DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. [II Ho. 213 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 WOENSDAG 10 SEPTESIBIED. Buitenlandscli overzicht. Buitenland. Geen Regeeringsmeel. Geen Bonnen. Binnenland. Dit nummer bestaai uit 2 bladen. Abonnementsprijs bi] vooruitbetaling per 3 maanden t 1,65, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Harms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. De toestand Opper-Silezië is nog lang niet weer normaal, al schenen de woelingen dan ook onderdrukt. De Poolsche militaire autoriteiten willen, dat de Duitschcrs dat deel van Silezië, waar een volksstemming zal worden gehouden, zullen ontruimen, omdat zij de Poolsche burgerbevolking zouden uit moorden. De Polen zullen1 daarom dep strijd zonder pardon voortzetten en zij hebben be kend gemaakt, dat zij voor eiken Pool of Poolsche drie Duitschers, hetzij mannen of vrouwen, zullen neerschieten. De opstandelingen maken de bevolking be vreesd door een proclamatie, waarin aange kondigd wordt, dat ieder, die afdeelingen hunner troepen verraadt, zal worden! gefusil leerd en dat zijn huis zal worden in brand ge stoken. Nieuw o ongeregeldheden zullen wel niet kunnen uitblijven. Oeneraal Dupont, hoofd der geallieerde commissie voor Opper-Silezië, heeft in een te legram naar Parijs gewezen op de noodzake lijkheid om geallieerde troepen naar Opper- Silezië te zenden. Een dergelijke bezetting zou echter wegens technische redenen niet voor 20 dezer ten uitvoer kunnen worden gebracht. De Polen schijnen er alles op te zetten de onrust in de provincie voorloopig nog te be stendigen. Vandaar ook waai-schijnlijlc hun stemmen tegen een voorstel ter vermeerdering van de arbeidsprestatie in het Oppef-Sile- zische centrale industrie-gebied. Dit voorstel werd gedaan bij onderhande lingen tusschen werkgevers en arbeiders. Men was van oordeel dat een met de wettelijke be palingen overeenkomende regeling van het bedrijf in de mijnen en hoogovens ten spoe digste tot stand gebracht moet worden, aaar anders liet bedrijfsleven geheel vernietigd en daarmede ook de mogelijkheid van bestaan der werknemers ten slotte opgeheven wordt. Daar tegenover den arbeidsplicht het recht op arbeid staat, verbonden de werkgevers zich om de arbeiders die sedert 15 Juli 1919 ontslagen zijn en sindsdien geen andere werk zaamheid in hun hoofdberoep gevonden heb ben, ten spoedigste weder aan te stellen. Zij, die vroeger tot de grenswacht behoorden, als mede alle door de arbeiders geterroriseerde leden der ploegen zullen den arbeid onmid dellijk op htui oude plaatsen hervatten. De genen, die hen verhinderen om te werken, worden door de directie ontslagen. Aan de werklieden wordt het recht verleend, billijke bezwaren over tekortkomingen hunner supe rieuren door de organisaties bij de miinbe- sturen en in de tweede plaats bij den bond van werkgevers te laten indienen. Bcdrijfs- of andere vergaderingen in den wetteliiken ar beidstijd moeten achterwege blijven. Verzuimt de arbeider zijn werk door deel te nemen aan een bijeenkomst, dan heeft hij daarvoor geen aanspraak op loon. Het besluit is door den bond van werkge vers der mijn- en hoogovenindustrie van Op per-Silezië en alle betrokken organisaties van werknemers aangenomen. De vertegenwoordi gers van den Poolschen centralen bond stem den tegen. 't Is zeker te wenschen, dat men, ondanks de Polen, tot meer geordende toestanden komt, want de wereld, niet Duitschland al leen, heeft behoefte aan iets anders dan de voortdurende beroering. Mogelijk zullen op het thans te Olasgow gehouden wordende Engelsehe vakveroenigingscon'gres verstan dige stemmen gehoord worden. Men mag in dezen wel eenige hoop koesteren, daar er onder de leiders der mijnwerkers reeds zijn, die langs den weg van overleg tot oplossing van bestaande geschillen willen komen. Zoo als men weet zijn het juist de mijnwerkers, dL de directe actie voorstaan. Servië en Roemenië, die bezwaren hadden opgeworpen tegen! het aan Oostenrijk voor gelegde vredesverdrag, omdat het bepalin gen bevat over bescherming der minderhe den, beginnen nu toch bakzeil te halen. Ser vië heeft reeds te kennen gegeven onvoor waardelijk te zullen teekenen en Roemenië zal wel volgen, daar de Opperste Raad van een teekening onder voorbehoud niet bleek gediend te zijn. En de Tsjecho-Slowaken, die aanvankelijk ook aarzelden aan het verdrag hun zegel te hechten zullen ook nog wel bijdraaien, omdat er immers niets in voor komt over den twistappel Teschen. Aan de commissie van herstel, ingesteld voor Oostenrijk, is ookl een suo-commissie toegevoegd. Zij heeft vertegenwoordigers van de vpigende staten: Engeland, Frankrijk, Italië, elk met twee stemmen; Griekenland, Polen, Roemenië, Tsjecho-Slowakije elk met één stem. Oostenrijk zal slechts vertegen woordigd zijn, wanneer de commissie zulks noodig oordeelt. Het zal in elk geval nidt stemgerechtigd zijn. ACROBATISCHE TOEREN VAN BRANDWEERMANNEN. In Nieuw-York is een brand geweest, waarbij brandweermannen acrobatische toe reu moesten verrichten om enkele personen te kunnen redden. Alle trappen en uitgangen in het branden de gebouw waren door het vuur versperd. Op de zevende verdieping vertoonde zich een vrouw voor het venster en 'twas onmo- lijk haar door middel van ladders te berei- I r en te redden. Drie brandweermannen nu gingen naar de ven ie verdieping yan het belendende ge bouw. Een van hen ging uit een raam met het hoofd naar beneden hangen terwijl de anderen zijn voeten vast hielden. Zoo boog hij zich langs den ongeveer 2 meters groo- ten afstand tusschen de beide vensters en wist hij de vrouw, die 89 K.O woog, bij de handen te grijpen. Beide menschen werden door de andere brandweermannen in veilig heid gebracht. 'Een andere vrouw wilde met brandende kleeren uit een raam van de vierde verdieping springen. Een brandweerman klom naar bo ven langs een ladder, die tegen het raam boven dat, waarin de vrouw zich bevond-, ezet was. Op de hoogte van de vierde ver- ieping draaide hij zich om ee ladder heen, tot hij aan de achterzijde er van was. Hij zete zijn voeten goed in de sporten vast, ing horizontaal achterover leunen en slaag- e er in de vrouw om den arm te grijpen. Ver-volgens richtte hij zich met een herculi sche kracht weer omhoog, plaatste de vrouw op de ladder en wist met haar naai' beneden af te dalen. ZELFOPOFFERINO. Uit Chicago komt een verhaal van een zelfopofferend echtgenoot, die met zijn vrouw door een trein overreden en gedood werd. Het echtpaar Tanner stak nabij de stad de spoorrails over .toen, de vrouw met een voet bekneld raakte tusschen de rails en een plank. De man probeerde den voet los te werken, toen een trein naderde. Een wissel wachter kwam Tanner te hulp en de twee mannen poogden tevergeefs den voet los ie wringen. Mrs. Tanner viel flauw en kwam weer bij kennis en toen de trein nog slechts enkele meters verwijderd was, smeekte zij haar echt genoot zichzelf te redden voor liet welzijn van hun drie jonge kinderen. Hij weigerde en nam de vrouw in de armen. De machinist zag hen in het schijnsel van de lantaarns, maar was niet in staat bijtijds den trein tot stilstand te brengen en man en vrouw werden verpletterd. De wisselwachtcr sprong op zij, maar werd door een cylinder geraakt. Hij orak een arm en zijn been werd zoo verbrijzend, dat het moest worden afge zet Tanner's vader en schoonvader werden beiden door treinen gedood. CHOLERA IN CHINA, Naar de „Times" uit Peking verneemt zijn in Peking of Tieutsjin vier vreemdelingen aan cholera gestorven. De Spaansche gezant te Peking is hersteld, Tal van gevallen hebben zich voorgedaan in de naburige dorpen, waar men omtrent het aantal dooaen geen zeker heid heeft. Het gemiddeld aantal tserfgeval- len in de steden van Honau bedraagt onge veer 500. Het ergst heeft Mandsjoenje gele den. Het hoogst is de sterfte te Charbin, waar in den tijd van 3 weken 4000 personen be zweken, allen Chineezen, met uitzondering van 250 Russen en 50 Japanners. Van de zie ken, die in het hospitaal te Charbin met zout- inspuitingen werden behandeld, stierf slechts 14 pCt. liet sterftecijfer te Charbin neemt snel af. Men verwacht, dat mèt het verminderen der hitte ook de ziekte binnen een of twee we ken zal afnemen. EEN AANSLAO TE MILAAN, Te Milaan heeft een ontzettende ontplof fing plaats gehad onder de beroemde arcade van het kathedraal-plein, waar veel menschen wandelden of voor de café's zaten. Eén per soon werd gedood, vier gewond en nog eeni- gen licht gekwetst, de materieele schade is aanzienlijk. Vermoedelijk heeft men te doen met een misdadigeu aanslag, die verband houdt met de staking in de staalfabriek van de firma Breda De aanslag was blijkbaar ge richt tegen een clubgebouw onder de arcade, waar veel zakenlieden en rijke werkgevers ko men. DE AMERIKAANSCHE VRIJHEID TE DANKEN AAN EEN PRUIK. De Fransche tooneelspeler Fleury verhaalt in zijn Mémoires, welke in 1839 gepubli ceerd werden, dat de United States hun vrij heid eigenlijk te danken hebben aan een pruik. Ten tijde van Franklin's bezoek aan Frankrijk, om bondgenooten voor de op standige kolonie te verwerven, had de Sarti- nes, Minister van Marine, reusachtigen in vloed-, Hij was een zeer ijdel man, die een bijzondere voorliefde had voor groote, kost bare pruiken en hij was er tro-tsch op de best- gekapte man van Europa te zijn. Franklin, wiens pogingen om Frankrijk tot een bond genootschap over te halen aanvankelijk wei nig succes hadden, had echter een aanhanger onder het bureau-personeel van den Minister en deze vestigde de aandacht van de Sartines op een artikel in een Londenscb dagblad, waarin een rede van Lord O in het Hoogerhuis werd besproken. In deze rede uitte de Engelschman bijtend sarcasme over Sartines, dien hij een Fransche haan met een hoogen kam noemde. Sartirres was over dit ariikel, dat den spot dreef met zijn heerlijke pruiken, zoo gebelgd, dat hij zijn invloed aanwendde om Frankrijk tot het verdrag met de jonge Amerikaansche republiek over te ha len, waardoor hij Engeland een gevoeligen slag toebracht. HET BOUWEN VAN CAROSSERIES VOOR AUTOMOMBIELEN. De auto-industrie is de laatste jaren tot zeer groote ontwikkeling gekomen. Niet al leen heeft men zeer sterke machines gecon strueerd om de snelheid der auto's, vooral voor leger-auto's, op te voeren, men heeft ook andere methoden toegepast voor den bouw yan carosseries. Ten einde de caroase- rles zoo licht mogelijk te maken en om me taal uit te schakelen met zijn naden, lasschen en buigvormen, gebruikt men een soort hout- cement, dat onder den naam van Fibromo- nolith in den handel gebracht is. Het uit hout opgetrokken geraamte df.r carrosserie wordt met een licht, doch sterk draadwerk betimmerd, en hierop wordt het houtcement aangebracht, ongeveer op dezelfde manier als de stucadoor een plafond van een huis be werkt. Het nog vochtige houtcement worit ;lad gestreken, daarna geschuurd. Reeds na ;4 uur is hot cement gedroogd. HEEFT DE SPORT EEN GUNSTIOEN INVLOED OP DE VROUW? Een Engelsch blad heeft onlangs een en- 3uête gehouden omtrent den invloed van en sport op de vrouw, vooral in physieken zin. Merkwaardig genoeg zijn bijna allen het er over eens, dat de sport-manie der laatste jaren op het vrouwelijk schoon hoogst on gunstig werkt. De vrouwelijke gratie is ver te zoeken, handen en voeten worden sterk ontwikkeld, gespierde armen zijn geenuit zondering, rimpels ontstaan door het strakke turen in de zon. De eenige sport, die een gunstigen invloed heeft, is het zwemmen, dat ook door alle artsen aanbevolen wordt. Een Hollandsch medicus, wien zijn mee ning in dezen gevraagd werd, wees er op, dat sport, ook zwemsport, alleen gunstig kon werken,.wanneer hij met mate beoefend wordt. Daarom keurt hij de afjakkerende wedstrijden sterk af. Verder herinnerde onze medicus eraan, dat het feit, dat onze meeste baby3 zich met de flesch moeten behelpen, een gevolg is van moeder's sportllevendheid! EEN SCHOOL VOOR GEHUWDE MANNEN, Onlangs is te Londen een school opgericht om gehuwde vrouwen eenig begrip in te pompen omtrent huishouding enz. Wat zeer noodig was met het oog op de vele overhaas te huwelijken, dikwijls kinderhuwelijken der oorlogsjaren. Er is echter een protest opge gaan uit de rijen der vrouwen Zij wenschen ook een huwelijksschool voor mannen Hier moeten zij leerén een eenvoudige ommelet te bakken zonder de keuken in een vuilnisbelt te herscheppen. Hier wordt hun gewezen op het nadeerige knoeien met asch, door in een pas door hun „gedane" kamer kwistig >asc)r te morsen, waarop zij weder van voren af aan kunnen beginnen. Ook moet hun geleerd worden wanorde in de slaapkamer te voor komen. Slechts een man, die een getuig schrift van een dergelijk instituut kan ver- toonen, is rijp voor het huwelijk. WANTOESTANDEN. Eon gedemobiliseerde poilu, 'Schrijft aan Olómenf Vautol hot volgende Ik bon kook- en banketbakker in do rua F-ontaine. Den geheelen oorlog heb ik meege maakt, -den strijd1 voor recht en 'beschaving niet waar, zoo heet dat immers 8 Terwijl ik in de loopgraven lag, zette mijn dappere vrouw do zaak voort. Er zelf verdiende .0.20' fxa. p. d. Wiji hebben twee kinderen. Nauwelijks- afgezwaaid en thuis, krijg ik een vonnis met da medcdecling, dat mijn vrouw veroordeeld is tot 160 frs, boete of 40 dagen zitten, omdat zij op 1 Mei 1018 gebak in -de uitstalkast heeft gehad. Van een amb tenaar, bij wien ik (gereclameerd heb, 'kreeg ik koeltjes ten antwoord), dat ik heel' 'blij moest zijn er n-og zoo g-ood1 af te komon. Het proces-verbaal was- opgemaakt 's mor gens om negen uur, -den dag, waarop het de- croot in working trad, waarbij het uitstallen van een bonBon gelijk werd gesteld mot oen aanslag op de veiligheid van den staat. Mijn vrouw had goon tijd gehad om 'a nacht® haar wixtkel op te ruimen! En zoo werd, in naam van het Fransche volk, dé vrou-w van een poilu door een krijgs raad veroordeeld, voor het -ten verkoop uit stallen van zoetigheden. Komt het n niet voer, Monsieur, -dat éndére lieden, in naam van het Fransche volk, veroordeeld moeten wor-den -dan een arme ban!, jtbakkersvrouw 8 Het Fransche volk zal raar -opkijken dat het met -dit zaakje iets te 'maken heeft; men maakt misbruik van zijn naam door deze ver- ooxdcoling van een vrouw, die, in plaats van een loszinnig leven te igaan leiden, als zoo- velen barer eusteren, in de uitstalkast on schuldige bonbons tekoop 'heeft aangeboden. KORTE BERICHTEN. Het standbeeld voor Heine te Hamburg, waarvoor de plannen door den oorlog niet uitgevoerd werden, zal nu toch een plaats krijgen. Alfred Kerr opende er 15 jaar gele den de inschrijvingen voor. De uitvoering is in handen van den beeldhouwer Lederer. Het Hamb. Fremdenbl." verneemt, dat het doodvonnis tegen den arbeider Kupfer, den belhamel bij den overval op Engelsehe soldaten te Euskirchen, niet zal' voltrokken worden. De sterfte te Pet rograd ten gevolge van de heerschende cholera- en dyssenterie-epide- mie neemt hand over hand toe. Aan de cho lera sterven te Petrograd thans dagelijks 200 h 300 menschen. Jasnaja Poljana, het vroegere landgoed Van Leo Tolstoj, is door de sovjetregeering genationaliseerd. Aan de herstelling van het gehavende woonhuis worden 7500 roebel be steed. waarna het goed zal worden gebruikt ten dienste van de volksontwikkeling. Aan de familie Tolstoj blijft het beheer opgedragen. Dit jaar zal de aardappelenoogst in De- ion bedragen. Daarvan zijn ongeveer 5 milli- nenuirkcn niet minder dan 12 tot 13 millioen oen ton voort export ter beschikking. 1 Xe lïïecnen zijn verscheiden leden yan iet revolutionaire soldatencomité van bet oc- angs ontbonden 4e bataljon volksweerbaar heid in hechtenis genomen, Het Berliner Tageblatt ia gisteren weer verschenen, De Saksische regeering heeft het on derzoek inzake de jongste onlusten te Chem nitz gesloten. 40 personen zijn wegens plun dering en mishandeling aangehouden, Een ofl',decl rapport over da gebeurtenissen zal weidra verschijnen, Tijdens de Maart-onlusten heeft luiten ant Marloh te Berlijn in ee nhuis in de Fran- zösische strasse, 32 matrozen zonder de min ste reden laten fusileeren Marloh is volgens de Freiheii Vrijdag aangehouden, maar Za terdag weer, per automobiel uit de gevange nis verlost, Sindsdien ia zijn verblijfplaats weer onbekend. Volgens het avondblad van het Berliner Tagebiatt is men er reeds in geslaagd Mar- oli aan te houden en bevindt hij zich thans ia yerzekerde bewaring, Het proces tegen de communistenleiders zal naar gemeld wordt, uit Boedapest in de tweede helft van September beginnen. Tot nu toe zijn 2570 personen in staat van beschul diging gesteld, Het verzoek om uitlevering van Bela Kun cn consorten is inmiddels aan de Duitsch-OcsEnrijkscbs regeeriag toegezon den, Alleen te Boedapest zijn ongeveer 2500 personen gevangen geaernen, r— Kort geleden is melding gemaakt van een bericht van Amirika-avrhe zijde omtrent iet schieten door Mexicaaasdic soldaten op. een Amcrtkanasch vliegtuig dat boven Amexi- raansch grondgebied vloog. Het Mexicaanse!» consulaat te Rotterdam deelt thans een com muniqué van de Mexicaansche legatie te Brussel mede, volgens hetwelk het Ameri- caansche vliegtuig boven Mexicaansch gebied, en wel boven een Mexicaansch legeiVmiy vloog. Parijsche gemeente-ambtenaren zijn een staking begonnen, Het aantal gewonden als slachtoffer der levensmiddelenonlusten te Breslau gevallen is is gering. De toestand blijft echter uiterst ge spannen. Patrouilles trekken door de straten en op verschillende punten der stad is zelfs artillerie opgesteld. De ontruiming van het gebied ten Z. der Memel gaat volgens het plan in zijn werk, seint Wolff. De voormalige Amerikaansche vlieger kapitein Rozier Wichard is gearresteerd, be schuldigd het leven te hebben bedreigd van president Wilson. Op het eiland Maimaks, in den omtrek van Archangel heeft een hevige brand ge woed in de stapelplaatsen van hout en de houtzaagmolens, die daar zeer talrijk zijn. De brand duurde twee dagen en de schade wordt op 60 millioen roebel geschat. Men vermoedt dat de brand is aangestoken omdat liet vuur dadelijk zoo'n omvang had, dat aan blusschen niet te denken viel. Er zwerven daar honder den bolsjewisten rond, die gemobiliseerd zijn geweest in het rooden leger. De Italiaansche gezant heeft bij de Roe- meensche regeering geprotesteerd tegen de be wering, dat Italië trc en van Bela Kun zou hebben gesteund bij Let offensief aan de Theiss. De Amerikaandche tarwe en maïs staat er uitstekend voor. De Japansche regeering zal, volgens den Times-correspondent te Tokio, een verzoe ningsgezinde houding jegens de Ver. Staten aannemen. VOEDZAAM en SMAKELIJK 15 cent per broodje. Bereidt uit de beste Inlandsche Tarwe. lEll TWEEDE KAMER. Do heer Helsdingen vroeg^ in de zifting van gisteren verlof tot een interpel latie over het voornomen dor regeoring o-ver do salajieoring van rijksambtenarende hoer K. tor Laan over de ealarieering van militairen beneden den rang van offieicr.; de heer Ossondorp over het opnemen van onderwijzers in (aigeimeone «alarmregeling voor r ijiksporsoneel. Aan de -orde waren de wetsontwerpen tot wijziging der Invaliditeitswet en regeling 'der vrijwillige ouder domsver zeker ing. De hoor L e 1 y beschouwde hot onder werp als een belangrijke stap in de richting van het staataporijgioen. De raming van de kosten der vrijwillige ouder domsverzoker ing aiohtte spr. veel te boog. Spreker betwijfelde of vrijwillige verzeke ring haar dool zal bereiken. Hij -had ovenwei tegen een proefneming geen 'bezwaar, omdat hij overtuigd, was, dat tij zail leiden tof staats pensioen. Do heer Niemeijex was overtuigd; dat de vrijwillige ouderd-omsverzeikermg zal mis- luikiken. Hij zou evenwel vóór-stemmen met het oog op de -gratis-rente voor 85-jarigen. De heer -Man de Laar achtte ver- boogii>3 van invaliditeit»- en Eoczanconfe noodig. Spr. bepleitte vrijstelling van 'ramie- betaling voor kleine werkgevers. Ten na trien van de wij-willige ouder domsverzekering wenschte spr. vrijstelling van premiebeta ling voor 'kleine inkomen» en (ambtshalve in schrijving. De heer D u y s zag in de voorstellen een afbrdken van -de Talma-wetten. Hij' zou vóór- stemmen met handhaving van zijn standpunt togen hef verzekerings-systeem. Hij' wilde den ddeinon werkgever zien vrijgesteld1 van premiebetaling en drong aan .op -spoedige in voering van de Ziektewet, die eigenlijk had' moeten vóórgaan. De heer M'iar-ekant achtte de ■ontwer pen aannemolijik.. Hij- was -overtuigd dat rij ten slotte toch zullen uittoepen op Staatspen sioen, het eenige middel cm- afdoend ie hel- pen. De heer 'De Savornin Lehman had bptere verwachting -omtrent het succes van do vrijwillige verzekering. Spr. v 'of e premie voer dia verzekering nwri fcja sre?- den verlaagd. Da hear S no eek Henikema-mg ver dedigde de wij-willige ver k, Hij be toogde dat het beginsel daarvan niet wordt aangeroerd deer da pKemievrije rente voer 06-jarigen. De heer San nes hctcégiv dtó de vc«t- sepntoMo regeling geen -apL.-ti.ng brengt, dnsh alleen verschuift. De hoer R u g o ar e èaaSreed Bs? 'id&>c® van don heer Duys riet de. -■ --3 ri Tel* ma-wetten «somden aiLrakoa. Zij -bï;"..- i var- beteringen aan, doch toten gcoa «fels pun« ten aan. .aiator Aalberoe ontkende lee gen o-vor den hoer Duys dat door de voorge stelde ontwerpen de Talima-wetton zouden ,'den afgebrokon. Hot door Talma gestichte ebouw wordt uitgebreid! en verbeterd. Ten 6 uur 2-5 werden dia beraadslagingen verdaagd tot heden 1 uur. WIJZIGING DER INVALIDITEITSWET. De heer van de Laar 'heeft een amendement voor gestold om -do promi to v»»i-b<y..;mn tot 40 -cent in loonlklasse I, 48 -cent in lo-c. H sus 11, öToent in i'o-onklasso III, 80 cent in loon lklasse IV, 98 -cent in loonMasso V, niet het doel en verboaging der renté met 60 pet. te verkrijgen. W-ordon de premies niet aldus ver hoogd -dan zullen, naar voorsteller in zijn toe lichting betoogt, do renten feitelijk veel min der bedragen dan in de bedoeling lag van den wetgever, toen -de Invaliditeitswet werd aan genomen, Door den heer Duys e.s. tijir vijftién amen dementen ingediend!. Het eerste stelt voor de loongrens van art. 4 te vexhoogen van 1200- tot 2000. Het tweede wenseht de weezenrente te doen eindigen op 16-jardgon in plaats van op 13- jarigen leeftijd. Het derde bedoelt te voorkomen-, -dat arbei ders, -die, voordat rij' pensioengerec'rikci. zijn, 'e-Eijks dienst verlaten en in loondienst gaan bij eon -ander!, slechter positie worden go- bracht dan'de aarbeEfcnj bedoeld in -do artike len 38, 88, 39 of 40. Hot vierde beoogt in don zesden regel van art. 72 do woorden „een der-de" te vervangen door „de hHfti', omdat voorsteller de eiachen, die gesteld worden bij do bepaling van de waag wanneer iemand invalide m-oet w-orden geacht in dien zin der wet, veel te streng acht. 1 ■In do vijfde plaats wordt .voorgesteld' een jaarlijikscihen toeslag van 100 op, do rente te geven. Ton zesde wordt voorgesteld' te bepalen, dat de rente niet minder -dan 3 per week zal bedragen voor hen, voor wie sedert den aan vang van hun veTzeberingsplicht tot op het oogenbli'k van den ingang der rente of hot -overlijden gemiddeld per jaar ten minste weebpremies zijn betaald. Het zevefade amendement stelt voor de in art. 81a en b gestelde voorwaarden voor de toékenning oener weduwenrente te dioen ver vallen. Het achtste bedoelt een toeslag van 100 per jaar op de weduwenrente te d-oen toeken nen; het negende eteltf voor gelijken toeslag te verleenen aan do weduwe, die in bet genot der j-aailijkacho uitkeering van art. 67b wordt gestold. T-n de tiende plaats w-ordt voorgesteld' d< bepaling te doen vervallen, dat de weduwe van den verzekerde, die -zioh opzettelijk inva lide werkt of wiens- invaliditeit deelneming aan een misdaad tot oorzaak heeft, geen ren te zal ontvangen. Het elfde amendement stelt voor de -pre -mies van werkgever-s-, die in dé Rijks-inkom- ■stenbelasting zojn aangeslagen naar een infco- men van minder dan 1Ö00- per jaar door dei Staat te doen dragen; het twaallfde om dt loongrens van art. 354 te verh-oogen vai 2000 tot 2500. Het dertiende wijzigingsvoorstel heeft d< bedoeling om te zorgen, dat zij, die o-p he o-ogeriblik van het in werking treden der we invalide zijn, niet aan hun lot worden over gelaten; het veertiende om te voorkomen, da1 gedurende -de eerstvolgende vijf jaren dé ge- -hecle bepaling van. het tweede lid van art. 7< buiten werking blijft, door invoeging voor t< stellen van de bepaling, dat wanneer een ver .zekerde gedurende de -eerste vijf jaren m he in werking treden -der wet komt te verkcoral in zoodanige 'omstandigheden, dat op hom he eerste of tweede lid van art. 76 van toepas ■sing is, aan- 'hem een rente van 8 por wee- zal worden uitgekeerd. Ten «lotto wordt vre-rr I'd art, 874, twee do lid, te Toon vocroiLn* on dun g&xi feojdanj - ALKMAARSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1