roemenië, Zuid-Siavie en I'sjecho- Sduwakiji tij de stemmingen zulleil echter Amerika, Engeland. Frankrijk en Italië elk tw stemmen hebben, Oaat Frankrijk nu met de nieuwe staten mee, dan zullen de belan gen van 'Isjecho-Slowaldje, Roemenië en Zuid- Slavië bij de beslissingen der commis sie, die eigenlijk te Wecnen de macht in han den krijgt, den doorslag geven. En dit juist is het wat te Wcaieu gevreesd wordt. De „grooten" onder de geallieerden ('Amerika, Engeland, Frankrijk cn Italië), Zouden, wan neer zij eensgezind waren, de anderen kun nen overstemmen, waardoor de reclitstrcek- sehe invloed van Roemenië en de Tsjechen op den 'gang van zaken in Duitscli-Oostcn- rijk zeer beperkt werd, al zouden deze na tuurlijk indirect nog wel daarop kunnen werken. Oostenrijk zelf zal in de commissie geen stem hebben. Morgenochtend zal dan de vrede gctcc- kend worden. Van dat oogenblik zal Duitsch- Oostenrljk slechts hectcu „republiek Oosten rijk". Dat deze, uit de Donau-monarchie voortgekomen staat, ondanks de herziening vail tie financieels voorwaarden, door de ge allieerden zacht wordt behandeld, zal men niet grif kunnen toegeven, daar de jonge re publiek, hoewel zij slechts ongeveer een vierde van tiet inwonertal van de oude mo narchic heeft, de helft van de totale staats schuld zal moeten dragen, n.l. 50 milliard kronen. De hoeren te Parijs, die tot taak hebben om Europa den vrede te hergeven, hebben een moeilijk werk; maar zij schieten er dan toch mee op. Thans zijn zij zoover, dat ook het verdrag met Bulgarije in beginsel klaar ligt. Erg genadig zal deze Balkanstaat er niet afkomen, dat blijkt wel 'reeds uit hetgeen ili „IViit t'nriiii n" eet mee* te doelen: Servië krijgt grcnsrectificatics in het Noord oosten en' bovendien de monding der Stroe- mltza, terwijl Thraclë aan ürlckenland zou komen. liet vraagstuk van de zuidelijke Dobroedsja wordt in het verdrag niet be handeld, daar de Opperste Raad van oordcel Is, dat het niet aan hem staat, de teruggave vau gebied door een bondgenoot aan ecu te genstander door te drijven. Daartegenover zou Bulgarije in elk geval een uitweg naar de Egeïsche Zee krijgen, op Wcike manier is nog met vastgesteld. Ondanks de aankomst van meerdere sche pen niet levensmiddelen is cr toch nog groot? schaart,elite in Duilschlaüd cn tengevolge daarvan zijn de prijzen er nog Steeds verba- 'i'd hoog. In Bresfan heeft uit geleid tot ernstige troebelen. Een groote menigte be stormde de warenhuizen en levensmiddelen magazijnen, die voor een groot deel leegge plunderd werden. Nadat men teyergeefs ge tracht had de menigte te kalmeeren door het in uitzicht stellen van goedkoopere levens middelen en schoeisel, werd met scherp ge schoten. Het aantal gewonden is nóg niet vastgesteld. In communistische kringen kondigt men groote demonstraties aan, als voorboden van ernstige gebeurtenissen. In tijden van schaarsche als thans door- li fd, is het dubbel te betreuren als er voor raden te niet gaan, zooals nu weer te Bre merhaven, waar en Amerikaansch schip met bevroren vleesch is uitgebrand, waardoor een schade ontstond van een paar millioen. MEMOIRES VAN CZERNIN. De Weensche pers publiceert een uittrekse uit" Je mémoires van graaf Czernin, die onder den titel „Weltkrieg" in de eerstvolgende da gen zullen verschijnen. Het boek van den Oostearijkschcn diplomaat bevat twaalf hoofd stukken. De inleidende beschouwingen begin, uen bij de Europeesche gebeurtenissen in 1914. Frankrijk en Engeland wilden, vol gens Czernin, den oorlog niet: Czernin laakt in hooge mate de rol ven den Duitschen ge zant te Weenen, cn noemt hem den Duit schen Iswolsky. Rusland en Italië zijn voor voldongen feiten gesteld. Het grootste onge luk noemt Czernin den Duitschen opmarsch in België. De erfenis van Bismarck, zegt hi vervolgens, is Duitschland een vloek geweest. Keizer Wilhelm was een gevangene van zijn y ueraals. Het tweede hoofdstuk, „Konopischt" geti d, a sen scherpe karakterschets vau Frans Ferdinand. Deze was, volgens Czernin, een onevenwichtige natuur, verbitterd en een fa natiek hater van alles wat ITongaarsch was. Hoe meer zijn verhouding tot keizer Frans Jozef bekoelde, des te sterker voelde hij zich aangetrokken tot keizer Wilhelm. Een drie- keizers-bond, Oostenrijk-Hongarije—Duitsch land—Rusland zou ecu sterk verbond tegen de revolutie vormen, doch voor een nauwere aansluiting aan Duitschland gevoeld hij niet veel. Hij was afkeering van oorlog, en was in het algemeen niet onvriendelijk gestemd je gens Servië. Keizer Wilhelm II heeft meer dan eens aan het uitbreken van een oorlog getwij feld, trwijl hij later in zijn oorlogsdoeleinden dikwijls zeer besluiteloos was. De Duitsche kroonprins waa ln 1917 bepaald pacifist. ROEMENIë. Het hoofdstuk „Roemenië" begint met dc vervuiling van den Boekarester gezant- sdiapspost door graaf Czernin. Toen het be richt van den moord te, Serajewo in den zo mer van 1914 te Boekarest bekend werd, ween de Take Jouescoe, eu met hem treurde de ge- lieele Roemeensclie hoofdstad, 'leen kwam dotseling een wijziging in den toestand. Bra- tiann was nimmer waarschijnlijk neutraal doch do ziel van de oorlogspolitiek was de toningin. Men verlangde als belooning-voor de neutraliteit van Roemenië compensaties in longarije, welke graaf Tisza echter weiger de. Czernin weid daarop minister van Buiteu- andsche Zaken tijdeus den oubeperkten duik- xjotoorlog, en verzette zich, evenals prins Jio- henlohe, daartegen. De inhoud van het overigens interessante ïoofdstuk „Vredespogingen." is thans door de polemiek der laatste weken grootendeels bekend. In Februari 1917 sprak tsaar Nico- laas 11 zijn verlangen naar vrede uit. Kort daarop brak de Russische revolutie uit. In den loop zijner vredespogingen ontving graaf Czernin een brief van den toenm&ligen Duit schen rijkskanselier, dr. Michaëlis, waarin stond, dat België, Koerland, Litauen en Po len in nauwen militairen eu economischen sa menhang met Duitschland moesten worden gebracht, terwijl Duitschland economisch voordeel moest kunnen trekken uit Longwy en Briey. Bovendien verlangde de Duitsche legerleiding militaire coutróle over België, terwijl voorts de bezetting van Luik en de Vlaamsche kust door de Duitschers noodza- celijk weid geacht. ln een hoofdstuk, getiteld Wilson", zegt Czernin, dat zijn pogingen, zich met den pre sident in verbinding te stel la door zijn (uit slag werden afgebroken. Betreffend Polen, zegt hij, dat een der voornaamste tegeustau dera eeuer Üosteurijksch-Poolsche oplossing Tisza geweest is. BREST-LITOWSK. Czernin beweert, dat do Duitschers te Brest-Lltowsk zeer bevreesd waren, dat de En tente op de vredesvoorstellen zou ingaan. 1 iin tienburg zond woedende telegrammen; Lu dendorf telefoneerde ieder oogenblik, en kei' zcr Wilhelm gaf telegrafisch te kennen, dat hij Estland of Letland voor Duitschland op vorderde. In deze stemming wilde men vrede sluiten. Uit het hoofdstuk „De Vrede van Boeka rest" blijkt, dat Duitschland van plan was, de bezetting 4 tot 6 jaren na het sluiten van den aigemeenen vrede te doen voortduren. In de slotbeschouwingen spreekt Czernin over den gcdicteerden vrede van Versailles, alsmede over het wereldgevaar van 't bolsje wisme. Hij hoopt, dat de tegenwoordige toe stand zal verbeteren door toedoen van de ko mende generatie. PARIJS ZONDER VERMAKELIJK HEDEN. Parijs zonder vermakelijkhedenZaterdag zijn. alle music-hails, variëteitentheaters, danslokalen en bioscopen door de eigenaars gesloten, nadat Vrijdagavond in twee gelegen heden het personeel op het laatste oogenblik weigerde om met de voorstelling de eerste van het nieuwe seizoen een aanvang te ma ken. De verschillende artisten en medewer kers van allerlei aard, die aan de bovenge noemde instellingen verbonden zijn, hadden reeds geruimen tijd eenige grieven. Van twee ondernemingen, het Empire-theater en de Gai- té Rochechoaart, hebben de directies gewei gerd om vóór de openingsvoorstellingen met hun personeel daarover te onderhandelen. Het gevolg was, dat in het Empire-theater het pu bliek Vrijdagavond tevergeefs op het begin der voorstelling heeft zittén wachten. De le den van het orkest weigerden hun plaats in te nemen en de reeds gegrimeerde acteurs konden daardoor niet spelen, zoodat de en tree's terugbetaald moesten worden. In de Gaité was men vooruit gewaarschuwd, zoo dat daar het publiek niet eens binnengelaten werd. De artisten zijn georganiseerd in verschil lende vakvereenigingen, die samenwerken in een z.g.n. intersyndicaal comité Hiervan ging de staking van Vrijdag uit. Onmiddellijk na dezen stap de werknemers heeft de organisa tie der exploitanten als tegenmaatregel een algemeene uitsluiting van het personeel afge kondigd; de ondernemingen zullen niet weer geopend worden, voordat minstens 50 pCt. van het personeel een nieuw contract getee- kend heeft. De artisten-bond heeft daarop besloten, dat ieder 's avonds gegrimeerd en m costuum op zijn post zou zijn, om duidelijk te laten uitko men, dat er geen sprake is van een staking der werknemers, maar van een uitsluiting door de werkgevers, De schouwburgen die van overheidswege subsidie genieten, blijven buiten de kwestie. De exploitanten zijn niet onailiankelijk en kunnen dus niet aan de uitsluiting medewer ken. Het is waarschijnlijk, dat de schouwbur gen liet voorbeeld van de kiuema's, musiclialls enz. zullen volgen. Gndértusschen kondigt het artisteusyndicaat, dat in goede verstandhou ding wil blijven met het publiek, gratis voor stellingen aan in de open lucht en in de be- Bchikbare zalen. PRESIDENT WILSON OP DB RONDREIS. President Wilson heeft te Indianapolis o.m. jezegd, dat niemand geloofd,e dat het vol- tenbondverdrag den oorlog onmogelijk zou maken, maar dat hij vertrouwde dat het ver drag dien onwaarschijnlijk maken zou. Te Coliunbua spoorde hij het Amerikaan- sclie volk aan al zijn invloed op den Senaat aan te wenden, opdat deze ';t verdrag zou ra- ificcc ren STRIJD TEOEN PRIJSOPDRIJVING, Naai' de ,,1'imca" uit New York verneemt, legint den loden September het strafproces te Chicago tegen de vijf groote vleeschfabrikan- ten, .Annocr, Swift, Morris, Wilson en Cuda- try. Dc beschuldiging berust op de bevindin gen va nde bonds-handelsconuuissie, die con cludeerde, dat zij in vee speculeerden, den handel tussdieu dc Staten en met het buiten- and, alsook de levenamiddelencontrölo be moeilijkten, de verbruikers bedrogen en ge- zoude concurrentie onmogelijk maakten, DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. Dc prins va nWales heeft zich op zijn rond reis door Canada genoodzaakt gezien de lin kerhand te geven aan degenen, die hem kwa men begroeten, daar zijn rechterhand te lij den had van de inspanning van het vele „sha kehands" der laatste dagen. DE STAKING DER TOONEELSPELERS IN AMERIKA. Een deputatie van drie stakende tooneel- spelers is naar Engeland overgestoken om de Britsche acteursvereeniging in te lichten over het conflict. Om geen vertraging te krijgen door het aanvragen van passen en om de kos- en der delegatie te verminderen hebben zij de rol vervuld van derde klas-stewards, zoo dat zij vrijen overtocht hadden en nog geld verdienden ook, De deputatie zal vermoedelijk ook naar Frankrijk gaan. EEN ANTI-BOLSJEWISTISCH LEOER. In de Sept.-afl. van dé Revue ^Suisse" houdt de Rus Jeanneret een vurig pleidooi voor de vorming van een machtig geallieerd leger, om liet Bolsjewisme ia Rusland zelf te verplette ren. Hij schat het Bolsjewistisch leger op een sterkte van twee en een half drie millioen man, waarvan een derde thans op de ver schillende fronten staat. Als esscntieelen eisch stelt de schrijver^ dat het te vormen leger staat onder éénhoofdige leiding, en wel van een Rus, die het geheeie anti-bolsjewistisch leger vereenigt onder één vaandel. Met nadruk wordt in het artikel gewaar schuwd tegen onderschatting van de Bolsje wistische strijdkracht. Het anti-Bolsjewisti sche leger moet volgens sch r.in verband met de terreingesteldheid zijn hoofdaanval doen uit Oostelijke richting, na geconcentreerd te zijn aan de Wolga (de strategie dus, door ad miraal Koltsjak toegepast), waarbij de Trans- siberische spoorlijn voor den geregelden aan voer van troepen en benoodigdheden kan wor den gebruikt. Het anti-Bolsjewistische leger wil de Rus sische schrijver samenstellen uit: Japansche troepen. Japan kan compensa tie krijgen in Siberië; Amerikaansche troepen, Amerika heeft in de toekomst groote belangen in Rusland; Kozakken troepen, die de kern zullen vor men; Vrijwilligers uit alle landen, wien men een stuk grond ter bebouwing an afstaan; De vroegere Russische officieren De Tsjechen, die reeds zo krachtig gestre den hebben. En tenslotte vrijwilligers uit de van Bolsje wistische heerschappij bevrijde provincies. KORTE BERICHTEN. De handel tusschen Londen en Ham burg wordt begin dezer week hersteld. Het stoomschip „Weimar" verlaat Woensdag ge laden met voedingsstoffen, wol, jute en olie de Londensche dokken. Men beweert dat de Fransche regeering van plan is de speciale trein, die tijdens den oorlog ter beschikking van Pershing stond, aan de Amerikaansche regeering als aanden ken aan te bieden. De spoorwegbrug bij Brieg, die de ver binding tusschen Breslau en Oppeln vormt, is in de lucht gesprongen. De daders van den aanslag zijn bekend. Volgens een bericht van het Zweedsche Afenbladet, hebben de Littauers Dunaburg veroverd. De verdediger van den ter dood veroor deelden Vlaamscnen activist Borms heeft cas satie aangevraagd. Het congres van Engelsche vakvereeni gingen is geopend. Hughes, de Australische premier, zal een eigen parlij gaan vormen. Arbeiders te Pietermaritsburg hebben Hertzog's aanhangers lastig gevallen. Neuenkirchen wordt gemeld, dat de volksstemming in Oost-Pruisen een gunstig verloop voor Duitschland heeft. Voorts wordt medegedeeld, dat de rijksweer de officieele op dracht heeft gekregen, Oost-Pruisen en ook andere deelen van Pruisen»te beschermen. In" een muniüedepót te Neuwied heeft een ontploffing plaatsgehad. Eenige gewon den, geen dooden, De Vorwarts deelt mede, dat er zich al 400.000 Duitsche arbeiders voor den weder opbouw, van Noord-Frankrijk hebben aange meld, De stakende dokarbeidera in Marseille hebben een voorgestelde schikking verwor pen. De eerste gewonde Duitsche krijgsge vangenen zijn uit Frankrijk teruggekeerd. De Duitsche onafhankelijke sociale par tij heeft zich op het standpunt van het raden systeem en, de dictatuur van het proletariaat gesteld. Volgens Henderson is er in Engeland spoedig kuis op een arbeiderskabinet. De Temps bepleit op nieuw een econo misch en financieel verdrag tusschen alle ver bondenen. De staking der acteurs te Nieuw-York is geëindigd, Naar het Hongaarsch correspondentie- bureau mededeelt, is uit een officieel onder zoek gebleken, dat de communistenleiders op hun vlucht naai- het buitenland 25 millioen kronen van de Oostenrijksch-iiongaarsdie bank hebben meegenomen Te Enskirchcn (en Z. W. van Keulen), hebben Duitschers Engelsche militairen aan gevallen. Een soldaat werd ernstig gewond. Do stad moet daarvoor 100.000 Mark boete betalen. De hoofdaanlegger, een werkman, is veroordeeld om doodgeschoten te worden. De ex-keizerin van Oostenrijk heeft hei leven geschonken aan een zoon. De Tsjecho-Slowakische minister van landsverdediging, heeft bij de Entente-com missie voor Teschen opnieuw geprotesteerd te gen de daden der Polen, die wederom in den nacht van 4 dezer de Tsjecho-Slawaksche stel lingen beschoten hebben, Op een te Praag gehouden conferentie van de coalitie-partijen deelde de minister van justitie mede, dat de woeker-wet volksrecht- banken invoert, die vermogensconfiscatie en eventueel bet standrecht kunnen toepassen. In den loop der debatten werd ook lichamelijke tuchtiging van woekeraars verlangd. Het Duitsche ministerie van Onderwijs is voornemens in de steden de herfstvacanties te laten vervallen, daar dezen winter de scho len ten gevolge van steenkolen-gebrek toch tijdelijk gesloten zullen worden. Te Parijs zijn overeenkomsten gesloten voor verschillende internationale spoorweg verbindingen. De Noorsche koningin heeft in een wa tervliegtuig een tocht gemaakt. Tijdens 'n tweeden tocht, waaraan ook prins Ulaf deel nam, bediende zij gedurende meerdere minu ten, onder toezicht van de pilote, de stuur-or- ganen VOEDZAAM'en SMAKELIJK 15 cent per broodje. Bereidt uit de beste Inlandsche Tarwe. De „Board of Trade" geeft in overwe ging van 20 tot 27 October over geheel Enge land een ,/attenweek" te houden. Voor liet grootste aantal ratten, binnen een bepaald gebied gedood, zouden prijzen worden uitge loofd. Op 14 September zullen te Ohalons-sur- Marne groote feesten woiden gehouden ter eere van generaal Gourand en de P oil us van het garnizoen. Het Zweedsche stoomschip „Frey" is door de Finnen opgebracht, omdat het met gotderen naar Petrograd onderweg was. Dit brengt de kwestie weer ter sprake ot over Rus land de blokkade is afgekondigd. De „Nation beige" meldt, dat de Ame rikaansche reiiefcommissie belangrijke schen kingen zal doen ten behoeve der inlellectueele restauratie van België. Twintig millioen zul len ter beschikking der Belgische regeering worden gesteld tot vergemakkelijking van de studies van niet-gefortuneerde jonge men' scben* In Sept. zullen Duitsche schepen Russi sche krijgsgevangenen overbrengen en met Duitsche gevangenen terugkeeren. De „Deutsche Allgem. Ztg." méldt, dat het ministerie voor de levensmiddelen- voorziening op last van den rijkspresident verbonden zal worden aan het Rijksministerie voor economische aangelegenheden. Thans is een aanvang gemaakt met het leggen van een kabel voor direct telefoonver keer tusschen Duitschland en Zweden. Als uitgangspunt wordt van Zweedsche zijde ge nomen de Samsongoebocht tilssehen Falster- bourg en Trellerborg. Men hoopt liet verkeer aan liet eind van deze maand te kunnen openen. In Zocul heeft een aanslag plaats ge had op den nieuwen Oouverneur-Oeneraal van Korea. Toen hij het station verliet, werden eenige bommen naar hem geworpen. Hi; werd echter niet getroffen. Zeven personen uit zijn gevolg en een Europeaan werden echter gewond. Vijf Koreanen werden ge arresteerd. Volgens de mededeelingen van de En gelsche admiraliteit zijn de .kleine Duitsche kruisers „Einden", „Frankfurt" en „Nüra- berg" ni Scape Flow geborgen. DEI BELGISCHE PROPAGANDA ES LUfflUM Dip do vmtügen van hot Kamer ai Bch.irf-.ir hptroJToude politieke. y .-•••pa. v'.. «tec* B lgi- sclio agenten ia Limburg luidt het -antwoord van den mini? ter van BeTtsa- iaadaehe Zaken als volgts „Nloidat in ds dagbladen esa L'T'isksel was aiigodruiktl van de vertrouw .vd.de oip 8 Juli LI. 'dkxw den mil; rL 'TUaa- iimdac'lui Zaken te Brussel aan nut tfzoot alge meen heofdlkwortiei: van Let LTTjisuhe leger •:ju zijn gericht, is aan L elujj :to Brussoi opgedragen hei. vnisjonuo vursoak cm inlichtingen te richten lof Je BUjiadio tegeer'inig (dut in yeaTnLu. bMü j loi-it In upïraeht mijr r L;b eer do aandacht ÜE/ac Escslk Sa hs ves tigen op de hierbü jOivoaedo puLi etóho dagbladen is verschenen en volgens do Uwo Eacellentie den Son Juli 1.1. een vartootuwélijike nota zou hebben gericht tot een dlpor do agenten van België in Neder- iansch Limburg te voeren politieke propa ganda. Bij schrijven van 14 Juni (LL aan Zijne Excellentie den heer Picho-n, heeft de Bel-, gisehe rageering er in toegestemd adihaesia te varleenen aan êe door den liaad van Mi nisters van Buitcnlandsehe Zaken der voor naamste geallieerde en geassocieerde mo* gendiiiedtem in zijn vergadering vau 1. Juni aangenomen resolutie, Jkraclhtona welke de voorstellen betreffende de herziening dér Iractaten van 1839 noch 'overdracht van territoriale eouvereiniteit, noch het vestigen van internationale (servituten met eich mochten brengen. Indien de door de dagbladen openbaar gemaakte nota -authon- tick am Je zijn, zou do Belgische rescuing, nh deze verklaring -en zelf» met bet oog op de onderhandelingen, 'welke op dit co'gen- Milk te Parijs gevoerd worden, g nnelijk maatregelen cp hot oog 'hebben gehad en instruct.u .4' uit'gevaux'digdl, con deel fee 'oogendo, 'dat lijnrecht ingaat zoowel tegen dien »t als tegen don tökst zelve van be doeld beluik 1 H.iror Majesteite regeordng wil -ven dlat Uwe Excellentie door een I» genspraak den ohaangenamen indr uk, dién ver wekt heeft, Li en wegnemen en heeft mij opgedragen u te verzoeken mij te dien opzich te wel te willen inlichten. TWEEDE KAMER. De Staatscourant van gisteren bevat het volgende Koninkl k besluit: Art. 1. De tegenwoordige zitting der Sta- ten-Generaal zal worden gesloten op Zater dag 13 September 1919, des namiddags te uux, Hierop gong iia het vodgeindo antwoord ontVan- Miihister van Buitenlandscho Za kon No. 6944. BRUSSEL, 2(J Augustus 1919. Mjnheer de (gezant, Tlr heb do eer de ontvangst te erfeenner vau uwe modedeeiling van 19 August na waarbij u in opdracht uwer rogeoria;., mijl aandacht vestigt op d© dezer dagen in di Nederlandseko dagbladen verschenen pu blicatie van oen vertrouwelijk© nota, dboa mijn 'departement tot het algemeen hoofd kwartier gericht'. Ik doe u hieahijl den volledigen ei authentieken tekst van deze dienstnota tóe komen. 'Gelijk n zult vaststellen, draagt zij d:c da'gteekcning van ?0 Mei 1019 eu niet di< van 3 Juli, welke de Nedarlandsche dag bladen, die haar overigens' op onvolledig! wijze weergeven, hiajar toeschrijven. Het' vaststellen van dien datum moe' voldoende zijn ter wegneming van -den on aangenomen indruk, welke naar u mij me dedeelt, bij db Nedler'landsehe rogeering ge wékt werd, teen zij den <aan dat doeumen gegeven onjUiatenl datum van 3 Juli in ver band bracht met dien van het tot den bee Pi'chon gerichte schrijven van 14 Juni 1.1. Gelieve 'de verzekering te aanvaarden mijnheer die gezant, van mijn ho'Otgachtinlj (get.) HYTIANiS. Aan den heer Van Vollenh-ovm zaakgelastigde van Neder lam enz. enz. enz. Brussel. DE TEKST: DER GEHEIME NOTA. P 4240. BRUSSEL, 20 Mei 1911 Vertrouwelijke Nota voor het Qkoot A gemeen Hoofdkwartier. De Belgische politiek te Maastricht in afgestaan Limburg behoort niets te vej waarloozen om den Duitschen invloed bestrijden en oen toen-a 'ecing tot België I vergemakkelijken. Waar het wel aangewezen iis den Liu burgera, dié belangen hebben in Duitschland, te beletten zich daar?' - begeven, is hét hoogst wenschélijk, dat ds Duitschers zooveel mogelijk belet w -rdl Limburg door te dringen. Daartegenover moot alles wat sn strél ken ter bogiinstiging v m (!-c 'hortei'jka nauws IwAokikiaoftaa L' ALKMAARSCHE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1