DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. fllli No, 214 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 DONDERDAG 11 SEPTEMBER. Ouitenlandsch overzicht. Buitenland. Geea EegaeiinpsBel. Geen B&aoea. Oil nummer bestaat utt 2 bladen. Abonnementsprlls bl] vooruitbetaling per 3 maanden I 1,65, franco per post I 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster A Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. Tegen de verachting in waren gisteren te St. Germain bij de onderteekening van het vredesverdrag met Oostenrijk geen vertegen woordigers van Roemenië en Zuid-Slavië aanwezig. De Roemeniërs hadden na de weir gering van den oppersten intergeallicerden Raad om een onderteekening met reserves toe te staan, besloten heelemaal niet te teeke nen. De Zuid-Slavische vertegenwoordigers hadden instructie niet te teekenett wegens de bepalingen ter bescherming van de minder heden. Den Roemen'lërs en Zuid-Slaven is een termijn van drie dagen verleend om als nog het verdrag te teekenen. De plechtigheid droeg een eenvoudig ka rakter. Clraimceau, die als voorzitter optrad, hield een korte toespraak. Hij zei een stuk te hebben geteekend, clat verklaart, dat de tekst, welke geteekend zou worden, overeenstemt met dien, welke aan de Oostenrijksche dele gatie is overhandigd. Uit naam van de geal lieerde en geassocieerde mogendheden ver zocht hij daarop kanselier Renner het ver drag te willen teekenen. Deze voldeed hier aan en zette voorts zijn naam onder het ver drag, het protocol en de belde verklaringen betreffende de handhaving van de blokkade van Hongarije en de verklaring over de sche pen, welke door de Oostenrijksche strijd krachten tot zinken zijn gebracht. Na Ren ner teekenden de geallieerde vertegenwoordi gt is het verdrag en de andere documenten, waarvan het vergezeld gaat. Staatskanselier Renner is nu naar Wee- nen teruggekeerd en nu zal overwogen moe ten worden op welke basis de staat zal wor den ongebouwd. Vermoedelijk zal een con centratie-kabinet gevormd worden, waarin alle partijen der Nationale Vergadering ver tegenwoordigd zijn. Dit kabinet zal aan de Nationale Vergadering einde dezer maand «het vredesverdrag ter ratificatie voorleggen Er moet bovendien een wijziging in de grondwet worden gemaakt. Nu aansluiting bij Duitachland verboden is, zal Oostenrijk een eigen president moeten kiezen en de grondwet zal dus het ambt van staatspresi dent in het leven moeten roepen. Het vakvereenlgingscongres te Glasgow heeft de verwachting, dat net de directe actie zou afkeurcen, den bodem ingeslagen. Dë voorzitter had vooral de mijnwerkers aange maand zich niet blind te staren op de natio nalisatie. Hij erkende, dat er meer geprodu ceerd moest worden, doch dat was mogelijk door samenwerking van werkgevers en werk nemers. Het zal nu ongetwijfeld voor velen een teleurstelling zijn, dal een motie, waarin de nationalisatie der mijnen geëischt wordt, met overgroote meerderheid is aangenomen. Dit besluit kan tot conflicten aanleiding ge ven, daar de motie aan de parlementaire commissie van hot congres, tezamen met den mijnwerkersbond, de opdracht geeft, een on derhoud met den eerste-minister te hebben en hem met nadruk er op tc wijzen, dat de re- geriingspolltiek gewijzigd moet worden. Bij gebreke daarvan zal net congres in bijzon dere vergadering worden bijeengeroepen om te overwegen, welke stappen moeten worden gedaan. Ng een andere kwestie'houdt de Engel- sche kranten bezig, n.l. de Servische. Het optreden der Sinn-Feiners begint een steeds meer bedenkelijk akrakter aan te nemen. Op gewelddadige wijze stellen zij zich soms in het bezit van wapenen en Zondag hebben zij te Feruroy zelfs een afdecling Britsche sol daten van 18 man aangevallen en van hare wapens beroofd. De aanvallers verschenen, juist tegen het aangaan der kerk, in twee of drie auto's en begonnen een wilde schietpar tij op een groep van 18 soldaten, van wie er 1 gedood werd, terwijl verscheidene anderen -gewond werden. De daders wisten, na zich van de wapenen der soldaten te hebben mees ter gemaakt, te ontkomen; zij hadden ge zorgd voor het afsnijden der telegraaf- en ie- lefoondfaden en voor versperring van. den weg door middel van een omgehakten boom. Zelfs vliegtuigen slaagden er niet in hen op te sporen. In hetzelfde stadje hebben Zondag ernstige opstootjes plaats gehad, naar men meent door soldaten, die wraak wilden nemen over bovenstaanden overval. In een troep van on geveer 250 man trokken zij van den eenen winkel naar dra andere en vernielden en plunderden naar hartelust Dat dergelijke gebeurtenissen ongerust heid verwekken in Engeland, is te begrijpen. ïn Duitachland hebben de onafhankelijke socialisten 'n congres gehouden, waar Haase een rede hield over den politieken toestand. I lij wees er op, dat het karakteristiek is, dat Duitachland sinds 8 maanden een regeering heeft, welke zich slechts door den staat van beleg kan staande houden. Zij zou den staat van beleg niet kunnen opheffen, omdat de ei genlijke machl bij de militairen berust. Het gaat hier slechts om een verkapte dictatuur der heerschcndc klasse tn een kapitalistischen staat. De heerschcndc economische nood kan daarheen leiden, dat wij spoedig weer zullen komen aan een verscherpten revolutie-pério de. Hel kan echter ook zijn dat dit langer duurt, tot de golven haar hoogtepunt berei ken. Ook daarmede moeten wij rekening hou den. Wij kunnen niet alles op één kaart zet ten, Wij moeten de parlementaire werkzaam- b< lm niet uit de hand geven tot dc tijd rijp 5 voor de dictatuur van liet proletariaat. Daarom moeten wij in geen geval de verkie zingen boycotten. Van een regeering in sa menwerking met de burgerlijken is echter voor ons in het geheel geen sprake. Onze taak moet zijn 't revolutionnaire bewustzijn te versterken! Dan zal over korten of langen tijd het tijdstip aanbreken, dat wij met ge weld naar de regeeringsmacht grijpen en haar voorgoed vasthouden. Daarna sprak Kurt Geyer, die verklaarde: Een compromis tusschen de Radenrepubliek en de burgerlijke partijen is voor ons niet mogelijk. Men moet streven naar de Duit- sche Radenrepubliek, De regeering van president Ebert kan dus aanvallen verwachten van de zijde der onaf- hankelijken. Als het „versterken van 't revolu tionnaire bewustzijn" nu maar niet gepaard gaat met allerlei woelingen en stakingen, want daardoor wordt toch zeker het landsbe lang niet gediend Geregeld werk en hooger opgevoerde productie zal alleen het landl ten goede komen. President Wilson Is, zooals men weet, thans op zijn rondreis, waarbij hij alom de noodzakelijkheid betoogt van dc ratificatie van het vredesverdrag met Duitschland en toetreding van de Vereenigde Staten tot den Volkenbond!. Of hij er in zal slagen daar voor het vereischte tweederde deel der Btem- meu in den Senaat te winnen, is nog lang zoo zeker niet. De Senaat bestaat uit 49 re- publlkeinsche en 47 democratische leden, die, naar men aanneemt, als één man achter den president staan. Van de republikeinen zijn 20 tot 25 vóór voorbehoud in gematigden vorm, 12 zijn felle tegenstanders van het verdrag en dc houding van de rest is nog onzeker. Als het Wilson zou gelukken, het verdrag te doen aannemen onder voorbehoud, zou al veel gewonnen zijn, want het verdrag zou dan opnieuw aan Duitschland en aan ae an dere onderteekenaars voorgelegd moeten worden. EEN BELANGRIJKE ÜEOLOOISCHE ONTDEKKING. De correspondent van de „Times" te To ronto seint: De ware aard van hetgeen men1 steeds gehouden had voor een tweeden Nia gara waterval, is thans te Thorold (Canada) ontdekt. Bij net graven van het nieuwe Wel- iaudikaaaal vond men, na twintig voet diep door stevige kleiaard gedolven te hebben, een effen rotsbedding met een serie treden, looprade over een afstand van 400 voet. De „val" gaat over oen afstand van 30 voet in den vorm van treden. Het totale verval be draagt 25 voet. De diepte van den volgenden val is nog niet vastgesteld, doch boringen hebben aangetoond, dat er een.loodrechte val is, welks diepte men nog niet kent. Er zijn aanwijzingen, die duiden op een reusachtige rivier, welke eens de Erie ca On tario meren verbond. DE AZIATEN IN TRANSVAAL. Naar de „Times" uit Pretoria verneemt, heeft de aldaar gehouden vergadering van le den van gemeentebesturen, Kamera van Koophandel en vakvereenigingen en „Kame raden uit den Orooten Oorlog" een motie aangenomen, waarin de dringende wensch wordt uitgesproken dat de wettelijke rcstrlc-. ties ten opzichte van de Aziaten met de mees te gestrengheid worden gehandhaafd en waarin wordt geprotesteerd tegen het toe staan van burgerrechten aan Aziaten.. In deze vergadering werd tevens besloten tot de oprichting van een „Zuid-Afrikaan- schen bond", welke o. a. ten aoel heeft, alle onroerende goederen, in het bezit van Azia ten, tegen billijke vergoeding te onteigenen, en alle Aziaten, verblijf houdend en handel drijvend in Transvaal, langs redelijken en diplomatischen weg te elimineeren. Tot voorzitter werd Sir Abe Bailey geko zen, wien dank werd gebracht voor zijne ver dediging van dit onderwerp in het Parle ment. VRIENDELIJKE BEJEGENING. Staatskanselier Renner heeft aan majoor Bourgeois, hoofd van de missie, welke be last was met de verbinding tusschen het Fransche departement van buijtenlandsche zaken en de Oostenrijksche delegatie, een no ta doen toekomen, waarin hij verklaart er prijs op te stellen, op het oogenblik, dat de functies van deze delegatie een einde nemen, zijn welgemeenden dank te betuigen aan de missie voor haar welwillendheid en tege moetkoming. Renner betuigt ook zijn dank aan de bevolking van. St. Germain voor de correcte houding, welke zij in acht hebben Senomen jegens dc vreemdelingen, die tot usver als vijanden werden beschouwd. Hij constateert met voldoening en erkentelijk heid1, dat geen enkel incident hoe klein ook is voorgevallen tusschen de bevolking en de ge delegeerden tijdens de 4 maanden, dat deze laatsten er verblijf hebben gehouden1. MONARCHALE KINDEREN. De socialistische minister van onderwijs en ceredienst in Pruisen, de verstandige en voor zichtige heer Haenisch, die het tegenoverge stelde is van een dweepzieken drijver, heeft onlangs last gegeven, dat uit de openbare scholen de portretten en borstbeelden van den ex-keizer en diens voorzaitenverwijderd zouden worden. Hem persoonlijk hinderden die con- terfeitsels niet en hij verwachtte ook geen fu- nisten invloed op de jeugd ervan, maar hij moest toegeven aan den wcnsch van minder concoliame geestverwanten, die aanstoot na men aaa dergelijke herinneringen uit dm mo narchalen tijd en1 daarvan wel nadeelige ge volgen vreesden. Maar deze verwijdering der portretten en bustes, die door het plotselinge een eenigszins demonstratief karakter aan nam, lieten de gymnasiasten van de oude universiteitsstad Oreifswald zich niet welge vallen. Ze proclameerden de staking Waaraan echter minister Heemsch een eind wist te maken door een' brief, die alweer ge tuigde van zijn psychologiseren blik: „Ik Be grijp en eerbiedig volkoren de gevoaJens der gymnasiasten. Toch kan ik aan het verzoek de portretten weer op te laten hangen1, niet vol doen. Indien de scholieren hun oude idealen trouw! willen blijven, dan ben ik de laatste, die hun dat zal beletten. Doch deze trouw is ook mogelijk zonder uiterlijke kenteekenen. Mem moet zich vaak in het onvermijdelijke schikken en' zich daardoor niet laten verleiden tot onbezonnenheden." Helaas is de staking nu overgeslagen op het gymnasium in een andere Pommersche stad, Stolp. De kans bestaat, dat het een relletje wordt. Dan is het frissche van de beweging weg zoo die inderdaad ontstaan is uit eigen initi atief en eerlijke overtuiging en dan zal mi nister Haenisch wel gedwongen worden an dere brieven te schrijven dan zulke tegemoet komende. En dan zullen' de monarchisten van rijper en leeftijd van deze op zich zelf onschul dige incidenten een dankbaar gebruik maken voor hun agitatie. Dat men daarmee niet Jong genoeg kan beginnen, bewijst de ingenieur, die in een provinciaal blaadje de geboorte van een kind op de volgende wijze adverteert: „Van de ge boorte van een fermer? Duitschen jongen, van een toekomstigen wreken der Duitsche eer, geven' verheugd kennis", enz. De All-Duitschers vragen reedis geruimen tijd waar de man blijft, die zich aan net hoofd van de All-Duitsche Beweging wil plaatsen. Nu hebben ze hem, dm wreker van de Duit- Bche eer. Schreeuwen kan hij al. En daarop wordt in deze kringen vooral gelet. MASSA-EXECUTIE'S, Naar de „Berlinake Tidende" uit Helsing- fors verneemt, zijn in Augustus de vooraan staande personen van het oude régime in Rusland in grooten getale terechtgsteld. 54 Personen, o.w. de oud-ministers Kwostow, Maklakow, Protopopow en Belesky, werden van Kroonstad naar Moskou vervoerd en daar onmiddellijk doodgeschoten, met uit zondering van Belensky, die voor de excecutie in zwijm viel en eenige dagen later aan stry- chine-vergiftiging stierf, Een anacre groep voormalige autoriteiten werd te Kroonstad doodgeschoten. De ex-minister-president Tre- pow bleef door een tragisch toeval leven, daar men hem met zijn broeder verwisselde, die in zijne p.laats werd doodgeschoten, BOTHA GEHULDIGD, Over generaal Botha sprekend, zcide Lord Buston in het parlement te Kaapstad: Zuid- Airika treurt over het verlies van een van zijn grootste zonen, generaal Louis Botha. Niemand heeft zulk een werkzaam en eervol aandeel gehad in den opbouw van onze Zuid- Afrikaansche natie en er zijn geen woorden te vinden om de belangrijkheid van zijn aan de Unie en het Britsche Rijk bewezen diensten naar beliooren te doen begrijpen. Op de vre desconferentie heeft zijn invloed zich ver bui ten de grenzen van het Britsche rijk doen ge voelen. Generaal Smuts diende daarna een motie in, waarin hulde werd gebracht aan de nage dachtenis van Botha. Hij verklaarde vervol gens, dat het steeds zijn opinie was geweest, dat generaal Botha de Vereeniging, ae toe komst van de Boeren had gered. Daar wer den de fundamenten voor een vereenigd Zuid-Afrika gelegd. Rhodes en Kruger had den groote bplannen, doch Botha had de grootste van allen, n.l. een Zuid-Afrika, ge vormd door de Engelsche en de Hollandsche bevolking. Bij het uitbreken van den wereldoorlog, zoo ging Smuts voort, stond Botha voor een moeilijke taak, doch hij heeft den goeden weg gekozen. Nooit zal ik de bijeenkomst in Botha's huis in Augustus 1914 vergeten, waarbij mr. Schalkburger, generaal De la Rey, mr. N. J. de Wet, generaal Botha en mijn persoon tegenwoordig waren. Bij die ge legenheid zeide Botha tot De la Rey: „Het kan God's wil zijn, dat Zuid-Afrika een vrij land en een vrij volk zal worden, doch het kan nooit zijn wil zijn, dat wij vrij worden door middel van veraad en oneer. En De la Rey gaf zulks toe en gelaste de meeting te Treurfontcin af, op welke tot den opstand zou worden besloten. Thans is de oorlog geëindigd en wij zien dat Botha gelijk had. Generaal Botha heeft in Europa voor het welzijn van de menscli- heid gewerkt en zijn naam zal ia de geschie denis voortleven. Vervolgens spraken ook do nationalistische leider mr. Wilcoks, en de leider van de arbei derspartij eenige waardeerende woorden over Botha's karakter, waarna de motie werd aan genomen. DE .VERJAARDAG VAN DEN MAKN'E-SIAG. 'Zondag heeft te Meaux de plechtige her denking plaat» gehad ma den slag aan de Marno. 's Morgens werd in de (kathedraal do mis gecelebreerd door den hiesohoip mgr. Maxbeau in tegenwoordigheid van den aartsbisschop van iteima, kacdinaflii Liucon, tuta, Mwbeau, minister Noulen», dto 'Rfc.waa.ls PtouMLeau, Partly, Gherfels en de .Ganonge, fenlonal Mo del, als verteRenwoordiger van president Puincaré, benevens egn aantal leden van den Parijachen gemeenteraad en verscheidene Kamerleden. De Eng else hè regeering werd vertegenwoordigd' door generaal Grant en 'ka pitein Balis, België door generaal-majoos Ka- nette en Polen door graaf Amyaki. Amorikaanscbje afdeelingep hadden zich b$j de delegaties der Frmwühe soldaten gevoegd. De bisschop van Verdun, mgr. öinietv, 'hieldl een treffende toespraak, waarin hij de door het Er&nacha valk gehrofihte offers herdacht. Dos middags 'begaven allen aich naar de met bloemen overdekte 'graven der gevallen helden. Op het kerkhof van O'htunhrj hield minister Mouten» namens dp regeering een rede, waarin hij' aanspoorde tot plichtsver vulling odk in den vredestijd!, om do gebrachte offers waardig te zijn. Daarna word het woord gevoerd door don voorzitter ven (don Ear ij- solien 'gemeenteraad, Evain. Aan het groote graf van Voieddtoa sprak Maurice Barrès, namens do „Liguo des pa trio ttas". Hij, oindierde met da woorden: „Wij hebben de Union öaicxóe gesloten om hot cn- rooht van 1870 te horsteUonj; laten wij eens gezind blijven voor de uitvoering der voor waarden, «lie hat onrecht ven 1014 zuilen hen- atollen. Earn 'rij den doodien der cwcrwmcing. Wü, zullen hun laatsten.' wil uitvoeren. EEN STANDBEELD OP EEN AF STAND VAN 20.30 MOLEN, Zaterdag iö te Moofcreal in Canada pen standbeela onthuld' voer den staatsman Sir Georges Carrier, den bewerker van een Ver eenigd Canada. De onthulling geschiedde door Koning George van Engeland, die daar voor op Balmoral Castle, in Schotland, on een electrischen knop drukte, waardoor ovct een afstand van 30ÜÖ Engelsche mijlen een, ciectrioche stroom naar Montreal gezonden werd. De stroom ging ova Aberdeen, Lon den, de Westkust van Ierland, ova den At- lantischen Oceaan' naar Newfoundland, van daar naar Halifax en ten slotte naar Mon treal, Op dezelfde wijze heeft Koning Edward in 1910 een nieuw ziekenhuis te Montreal ge opend, HET GEHEIMZINNIGE OLIEHUIS. Het geheimzinnigs olipgoctniip in de pas torie van Swanton Movers in Norfolk is op gehelderde I>e „stille 'kracht" is gebleken te zijn de lö-jarigo dienstbode. Dit heeft de goochelaar Óswnmld Williams aan den dag ge bracht. Mr. Williams liet het hui» drie dagen hermotisoh sluiten en in dien tijd druppelde do olie niet van muren en plafonds. Hij sloot do waterleiding af en verwijderde alle vloei stoffen uit dö pastorie, behalve eenige em mers sterk gezouten water, die hij als toeval lig hier en daar liet Btaan. Toon de meid na de drie dagen ^terugkeerde, begon het gedruip opnieu w, maar ditmaal' was hot zout wa ter! Door oen opening in de zolder ing zag men later d'e gedienstige bezig het zoute wa ter uit de emmer» tegen de plafonds te gooien] Zij legde oen volledigo bokentonia af. KORTE BERICHTEN. Volgens een dagbladbericht uit Mitau heeft een troep Duitsciie officiaen en solda ten bij de rijksregeaing een vazoek inge diend om opgenomen te worden in het Leth- landsche leger, daar in dit lega technische troepen noodig zijn om tegen de bolsjewisten te strijden: In Zuid-Rusland wordt thans voor het eerst sinds 1917 weer geoogst. In Lithauen is een nationaal comité voor den Volkenbond gevormd. Een speciale commissie zal stappen doen voor de toelating van Lithauen tot den Volkenbond en zich in verbinding stellen met de naties, die deel van den Bond uitmaken. Er gaan geruchten, dat de Tuxksche re geering, teneinde aan geld te komen, voor nemens is, den zoogenaamden Pauwerüroon van Delhi, dien1 de lurken in hun strijd tegen de Perzen buitmaakten, aan den meestbieden de te verknopen. De diplomatieke commissie uit de Bra- ziliaansche Kamer heeft de ratificatie van het vredesvadrag goedgekeurd. De geallieaden zijn op aandringen da Franschen van plan het Roerbekken te bezet ten, zoo wordt uit Keulen gemeld. In Amerika kan men zich tegen straat roof verzekeren. Er is vastgesteld, dat Poolsche troepen hebben getracht bruggen te doen springen, o.a. in Dombrowa aan de Opper-Silezische grens. Eenige benden zijn met grooten dyna- mietvoorraad uitgerukt, zij worden geleid door Opper-Silezische Polen, die uit bet industrie gebied zijn gevlucht. De Poolsche troepen hebbco de Dwina bereikt. De archieven uit het Beiersche ministerie van oorlog zullen van Miinchen naar Berlijn worden gebracht. Zij spelen in de schuld vraag een belangrijke rol. Hertzog heeft te Pietomaritsburg ge zegd, dat zijn deputatie naar Engeland een overwinning had behaald. De Pruisische regeering heeft het plan om in den op 18 Sept. bijeenkomenden Prui- sischen Landdag een wetsvoorstel in te die nen tot valeening van provinciale autonomie aan Opper-Silezië. Er zal een baaadslaging gevoad worden om zo mogelijk tot een be sluit te gaaken. Generaal Do Kei beeft in een manifest VOEDZAAM en SMAKELIJK 15 cent per broodje. Bereidt uit de beste Inlandsche Tarwe. geprotesteerd tegen de verovering van Duit- sca Zuidwest- Üost-Afrika, Men zegt in New-York dat Pershing candidaat voor het presidentschap wil wor den voor de republikeinen, In een gevecht tusschen eea daizaröal eiaiende werklieden van da StessLgd üdsl Cy. en de politie te HarumoBd (ia Jaa staat Indiana, Vaeen, Staten) zijn vijf stuiters en vijftien gewond. Volgens de Ass, Press zou de Japanscke pers een onaangenamer indruk hebben van da houding da commissie van Bmtenl, Zaken van den Amerikaanechen Senaat ia zake de tasstie van Sjantc-rag, De departementale bood van vafe'ereeai- gingen 'te MarraiUe teft da algKcesas sta» King voor alle bercspca gelast. Kardinaal Mercer te té Mm*Verk can- gekomen. Lord Altecby is van Parijs naar Nau- viilL a-trokken ten einde eea conferentie mei Lloyd Oeorge te hebben. In een interview va- klaarde hij, dat Engeland ongetwijfeld het Fransche mandaat in Syrië zou akennen. De Engelsche luchtaanvallen op Kroon* stadt zijn in den nacht van Maandag op Dinsdag hahaald. Het gelukte den vliege niers door het werpen van bommen op ver schillende punten da stad beteekenende bran den te vaoorzaken. Gistermorgen vroeg is een Engelsch e3kada, bestaande uit eea transportschip, een lichte kruisa en 7 onder zeebooten, vanuit de Noordzee het Kattegat binnengcloopen. Bij opstootjes te Milaan ia de anar chist Brodo Philippi gedood. Een protestde monstratie heeft plaats gehad, waaraan 8000 pasonen deelnamen, De orde wad niet va- stoord. Kolisjaks lega heeft een met succes be kroonden tegenaanval gedaan op den lin kervleugel en 2 botejen'istische dhieies ia wanorde op de vlucht geslagen. De politie is gisteravond in staking ge gaan. Volgens een baicht van de „Bal. Pol. Nachrichten" is door de Duitsche rijteregee- ring besloten de liquidatie van de Kriegsge- sellschaften te verhaasten. Aankoop van wa ren zal niet mea plaats hebben. De secreHrts da Amerikaansche mijn- werkaa raadde aan Ut staking op 1 Novem ber. Te Czenztochau (Polen), in de buurt van Warchau hebben nieuwe omvangrijke onlusten plaats gehad. Een groote protest- vagadaing hield zich bezig met het werke- loosheidsvraagstuk. De politie trachtte de vagadaing uiteen te jagen. Communisten wiapen zich op de politie en mishandelden deze. Ondahandelingen zijn geopend voor directe levering van Amerikaansche steenko len aan Duitschland. De sedert een half jaar te Berlijn be staande technische hulptroepen, welke dienen ter bescherming der gas-, water- en eleciri- citeitsbedrijven ingeval van een politieke sta king, worden, naar de „Vossische Zeitung" van welingelichte zijde verneemt, over geheel Duitschland uitgebreid. Naar schatting van deskundigen zullen hiadoor ongeveer 30.000 technische waklieden en ingenieurs noodig zijn. Terwijl dÈ Prins van Wales te Winnipeg bezig was decoraties uit te deelen, door brak de enthousiaste menigte de afsluitingen en omringde hem, terwijl een ieder trachtte hem met de hand aan te raken. Slechts met moeite gelukte het militairen en politie ern stige gevolgen te voorkomen. Balfour zal heden, na 8 maanden onaf gebroken verblijf te Parijs, naar Engeland terugkeeren. De directe aanvoer van katoen naar Bremen is weer begonnen. De stoomschepen' „Osette" en „August" hebben 12000 balen katoen aangebracht van Galveston. De ondahandelingen betreffende de uitlevering dei zich in Amaikaansche gevan genschap bevindende Duitsche krijgsgevan genen hebben tot het resultaat geleid, dat vanaf 17 Sept. dagelijks 300 Duitsche krijgs gevangenen door Amerika zullen worden uit geleverd. De vooruitzichten voor de broodvoorzie ning van Duitschland kunnen gunstig ge noemd worden: Bij een goede inlevering van het broodgraan door dé boeren kan het het Rijksgraanbureau wellicht gelukken de broodverzorging van Duitschland zonda aanvoeren van uit het buitenland' te verbor gen. De stad Landau moet op bevel der Fransche autoriteiten dadelijk 220 gemeui.i- leade woningen ta beschikking van Fran sche officiaen stellen. Tegelijkertijd werd me degedeeld, dat het garnizoen van 1800 tot 55ÖO man zal' worden verhoogd,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1