DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. gene ieaal wood candidaat p, ft, li lm Dames-Haarwasschen en Kappen -s No 218 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 DINSDAG Bnitenlanrtscli overzicht. 16 SEPTEMBER. Buitenland. Abonn.m.nt.prll* bq M ïzTZT/.TcVÜZ S" Binnenland, Dl! nummer bestaat u|t 2 bladen. Dc kwestie vaa Flume ia opeens weet op den voorgrond' getreden. Aanleiding daartoe is geweest de ondernenilng van den Italiaan- schen dichter d'Annunzio, om men kent zijn krijgshaftig optreden in woord en ge schrift vóór ltalië'a deelname aan den groo- ten oorlog -- de vredesconferentie te Parijs voor een voldongen feit te stellen. Zooals men weet, heeft Italië een begeerig oog geslagen op Fiume, terwijl de vredescon ferentie die stad 'althans voorloppig onder Internationaal beheer heeft geplaatst. d'Annunzio, die tijdens den oorlog de dichtkunst in den steek liet en als militair vlieger dienst deed, heeft nu gemeend gen echt vaderlandslievende daad te doen door Fiume voor Italië te veroveren. Uit de mcdedeellngcn, door minister Nlttl In de Itallaansche Kamer over de kwestie ver strekt, geven wij de volgende samenvatting: Blijkbaar in alle stilte heeft d'Annunzio zijn plan voorbereid, wat niet wegneemt, dat er toch in verschillende plaatsen voor moet zijn gewerkt anders had hij niet ougfcveer 2000 man vrijwilligers bijeen kunnen bren- Ïen, die allen wèlbewapend zijn en met mo- ern oorlogstuig toegerust. Vóór d'Aiinimzio ten strijde trok, schreef hij een hooggeslemdcn brief aan de Idea Nazionale, waarin hij het woord vaii Gesar herhaalde, dat hij met geestdrift de taak aau- vaardde, welke hij onvermijdelijk achtte. Per motorboot slak hij de zee over, hij landde dicht bij Flume en werd daar door de be volking met groote geestdrift ontvangen. De troepen, die aan de bij den wapenstil stand bepaalde linie de vrijscharen zouden tegenhouden, hebben blijkbaar slechts weinig vastberadenheid getoond, zij zijn tenminste er niet in geslaagd de hun opgedragen taak te volbrengen, zoodat d'Annunzio toch naai Fime heeft kunnen optrekken. Waarschijnlijk Is, dat hij een deel dier troepen heeft weten te winnen voor zijn plan, daar ook de be manning van 'twee in de haven lij;g«ndc Ita llaansche oorlogsschepen voor een groot deel deserteerde. Eén dezer schepen kon nog wegstoomeu, van het andere waren de machi nes door de deserteurs onder handen geno- men, zoodat ze onbruikbaar waren. Ouder het spel der carillons liep de bevolking sa men en met het Itallaansche deel ervan hiel den de deserteurs een betoogiug in de stad', waarvan het slot was, dat d'Aununzio's troe pen het regccringsgebouw In bezit namen en de generaal Pettalugl gedwongen werd het gezag over te dragen aan den melder-vlieger, die aanstonds de inlijving van Fiume bij Italië proclameerde. liet tijdstip voor dc staatsgreep was geko zen in verband met de a.s. ontruiming van de stad door de laatste Itallaansche troepen, daar een Engelsche generaal den Italiaan* schen commandant zou aflossen en hel bevel over de stad op zich zou nemen. De Engel sche kruiser „Cardiff" is in Fiume aangeko men met 500 man Engelsche troepen van Malta. Of dit de aangekondigde' bezetting ts, dun wel een politiemacht, die er ijlings in verband met d'Annunzio's onderneming is heengebracht, is rtog niet recht duidelijk. Minister Nil li gat zijn leedwezen over het gebeurde te kennen. Aan de zaak, die wij verdedigen en liefhebben zoo zei hij kon geen grootcr ondieust bewezen worden, dan zulk een romantische onderneming. Dc regeeriug heeft alle maatregelen genomen, om de zaak te beletten en de verantwoorde iljkhcid zal onverwijld worden vastgesteld. Na de overwinning ln den oorlog tegen Duilschland en Oostenrijk te hcbb,en be haald, spreken velen van hen, die den oorlog wilden, er ihans over out andere oorlogen te beginnen en door hun houding bereiden zij die met lichtvaardigheid cn daden van ge weld voor. Dat alles is betreurenswaardig. Italië moet zich reorganiseeren en heeft be hoefte aan kalmte, arbeid en vrede en moet aan het buitenland toonen, dat het 't crediet verdient, dat het noodig heeft. Wie een an dere taal spreekt, wie Italië tegen een be vriend land ophitst, vergiftigt het geheele le ven van het land. De regeering moet aan het buitenland bekend maken, dat zij in geen en kel opzicht schüldig is aan het betreurens waardig incident. Volgens de Epoca is generaal Badoglio onder-chef van den generalen staf, met volle dige bevoegdheid naar Fiume vertrokken. De Popoio Romano schrijft: „d'Annunzio's ge baar is schoon,'maar het is een ernstige poli tieke fout. Een groote natie als Italië kan een particulier persoon, zelfs als d'iens naam d'Annunzio is, niet toestaan, zich in de plaats te stellen van de regeering van zijn land en haar taak en vooruitziend werk om zooveel mogelijk het streven der.naties te doen erken nen, te' compromitteerejn." Maar met dit al zit de Italiaansche regee ring er thans leelijk tuschen, daar er interna tionale moeilijkheden uit deze zaak kunnen voortvloeien. Zij zal ongetwijfeld alles in het werk stellen om het gebeurde ongedaan te maken, omdat Italië juist thans in allerlei op zicht is aangewezen op de hulp van zijn bondgenooten Minister Churchill heeft een verklaring doen publiceeren, betreffende het terugtrek ken der Engelsche troepen uit Rusland. Hij zei o. m., dat het besluit der regeering op dit punt onherroepelijk is en ook letterlijk wordt uitgevoerd. Dat terugtrekken echter kost, ru"de in verband met de moeilijkheden waar in tal van Russen, die de Engelschen steun- a, zullen geraken, veel hoofdbreken. Aan t Icq mannen, vrouwen en kinderen die na het vertrek van de Engelschen aan de wraak der Bolsjewikl zich zouden zien blootgesteld, wordt scheepsgelegenheid ver schaft om Rusland te verlaten. Om bij het inschepen van de troepen ge beurtenissen te vermijden, oneervol voor den Britschen naam, moeren er ecuige offensieven ter ontlasting van het front aan voorafgaan. Toegegeven wordt dat het Engelsche veld- tochtplan mislukt is, hetgeen toegeschreven wordt aan de nederlagen van Koltsjak, tenge volge waarvan de voorgenomen verbinding tusachen cle Engelsche troepen en die van Xoltsjak niet tot stand' kwam. Een verbin ding zou het later terugtrekken der Engel schen zeer vergemakkdijid hebben, Aan het Baltlache cn Petrograd-front staart geen Britsdie troepen; daar wordt slechts hulp verleend door het zenden van wapenen en ammunitie. Voorts wordt gewezen op de successen door de Engelsche vloot op die der Bolsje wikl behaald. De gevaren die dc Baltlache landen be dreigen, zoowel van bolsjewistische als van Duitsche zijde, kunnen volgens Churchill slechts bestreden worden door gemeenschap pelijk optreden der geallieerde mogendheden. F! MINA. Uit Berlijn wordt gemeld: In het Saksische Lanücsthcater te Dresden had eergisteren dc eerste opvoering pldats van het blijspel „Femina" van mr. van Rossum. Het stuk had een groot uiterlijk suc ces. De schrijver en de vertaalster Else üt- teu werden herhaaldelijk voor liet voetlicht geroepen. Na het laatste bedrijf moest vijftien maal gehaald worden. Ook het „Bert. lage- blatt maakt van het groote succes melding. TEGEN AFSCHEIDING. De Deutsche ïageszeituug meldt uit Lud- wigshafeu: Alhier luid een vergadering van alle partijen tegen Jiet streven naai atsdici- ding plaats. De opkomst was zoo groot, dat een tweede vergadering moest, worden ge houden. Naast de redenaars van alle partijen legde ook een spreker van dc Onafhaukel ij- keu een verklaring af, waarin hij zcide, dat ook zijn partij tegen het afsclieidingsstreveu zou optreden en liij hulp toezegde, am de Pfalz van uiet-geweusciite elementen te zui veren. OEEN STAKING OP DE SPOOR WEGEN. Tc Detroit (Amerika) werd in een vergade ring van de bonden der spoorwegbeambten cii der bootwerkers een inededeelmg van de ad ministratie der spoorwegen voorgelezen, volgens welke de administratie der spoorwe gen de nieuwe arbeidsvoorwaarden had goed gekeurd, Men meent dat hierdoor de dreigen de staking .in de Vereenigde Staten en Cana da is afgewend. KOFHEBOONEN GESTROOID. Do bevolking van Frcudcnbcrg (1'rulson) heeft dezer dogen een onverwaoht buitenkans' Je gehad. Toen n.l. do bewoners 's morgens opstonden, vonden zij de hoofdstraat over oeno lengte van een kwartter gaand cn ecno halve meter breedte, geheel bedekt met ge brando kotfleboonen. Aanstonds togen alle vrouwen cn meisjes, voorzien van stoffers, be< zems, blikken, schotels cn emmers, or op uit, om do koffto zoo spoedig mogelijk in te zamc» ten. Niet minder dun 3 uur hield de vrouwelij» ko bovolklrig zich mot dit ougcwuon, maar tooh niet te versmaden werk bezig. Toen had do straat baar gcwooit' aanzien herkregen. Vermoedelijk was do koffie verloren door eon auto met levensmiddelen uit liet bezette gebied, welke daar 's nachts was gepasseerd. REGEERINGSCRISIS IN SERVIë. De regeerin-g te Belgrado is afgetreden, daar zij de verantwoordelijkheid voor het on derteekenen van het verdrag van St. Germain niet kan en niet wil aanvaarden. De bepalin gen van art. 255 betreffende de ethnografi- sche minderheden worden beschouwd als in breuk maken op de poliieke en nationale souvereiniteit. De pers en de openbare meening keuren deze houding goed. De prins-regent heef het ontslag van het kabin feaanvaard. In politie ke kringen acht men een concentratiefeabinet onder voorzitterschap van Pavlovitsj, den voorzitter van de Skoeptsjina, waarschijnlijk, hetwelk de vraagstukken betreffende de bui- tenlandsche politiek zal oplossen en den bin nen landschen toestand zal verbeteren. ALGEMEENE STAKING TE MEMEL. De kapitein, die het bevel voert over een Duitsch bataljon, dat te Memel in garnizoen ligt, had den voorzitter van den arbeiders raad te MeMmel laten gevangen nemen en naar Tilsit brengene, omdat deze man in een krantenartikel er tegen had geprotesteerd, dat de kapitein tegen een soldaat, die hem niet had gegroet op straat, durfde optreden. Daarop hebben de arbeiders in Memel de algemeene staking geproclameerd, die zal moeten duren tot de voorzitter van den ar beidersraad naar Memel teruggebracht en op vrije voetene gesteld wordt. Ook de arbeiders van de gasfabriek, de electrische centrale en de waterleiding hebben het werk neergelegd. ZWEEDSCHE ONTDEKKINGSTOCHT OP IJSLAND. De Zweedsche geleerden Vadell en Yg- berg zijn te Kolar, bij het Nomafjprd, aan gekomen na Vatnajökeln van het westen tot het zuiden te zijn overgestoken. De overtocht in sleden gemaakt, duurde 9 dagen. Bij Hög- jqkeln hebben zij een geweldigen krater ont dekt, 8 VM. en 5 K.M. breed, wp?r?i zich warn water bevi*' .H 0» dear IwMer h "V ben zij nog vers' tollende warmwaterbronnen aangetroffen. Den krater, den gro^FW van IJsland, is dc naam van Svckrat' gegeven De -eis was zeer zwaar en gevaarlij)-, maar de -'"-uitaten zijn bevredigend, De beide ontdekkingsreizigers bevinden zich in raden sUr-t w Hand-hik! GEEN 0NPÈR&TEU2KNG UIT DE STAATSKAS VOOR STAKERS, Do ldruisiwA-e Snizn-t/ieu' tm, binn-Gnlone.- e-eho zaken hoeft hot- volgende bepaald; De Oo'tuimissie vwi do omknateumotgt van werit- iu-ozon to Berlijn heeft hoeloten, aan sink ere, die .gedurende do e taking niet go vrij ^ovun aan -de nituotwliging, bet rtA to hervatten on ip vwlumd- dbittflwdo zijn ontsUiwMV', werk- looÈüüiaailei'st©dnliu.,i te deun toc&ccooa. Dit bestuit ui iji.' aia- .wtclfjiit' gon. In -owcvcc,,3'mrniiar,' a.,,E den xfj -Ev .-ii.o- tw vaa wboïd vei'Jk r!i A-viiOm, hui; in te troMto.,, „iwvvijl Ik w-.-« opmuii-, l i ik bat ovemc-iirua van OTS&öuec'-v uit hot n liostailr voort touu-jnda «HtobIou -o-p rtjtef- -hun als strijdig a-i «Sb wette dj? 5ö niet tttkil t.n'rl.' -r-' .—I -1--; "*K jn vm.'oiekiug uit ld® atat'iasEv'.ddaloü to zor gen. i£ET KIEfüiWE DCUS'JIIE EIJK3- WAPM. Alf. sde&w Daitjsih rijkBOTaen ip gdkozsa ©en zwa-r-a) arMsc-r, echter ontdaan van allo daaraan tot nu too verbonden nnynasrchiBti- soho LTO.bJ.Qtnou, la de kroon op don 'kop, hot zoillorns on de yrdoketcu. Do viotsgella van doa -ttdehuir zijn nlot .gdkurtc'Ul. Snavcj'I, ton-g en 'klu.uwon' zijn rood, torwijl -do grouukiöUir van ihot Bohili, waarop do zw&rb adohsit -tuat, goudgeel is. BET FltOOES-LIEBKKEOHT. Hot vonnis in hot prm^o-iic-za Liwombua'3 en LioUkneOht is nog «te&ds niet hovurtio Knaohtens da vroeg ore oormitutio was do lio- niug vu-n Pruiaeui hioi too 'bevoogd. Do Druisi- schu rogoorbig is na grondig unduxzouk van do kwestio van 'h-ovoogdihoid tot hö4 xcBiit'taat goko-mon, dot zij niet 'bevoegd ie ttot bdlcrach- tiging van hot vonnis taneor, dam- -hot cozn- mandogezng bij do nieuwe grondWot ©p het Dnits-ihe rijk is o-Torgt /joon. Daar hot een prueos voor' den krijgïtruad betreft, moot d-o- goi'.o, diio mot 'hot ojjpeunto milituiro-jezftg be kleed is, zijn bpkntichtigit.vï geven. V OOK I LET PKESIDENTSCBAP. Do -oor.i i -ipondent van de „Dailly Mail", te New York vor-notrat, dat bij db aanhtaande presidontsw-r ioziu",on in de Vorepuigdö Star ton goner I 'eiajo-ox Leoniztd .Wood ropnbli- keiiwuk o;indiidaa-t zul rijn. Gomman! Wood.' was lv>lvned van do „Rough jEUdbra" in den Qtrintyaowslxm oorl-ogi Ilij ia ge zant gewoost in Argentinië, aiiiituix gvuvcr- uour van Onf>a, on, van 1Ö10 tot 1914, chef van den ntaf. Godiu-rondo d©n wereldoorlog voor-do hij do 89h1© d-ivkio min. Op aO-jmrigon kef tijd onderachoidde hij zich in een veldtocht tegen do Apaeho-Indi- auon. Do- go nor aal is thans 59 jaar o-ud'. OORLOGSTUIG. N-aar uit .Mtinchen -ana de „H-amhaTgor Nu o kriekt en" geseind w-ordt, heoft het bu- ï'uuu, dat belust is met den verkoop van de eigendommen on voorraden van het Beioreehe 'leger, 50.000 geworen; 10.000 kurahijnen, 200Ü niochinegoworon» 100.000 artüiörioj)atronen en ÖQO s-ehijnewi-persi aan Tsjjoaho-Sinwn'kij© verkookt. Dozo wapecan Bullen eventueel worden gebruikt tegen de Polen. Daarvoor ontvangt Beieren Van Tsjoeho-SI-o-wakije 40.0"00 ton sloen'koolj 100 wagons sui'knr en gr-oote -maesa's kao'lin. DE STAKING BIJ DE PARIJSCHE WATERLEIDING. De arbeiders bij de water2eiding in de ban- lieue van Parij-s, hobiben, na de door de maat schappij toegezegde concessies, den arbeid Naar urn v°r,r overwegen de En gelsche aSgevpardigde-v öa icd-icEing van een voorstel tot wrffcQtP-g der vredesconferentie. OemerKcau ym 1,'tyd George hadden Zaterdagmorgen een conferentie over de Syrische kwestie. Poincaré hr-fi bet legioen: van eer aan de stad Douai en- Kcc erük verleend, wegens haar tij deus de Duitsche, bezetting betoonde vaderlandsliefde. Bij een aardbeving, die in de buurt van den Monte Amiata bij Stiëna (Italië) heeft plaats gehad, zijn 10 personen gewondver scheiden huizen zijn ingestort. De „Vossbche Zekung" verneemt uit Weenen, dat aan Dutjch-Tirol volledige cn tonomie zal worden verleend. Volgens de „Fraakf. Ztg." heeft de Roe- meensclie regeeriag de groote staatspetrolc- uinterreinen, welker exploitatie bij den vrede van Boekarest ooa e«i .Duitsch-O.-H.-mant- schappij was opgedr-gva, thans aan de Stan dard Gil Cy. öfg'eskn-.'X BolsjevvisiSehe bladen melden, dat te Klef mevr. Pop'ovsky *er dood is gebracht, omdat zij de rronaehfi regeering in kennis heeft gesteld ver het v. - Irek eencr geheime coramisuir.'ische rni^'" naar Frankrijk. Het gerucht: toept, &A Roemenië in de naaste tn-- u.n.-og Oost-nrjjk zood<r: «-/r vccsttorop zal tecksnen. De „Übï? i tolc-iai:-,'' mdüt, dat het vertrek van km -v 'AU..H nacr Amerika definitief op dïa 'Lter c' "tomber is gesteld. De Isoaicgf V0C-. febiG'beeft het i-oorne- men te kennen e" gten gebruik mear. te zullen- maken van"de bcz&s&Iijbt loges in de theaters te Venetië, Genua, Milaan, Florence en Napels. De ontbcncfcn- p 'cüe Sckdatenbond in Duiitschland ia oude :l«s nac-a an Rrode" Matrozentmdl herleefd. De bond bestaat uit leden van de vroegere volks-marinedivisie en den revolutionairen soldaten-weer. In alle groote steden, zijo ender-afdeelingen opge richt. Nadat het Ameriiaanscne ministerie de vrijlating der krijgsgevangeEfn gelast had, zijn de eerste Duitsche krijgsgevangenen, die indertijd in handen der Amerikanen vielen, vertrokken. De Pruisische regeering heeft beslist, dat zij niet bevoegd is, het vonnis in het pro ces wegens den moord'op Liebknecht en Kosa Luxemburg te bekracb/inm. Brussel zal ook haar aritotenstaking hebben-. Zaterdagmiddag hebben de danse ressen van den Muntschouwburg te Brussel besloten, baar plaats op het tooneel te verla ten indien haar geen 225 fr. in plaats van 150 fr. per maand betaald wordt. Voor meer dan 1 millioen Mark buiten'- landsche gelden zijn door de politie in beslag genomen bij den koopman Alexander, die in een hotel Unter den Linden te Berlijn logeer de. Hierbij waren 250.000 Rocmeensche lei en meer dan 800.000 -Mark Oostenrijksche kronen. Het voorloopig rapport der intergealli- eerde militaire commissie over den toestand in OpperrSUeziè is door de Oostenrijksche regeering in hoofdzaa' .anvaard. In een rede te Coeur d'Alëne in Idaho had Wilson het over de Duitsche propaganda om Amerika te isoleeren. Het Engelsche vakyercenlgingstongres heeft in een' motie het terugtrekken der Roe pen uit Rusland en- de opheffing van den dienstplicht geëische. Ook is geëischt het zelfbeschikkingsrecht voor Ierland. De spoorwegstaking in Canada en' de Ver. Staten is afgewend, daar de directie de eischen der arbeiders inwilligde. Te Dublin is Vrijdag weer een speurder van de politie met een automatisch pistool doodgeschoten. De dader is onbekend. Uit Madrid wordt gemeld dat hevige aardschokken zijn gev-oeld te Dolores in de provincie Alcante. Uit Rome wordt een aard beving in de provincie Siennaop Donder dagnacht gemeld. De Oostenrijksche kanselier Renner heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarin VOOR TELEFOON 629. Het dreigement maakt, naar de bladen te Helsingfors verklaren, in Finland niet des* minsten indruk. De staking te Marseille is bijgelegd. hervftt. Binnen een maezrt 7ib1 aan li'm j politiek van een aansluiting bij Duitschland eiaohen gevolg moeten worden gegeven. De Parijsche gemeentewerklieden bobben even eens het werk hervat op voor w-aarde van on middellijke aanneming door d-e gemeentebe sturen van bet uniform-tarief; en- arbitrage door den -minister van arbeid voor de ge meenten, wellke mochten weigeren het tarief te -aanvaarden. KORTE BERICHTEN. Bij het hevige onweèr ,dat 'Zich gister nacht boven Gorssel ontlastte, is een boerde rij, toebehoorende aan het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen, door den bliksem ge troffen en geheel afgebrand. Zondagmorgen is een der hoofdbuizen van dé Zaanlandsche waterleiding, liggende in de Genieweg, tusschen Assendelft en Be verwijk, egsprougen. Het zuideelijk deel der gemeente was van water verstoken. Na Kathe Kollwitz heeft wederom een vrouw uit Berlijnsche kunstkringen den titel van professor gekregen, en wel dr. Frieda Schottmüller, die sedert jaren als wetenschap pelijk assistente verbonden was aan het Kai ser Frjedrich-Museum. Caillaux is Zaterdagmorgen uit de Santégevangenis overgebracht naar een her stellingsoord te Neuilly. Uit Metz wordt gemeld, dat de mijn werkers te Hayange sinds Woensdag staken. De staking heeft zich tot Algrange en Aus- netz uitgebreid. De Inter nationale is tot officie'" oti.- Ued der Russische Sovjetrepubliek verheven. verworpen wordt, Een groepje soldaten en officieren heeft een aanslag gedaan op Fransche universiteit te Qertt. Henderson heeft de Engelsche arbeiders opgewekt om tegen de regeering front te ma ken. Bij geruchte verluidt thans te Parijs da Roemenië weldra het vredesverdrag zal on derteekenen zonder eenig voorbehoud. Het Fransche Kamerlid Maurice Da- mour heeft met een groot aantal zijner colle ga's uit de huidige Kamer eeir wetsvoorstel ingediend, strekkende tot het openen van een krediet van een millioen frank als deelneming van den staat in de inschrijving voor het monument, dat er voor de tussehenkomst van Amerika in den oorlog opgericht zal worden. De staking in de Amerlkaansche staal industrie is op 22 September bepaald. Uit Peking komt bericht over een com plot tot herstel der Mandsjoedynastie. Het verdrag mei Bulgarije zal heden aan de Bulgaarsche delegatie worden over handigd'. De stakende politie-dgenten te Boston zullen worden uitgesloten. De bolsjewikl hebben tegen Deüjikin's leger een nederlaag geleden en 9000 man verloren. In, de Prawda dreigt Trotzky met een aanvul op Finland, waarvoor hij voornamelijk Basjkieren en andere Aziatische troepen- zegt te willen bezig«n. Staten Generaal. DE TROONREDE. H. M, de Konisgin eprak heden kx ds mz? ecoigdo zitting der Statcn»Generasi sta vcïgcRf de troonrede uit: De omstandigheden, wasroad&f ik mt| thans weer in uw midden bevind, zijn in menig Op/ zicht gelukkige», dan hL do laatste jaren het geval was. Mij vervult innigo dankbaarheid jegens Godj dat hij ono vaderland voor de verschrikkingen van daa corteg Keft vrilles spsraa, Leger en vloot hebban pel gestaés oes onze onzijdigheid te handhaven. D® diep gsvoeklg erkentelijkheid der natie blijft verzekert aan dc man, die, bij do ve-vullinr; van htm plicht jegens het vaderland, zich groote opof» feringen hebben moeten getroosten. De gedachte» dat na de wereldberoering ds toekomst op voet van vriendschap met de ac» dero mogendheden wordt ingegaan, stemt tot» dankbaarheid en tot voldoening, alleen werd, bij de regeling van de uitkomsten van den oorlog, ons land gewikkeld in een geding, waarvan onze verhouding tot België de invloed onderging en waarbij ik geroepen werd voor de rechten en de belangen van de staat en voor zijn zelfstandigheid met nadruk op te komen. In innige Qemnensckap met mijn gansche volk gaan mijn gedachten uit naar Limburg en t Zeeuwsch'Vlaanderen, in wier trouw en aan» hachelijkheid, de hechtheid en de kracht on» zer nationale eenheid ondubbelzinnig E4 uiU drukking kwam. Na dat de tot standkoming van den volke» renbond zal zijn verzekerd, zal de toetreding van Nederland aan uwe goedkeuring worden onderworpen. Vertrouwd mag worden, dat de overzecsche aanvoer der niet'nocdznkLkjke producten voor cGienbaren tijd verzekerd is. De levensmilact.cn'voorziening blijft intns» schen, in verband met de belangrijke prijsstij» ging, mijn volle aandacht eischen. Ofschoon in belangrijke mate de werkeloos» heid afgenomen is, zal toch het noodige ver» richt worden om door het uitvoeren van werk en het voeren van ontginningen, de arbeidsge» legenheid te vergrooten. De uiterst kostbare maatregel, welke de verzorging van de geeste» lijke en stoffelijke belangen van mijn volk voe deren cn de bij voortduring hooge stand van de prijzen, stellen eischen aan 's lands schat» kist, die mij met groote zorg vervullen." Ondanks de bevredigende opbrengst van 's rijksmiddelen en de invloed om de met uw medewerking bereids totstand gebrachte maatregelen tot versterking van inkomen, wijst de raming voor den komenden dienst een be» langrijk tekort aan. Bovendien zijn regelingen in voorbereiding, die geen uitstel kunnen lei» dun, en een aanzienlijke vermeerdering van uitgaven, noodig maken. Afgescheiden van deze onvermijdelijke uit» zetting van uitgaven, is het met het oog op den financieëlen druk, die de belastingen reeds op ons volk leggen en nog zullen leggen, nood» zakelijk, dat het doen van nieuwe uitgaven tot het uiterste beperkt worden. Tot verkrijging van de dringend noodige versterking der middelen, zullen in de eerste plaats ten dien einde bij u ingediende wetsont» werpen uwe aandacht blijven vragen. Verdere voorstellen worden in gereedheid gebracht en zullen binnenkort worden aangeboden. Hier» bij staat op den voorgrond een belasting op uitgaven van weelde, een fiscale herziening van de tarieven van invoerrechten, een be» lasting op tabak, sigaren en sigaretten en een uitbreiding van de wegenbelasting. Een wetsontwerp tot wijziging van eenige bepalingen van het burgerlijk wetboek, be» treffende het wettelijk erfdeel, zal wors aangeboden, Wettelijke bepalingen tegen het maken van woekerwinsten zullen u worden voorgesteld. Een wetsontwerp tot regeling van den rechts» toestand dsr ambtenaren zal wordaa icg»» diend; het overleg omtrent de administratie» vu lechts^iiauk zal wsrdea jhmtsfc ALKMAARSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1