DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Alkmaarselie Tabak J, R. KEU SS. No. 215 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 YRLTDAG 12 SEPTEMBER. Bu iioulandsck overzicht. yan VALK's G86D Regeeiiflgsmeel. Geen Bonnen. Buitenland. Kwaliteit als vóór den oorlog. Binnenland. wweeds mmn Oil nummer bestaat uit 2 bladen. bonnomantsprljs bl] vooruitbetaling per 3 maanden I 1,65, franco per post I 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. In ons overzicht van gisteren komt voor de zin: Nog een andere kwestie houdt de Engel sdie kymtcn bezig, n 1, de Servische. De le ze i zal hebben begrepen, dat dit een zetfout la ril dat bedoeld is de lerschc. Waar in de zelfde alinea sprake is van Fcruroy, is be doeld 1 ermoy. Een derde fout, die wij in een do l der oplaag nog konden veranderen, is de volgende: Er staat, dat in Duitschland de onafhankelijke soldaten een congres hielden. We schreven hier 3 onafhankelijke socialisten. Wij hebben er al eens op gewezen, dat Fransche bladen zich uitputten tn het zoeken van verontschuldigingen voor Roemenië's vn zet tegen de wapenstilstandsvoorwaarden. Eenzelfde welwillendheid is thans merkbaar inzake het wegblijven uit St. Oermain bij het (rekenen van het vredesverdrag met Oos- tem ijk. Het schijnt, dat de houding van Roe menië zelfs sympathie ondervindt. Zooals men weet grond I het verzet ztch op de in hoofdzaak van Amerika uitgegane bepaling in het vredesverdrag, dat de nationale min derheden in dc kleine staten van Midden- Europa onder bescherming van den Vólkern bond zullen komen, welke bepaling Roeine- i:ië noemt een zich mengen in dc binnenland- s.che aangelegenheden van een staat. De Fransche pers laakt nu deze bepaling en i dal Aiiu-rika hieimede wraak heeft wil len nemen over het mislukken van pretro- lritmconcessies in Roementë en dat het dit land, dat een concurrent is van Amerika bij de wereldgrnanvoorziening, wil blokkeeren. 't Is te begrijpen, dat Roemenië na derge lijk geschriji niet te eerder zal bukken voor den wil van den Oppersten Raad. Een te Parijs cadvangcn bericht over Roe menië geeft toch nog ecuige kans, dat deze Balkanstant 'ten slotte bereid zal worden be vonden om het vredesverdrag te teekenen. Met heet 0.1., dat de minister-president Bra- tianu zal aftreden en waarschijnlijk'zal wor den opgevolgd door den ex-premier Take Joncseu, die geneigd moet zijn tot teekening. Het ten slotte al of ntet teekenen van Servië schijnt ook al afhankelijk te zijn van het aanblijven of aftreden der tegenwoordige regeering. Er loopen geruchten, dat dit laat" srt zal gebeuren en dat er dan nieuwe verte genwoordigers naar de vredesconferentie zul len worden gezonden met opdracht het ver- drug te teekenen. De bovenbedoelde F>;ansche pers bepleit i n zafht behandelen van Roemenië door er nog ecus Weer op te wijzen, dat liét een bol werk ie tegen de Russische bolsjewiki. Ge rm ld wordt, dat Roemenië van plan zou zijn om in i di troepen van generaal Denikin sa-, men te Werken tot het ten val brengen van het Russische roode leger. Dergelijk bondgenootschap zou ten dezen veel goeds kunnen brengen, als het zich maar Weel te onthouden van dingen, zooals die nu van generaal Denikin wórden gemeld. liet Öekrainsch persbureau deelt n.l. het volgen de mee: ,De Nationale Ockrainsche troepen van generaal Petlura hebben door zwaren strijd Voor de stad en In dc straten Kief op de bols jewiki Veroverd, onder zware verliezen voor de la A telen. Zij hebben slechts een klein garnizoen te Ivief achtergelaten om de orde Ie handhaven. De Ockrainsche troepen ver volgden, zonder rust te nemen, de bolsjewiki, die in allo haast naar'het noorden en noord oosten terugtrokken. Intusschen vielen, uit zuid-oostelijke richting van den kant van Poltawa komende talrijke detachementen ca- valerle-vrljwllitgers de troepen van Dene kin op verraderlijke wijze dit kleine garni- li u cl111 rug aan. Er volgde een bloedige strijd. Officieren der Entente, die zich in het hoofdkwartier van Petlura bevonden, hebben bij Denikin geprotesteerd tegen het gedrag van zijn troepen." Van een dergelijk optreden van hunne te genstanders zullen de bolsjewiki eer voor aan nadeel ondervinden. De nederlaag, die Denikin leed, aan den Dnjepr, wordt aan dit ;„uitstapje" toegeschreven. Nog een ander bericht komt uit Roemenië, eveneens een bericht dat de Entente tot toe gevendheid zou moeten stemmen, n.l. dat er in de Roemeensche pers en regeering stem men opgaan, die een afzonderlijken vrede met Hongarije bepleiten en zelfs een bondge nootschap met die republiek zouden wen- schcn. Het heet, dat Hongarije zich op ad- vit van Roemenië verzet tegen het afstaan van gebied aan Oostenrijk, zooals bij het ver drag' ia bepaald; In Tsjerho-Slowakije is men lang niet ge uite om i de toewijzing vanTeschen, een-aan mijnen rijk gebied. Men weet, dat Tsjccho- Movwddje en Polen beide er aanspraak op maken en dal liet aan de Polen zou worden toegewezen Hiertegen heeft de Kamer te Praag, zich ernstig verzet en de minister-pre» hi.leut noi mde het een beslissing, die ingege ven zou /ijn door de grootere waarde, die de Polen na de-Inzinking van Rusland zouden hebben nis een bolwerk in hot Oosten tegen Duitschland. Intusschen wordt nu uit Parijs gemeld, dal de Opperste Raad toch maar tot een volksstemming In het district Teschen beslo ten heeft. Hiertegen zullen de Polen wel weer bezwaren aanvoeren, omdat de uitslag van te bepalen. Z.lj zullen terecht deuken, dat er „"Mj'fl plebisciet niet mei zekerheid vooruit is i..uis I», dut zij hét gebied dan niet zullen 1 j jjgen, Wat don siadf aan DuiUchkuid betreft om art. 61 van de grondwet buiten werking te stellen, zou naar liet heet te Parijs genoe gen genomen worden met een schriftelijke verklaring van naar die stad te zenden Duit- sche gevolmachtigden, dat de artikelen, in de grondwet, die in strijd zijn met het vredes verdrag, geen geldigheid hebben. Daar zal Duitschland, naar, verluidt, geen bezwaar te gen maken. Do huidige Hongaarsche minister-presi dent Stefan Friedrich verklaarde in een tij dens een rondreis gehouden programrede o.a., dat de eenige weg voor de regeering is: ,de terugkeer naar den christelijken grond slag". Geloofsvervolging zou niet worden geduld. Het overwicht van Boedapest moet ophouden en daarom: decentralisatie. Spr. deelde de macht gaarne met de arbeiders, maar hij wenschte geen sociaal-democrati sche ministers, daar de sociaal-democraten eerst bij de nadering der Roemeniërs het communistische masker afwierpen. De minister van oorlog verklaarde, dat liet officierscorps van bolsjewistische elementen gezuiverd moest worden. Als manschappen voor liet te reorganisecren en te dtscipli nee- ren leger kwamen in de. eerste plaats de land bouwers in aanmerking. Friedrich verklaarde aan een deputatie uit Duitsch Westelijk Hongarije, dat de wen- schen der Duitschers rechtmatig zijn en dat de Hongaarsche regeéring ze zal vervullen. De deputatie besprak met tien minister der nationale minderheden, Beleycr, de wijze, waarop de wenschen vervuld kunnen wor den. VOEDZAAM en SMAKELIJK 15 cent per broodje. Bereidt uit de beste Inlandsche Tarwe. LUDENDORFF's BOEK. Ludendorff's boek over den oorlog, dat gelijktijdig in verscheidene talen is uitgege ven blijkt cfen welgeslaagde onderneming te zijn. Volgens het Deensche blad „Politiken" is liet écu „record" tn den wereldboekhan del, Ludendorff, die een buitengewoon han dig zakenman is, heeft zelf alle contracten opgesteld en met behulp van tolken met de vertegenwoordigers van de entente-uitgevers onderhandeld. Een der lauden die het meest voor het recht van uitgaaf betaalden, is Ja pan. Volgens „Politiken" heeft Ludcndoiff met den eersten druk van zijn boek een zui vere winst van een millioen dollars behaald. KRIJGSGEVANGENEN UIT GRIE KENLAND, Het Amerikaansche Roede Kruis stelt po gingen in het erk om Belgische krijgsgevan genen uit Griekenland huiswaarts te doen zendei}. Deze Belgen hebben een langdurige om zwerving achter den rug. Zij werden bij Nieuwpoort gevangen genomen, om, nadat de Duitschers lien in de zoutmijnen te werk had den gesteld, naar Oostenrijk te worden ge zonden. Daarna werden ze naar het kamp van Varna in Bulgarije, gebracht, waaruit zij wisten te ontkomeii om naar Athene de wijk te nemen. DE AMERIKAANSCHE SENAAT EN HET VREDESVERDRAG. Het vredesverdrag is Woensdag bij dm senaat ingediend door de commissie voor de buitenlandsche betrekkingen, met een rapport van zes bladzijden. Het meerderheidsrapport zegt, dat de amendementen en reserves wor den ingediend om de Amerikaansche onaf hankelijkheid en souverêiniteit te waarborgen en aldus op de bedte wijze het welzijn der menschheid te dienen. Senator Hitchcock zal het minderheidsrapport indienen. REVOLUTIE IN HONDURAS. Uit Annapolis wordt gemeld, dat president Bertrand van Honduras is afgetreden en dat de rebellen de hoofdstad aanvallen. De voor naamste havens aan de Noordkust zijn in handen der rebellen. De Amerikanen te Cei- da hebben aan de V, S. om bescherming ge vraagd. Het oorlogsschip „Cleveland" heeft bevel gekregen naar'die stad te gaan. Reuter seint uit Honduras: De rcvolution- nalren hebbeen Lacuba vermecsterd. Presi dent Bertrand heeft dc pfcsideutieelc macht in handen van liet kabinet gesteld. Naar verluidt staau de opstandelingen op korten afstand van Tegoecigalpa, waar ge vochten wordt. De president is den 8en per schip naar Amapalla (in de Fonsccabaai) vertrokken. KORTE BERICHTEN. Ingevolge de onrust in het graafschap Cork heeft de onderkoning van Ierland burg graaf French de ontbinding aldaar gelast van de Sin Feinn organisaties. De Fransche oud-minister Malvy heeft do verleende amnestie niet aanvaard. De socialisten in den Boven-Elzas eischen nationalisatie der mijnen en kaligroe- ven, De overhandiging van het Bulganrsche I vredesverdrag zou gisteren plaats hebben Aan Bulgarije zal een termijn van 25 dagen worden toegestaan voor het aannemen van het verdrag. De stee.ukoolprod'icBa fo Opper-SelD'k neemt dagelijks toe. De Duiteche rijksregeering weet niets van een verzoek tfan generaal Dupont over een bezetting van Opper-Silezi'è. Het parlement te Kaapstad keurde met 84 tegen 10 stammen het vredesverdrag gc-rd. Volgens d or. Parrj - ben cante pond rat van de New-York Sun beeft House de fout in zake Sjantoeng gemaakt. De Fransche Kamercommissie voor de posterijen stelde voor drie modellen postzegels ter herdenking van de overwinning uit te geven. De spoorwegdirecties in Amerika proter steeren tegen de kleine door. de regeéring ge oorloofde winstmarge. Naar verluidt is te Berlijn thans de nota der entente nopens Opper-SUezië ontvangen, waaruit da bedoeling der entente blijkt cm een objectieve houding to blijven ninemen. ui de Axaerikaacadhe staalindustrie dreigt een staking op 22 October. Bij dc ontvangst van generaal Pershing in New-York is reusachtige geestdrift voor hem ten toon gespreid; maar cr wordt maar weinig over hem als moge'ijken caudidaat voor liet presidentschap gesproken. In de Fransche Kamer heeft Dubois, bij de bespreking van liet vredesverdrag, over de verwoestingen til Noord-Frankrijk gesproken. Lloyd George en Clcmenceau zullen naar Amerika gaan om daar redevoeringen te houden. Luzzatti heeft bij de Italaansche Kamer een rapport over het vredesverdrag inge diend. Te Londen is een man tot twee maanden dwangarbeid veroordeeld wegens mishande ling van zijp vrouw. Het bleek, dat hij 18 tot 24 gulden per dag verdiende met het rond leiden van een btiadm man door de straten van Londen. De Japansche pers ia voor hulp aan de regeeriug te Omsk. De Japansche ambassade te Washing ton ontkende, dat Koltsjak hulp aan Japan zou hebben gevraagd. Te liagen in Westfden wordt den laat- sten.tijd in vele kroegen brandspiritus ge schonken, heigeen het leven van veie men seden in gevaar brengt. Naar het heet zijn reeds acht mannen aan de gevolgen gestor ven. De arbeidersraad heeft, in verband met deze feiten een boycott uitgesproken tegen drankgelegenhedeu. Meer dan honderd Italianen, onder wie officieren en soldaten, protesteerden voor de Liigclschc kazerne te Fiume tegen de invoe ring der Engclsche politie. De Engelsche militaire macht moest tusschen beide komen, drong de kazerne van het Fiume-vrijwilligera- legioen binnen en ontwapende een hataillon. Dc plaatsen der stakende politiebeamb ten te Boston, ruim honderd man, zijn ge deeltelijk door vrijwilligers ingenomen. Er hebben eenige ongeregeldheden en plunderin gen plaats gehad. Studenten van de Har- vard-universiteit organiseercu een vrijwilli- gersdienst. De tarwe-oogst voor lente en winter wordt in dé V. S. geschat op 923.000.000 sche pel, hetgeen 6.000.000 schepel meer is dan verledeu jaar en 132.000.000 boven het ge middelde der laatste vijf jaren, De op 23 April 1.1. te Bremen afgekon digde staat van beleg is tlians opgeheven. Tusschen Roemenië en Tsjocho-Slovakije is een belangrijke overeenkomst gesloten, waarbij het spoorwegverkeer en de uitwisse ling van artikelen wordt, geregeld. De Duitsche regeering heeft te St. Ger main een nota over het optreden der Polen in Opper-Silezië laten overhandigen. Naar uit Stockholm wordt geseind, heeft de Zweedsche links-socialistische partij zich voor aansluiting bij de Dc de Internationale verklaard. Volgens een telegram uit Helsingfors heeft de Einsche politie last gegeven tot de arrestatie van den broer van Trotzky, Bron- stein genaamd, die sedert eenigen tijd te Moh- la, op het schiereiland Karelië, op Finsch ge bied vertoeft. Kathe Kollwitz, het eerste vrouwelijke medelid van de Berlijnsche Kunstacademie, heeft den titel van professor gekregen. Door deze ministerieele benoeming behoort ze te vens tot de eerste vrouwelijke Berlijnsche pro fessoren. Het Poolsch Corr. Bur. meldt, dat Pool- sclie troepen de Dzwina hebben bereikt, en dat de Polen een wapenstilstand hebben ge sloten met de Oekrainiêrs, In verband met de duurte kwam het te Glogau (Silezië) tot betoogingen en tot eeii botsing tusschen de menigte en militairen, die het vuur openden. Er zijn 10 dooden en 11 gewonden. De arbeiders hebben besloten van een sympathie-staking af te zien. De heer Rolin-Jacquemyns, secretaris van de Belgische delegatie ter vredesconferen tie, is tot Bslglsch hooge commissaris voor liet door de Belgen bezette gebied benoemd, ter vervanging van den Leer Digneff, die dit ambt tijdelijk heeft bekleed, Senator Williams heeft bij den Senaat der Vereenigdè Staten het voorstel ingediend, om gebruik te maken van troepen om de orde in Armenia te handhaven. Het Didtsch-Russische verdedigingsver drag van 18' Juni 1887, waarvan de wereld slechts kennis droeg uit een bericht in de „Hamburger Nadirichten" van 24 Oct. 1896, dat door Bismarck zelf werd overhandigd, wordt thans door de halfambtelijke Deutsche Alg. Ztg. woordelijk vanuit het Fransch in het Duitsdh vertaald, gepubliceerd. De staking in den boekhandel te Leip zig is thans, nadat ze vier weken geduura heeft, opgeheven. De „KreuzZtg." meldt uit Weenen, dat een reconstructie van het kabinet en diep gaande binncnlandsche politieke veranderin- Sen na de ratificatie van net vredesverdrag oor de Nat. Vergadering noodig zullen wor den. Staten Generaal. In de zitting van gisteren was 'aan do orde do bebandéling ran den1 ■wijzigixyï des Invali diteitswet. Hot amerideiacnt-Duya cm artn rentetrek- kende echtgenocten 0 iapejak» vac 6 ui t to kearen werd verworpen met 46 tegen 18 stemmen. De eindstemming over het ontwerp zal op een nadar la bepalen dag plaats 'hdb- foen. Eon amondomcnt-NicEiKjjar oral deelnemen, mogelijk te maken voor hen die na de inwer kingtreding der wc: financiecoi achtonr"' gaan en daardoor niot e?r aan wclsitanldcgraa- zen voldoen, word overgenomen. Een ameodement-Teenaria om mogelijk te maken, dat ook kin doren beneden 13 jaar wor den verzekerd en zij die moer van 2000 in komen hebban, Wierd door den Minister over genomen wftt betruit het deelnamen door kin doren, het twoade gedeelte weid ingotrékkan. 'Een amendement-Kooien om Nederlanders in hot 'buitenland van die wat uit te zonde ren werd overgonoman. Het amendement-Ven do Laar inzake ont heffing van preminbetaiing voor hen die niet in, de rijiksmkomr tembeisiting zijn aangesla gen, word verworpen 'mot 48 tegen 18 stem men. Hot amcndemenirNietnoiier, om voor hen die ophouden met premiebetaling niet de uit- Ikeoring bij overlijden te verwerken in do pre- miovrijo rente doch, naar evenredigheid ver minderd, uit te 'koeren, word verwerpen met 88 tegon 26. Het amondomaat-Loly, bedoelende hen die bij inwerking rieden van do wet 55 jaar zijn, vrij te stelion van premiebetaling voor_ de ui roering van 8 per week op 65-jarigen leeftijd!, en het amendemont-S'annes om het zelfde te doen voor 60-jarigen, worden door do ministers afgewezen, omdat zij invoering van Staatspensioen zonden botoekenen. Hiot amendement-! y ward ingoriokken. Hot amend.-Sannes word verworpen met 60 tegen 16. Het nmondem.-Sanncs tot prdmioverlaging voor verzekerden boven 86 jaar idem met 43 tegon 16. Het amond.-'Sannos om aan repte voor hen, die bij do inwerkingtreding der wet 66 jaar zijn, terugworkondo kracht to verleenen tot 1 Ja. 1019, werd aangehouden in verband met d wijziging door de regeorir g aangebracht in het betrokken .artikel. Over bot amen.d.-l)resseThuij a om in d'e con siderans te noemen de kostelboze ouderdoms rente, zal heden worden gestemd. Ten 5 uur 40 werden de beraadslagingen verdaagd tot heden 1 uur. OPENING STATEN-GENERAAL. In „St. Gt." 196 is opgenomen het program ma voor de opening van de zitting der Staten- Generaal, op Dinsdag 16 Sept. Gereden zal worden: door de Heulstraat, door het Lange Voorhout (Schelppad), over den Korten Vijverberg, naar het Binnenhof. Terug wordt dezelfde weg genomen. De voorzitter van de Vereenigde Vergade ring der Staten-GeneraaT deelt in dezelfde „St. Ct." de bepalingen mede voor het bijwo nen van deze zitting. NEDERLAND EN BELGIë. Het antwoord van minister Hijmans. Havas-Reuter seint uit Brussel .dd. 11. Sep tember: Officieel. De minister van buitenlandsche zaken, antwoordende op het schrijven van den Nederlandschen zaakgelastigde te Brus sel, d.d. 5 September, zegt dat hij reeds op 20 Augustus openhartige en volledige verkla ringen heeft afgelegd betreffende de dienst nota, bedoeld m de mededecling van Neder- landsche zijde d.d. 19 Augustus. De minister voegt er bij, dat hij toen de meening te ken nen gaf, dat het vaststellen van den werkelij- ken datum van de nota voldoende zijn zou voor het wegnemen van den ongunstigen in druk, dien het openbaar maken, met onwel willende en tenaenzieuse bedoelingen, van dit document door het Vlaamsche Pers bureau, in een onvolledigen, verminkten vorm, op de Nederlandsche regeering bad ge maakt. Voortgaande zegt minister Hijmans, dat de opmerkingen van de Nederlandsche regee ring en de protesten, welke zij'heeft geformu leerd, door niets anders kunnen worden ver klaard dan door een fondaraentcel verschil van inzicht in den toestand. De termen waarin de nota vervat is, dui den er op, dat de eerbied, verschuldigd aan het gevestigd gezag, het beginsel was dat overheerschte in de instructies die de nota bevatte. Het was volstrekt niet de bedoeling een geheime aanval te doen op "de Holland- sche rechten op Limburg, voortvloeiende uit de verdragen die aan revisie worden onder worpen. Het was zeer klaarblijkelijk de be doeling, bninen geoorloofde g-enr..-: r.:a- geeren op pogingen der Duitecha >arc/.g..»n- da die aan de Belgische beiange vijandig was en waarvan men nu de ontwikkeling aantoonde. Hijmans zegt met genoegen te hebben ge zien, dat de Nederiandsche regen mg de the orie is toegedaan dat de verbond: ogen ius- Edien de staten moeten bebeexseb't worden door de beginselen waarvan wederzijdschq achting en net recht den. grondt:ig v-rvnea. Niet alleen dal BelgiS m: ia w Marais betrekkingen steeds die lu;g: oogen hield, maar het heeft Li 191 i g-dooad, alles er voor over ie hepbem om die beginse len in praktijk te brengen. romans verzoekt Van Vollenhoven, de Ne derlandsche Regeering mededeeling te doen van den pijnlijken indruk, die het schrijven ""1 5 September gemaakt heeft. Hij verzet zich tegen een methode, die weinig in over eenstemming is met de diplomatieke gebrui ken en waardoor de publieke meening zich óver de- kwestie geen heider en onpartijdig oerdeel kan vormen. Het bekende Belgische annexionistisdie „Comité politique nationale" heeft naar aan leiding van in Vlaanderen geuiie beschuldi gingen verklaard nimmer eenige subside van, de regeering te Brussel te hebben ontvangen. De „independance beige" somt een aantal incidenten op, evenveel aanleidingen tot grie ven, die België tegen Nederland kan koeste ren, „waar. de Belgische regeering niet veel gerucht over maakt," Daarentegen publiceert üe Nederlandsche regeering een lange nota over één incident; dat van de circulaire van het hoofdkwartier met betrekking tot Neder- landsch Limburg 1 En toch was het, volgens het Belgische blad, niet meer dan natuurlijk dat België, op de heftige anti-Belgische cam pagne, die Nederland m Limburg door zijn ambtenaren liet voeren, reageerde, doox mid del van zijn agenten aan de Neder !and- Duitsche en Nederlandsch-Belgische gn. zen, en door middel van degenen die in Limburg vertoeven voor oen passendienst. Zelfs zonder annexatie-plannen te koesteren dient België te zorgen voor de bestrijding van een agitaue, tegen België gericht, een agitatie die, ter ge legenheid van het bezoek der zangers van „La Lègia" aan Maastricht, tot gewelddaden heeft steid. Amerika b.v, heeft al onze schepen op geleid. En dan geeft de „Independance" ons deze les: „Indien de Nederlandsche regeering wenscht dat de goede verstandhouding en de kalmte worden hersteld, dan is het tijd dat in Nederland een einde worde gemaakt aan de aanvallen, waarvan België, van den wapen stilstand af, stelselmatig het voorwerp is." Ziedaar nagenoeg, al 'hetgeen dit liberale Fransch-Brusselsche blad zijn lezers weet me de te deelen over „Une note Hollandaise." Een andere noot laat „Het Hbl. van Ant werpen" hooren. Het heelt na de lezing van deze bescheiden niets te wijzigen aan zijn vo rig oordeel: „De minister, die tot zulke praktijken, als die welke de Nederlandsche regeering terecht genoopt ziet af te keuren, zijn toevlucht neemt, handelt in strijd met al de beginselen, voor dewelke de volkeren gemeend hebben dat de oorlog werd gevoerd. „De Duitschgezindheid van deze of gene, zelf al ware 't van de meerderheid in Hol land doet hier ter zake niets. „Dat kan ons geërgerd hebben, zooals er óns vandaag nog véél ergert wat er in Hol land gebeun. „Dat verandert evenwel geen zier aan het onaanneembare van de handelingen, waartoe men te Brussel, onder de toejuichingen der annexionisten, zijn toevlucht heeft genomen. „De menstien, die een plebisciet in Lim burg vragen, zouden moeten beginnen met het voorbeeld der eerlijkheid te gevenmet de middelen die zij aanbevelen, en die identiek gelijk zijn aan de middelen wetke de Duit schers in ons land aanwendden om de Belgen ontrouw te maken tegenover hunne regeering, hebben ze dat plebisciet op voorhand onher roepelijk verdacht gemaakt." DE STEKFTE OP ZTJID- NIEU'W-GUINEA H'efc Kamerlid Yan Zladelhoff hoeft tot minister van 'koloniën, die volgende vrage t,;« richt; Zijn den minister de geweldig hoogs storf- tecijfera van Znid-Nleuw-Guinea bék.. Ad, cij fer» die op ontstellende wijze aantooncn dat de bevolking daar teriig is uit te sterven '1 Zoo ja, wat i» Z. Exo. voornemen» te doen om dn róaksB* in bünom&w da vanarhah a-W ALKMAARSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1