xx- exx Kinderkleeding1, gemaakt en op maat HET WITTE HUIS Firma H S CLOECK, M I1ET BEZOEK AAN ONS MAGAZIJN 00ET ZIEN, DAT ONZE PRIJZEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE KWALITEIT. e 3 x* Zie onze étalage. Telegrammen van lieden. Rechtszalen. Stadsnieuws Luchtvaart. Amstprdamst'he Beurs NoordholLuidsch L.iiidbouwcrediet. ïncrezondeu StulfVeu. Obfiiinufskopvueii van heden. Marktberichten. Advertentiën. len tot voorziening in den onmiddellijken en hoogst dringenden nood geheel onvoldoende zijn, heeft het Hoofdbestuur van de onder- ofiiclersvereeniging dei' Landmacht „Ons Belang" den Minister van Oorlog verzocht hen zoo spoedig mogelijk in particuliere audiëntie te willen ontvangen, ter bespree king van deze voor de onderofficieren zoo dringende aangelegenheid. (Door de jaar- weddeverhooging zullen sommige categoriën maerofficieren van 50 tot 75 minder omvangen, terwijl het.,meerendeel slechts' on geveer 100 voortuitgaat). OVERHEIDSPERSONEEL. Op initiatief van het hoofdbestuur van het Nationaal Verbond van Gemeenteambtenaren in Nederland heeft een samenspreking plaats gehad tussche verschillende bestuurders van organisaties van overheidspersoneel op het Bondsbureau van het Algemeen Nederlandsen Vakverbond te 's-Gravenhage, ten einde te komen tot oprichting van een comité van neutraal georganiseerd overheidspersoneel. e bedoeling van de oprichting van dit co mité is o.m. om te komen tot voorlichting van de regeering bij de uitvoering van de wet-Dresselhuys op den rechtstoestand van ambtenaren en mede deel te nemen aan de besprekingen over en het ontwerpen van verschillende maatregelen van bestuur, die door bedoelde wet worden geëfscht, dat voor- loopig reeds ruim 40.000 leden overheidsper soneel vertegenwoordigt, terwijl van andere organisaties telegrafisch sympathie-betui gingen inkwamen. Het comité heet: Comité van Neutraal Overheidspersoneel (verkort: C. N. O. P.)het is gevestigd te 's-Graven- hage, Regentesseplein 20. 1 KONINKLIJKE MARECHAUSSEE Teneinde een waarborg te hebben, dat over personeel kan blijven beschikt, dat onder de moeilijkste omstandigheden zijn plicht zal weten te doen, is door den minister van oor log voorgesteld het personeel beneden den rang van officier bij het wapen der Koninklij ke Marechaussee eene eenigszins belangrijke verhooging van jaarwedde toe te kennen. De voorgestelde salarissen zijn voor een marechaussee le en 2e klasse van 1000 tot f 1500; voor een wachtmeester van 1500 tot 2000; voor een opperwachtmeester n 1700 tot 2400; en voor een adjudant- crófficier van 1800 tot 2600. HULPVEKLEENING AAN DE NOODLIJDENDE KINDEHEIN TE WIEMEM De Nederlamdsche Gezant te Wecnen, jhx. nu, W. M van Weede van Berencamp, heeft het eere-voorzitter schap aanvaard] van het co mité, dat zich hier te lande gevormdl heeft voor hulrpverleening aan de noodlijdende kin deren te Weenen. KORTE BERICHTEN. Op 23, 24 en 25 September zal in den Dierentuin te 's-Gravenhage gehouden wor den het Eerste Congres van den Christelij- ken Middenstandsbond. Tot voorzitter en secretaris van de Vrijzinnig-democratische Kamerfractie zijn herkozen de heeren mr. H. P. Marchant en E. M. Teenstra. In de gemeente Dantumadeel (Fr.) breidt zich de typhus nog steeds uit. Er zijn nu al 30 gevallen. Eén patient is overleden Alle maatregelen tegen besmetting worden genomen. B. en W. van Rotterdam stellen den Raad voor hen te machtigen aan de Waal haven terrein aan te wijzen als landingsplaats voor vliegtuigen. In de magazijnen van de N. V. Confec tiefabriek „Excelsior" te Rotterdam hebben dieven alles overhoop gehaald. Er wordt een groot aantal coupons stof vermist ter waar de van 5300. Het gemeentebestuur van Zeist heeft aan den minister verzocht in te grijpen, ten einde den melkprijs van 20 cent per liter te verlagen. Het eerste zout door de Kon. Ned. Zoutindustrie te Boekelo is afgeleverd. Drie wagonladingen zijn verzonden. Te Purmerend zijn twee jonge koeien komen aanwandelen, waarvan tot nog toe de eigenaar niet bekend is. De politie heeft deze „gevonden voorwerpen" aan onderdak ge holpen. Bij Vlugtenburg is de logger MA 100 gestrand. Het volk is gered, meldt men van Hoek van Holland. De gemeenteraad van Zeist heeft beslo ten de schoolvoeding en -kleeding van gemeen tewege te doen geschieden. De gemeente Oude-Niedorp is toege treden tot de regeling, bedoeld in het „Werk- loosneidebesluit 1917". Naar De Tijd meldt, was het aantal kinderen, dat 15 Januari 1919 de R. K. school bezocht 232.813, dat is 1325 meer dan in het vorige jaar. N V. Philips gloeilampenfabrieken a.s. Maandag naast een coop, koloniale waren- zaak ook een coop, bakkerij openen. IN O int'iaiil iNituwb. UIT HOORN. Bij kon. besluit zijn met ingang van 12 September voor den tijd van zes jaren be noemd tot plaatsvervangend voorzitter van den Raad van Arbeid te: Hoom, J. C. Bent, inspecteur der Directe belastingen, in voerrechten en accijnzen alhier. DE ZIWITSERSOHE! PRESIDENT BEDANKT. PERSONEEL IN OPENBAREN DIENST. AMSTERDAM, 22 Sept. In Handwer kersvriendenkring wordt heden een 3 daagsch congres gehouden van den Neder- landschen Federatieven Bond van personeel in openbaren dienst. In zijne openingsrede zeide de voorzitter, ook in de toekomst zullen de gemeente werklieden niet terugdeinzen als het nood zakelijk blijkt het machtige stakingsmiddel te gebruiken. Het overheidspersoneel be hoeft niet bevreesd te zijn voor de stakings- wetten. Dit heeft het succes der stakingen van 21 Juli en 26 Augustus al bewezen. DE STAKING IN DE AM ERIKAANSCHE STAALINDUSTRIE. LONDEN, 22 Sept. De Times-corres pondent te New-York meldt, dat de leiders van de staking in de staalindustrie mede- deelen, dat zich zooveel arbeiders bij de staking zullen aansluiten, dat de industrie stil komt te liggen. De s taaimaatschappijen berichten dat slechts 35 pet der arbeiders het werk zal neerleggen. De fabrieken blijven geopend. Een bekendmaking is gepubliceerd, waar in allen, die de orde bedreigen, onmiddel lijk gearresteerd zullen worden. In sommige kringen vreest men voor ernstige wanordelijkheden. Een der grootste stakingsmaatschappijen heeft gisternacht voor 2 millioen dollar ver zekerd tegen schade veroorzaakt bij even- toeele sfakingsonlusten. STAKING. HAARLEM 22 Sept Bij 4 stoomboot- reederijen heeft het personeel het werk van morgen gestaakt. De staking staat onder lei: lay van den Centralen Bond \an Tanapoilarbeidcrs Voor de rechtbank te Winschoten heeft te rechtgestaan J. A. v. d. P., accountant uit Groningen, die te Wildervank 10 April j.l. met zijn auto reed met een snelheid van 30 a 35 K.M. per uur. Hij heeft toen een jon gen overreden, tengevolge waarvan deze na eenige oogenblikken overleed. Het O. M. eischt twee weken hechtenis. LANDBOUWVERLOTING. De hoofdprijzen van de hedenmiddag ter gelegenheid van de jaarlijksche Landbouw tentoonstelling in het lokaal „de Harmonie" ten overstaan van den notaris J. van der Veen te Alkmaar gehouden verloting, vielen op de volgende nummers: No. 11224 vette koe, No. 3412 koe, No. 19767 bakwagen, No. 1154 hooischuddor, No. 14468 dncwielige kar, No. 19529 hooi- hark, No. 16221 compleet tuig, No. 7578 Hol- steinsche karn. KINDERVOEDING. GESLAAGD. Zaterdag 20 Sept slaagde voor het voor- loopig diploma van het machinisten-examen te 's-Gravenhage de heer W. F. J. Kraaijo, alhier, leerling van den heer C. F. D. Kohnert. JOHANNES PIETER WANSCHERS f Hedenmorgen omstreeks 5 uur, werd van uit het St. Elssabetbagasthuis alhier, bet stof felijk overschot van Johannes Pieter Wan- schers, in leven machinist, b. d. H.IJ.S.M. door een 10-tal collega's naar 't station ge dragen, om vandaar met den eersten trein naar Hengelo vervoerd te worden, en aldaar door deze collega's grafwaarts te worden ge bracht. Ruim een 30-tal collega's en vrien den volgden deze droevige lijkstatie. De baar was bedekt met twee kransen, één aangebo den namens collega's en één door den heer Vos, namens de Ned. Vereeniging van Spoor- en Trampersoneel afd. Alkmaar, en een bloemstuk van zijn nog zoo jeugdige kinde ren. BURGERWACHT. De H. B. S.-vereeniging „Vokzos" hield Zaterdagavond in ,,'t Gulden Vlies", een pro- paganda-avond, die zeker wel aan 't ge- wenschte doel beantwiord zal hebben. De zaal zag er aardig uit in 't bijzonder door de eenig-leuke teekeningen van den heer H. Wijn, die zicji wederom zeer verdienstelijk had gemaakt. De onderwerpen hadden alle betrekking op „Vokzos" b.v. op 't orkestje 't Maandblad, de Redactie, enz. Na de openingsmarsch werd een kort woord van welkom gesproken door den voor zitter, speciaal tot den heer Jonk. Men had zich voor dezen avond veel moeite gegevdn, omdat er ook nog een andere H. B. S. ver eeniging is. Onder de H. B. S. scholieren heerscht *dus ook al verdeeldheid, wat wij voor ons zeer betreuren. Waarom niet één flinke krachtige vereeniging van alle H. B. S. ers? waarin desnoods ook plaats is voor eeni ge niet H. B. S.'ers? Laat er toch een gez Ui- ge geest van eendracht heerschen. Enfin ter zake! De avond werd verder gevuld met mu ziek, zang, tooneel en voordracht. Het jonge dameskoortje zong eenige aardige nummers onder leiding van Cor Jonker, met in 't twee de lied een goed gezongen alt-solo. Bijzonder goed klonken de beide duetten van de dames Visser en Huizinga. Daar hebber, wij met genoegen naar geluisterd. 't Orkestje weerde zich kranig al leek ons de Faust-fantasie nog wel wat moeilijk voor de leden van dit ensemble. Een jeugdige H. B. S.'er deed in dialect een "leuke voordracht. Een tooneelstukje outbrax natuurlijk niet „De wetenschappelijke bijeenkomst" duurde tamelijk lang. Een enkele der spelers pro beerde wel iets van zijn rolletje te maken Muziek en zang sloten den avond. NED. BOND VAN GEPENSIGNNEER- DEN AFD. ALKMAAR EN OMSi REKEH Vergadering op Zaterdagavond 20 Sep tember des avonds 7 uur in het „Wapen van Munster". Tegenwoordig 35 leden waaronder 3 da mes. De fung. voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Na voorlezing der no tulen, leest de secretaris een circulaire van het Hoofdbestuur waarin de wei kzaamheden van dit lichaam naar voren worden gebracht. De hem- A. Jansen bepleit, nadien aen toe stand van hen die op wachtgeld gestild ziju, hoopt dat het H. B. bok voor hun stappe zal doen ter verbetering van hun lot, en zegt dat wij als gepensioi ueerden ons niet al te veel moeten voorspiegelen van wat door den Mi nister gezegd is", hij spoorde ieder van ons zelf meer actie te voeren, het volk, de groote menigte moet weten wie en wat wij zijn en hoe wij behandeld worden, tevens zijn hulde uitsprekende voor de werkzaamheden van 't H. B. en 't afd.-begtuur van Alkmaar en Om streken. Aan de orde was daarna uitbreiding van 't bestuur met 2 leden terwijl uit het bestuur Jen voorzitter zou gfixozen moeten worden, wegens bedanken van den heer J. de Jongh, om reden de leden elkander persoonlijk onbe kend zijn werd op voorstel van den heer Mor- ra 3 leden aangezocht welke zich daarvoor beschikbaar zouden stellen. Mej. de wed. C. W. Goos en de H.H. J. Broek en A. Jansen stelden zich beschikbaar en werden bij ac clamatie gekozen. De heer J. Reinhart zal als bode werk zaam zijn en dus de contributie' innen welke nog te betalen is. De secretaris leest daarna het verslag voor uit de Alkmaarsche Cou rant der A. A. V. V. en de voorzitter Toept daartoe de aanwezigen op zich daarbij aan te sluiten als zijnde dit ons aller voordeel. De voorzitter der A. A. V. V. gaf daarna een kort resumé van de werkzaamheden der nog pas ontloken vereeniging. Ieder gepensionneerde wordt daarom aan geraden in 't belang van zijn huisgezin en portemonnaie lid te worden. Na rondvraag besprak de heer Delvaux de positie van ons na 65-jarigen ouderdom. Z.Ex. de Minister heeft verklaard dat allen die 65 jaar zijn van de ouderdomsrente zul len genieten, doch of wij hierop ook aan spraak zouden hebben, kon men ons op die plaatsen, waar men het weten moest niet in lichten. Wii gepensionneerden ontvangen pensi oen, van'ons weinig tractement hebben moe ten storten, of beter gezegd van 't tractement ingehouden werd, terwijl nu de 65-jarigen en daarboven dit niet behoefden te doen, en deze dan 3 of 5 per week zullen ontvan gen, t welk een grove onbillijkheid is tegen over ons gepensionneerden indien wij er van zouden buitengesloten worden. Door den secretaris zal bij het H. B. en zoo noodig aan alle Kamerleden een schrij ven worden gericht ok deze grieven weg te nemen. Daarna sloot de voorzitter de vergadering den dank uitsprekende aan hen die tegen woordig waren en den voorzitter van A.A. V.V. voor zijn duidelijke uiteenzetting der werkzaamheden. EEN ONGELUKKIGE LANDING. De Italiaansche vlieger Ferrari, met zijn mecanicien, gisterachtend ongeveer 10 uur te Amsterdam opgestegen om in Bergen op Zoom aan een vliegdemonstratie deel te ne- men, is na een vlucht over Soesterberg te Bergen op Zoom geland op het terrein „Kijk in de Pot." Het toestel is helaas door een de- J fect aan den motor op den neus neergekomen, waardoor de schroef en een der vleugels de fect geraakten. Vlieger en mecanicien bekwa men gelukkig geen letsel. EEN GROOT LUCHTSCHIP. In de Zeppelinfabrieken wordt een groot luchtschip met de afmetingen van een kruiser gebouwd. Het luchtschip zal dienst doen voor overzee-vaarten. De passagiers van deze Zeppelin zullen kunnen gebruik maken van slaapcabines. EEN REIS OM DE WERELD PER VLIEGTUIG. Uit Johannisthal wordt gemeld, dat dc be kende Duitsche vlieger Reinh. Boehm per vliegtuig een reis om de wereld maken wil. AMSTERDAM, 22 Sept. De aardappel prijzen waren heden: Andijker blauwen 5.60, Andijker bonten 5.60, Friesche blauwen 5.75, Friesche bonten 5.25 tot 6.Friesche eigenh. 4.50 tot 5.25, Zeeuwsche blauw eigenh. 4.25 tot 4.75, Anna Paulowna zandaard. 4.50 tot 6, aanvoer 10 ladingen. van 20 September 1919. Opgave van 4y, HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. No. 10638 5000. Nb. 729 1500. No. 83031 6129, 11294, 14825, 15769, 19389,. 21282 1000. No. 1844, 4374 400. No. 16278, 10796, 21857 200. No. 1187,1288, 1353, 1325, 4730, 5005, 8426, 9584, 14255,14370,14604, 17937» 20293, 21054, 21713 100. (Buiten vrantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) Geachte Redactie Voor de plaatsing van het onderstaande zeg ik u bij voorbaat mijn dank. Gisteravond kwart voor acht kocht ik twee logeplaatsen voor Alkmaarsch Bioscoopthe ater. Medegedeeld werd, en ook een opge hangen kaart gaf dit aan. dat men voor half negen geen toegang kan krijgen» de plaatsen werden door mij evengoed gekocht om lang wachten te voorkomen. Toen wij om half ne gen terug 1 uren, was de bioscoop geheel bezet (zelfs de paden stonden ondanks de politieverordening, vol bezoekers) en ook wij moesten staan en deden bovendien de erva ring op, dat reeds een paar nummers wa- ren afgedraaid en dat met het vertoonen van de tweede acte van het hoofdnummer reeds was aangevangen. Dat men meer kaarten verkoopt dan men plaats heeft komt m.i. al niet te pas, maar dat men bij het koopen der kaarten het pu bliek nog bovendien om de tuin leidt (al de anderen moeten voor half negen zijn toege laten) is een behandeling van het publiek, die sterke afkeuring verdient. A. HOLLENBERG—KROP. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 22 September. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 23 Sept. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 754.7 te Frankfort. De laagste stand van den barometer 744.8 te Thorshaven. VERWACHTING. Matige tijdelijk wellicht krachtige zuide lijke tot westelijke wind, zwaarbewolkt of betrokken met tijdelijke opklaring, regenbui en, aanvankelijk iets zachter. 5 5 4X 2K pCt. vorige Mededeelingen van Maandag 22 Sept. Oliewaarden onveranderd met veel handel. Culturen willig. Scheepvaarten onveran derd. Tabakken vast- voor Senembah-tabak. Amerika kalm. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. GEBOREN: 21 Sept Cornelis Joannes, z v Johannes Comclis Berger en Agatha Rood. Cornelia, d. v. Pieter Pater en Maartje Korver. OVERLEDEN. 21 Sept. Johannes den Nijs, 4 maanden. 22 Sept. Henrieta Clasina van Middendorp, 55 jaar. AMiSTEKDAHSOHE VEEMAHKT. AMSTERDAM], 22 Sept, 1919- 420 vette 'koeien, le kw. 2.05 tot 2.20; 2e ikw. 1.60 tot 1.80; 3e 'kw. 0.90 tot 1.40; handel stuig1, 62 melk- en 'kalflkoeien 450'. tot 800 105 gr-as'kalveren, 80 tot 160, 67 nuchtere kalveren, 80 tot 45,165 schapen» 60 tot 11 Va In plaats van kaarten. Verloofd: JAGOBA SCHEPPER en GERARD VAN NIEL. Alkmaar, Haarlem, y 1V' G e b o r e n JAN CORNELIS, zoon van C. DE REUS en G. DE REUS- Hoooland. Bergen, 19 September 1919. PRIJSVERLAGING. De Nederlandsche gezant te Home, mr. W. B. van.' Welderen hairon Rengers, ver toeft tot het einde der volgende maand! in Oenkeask (Friesland1)» batohandel" van -den heer N. Schermerhorn te Alkmaar, ten overstaan van notaris J. van der Veen. UITSLAG voor noipige toewijziging van een huis met ge bouw waarin stalling voor 16 koeien aan den Huigendijik in de Schermeer, gemeente Ursem, groot 2.17 Aren 2985. De afslag bl'ijft bepaald op Zaterdag 27 September 1919 ts 12 u-r in 'het «rfü .,de Ta- NOYON, 22 Sept. De Zwitsereche bonds president heeft medegedeeld, dat hij zich bij de .dit jaar te houden verkiezing niet meer candidaat zal stellen. PERTINENTE' TEGENSPRAAK. NOYON, 22 Sept» Het Japansche ge zantschap te Rome kenmerkt d'e ddoar der Tag 'gepubliceerde overeenkomst tusschen Japan en Duitschland, die in, den herfst '18 gesloten zou zijn, al® een onbeschaamde vervalsching. Japan heeft gedurende den oorlog zijn plicht vervult en loyaal gehandeld tegen over zijn bondlgenooten. We vestigen nog even de aandacht op de advertentie in ODI blad' van Zaterdag w. i. het bestuur van de Vereenilging voor Kinder voe ding het dringend verzoek doet aan allen, die een of meer gebruikte berden, lepels of vor ken aan de Vereeniiginig wensehen af te staan, hiervan bericht te zenden aan den penning meester, de heer v. Andxiesma, Steijnsfcr. No. 71. Het zal niet noodig zijn het nuttige van le vereeniging in herinnering te t en gun. Met S'ti. Gt. 202 zijn verzonden gewijzigde de statuten van die Burgerwacht 'hier ter ste de en van d'e Alkunaarsche Roei- en Zeil- vereeniging. PROPAGANDA-AVOND „V.O.K.Z.O.S." VGORLO'OPIG GEEN HERVATTING VAN HET DUITSCHE LUCHTPOST- VERKEER. Naar veriuüdtt, bestaat voorloopig nog geen 'kans d'at het luchitipoistvexlkeer in' Duitschland' 1 binnen afzienbaren tijn hervat wordt. Het 'rijkapoBt-ministerie had' aan het departement voor de economische aangelegenheden! ver zocht bij wijze van. voorkeur aan de luchtver- keermaatsichapipij 'benzine toe te wijzen, welk verzoek echter is afgewezen. 70, 386 vette varlkenk» le kw. 2.30; 2e en 3e ibw. 2.10 tot 2.15 per K.G. schoon ge wicht. 4K 4 3 H 3 2% 5 4 5 4 4 4 4 4 Vorge koert 936/8 85s it 81 Vis 7016/)6 621/j 52 i/j 95i/s 941 12»/it 281/j 201/8 28 19 201/, 20 17S/, 445/, 82 931/* 95 192 2005/, 147V, 96Vi8 951/s 871/g E931B/i« 856/8 81 711/, 63Vie 52!/ia 94 12% 29 Vs 191/8 19 i's 181/8 831/, 191 2021/, 961/, 951/* 866/s STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt. Oblie. N.W.S. v. 1000 1918 5 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dito van f 1000 Oblig. dito dito dito eert. dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 f 1000 BUITENLAND OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.«Juli RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 Geconsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889«90 GR 625 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw. le serie 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank» en Crediet'Instelllngen. Amsterdamsche Bank i Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. Ijzer. Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. V. Staatssp. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Premieleenlngen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 f 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie koers Atchis. Top. S. Fé C. v. g. A 96 V, Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. /I South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pao. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. A Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. DelbMaatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak«Mij. Aand Insulinde Oliefabrieken 106 Ö8i6/la 4V» 116/s 203/i8 2916/l6 545/, 13 105/8 1081/5 2615/m 1376/s 1571/» 1431/» 1391/8 1101/4 621/ie 173»/m 3408/, 779 88 168 3111/» 2801/» 272V» 570 22 U/s 274 2528/i 120 458 440 222 334 205 2651/» 252V» 2501/2 3001/, 3121/» 3511/» 330 50 U/, 279 342 644 2521/, 20 201/» 54 HU/4 26V» 137'/» 155 Va 141 1098/» 61% 173 Va 130 778 Va 88 168 315 285 582 220 V» 270 254 121 458 440 334 207 265 252 250 302 3101/4 354 Vs 332 500 652 252

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3