Provinciaal Nieuws Sport. Marktberichten. Rechtszaken. gele! op het nante'1 is d? expediteur aan sprakelijk voor het uitleveren van het aantal ter verzending aangenomen dieren. In het algemeen dient de verlading zoo oordeelkundig mogelijk te geschieden. Zoo zal over lange afstanden minder geladen die nen te worden dan hierboven is aangegeven. Mede verdient het aanbeveling om van rijkswege inspecteurs er controleurs aante stellen speciaal belast met „vervoeraangele- genhedeu." Mannen die geregeld èn op de veemarkten èn aan de ladingsplaatsen toe zicht houden op alle vervoer en optreden waar verbetering noodig geacht wordt. Minst ge nomen mogen er mijns inziens wel 4 k 5 in specteurs over het gdieele land worden aan gesteld, terwijl op elke veemarkt, naar ge lang der grootte 2, 3 en 4 controleurs wor den aangesteld. De kosten hiervan zouden wellicht op het vervoer gedekt kunnen wor den. Eventueel .ouden rijk cn gemeenten hiervoor subsidiën kannen verstrekken. Mijns inziens zou dit het veevervoer zeer ten goede komen. Dat er z.g. begeleiding plaats vindt, zoo als deze tot dusver is toegepast, noem ik een „paskwil." Dat het veevervoer overal veel te wenschen overlaat is algemeen hekend. Waarom dan geen verbetering hierin gebracht? Moge mijn schrijven aanleiding geven dat er bij de verschillende corporatiën, de „Stu diecommissie voor Veevervoer", bonden van vee-exporteurs, slagers en veehandelaren, spoorwegmaatschappijen, boot- en tramdi recties en alles wat hiermede verband houdt, deze aangelegen! id worden overwogen, op dat met medewerking van de bij het veever voer betrokken autoriteiten hierin een spoedi ge verbetering komt in het belang van het al gemeen en van dat van het te vervoeren vee ui het bijzonder. HET BI NNE NSCH E EPV A ART- CONFLICT. Zaterdagmorgen heeft de afdeeling Rotter dam van den Centralen' Bond. van Transport arbeiders, vakgroep Binnenbeurtvaart, in het algemeen verkooplokaal een zeer drukbezoch te vergadering gehouden. Na uitvoerige besprekingen werd besloten Maandagochtend a.s een staking te procla- weeren bij die firma's en reederijen in de binnenbeurtvaart te Rotterdam, die niet de ar beidsvoorwaarden hebben aanvaard, welke zijn aangenomen door de firma's Verscheure <m Van der Schuyt en tien andere. De sta king zal twintig firma's en ongeveer duizend man omvatten. „ZAANDAMSÖHE JANBOEL". „liet Weekblad" te Zaandam schrijft: IN DEW PUT. Ontverwaidht kwam het bari'cht van Zaan dame financieel debacle zeker niet, maar we hadiden toch niet gedachtdat onze Gemeen te reeds zóó diep in den put zat» Zóó diep, dat or absoluut geen Jeans meer ia dat zo er uit 'k imt. De imöromstfembeltatinig zal dan 3 >6 ton móór moeten opbrengen. Dat wil duJs zeggen, dat het vermemiigvuldiginsc ijler van 1.91 wel op 8 zal moeten Worden gebracht, en het per centage) der heffing voor die hoogere inikoimems tot 15 pet., zoo niet niog heel wat meer, zal stijgen» Voor jaar en d'ag begon de ellende, die nu alia oen wolkbreuk zich ovor ons uitgiet, zich roods ffliftoteekenem „Het Weekblad'" zag het aankomen, toen het indertijd den tienden pen ning profeteerde. Die voorspelling was trou wens goedkoop genoeg, oimdiait, indien eigens, dan hi'er in Zaandam enkel gevraagd1 mocht bij die uitgaven naar wat noodig, en niet naar wat wenschelijk was. Maar men lachte destijds den zwartkijker uit. Onder de zweep van D'uijs begon reodls de burgerlijke Itaadsmcerderheid op .onverant woordelijke wijze de Gemeentegelden te beste den aan allerlei dingen die alleen een rijkere Gemeente zich toon pormitteeren. De socialis tische Iiaadsmeerderhoid ging straks dioor in. 't verkeerde spote, en'tiil had zo don mee-val- iLor d'at de inkomstenbelasting veel meer op leverde dlan gaps-amd' was, toch liep het wel dra nat. Met kunst- en vliegwerk wist men tijdens don oorlog den boel nog overeind te houden. Maar d'e crisis viel niet meer te keeren. t Was enkel uitstel van executie. En nu, na af loop van den wereldlkrijg, is het oagenblik der filiale afrekening gekomen en kan men ook op 'i Stadhuis zich niet meer ontveinzen, d'at Zaandam's fin' neieele debacle onafwendbaar is. Burgemeester Ter Laan treft in dezen geen schuld. Zijn ord'erwijsliefheblberijen moge 'hij misschien op de spits gedreven hebben, dit' breken ons den kop niet» Hij' heeft genoeg ge waarschuwd' tegen het lichtzinnig voteeren van tienduizenden guldfens voor wat enkel „wenschelijk" was. Gewaarschuwd tegen hét bn'befwoonlbaar maken van Zaandam, ais dfe be lastingdruk verzwaard werdL De volle verant woordelijkheid voor de ellende treft dan ook alleen den Raad', die geen zorg voor de toe komst kende en met het belang der belasting betalende burgerij weigerde te rekenen. En nu is 'het zoover gekomen dat ook veel van wat noodig is, ongedaan zal moeten blij ven. Had men zijn fout maar vroeger inge zien! Of we nog 'hopen durven dat van het Dagelijksch Bestuur in zijn nieuwe samenstel ling een sterke prikkel zal' uitgaan «m voot- taan op *t allerauinigst huis te houden? Och, al zou men, eindelijk ontnuchterd!, nu het roer willen omgooien, dan is het, naar we vreezen moeten, toch te laat om het schip voor stran den te behoeden. Een schrale troost is 't, dat Zaandalm niet meer de oenige plaats is die onbewoonbaar wordt. Er zijn er nu meer; all® gevolg van den oorlog. De tiende penning enkel voor dan Ge meentelijken fiscus wordt hoe langer hoe meer een igewone zaak. Amsterdam gaat er ook al boven uit. Maar jammer is, dat men in andere steden nog vertrouwen durft op een betere toekomst, dfoor s'tortoe opleving van handel, bedrijf en industrie, en in Zaa.nJdnm zilch niemand meer eenige illusies maakt. We zitten in den put en komen er niet meer uit. En a'ls Bood straks smadelijk van het too- neel verdwijnt, zullen de burgerlijke partijen tot in lengte van1 jaren met den faillieten! eo- cialistischen boedel blijvon „opgescheept". DE AARDAPPELOOGST IN LIMBURG. Dank zij het mooie, vruchtbaar weer van Augustus en van begin September, waardoor het- rijp worden werd bespoedigd, is thans de aardappeloogst in vollen gang en over tei rm- 'i aigiOTwiv ia zaen over de dea De Industrie, dè soort die tegv* in Limburg wel t meest verbouwd word feeft gemiddeld een opbrengst van 20.000 25.000 K G. per H.A. op de goed bemeste gronden, terwijl, dank zij net feit dat er na einde Juli betrekkelijk weinig regen meer viel, de kwaliteit door de meeste verbouwers ge roemd wordt. Ook de Rode Star, een uitste kende consumptie-aardappel, die tot diep in 't voorjaar zijn goede eigenschappen be houdt, wordt, naast de Industrie nog vrij veel geteeld en ook over de opbrengst daar van is men tevreden, al zal gemiddeld per H.A. niet meer dan 15.000 K.G. worden ge wonnen De boeren kunnen dus, al hebben ze voor hun aardappelakkers hooge bedra gen aan kunstmest moeten uitgeven, voor dit jaar over de uitkomsten van dat gedeelte van min bedrijf nog tevreden zijn, mits de re geering maar haaf belofte gestand doet, om 7.50 voor de 100 K. G. te betalen. Na de praktijken van een tweederangs koopman, die de boeren echter ten opzichte van hun koren door de regeering hebben zien toepas sen, vreezen velen dat het ook met de aardap pelen niet zoo vlot zal loopen en dat althans de minder goede kwaliteiten niet tegen den garantieprijs zullen worden overgenomen, ie minder goede soorten kan men tegen woordig dan ook tegen 4 h 5 ct. per K.G. in zulke hoeveelheden koopen ah men zelf ver kiest, doch ten aanzien van dé goede con sumptie-aardappelen hebben de boerenorga- msaties besloten om van dc regeering te vor deren zich aan hare verplichtingen te hou den. Wel erkent men, dat er vorige jaren on der den naam consumptie-aardappelen vele ïoorten voor menschelijk gebruut bestemd werden, die eigenlijk voor veevoeder nog te slecht waren en de boeren, die thans zulke voorraden oogsten, doen 't verstandigste om ze maar tegen matigen prijs op te ruimen of voor hun eigen vee te bestemmen, doch ten aanzien van de Industrie en de Roode Star en misschien nog enkele andere variëteiten zullen de verbouwers van dé regeering eischen om zich naar haar beloften te gedra- fen en men twijfelt er niet aan of althans aérvoor zal de prijs van 7.50 per 100 K.G. worden betaald. AMBTENAREN POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. Ten einde te vootr1.bomen, dat voortdurend 'dezelfde ambtenaren het ongerief en die na- deel'en ondervinden van het verblijf in afgele gen, oUgewenectote of dure standplaatsen, wordt bepaald dat ambtenaren, die geduren de ten minste 5 jaar in een standplaats heb ben vertoefd, waar zij om de een of andere re den tegien 'hun zin werkzaam zijn, voor ver plaatsing in laan'meiiking 'kunnen komen, on der voorbehoud, dat voor direct vervanging iemand beschikbaar moet zijn» dlaair anders aan vele kantoren gedurende geruimen tijd vacatures opon zouden blijven. Aan do hand van een zevental regelen, die als leiddraad dinnen, zal de administratie trachten aan ern stige bezwaren dier ambtenaren zooveel moge- illijlk te igiemyet te komen'; echter moet zij zich, aooaJLs van zelf spreekt, voorbehouden om; re kenende met dïens'fJbélanigen en andere om standigheden; een anderen wog te volgen. EEN OPLICHTER AANGEHOUDEN. Op verzoek dor politie te Ede, is te Am- stor dam aangehouden zekere D.» die te Ede onder vaüische voorwendsels een tweetal' rij wielen Ikoöhit zonder te betalen. Te Ede kreeg zijn motor een defect, hij leende toen een rij wiel den motor achterlatende. Dit fijlwiel werd voor een lagen prijs in Amsterdam ver kocht, terwijl later bleek, dat de motor te Hooigkappcl, onder Doesburg, gekocht was en ook niet 'betaald. Ook op imeendlare plaatsen wordt D. dtoor de 'politie voor dergelijke zaken gezocht. Hij ia te Ede in! bewaring gesteld. EEN JTTBILÓ IN DEN A. NI W. B. De heer Edo Bergstna vierde gisteren zijn 85-jarig jubilé als voorzitter van dén A. N» W. B-, vroeg ar geh.ee ten „Nedarlandscho Ve- Hpaclisten Bond". Zoo men weet, propageer de de Bond in vroeger Jaren het roisweizen, liet de sport echter in den loop der jaren los en legde zich toe óp het wieier-toerisme en vervolgens op het toerisme in het algemeen, znodato de A. NI W. B. met recht den naam „toeristenbond" draagt. Het ils voor een zeer groot gedeelte door de bemoeiingen van dien heer Bergsma, dat dit lichaam in den loop der jaren in 'bloei is toe genomen en een organisatie is geworden met meer dan 40.000 leden, die bet toerisme in zijn meest uitgebreiden vorm omvat. EEN LEERLINGENRAAD. Op initiatief van den directeur der school, dr. G. H. Fabius, is aan de Gooische H. B. S. te Bussum een leerlingenraad gevormd, vertegenwoordigend alle leerlingen. Het deel is meer contact te brengen tusscfaen leeraren en scholieren. DE DIEFSTAL VAN MEER DAN EEN MILLIOEN MARK. Omtrent de aanhouding te Zandvoort van twee Duitsehers, een Hongaar en een Duitsche vrouw, verdacht van diefstal van één millioen, tweehonderd vijftigduizend mark, verneemt de O. H. Ct. nog: Drie weken geleden hebben de Hongaar E. K. S. en de Duitsche vrouw G. S., beiden 24 jaar oud, zich in Berlijn schuldig gemaakt aan valschheid in geschrifte, oplich» ting en verduistering van 1.250.000 mark. Vervolgens hebben de twee zich onder val» sche voorwendsels passen weten te verschaf' fen, waarmee ze er in slaagden ovef de grens te komen. In Zandvoort vestigde het tweetal zich en dacht hoogstwaarschijnlijk hier rustig te kunnen blijven. De Duitsche regeering zond echter onmid» deliijk een telegram aan de Zandvoortsche po» litic, met verzoek tot aanhouding van de twee voortvluchtigen, die, toen de politie aan hun woning kwam, niet aanwezig waren. Bij infor» matie bleek, dat ze zich te Oldenzaal ophiel» den. De inspecteur van politie te Zandvoort kwam te Amsterdam te weten, dat de beide oplichters Woensdagavond wederom in hun woning zouden arriveeren, alwaar ze om 10 uur 's avonds door de politie werden gear» resteerd. Thans zijn ze overgebracht naar het huis van bewaring te Haarlem, om het uitleverings» verzoek van de Duitsche regeering af te wach» ten. Het grootste gedeelte van het geld werd in beslag genomen. hen memL Ds huizen sflijigen steeds meer in waarde, als gevolg daarvan stijgen ook geleidelijk de ku™ n, wat fllwv medebrengt, dat de voer buTjïaontraicten verschuldigde zegelrechten eveneens grooter worden. Hoewel dus deze stijginig op ziohzlf niet opmerkelijk is, mag een 'regel van 250 wel ieta bijzonders, waar- schijinlïijif wol een unicum genoemd' worden, Het hekend: huis der familie Den Tex, Keizersgracht hoek Molenpad, is eenigen tijd geledlen doior de makelaars Boo'msma en Steenbergen aangekocht do'or „D'e Amster- damsoho Coöperatieve Keuken". Door bemiddeling der makelaars Gebr. Boendertaaiker is het huis dezer dageni van de A. K. gehuurd' voor don tijd van tien jaar, voor de bekende sp'eelgoederenfabrieik Gebr. Binig, te Neurenberg, vertegenwoordiger d'e hoer Hermann Ffigi tip Amsterdam, tegen oen huurbedrag van 25,000 per jaar, dus voor een totale 'huur van een kwart millioen, zoo- dait dus een zegel van 250 op het betreffen de 'huurcontract moest geplakt worden. Ebn exemplaar, dat geld waard zal word'en, wan neer in de toekomst ook van dergelijke zegels verzamelingen móchten worden aangelegd. (Makelaars Whld.) UIT BROEK OP LANGENDIJK. Met St. Ct, No, 202 zijn verzonden de sta tuten van de tuinlboiuwvoreeniiging „De Groentocultuux" alhier. UIT SINT PANCRAS. Alhier is gevormd een comité voor 't hou den van winterlezingen, betsaande uit een zestal leden. 't Plan is in den a.s. winter 2 lezingen te doen houden en wel één in de Ned. Herv. kerk en één in de Geref. kerk. UIT WIERINGERWAARD. Bij de j.l. gehouden godsdienstoefening, waarvoor een predikant onder een stortbui van elders was gekomen, waren, behalve een paar kerkeraadsleden, slechts twee personen aanwezig, zoodat besloten werd den dienst niet te laten doorgaan. Voor den betrokken predikant zeker niet pleizierig. Het wordt dan ook o.i. tijd, dat pogingen gedaan worden om weer een eigen predikant te krijgen, op dat 't kerkelijk leven niet geheel en al verlo ren gaat. Bij de j.l. Zondag gehouden handicap- harddraverij werd door 11 paarden' deelge nomen. De handicap liep van 320 tot 280 De le prijs ad 60.werd gewonnen door Jonge Amiens 305 M.) van C. Glas, Cal- lantsoog, berijder P. de Wit; 2e prijs Age broek, berijder G. Storm; 4e prijs 10, So phia, 300 M-, eigenaar dezelfde. VOETBAL. Alcmaria verloor gisteren met 2—0 in Hoorn. Andere uitslagen. 2e klas B.SchotenZ. V. V. 0—0. R. C. H.0. D. E. 3—0. Z. F. C.—Neerlandia 5-0. E. D. O.Amstel 1—1. 1ste klasse. H. F. C—H. B S. 1—4. Quick—H. V. V. 2—1. SpartaBlauw Wit 0—2. Ajax—A. F. C. 1—1. U. V. V.—V. 0. C. 3—1. D. F. C.Haarlem 1—2. DRAVERIJEN KENNEMER SPORTCLUB. 't Weer was gisteren al bijzonder slecht. Nog nooit heeft de Kennemer Sportclub het met hare draverijen zoo slecht getroffen. Zeer jammer, want de draverijen waren zeer be langrijk en 't aantal opgekomen paarden zeer froót. Het aantal bezoekers had natuurlijk ij mooi weer veel grooter geweest, maar toch kunnen wij niet zeggen, nat het ons nu be paald tegen viel. Of er in October nog een sluitingsdraveriji zal gehouden worden, kun nen wij nog niet met zekerheid zeggen. De Septemberprjj's bracht de overwinning van defavoriet Innocence, die niet teleurstelde. Idylle was een' goede tweede. De heatdraverij was reeds in, twee heats beslist ten voordeele van Frederika B, die haar rentree op de Alkmaarsche baan inwijd de met' een klinkende overwinning. In handen van J. Witteveen ging zij bijzonder snel. De eersteklas-draverij over 3000 M. met als eerste prijs 400 en het kunstvoorwerp der Ned. Harddraverseigenaren (een zilveren theeservies) werd na een zeer mooi gereden course door Dalila gewonnen. De eigenaar van Stal Timbertown werd na deze draverij door den heer Smits gefeliciteerd evenals de rijder C. F. Ockhorst. Spreker hoopte dat aan 't plan stal Timbertown op te heffen geen ge volg zou worden gegeven. Toegezegd werd dat dit in overweging zou worden genomen. De Kortebaanprijs bracht een zeer mooie overwinning voor Athletha, die zeef snel liep en haar tegenstanders geen kans gaf. Fini werd tweede. De beide paarden van den heer Plevier, Euryanthe en Dorathea zijn in eigendom overgegaan aan den heer Schermerhorn. 't Mocht hun gisteren echter niet gelukken voor hum nieuwen eigenaar een prijsje te ver overen. De gedetailleerde uitslag der verschillende draverijen volgt hieronder: I. Septemberprijs. Pr ij zendraverij 4e klas se/1700 M. Ingeschreven tien paarden. Niet opgekomen: Diadeem (1650 M.), Duifje T, J1650 Ml), Erna (1715 M.) en Caar (1715 De favoriet Innocence had slechts een paard voor en drie naast zich, waarvan de nieuweling Halma niets presteerde en reeds spoedig van voorste achterste was geworden. Alleen Idylle was nog heel lastig, maar kon toch Innocence de overwinning niet ontnemen. 1. Innocence (1715 M.) van stal E>olec, rijder A. de Vlieger, tijd 3.03«/s. 2. Idylle (1715 M.) van Mr. J. van Hobohen, Rotter dam. rijder C. F. Ockhorst, tijd 3.04Vs. 3. Paulowna (1730 M.) van N. Stammes. N.- Niedorp, rijder B. ten Hagen, tijd 3 06V«- Niet geplaatst: Halma (1650 M.), Alice Roosevelt (1715 Mi.) en Euryanthe (1715 M.) Euryantlu en Dorothea twee paarden van den heer Plevier te Alkmaar zijn thans eigen dom TOS den beer N II. Schermerprijs. Heatdraverij, handicap le klasse 1800 M. Van de twaalf ingeschreven paarden kwa men slechts drie niet op n.L Bertha Paul H, Ella Ross en Dalila. B. Paul H. en Dalila werden evenals Ban dage gespaard voor den eereprijB. De eerste beat was zeer spannend. Prach tig kwam Frederika B. naar voren. Vlak ach ter haar streden Qampi. Chriemhilde cm Amie gevolgd door Diomedes, de andere kwamen achteraan. Frederika B won, terwijl de volgende drie bijna gelijk volgden. Garde nia, Dorathea, Gekko en Directrice kwamen te laat binnen en werden gedistanceerd. Vijf paarden liepen dus de tweede heat. Nu ging het nog sneller dan de le maal. Maar ook nu wist Frederika paebtig aan den kop te komen en in goeden tijd.ie winnen. Diomedes won de 150. 1. Frederika B (1650 M.) van J. C. Ben- nink; Breukelen, rijder J. Witteveen, tijd 2-413/a, 2. Diomedes (1600 M.) van W. C. Wartma, Garijp, rijder M. Siderius, tijd. 2.431/°. Niet geplaatst: Chriemhilde, Amie en. Ciampi. III. Eerepr'tjs. Handicapdraverij, le klas se. .3000 M. Ingeschreven elf paarden. Niet opgekomen Duifje T (3230 M.) Onmiddellijk na den start was alle aan dacht gevestigd op de favoriete Dalila. die langzaam aan op hare tegenstanders inliep en ze passeerde. Bandage bleek een kwade concurrent en ook Diomedes was er nog. In de vijfde ronde had Dalila nog vier paarden voor zich. Doch bij één der bochten kreeg Ockhorst plotseling door uitwijken van Ban dage een mooie kans en passeerde binnendoor drie tegenstanders. Met de voorste was daar na spoedig afgerekend en toen Dalila een maal aan den kop was, was ook de overwin-' ning zeker. Af en toe dreigde Dalila er even uit te springen, maar direct bracht Ockhorst er haar weer in. 't Was een zeer mooie course. 1. Dalila (3230 M.) van Stal Timbertown, rijder C. F. Ockhorst, tijd 5.16 (1.38 K.M.), 2. Bandage (3180 M.) van J. A Bakker, Wieringerwaard, rijder eigenaar, tijd 5.20%. 3. Diomedes (3220 M.) van W. C. Wartena, Garijp, rijder M. Siderius, tijd 5.211/». Niet geplaatst: Innocence 3000 M., Eury anthe 3000 M., Bertha Paul H 3060 M., Directrice 3090 M., Dorathea 3090 M., Inso lent 3200 M, en Jacquette 3200 M. IV. Kortebaanprijs. Draverij korte baan. Mlax. afstand 800 M. 22Paarden ingeschreven. Niet opgekomen: Bandage, Auto, Bertha Pual H., Catharina L., Derby VII, Etampes, Diadeem, Colorado, Barones, Alice Roosevelt en Vitesse. De eerste maal in dit seizoen dat Vitesse ontbrak. Er werden eerst drie series geloopen 2 van 4 en één van 3 paarden. le serie. Athletha (775 M.), Gardenia 725 M.), Amie (745 M.) en Idylle (705 M.) 'et gemak gewonnen door Athletha gevolgd door Idylle. 1. Athletha; 2. Idylle. 2e serie: Gekko (780 M.), Castro (760 M.) i Long Ago (775 M.) cn Chriemhi!» (715 M.) 1. Chriemhilde; 2. Castro. 3e serie: Jan ter Hal (700 M.), Jacquette (770 M.) en Fini (750 M.) Jan ter Hal presteerde absoluut niet», ter wijl Fini Jacquette voorbleef. 1. Fini; 2. Jacquette. le demi finale. Alhlteha, Idylle en Castro 1. Athletha; 2. Idylle. 2e demi finale. Chriemhilde, Jacquette en Fini. 1. Fini: 2. Chriemhilde. Beslissing. Athetka, Idylle, Fini en Chriem hilde. Prachtig kwam Athletha direct naar voren en hoe Fini zich ook inspande, het paard van Siderius ging met glans als eerste door de finish gevolgd door Fini. Chriemhilde werd gediskwalificeerd, zoodat er maar drie prijzen werden toegekend. 1. Athetha (775 M.) van K. O. v. d. Veen, Hardegarijp, rijder M. Siderius. 2. Fini (750 M.) van Stal Auto, den Haag, rijder J. van Leeuwen. 3. Idylle (705 M.) van Mr. J. van Hoboben, Rotterdam'. Onder een zacht regenbuitje kwam het ein de en spoedde het publiek zich waarts. leute, de 3% 7e^te 9e, 10e, lie, 15e, ié» au 22e ieder 3 boete of 3 dagen hechtenis, de 4e 2 X 6 boete of 2 X 3 dagen hechtenis, de 5e, 12e, 13e, 14e, 19e, 21e, 27e. 28e, 29e, 30e en 33e ieder 2 boete of 2 dagen heelt tenis, de 6e vrijspraak, de 17e en 20e ieder f 6 boete óf 4 dagen hechtenis, de 18e en 25e ieder teruggave aan hun ouders, de 31e 0 50 boète of 1 dag hechtenis de 32e 1 50 boete of 1 dag hechtenis. G. v. B„ N v. B„ P. O. M., P. T., D. A. K., J. B, T. BD. B. O, B., T. K„ C. S. te Ber en, P. W. te Wieringerwaard, J. M M., T. en J. H. te Oterleek G. dë R., K. B. ene C B te Akersloot P. B., en P. J. S. te Koedijk, A. B. en H, B. te Nieuwe Niedorp, C. B. te Zuidschaiwoude, IJ. M., K. M., J. C. V. en C. V. te Uitgeest, D. P., J. A., C. IC, M. B., J, de G„, S. P., L. S., J. R. M., J. C. de J., N. H., J. B.t A M R. L., A J v. S., J. P. V., K. B., K. B„ K. K, W. K A. B., C. NJ. H., J. L., J. R„ J. v. d TE, W. G., W. W., C. v. k, J. S„ J. I., J. M., S. de WÏ, R. G., L. J., J. K. en W. P. te Alkmaar, overtreding Kieswet, de lee, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22ee, 23e, 24e,e 25e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e, 32e, 34e, 35e, 36e, 37e, 38e, 39e, 40e, 41e, 42e, 43e, 44e, 45e, 46e, 47e, 48e, 49ee 50e, 51e, 52e, 53e, 54e, 55e, 56e, 58ee, 59e,60e, 61e, 62e en 63e ieder 0.50 boete of 1 dag hechtenis, de 5e 17e, 33e en 57e ieder vrijspraak. J. B, en J. W.- te Egmondbinnen, J. E. R., G B., KI. de O, J. 3-, C. N. en C. B. te Eg- mond aan Zee, j. S en M. V. te Zuidsehar- woude, J. H. v. S. te Tutjehom, P. T en A. D. te Broek op Langendijik, J. B. te Stompetoren, H. M. te Heiloo, J. B. te Koedijk, A. de V. te Haarlem, J. E. te Beverwijk, W. V. te Wijk a$n Zee en Duin, J. P. te Limmen, J. A., J. B., H. M. P., H. B., P. N. R. en G. S. te Castricum, T. de G. en J. B. te Oudorp, J. B. te Jisp, J. H. te Beemster, A. K. N. te Nieuwe Niedorp, P. G., P. B., C. T., G. M, H. P., A. M. S. en C. P. te Alkmaar, D. N. B. en W. C. M. te Bergen, A. Z. te Graft, J. K. te Groot Schermer, G. A. H. G., J. J. E., W. H., J. B., K. N., J. T. B.. J. M. v. W., C. P., G. B. C. V., J. D. P. v. B., A. v. d. SA. B., J. I. P.,C. R B., N. M, J. F. D., T. W v. S., C. J. C, J B„ P. de G., G. C. V., G. j. S., N. M. K., k. K. en L. H. te Alkmaa?overtreding rijwielreglement, de le, 26e, 63e, 68e en 69e ieder 2 boete of 7 da gen tuchtschool, de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, Se, 13e. 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21, 22e, 23e, 24e, 25e, 28e, 29e, 30e, 31e, 32e, 33e, 34e, 35e, 36e, 37e, 38e, 43e. 44e, 45e, 46ej 47e, 48e, 49e, 50e, 51e, t>2e, o3e, 54e, 55e, 56e, 57e, 58e, 59e, 60e, 62e, 64e, 65e, 66e en 67e ieder 2 boete of 2 dagen hechtenis, de 9e, 11e, 39e en 61 ieder 1 boete of 1 dag hechtenis de 10e 3 boete of 3 dagen hech tenis, de 12e 8 boete of 4 dagen hechtenis, de 27e 1.50 boete of 7 dagen tuchtschool, 40e ontslag van rechtsvervolging, de 4e en 42e ieder vrijspraak. ALKMAAR, 22 September 1919, Op de heden gehouden weekmarkt waren aangevoerd: 14 koeien en ossen 225 h zich haastig huis- KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Uitspraak van 19 September. J. B. te de eRijp, overtreding rvmderwet, 25 boete of 10 dagen ljpchtenis. A. A. te Bergen, P. Z. en T. V. te Egmotfe aan Zee, L. W. L. te Uitgeest, overtreding Leeiplichtwet, de Te 5 boete of 3 dagen hechtenis, de 2e en 3e ontslag van rechtsvere- volging, de 4e niet ontvankelijk verklaring. J. v. W. te Heiloo, P. V. te Oudorp, J. T. te Noordscharwoude, W. B. te Heerhugo- waard, J. S., G. W. H. en P. D. te Alkmaar, dronkenschap, de le, 2e, 3e, 4e en 5e ieder 2 boete of 1 dag hechtenis?, de 6e 15 boe te óf 7 dagen hechtenis, de 7e 12 boete of 6 dagen hechtenis. A. B. te Heerhuigowaard, C. K. te Egmond! aan Zee, C. Z. en F. B. te Castricum, loo pen over verboden grond, d le hervatting 3 October a.s.. de 2e 5 boete of 5 dagen hechtenis, de 3e en 4e ieder 4 boete of 2 dagen hechtenis. K. H., C. B. B., J. L, C. B. en J. M. te Krommenie, W. B. en W. S. te Eginond' aan Zee, R. J. B. en J. R. B te Amsterdam, G. J. S. en S. S. te Rotterdam, J. K. en H. de J. te St. Pancras, overtreding Jacht- en Visch- wetverordening, de le, 2e, 3e, 4e 8e, 9e, 10e en 11e ieder 4 boete of 2 dagen hechtenis, dè 5e teruggave aan. zijn ouderes, de 6e tot voorwaardelijke plaatsing in een tuchtschool voor den tijd van 1 maand met een proef van 1 jaar, de 7e 7 boete of 4 dagen hechte-' nis, de 12e 10 boete of 5 dagen hechtenis,' de 13e 8 boete -f 5 dagen hechtenis. W. J. en J J. te i A. Z., J. y. S., A. K. en J. B. te Heiloo, J. f B., S. B., A. T., J. B. en T. de L te Zuidscharwoude, B. B te St. Pancras, P. B. te Bergen. J, A. B., A. T B., J. Z., N. W B, B J. J., G. J. G., G. G., J. K., C. A v. E., J. R. L., W. de J„ T. P. M., P. A. W„ P. j., M. W.,t W. W., A. N. en J D. te Alkmaar, W. S. te Eg- mand aan Zee, P G. te Heerhugowaard, overtreding Politieverordening, de le, 2e, 23e, 24e en 26e ieder 1 boete of 1 dag hecli- 760, 7 vette kalveren f 100 h 300, per ned. pond 2.40 h 3.00,' 24 nuchtere kalve ren 30 h f 52, 190 vette schapen 50 100, 110 vette varkens per ned. pond 1.60 h 2.10, BROEK OP LANOENDIJK (LangediJ- ker Groenteveiling) 20 Sept. 1919 In de he den gehouden veilingen werd betaald, voor Bloemkool le soort (per 100 st.) 8.20 12.60. 2e soort 3.10- h 3.30, Roode kool 2.20 h f 3.30, 2de soort 0.50 h f 1.20, Gele kool 2.90 h 3.60, Witte kool 1.10 1.20, Wortelen 1.10 h 1.60, Aardap pelen Schoolmeesters 4.70 5.20, Blau we 7.60 h 8.70, Eigenheimers f 6 h f 6.40, Bravo 5.10 h f 6, Red Star 4.60 h 5.90, Bieten f 1 90. Gele Nep f 11.90 h f 14.20, Uien f 6 30 h f 3 30, 2de soort ƒ1.70 h f 2.50, Slaboonea' 6 h 6.40, alles per 100 K.G. Aanvoer 4730 st. bloemkool, 70500 K.O. roode kool, 25200 K.G. witte kool, ,25175 K.G. gele kool, 21500 K.G. wortelen, 14175 K.G. aardappelen, 11750 K.G. uien, 1050 K.G. gele nep. PURMEREND, 19 September 1919. Op de afslagmarkt werd verhandeld: Aardappelen 1.55 a ƒ2.276 p. zak 25 K.G. Slaboonen 1 a 1.10 per zak 15 K.G. Snijboonen 0.35 a 0.95 per zak 15 K.G. Peren .5 a 52 per 100 K.G. Appelen f 5 a f 24 per 100 K.G. riant i iug. PURMIERENÖ, 20 September 1919. Op de Augurkenveiling werd verhandeld: Grof 0.96 a 1.00, basterd ƒ1.60 h 1.65, Stek 0.64 a 0.73, bommen 0.28 0.31, per mand 6 K.G. inhoud. Aange voerd 3119 mand augurken. Handel vlug. WARMENHUIZEN, 20 September 1919. AardappelenBravo's 6 a 6.70, Eigen heimers 6.30 a 6.70, Blauwe aardappelen 8.10 a 8.80, Graafjes 9.20, Uien 6.10 a 6.60, Drl. uien 7 h f 7.50, Gele riep 12.90 k 14.30, Slaboonen 7.70, Roode kool 1.70 a 2.70, Gele kool 2.70 a 3.70, Witte kool 0.80 1, alles per. 100 K.G. BOVENKARSPEL „de Tuinbouw" 20 Sept. Heden besteedde men voor: Bloemkool I 8 a 13.50, II 4 h f 6.50, III 1.50 k f 2.50, Roode kool 1.70 k 2.10, Witte kool 0.50 a 1, Gele kool 3 a 3.80, SlabBonen 1.70 a 2, Bieten 17 k f 20, Blauwe aardapelen 4 k f 4.25 NOORD-SCHARWOUDE, 20 September 1919 Schotsche muizen 5 tot 6.10 per 100 K.G., Schoolmeesters 7.50 tot 8.—, Eigenheimers 5.70 tot 6.40,, Blauwe 7.10 tot 8.20, Graafjes 8 tot 8.10. Drielingen 3.70 tot 3.90, Roode kool 1.90 tot 3.10, Gele kool 2.70 tot 4.20, Witte kool 0.90 tot 1.30, Spercieboonen 12 tot 14, Grove Uien 5.70 tot 7, Drielingen 8 tot 8.60, Nep 13.20 tot 13.90. Peen 150 tot 1.70, Kroten 1.00 tot 2.20. AMSTERDAM, 20 Sept. 1919. De aardappelprijzen waren heden: Friesche borgers 5, Zeeuwscbe blauwen f 6 k f 6.25, Zeeuwsche bonten 5.75 k f 6.25, Zeeuwsche eigenheimers 4.75, Zeeuwsche blauwe eigenheimers 5 5.25, Anna Paujowna zand 5.60 5.80. Aan voer 10 ladingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6