DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No m 1919 22 SEPTEMBER. on rwmmer bo*$aat dt 2 bladen, Honderd een en twintigste Jaargang Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bjj yooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele Rp f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs der gewone Advertentién Per regel f 0.15. 8$ groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. KERMs. COSTEB ZOON, Voordam C 9. MAANDAG liuitenlandsch overzicht. .Buitenland. Telefoonnummer 3. De vraag wie de eigenlijke schuldige is aan liet uitbreken van den wereldoorlog, een vraag, die reeds zoo vele pennen in beweging bracht en toch nog niet afdoende werd be antwoord, schijnt nu de oplossing nabij te zijn. Een Oostenrijker n.l., zekere dr. Rode- riek Gooss, heefb na een onderzoek van enke le maanden in de Weensche en Duitsche re- geeringsarchieven zijn meening over de kwes tie uiteengezet in een boek van ruim 300 blad zijden, ouder den titel „Het. Weener kabinet en het ontstaan van den wereldoorlog." Hij komt tot de conclusie, dat geen andere dan de Oostenrijksche regeering, en meer speciaal de toenmalige minister van buitenlandsche zaken graaf Berchtold de schuldige is. Het boek behandelt de gebeurtenissen van af den moord op aartshertog Franz Ferdi nand in Serajtwo (28 Juni 1914) 'tot aan de oorlogsverklaring van Duitschlaud aan Rus land (1 Augustus 1914) en wil dus alleen bewijzen wie de onmiddellijke schuld aan den oorlog draagt. Velschillende Oostenrijksche en Duitsche bladen hebben reeds gedeelten van het boek gepubliceerd. Er blijkt uit, dat de Potsdam- mcr Kroonraad, die tot den oorlog tegen Ser vië zou besloten hebben, nooit gehouden is, maar dat de „ministerraad voor gemeenschap pelijke aangelegenheden" van 7 Juli 1914 in ween en dein/sluiten nam tot het gewapend optreden tegen Servië. Graaf Berchtold was voorzitter van deze vergadering, waarin te genwoordig waren Sturgkh, Tisza, Bilinski, Krobaten, Kottendorff, Kailer. Graaf Berch told veiiangde, dat Servië met wapengeweld voor goed onschadelijk gemaakt zou worden. Tisza had hier bedenkingen tegen en was voorstander van diplomatieke actie. Berchtold bleef aandringen op den oorlog en vond volle instemming bij Sturgkh. Bilinski en Krobatin wilden onmiddellijk oorlog, daar zij vreesden dat later de krachtsverhoudingen minder gunstig zouden zijn. Tisza waarschuwde te gen het gevaar van een wereldoorlog. Niette min werd door de aanwezigen, behalve Tisza, het besluit genomen aan Servië zulke eischen te stellen, dat men een weigering verwachten kon. Daarmee was tevens de zaak beslist ten gunste van een oplossing door wapengeweld. De aanwezigen gaven er zich rekenschap van, dat er een oorlog met Rusland door ontstaan kon. De Hongaarsche graaf Tisza had dus geen schuld aau dit besluit en is in de Kamer als een onschuldig slachtoffer gevallen, Graaf Berchtold wilde tot eiken prijs voor komen, dat Duitschlaud zou blijven staan op zijn standpunt, dat de poging tot bemidde ling van Engeland dat net antwoord van Servië op de eischen van Oostenrijk-1 longarije volkomen voldoende vond om tot 'n vergelijk te komen moest worden aangenomen. En daarom stelde hij Berlijn voor een voldongen feit; hij deelde de Duitsche regeering den woordelijken tekst van de beslissende O.-H. nota aau Servië van 24 Juli 1914 niet mede '■u/ inderdaad is thans vastgesteld, dat de re- fc cring in Berlijn aan die nota niet heeft medegewerkt. Hoewel men van een eerlijke bondgenootpolitiek van graaf Berchtold ten opzichte van Duitschlaud had mogen ver wachten, dat hij de Duitsche regeering middellijk van de nota aan Servië op hoogte zou stellen, kreeg Berlijn pas een uur vroeger daarvan bericht dan alle andere ka binetten. De regeering te Weenen stelde even min de Berlijnsche op de hoogte van het ant woord, van Servië, en deze kreeg eerst inzage van dit antwoord, na er zelf dringend om te hebben gevraagd. Graaf Berchtold heeft de Berlijnsche di plomaten. die op Engeland vertrouwden en als bemiddelaars wilden optreden tusschen de monarchie en Servië, onvoldoende ingelicht. Hij gaf kennis van de oorlogsverklaring aan Servië, op grond van een inval der Ser viërs bij Ternes—Kubin aan den Donau, hoe wel hij wist dat dit onjuist was. Hij deelde keizer Frans Joseph deze vergissing ook pas mee, toen de oorlogsverklaring reeds verzon den was. Om te bewijzen, dat het Weensche kabinet de behandeling van het Engelsche bemidde lingsvoorstel van 29 Juli 1914, dat den oor log had kunnen voorkomen, onmogelijk maak te, wordt er op gewezen, dat op dien dag 's ochtends Sir Edward Grey aan Lichnows- ky den Duitschen gezant te Londen, dit voorstel -had doen toekomen. De Duitsche ge zant te Weenen, von Tschirschky. deelde den inhoud van dit voorstel op 30 Juli aan graaf Berchtold mede en hij voegde er aan toe, dat, als Oostenrijk-Hongarije elke bemiddeling weigerde, Duitschland en Oostenriik-Hongn rije tegenover geheel Europa zouden staan, daar ook Italië en Roemenië zouden afvallen. Dringend en met nadruk zeide v. Tschirschky in opdracht van de Duitsche regeering: „on der deze omstandigheden moet het Duitsche kabinet met den grootsten nadruk de keizer lijke en koninklijke regeering in overweging geven de bemiddeling van Engeland onder de aangegeven eervolle voorwaarden aan te ii men. Voor O.-H. en voor Duitschland zou Uri zeer moeilijk zijn de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een afwijzende houding e -dragen." Graaf Berchtold/ liet eerst op 1 Augustus te 3.45 voorm aan Szögyeny, den Oostenrijk- echen gezant te Berlijn, telegrafeeren, dat O.-H. bereid was bet voorstel van Grey om „tusschen ons en Servië als bemiddelaar op te ponier-bivak, honderd mijlen uit de kust. ^De treden, te overwegen." In het Duitsch: naher zu tieten, welk woord in het oorspronkelijk ontwerp-telegram in de plaats vyas van „an- zunehmen."!") Maar van een voorloopige sta ling der vijandelijkheden wilde Berchtold niets weten en Engeland moest Rusland noodzaken de tegen 0.-H. gerichte mobilisa tie te staken. Deze vergissing was een opzettelijke sluw heid van Berchtold, die van graaf Szögyeny op 30 Jiuli te 5.15 nam. een cijfer-telegram eveneens over het vooratel-Grey ontvangen ,iad, waarin een seinfout voorkwam, en ge zegd werd, dat Grey voorstelde na eventueele iczetting van Belgrado en ook andere strate gische punten halt te maken en met Servië on derhandelingen to openen." Twee uur later bemerkte Szögyeny zijn ver gissing en seinde aan Berchtold dat het niet moest zijn „met Servië", doch „met dg mo gendheden". Die Oostenrijl'sche gezant was e«n reeds oude man, die blijkbaar wat versuft was daardoor foutieve berichten opstelde. Berchtold deed, alsof hij de correctie niet ,iad ontvangen en antwoordde Grey eenvou dig op het foutief overgebrachte voorstel 1 En toch was de correctie tijdig, op 30 Juli 's avonds tien uur, in Weenen aangekomen. Het is duidelijk, dat Berchtold den oorlog wilde en met opzet het verkeerde telegram gebruikte, wetende, dat bij: daardoor Lnge- iand's voorstel te niet deed zal denkelijk een geologisch, botanisch en uwiteaat, nataiuimmtraat bevat, en ongeveer zoölogisch'kiarakter dragen. Een militaire voorexpeditie, onder' leiding van den kapitein van den generalen staf A. J. A. van Over- eem, baant den weg en vangt in Januari de werkzaamheden aan met het vestigen van een wetenschappelijke expeditie volgt een half jaar later. FIUME. d'Annunzio heeft aan een correspondent van de Corriere della Serra verklaard, dat het hem speet, dat bij niet den tijd gehad had om de militaire eer te doem bewijzen aan de geallieerde contingenten, die Fiume verla ten hebben. Maar hij zal daar nog een pro clamatie over uitgeven. Hij zeide verder, dat zijn taak tot nu toe gemakkelijk geweest was, maar hij maakt zich geen illusies over hetgeen volgen zal. Hij hoopt nog wel, dat dt troepen van ge neraal de Robilant geen vijandige daden to gen hem en de zijnen zullen bedrijven maar hij ia vast besloten tegenstand te bieden. ,Uk zal tot het elude voLIiouden, Ik ben hier ge komen om te sterven," heeft hij gezegd. De Giornale d'Italia verneemt, dat dêAn- nnnzio ijverig bezig is zijn commando en zijn troepen te organiseeren. Talrijke partij gangers komen van alle kanten aan, maar alleen degenen, „die tot alles bereid zijn," worden aangenomen. E)e Italiaansche regeering heeft de pers- censuur, die voor de berichten over het inci dent van Fiume tijdelijk weer was ingevoerd, thans opgeheven. De bladen melden nu nog enkele bijzonderheden, die echter niet van veel belang zijn, o.a. dat generaal di Robi lant, die door de regeering naar Fiume was De Berlnnsche correspondent van het Hbl.j gezonden, er niet wordt toegelaten en onver- aan wiens mededeelingcu we hier een en an-i— der ontleenen, vertelt verder, dat de Engelsche gezant te Berlijn elke 3 uur liet vragen naar terchtold's antwoord, maar dat Berlijn in derdaad nog van niets wist. Intusschen wilde men in Londen niet lan ger wachten en nam kwade trouw van Duitschland aan, waardoor de laatste vredes poging mislukte. Inderdaad, als de in dr. Gooss' boek ge noemde feiten na een onderzoek dooi een staatsgerechtshof, dat toch zeker zal moeten plaats hebben immers ook hij kan zich ver gissen of onvoldoende inzage hebben gehad van verschillende stukken juist blijken te zijn, weet men aan wien de oorlog met al zij ne gevolgen moet worden geweten. En dat zal dan zijn niet de Duitsche regeermg van 1914. maar de Oostenrijksche en-aan haar hoofd graaf Berchtold. DEI UITLEVEREND VAN DEN EX KEIZER. De „Daily New»" beuoii-fc geen lbevest%3n« 'te kunnen krijgen vso b.et bericht, dat Raad van Vijven tot overeenstemming zou zijn ge komen betreffende het besluit om aan Neder land de uitlevering van dlen ex-keizer te vra gen. Elr valt uit 'pp to maken, dat totnogtoe geen overeenstemming veakregen is, zegt het /bind en het besluit mot aanhaling van de •woonden van de „Oentrall News", dat de lan ge duur, die aan het begin van het proces voorafgaat, er een aanwijzing voor is dat, on danks Lloyd George's bekenden wenso'h om den ex-keizer voor het gerecht te dagen, er in 't geheel geen berechting zal plaats hebben. De ,Liibre Relgdque" meldt dat den. Neder- lamdschen gezant te Parijs is medegedeeld, dat Nederland binnen veertien dagen de aan vrage zal ontvangen tot uitlevering van den ex-keizer. OPSTAND IN MONTENEGRO. Uit het Joego-S.lavische rijk komen den laatsten tijd tal van elkander tegensprekende berichten. Volgens telegrammen uit Belgrado zou er overal rust heerschen, berichten van Montenegrijnsche zijde echter maken gewag van een ernstig verzet in Montenegro tegen de Serviërs. Zoo heeft sir Roper Parkington, consul-ge neraal voor Montenegro te Londen van het Montenegrijnsche gouvernement het volgende telegram ontvangen: De opstand der Montenegrijnen tegen dë Serviërs neemt dagelijks grooter omvang aan. De Montenegrijnen hebben het district richter zake naar Triest moest terugkeeren. Naar het heet is hij thans met twee divisies uit Istrië naar Fiume onderweg. De ontruiming door de Italianen van de kust van Dalmatië, die blijkens een vroeger bericht was begonnen, moet volgens de Ti mes-correspondent te Belgrado gestaakt zijn. De bezetting van Susak door de Zuid Sla ven wordt niet bevestigd. In de voorstad van Fiume ligt de Italiaansche Regina-brigadfl. SOC. PARTIJDAG IN ELZAS- LOTHARJNGEN. De Lothartngsche socialistische partijdag heeft volgens een H. N.-bericht uit Berlijn geprotesteerd tegen de verkeerde uitzetttngs- politiek der Frausche regeering, welke net land slechts naar een economische ramp voert. Ook protesteerde men tegen de stelsel matige onderdrukking van de socialistische arbeidersbeweging, tegen de verklaring van den staat van beleg in den Opper-Elzas en Lotharingen en is men met nadruk opgeko men voor de nationaliseering van. de kali-, erts- en steenkoolmijnen en de Elzas-Lotha- ingsche spoorwegen. Met groote meerderheid heeft de conferentie zich verklaard voor toe treding tot de Derde Internationale. Ten slot te hebben de vergaderden aan het einde van het Congres nog een scherp, protest laten hoo- ren tegen de wantoestanden in de Lotharing- 8dbe industrie. Aan alles is gebrek en sedert de Franschen de spoorwegen in bezit hebben genomen heerscht daar een onbeschrijfelijke rommel, waar geen autoriteit zich om bekom mert. GEBREK AAN LEERKRACHTEN, Men meldt uit Coerabaja: Het gebrek aan leerkrachten op de H. B. S. en de-lagere neemt zeer toe, vooral de leerlin gen der hoogere klassen worden herhaalde lijk naar huis gezonden. DE STRIJD TEGEN DE BOLSJE- WIKI. Engelsche bladen hebben wederom nieuws uit Rusland over successen van de strijd krachten, die de boLsjewiki bestrijden. In het centrum en op den rechtervleugel van Denikins strijdmacht vonden tal van gevechten plaats, waarin de kozakken, die om der Denikin vechten, de overhand behielden. Zij vermeesterden verscheiden steden en na. men meer dan 4300 vijanden gevangen. Het Brit8che dept. van oorlog heeft de in neming bekend gemaakt van twee plaatsen aan den Moermanspoorweg. Daarbij werden 500 gevangenen gemaakt. Een flotille van de bolsjewisten op het One- van Lievarieka bezet en aldus de Servische ga-meer is door Britsche vliegers verstrooid, verbindingen tusschen het centrum van Mon tenegro en het Noordelijk gebied verbroken. De beweging heeft zich ook uitgebreid naar de streek van Cattaro, waar de Montene-1 grijnen tijdens een ernstig gevecht bij Zele- nika ongeveer zestig Servische soldaten, ge dood hebben. WETENSCHAPPELIJKE EXPEDITIE NAAR N. GUINEA. Het comité voor wetenschappelijke onder zoekingen heeft het initiatief genomen, om het volgend jaar een expeditie uit te rusten tot het bereiken van het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea van het Noorden uit. De steun der Regeering ia verkregen. De verkenning EEN POOLSCME VLOOT. Z'oodina het vredesverdt-alg definitief zal zijn tot stand gekomen, zal Polen ee neigen, onaf- hankelijtk vioot-plan gaan tear hand' namen. Daarover zijn te Londen1 berichten ingeko men. De Pookehe Oost-zee-vlo at zal beet/aan uit vier pantserkruisers en twaalf gro-ote tor pedo-booten. De gezamelijke sterkte der be manning wordt gebracht op 3500 kop'jjen, o.w. 150 officieren. NIEUW BOORT SCHIETKATOEN. Onder den niaam „Segmite" wordt tegen woordig in Natal een schietlkatoenontploif, fingsmiddiel ingevoerd, dat inplaata va» bari- even krachtig werkt als gelatinedynaroiet oif geUgniet. Deze kt paitrcnenvoiran geperste stof kan een groot vochtigheidagehaite ver dragen, is veilig te hantearen, ongevoelig voor stoeten, en toorsteal; vcok de ontplof fing wordt geligniet gebezigd. Te Johannesburg wordt een inrichting ge bouwd -ver-O een <ce®aeiteit Van 6000 kisten pes maand!. DE GEVAREN DER LAGE VALUTA, In een hoofdartikel bespreekt de Frankf, Ztg, bet daiep der valuta. E.en der oorzaken ia liet feit van den „groot opgezette" smok kelhandel over den Rijn, die .sinds het begin van den wapenstilstand ia begonnen en die door de weigering van Frankrijk, om maatre gelen daartegen toe te staan, tot heden maar doorgaat, Het staat vast, dat de laatste noodlottige stoot geen uitwerking zou gehad hebben op onzen. muntatandaard als de Duitsche han del niet versaagd had. Had deze niet, van de kleine kettinghanddaare tot aan vele van onze trotsche groote banken, de collega's van den anderen kant van den Rijn volgens een noodlottige opvatting van votaiverbrmie- ring de hand' gereikt en naar eigen m de weloverwogen mvoerbepalingen mét voeten getreden, dan was de zaal nog te verhoeden geweest. Nu echter is de daling steeds nood- ottiger geworden, De gevolgen van den lagen stand van üe rijksmark kunnen niet zwart genoeg geschil derd worden.: de invoer van de allernoodig- ste grondstoffen en voedingsmiddelen in vol doende mate zou onmogelijk wortLn en de tegenwoordige revolutie in de prijzen zou slechts het begin zijn van een veel ergere, ten vo©rtdurenden loonstrijd van alle werk nemers en een sterke, daarmede samenhan gende politieke en economische onrust zou onvermijdelijk worden. Omdat het de fabrie- ten aan grondstof ontbreekt, zou tevens een verschrikkelijke werkloosheid zeer waar- schijlijk zijn, die in dien toestand slechts weinig zou kunnen worden verzacht doer aedverhuizing, Zoa ziet het er voor ons uit LENOIR. In .afwijiking mot het- Iskgratm. waarin werd 'gemeld dot de terechtstelling van Piene Le- -wi.r is uiHgesteW, daar hij 'onthullingen heeft geti/ an betreffende Oailkux, die zijn verhoor nog noodzakelijk maiken, seint men uit Parijs dat Lenoir .Vrijdagochtend is gefusilleerd. Zijn advocaat 'had neg gehoopt 'ham te 'kun- nei.' redden, doch tot duaver heeft de presi dent der republiek nog (geen enkel wegens ver standhouding tmet den vijand veroordeeld' persoon gratie geschonken. DE WEDEROPBOUW VAN DE BELGISCHE KUSTSTREEK. .De heer Coppieters, cciramissaris voor de kuststreek, 'heeft in een pensgesprek meege deeld, dat Westen'da geslecht zal worden. De igonaairs zullen, op de plaatsen waar hun vroegere eigendommen zich bevonden, nieuwe kunnen oprichten. Te Middalkerlke zal men de bestaande, 'half vernielde villa's trachten te behouden); hier doet rioh evenwel een ne telige (kwestie voor: de Du oher.s hebben er steunpunten in meter dik beton gemaakt voot hun kustbattarijen. Indien men die laat springen1, zouden de grondvesten kunnen wor- den'gesobckt. Nieuwpoort zal /herbotuwdi werdten op de zelfde plaats als vroeger; nochthans zullen eenige merkwaardige bouwvallen beh'oucksn wordeou. Voor men daarmede een aanvang neemt, zal /die istad, of liever wat ervan zal overbüjVen, «net dén grond geüjlk gemaakt worden. DE GEVOLGEN DER ONDER VOEDING, Dr. Hilda Clark, de medische medewerk ster, van de Friends' Relief Mission te Wee nen, heeft een studie gemaakt van den ge zondheidstoestand der kinderen in de Oosten rijksche hoofdstad, speciaal van schoolkin deren. Zij is tot de conclusie gekomen, dat de jongste kinderen het meest lijden onder de gevolgen van oorlog en blokkade. Tuber culose en ziekten ten gevolge van ondervoe ding hebben de moederss zodanig verzwakt, dat er steeds meer kinderen dood worden ge boren en dat de levendgeborenen minder le venskracht hebben. De moedermelk is schraal n steeds grooter wordt het aantal zuigelin gen, dat met koemelk moet worden gevoed Maar er is niet genoeg koemelk, zelfs niet voor de kinderen beneden één jaar. en voor kin Heren boven dien leftijd is er lieelemaa niets. Het gevolg daarvan is, dat kinderen bo ven den leeftijd van een jaar bijna allen En gelsche ziekte krijgen, waarvan 60 tot 70 pCt. in ernstige mat en dat een groot aantal aan tuberculose lijdt, en zij, die opgroeien, zijn misvormd en kreupel. De Friends' Relief Mission doet al het mogelijke om de melkvoorziening te verbete ren en den aanvoer van 'evertraan en andere levensmiddelen te verzekeren, ten einde de En. gelsche ziekte en de tuberculose te kunnen ZIJ, DIE ZICH MET 1 OCTOBER VOOR MINSTENS 3 MAANDEN OP DIT BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUM MERS FRANCO EN GRATIS. DE DIRECTIE. MmnanHsnnM bestrijden, Des zomers is de toestand het gunstigst, maar niettemin is in den afgeloopen zomer het aantal sterfgevallen niet verminderd en bleef de tuberculose gestadig toenemen. De menschen sterven niet alleen van honger, maar tevens van uitputting als evolg van de ellende, die zij den vorigen winter hebben geledn, en de huidige rantsoenen zijn lang iet voldoende cm de kinderen en d moeders herstel van krachten te doen vinden, KOLENNOOD TE WEENEN, De kolennood te Weenen is zoo nijpend ge werden, seint het H.N.. dat hij den toe stand, zoowel wat de politieke als de buiten landsche gebeurtenissen betreft, geheel over- heerscht, Als men de officieele vei klaringen tewiomt men tot de overtuiging, dat de vrees, waarmede men de komende week tege moet ziet, volkomen gerechtvaardigd is. Men - 'oijpt m Weenen niet, waarom de Enten- niet dadelijk door een krachtig ingrijpen een einde maakt aan den onhoudbaren toe stand. De Mittagspost beweert, dat de rust in Weenen gevaar loopt en waarschuwt da Entente voor den komenden winier, DE ZAAK LENOIR. De verklaringen, dbor den ter-dood-ver- oordeelden Pierïe Lenoir afgelegd en die ten gevolge hebben gehad, dat de terechtstelling op het laatste ©ogenblik nog uitgesteld is, be treffen; volgens een officieele mededeeling, „een loopende rechtzaak." Men denkt alge meen. dat hiermede de zaak-Caillaux be doeld wordt. Naar aanleiding van de afge legde verklaringen heeft de minister van justitie de zaak aan de commissie van revisie overgedragen. Mr. de Molènes, verdediger van Pierre Lenoir, heeft een nieuw verzoek tot gratie aan president Poincaré ingediend. KORTE BERICHTEN. Het Mecklenburgsch ministerie heeft de bijeenkomst van den bond der landbouwers, die 23 'September plaats zou hebben verbo den, De oppe M» -^-geallieerde Raad heeft zich beziggehouden met de steenkolenprodiic- tie in Oostenrijk en den toestand in Galizië. Lindner, de man, die den aanslag op den vroegere minister Aur geplegd had en naar Weenen gevlucht was, is uitgeleverd. De Pruisische landsvergadering heeft toegestemd in een verhooging van de spoor wegtarieven. De commissie voor den Volkerenbond uit den Zwitsérschen Nationalen Raad heeft besloten uitstel van behandeling der kwestie van Zwitserlands toetreden tot den Volkeren bond voor te stellen. Een aantal Duitsche schepen die we gens de staking der havenarbeiders te Ko penhagen niet konden lossen zijn naar Mal- mo doorgevaren. Daarop wist een deputatie van de Kopenhaagsche arbeiders en die van Malmo toe te bewegen ook in staking te gaan. De Lotharingsche socialistische partij dag protesteerde tegen de politiek der Fran- sche regeering in Lotharingen. De Letüsche pers betoogt, dat Letland het vredesvoorstel van de sovjet-regeering aan moet nemen, onder voorwaarde, dat d,e bolsjewiki Letland ontruimen en ook aan Li- tauen een officieel vredesaanbod doen. Met de Franschen hebben de Duitschers een voorloopige overenkomst gesloten tot maandelijksche levering van 500.000 ton Ruhrkolen. Het kolensyndicaat levert de ko len te water tot Rotterdam, waar de overla ding in zeeschepen geschiedt. De Iersch-Amerikanen hebben Wilson over lerland's zelfbeschikkingsrecht vragen gesteld. Een Fransche commissie van 3 leden voor de organisatie van de teruggave door de Duitschers van gestolen vee is naar Wiesba den vertrokken. Onderwijzers in Pruisen kunnen aan de universiteiten verder studeeren. De Fransche genraal Mangin heeft met de partijen in Birkenfeld besprekingen ge voerd. De opbrengst van de steenkolenmijnen in Opper-Silezië neemt toe. Er wordt thans per dag gemiddeld 94.000 ton opgebracht. De Zionisten in Amerika willen 7 milli- oen dollar voor de Joodsche republiek in Pa lestina bijeenbrengen. De geruchten over een onderhandeling van den Turkschen opstandeling Moestapha Kemal Pasja met de Engelschen houden aan, ALKMAiRSGIl COURANT &3a, SS IjW..— tut

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1