DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. .Jiwin No. 216 Oil nummer bestaat uit 3 bladen. Honderd 66H 611 twintigste Jaargang. 1919 ZATERDAG 13 SEPTEMBER liuitenlandscli overzicht. Bïïitonland. Geen Regeeringsmee!. Geen Bonnen. Binnenland. Abonnementsprijs bi] vooruitbetaling per 3-maanden f 1,60, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telof. 3. Het besluit, dar de Oppertte Intergealliecr- de Raad heeft genomen in de kwestie nopens dm eiscli aan Duitschlaud tot buiteuwer- kingstelllng van art. 61 der nieuwe grond- wei, komt hierop neer, dat men aan de re- iu - )c Berlijn zal vragen, een bewijs van goeden wil en van goede trouw te leveren en zich ie verplichten ter schrapping van dat ar tikel en vervolgens de Nationale Vergadering bijeen te roepen* opdat deze de noodige wet telijke wijziging aanbrengt. De in Servië en Boekarest verwachte ka- hlnel'.ni - zijn volgens een bericht van het I >11 Nb rr< "!i uiigebrokeii. Maar of dij tot gevolg zal hebben, dat gedelegeerden dier land li het vi des verdrag met Oostenrijk nu ioinog zullen teekcneii, is nog lang niet ze ker. De bedenktijd, die door den Oppersten Raad was gegeven, is heden verstreken. Waarschijnlijk-'zal verlenging worden toege staan. De minister-wisseling ia Roemenië schijnt, naar hetzelfde bericht meldt, de vredesconfe rentie besluiteloos te stemmen of zij tegen tie Roemenlërs in de bezette gebieden van Hongarije streng zal optreden en hen dwin- r n Tu l gcrequlroerde af te staan, clan wel nun siil hun gang zal laten gaan. Nieuwe verwikkelingen schijnen te ver wachten op den Balkan. Immers Is door ta Parijs verblijvende Roemenen verklaard, dat Roëmenië verheugd is vau alle verplichtin gen van den vrede te zijn onlslagen en dat men thans kan overgaan tot het verdrijven Van de Zuid-Slaven uit het Banaat. Het vredesverdrag 'voor Bulgarije, dat gisteren zou worden overhandigd, zal pas in den loop der volgende week aan de gedele geerden worden ter hand gesteld, omdat dö Opperste'Raacl gisteren heeft vergaderd. Tig veel haast schijnen de heeren niet te ma ken met Bulgarije, dat blijkt ook wel uit den tijd van 25 dagen, die gegeven zal worden om over het verdrag na te denken. De gedele geerden zullen dus meer tijd hebben dan de andere vroegere vijanden, maar ook van hun ne opmerkingen zal wel niet zoo heel veel notitie worden genomen. Alleen Italië zal ••'•O cliijidijk neg pogingep dom cmi Bulga rije zoo slcrk mogelijlc te houden, omdat het vdr cm Servische ovcrhccrsching op den Balkan vreest. Maar in elk geval zal Bulga- rijc wel niet de landstreken Thracië en Do- broedsja behouden, waar tegenover voor een uitweg naar de Egcïsehe Zee zal worden ge zorgd. Voor de Entente !zal het slechts de vraag zljii, in hoeverre zij er belang bij heeft, dat tegenóver Roemenië en Oroot-Scrvië en Griekenland een viede Balkausiaat blijft be staan die een tegenwicht vormt! Trotzld is nog vol goeden moed' op de toe komst van de Russische sovjet-republiek. Zoo stelt hij het ten minste zelf voor iri de - voeringen die hij houdt. In Moskou heeft hij mlangiu de sovjet het volgende verteld: 'wél was de toestand zeer ernstig; maar er .behoefde nog niet te worden gewanhoopt. „Acht juaanden geleden" ging Trotzkl Voort „hadden wij geen schoenen, geen overjassen, geen patronen, geen geweren. Thans hebben wij het Oeralgebied. met al zijn fabrieken, heroverd, terwijl Siberië met al zijn voedingsmiddelen, ons zal waarbor gen tegen uithongering." Voorts beloofde otzlu, dat hij de arbeiders „die in Hougar riji worden geworgd", zal te hulp komen. Ook zou hij alle volken van Azië redden. De gelijktijdige aankomst van kolonel Hou se en Lloyd George in de eerstvolgende da- gm té Parijs doet een spoedige regeling ver- v\ aJiten van 't sleepende Adriatische vraag stuk. Naar verluidt zijn de Amerikaansche gedele geerden thans optimistisch wegens een sedert vele weken overwogen plan. Terwijl het on mogelijk is, nauwkeurig den aard van de re geling mede te deelen, kan uit gezaghebben de bronnen toch worden bericht, dat .Wilson's positie onaangetast zal blijven en de Italia nen ten slotte gedwongen zullen zijn de in-" ternationalisatie van Fiume goed te keuren als de eenig mogelijke oplossing. Wat zij daarmede verliezen, zal in andere opzichten worden goedgemaakt door economische con cessies. Het Briische vakvcreenigings-congres te Glasgow heeft zich niet een kleine meerder heid ten gmiete van de directe industrieele .actie vooi politieke cischcn ulitgcsproken. De desbetreffende motie, die inhield de verwer ping van een andere motie die zich tegen de dit etc* actie richlle, werd aangenomen met 2250,000 tegen 2085.000 stemmen. I Hnadflg werd zooals reeds gemeld ls, een motie (en gunste der directe actie aangeno- taen; dc/c noiiic was echter slechts bedoeld ei pirni-M I'.'Ni de houding der pnrle- iiu ii(airef oiiimlaaie. AVONTUUR VAN EEN INFANT IN SI'ANJE. Volgens tic Madrileensche dagbladen heeft de infant Antonio vain Orléans, de 53-jarige achterneef van den koning van Spanje, en die in 1836 met de infante Eulalin huwde, een aanvang gemaakt met ten romantisch avon tuur. Hij is namdijlc gevlucht. Antonio was door Je koalnklljke familie wegens familieredenen i voogdijschap geplsatst en op zijn land- l bnu Lueat de Burrsmoda voortdurend vergezeld van den rechter Cagigas. Zondag 1.1. nu gaf de prins den wensch te kennen, een stierengevecht te Sevilla bij te wonen, en Ca gigas meende dien wensch te moeten inwilli gen. Zij begaven zich dus gezamenlijk naar Sevilla, woonden het stierengevecht bij cn gingen vervolgens naar een schouwburg. Alvorens zich "ter ruste te begeven, gelastte de Infant aan het hotelpersoneel, hem om 9 uur te wekken. Daarop wensch te hij Cagigas een goede nachtrust en' trok zich in zijn ka mer terug. Maar omstreeks 3 uur in den nacht vertrok de infant uit het hotel, in iedere hand een va lies dragend, welke hij overhandigde aan twee personen, naar men gelooft vreemdelin gen, die hem aan de deur opwachtten en het militair saluut brachten. Zij namen een rij tuig, dat op eendgen afstand wachtte en reden daarmede naar een plein, waar drie krachti ge apto's stonden1 te wachten. De drie reizi gers stapten in een der wagens, die In pijl snelle vaart in de richting van Huelva weg stoof, terwijl de beide andere auto's volgden. Dit was waarschijnlijk gedaan om den vluch teling in staat te stellen, in geval van een panne, toch nog altijd met een der reserve auto's vóór negen uur de Spaanscke grens te kunnen' bereiken. De voornaamste organisator van deze vlucht zou de rtpublikeiusche ex-afgevaar- digde Stcvaro I iorncz zijn. .Het gerucht doet de ronde, dat de infant reeds over Hudva Portugal bereikt heeft. Een jacht wachtte hem op, dat hem naar Ita lië zou brengen om daar de erfenis van prins Galliera, ten bedrage van een 15 mifiioen francs, iu ontvangst te gaan, nemen. UITWIJZING VAN VREEMDELINGEN. De Oostenrijksdie regeeriug heeft alle per sonen, die na 1 Augustus 1914 zich ia Oos tenrijk hebben gevestigd en nog geen bur gerrecht hebben verkregen, uitgeaoödigd vóór den 20en September het Oostenrijksch gebied te verlaten. Dit besluit heeft zijn oor sprong te danken aan den droevigeu ecouo- misdien toestand, waarin Oostenrijk verkeert, aan het gebrek aan voedingsmiddelen en aan tekort aan logeergeiegenheid. Uitzonderingen worden slechts toegestaan in geval van zwa re ziekte. EEN DREIGENDE STAKING. Eeni Radio-bericht mddt, dat ongeveer 300.000 man, iu diensL van de U. S. Steel Corporation besloten hebben met ingang van 22 September a.s. het werk te staken, tenzij de „corporation" een tegemoetkomende houding aanneemt. DRMQHNDE KABINETSCRISIS LN Z WEDliN. Do „Hamburger Nacbriehtcn'* verneemt (lib Koponhkgeu, dat volgens oen doel der ZwQed'sche pers het aftroden ijpr ZweedWche liberaa'l-e'idaiiistisic'iio regeer ing aanstaande is, in verband' met do onzdkore positie van Zwe den, in poJJtidk ais in eootnomisch opricht. Dg baaiai voor een samenwerking tueeehon de liberale en socialietisohe partijen schijnt niet meer aanwezig te zijn, on slechts door het vormen eener nieuwe xegwering schijnt in de positie van Zweden de zekerheid to kun nen komen, die ootk met het ooig op do bui- Itenlamdsch# politiek noodig ia. HET HERSTELLINGSWERK IN NOORD-FRANKRIJK. Een bericht uit Berliju meldt, dat te Ver sailles onderhandelingen zijn geopend tus- schen Silberschmidt voor Duitschlaud en Loucheur voor Frankrijk, omtrent het herstel lingswerk in Noord-Frankrijk. Over twee be langrijke "pinten is men het eens geworden. Voreerst zullen de Duitschc werklieden niet als bataljons geniesoldaten naar Frankrijk komen, maar krachtens een vrijwillig arbeids contract, overeenkomstig de Duitsclie gebrui ken en in de tweede plaats zal het herstel lingswerk worden toevertrouwd aan de Duit- sche regeering, die het recht zal hebben met de aannemers te onderhandelen, als zij dat poödig oordeelt. Loucheur. heeft doen opmerken, dat de be- palingep van het Fransche recht daarbij moeten worden in acht genomen. Het herstellen van de mijnen zal worden toevertrouwd aan een commissie, waarvan een sub-commissie te Versailles de maatrege len zal onderzoeken, die genomen kunnen worden om den aanvang der werkzaamheden te bespoedigen. KORTE BERICHTEN. Het Hongaarsche regeeringsorgaan Reg- geli Hipek verlangt, dat de nationale ^vergade ring niet in Boedapest, maar ergens in een stad in de provincie zal vergaderen. lil Keulen is een Rljnlandscht bond op gericht raet een kern van onafhankelijke en Rijnlandsdie boeren. De Britsche vloot zal voor een groot deel met 1 October worden teruggebracht op vre- dessierüte. Het minderheidsrapport der senaatscom missie over het verdrag ia bij den Amerikaan- schen Senaat ingediend. De bisschop van Straatsburg, dr. Adolf Fritzen, ia op 81-jarigen leeftijd overleden. Longinetto. een ltaliaansch katholiek Kamerlid, heeft hij Luzatti's rapport een kri tiek op het Vredesverdrag gegeven. I Iet mandaat aan Zuid-Afrika over Zuid- Wesi-Afrika geeft „volledige bevoegdheden van bestuur en wetgeving." De Hongaarsche regeering heeft beslo ten, de verordeningen op het verbruik van pa- ier voor de rotatie-pers in to trekken. Men verwachten dat binnen enkele dagen da bladen weer za!Lu verschijnen. Wilson's tegenstanders spreken al ven een mislukking van zijn propagandareis. De Britache E' er .3 bladen leveren kri tick op de schending vac Cestenrijk's zelfbe schikkingsrecht. Te Neustadt aan dn Haardt hebben be woners van de Palts rem alle partijen een bo tooging gehouden tegen afscheiding en daar na een betuigt', g van trc san bet' D-.iitK.k-v rijk aau cLa ir1 ka1 .tent Vdü hei Njh gezonden. Er dreigt een crisis in da Ecrlijnsche me taal-industrie. Amerikaansche marinesoldaten zijn in Honduras geland. Het Duitse he rijk heeft ten behoeve van de terugkeerende krijgsgevangenen voorloopig drie milliarden mark beschikbaar gesteld. Een aantal Engelschcn nebben bij Lloyd George voer Je onafhankelijkheid van Turkije gcpTa't Eogei/smJ wit 2K vc.ïFa 3 miïl'xa taa afgestaK Dtt'lcche <-che p alrde bibbcri. - dien de vredes. o'1,f -.ai!ti0 baar arbeid blijft voortzetten in plardo van de. verdere zittingen te verdagen lot een later tijdperk, is het waarschijnlijk, dat tot opvolger van Mr. Ba1fo U 1 ve lgen iiger ven Engeland op de Vredesconferentie, zal wor den' benoemd Lord Carivti, tlmna waarne mend vertegenwoordiger. Gistei-mi drtag is Ll-oyd George, verge zeld Van Maarschalk Allcnby te Parijs aan gekomen. Hij zal waarschijnlijk heden reeds een conf. en':ie houden met den heer Clemen- ceau, waarin waarschijnlijk de Oosterscbe vraagstukken, die reeds sinds Juni j.l. rusten, zullen worden behandeld1. Voornamelijk zal de kwestie Syrië een belangrijk onderwerp van deze conferentie uitmaken. De nieuwe DuitscJie kieswetten zijn in voorbereiding. De commissie voor den Volkerenbond uit den Zwitserschen nationalen raad heeft haar beraadslagingen geëindigd. Zij heeft met 21 tegen 4 stemmen besloten aan den1 nationalen raad voor te stellen, dat Zwitser land tot den Volkerenbond zal toetreden. De eerste bijeenkomst van den Volken bond zal niet voor Maant te Washing ton plapts vinden. In de Pruisische nationale vergadering is de politiek der rijkste geering hevig aan gevallen. In Mldden-Silezië zijn arbeidersonlus ten begonnen als gevolg van den. leVensmid- delennood. Het departement van buitenlandsche za ken te Beilijn, heeft bekend gemaakt, dat leder, die gelden, effecten, kunstvoorwerpen of machines enz. in zijn bezit heeft, die volgens het vredesverdrag aan de Geallieerden uit geleverd moeten worden, deze voorwerpen1 voor 15 Decmber aau de Duitschc commissie van uitlevering te Frankfort moet toezenden. Generaal Mörker is tot opperbevelheb ber benoemd van dc rijksweertroepen in Sak sen. 1 Te Noord-Duitschlandi is Woensdag avond een sterke aardschok met een op don der gelijkend geluid waargenomen. Later volgden nog eenige lichtere schokken. Te Genua zijn sinds de vorige week de lossers van steenkolen in staking. De regee ring doet al het mogelijke om een einde te maken aan het conflict, hetwelk, zoo het van langen duur mocht zijn, zeer nadeelige gevol gen voor de nationale industrie zou hebben. Naar de „Vossische Zeitun'g" verneemt, 'wordt met de nieuwe verkiezing van den rijks-president en den rijksdag gewacht, tot de bijzondere kieswetten gereed gekomen zijn, die vervolgens met den meesten spoed bij de Na tionale Vergadering zullen worden inge diend. Een Engelsch soldaat is te Lagerveld in het bezette gebied door Duitschers gedood. De krijgsraad heeft daarop twee jeugdige Duitschers een verhoor afgenomen. De een werd vrijgesproken, terwijl het vonnis van den ander zal worden bekend gemaakt. De stad is met 15.000 Mark beboet. Volgens de „New Yorksche Times" is Groot-Brittannië voornemens 2.500.000 ton te eischen van de 3.000.000 ton Duitsche scheepsruimte, die na de ratificatie van het vredesverdrag door de commissie voor herstel onder de geallieerden zullen worden ver deeld. De algemeene stakingsbeweging te Mar seille heeft Donderdagmorgen een aanvang genomen. Er heerscht echter geen eensgezind heid tusschen de verschillende vakvereenigin- gen en ook in het interfederatieve kartel schijnt oneenigheid. te bestaan. Generaal Frauchet d'Esperey, opperbe velhebber va%het Balkan-leger, is te Parijs aangekomen. De brandkast vaft het financieel beheer ten stadhuize te Brussel i9 opengebroken. Al het geld, dat zich erin bevond, is gestolen. Naar De „Vossische Zeitung verneemt, is aan de ex-kroonprinses van Duitschlana het kasteel Oels als woonplaats aangewezen. Voor de inrichting ontvangt zij een gedeelte der in het kasteel aanwezige meubelen ter leen. De inkrimping der hofhouding heeft reeds plaats gehad. De verplaatsing van den zetel der Na tionale Vergadering van Weimar naar Ber lijn is thans geëindigd. Het Riiksdaggebouw is weer op de ontvangst der afgevaardigden ingericht. Alles is onveranderd geblevenvan beeklenstormerij heeft de regeeriug zich ont houden, tiet monument yoor Keizer Wiiüdm I ctaai nog in de waï-dslhd. - De Sjah van Psrzië is met gevolg in Zwitserland aangekeman. 10IÏ Ui uitlui l VOEDZAAM en SMAKELIJK 15 cent per broodje. Bereidt uit de beate Inlandsche Tarwe. Staten Oeneraal.. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren was allereerst aan de orde de vrijwillige ouderdomsverze- kering. Het amendemcui-Sannes inzake terugwer kende kracht tot I Januari 1919 werd ver worpen met 50 iegen 20 stammen. Het amen- dement-DrcE:siha§i ri ia den consifefans ook da uitkcersng van: kcateioozs premie te noemen, werd verworpen met 42 tegen 28 stemmen. Dc eindstemming werd op een da der te bepalen.drg gin Daarna waren aau: Je orde de werkeloos- heidsverzekeringsaoed-v- et 1919 en de ophef fing van het Kon. Nationaal Steuncomité. De heer Van den Tempel bracht hul de aan het Steuncomité. Hij. kon zich met de ontwerpen vereenigen. Spr. drong aau cp milde toepassing va- de werkloosheidsvcrzekeringsnoodwet, op dat de organisaties en dus de arbeiders niet het grootste deel der lasten zullen hebben te dragen. Hij wcnschte, dat dezen winter nog op den ouden voet met eteunverlccning zou worden voortgegaan, waar het gemeentebe stuur dit noodig acht. De heer Van de Laar wenschte, dat men in dc grensgemeenten toeslag op mar ken zal blijven verleenen aan in Duitschlaud werkenden. De heer Wijnkoop zou tegenstemmen, omdat hij tegen verzekering is en voor v/erk- looze arbeiders prenievrije uitkeering van het volle loon vordert. De heer Smeenk juichte de ontwerpen toe. Hij drong vooral aan op verschaffing van productieven arbeid. De heer Haazevoet was eveneens voor de ontwerpen. Hit wilde echter ook de uit- keeringen ingevolge het Werkloosheidsbe sluit van 1917 nog handhaven. De heer Nolens gevoelde veel voor het denkbeeld van den heer Van den Tempel, dat is neergelegd in ziin amendement, teneinde te voorkomen, dat de arbeiders, die werkeni willen, tot de armenzorg hun toevlucht moe ten nemen. De heer De Savornin Lohman kwam op tegen het beloog van den heer Wijnkoop, die dit on; erp had aangegrepen als een gelegenheid om propaganda te ma ken voor zijn beginselen. De tegenwoordige moeilijkheden zijn niet een gevolg van de productieverhoudingen, maar van den oor log en deze weder is een gevolg van de men- schelijke boosheid, niet van de productiever houdingen. Intusschen is ook in een normale maatschappij werkloosheid niet steeds te voorkomen. Daarom is de maatschappij ze delijk verplicht van aahr overvloed werkloo- zen te steunen. Dat is 't christelijk stand punt. Die steun moge armenzorg zijn, daarin is niets vernederends voor den arme. De ge meentebesturen hebben een taak te vervullen in deze steunverleaving. Zij zijn daartoe be ter in staat dan de Staat rechtstreeks. De Minister van Arbeid herstelde een verzuim der Memorie van Toelichting door dank te brengen aan het K- N. S. dat in bange dagen een lichtpunt voor velen is ge weest. Spr. bracht ook dank aan de secreta rissen, Van IJsselsteijn en Zaalborg en aan prof. De Vooys, den lateren voorzitter, als mede aan alle verdere ambtenaren en leden van het comité, die den openbaren dank der natie hebben verdiend. Dit comité wordt nu geliquideerdi, maar een deel van zijn taak wordt voortgezet langs twee railswerkloos- heidszorg en armenzorg. Deze regeling is hoodzakelijk ontworpen in overleg tusschen dr. Nolens, voorzitter van den Werklo'os- heidsraad, en prof. de Vooys, voorzitter van het K. N. S. Voorop stond dat arbeidsschuw- heid dient voorkomen, daar deze voor de maatschappij en voor 't gezin van den arbei der grot nadeel oplevert. Op den voorgrond moest staan herstel van de volkskracht, door steun aan de vakvereenigingen. Deze zijn den laatsten tijd enorm vooruitgegaan onder in vloed vooral van 't werkloosheidsbesluit 1917. Spr. staat niet tegenover, maar naast de vakvereenigingen. Hij is tot samenspre- king en onderhandelingen volkomen bereid. Maar dan moeten de heeren zich onthou den van dreigementen en b.v. niet dreigen met een transportstaking. Spr. is'in dit op zicht een goed Hollander. Hij kan heel lang gemoedelijk praten, maar als men komt met bedreigingen, dan zegt spr.: daar denk ik niet aan. Dat heeft spr. ook terstond gezegd aan de heeren die met hem kwamen praten. Spr. zeide dat de heeren dan zouden kunnen ondervinden dat spr. de lamste kerel was uit 't hei le kabinet. Nu kon spr. mededeelen dat wellicht morgen een bevredigende regeling voor ds transportarbeiders zou tot stand ko men. Spr. wenschte zich overigeap in de Ka mer ten aan-, :en.van détails der regeling niet vast te leggen. Binnen niet al te langen tijd kan de definitieve regeling der werkloozen- verzekering worden tegemoet gezien. Wat de landarbeiders aangaat, staat de zaak vrij goed, ook voor kledingindustrie is de verzekering in wording, evenals voor de seen- fabrieken. Daar wordt nog met de moder nen onderhandeld, zooals bij de landarbei ders. En wat de transportarbeiders aangaat, waar een wil is, is ook een weg. Spr. ge loofde da me een eenheidspremie wel een oplossing tb bereiken zal zijn. Toeslag op de marken zal gegeven worden op denzeudeü voet als vroeger. De amendementen kon spr. met een Heine wijziging wel accepteeren. iipr. gaf de tech nische wijziging aan, door nem ir. 't amende- ment-Haazevoet te brengen. In verband mei dit amendement werd een der post-.» der Le- groting verhoogd met 250 fik J. ~!\&i L' ds voorstellers daarmede genoegen, dan zal hij deze wijziging aanbrengen. Tegen 'i amende ment-Van den Tempe' had sp aanvenkdijk bezwaar. Als 't verkeerd daarmede liep, dan kon de vakbeweging daarvan ontzaglijke schade lijden, omdat alles wat dc werkloos heidsverzekering in gevaar brengt, de vakbe weging benadeelt. Spr. vreesde nu dat dit amendement kon worden uitgelegd in dezea zin,-dat de minister bevoegd was arbeiders die weigerden een wevkluLcekas op b, rich ten, dezelfde uitkecricgen te geven als arbei ders die zich behoorlijk verzekerden. Het blijkt, nu echter, dat de 'heer Van den Tempel 3'.' het oog heeft op exceptioneele, tijde lijke gevallen. Dóarvoor wilde spr. wel een post. Hij wilde het amendement overnemen, mits daaraan wordt toegevoegd: waar ea zolang ten geooege van Onzen Minister blijkt dat er voor qp betrokken personen voorshands nog geen voorziening door werk loosheidsverzekering mogelijk is. Het wetsontwerp Werkloosheidsverzeke ring werd aangenomen zonder hoofdelijke stemming. Aan de orde was thans de suppletoire be grooting vau Linnenlandsche zaken (posten, verband houdende met de Opheffing van het Kon Nat Sleuncomité). De heer Haazevopt trok na 'sminis ters verklaring en diens wijziging van het regeeringsarb'iel zijn amendement in. De heer v d Tempel vroeg den minis ter de door dezen voorgestelde toevoeging aan zijn amendement niet als wijziging te verlangen, maar slechts als interpretatie van spr.'s amendement te beschouwen. De heer Snoeck Henkemans had bezwaren tegen de regeling van het amende- ment-v. d. Tempel. Er komt nu een nieuwe rubriek voor hen die niet onder de werkloos heidsregeling vallen en toch als werkloozen geholpen milten worden. De gemeenten zul len aldus verplicht worden tot een nieuwe regelingvoor werkloozen, die niet verzekerd zijn. De M i n i s i e r zeide dat er tusschen hem en den heer v. d. Tempel meer een formeel verschil bestaat. Voorkomen moet ujprden, dat men zou meenen dat er een recht zou be staan voor hen, die uit onwil geen werkloo- zenkas vormen. Het bezwaar van den heer Snoeck Henkemnas was den minister niet duidelijk. De heer v. d. Tempel verklaarde, dat de wijziging der regeering een goede oplossing brengt en nam haar over. De Minister nam daarna het amende ment over. Het desbetreffend artikel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Vervolgens werd zonder hoofdelijke stem ming aangenomen de suppletoire begrooting van Arbeid. j NEDERLAND EN BELGIë. De commissie ter herziening van de ver dragen van 1839' is wederom bijeengekomen. De Nederlandsche gezant, jhr. Van Swin- deren, deelde mede, dat de Nederlandsche regeering de uitlegging van de uitspraak van 4 Juni, zooals die is gegeven door den voor zitter der commissie aanvaardde. Vervolgens werd overeenstemming bereikt omtrent den loop der debatten. De afgevaardigden zullen deskundigen1 benoemen, om omtrent de water wegen de commissie van advies te dienen. De geschillen, de veiligheid van België betreffen de, zullen echter door de volledige commissie onder het oog worden gezien: HET ANTWOORD VAN DEN HEER HYMANS. Het antwoord van den Belgischen minis ter van 'buitenlandscho zalkeü, den heer1 Hy- roans ie toch. misschien neg iets 'kleiner, neig iets minder waardig wij zullen scherpere bijvoegelijike naamwoorden ongeschreven la ten dlan zelfs wij verwacht hadden. Al reeds dadelijk de méd'edeeling „pour Te be- soin de l;a cause" 'dat er 'een „Duitsche pro paganda1" in Limburg was. In db circulaire, die een werkprogram en instructie inhield, zou toch waarlijk daar wel iets1 over verteld .hebben als die Belgische agenten j'uist telgen Duitsche propagandisten moesten ageeren. En in 's hemels, naam, waarom zouden Duit sche „propagandisten" er het minste begwas>r tegen hebben d'at Limburg Belgisch werd'? Als Limburg in 1914 Belgisch ware geweest, ale daar niet een Nederiandisch leger had ?s- etaan, waarvoor de Duitschers althamb meer ontzaig hadden dlan voor het Waaleche leger dlait die Belgische Maan,... niet verdedigd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1