Binnenland. De Keizer te Amerengen. öemengd Nieuws. HHMDO0BWJEJP. HCTOQSaHEESTIBiR en WIF5TH0WERS van ALKMAAR brengen ter algemeene ken nis, d&ftJ zij bij' hraoi besluit van heden, onder wost7,wdenl, vergunning 'hebbes, verleend1 aan -J, KE JA'GÉE, Ibrwf.'bakker «M'ftft1*; fot het uitbreiden wn eeoc La'kktrij; bestarade uit h-st vervangen nu ren k^mlo'ten deer een kartel-cchte -en, is het 'peTcral' TOOiR^HSE. Wijk D, ÏTa, ALKMAAR,*den 22 September 1919. Eurgemeoeter 3n Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. WTJBENGA-LEEN. BÜRGEMEiES'TER en WETHOUDERS van ATJRMIAiAR brengen ter kennis van be langhebbenden, dat bestiiur dersHjollatoiren van bovengenoemd LEEN voornemens zijn over te gaan tot dë begeving van een studiebeurs. Nakomelingen uit de faimilie van den stich ter, 'die naar de beurs wenschen te dingen sullen zich, onder overlegging van een ge boorte acte, en met opgave van genoten on derwijs, VóóR 9 OCTOBER a.s. schriftelijk moeten aanmelden bij den heer Dir. O'. J. NTEMBIJER te BOLS WARD!. Zij dienen dan den leeftijd van. 12 jaren te hebben be reikt. Do begiftigde zafl! vrij ziin in dë 'keuze van een vak Van studie. De sollicitanten zullen zich hebben te on derwerpen a-an een verigelijlkwud examen, waar van de datum later zal worden belkend' ge maakt. ALKMAAR, 22 September 1919. Burgemeester en Wethouders voorno'emd O. RIPPING1, Voorzitter. DGNATB, Secretaris. De staking in de Berlijnsche staalin dustrie breidt zich uit. Sedert de opheffing der blokkade is, naar Aga uit Lyon verneemt, voor ruim. 600 millioen francs aan zijde naar Duitschland uitgevoerd. De vraag naar Fransche zijde in Duitschland blijft zeer groot, daar deze met belangrijke winst verkocht wordt. Uit New York wordt gemeld, dat te Washington een beweging gaande is voor internationalisatie van de oorlogsschulden der geallieerden door annuleering der ren ten van het bedrag van ruim 9 milliard dol lar, dat door de Vereenigde Staten aan de geallieerden is geleend. Een orkaan in Texas had deridood van '256 menschen ten gevolge. Te Kehl is de Duitsche adelaar, die het bruggehoofd der Rijn-brug op den linker oever versierde, weggenomen en door een Ge- allischen haan in brops vervangen, dien men echter op het bruggehoofd aan den rechter oever heeft geplaatst. De universiteit van New-York heeft kardinaal Mercier het eere-doctoraat in de rechten verleend. Twintig duizend Ieren hebben op een massameeting te Brooklyn De Valera gehul digd. Volgens de ,?Vossische Ztg", verluidt in parlementaire kringen, dat de nieuwe Prui sische grondwet niet voorziet in een presi dentschap voor de republiek. In de New-Yorksche bladen komt het bericht voor dat de Roemeni'èrs begonnen zijn Boedapest te ontruimen. 5 an een brief van onzen met vacanüe op reis zijnden hoofdredacteur ontleenen wij het volgende Van den ex-keizer gesproken Ik ben op een mijner fietstochten te Ame- rongen geweest. Vanaf het station Maarsber- gen iangs het kasteel van dien naam rijdt men even later langs den heiderand, waar hier en daar de frissche gebouwen van het opvoedingsgesticht Valkenheide uit den grond verrijzen. Dan komt men in het dial tusschen den Darthuizerberg en den Leerr imschen berg en wordt het oog aan alle rijden door prachtige panorama's geboeid. Ter rechterzijde van den weg duiken enkele witbepleisterde h|iisjes uit 'iet geboomte op. Hier wonen houthakkers en stoelenmatters. Nog niet zoo veel jaren geleden woonden zij in plaggen-hutten en maakten zij menigmaal den boschweg onveilig. Maar al die hutten waren verzekerd en na de hevige onweders die men in deze streek kent, sloeg toevalli gerwijze dë bliksem steeds in één of twee van die krotwoningen, die door nieuwe witbe pleisterde gebouwtjes vervangen werden. Tegen de bergen te linker- en rechterzijde klimt het groen der naaldboomen en berken en over den Leersumschen berg met den don- dertoren en de graftombe van Nellenstein hangt een fijn nevel-sluiertje. Zoo komt men bij pension Hoek- en dal op den grooten rijksstraatweg van Utrecht naar Arnhem. Leersum is een vriendelijk dorpje, maar het maakt toch een min of meer armoedigen in druk. In de tabaksschuren zijn hier en daar de groene bladen reeds tot bossen aan elkaar geregen en te drogen gehangen. Enkele dorpskinderen spelen langs den weg waar slecht» de tram wat leven en vertier schijnt te brengen. Maar weldra wordt de weg breeder en het fietspad beter. Nog weinige minuten en men is in Amerongen. Is Leersum evenals zoovele andere plaat sen langs den weg gebouwd, Amerongen maakt daarentegen den indruk een klein zelf standig stadje te zijn. Het heeft meer den cirkelvorm en er zijn straten van ongelijke puntige keien waarover 1 ot moeilijk fietsen en nog moeilijker loopen is Dank zij het verblijf van den Duitschen kei zer, is de naam van dit dorpje over de gehee- !e wereld bekend geworden en dat de ingeze tenen daarvan geprofiteerd hebben, laat zich begrijpen. Nooit is het bezoek van blijvende en door trekkende gasten er zoo groot geweest ^ats dezen zomer. De weinige hotels hadden ruimte tekort en het gevblg daarvan was, dat vele particulieren een aardige bijverdienste gemaakt hebben door den komenden en maanden touristen in hunne woningen een onderdak te verschaffen. De aanwezigheid van den keizer deed meer, dan tien vereenigingen tot bevordering van het vreemdelingenverkeer tof stand hadden kunnen brengen. Men ging naar Amerongen om den keizer. Men wist, dat daar, in het kleine dorpje langs den straatweg de banneling toefde, die nog voor kort keizer van een wereldrijk was, die als obers te kriegsberr bet bevel had oyer md'ioenen, die met alle hulpmiddelen "au wetenschap en techniek eea bijna onoverwin nelijke krijgsmacht vormden, Wilhe'm, keizer van Europa, zoo had het zonder het gezamenlijk optreden der bondge- nooten en zonder Aiuerika's ingrijpen kun nen zijn. i Wilhelm, burger zonder titel, gast van dén Heer van Amerongen, zoo is het nu. Is het wonder, dat in geheel Duitschland, in de dagen van spanning, van worsteling om de macht tusschen socialistische_ en bolsje wistische groepen, de gedachten van vele Duitschers onwillekeurig weer teruggaan naar den tijd toen de keizer de afgod van het volk was naar den tijd toen men juichte en jubelde als Wilhelm in zijn generaals-uni- form de troepen schouwde en als de mach tigste der Europeesche vorsten door zijn schitterende staf omgeven aan het hoofd zij ner getrouwen door de straten van Berlijn trok. Het zijn gebeurtenissen, die nog versch in het geheugen liggen, maar wij weten allen dat het ook gebeurtenissen zijn, die zich nim mer meer zullen herhalen. Het Duitsche militairisme heeft afgedaan, de bedreiging van den Europeesehen vrede schijnt weggenomen en de sprookjesvorst van het op militair vertoon belust volk, is een eenzame banneling, die voor zijn wandelin gen slechts de beschikking 'over eenige paden van een betrekkelijk klein park heeft gekre gen. Maar wat er van Wilhelm ook worden mag, weinigen als hij zien na hun onver- wachten val op een zoo veelbewogen leven terug weinigen als hij hebben en houden een wereldvermaardheid, die hen nimmer ver oorloven zal hun leven verder onopgemerkt te slijten. Het spreekt van zelf, dat de Duitschers al lereerst belangstelling in hun keizer toonen en men komt dan ook niet in den omtrek van het kasteel Amerongen zonder groepjes be langstellende Duitschers nieuwsgiering om de slotgracht te zien dwalen. Men keert nu eenmaal niet graag uit Ame rongen zonder den keizer gezien te hebben, maar het schijnt op het eerste gezicht heel wat gemakkelijker naar Rome te gaan en den Paus te zien dan naar Amerongen te teekken en er dén keizer te aanschouwen. De bewaking, hoewel in den laatsten tijd wat minder streng, is nog aan een dertien tal rijksveldwachters toevertrouwd, die er wel voor zorgen, dat de gevallen heerscher geen last van ongewenschte belangstelling kan on dervinden. Het kasteel Amerongen en vooral het daar voor gelegen park zijn betrekkelijk klein en men loopt er spoedig in het vierkant langs de slotgracht omheen. De keizer, die er zijn eigen huishouding op na houdt, maakt zijn dagelijksche wande lingen en moet daarbij een der bruggen van de slotgracht passeeren, zoodat de wande laars langs den weg naar het Rijn-veer met een beetje geluk hem over die brug kunnen zien gaan. Maar de keizer is op dien afstand moeilijk te onderscheiden, wat dan ook wel gebleken is uit de bekende foto's in onze geillustreerde bladen, die den keizer bij het passeeren van die brug vertoonen. Er zijn ki Amerongen heel wat ingezete nen, die den keizer zelfs nimmer op een af stand gezien hebben, maar er zijn er ook en vooral onder de jeugd, die overal tus- scfien- en onderdooricruipt die je precies- weten te vertellen hoe laat en waar je de meeste kans hebt den keizer van korten- af stand te zien passeeren. Een paar Amerongsche kleinen, die pre cies met de raifes et gestes van den keizer op de hoogte bleken, en de ramen van zijn parti culiere vertrekken konden aanwijzen, wisten een plekje waar op een bepaalden tijd de keizer passeeren moest. Ik zal hun geheim niet verklappen, en wil slechts mededeelen dat ik hun raad gevolgd heb en Amerongen niet heb verlaten zonder len keizer gezien te hebben. Na een tien minuten w ach tens is op wei nige meters ristands tusschen de bobmen het drietal voorbijgegaan, de keizerin, de keizer en een zijner adjudanten, de keizerin, de be kende statige verschijning, het geheel grijze haar onder een hoed met struisveeren, een crème toilet met lila-kraag en lila parasol, de keizer in het midden in donker colbert costuum. een stroohoed met hard-gekleurd lint op het hoofd, het gelaat gebruind door de zon, in dë rechterhand een wandelstok, de linkerhand stijf tegen de borst gehouden. Zoo zijn zij 'tweemaal in druk gesprek ge passeerd en van zoo korten afstand, dat het weinig moeite kostte hun stemmen te verne men. «Aan de andere zijde van de slotgracht, vanwaar men de geheele laan door een hek opening in haar volle lengte overzien kan, houdt een rijksveldwachter trouw dë wacht en spoort ieaeren voorbijganger tot doorloo- pen aan. De indruk, dien ik meegenomen heb, is dat de keizer zelf er best uitzag en de verhalen der dorpsbewoners en der rijksveldwachters, die ik later sprak, bewijzen wel', dat hij zich aan de veranderde- omtsandigheden weet aan te passen. Aan een mogelijke terugkeer tot de oude glorie schijnt hij niet te gelooven en reeds spoedig na zijn intrek op het kasteel kreeg een der Amerongsche schilders last, van al zijn koffers en kisten de gekroonde ,W.'s en de adelaars weg te schilderen. De keizer heeft zijn eigen huishouding en ontbijt in den regel des morgens geheel al leen in een zomerhuisje. Van tien tot twaalf wordt nog steeds hout gezaagd op een plaats die voor geen oningewijde te bereiken valt. Het hout komt boven van den berg, een arbeider legt dc stammen der naaldboomen voor den keizer neer en deze zaagt ze in stukken, die dadelijk weer weggenomen en op een hoop gelegd worden om voor brand hout te dienen. De keizer zaagt meestal in overhemd en bretels en wordt aan de andere zijde van de trekzaag geholpen door zijn lijfarts en een generaal, die elkaar afwisselen. Is op de wandeling de keizer menigmaal ernstig en opgewonden, onder het zagen is de keizer vroolijk. Hij lacht en vertelt grappen en ge woonlijk komt een- hartversterking in den loop van den ochtend nieuwe krachten hrete gen. De vorige week had de keizer juist zijn acht duizendsten boom klein gekregen. Dim zaagt hij een schijf af en merkt deze met het getal 8000 en rijn im+ialeu Slechts zijn ver trouwelingen ontvangt zoo'r schijf her innering en de weinigen die er een bezitten "kunnen er veel geld voor krijgen, .maar dur ven ze niet te verkoopen. Wie op een rustigen morgen aan den kant van de duiventillen gaat staan kan de regel matige streek van 's keizers zaag hooren. De barbier van Amerongen is door de om standigheden 's keizers dienaar gewordën Dat hij daarop niet weinig trotsch is, laat zich begrijpen. Overigens laat hij zien over zijn keizerlijken meester niet veel uit en- men krijgt onwillekeurig den indruk, dat zijn korte gesprekken met den keizer die vól gens hem erg vriendelijk moet zijn zich tot den groei van het thans gekweekte baardje bepalen. lederen Zondagmorgen wordt nog gods dienstoefening gehouden. De keizer dankt den organist met een handdruk voor diens spel en de keizerin schijnt eerst in den laat sten tijd in staat deze godsdienstoefeningen zonder teekenen van innerlijke onrust bij te wonen. Over het algemeen is de stemming der Amerongsche ingezetenen ten gunste van den keizer en spreekt men de meening uit, dat, nu de oorlog voor Duitschland misgeloopen is, de keizer daarvoor niet alleen behoeft te boeten. Zou er werkelijk nog sprake van eenige uitlevering kunnen zijn? De keizer zeil schijnt er niet aan te geloo ven. Ware dit wel zoo, hij zou niet van me vrouw van Heemstra het bekende Huize Doom gekocht hebben, de buitenplaats die op de grens van Driebergen en Doorn vrij wel achter het parkgroen verschoten ligt. Men neemt aan, dat de keizerlijke familie daar in het begin van het volgend jaar haar intrek zal nemen en in Amerongen ziet men den rijken gast, die zooveel vreemdelingen in de veste bracht, met leedwezen vertrekken. Het volgend jaar zal Doom het brandpunt van de belangstelling der vreemdelingen zijn. Meer en meer schijnt de keizer zich vrijer te willen bewegen maar van de zijde van het publiek wordt begrijpelijkerwijze nog te groote belangstelling in zijn doen en laten getoond. De vorige week toen tijdens een optocht der schoolkinderen de Amerongsche ingeze tenen belangstellend naar één punt trokken, zag de keizer de kans schoon, zich met een adjudant aan de achterzijde buiten het park op den publiekeu weg te begeven, maar zijn „vlucht" werd dra ontdekt en de belangstel ling voor zijn persoon werd zoo groot, dat de keizer het raadzaam achtte maar weer naar het veilige terrein binnen de slotgracht terug te keeren. Dat van 's keizers zijde'aan uitlevering niet meer gedacht wordt, blijkt ook wel uit de overkomst van den inboedel, die het kasteel te Doorn zal moeten vullen. Op het perron van het station Maarsber- gen heb ik 's avonds laat den extra-trein met 's keizers bagage uit Diuischland voorbij zien komen. Niet minder dan vijf en twintig groote tapizières op platte goederenwagens een wagon met een auto en tal' van gesloten goederenwagens heb ik geteld. De geheele trein waaraan een personenrijtuig 2e klasse vastgemaakt was, telde niet minder dan vier en vijftig wagons. Wij zoo'n bagage kan laten overkomen behoefr nog geen armoe te lijden. Wat het verdere van mijn. onderzoekings tochten te fiets betreft In Den Haag héb ik andermaal vorsten, maar ditmaal in hun volle glorie aan schouwd. Ik zag H. M. de Koningin en den Prins in de gouden koets, omringd door een enthou siaste en jubelende menigte Maar die jaarlijks terugkeerende gebeurte nis is van zoo algemeene bekendheid,, dat ik daarover nu maar niet verder uitweiden zal. ANTWiO'ORD ADRES' EERSTE KAMER. Het wederantwoord' der Koningin op het Adres van dë Eerste Kamer dier Staten Gene raal] ter foeasitwoiord&Eig' van de Troonrede, luidt als volgt: Mijne Heeren, Dankende voor het Adlres van Antwioord op d'e rede, waarmede Ik de zitting der Staten- Generaal heb geopend', verzoek Ik II aan d-e Eèrste Kamer Mijn erkentelijkheid' over te brengen voor de belangstelling waarmede zij kennis nam van dë toezegging van de vele en -gewichtige aangekondigde wetsontwerpen en voor dë verzekering dat de geheele Natie Achter Mij staat hij de handhaving van de on schendbaarheid' van One grondgebied'. Van harte hoo<p i'k dat Gods zegen moge rusten op den arbeid dër Staten-Generaal. UITBETALING VERHOOGDE JAAR WEDDEN. Bij mmisterieele beschikking is machtiging veleend om aan de officieren, onderofficieren, enz. de verhoogde jaarwedden uit te bealen, onder voorwaarde dat, wanneer de Stateu- Gcneraal hunne goedkeuring aan liet betref fende wetsontwerp mochten onthouden, de uitbetaling zal geiden als een voorschot op de tot nu toe genoten jaarwedden van het personeel der Landmacht en op den duurte- bijslag over het jaar 1919. De uitkeering van hetgeen aan belanghebbenden aankomt, zal met den meesten spoed en in elk geval vóór 1 Octobei a.s. geschieden. Hot totaalbedrag aan salarisverhooging over 7 maanden van 1919 wordt voor alle militairen in mindering gebracht van den duurtetoeslag, met dien verstande echter, dat daarvan ten minste zal worden genoten door gehuwden en kostwinners 200 en door'on- gehuwden 150 of 50, naar gelang zij al dan niet in eigen huisvesting voorzien. EEN HULDEBLIJK VOOR DE KONINGIN. De Koningin heeft Vrijdagmiddag ten pa- lëïze in 'het Noiordeinde te 's-Gravebhage ont vangen die heeren H. O. graaf v. Iimhuhg S'tiruinj, voorzitter, F. Fokkens, oudr-resiti'ent van Madoera, 'ondervoorzitter, A. O', die Kan- ter, penningmeester, A. Kloosteriman, onder wijzer te Scheveningen!, lid' van het bestuur en W. baron Sniouc'kaert van Schau'bnrg, se cretaris, te zamen uitmakende het 'bestuur van het comité tot aanbieding van een hulde- Mjjk aan B. M de Koningin ter 'Pm-ihw^rmg aan 28 November 1918 ontvangen. De heer v. Limburg StóirWm bood! H. M. na mens de Baagschë 'burgerij een schilderij' aan van J. Boyn'cik v. Pap end-recht, voorstellende een der mooiste momenten uit d'e huWehet-O'O- gH'ng itj de MWlibsan, toen d'e koningin in haar rijtuig, voortgetrokken door soldaten, geestdriftig en warm werd toegejuiigt door ■de Haagsche burgerij om te manifesteeren tegen de revolutie en Voor 'Oranje. Dë voorzitter liet in zijn toespraak,tot H. M. uitkomen dat dë burgerij behoefte had ge voeld haiar aanhanlkeTijkheidl en liefde voor het vorstenhuis in een stoffelijk blijk te uiten. Deze toespraak werd door H. M. 'hartelijk beantwoord'. H. M. gevoelde zich iMijlkbaar zeer getroffen door dit bewijis van hulde en trouw -der Haagsche burgerij bn gaf uiting aan haar innig gevoelde dankbaarheid jegens dë Haagsche burgerij van alle rangen en standen, voor haar medewerking aan dë tot standkoming van diï huldeblijk. Zij verzocht het comité 'haar (hartelijken dlahk daarvoor aan allen die tot het 'huldeblijk hébben bijge dragen te willen overbrengen. 'Oolk was H. M. zeer erkentelijk voer de ge dachten welke bij het bestuur was opgekomen oim deze gebeurtenis in een schilderij vast te leggen. Het schilderij viel 'zeer in haar smaak zooalls zij bij herhaling te kennen gaf. H. M. zou er een best plaatsje voor uitzoeken' in haar huis. "V'oor'al trof het H. M. dat het -schlildërij' ge maakt is naar een film en dus een 'historiséh moment vormt in den waren zin. Bij de aanbieding waren tegenwoordig prins Bendlri'k en prinses Juliana. Het schil derij zal binnenkort op bijzondër verlangen van H. M. voor de burgerij tentoongesteld worden. UITKEERING EN PENSIOEN VOOR RIJKSWERKLIEDEN. In een onderhoud met vertegenwoordi gers van de Federatie van Rijkswerklieden deelde de minister van financiën mede, dat de berekening van den duurtebijslag voor ge- pensionneerde rijkswerklieden veel tijd in be slag neemt, doch dat de uitkeering spoedig zal geschieden. Wetsvoorstellen zijn te wach ten om de pensioenen met 20 pCt. te ver- hoogen ingaande 192Ö. Mede werd de maand extra salaris bespro ken. De minister vond het een onbillijkheid, dat dit extra bedrag voor de rijkswerklieden zou worden gekort van het te goed loons- verhooging 1 Juli '1830 Juni '19. Ande re voorstellen zullen komen, opdat ook de rijkswerklieden aanspraak zullen kunnen ma ken op en maand extra salaris zonder afkor ting op loon. Wat de pensioenregeling aanging zal het geheele burger-rijkspersoneel onder één re geling komen. Ook de rijkswerklieden zullen tomen onder de bemoeiingen der salaris commissie voor ambtenaren. STEENKOLEN UIT BELGIë. Naar uit Brussel bericht wordt, zijn onder handelingen begonnen over de levering van Belgische steenkolen aan Nederland. De Belgische regeering zou bereid zijn maandelijks 10.000 ton kolen te leveren. Men verwacht, dat er spoedig een overeenkomst kal gesloten zijn. DE HOOGE KAASPRUZENl In een te Utrecht gehouden vergadering van de Vereeniging voor den Binmenland- schen Kaashandel, hield de voorzitter dier vereeniging een inleiding over de vraag; „Wie inalken de kaas diutur?" Dë inleider constateerde d!at da kaaaprij- zen aanmerkelijk gestegen zijn ibowen het ni veau, in Mei 1919 anagegeven door den mi nister van Landbouw. Aanvankelijk was, in overleg met d'e organisaties van producten, voor de melk een prijs vastgesteld van 11 cent per liter af buerdërij» Bedoelde organisaties handhaafden echter dien prijs niet, en ten ge volge van een actie ven den Melkveehouders- bond ia> de prijs met 1 cent verhoogd, ter wijl die aotie nog ten gevolge had, dat da prijs clandiestien verhoogd werd tegen 13 en 14 cent af boerderij. Toen bleek, dat de regeeii ing dit niet 'kon tegengaan, kwamen ook de kaas- en bo'terproducenten er itoe de prijzen van huil producten, te verhergem, en de handel betaalde die hoogere prijzen zij liet odk schoorvoetend. Dit 'kon niet andere, omdat al le hooikaas was opgeslagen in de centrale pakhuizen, en daardoor alle voorraden waren uitgeput. Een poging van de Yereeni'ging voor den Binnenilandtedhen kaashandel bij de regeering gedaan, om deze vo-orraden publiek te veilen voor de 'binnenlandsche consumptie, mislukte. D'e regeering volgde een anderen weg en verkocht de regeeringskaas voor ex port. Toen bleek, aldus spreker, welke hooge prijzen in het buitenland' te bedingen waren, en hij concludeert d'at dus de uitvoer van de regeeringskaas de ^gangmaker voor dë prijs opdrijving in den (kaashandel is geweest''. Van dat oogenbli'k af, zoo vervolgt spreker, ontstond er een 'wedloop tusc'hen groote han dels- en producentencombinaties. Er werden buitensporig hooge prijzen 'bestede tot kwee king van voorraden voor een te verwachten export. Daartegenover verklaarde dë minister, dat geen ^export zo-u worden toegestaan, zoo lang de prijzen zoo koë'g waren. Dit bracht even verwarring bij de grossiers, die ineens gingen eoncurreeren om de winkeliers te be dienen. Toen echter begon van uit Alkmaar een beweging voor combinatie van de prodh- oenten, en deze produoenten-combinatiea be gonnen nu do kaas vast te h-oudën, in af wachting van de toestemming tot export, die toch eens komen moest. Het ziet er naar uit dat de rogeering aan dien dirang zal toege ven. Dit zal leidën, zoo vervolgt spreker, tot nieuwe prijisverhooging, terwijl er in volvet te kaas nauwelijks van overschot apralke ia, en juist de fabrièkslkaas, door het vormen van combinaties, kunstmatig op prijs gehouden wordt. Spreker acht 't dan odk zeer te hopen, dat devoorwaarden, waaronder consenten worden verleendl, zóó zwaar zullen zijnv dat men voordeeliger in het binnenland' kan ver koopen dan in het buitenland). Eerst dam, als kan worden aangetoond', dat de te maken prij zen de pro'd'UiS'tie niet loonemd maken, is er reden tot klacht). Na enige discussie werd besloten 'het vol gende telegram te zenden aan den' minister van Landbouw „De Yexeeniginig voor den Binnenland- schen Kaashandel in algemeene vergade ring te Utrecht bijeen: gehoord de aan staande regeling voor den kaïasEkncfel, spreekt har© teleurstelling uit over het feit, dat bovengenoemde regeling geheel zal blijken te zijn in het voordeel der pro ducenten- en exporteurs-combinaties, wel ke -door opdrijving 'dier prijzen groote voor raden verzamelden, terwijl de bonafide grossiers., welke weinig meer dan hun we- keUjksoh kwantum in voorraad 'hebben, straks uitgeschakeld zullen zijn, omdat bo vengenoemde combinaties hun binnenland sc'hen votorraad zullen vasthouden totdat de winkeliers ze van hen afneemt, waardoor zij boven -alle behaalde voord'eelen ook nog ons terrein verovert en meer -dan 400 gros-' siers met hun personeel broodeloois maken, waarom zij Uwe Excellentie dringend ver zoekt, het daarheen te lëid'en, dat alle ex porteurs worden uitgesloten van den han del' in het binnenland and'erk dan aan in geschreven grossiers". GEVAARLIJK SPEELGOED. Gistermiddag om I uur speelden eenige kinderen in het trapportaal van een beneden huis van de Eerste Conradstraat te Amster dam met een hagelpatroon, die een hunner had gevonden. Een van de jongens had de aardigheid een brandenden lucifer onder de patroon te houden, waardoor deze uit elkan der sprong. De 13-jarige G. Kamst kreeg daaraoor een ernstige verwonding aan het voorhoofd, verloor van de eene hand den duim en de toppen van zijn wijs- en middel vinger, van de andere hand den top van den duim. Zijn zusje kreeg een stuk van de pa troon in de linkeroog, dat zij waarschijnlijk zal moeten missen. De kinderen werden ver- bonden door een verpleger van den genees kundigen Dienst en daarna in het O L Vrou wegasthuis opgenomen. L. J. VEEN. t Op- 5'6-jarigen leeftijd is gistermorgen over leden de heer L. J. Veen, een bekende figuur in de Amsterdamsche uitgeverswereld. Een groot aantal boeken op belletristisch gebied zijn-door hem uitgegeven. Jarenlang heeft hij het dames-tijdschrift De Hollantische Lelie" uitgegeven. EET SMAKELIJK. x Uit het verslag 'over 1918 van den Leid- schen Keuringsdienst: In een regeerings- brood'je, dat een particulier ter onderzoek aanbood, omdat het onzuiverheden bevatte, bleek bij nadere beschouwing een muis aan wezig te zijn, die vermoedelijk door baldadig heid van een of anderen bakkersknecht daar in was gebakken. DE EX-KEIZER TE DOORN. Uit Doornwordt aan het Hbld. geschre ven: Groote verhuiswagens van de internationale firma Knauer brengen eiken dag de meube len en andere eigendommen van den ex-keizer van Duitschland naar het Huis Doom, dat met October door mevrouw baronesse Van Heemstra zal worden verlaten, en eerst eeni- gen tijd later door den nieuwen bewoner zal worden betrokken. De eigendommen worden voorloopig in bijgebouwen en hier en daar op zolders opgeborgen. De berichten, die spreken van twintig vil la's ongeveer, die ter wille van de „hofhou ding" zouden zijn aangekocht, overdrijven sterk. Tot heden kan men nauwelijks vier hui zen aanwijzen die in Duitsche handen to men, en een daarvan is bestemd voor de ad ministratie van den ex-keizer. Van de „hof houding" is niets bekend, doch het is on waarschijnlijk, dat de nieuwe inwoner een grooter „hof" zal houden dan een dat aan zijn eigenaardige omstandigheden en aan de dorpsche omgeving zich aanpast. Men vreest voor den eenvoud van Doorn: van den ouden eenvoud is in den loop der jare, door het steeds toegenomen bezoek van zomergasten, al veel verloren gegaan, en de voortgang in deze richting door velen te recht betxeurd zal niet zijn tegen te hou den. De schoone landelijkheid echter, de prachtige wegen en bosschen, door wande laars en fietsers gewaardeerd uren in de wijdte, behoeft niets te verliezen van haar fleurige, geurige aantrekkingskracht al gaat dan de door baronnesse van Heemstra graag gegunde vrijheid van wandelen rond het Huis Doom, helaas, te loor. VERHOOGING DER PENSIOENEN. Voorzitter en Secretaris van den Konink lijken Bond jBendor" (Bond van Gepension- neerde officieren enz.) hebben ter gelegenheid van een hun Vrijdag verleende audiëntie den Minister van Financiën met den meesiten aan drang gevraagd met het oog op de abnor maal dure tijden een verhooging van alle pensioenen te willen bevorderen. Z Exc. deel- <fe daarop mede, dat het in het voornemen der Regeering ligt dezer dagen een wetsont werp in te dienen om aan alle gepension- n-eerden de blijvende verhooging van 20 pet. toe te kennen Van dezen maatregel zullen slechts uitgezonderd zijn zij, die zullen val- len onder de nieuw in te voeren pensioenwet ten, omdat aan deze categorie van personee- len voldoend pensioen wordt gewaarborgd. EINDEXAMEN GYMNASIUM. Er is van den zomer veel gesproken over het eindexamen van het gymnasium te Leeu warden en te Groningen, waarbij' gecommit teerden' waren prof; dr. J. J. G. Vürtheim, te Leiden; prof. dr. H. Brugmans, te Amster dam en prof. dr. J. C. Kluyver, te Leiden. Dat eindexamen heeft een staart gekregen. Een der niet-geslaagden te Groningen was een zoon van prof. dr. L Polak Daniels, te Groningen. Deze hoogleeraar vond, dat zijn zoon óp grond van dc bii het examen behaal de cijfers het eind-diploma had moeten ont vangen. Hij wendde zich tot den minister van ónderwijs en vroeg, dat zijn zoon ten over staan van andere gecommitteerden opnieuw eindexamen zou mogen doen. De minister heeft dat toegestaan, nadat de inspecteur der gymnasia, dr. C. JL Vinkesteyn, had verklaard dat naar zijn meening de behaalde cijfeis liet weigeren van- het einddiploma niet tonden motiveeren. Bij het dezer dagen voor andere gecommit teerden gehouden examen is de heer Polak Daniels geslaagd. SALARIS ACTIE „ONS BELANG." In verband' met de omstandigheid, dat door het voorgestelde wetsontwerp, beoogen- de verbetering van de salarissen der onder officieren van de landmacht, de jaarwedden der onderofficieren over 1919 weinig zullen vooruitgaan (de meest behoeftigen gaan zelfs aanmerkelijk achteruit) en de voprstel-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2