DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. WOENSDAO 17 SEPTEMBI3B. No. Honderd een en twintigste Jaargang. f? huiton 1 nndsch overzictrt. Buitenland. ss® Ymmm. Binnenland. üit do Söii nummar bestaat uit 2 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 1,65, franco per post I 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, greetero letters near plaatsruimte. Brieven Irenco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herme. Costnr Zoon, Voordam C G, Telaf. 3. De Opperste Intergeallieerde Raad te Pa rijs heeft zich reeds bezig gehouden met de onderneming van den vlieger-dichter d'An- nunzio die, zdcate wij gisteren mededeelden, is vooruitgsloopen op hetgeen de Italiaan- sche regeering ien opzichte van Fiumc zou ogen te bereiken en die stad maar al vaat eeft veroverd en bij Italië ingelijfd. De Opperste Raad dan heeft de zaak ate niet zoo erg beschouwd. Door de houding, die de Italiaansche regeering tegenover het avontuur innam, ziet hij er een binnenland- sche aangelegenheid in, waarmee hij zich niet wil bemoeien. Men schijnt te mogen veron derstellen, dat de Raad zal doen alsof er niets gebeurd is want het feilt dat hij de Fiume-kwestie nog niet heeft afgedaan, om dat de Amerikaansche gedelegeerden geen instructies hadden, wijst er op dat men vroe gere besprekingen wil vervolgen. Voor de Italiaansche weering zal 't intus- schen een netelige kwestie zijn, daar d'An- nunzio, die een proclamatie de wereld heeft ingezonden, waarin de verovering, de be vrijding en dè definitieve annexatie van Fiutne bij Italic worden meegedeeld, niet van plan «mijnt de zaak nu maar op te geven. Als het «u maar blijkt, dat de geest, die den dichte, bezielde, niet het heek efficierskorps heeft aangetast, want dan zou de font wellicht niet te herstellen z'ja. Behalve de Fiumc kwestie heft. dc Opper ste Raad ook nog het Turksche vraagstuk niet afgedaan. Men wil eerst afwachten wat Amerika zal willen ten aanzien van het man daat. Dit heeft evenwel niet kunnen verhin deren, dat Lloyd George en Ciemenceau in bijzijn tevens van generaal Allenby, hebben gesproken over Syrië, waar, naar men weet, ^geland zoowel als Frankrijk legers heb ben', waardoor er tusschen die landen eenige wrijving was ontstaan. De heeren hebben ii een regdigg getroffen, die verdere moei lijkhecter. zal moeten voorkomen. Engeland zal nu alleen Beneden-Syrië en Palestina be zet houden, terwijl Frankrijk Opper-Syrië zal bezetten. Door het terugtrekken der Engelsche troe pen uit Rusland, welke politiek door den Oppersten Raad te goedgekeurd, omdat hij het beter schijnt te vinden de heele Russische kwestie maar te laten gaan, verliezen de nieuwe Oostzee-staten een belangrijken- steun en vandaar waarschijnlijk, dat deze wel ooren schijnen te hebben voor hei aanbod der Rus sische bolsjewiki-regegring om vredesonder handelingen aan te knoopen. Nu de plaatsen voor deze besprekingen al zijn aangewezen, wil men blijkbaar zoo gauw mogelijk tot een overeenkomst komen. De regeering van Noord-West-Rusland zal dan haren strijd tegen Lenin c. s. wel moeten opgeven, om-, dat die tot heden wordt gevoerd op Estland's gebied, en deze staat zal zich dan tegenover de regeering van Moskou moeten verplich ten zulks met langer toe te laten. De bekende eisch uit Parijs aan Duitsch- land tot wijziging der nieuwe grondwet is gisteren in de commissie voor buitenland- sche aangelegenheden van de Duitsche,,Natio nale Vergadering behandeld. Er is nog wel geen besluit dienaangaande genomen, maar men twijfelt cr niet aan of de eisch zal wor den ingewilligd. Doordat thans geen datum nicer wordt genoemd voor de inwilliging en ook niet meer wordt gedreigd met uitbrei ding van het bezette gebied bij weigering van den eisch, een optreden waartegen Ame rika zich zou hebben verzet, is veel van de scherpte ervan weggenomen en heeft hij niet meer zooveel het karakter van een ultimatum. Het zal nu wel zóó worden, dat Duitsch- land het idee van aansluiting der broeders uit de vroegere Donau-monarchie uit de grondwet verwijdert, maar of daarmee in Duitschland de gedachte heelemaal verban nen is? De Duitsch-Oostenrijkers van hunnen kant schijnen den naam van Duitschers toch nog steeds op een of andere manier te willen behouden. Men weet, dat bij het vredesver drag was bepaald, dat de naam der republiek Diïitsch-Oostenrijk voortaan eenvoudig Oos tenrijk zou zijn. De staatskanselier Renner heeft nü te kennen gegeven, dat de-gedachte aan eenheid met het Duitsche rijk levendig moet worden gehouden en dat hij de veree- niging van Oostenrijk en Duitschland nog eens verwezenlijkt hoopte te zien. Van daar dat hi als naam voor de republiek het meest geschikt achtte: „Duitsdhe Alpenlanden" en dat hij dien naam in de grondwet wilde zien vastgo egd. 't Zal de vraag zijn of de Parijsche heeren er evenzoo over denken. DE VREDESCONFERENTIE. Ta IVrijs loop on in. de laatste dagen ge ruchten over verdaging van de vredesconfe rentie. De Engelsche zouden haar voor onbe paalde u tijd willen verdagen, in de overtui ging, dat zij niet van voel belang meer is. Lloyd George, die erkent dat nog veel te doen overblijft, zegt, dat do tttbeidsmetihode van de conferentie een zoodanige is, dat men nog wol een jaar noodig zou hebben om alles af te doom. ITij voegt daaraan toe, dat de ondèrvon- ding heeft geleerd, dat alle 'besluiten van wer kelijk nut het resultaat waren van partiou- llere besprekingen tusschen de leiders der grooto mogendheden buiten de eigenlijke con- tureotie om. Men zou dus best iedereen nauc hute kiuiaou «turen. Ciuuinacuau on de Ame rikanen cifc het d'aapmede niet een» m.< rijn van oorder»!, dlat me ion arbeid niet 'kan ein dig os; zoolang zeur belangrijke international® twist»«u»t on moeten worden geregelds dab het lot van Hongarije iviuwélijls in stvuK© ie go- nomen en dat de Oostersohe kwestie zeer verwhfd blijft. Binnen enkele dagen zal blij ken weük standpunt do «verwinning fehaalt. abbeiböovebbe nkomsi voor TECHNICI. Dezer dagen Ihadi in .het gebouw van a« maatschappij tot 1)0vordering der Bouwkunst te Amsterdam, een vergadering; plaat* van. het bestuTjr van den Bond van N«yku.laBj5iqbe orohitooteu (B, N» AL) met de Federatie van den A3g. Nod. Oprichters- en ïeékenaans- ibondl, don Okr. OpisioSutersbcndl en 'ïeoke- naarsbondi en den Nod. It. K. Bond' van Tech nici, om to komen int een hetere arinrieering van een een nieuwe salarisTOgelteg voer do tochniei en tot afsluiting van oen landelijke collectieve «xt wit tonsriha» B. N. A. en dc foiomtie v.ornoe .i. i*» !'K-«d van Technici weigerde tot de feddratié too te treden. Niettegenstaande diere weigering werd door den B. v. T. van den B. N'. A. hot ver zoek gericht om aan do ooffifarentto te mogen deelnemen, Do RL NV A. was echter vaa metr nioig, dlat pAs aiab fc'-.n werden Do «topt de Tinfrwiltft fcsgodtendd ^ROWwUttt w«rd«m in behomteliag g«'.uv*s»en. Na *ifcv3®« giige igrdafllKtettwiisseiiftsf Ssw-ia cis vengaderiag overeen xa®4. «te® aneeutfim streed' e®a trafivjlias tot stasai to wei Va dm teste sleten een wniwis to tesoosso» èm tte e®* dracht heoft gadaae ha ©iteyirri'»»" lea uit ta weriram. Do «cffismteei© sad feaetaaa uit 2 «us te vrijaas. nit en -iier don B» N. AL en 9 leden «uit die federatie. Aj&rawel do Bond! wan Technici Mat te* Mmcnddsg bereid was wossocM® da Eeitartól© 3«s# ai»#® mit te «fluiten x->et het évteieg en koajria 5ar* halvn gcocl, dat da M, v. T» ê&a, ïid in da ecffl- miseie kan tsunontnen. OTdi BaSSjn 4a feofcomao XiOfflêtesseeh® rwht- Kw»H he s doaar dagen een' matarBieMjdsw wegens vetrooirdsald tot dri masr.- dlsm Xfa w-aosto reed met oen Teert r*n <50 'ML pac m* mn taxi c®, m* 'het gavrig dat pint aï.Wa de laaltteJvW vwwïstd werd®», on» enk da man die nebter de anotorfieti» eat, geddod. Een dergriUfk Toorfceeld' mega efsoJÈüxklien den waamhuwanrl warkhn, niet alben o® de 'weestediif.gan o® «««tewijwiélea iin Londoo- BE VOIjEEONBONBL Hot totstandt-ymasii van den VoJkejabond •kan binnen ©nkdk «tegen vorwawht werden. Voor dat tot «tendhmen is behalve de xati- fisatle van het vr» -»''»nrd' -.g door iJ iitach- hmd, hoc dig de ratifioatie door dii-o gxoote mogendheden. Groot l'cittoj') waoht de rati f tea da dcor de Dominion* af, al voren» de koning de rati ficatie bdkraehtigon zaJL Het Canadees''ia, ihet Zuid-Afrikaan sche, en het Nieruw-Zee» landscho parlement hebben reeds g ratifi- eeerd, het Austrtlisohe zal zich niet lang la- ton wa abten. De Fransohe Kamer en de Senaat «uilen warsftiijtilij'k in. Jen loop dezer wcri. volgen, terwijl in Italië de parlementaire «MKaMU gtmstlg geadviseerd haaft, DE FROPAJGANDA VOOR DMT VOLKENBOND. Met bii'zoTninro diemten in de Ikeri-en van alle gezindten dow gdhoob 'Engeland is Zon dag hot O" i.i gr es vaa de International Brother hood, of fic.ieol geopend. Onder de buitenland- sche doelnoinors bevinden zich vertegenwoor digers van Amerika, Frankrijk, Canada, Zuid- Afriika, Japan, China, België, Nederland en Denom arken. Eén' van de hoofddoeleindan van het <son- gress dat tot heden duurt, is, de ideeën, die in den Volkenbond belichaamd zijn, te verbrei den en te verdedigen. BETOOGING VAN BELGISCHE INVAXIEDEN, Brussel heeft Zondag binnen zijn muren eene spontane manifestatie gezien van de oud- strijders-invalieden, weduwen en weezen van geheel België. Een stoet in rijm van vijf tot zes man, bijna 5 uur 'lang, doorkruiste de hoofdstraten, banieren met zich voerende. Overal zag men beelden van de gruwelen, die door den oorlog veroorzaakt zijn. Het was ontroerend véle jonge mannen te zien, die hun heele leven venninkt, zwaar verminkt moeten 'blijven. De banieren vertoonden op schriften,-die er bij de regeoring op aandron gen 't noodige voor de ongelukkige invalieden te deen, als b.v.: „Wij deden onzen plicht, Regeoring doet gij don Uwe". De manifesta tie maakte diepen indruk op de zeer talrijke toeschouwers en over het algemeen is het ge voelen, dat deze manifestatie haar doel bij de regeoring althans ten deele zal hereiken. ZWEEDSCIIE ONDERZOEKIN GSREIZENi. Prof. Erik Nyttrotm zal een wetens oh nppe- lijke expeditie naar bepaalde streken van Chi na 'leiden. De conservator Sjölander zal daar bij als bioloog werkzaam zijn en, evenals hij reeds vroeger in Lapland deed, filmfoto's van hot dierenleven maken. Een andere Zweedsche expeditie, onder lei ding van Ivar Holingren en O. Heiborn zal zich met plantengoograiphische onderzoëkin- gen in tropisch Amerika gaan bezighouden. De reis gaat, om te beginnen, naar Ecuador. KORTE BERICHTEN. In een ziekenhuis te New-York la de dikste man trc wereld overleden. Hij woog 322 K,Q. Urn hem mux het ziekend uia te brengen was geen draagbaar of brancard sterk genoeg. Hij moe3t per auio vervoerd worden en kreeg twee matrassen op den vloer als bed. Het twintigste congres van de „Confé- dération Générale du Travail", is Zaterdag door 500 gedelegeerden bijgewoond, waaron der zich Oudegeest bevond. De voorzitter spoorde het congres er toe aan, om manestie ,te eischen. - De Duitsche vlieger Boehm is voorne mens een reis orn de wereld te maken in een vliegtuig. De onafhankelijke uitvoerende raad te Berlijn heeft naar aanleiding van de gedwon gen sluiting van zijn bureaux een civtel-rech- telijke vervolging tegen den Pruisische fiscus en een strafvervolging tegen Noske, wegens overtreding van zijn bevoegdheden geëischt. Lloyd George en Ciemenceau hielden zich in het bijzonder bezig met de bezetting vac SyrW en de afloste^ dtr Brifadae êroe- p-si. k m bericht meldt, dat Llayd George voorgesteld heeft, de Britséhe troepen, die de streek bezetten, welke in 1916 aan Frankrijk ia toegekend, af te lossen, doch meldt niet de bezetting door Franscte troepen. Ten baisket heeft plats agebad ter eerc var» K/ïgeieche' m rrahsChs "itrine, eis erka! ;1i;Lh; ld voor haar atdewcKikiiig bij het hecsiel der Belgische iust. temteniö van Orleans, ds Infcsii van Spmje, die la weerwil va a het in Md EÏtge- .vaardlgdfl tetstesMjike decreet, uit Spatte mismak- k, m 3 Sageat ie Lteabofl» te h«£- ben. duoigebracht, naar Londen verteiukem. De to de „CUcags Trihuae", de „Neus Frcte Presse" m d s „Daily Telegraph" ver schenen berichten betreffende onterhaadelto- gen over het auibieden van ds H®ffigaaredie krooa aan dea hertog vam Oenua, zijn sdt dê lucht gegrepen, aldus een telegram uit Rome. De „TSgl. Rundridiau" meldt uit Wee- n«n: Volgen» em veil taring van dr. Renner zal de naam Duisterh-OcMenrp to Dtsilsche AiperÊanden veranderd' worden. - De „LokrJ Anzeiger" meldt uit Dreg den: D- vroegere commandant van. het 177®te Sakaiaehe Infenteriereriromt, generaal C! ,ir- ff-m, heeft zich mn het leven beroofd, ©sndat hij de smaad van zijn vaderland niet langer km verdragen, Het „Berliner 1 ageblatt" meldtDe aangekondigde verplichte inkwartiering van, womnglpoxen, waarmede een steen ge ver- pls Hting tot aangifte van ongebruikte ge deelten van woonhuizen verbonden is, is door den Bcrlijnschen magistraat ingevoerd. Ook de meubels moeten eventueel ter beschikking worden gestel»!. De Nationale Vergadering van Estland heeft bes Toten het aanbod van de Sovjet-re- gra mg in v band met de te voeren vredes onderhandelingen aan te nemen. Zij zal een delegatie van vertegenwoordigers der Natio nale Vergadering en van de legerleiding zen den. In het gunstigste geval hoopt men een wapenstilstand af te sluiten en een demarca tielijn vast te stellen. Volgens een bericht uit Reval zouden de vredesonderhandelingen tusschen Raden-Rus land en Estland den 15 September aanvan gen. Door de Estlandsche regeering is als plants van bijeenkomst aangewezen Setzcho ry, 15 K.M. ten oosten van Czkon. Berichten uit Athene melden, dat als gevolg van hevige aanvallen door Turksche Benden tegen! Aidin, de Grk-ksche troepen zijn opgerukt en de benden, welke de hoogten vat» Mcgaridit bezetten, hebben verspreid. Het district Aidin is hierdoor beveiligd tegen vijandelijke invallen. Verschillende berichten melden, dat zich onder de boeren van Beneden-Oostenrijk een sterkq beweging openbaart tegen de Volks- weer, daar zij zich niet meer alles van de Volksweer willen laten welgevallen. Staten Generaal. EERSTE KAMER. De vergadering van Dinsdag J.l. werd ge opend door den voorz. J. Jl. O. baron van Voorst tot Voorst. De heer J. A. A. van Loon, nieuw gekozen lid der Kamer, door den Griffier binnenge leid, nam zitting, na aflegging in handen van den voorzitter van de vereischte eeden en na door hem' met zijn benoeming te zijn ge- lukgewenscht. De Voorzitter deelde mede dat waren ingekomen de geloofsbrieven van de leden, ge kozen door de Provinciale Staten, a. van Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en Utrecht, b. van Noord-Holland, Friesland, Overijsel, Drente en Limburg. Hij stelde die van de leden, bedoeld sub a. in handen eener commissie, bestaande uit de heeren Van der Maesen de Sombreff, Fokker en Kappeyne van de Copelio en die van de leden, bedoeld sub b. In handen van eene commissie, be staande uit de heeren Verheyen, Van der Hoeven en Stork en verzocht deze commis- siën in de vergadering van heden rapport te willen uitbrengen. Voorts deelde hij mede dat heden zal wor den overgegaan tot de benoeming van twee leden der huishoudelijke commissie en drie le den van de gemengde commissie voor de ste nografie. De vergadering werd verdaagd tot heden 11 uur. TWEEDE KAMER. De tijdelijke voorzitter, mr. D. Fock, heette gisteren dc leden welkom in het nieuwe zit tingsjaar. In 't afgcluopeu zittingsjaar heeft de Kamer met ernst tal van belangrijke on derwerpen behandeld ea aangenomen Moei lijk zal een eerste zittingsjaar zijn aan te wij zen, waarin zooveel ia tot stand gekomen. De Kamer heeft getoond geschikt te zijn voor de vervulling van baren plicht en zij ie dien nagekomen, Spr. getuigde van de dankbaar heid van ona volk dat het buiten den oorlog is gebleven en voor veel diende werd ge spaard Hij waa overtuigd dat ook dit jaar met vergeefs een beroep zal worden gsctean op de werkkracht der Kamer. Het volk heeft getoond een en eatenhoorig te zjja. Po gingen om deelen van ona gebied af te scheuren zijn afgestuit, op-den ouverzettelij- ken wil van geheel Nederland. De regeering kan er van overtuigd zijn dat de Kamer ach ter haar staat als zij opkomt voor de eenheid en ondeelbaarheid van ons grondgebiedap plaus). Spr bracht hulde aan dèn heer aa Savornin Lobman die sinds 16 Sept. 1879 lid der Kamer is ais e- voorbeeld voor al len» ate een man, dia hwsnfr oester dar Ka mer, toch het jongste schijnt (applaus.) Minister d e V r i e s sloot scich namen» de regeertog aan bij de huids? aan den heer Lobman gebracht. Do minister bood de staatsbegrooting aan do Kamer aan. De nominatie voer het vootótóarseteap itsad des volgeèdsE uitslag: Nummer rar, D« Foös tat" vm ds 71 «temmen; nummer ime ass, D. P. A. W. Koeler» met 47 van da 71 etdsaasg wasR-aa 2x op d®s feser StbsL^s,, ®mmssx ïTa isser de O ear met 40 vaa ds 11 sfewsBsa waas- van 25 op den ter D® ter Sa ons a vrsag v®rl©5 tot sm interpellatie «war da lmrnmM&\Émw3iM& ntog ea duurte. Tea 4 uur ryerd ds tfEgptota® vsrd®®^ iet Dogdardag 1 auff„ JPffl Etosomds* latei ®©iï;As® omteat de iaitg®s®E'oik©a tzra-wtó# wis» vaa die varer-Idlkccyfe H®èsKiswWs® dtoigfela» iden. ÜFfcg mws vaa d®a Sk®" afciSiS méss meers HoS te dSï Jaw nlatMOiCiffiÜ® te aaa®fe®d®a dis de RageeriE® fe d® twsswate toi uitó&hti atolt, to vsspaüiüikon ixg ds kloftea vaa v:«igo jaxoa, «mn na ta •smiv, wat mMr te ct wat er voor fcotongriifca Teaeodiaa siia» E©8. xegffiorimgepr&gi'ain^tha®s c®s®-dksBhf(i te me ontsagwekikendi an veatomvattendt dat hst. oa- g-i veor olie taikkem van csogol^ka Btoatsfce- sn-xi.Vngen, hastrlj'kt. Ha now eerder me^aoL klagen evar ©an te-veak 3M.fi d® noxEMle Ka mera van vrcegiar zsv dit warikprogram mia- f-ehien tien jairon edecEhena wat zal or van 4e- rechtk-oïnen in aen Kaffiacr dia 'tgelnik haaft, Buys en Wljnkc yp cv. dor haar ledesji tdleni Wij zouden i-aama w©ton, wat uit dar,en hoorn van overvloed, do Regeoring ©na 't eerst wewsoiht aan te bieden; oct j^niniiEEuaa' werk program" ware zeer wenscheJü'k, En ton «lotte: de aanhef dezer troonrede. Tiweo zeer belangrijke zinsneden betreffen het geschil mot Belg en den Volkenbond. Wat hot eerste betreft, moge het fiere woord van de Koningin^, namens gansch het volik ge spreken, weerklank vinden over onze grenzen. En voort» wordt bevestigd dat suae Segee- ring zich bij den V-'kembond zal aanfluiten, zootir.a het tijdstip daarvoor aangebroken ia. O.n voorwaar doljjik el met zeker voorbehoud i Er klinkt, mo adhrijft het „Handelsblad", geen vxedes-jubal uit de woorden onzer Ko-" ningiru De vrede is ander; dan wij' gehoopt bobben, brengt nieuwen strijd, nieuwe moei lijkheden, nieuwe gevaren. De verdaging van het defensie-vraagstuk doet het blad uitroepen: „Het heeft er wél wat van alsof hier een 'lastig vraagstuk aan een met vreugde begroeten 'kapstok wordt op gehangen". De regeering wil! veel doen, wil wel heel veel tot stand brengen, zegt het blad, verder, dat o.m. vraagt boe de aangekondigde fiscale rechten er zullen uitzien. Bij de stijging van prijzen brengen de be staande invoerrechten reeds veel grootero ha ten aan de schatkist, een véél -grooter druk op de hooge prijzen betalende burgerij. En de regoering wil juist maatregelen om de prij zen te doen dafen I Het „HM." merkt op, dat de nieuwe aange kondigde belasting alle indirecte belastingen zijn, die op. weeldevoorwerpen misschien uit gezonderd. Nieuw is de aankondiging, dat een uitbrei ding der zegelbelasting zal worden ingediend. Daar in de Troonrede elke verwijzing naar de belasting op thee en koffie ontbreekt, mag men aannemen, dat de regeering voorloopig kans ziet, het zonder deze middelen te bol werken, of wel dat zij de desbetreffende plan nen geheel heeft opgegeven en op andere wij ze dit gat zal trachten te dempen. Tegenover de verder verwachte wetten neemt het blad een afwachtende houding aan. Als de wijziging van de woningwet ingrijpen de, krachtige maatregelen beteekent en tot een vermindering van den woningnood leidt, zal dit het HbL verheugen. De „N.-Rott. Courant" zegt: De algeineene lijn van het vraagstuk toont daarenboven aan, dat de regeering da teeke nen der tijden verstaat. Uit de passage betreffende den Volkenhond mdken wij pp, dat onze regeering tegenover dat idee niet langer een afwachtende houding zal blijven aannamen. De militaire paragraaf sektes logt weinig getuigenis af van eeil- etodig ijordeel of inakdrij, m ashijut vwHawr bedoeld, om aan te '.koudajgena dat wüj de kot uit den iboom muilen gaan 'kijken. Had de regeering Ek?h tot in haas riet ver trouwd gemaakt met de groots gedachten van don Volikenbond', had rij rich eo.oo bepaalde rióhiing afgebakend, waarin rij wil werkapam zijn, had rij een vast doel voor. oog en, wanneer mot alle kraakten, die in ons zijn, is te ste» venen de defensie-paragraaf van de Troon rede had zonder twijfel positievar geluid', hoe voorriichtig de rogoor in ook had willen wezen, toch altijd eenigermata kleur békend. Het detentie vraagstuk vercheugt zich in de aandacht der segeertogj, maar de oplossing .fcan niet ter hand word®»; genome®» vóón we wa s meer vaa-defiiVoftUenhond weten. Ten slotte vraagt de Ni Rett, Ct. of de m- geex-ing voornemens is, de staatsmijnen uit te breiden. Da „Takgx&ai" mstegfts ffir ligt was das® SsTOESisdia ©sn persoon- Üjk cachet, dat aam tal van vorige ontbrak. Do eerste persoon enkelvoud treedt er meer op dsn voorgrond daa wij tot dusverre ge woon waren» Wat <on8 vorder flntfC te de veirogaande to-alhaid wasmsde ara ds .tot.t.;yi-dk€®üsi3 vsai 4m Vo'&saSroaid mut®» 'S&iï$sioMtoee& fssL'a tysa» wcard. Alls®s d® k® dbodaunhöa?® ses^dsd®©- Ifcgi dat és èoeteedL^ lk®d y gvt&amiBQ aal isjmsds® cséssnrc^xal'» Da elaua «vaar east Ts-'-istdiae te yréappésmA, atórsSÊK. sa im sEpa- gWhiflfea feownatheid tgb saa good sstStA ia te gsKBstewStoi-a» veï2$k«4sa5,.d®4 w# in, vo©tealie®d odtea hsitók-'T, Ma tssuis-mïs bT-hS y-llsa esq® daw te ©swffisdiBBs dflfi teüiksia és gEsteEamsisffi - a dit laad' 'gewsitesdi Ssaam®® Vrtesiéslïiik dost h«t $m, dat sn hst oog; op ba i«a ateb téa >;a tesute sohafebS y ;t doen van nfenm© ■t.jv.p, ste b«usxW wr-JS". '13 -sz sea hst gowoafft sin als «a tmwus tev veraaüld wars, dat „het desa vte t®U» ui^gavm aehSs?- sal bleven". Cirwr ee® BvuBtoaak sa&s tob IEïsss tait aaag Imdië word® ©srcgjt m. da Jsr dteih.3 paas»rr?aat. r«si§5von.d Sask®a3 dat m és rtehfetog vaa ZdifeaSfeas na te gsmta fern* aaansn om tot da teiStköinj van autenwa ra- g.anteoV.Rpsffl op 'Java onéna hst feaatuur van radar^ ©vsr 4a gaan. èstwij'Maa eohte ©f d® nieuw© Maatregel deas velen IJveraars voor zeUbeétuur volkoman fcsv*©dj@sa sn4 over tuigd; abvrij er van, rijja^ dat d®3®a, dit ga- Lied, wensohaa van varésr ateshkeadeB aard koesteren. De goede wil Bch,ter, om het groo- to volk daarginder te geven wat het verlangt; spreekt duidalük uit de (gadane belofte. Eene trconrëde in het tweede jaar, schrijft het „Vaderland", rakt natuurlijk het pikante dat die van het pas nieuw opgetreden kabinet heeftL Als deze fev nred hij. al wat er voor ons te wenschen overbleef aantrekt, dat is dat wel, omdat ze getuigt van groote werkkracht en omdat ze van alle pralerij vrij is, waartoe een 'ministerie met zoo gelukkig eerste jaar echter rich allicht" zou vervallen. Ze laat dui delijk zien, dat het Ministerie zich bewust is, dat or, al werd er reeds veel gedaan, nog veel meer te doen ovesMjjfti dat „de polsslag van dezen tijd" niot slecht© zoolang moest klop pen tot de vrees voor eene herhaling van de Novemberdagen tot een minimum was terug gebracht, maar dat het thans de vraag ia, hoe wij, juist els in 1848, op den bodem van wet en recht aan de wereld kunnen toonefl, dat een vrij volk geen revolutie behoeft, om tot den uithouw van zijne Teeda op gezonde demo cratische fundamenten opgebouwde staats instellingen te 'komen. 3 De kloeke zin, welke uit dit vraagstuk spreekt, aldus het „Centrum", vervult ons met vertrouwen. Ongetwijfeld zijn groote moeilijkheden te overwinnen maar die regee- ring gaat ze niet uit den weg, en het komt er nu slechts op aan, of zij bij de Staton-Gene- raai de onmisbare bereidwilligheid en samen werking zal vinden, om, wat zij zich voor stelt, tot werkelijkheid te maken Deze Troonrede staat in het teeken van verbetering, hervorming en vooruitgang. „Het Volk" (s.-d.) acht de degelijkheid van de Troonrede niet evenredig aan haar buiten gewone lengte. Met name laat zijI ons vrijwel in het duis ter ten aanzien van de vraagstukken, die thans het meest de aandacht bezig houden, te weten da duurte, de belastingen en de bui- tenlandsche verhoudingen met inbegrip van het militairisme. Het denkbeeld oom een béLasting op tabak, sigaren en sigaretten aan te 'kondigen op een o ogenblik, dat toch reeds een gruwelijke werkloosheid de tabaksindustrie teistert, lijkt verbluffend van roekeloosheid. En de totaïal- indiruk der financieele paragraaf van de troonrede ie, dat da regeering maar zoo wat blijft voortwurmen, terwijl toch cp geen ge bied zoozeer een voet en breed inzicht noodig is. Ook dé uitingen over de buitenlandsohe po sitie zijn schameL Minder nuchtere terughoudendheid ware in de aan den Volkenbond gewijde bewoordin gen op haar plaats geweost De redactie krijgt van het stuk in het ge heel meer den indruk van een oogverblin dende parade dan van werkelijk sterke har- vormingagüzandhaid. ALKMAAISÖIE hi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1