flinke Loopjangen, RFJZTftER DIVERSE het HUIS, „Nieuw Leien mei Orpheus". WIJ f If f l- tialta. Nog slechts eenige Dames- en Eeereniilwielen. ïtllBta, VLECJiTEK til UIESUUB B. De Meesten Kracht en Vlugheid. Biedt zich aan KAMERMEISJE ol 2de MEISJE Net dienstmeisje ouderw. mali. Schrijlbuieau. ouderw. ronde mali. Tafel. W. J. B. M. WITTE, Hengelaarsbond pat gewoon door, Doopsgezinds Gemeente. Liefdadigheid naar Vermogen. 3BE.A.:iEVI?0<3r «F. A. Hlliteing, Alkmaar. RIJWIELENVERKOOP. Molenzeilen, - Scheepszeilen, Dekkleedon, Dorschkleoden en allo Sckeepsbonoodigdlieden DOOR I I GR00TEN OMZET „DE FRIESCUE WINKEL", C. D. HUIBERTS, Kapper, Laat 139, Alkmaar, Kapitaal en Reserven f 7,500,000 Leerlingen Gevraagd KOORKLASSE MARIE VERBEEK. LEERAARJIN HET|DANSEN a.d. Cadettenschool Alkmaar zal ter inschrijving en regeling der lessen, zitting houden in een der zalen] van de Harmonie, op Woensdag a.s. en 1 Oct. J. B. v. d. GULIK Luttikoudorp 66 en 68. Tel. 236. door Willi Kohier, Laat 223, Alkmaar. J. M. WILLERS, NO VU JVE. Rigoletto Lago prijzen. Klokslotfvoor f5.0Ö. Herstelpkaaisen. J. KOEMAN. t9i. 243, FRÏESCHE R00MB0TERMELANGE no. 1 MET 10 cent p. pond VERLAGEN en den prijs der MELANGE uo. 2 MET 5 cent per pond VERLAGEN.' FRIESCUE MELANGE no. 1 f 1.00. FRÏESCHE MELANGE no. 2 f0.85. FRIESCIIE MELANGE no. 3 f0.70. P.S. Zio onze prachts t l RETS, SIERSPELDEN en KAMMEN. IJzersterke BADMOTSNETTEN, echt haar 18 cents. At.: H.V. I1ERMS. COSTER &gZ00N; KANTOOR ALKMAAR, voorheen J. DE LANGE G.Jzn. CREDIETEN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de volle verze kerdheid des geloofs, onze ge liefde Eclitgenoote, Moeder, Behuwd- en Qrootmoeder tl II HIJ 10 MOLENAAR, in den ouderdom van bijna 64 jaar. Uit aller naam i K. BLANKMAN. Krabbendam, 20 Sept. 1919. Inpldats van kaarten. Heden overleed na een lang durlg en smartelijk lijden onze geliefde moeder, Mej. Trijntje Nieuwen burg wed. van den Heer P. Blaauw. Uit aller naam, Tr. BLAAUW. Koedijk, 20 September 1919. Flink dagmeisje gevraagd. C. WIJN, Zeglls 7. v.g.g.v. Adres PL M. portier Parkhotel, Haag. gevraag: tl. KENNEMERPARK 5. October kunnen weer eenige geplaatst worden voor naai-, knip- en teekenles, Mej. TON, Coupeuse, Limmerhoek 34. Adres Mevrouw BA1NTS, 4d Prins Hendrikstraat. LOOPJONGEN^ Er Is voor direct plaats voor een In de Orosslerderlj van de N V. v/h W. RUITER Sz Hekelstraat 23-25 In de ERIESCHE WINKEL kan nog geplaatst worden een flinke nette liefst niet beneden 16 jaar. gemenb.jof ougtm. ZIT-SLAAP KAMER zonder penttiwn te ALK MAAR of BERGEN door eenv. DAME. Br. fr. bur. v. d. blad lett. V 883. gevraagd voor Noord-Holland met standplaats Alkmaar. Bekend en ingevoerd bij Mine raalfabrikanten, Gedistilleerd- en Bierhandelaren en Hotel en Café bedrijf. Salaris en vergoeding voor reis kosten, geheimhouding verzekerd. Brieven met opgaaf van referen tiën en leettijd onder letter H 60 Alg. Adv. Bur. ROUMA 8t Co., Amsterdam. perceelen en zaken TE KOOP. Gelden beschikbaar op huizen en landerijen bij APPEL en MAT- TH1JSEN, beëedigde Makelaars, Taxateurs en Ondernemers van pu blieke verkoopingen, Langestraat 5, Alkmaar. Beschaafde JONGE DAME met dipl. 5-jarige H. B. S., zoekt een haar passende betrekking op een KANTOOR, enz. Brieven onder Ietter W 884, bur. v. d. bi, Heer vraagt gemeub. zit-slaapkamer met pension Br. met prijsopg onder no. 1673 Boekh. K. TER BURG, Koorstraat 1 TE KOOP van de klei, tegen concurreerende prijzen. Desvèrkiezend ook te huis te bezorgen. W. O. J. KNIBBE, landbouwer, Grootschermer. Te koop: WEGENS PLAATSGEBREK EEN met veel bergruimte, en een Adres te bevragen aan het bureau van dit blad. W. NEDERKOORN Systeem CAW. SCHOUTENSTRAAT Met Ingang van 1 October a s. zullen worden gesloten de con tracten der levering gedurende één maand van al het benoodigde voor de menages der cadetten en verder personeel. Tevens bestaat gelegenheid in te schrijven voor het weghalen van soepbeenderen en aardappelschillen gedurende een tijdvak van 3 maan den. Gegadigden worden verzocht hunne inschrijvingsbiljetten vóór den 26 September 1919, des mld- s ten 12 uur in te leveren. Inlichtingen zijn op lederen werkdag van 910 en van 45 uur te bekomen op het bureau van den Luitenant, belast met het be heer der menages aan gemelde school Alkmaar, 20 September 1919. De Majoor, Directeur van genoemde School, T. BOEKHOLT. te ALKMAAR,- zal op Woensdag den 84 Sep tember 1919, des voormiddags ten 11 ure, in het koffiehuis van den heer A. L. BURGERING, ge naamd café „Duin en Bosch" t© Castricum, veilen en verkoopen waarin café, genaamd „Duin en Bosch", met woonhuis, doorry- stal, boet, kippenhok en bouw terrein, aan den straatweg te Zuid- Bakkum, gemeente Casti icum, ka- kaster sectie B nummer. 1981, groot 8 aren 50 centiaren. Aangeslagen in de grondbelasting over het jaar 1919 me f 15.87. Het perceel is te aanvaarden biy de betaling der koopsom op 2 No vember 1919. Inlichtingen te bekomen bij ge noemden notaris WITTE, Wilhel- mlnalaan 9 te Alkmaar en bij den heer A. L. BURGERINO, café Duin en Bosch" te Castricum. ■lijnde inmiddels uit <te hand te k$op Alkmaar en Omstreken. De leden worden er op atttnt gemaakt, dat de iyst ter lntee- kenlng voor de| a.s. ZONDAG- WEDSTRIJD tot WOENSDAG 7 UUR ter teekening ligt. De COMMISSIE. De repetitie van DINS DAGAVOND om 8 uur bij den^Heer SCHUIJT. W."H. SLINGER. Dinsdagavond Mannenkoor) lokaal Vrijdagavond Dameskoor (VanGijzen IPF* Opkomst noodzakelijk Gebonw „de Unie". Aanvang der Lessen WOENSDAG 1 OCTOBER, 1ste klasse half twee, 2de klasse 2i/4 uur, Meisjesklasse 31/4 uur. Gelegenheid tot schriftelijke aan gifte van nieuwe leerlingen tot 29 Sept. Adres Palestrinastraat 29, Amsterdam. Prospectus op aanvrage. Bespreking van uren voor de catechisatie op Woensdag 24 Sept. a.s., 's nam. 23 uur in de Cate chisatiekamer. Gelegenheid voor da leden der Gemeente zich op te geven voor den Gemtentedag. Noordtiollandsche Vereoniging Het Witte Kruis Afdeellng ALKMAAR. YERGADKR1NU op VRIJDAO 26 SEPTEMBER a.s., des avonds 81/, uur in de UNIE. AGENDA Benoeming v. 2 bestuursleden. Begrootingen. Beschrijvingsbrief Algemeene Verg. Benoeming Afgevaardigden. De Secretaris, H. W. FRESE. Wordt lid van onze afdeellng. op Woensdag 84 8opieuiber 1919, te 8 uur namiddag, in Hotel PROOT. Punt van behandeling: Voorstel van het Bestuur tot VOORTZETTING VAN DL VER- EENIG1NG (met ingang van 1 Januari 1891 opgericht voor 29 jaar). D« Secretaris, O. SNELLEN. Alkmaar, 22 September 1919. a.h. Kon. Inst. v.d. Marina Willemsoord jflDen Helder a.d. Kon. Mil. Academie Breda a.d. Marine Adsplrantenschool Dordrecht Leeraar v.d. Malntlenklasse v.h. Conservatorium der Mij. tot Bev. der Toonkunst Amsterdam van MP— 7"uur. TE KO O I's. Bij Alkmaar een^ leegstaand BUR- GERWOONHUfS met groote SCHUUR en een leegstaande BOE RENWONING met 5 H.A. Land. Te bevragen bij J. O P D A M, Vier Staten, Alkmaar. Interc. Telef. 604, Alkmaar. AFSLAG prima per pond f 1 50. IGesneden'per ons ,30 cent. BIEFSTUK f 1.20 per pond HAASBIEFSTUK f 1.30 p pd. KI. Besse, ISpoorstr. 64, Alkmaar, Tel. 571 Soepkippen Piephaantjés Hoenderp. Metiii6straat 3. houden steeds een uitgebreide keuze Hand-en Trapnaaimachines in voorraad en repareeren alle soorten Naaimachines, zoowel voor Industrieele als huishoudelijke doeleinden. Eerste Alkmttarsche N AA I MACH IN Ell A NI) EE Tricot-, Geconfectioneerde, Witte en Tafelgoederen. Lakens en Sloopen. Verdronkenoord 117. Ontvangen Halflinnen en Linnen Tafellakens, Ontbijtlakens, Servetten, Vingerdoekjes, Handdoeken. On 'ergeteekenden leveren PRIMA kwaliteit znivere NATUUKKOTER (met en zonder Rijkscontrole) tegen scherp concurreerde J« prijzen. Franco door geheel Nederland. Betaling DRIE MA iDFN NA AFZENDING. Vraagt prijsopgave aan LEK*AN ZONBN, Leiden. (Tel. 602) Hedenavond laatste optreden van de beroemde danseres Mile"LA PaQUERETTt. Aanvang van de groote Opera-film 8 uur. iW EnoruTsncces. "MM8 Het)oudste en beste adres voor: is en blijft steeds: ZAADMARKT 76. Opgericht 1848. KUNNEN WIJ DEN PRIJS VAN ONZE DE PRIJZEN ONZER MELANGES ZIJN THANS: (ZEI.FS ONZE MELANGE No. 8 MUNT UIT HOOR FIJNE ZUIVERE SMAAK.) LET STEEDS op ons adrcaln ROODEN DRUK OP IEDER PAKJE I H. HAIJTEMA Pz. HOOGSTR 16. TEL. 634. Alvorens U HA AR WERK laat. maken, Dames, vraagt dan toch vooral eerst prijs aan bij ons, daar wij prachtig en soiled werk maken tegen ongekend lagen prijs. tegenover Ftmiit Gehr. Itervoeiu. DE SENSATIEFILM In KIM—KIP KOP (DE OVERWINNAARS VAN DEN DOOD) TREKT OOK HIER VOLLE ZALEN. Vroegtijdig komen of plaatsbespreken verdient aanbeveling. Als extra nummer op veler verzoek tot en met Donderdagavond Zaalopening 's avonds 7 uur. volledige voeding voor lijders aan suikerziekte. Vraagt inlichtingen bij onze Vertegenwoordigster Firma H. HAIJTEMA Pz., HOOGSTRAAT B16. ALKMAAR TE KOOP GEVRAAGD BOERDERIJEN of goed BOUW- EN WEILAND, liefst groote aaneengesloten complexen. Aanbiedingen met opgave van grootte en' prijs aan H. VAN DAM Azn. 81 ZONEN, Kloveniersburgwal 70, Amsterdam. VOORDAM C 9 - ALKMAAR. De aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Blnnenlandtohe Credletbrleven, waardoor In ruim 80 plaatsen In Nederland gelden franco kunnen worden opgenomen. Uitsta 8 October. Ds. H. WESTRA. f Vioolles Bislita

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4