DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. '881 1919 V R IJ D A G 19 SEPTEMBER. Dit .iurnm^r bostMi uM 8 wasH»n, Honderd een en twintigste Jaargang Düzü Courant wordt eiken avond, behalve op Zon* en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bfl vooruitbetaling per a maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge* heele RJjk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs der gewone Advertentiën Por regel f 0.15. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsrnimte. Brieven franco aan de N.V. Boek* en Handelsdrukkerij v/h, HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Hiulonlandscli overzicht. Buitenland. Telefoonnummer 3. ZIJ, DIE ZICH MEI 1 OCTOBER VOOR MINSTENS 3 MAANDEN OP DIT BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT DIEN DA'l'UM VERSCHIJNENDE NUM MERS FRANCO Eisf GRATIS. DE DIRECTIE. Nadat door Griekenland en Roemenië be- /watca waren ingebracht tegen het outwerp- vre<li»verdrag niet Bulgarije, ia dat verdrag thiiriö opnieuw vastgesteld, zoodat het he den aan de Bulgaarsche gedelegeerden zal worden overhandigd. De Petit Parisicn weet reed» mede te deelen, dat over het algemeen weinig veranderingen zijn aaagebraent. Het bedt verschillende zware bepalmgeu behou den. lu het Noord-Westen zal Bulgarije een strook grond aan Servië moeten aisttaau, die dit land noodig achtte voor zijne veiligheid. Het land van den Stroeraltza zal vaü Bul garije worden afgescheurd, terwijl dit land ook 1 hracië zal "moeten aïstaau, waarmee Griekenland zich zal uitbreiden. Bulgarije zal door een en ander een der kleinste staten van den Balkan worden, met een weinig roos kleurige 'toekomst] Immers het heeft nog maar alleen een uitweg naar de Zwarte Zee, daar over een uitgang naar de Egeïsche Zee nog geen bepalingen rijn getroffen. Deze zul len eerst tater vastgesteld worden, en het is buiten twijfel ol Griekenland zal, ais zijne groote vrienden zullen bewerken dat het aan Bulgarije zoo'n uitweg verleent, den handel van dit land zoo veel mogelijk bezwa ren ln den weg leggen. Eu als het geen ha ven aan de Egeïscne Zee zou kunnen erlan- liikht'id. Hij verklaarde zelf dat hij- voor de commissie voor de buitenlandsche zaken uit den Senaat der Vercenigde Staten de ver- trouwehjkste gesprekken zijner chefs herhaal de en dat hij aan de commissie vertrouwelijke stukken overhandigde, aan hem gegeven ou der de strengste voorwaarden van persoon lijk zóówel als officieel vertrouwen. ITad iemand anders hem beschuldigd aldus den verrader te hebben gespeeld tegenover hen, die in hem vertrouwen stelden, dan zou dit een aantijging geweest zijn, die geen man van eer zou hebben verdragen. Doch hier was het de jonge man zelf, die Isatowe® en blijkbaar zonder cenig besef van de enormi teit ervan, die beschuldigingen tot zichzelf richtte. Dat is niet het soort beschuldiger, wiens woord du Britsche natie verwacht kan worden te stellen boven dat van zijn pre mier; eu evenmin kuofiea wij ons vooratd- eii, dat de Amerikasafsh» opvatting van eer zei toelaten, dat Amerika tot eenige andere conclusie komt. De Ameerikaansche gedelegeerden, die zidi diana te Parijs bevinden,, hebben zich naar aanleiding van tl>: onthullingen van Bullitt Bolidair verklaard met Wilson. Het bericht, dat de Opperste Raad zrv. heb ben besloten het Russische volk aan zijn lot over te laten, wordt thans uit Parijs en eveneens uit Nieuw-York tegengesproken. De Times valt er Lloyd George heftig over aan en herinnert aan beweringen, die geuit worden, als zou die plotseling aan vaarde non-interventie-politiek verband hou den met de uiotie, aangenomen op het Brit sche vakverecnigingicongre» en met den uit- slug der verkiezing in Widnes. Met andere gen, zal Bulgarije zich niet kunnen herstel len van de gevolgen van den verloren oor log. Nu de hem omringende landen (Servië, Roemenië en Griekenland) allen versterkt uit den oorlog zijn te voorschijn gekomen, zal Bulgarije van deze weinig tegemoetkoming hebben te verwachten. Wat de schadevergoeding betreft, zuilen de Bulgaren diep in den zak moeten tasten, daai' zij zullen moeten betalen wal hunne Ie- gei's iu Scivië, Waluchije eu Üricjtscli -Mace donië hebben vernield. Wel wordt uit Parijs medegedeeld, dat de Grieksehe eischcii ge matigd waren eu dat Roemenië zijn kansen sterk verminderd heeft door de uittarting der Geallieerden in het Hongaarsdie vraag stuk, maar zeer belangrijk zal dc schadever goeding toch nog blijven. Verder zouden volgens dè Petit Pariaien bepalingen iu het verding voorkomen, waar bij de algemeen» dienstplicht wordt afge schaft cu het tegercoQ'Lingent op 20.000 man gesteld. Alle personen, die dc wetten der oorlog voering geschonken hebben, zullen moeten worden ingeleverd om voor militaire recht banken der Geallieerden 'erecht staan. Over de onderneming van d'Annunzio komt weinig nieuws, de Italiaansche bladen mogen niet anders er over mededeelen dan de berichten die de regeering verstrekt. Maar uit hetgeen bekend wordt, kan men opma ken, dat de stemming van het volk zeer ten gunste van den dichter is. Er hebben Woens dagavond te Rome manifestaties over de Fi- ume-kwestie plaats gehad door de nationa listen waarbij een honderdtal betoogers werden gearresteerd. Het zal de vraag zijn of .daarmee de publieke opinie wordt geleid in de door de regeering gewenschte richting. Het schijnt van niet, daar er berichten zijn, volgens welke de minister-president Nitti, die in de Kamer weder het optreden der im perialistische officieren afgekeurd heeft, op, weg van het parlement naar zijn huis moest worden beschermd. De Amerikaansche en Engelsche troepen hebben Fiume verlaten. De Franschen zijn bij de haven gekantonneerd. Generaal Ba- doglio, die zal moeten trachten d'Annunzio tot rede te brengen, heeft geen gedetailleerde instructie gekregen. Hij is op een missie uit gezonden, verklaarde Nitti, en zal de maatre gelen nemen, welke hij het meest geschikt acht, als burger en als soldaat. Hij hoopte, dat de generaal, voor wien d'Annunzio groo te achting gevoelt, genoeg autoriteit zal heb ben om het incident op vreedzame wijze te /regelen. Ten aanzien van de onthullingen van Bul litt heeft Lloyd George een verdedigster ge vonden in de Daily Chronicle, die wel eens meer zijne spreekbuis is genoemd. Het blac zegt, dat een beschuldiging als door Bullitt tot den minister gericht (inzake het ontken nen van het bestaan van Lenin's vredesaan bod) wat de waarde ervan betreft, afhangt van de waarheidsliefde, de eer en het oordeeli des onderscheids van dengeen, die haar uit. Ten aanzien van Bullitt behoeven we alleen te zeggen aldus de Daily Chronicle dat veel in zijn verklaring, met name die wei- Va gericht was tegen president Wilson, Lan sing en kolonel House, hem deed kennen als een man zonder eenige eer of verantwoorde- 'l'krfe ops-pouring van 'wapenen, daarin bijga- j t« Parijs geeft de lumps een overzicht van ■taan door 12.000 teden dar Inrseho politie.wat de conferentie nog ie doen heeft. Het is In dé afgelo'opem wodk zijn or een paar revo-1 woorden. Lloyd George zou bang zijn voor de Engelsche arbeiders gelijk hij het vroeger voor Nortcliffe was. Miaar heeft hij niet zelf in het Lagerhuis gezegd-, dat men het Russi sche volk niet aan zijn eigen lot kon overla ten, dat men het niet eenvoudig kou zeggen-: Wij hebben u niet langer noodig. laat de bolsjewiki u nu den strot maar afsnijden? Dat de geallieerden niet geheel hunne han den aftrekken 'van Rusland, blijkt wel uit het reit, dat aan maarschalk Foch is opgedragen met kracht bij de Duitache regeering aan te dringen op de terugtrekking der Duitsclie ■roepen uit de Oosïzeelandea. Men spreekt zelfs van een ultimatum, dat tot Berlijn zou worden gericht. Of de Duitsche regecriug daaraan zal kunnen voldoen, is twijfelachtig, want men weet, dat de daar staande troepen, die zieh misleid achten door vroegere belof ten van vestiging en te verkrijgen grondbezit, nu juist niet zoo goed meer gedisciplineerd zijn. EEN SQC,-BOLSJEWISTISCHE ENTENTE? Volgens de „Populaire" heeft Longuet op iet dezer dagen ehouden soc. congres een brief voorgelezen van de Duitsche onafh. boc. party, waarin aangedrongen werd op een sa menkomst vim socialisten van alle landen iu een neutraal lad om te komen tot een soc. bolsjewistische entente. De „Populaire" stemt krachtig in met het voorstel. KLOPJACHT OP EEN BURGEMEESTER Zaterdagmiddag veraderde de gemeente raad van Bondy (Frankr.) onder groote be langstelling op de publiek tribune. De burgemeester Fauquet werd door de gezamenlijke raadsleden beschuldigd zich be voordeeld te hebben uit de opbrengst van een gemeentewerkplaats. De maire stond op om op de beschul digingen te antwoorden, dachten de aanwe zigen. Maar vóór dat iemand begreep wat er gebeurde, sprong hij over de groene tafel, klauterde het raam uit en verdween. Onmiddellijk werd een klopjacht georgani seerd, met den dorpsveldwachter aan het hoofd. En het duurde niet heel lang, of de burgervader werd zijn gemeentehuis weer binnengeleid, .onder streng eskorte. Besloten werd dadelijk rapport uit te bren gen aan den prefekt, en door aanplakbiljet ten de goê gemeente op de hogte te brengen van het schandaal. DF ONRUST IN IERLAND. De toestand in Ierland blijft groote be zorgdheid wekken. De z.g. Onoverwinlijken, een groep van niet meer dan dertig of veer tig liedbn binnen -het1 kader der z.g. Iereche Republikeineche Brotherhoodj zijn- bezig vrij elijk ia Dublin te moorden. Vrijdag 1.1. werd een detective van Scotland Yard in Dublin doodgeschoten, nadat een paar weken te voTen een collega van 'hem hetzelfde lot 'had onder gaan. Tall van personen heben anonieme brie ven -ontvangen, waarin zij worden gewaar schuwd. Die „Manchester Guardian' heeft een tele gram -uit Dublin ontvangen, waarin wordt ge zegd dlat, terwijl Lord Rrcneh op zijn land goed aan het jagen is, het geheel© Britsche le ger, wellks sterkte op 10.000 man wordt ge schat, (bezig is met een algameene en P.artacu- vers gewonden, dtolöh. de geheime1 arsenalen van Sinn Fein, evenals die van sür Edward Carson's vrijwiniigor11 zijn nog onaangetast. De heer Danroil Figgis, een van de secre tarissen 'der Sinn Fetiin-organiieattite, heeft naar aanleiding van cfo opheffing van 'die Dail Eire- anU verklaard dat doze een lichaam i-s, hél- wiellk onder die Biifteche kieswet zelf tot stand ie gekomen, en dlat geen macht ter wereld het eon onwettige vergaderlrJg kan noemen. Op de -opmerking wan den.' Brfteohen correspon- donti, dat ledand'e darkening niettemin) buMm heeft gedaan met een beroep o-p do -be voegdheden, -woiko do Strafwet van Balfour hem toekent, antwoordde Figgis daftl l'ord French's -wil om genoegen da eonlïge wet is, die' de Britwahe groindwet thans in Ier"-and (kent, Hij vond hét vain anlf «prekend dat aan Bulk eeni wet niet «al1 worden -gehoorzaamd. Het ia imoeiljjk te «ie» -hoe het nieuwe ver bod yam kracht ka» worden. De Bnil Firoam zem«5éh ïisrsohe letterkundige Vorreonïging of Ierwthe Bétanieche Vereemginig kunnen noemen, era er zou een -onder© proclaanatie of redksen prwclamaties noodig zijn ana haar werkzaamheid te bedwingen. Hetgeen meer waarschijnlijk -si, ils dat dé Dlail Ei-xeam thans als zoodanig bijeen' komen zal en dat do 78 Sinn Fnin-lodem, -die de autoriteiten tot de gevolmaclïtigdte woio-rdwer-diars vaam Ierland hebbon -gemiKikt, Hk'aar het oindipint als -de leden oeuer «onwettige vergadering zullen aantroffen. -ONGEREGEmHEDEN TE KöSLlN. Hit Berlijn wrtfdt -aan het HM', medege deeld', dat Woensdag te Köslin ernstige plun deringen van levenismiddblemma-gazijnen zijn voorgekomen. Reodis voer dien tijd hadden kleine -ongeregeldheden plaats -gehad. Een groote menigte mi-onschen, voornamelijk jon gen® van do werken van die Luohtverkeors- maiatsohapp- Sin Kösilm-, -dó© ontslagen waren, bestormden in de nabijheid1 van de markt alle levensmiddelen-, -sigaren-, "sehoenotv- .on m-anu. fa üuurwiinkols on plunderden ze geheel uit. Do söhade is nog niet te overzien. De politie was machteloos. Eer st nia twee .uur verscheen eon mWte'ire auto-, -clie -dé plunderaars uiteen- joeg, zonder dat het echter tot bloedvergie ten. kwam. Ife leaders van die -onafhankelijke socialisten in Köslin hadden vergeefs ge poogd' de menigte to't rust te brengén. De meeste winkels zijn thans gesloten. Ooilc 'b middags worden n-o-g Bohoeaxenmaga- zijnon geplunderd E'on'ilge personen konden, gearresteerd woaiden. Daarop echter belegerde de monigt.o het raadhuis1, -oim -die gearresteerde weer lo bevrijden. Hot garnizoen mengde zieh niiot in het -geval, aangezien het zich te zwak voelde. Hedennacht zouden rijksweortreepen aankomen. M-on vreest, dat die onlusten zich zullen uitbreiden. Roods zijn door den land- raad mét -do verschillende) lovensmiddelenmB- gazijnen ond orhandeiinlgon gevoerd. De stem ming van -do bewoners i-s zeer opgewonden. Beven het marktplein vliogen voortdurend militaire -tlwoadókkora- van d© rij'ksweer. GRAAF Dl ROORILANT. De Italiaansche luitenant vlieger graaf d!i Robil'an't, neef van Z. K. H. dien Pri-ns, is he- denm-j-didag te 8 nur 21 miia. per Holl. spoor uit Nieuwediep, waar hij verblijf hield, te 's- Gravenhage aangekomen. Aia-n: 't eita-taon wer-d hij verwelkomd do-or een der ordonnanioe-offi-cieren van H. M. de Koningin, 'die hem daarna in een hofauto be geleidde maar'het Bottel -dw Indes, waar 's Plrinsem bloed verwant 'als gaat -der Koningin zijn intrek neemt. Graaf di Robilant wa's gdkleed in de tenue van den ItaRaanüchen Mhrine-Iiuehtvaart- diensti. BOSOHBESSEN. Bosehbessen etaan békend -ai-s een oud- voüks- geneesmiddtel, -dat echter o-ok door dfe artsen geprezen wordt. Bij a-amdoe-ningen v-an mond, keel o-f verhemelte spoelo men met bo-sc'hbes- sen-sap. Ook bij een- h-oof-dverkoudheid zijn neusspoelinigen mot dit vocht een uitstékend middel. De békende pnrperkleurstof dringt in dte onts-token weefstels, die daardoor met een beschermende laag worden ibedékt, zoodat de ontsteking miet verder ga-at en de genezing begint. Ook bij dlarr'hee bewijzen iboschbes- goede -diensten. De Duitsche professor niet gering; men oordeele: lo. Het verdrag met Bulgarije. Het ont- werptfactaat. ia nog steeda niet aan de dele gatie overhandigd- 2o. Vrede met Hongarije. Men weet nog altijd niet, met welke regeerin men daarom trent zal moeten onderhandelen. Er zijn mis schien wel zoo schrijit de Temps meer retendenten naar de kroon van den Heiligen -tefanus dan men wel meent. 3o. Oplossing van het vraagstuk der Adri- tieehe Zee. Dit zal met van een leien dakje loopen; men denke maar aan Fiume. 4o. Beslechting van het Duitsch-Poolsche geSchi. Volgens de Temps zouden de Duit- schers een gewapend verzet tegen de uitvoe ring van het vredesverdrag voorbereiden. Een dergelijke wanhoopsdaad lijkt ons weinig waarschijnlijk maar ook zonder dit valt en in Oost-Europa nog heel wat te regelen, waarbij de vredesconferentie wel meer dan eens nog zelf zal moeten ingrijpen. Men zag het reeds in Opper- Silezië, 5o. Het statuut der Ocetxeelanden. Zullen Estland, letland ea Lsfeauen onafhankelij ke staten worden? Zullen zij vrij zijn vrede te sluiten met de bolsjewistische regecring van Moskou? Hoe zal men het bestaan dier zwakke staten, zoo zii zelfstandig worden, waarborgen? 6o. Regeling van de Russische kwestie werk, dat op zichzelf misschien wel z©o ge compliceerd is als alles wat de conferentie tot nu toe reeds heeft gedaan. De groote voorafgaande vraag daarbij ÏSj of de Entente in die kwestie Entente zal blijven of uiteen zal vallen in elk op zichzelf bandelende sta ten. 7o. Het Turksche vraagstuk. Hierbij nog meer dan bij de behandeling der Russische zaken zal het uiterst moeilijk zijn om alle Ge allieerden tot een accoord te brengen, vooral nu Amerika zeer waarschijnlijk zal weigeren om eenig mandaat in Kiein-Azië op zich te nemen, waardoor er een neutraal element van gematigdheid naast de Engelsche, Fran- sclii; en Italiaansche aanspraken zou ge staan hebben. 8o. De organisatie van de finandeele soli dariteit der Geallieerden. Dit ia eerder een programpunt der Fransche politiek dan wel een punt op de agenda der vredesconferentie. Fraakrijk zou gaarne een financieel verbond tot stand zien komen, dat zijn crediet in de wereld zou verbeteren. Men mag zich echter afvragen, of de minder hard getroffenen voor zulit een financieele solidariteit wel veel voe len en of de heelc kwestie wel ooit in ernst door de conferentie zal behandeld worden. NEDERLANDSCHF. KUNST IN BELGIë. De Koning der Belgen -heeft gistermiddag in het Palais d' Egmont te Brussel de ten toonstelling voor den Wederopbouw geopend. Na een rondgang in de Buitenlandsche af- deeling van stedenbouw en volkshuisvesting, heeft de koning zich wendende tot den ar chitect, Jan Pauw, secretaris te Amster dam van de Nederlandsche afdeeling der Tentoonstelling, gezegd: „Ik dank U voor Uwe tegenwoordigheid, afrier en acht ons gelukkig met de belangrijn© inzending van Uw land. Ik wensch U geluk met de bewon derenswaardige resultaten door Uwe ge meentebesturen op het gebied van volkhuis vesting en stadsuitbreiding bereikt." 8. Voor buitenlandsch vleesch zou het moe ten betalen en -in den vrijen handel zou deprijs van het binnenlandsche stijgen tot die van het buitenlandsche Mk, 24. Voor aardappelen zou de prijs stijgen per per soon 7 pond per week van Mk. 5.25 tot Mk. 12.25, voor suiker (1 pond per maand) van Mk. 1.05 tot Mk, 15. Voor melk van Mk. 8.40 tot Mk. 24. (Geitemelk, thans Ko sen Wimternitz heeft oolk goedé resultaten 'kregen -bij huidluiMaig met een bo-achbessen- ku-ur. DE KUNST OM 100 JAAR TE WORDEN. Eén Engelschman 'zékere Canon- Langbriidge heeft alle moeite gecüa'an oan 'het' recept mach tig te worden teneinde den leeftijd van 100 jaar te kuninen bereiken. Een bepaalde leef wijze kan daartoe echter niet aangegeven wor den. Een goed humeur en -belangstelling In allerlei zaken schijnt echter probaat te zijn. WAT DE CONFERENTIE NOG VOOR DEN BOEG HEEFT. Naar aanleiding van de geruchten over het tijdelijke uiteengaan van den Oppersten Raad GEEN VRIJE HANDEL. Niet alleen agrarische kringen in Duitsch- land maken zich op dit oogenblik warm voor het opheffen van den zoogenaamden „ge dwongen handel", van maximum-prijzen, rantsoeneering, beslaglegging op grondstof fen, enz. Zelfs het Pruisische ministerie van landbouw, met een sociaal-democraat aan het hoofd, wenscht zoo spoedig moelijk den vrij en handel te herstellen. Daartegen 'heeft zich verklaard de rijksminister voor landbouw, de heer Schmidt, die in de „Vorwarts" een lang artikel schrijft, waarin hij o.a. zegt: De vrije handel beteekent opheffen van de rantsoeneering en van de prijsbepaling. Goe deren, die niet in handen zijn van de over heid, kunnen door de overheid niet verdeeld worden. Vrije handel beteekent zich richten naar den prijs op de wereldmarkt, voor Duitschland dus naar de slechts valuta. En dit zou leiden tot den volgenden toestand: De Duitscher krijgt thans per week 4J4 pond brood Mk. 1.40. Voor een huisgezin van 5 personen is dus de wekelijksche brood rekening Mk. 7. Geeft men den handel in roge vrij, dan zou de rogeprijs stijgen tot den haverprijs haver is nu vrij tot Mk. 1200 per ton. Hierdoor zou de wekelijksche broodrekening stijgen tot Mk. 15.75. Het buitenlandsche roggemeel kost thans te Ber lijn Mk. 4400 per ton, tegen 600 Mk. het in- landsche meel, niet in den vrijen handel. Een gezin uit 5 leden bestaande zou dus voor brood uit buitenlandsch meel per week. moe ten betalen Mk. 40. Vleesch krijgt de Berlijner 200 gr. per week, a Mk. 4 het pond. Een gezin van 5 leden betaalt dus per week voor vleesch Mk. vrij, kost Mk. 4 per liter. Koemelk zou na tuurlijk ten minste even duur worden). Wordt de geheele handel vrij gegeven, dan kan een werkman met vrouw en drie kinde ren niet rondkomen met een uurloon van Mk, 10, zegt de minister. PARIJS DOOR KOLEN-GEBREK BEDREIGD. De Parijsdie gemeenteraad is zeer onge rust, dat de toevoeren, van steea-kolen dezen winter onvoldoende zullen zijn. Besloten werd een- deputatie te zenden naar minister Lou- cheur, om ite vragen of de stad Parijs geen flottilje zou kunnen samenstellen, die tusschen Rouaan en Rotterdam heen en eer zou varen, en, onder ccntrole zou steun van het Parjjsche gemeentebestuur, om vandaar de Duitsche steenkool -te halen, DE NOOD TE WEENEN. Thans bevatten ook de Engelsche bladen alarmeereade berichten van nun oorrespon- r-ten over den wanhopigen economischen toestand, waarin Weentn verkeert. Reuter's correspondent heeft een onderhoud gehad met dr. Hector Munro, die aan het hoofd staat van de internationale hospitaal-organi satie in Oostenrijk en Hongarije. Deze zeide, dat het onmogelijk is den ernst van den toe stand te overdrijven. Indien er niet spoedig kolen aankomen, moeten alle hospitalen in Weenen en Boedapest worden gesloten. De lakens en dekens moeten in kokend water worden gewasschen en gesteriliseerd, daar de bacillen anders niet worden gedood. Indien tot sluiting moet worden overge gaan, zouden bijkans 10.000 zieken hulpe loos zijn. KORTE BERICHTEN. Het „Hamburger Fremdenblatt" ver neemt, dat de mededeeling der Russische sovjetregeering, als zou generaal Von der Goltz reeds Russisch onderdaan zijn, offi ciéél wordt tegengesproken. Woensdag hielden ca. 80 pCt. der le vensmiddelenhandelaars te Berlijn hun zaken gedurende zes uren gesloten als protest tegen een eventueele communalisatie der levens- middelenbedrij rui. 6 700 koeien, een aantal stieren en eenige duizenden hoenders zullen uit Enge land naar Servië worden gezonden voor de fokkerij. De Engelsche regeering 'heeft een schip voor het vervoer beschikbaar gesteld. Tusschen de Fransche en Poolsche re geeringen is een overeenkomst gesloten, wel ke bepaalt, dat Polen honderdduizend arbei-> ders zal zenden voor het herstel van de ver woeste gebieden in het noorden van Franke rijk. Inwoners van Oporto hebben aan maar schalk Foch een prachtig blad van gedreven zilver aangeboden, een meesterstuk van Por- geesche smeedkunst. Verscheidene Engelsche offieieren zijn in Tocum aangekomen. Zij hebben tot taak, toe te zien, dat de Polen en Duitschers onder hun leiding besprekingen aanknoopen over de teruggave van Polen van het deel van West-Pruisen dat het volgens het vredesver drag toegewezen krijgt. Een motorboot, die bij Antwerpen de Schelde overstak, werd door de schroef van een sleepboot verbrijzeld. Alle inzittenden ge raakten te water. Zes lijken zijn reeds opge haald. Naar de Berlijnschc „Post" meldt heeft de commissie van onderhandelingen tusschen Polen en Duitschland aan de regeering voor gesteld, de onderhandelingen te hervatten. Maandag zullen de geheel herstelde baden te Spa feestelijk worden heropend. Er zijn besprekingen aande betreffende het even tueele overnemen der badinrichtingen van Spa door den staat. In de provincie Alicante (Spanje) heeft een aardbeving plaats gehad, waardoor ver scheiden huizen, kerken en openbare gebou wen zijn ingestort. De hoofdcommissie uit de Pruisische Landsvergadering is met de beraadslagingen over de oprichting van een zelfstandige pro vincie Opper-Sllezië begonnen. Uit Roemenië komen berichten omtrent het uitbreken van cholera, aldaar. In zijne woning te Char'ottenburg is de uit Russisch Polen teruggekeerde koopman, Wilhelm Wolff, door vijf mannen beroofd. Meer dan een kwart mlllloen mark viel den roovers in handen. Japan en Amerika hebben geen nota's gewisseld over Kaiau Tsjau, heet het nu weer. Volgens de „Deutsche Allgemeine Zei- KMAA1SCH1 COURANT ü'l J. LJ I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1