DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Ho. m DINSDAG 23 SEPTEMBER. Buitenlandscli overzicht. mi nummor bekaai uit 2 bieden, Honderd een en fcwintigsto" Jaargang 1919 Deze, Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bfj vooruitbetaling per 8 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele RQk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs der gewone Advertentlén Per regel f 0.15. groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HEBMs. COSTEK ZOON, Voordam G 9. Buit onland. Telefoonnummer 3. Behalve de reeds gemelde bepalingen van het vredesverdrag met Bulgarije zijn thans nog eenige voorwaarden bekend geworden. We stippen er uit aan, dat het leger zal moe ten worden ingekrompen tot een polttie-leger van' 20.000 man, allen vrijwilligers. In geen geval mag Bulgarije over meer dan 30.000 geweren beschikken. Het surplus aan bewape ning en munitie moet binnen drie maanden worden Ingeleverd. Invoer van verschillend oorlogstuig is verboden en slechts één fabriek zal binnen bepaalde grenzen oorlogsmate riaal mogen vervaardigen. Alle oorlogsselie- Een zullen worden uitgeleverd en onttakeld. >e aanbouw van nieuwe schepen Is verboden, terwijl Bulgarije geen militairen Of maritio- tnen vllegdienst zal mogen onderhouden. Evenals in de verdragen Van Versailles en St. Germain komt in het verdrag met Bulga rije een bepaling voor betreffende teruggave van alle stukken uit archieven of musea. Bulgarije verbindt zich aan Roemenië en «au den Servisch- Kroatisch-Sloveenscheu staat gedurende 5 jaar 5000 ton steenkool Eer jaar te leveren. In geval Bulgarije in ge- reke zou blijven aan deze verplichting te voldoen, zal een geallieerde commissie de controle over de belastingen en het innen daarvan ter hand kunnen nemen. De economische 'voorwaarden zijn Identiek aan die van het verdrag van St. Germain, maar Bulgarije zal alle uitzonderingsbepalin gen betreffende het eigendom van geallieerde onderdanen moeien intrekken, terwijl de ge lijksoortige bepalingen, door de geallieerde mogendheden uitgevaardigd, van kracht zul len blijven. De landstreek Thracië ia nog niet definitief aan Griekenland toegewezen, maar blijft voorloopig onder beheer dei' groote mogend heden. Ook over de Dobroedsja ia nog geen be slissing gevallen'. De droom van koning Ferdinand, dat Bul garije de machtigste staat van den Balkan zou worden, een droom, die na den' eersten Balkan-oorlog de verwezenlijking nabij leek, is thans wel geheel in rook vervlogen. De tweede Balkan-oorlog ontnam het land reeds een deel van den buit en thans wordt het zóó gedrukt, dat het in nfzienbaren tijd de zwak' ste, minst invloedrijke staat van het schier eiland zal zlin. Het behoeft dan ook zeker niet te verwon deren, dat Thcodorof, lid van de Bulgaarsdie delegatie te Parijs, voor zijn vertrek j.l. Za terdag, heeft verklaard dat de opgelegde vre desvoorwaarden te hard zijn. Of de Opperste Raad ze in voor Bulgarije gunstlgen zin nog zal wijzigen naar aanleiding van In te dienen opmerkingen, staat nog te bezien. Van strenge maatregelen tegen d'Annua zio den veroveraar van riume is nog niet veel gehoord. Alleen vernemen we, dat de blokka de der stad thans is voltooid. De dichter houdt er al een generalen staf op na en heeft ook reeds oorlogsschepen om de haven té be waken, al zijn deze oorlogsbodems dan nog niet anders dan bewapende sleepbooten. De „Oazetta del Popoio" van Turijn bevat enkele mededeelingen, uit de omgeving van d'Aununzio gekregen, waaruit blijkt, dat de pogingen van de rcgcering om versterking van de troepen van d'Annunzio te beletten en do. manschappen van het geregelde leger naar hun onderdeden te doen terugkeeren, geen succes hebben. Het meest teekenende voörbeeld is dat van vice-admiraal Casanova. Met twee torpedobootjagers heeft deze zich naar Fiume begeven, om de schepen, die de zijde van d'Annunzio hadden gekozen, te sommeeren om te vertrekken. Toen hij aan boord van de „Dante Alighieri" ging, werd d'Annunzio ge waarschuwd, terwijl een groote menigte zich op het havenhoofd verzamelde en stormtroe pen mitrailleurs tegen het schip in stelling brachten. Ook majoor Reina, de chef van den generalen staf van' d'Annunzio, ging aan boord. De admiraal sprak de equipage toe en her innerde aan de discipline; de majoor sprak „uit naam van Italië". De admiraal verklaar de, dat hij gedwongen zou zijn geweld te ge bruiken, maar Reina wees op de bemanning en zeide: „Ziet niemand wil u volgen, behal ve de officieren van uw staf." Inderdaad bewogen de matrozen zich niet. De admiraal begreep, dat hij hier niets meer te doen had. Majoor Reina noodigde daarop den admi raai uit hem te vergezellen naar het regee- ringspaleis, waar hij de gast (gevangene) van d'Annunzio was. Den volgenden dag kon hij vertrekken. Maar de vloot bleef. Volgens de Temps heeft de Italiaansche ko ning den generaal Bodaglio vóór diens ver trek naar Fiume zijn verlangen te kennen ge geven, dat met flinkheid zal worden opgetre den, maar dat geen bloed zal worden vergo ten- 1 Zou het gerucht over het aftreden van den minister-president Nitti in verband staan met het Fiume-incident? Er zou zeker heel wat verwarring kunnen ontstaan in Parijs zoowe ala in Rome, zoo bet gerucht waarheid blijkt De Russische randstaten hebben thans ïunue eischen aan de Sovjet-rrgeering ovcr- ïamllgd. Zij verlangen o. a., dat de politieke grens tusschenRusland eu de OostzceaUT.ru zal worden bepaald volgens het bëglnsel der ethnegraphteclie grenzen en dat aan de an dere zijde der eüiuographiftche grenzen een ireede neutrale zotte wordt geschapen, waar binnen sovjet-Rusland; geen leger mag in stand houoen, dat binnen deze zone de orde door een neutrale mogendheid wordt gehand- ïaafd en dat sovjet-Rusland zijn oorlogsvloot aan een neutrale mogendheid afstaat. Het vertrouwen Lu Eenin c. iHd-wt J.n Finland niet erg groot, althans een bericht uit Helslngfon» zegt, dat de Einsehc regec- ribg zeer sceptisch staat tegenover het denk beeld vart het «luiten van vrede met Sovjet lusiand. De geheele burgerlijke pers zou in iet aanbod der sovjet-regeering slechts een flct'sclirn zei van, d<- bntejowiKl zier-. Er (Omt zelfs reed» een bericht, dat 4e onder handelingen tusschen Rusland en de Bul* gaarsdie landen zijn afgebroken. De onthullingen van di Goors hebben vcr- Bclülleade bladen aanleiding gfigpea hnswe meentug er over te zeggen, fier Berliner Ta- gehlatt schrijft: „Het staat vaat, dat de oude Duit&ihe re geering, den keizer inbegrepen, op onverant woordelijk lichtzinnige wijze Gostenrijk- iongari|e zonder meer haar steun had be loofd, zonder zich zorgen te maken over de groote beteckenis van een dergelijke blanco volmacht." Het blad is van oordeel dat Berchtold niet zoo kras lot den oorlog gedreven zou hebben, indien Jiij' niet zeker waa geweest van DutischlaiMi'i hulp. De „Vonvbrts" fichriift,, dat de socialist Victor Schift, die in Juli 1V14 redacteur aan het Wolff-burcau was, bevestigt, dat de Duit- ache regeering .nog in de late avonduren van 23 Juli 1914 geen kennis droeg van den in houd van hei Oostenrijkache ultimatum aan Servië. Schil! ksé hierover al eerder willen schrijven, maar de censuur had dit belet. De Verwar te constateert dat dus de Berlijn- sche regcering dc ernstigs beschuldigingen negen Dultachlaad, dat het de hand; had in het ultimatum, liever liet voortbestaan om Wee- men maar niet, door ze te ontzenuwen, te krenken, en spreekt van douw tot 'idiotisme, waarvoor bijl slot van rekening hei geheele Duitsche volk heeft moeten boeten, daar im mers de lust der vredesvoorwaarden met de zoogenaamde schuld aan den oorlog van de Beriijusche regecring gemotiveerd werd. De Lokal Anz., de Voss. Ztg. en de Deut sche Allg. Ztg. bevatten eveneens scherpe cri- tick op de Duitschc regeeriug. Over het alge meen mag men zeggen, dat de Duitschc pms de rijksleuling Ln 1914 onbekwaam noemt. De Oostenrijks-die pers wijst op de onschuld van het D.-Q. volk eu op het feit, dal de di plomatie, die dm oorlog bewerkte niet uit Duitech-Oostenrijk kwamen. geveer 1 decimeter ouder dm grond een groef van 8 h 10 m.M. Deze groei wordt gevuld met fijngewreven IjzersuLtaat, en de ontstane wond afgedekt met entwaa, De onderzoeker Truffault deelt hieromtrent mode, dat do gunstige werking van het tjzersu faat niet uitgaaf van het ijzer zelf, doch van de orga nische zuren die gevormd worden. Er ont staat calciumoxalaat dat door hqt weefsel van de plant opgenomen kan worden. Deze «tof te noodzakelijk voor het lustend blijven der bladeren, DE ISLAM EN ZIJN AANHANGERS. Hot aaptal volgelingen vem MTuanod wordt ia totaal op 240 miluocu zielen geschat, liet grootste gidCeUè a.l, ruim 190 inillioeu Ma- iiomedauuu woont in Europa eu Azië, ter- wyl er in Egypte en do Noordkust van Afri ka ongeveer 50.200.000 leveu, In Ned, ludië wordt het ar.ntal aanhangers van tien Isiarn op 36 uü'Uof-m geschat. VERGIFTIGINGSVERSCHIJNSELEN Bfj HET AFVUREN VAN KANONNEN, HjéiAB dm odHwg traden bjj da bedie- nin gsineiiED\ppen van zwaar geschut ver- gittigfagwtwscüijnselcn op. Deze vecEchijiise- ien werden het 'sterkst waargenomen bij het afvuren der beruchte 42 c.M. kanonnen. Bij het ontbranden der schtetlading ontstaan verschillende gassen, doch voornamelijk koolmonoxyd (CO). Pa blcedklsurstof ha- moglohine ns-mai dit gas op, waardoor het bloed vergiftigd en hei rood gekleurd wordt. Het gevolg deze; vergiftiging is lusteloosheid en duizeligheid; neemt het bloed veel van' dit gevaarlijke gas op, dan verslapt het ge zichtsvermogen merkbaar, de spieren weige ren hun arbeid, terwijl do ademhaling zeer bemoeilijkt wordt. In sommige gevallen had deze va giitiging den dood ten gevolge, HET' LANGSTE TELEFOONNET DER WERELD, Lenigen tijd geleden werd de langste tale- fom-.vqrbi' -Lag der ercld, n.l. die van New- York uaur Sant Frauaisco voor het publiek opengesteld. Deze telefoonverbinding heeft emv lengte van 5390 K-M. eu loopt van New- York over Pittsburg (024 K.M.) naar Chi cago (872 K.M.) eu vervolgens over Omaha 1800 K.M.) Denver (936 K.M.), Salt Lake City (928 K,M.) naar San Francisco (1230 K.M.. Voor dan bouw werden ruim 130.000 palen gebruikt. Slechts 16 K.M. van deze EEN VOORLOOPER VAN DE DUIKBOOT, De duikboot ia ook reeds „dageweaen" I Omstreeks 1738 leefde to Kar CU; den een avonturier Beszlcr Orffiné. die zich o.a. lan gen tijd met het vervaardigen van een per petuum mobile bezig JneluT wat hem begrij pelijkerwijze niet gelukte. Met het constru eer en van een soort duikboot schijnt hij beter geslaagd te zijn, zooals blijkt uit zijn ge schrift: „De door den Almachtige wonder baar onmachtig gemaakte Neptunus", waar in hij bewijst hoe met behulp van een machi ne de bodem der ze kan bereikt worden. Hii wilde zijn plan verkoopen aan een groote zeemogendheid „onder raisonnabele accoord.' Er schijnen echter geen liefhebbers voor ge weest te zijn. EEN VLIEGENDE FIETS. De bekende Fransche wielrijder Poulain heeft onlangs te Parijs proefnemingen ge daan met een fiets, die zonder motor zich van den grond verheft. Met dit „vliegenc wiel" kan een afstand van een twaalftal me ters op 1 M. hoogte afgeled worden. De fa brieken Peugeot en Nieuport zijn van plan deze vinding te vervolmaken. OORZAAK DER GELE KOORTS De Japansche arts Nogueki heeft de bacil die de gele koorts verwekt, gevonden. Reeds lang was bekend dat de ziekte niet besmette lijk is, maar veroorzaakt wordt door een mug. In de meeste gevallen is gele koorts doodelijk; in 5 a 6 dagen heeft de ziekte zijn slachtoffer neergeveld. „BLEEKZUCHT" BIJ VRUCHTBOOMEN Om de gevreesde „bleekzucht" bij vrucht boomen te voorkomen wordt door de kwee kers onder aan den stam fijn gewreven ijzer sulfaat gestrooid. Daar dit zout vrii spoedig in haar bestanddeelen ontleed wordt in den bodem voorkomende kalkzouten, heeft de ge leerde Opoix den raad gegeven het zout op de volgende wijze aan te wenden. In de maan den Mei of Juni snijdt men in den stam on- xnecv, ^naac. waor mm teoT&'UÓhS moeten Do men ioit ome 331 ükiwteclho -menden. Hef te goed, te weten, -dlait —eu ia tijd va» rocodl nog vx.iendan heeftf. ARMENIë MOBILISEERT. Hett Armeensoha jaaxlameut heeft aan (bijna allo 'paiüümao.ton van vreemde mogendheden bariioht goatuuxd, dat dq Armoonabho repu bliek gedwongon ia allo mannen te mohili- floaran, ton einde hot land! td rCddo» van <ia Turken, Koerden en Tartaren. In het bo- rioht wordt gozogd, dat da hulp door da öo- allUoerdan varJ.eetvd, ton ooneomKle 'onvaléoon- da te, om Armoniö voor ©en wam® to bewaken en een ber oep godeaa cjp toet raohtsbewuaiaii n van alle landen, EET OOKGKES KEK O. T- a TE LYOK. Eet 'oongres der O. G. T. hoeft een door het bestuur voorgastolds motie aangenamm met IriiO atemmtio. togen 830 op do motie dar min derheid en 43 etaramen ibkimoo. In dese mot'3 wordt eawgd, dat da Klnooonstrijd slacht» lira» eindigen éoarr de crphaffmg van_allo klM- seiA '20, van allo eer ".umério en oeóMe vfeor- ateöhtea 'Da matbsaalisa'tse vrosAt gevaagd! va® aite groote diensten der moderne t-ocncraia on der tcezioht der jwcduaenteii sm'fiSommmaffltan, zonder de bevoegdheden van dan staat te wil len caitooiden af over te gaan tot een stekel, waardoor bdiangrijka dienstao acreden worden onderworpen aan. do -ainMsmarij sasi hear pn- verantwwrdalijMxeid en dat van da productie ve ikrewhten fiscale momoffiolies zotu Dader nationaliaaitie ver&teat de motie het toevertrouwen van dan natte aaien eigendpim aan de belanghebbenden, rc'L die vereenigde jprodlnoentea en oonsumaatem. Ten slotte protoetéert de motte tegen ge- wapenda interventie in Rnslaad en tsgvn do blokkade van dit landt JooJknux zoido ter verdediging dear motie, daar mon een oooncmiaohen raad van den ar beid wilde stichten, uitgaande van de O. G. T. waarin plaala zou zijn voor ingenieurs, teoh- niri; en ambtenaren, dio hef (kamttflUistiaohe «.telaol willen vaarwel Keggen. Dem raad zal de jiitiivg zijn van den wil om te produceer en on te caganisGaren en don str iidl aanlbindon tegen hon, dde da dictatofffl willen worden van die volksJsrachton. KONING EN KONING'N MAN BELGIS NAAR AMWIMKAl De Ikonujg en do UBoningin wan België zijn IgistoOTorgoa uit Brussel vertrekken om aan jjn lóópt onder den grond. Er kunnen drie I boord te gaan van do „Gooxge SYashington". lefoongesjnrékkea tegelijk gevoerd wordenXlit geschiedde zondar officieele plcdhtighaid. de kosten echter zijn zeer hoog. Voor de (."er- ite 3 minuten kost het gesprek tusschen New-York en San Francisco 20.70 Dollar Dollar ia pl.m. 2.40)voor elke volgen minuut 6.75 Dollar. t'IUME. De „Messagero" seint uit Rome aan. de New-Yorksc.be bladen, dat Lloyd George, Clemenceau en Tittoxu het eens zijn geworden over de oplo sing der Fiume-kwestie en dat Fiume aan italic zal worden toegewezen, op welke beslissing alleen nog uiaar de goedkeu ring van Wilson verwacht wordt. DE.NOOD IN TETROGBAU .V«%on« da „Barlte-'ko Tidondo" te do too- atand to Potrograd thaws aooda'ruig, idat or zoor groote llsaiia ia op hot gohooi uitsterven dor bevolking binnon oonigo maanden. Eon Enge'sch journaltet, Diulkos, te er in geslaagd, op avontvurlijko wij-zo do stad to verlaten on Keval te bardikore Volgens hom te Petrograd op het oogehblilk in dooidslamdj; de stad gaat haar totele vernietiging tegemoet. De bevol- kng, die in onbeachrijfdihike nood' verkeert, heeft alle hoop opgegeven, 11 ziet wiBoos den ■ondergang naderen. Aan den honger te men reeds aoo gewend, dat de uitgemergelde men- eehen met een minimale hoeveelheid voedsel hun leven kunnen rekken. Do oh ook deze mi- De zoorote zal zeven bot nogen dagen duren. Eet schip zal in EGoibolken aanloggon. Daar zal tien minuten worden getoefd -om de be groeting der Amerika anaoho autoriteiten in ontvangst to Demon, Iioarna vortrek met een extra trein nam: Washington» De Ikoning zal eeraij aan het eind va" zijn reis een bezoek aan New-York brengen. De bijBondiarhedon zullen gedurende 'don overtocht por draadloos telegram wonden geregeld. DE EX-KEIZER. Do correspondent te Parijs van de „Nl R. Co." meldt: Het bericht van de „Libre Belgiquc", dat de Nederlandsche gezhnt te Parijs mededee- ling zou hebben ontvangen, dat aan Neder land binnen veertien dagen .e uitlevering van den gewezen Duitschen keizer zou gevraagd worden, is onjuist. EEN MERKWAARDIG FEIT. De Londensche berichtgever van het Hbld. schrijft d.d. 19 September: „Toen de predikant der Ned. Herv. Kerk alhier, Dr. S. Baart de la Faille, eenige dagen geleden van zijn vacantie-reis naar Neder land, hier terugkeerde, vond hij een telegram aan hem gericht door Dean and Chapter van de Westminster Abdy, waarbij hij werd uit- genoodigd, „in het kerkgebouw op 4 Septem- nimale hoeveelheid is van dag tot diag moeiBj- ber Jn zijn 'herderlijk gewaad den gedenk bar verkrijgbaar. Eet spoorwegverkeer te ge heel gestaat, wa xdcor de levensnuddelenteO" voer naar da stad is afgesneden, Bovendien heerscht te Petrograd een ont zettende kölonnood. Dukea zegt, -dat do bovoil- dienst te komen bijwonen aan de nagedachte nis van Generaal Botha." Hij had daaraan dus door zijn afwezigheid geen gevolg kun nen geven, doch wanneer ik toch niettemin melding maak van deze uitnoodiging, dan king, die in onbeschrijfelijke nood' verkeert, I doe ik 'zulks, omdat zij zeker als merkwaar de intreedt, indien do hoofdstad niet voor dig mag worden aangeteekend. dien tijd bevrijd wordt. Eet zal dan echter wel te laat zijn, en van de 460.000 inwoners, die do eens zoo foto tiende 'hoofdstad van het Busateohe rijk thans nog tolt, zal d!an neg, sleolrtis een Ikiein deel in het leven zijn. DE PRINS VAN WALES IN INDIANEN OOSTUTTM. De prins van Wales te -p zijn reis "oor Ca nada in Banff (Rocky Mountains) aangeko men en aldaar in een bijeenkomst van India nen in nationale 'kleederdracht in het Banff National Pare benoemd tat riopipexhoofd Mor genster". HHI De inrins hield in hot Loidiknoneartuum, dat hem aangebeden was, een toespraak. VRIENDEN IN NOOD. Senator A. D. W. Wolmarans hoaft dn een brief aan het Nationalistische blad' „Ons Va derland", te Fretoriu, 'geschreven, dat de de putatie „wegens intriges" op geen andere wij ze dan over Nedarlandsoh-Indië kon terug keeren. „We hebben";, aldus deelt hij verder Want het feit, dat de predikant van een Kerk, geheel staande buiten de Anglicaan sche Kerk, naast Dr. Clifford, de hier zoo be kende en geachte figuur, onder de Non Con formisten, de eenige was, die door het Kerk bestuur van de Abdy op zoo officieele wijze tot een plechtigheid als de genoemde, werd uitgenoodigd, -was niet alleen een bewijs van den breeden blik van Dean and Chapter van de Abdij, doch zeker ook een bewijs hoe de oude Ned. Herv. Kerk te Louden bij dat invloedrijke geestelijk college in aanzien staat." KORTE BERICHTEN. De Entente heeft de Hongaarsche re geering-F riedrich erkend. Binnen eenige da gen zal een delegatie naar Parijs worden ge zonden om met de vredesvoorwaarden bekend te worden gemaakt. Gemeld wordt, dat genei aal Maud'huy ontslag genomen heeft als gouverneur-gene- raal van Lotharingen. Vijf bladen der Sinn Feiners, het blad van do transportarbeiders en versceiden weekbladen mogen in Ierland niet meer ver schijnen, Da machines zijn onbruikbaar ge maakt. Bïj de verdeeling van het voorloopig be heer over de Duitsche Tankschepen ontvangt Frankrijk 30 millioen ton, België 12 milli- oen en Italië zss millioen. Engeland ontvangt drie vierden en Amerika een vierde van hei overblijvende. Te Köln-Deutz komen dagelijks zes tot zeven treinen niet-gewonde krijgsgevangenen aan. Sedert 1 September zijn er 27 Engelsche transporttreinen aangekomen met 35.000 niet-gewonde krijgsgevangenen. Het gevaar van een algemeene landar- beidersstaking in Pommeren is voorloopig geweken. Over het algemeen heerscht er rust. De onderhandelingen met het Noor- sehe typcgrafenconflict hebben tot geen re sultaat geleid. Dientengevolge zijn de uitslui tingen in 't typografenvak en de sympathie staking, die hierop het antwoord zou zijn, af gekondigd. r— De diplomatieke betrekkingen tusschen de republiek Oostenrijk en de geallieerde mo gendheden worden ala hersteld beschouwd. volgen8 Italiaansche bladen is de val van tien minister-president Nitti zeer spoedig te wachten: als zijn opvolger wordt Tittonl genoemd. Maarschalk Foch is benopmd tot pre- mdent van den oppersten krijgsraad. Het Tsjecho-Slowakisch Persbureau meldt uit Praag, dat volgens de Silezische bladen Donderdag voor liet eerst een dienst doend R.-Kath. priester in het huwelijk zal treden, m.l. pastoor Otibor, in Radvanic, bij 08trau. Het Amerikaansdie Roode Kruis heeft in de eerste acht maanden van dit jaar in het geheel ongeveer 400 millioen p.st. ter be schikking gesteld van vereenigingen tot hulpvrleening in de vrschillende landen Het woonhuis van wijlen pres. Kruger, te Pretoria zal worden ingericht als oplei dingsschool voor Afrikaansche vroedvrou wen. Deze inrichting ia gestiéht en wordt on derhouden door den „Bond van Afrikaner Moeders." Lansing is van oordeel, dat Amerika iet vredesverdrag zondr uitstel of wijziging moet ratijiceeren. Te Parijs dreigt een nieuuw artisten- staking. De koning van Engeland heeft den heer en mevrouw Poincaré uitgenoodigd hem in de volgende maand een bezoek te brengen. De Franc bladen melden, dat bij de Kamer het voorato .1 worden ingediend het stoffelijk overschot van een „poilu" over te brengen naar het Panthéon. Het voorstel is onderteekend door 86 afgevaardigden. - Volgens een telegram uit Zwitserland aan de „Vorwarts" oefent Frankrijk aan de 3ransch-Zwitoei"sche grens een verscherpte douane-contróle uit om het binnendringen van Duitsche goederen, met name machines over de Zwitsersche grens te verhinderen. De volksstemming voor Teschen zal over drie maanden plaats hebben. - In den nacht van Zondag hebben de Spartacisten getracht te Dusseldorf een putsch te ondernemen. De militaire autoritei- :en hadden echter de lucht van dit plan ge kregen, volgens hetwelk de gevangenisbewo ners moesten worden bevrijd, het garnizoen overrompeld en' dë gewichtigste punten van de stad bezet moesten worden. Het garnizoen was op zijn hoeden, terwijl de posten en wachten werden versterkt. De nacht verliep evenwel zonder ongeregeldheden. De militaire autoriteiten beschouwen den toestand, even als tevoren, als zeer ernstig. Men meldt concentratie van Joego-Sla- yisch etroepen in Dalmati'è en aanvallen op door Italië bezette gebieden. De Duitsche rijkskolencommissaris wijst erop, dat alle geruchten over beweerde nog aanwezige koUnvoorradm b\] de mijnen on- juistzijn, daar nergens meer dan een hoe veelheid van één dag productie bij de mijnen aanwezig is. In Lotharingen hebben nieuwe onlusten plaats gehad, in verband met het autonomi- sche vraagstuk. De staat van beleg over Metz en voorstolen is door de Fransche autoritei ten afgekondigd. Tot de missie der geallieerden beeft Renner gesproken over de vriendschap van Oostenrijk en de Entente. De Opperste Raad heeft tot de repatri- eering der Tsjecbo-Slowaaksche troepen- in Siberië besloten. De Opperste Raad besprak gister de kwestie betreffende de ontruiming door de Duitsche van de Baltlsche provincies waaruit v. d. Goltz met zijn nu 100.000 man sterk leger weigert te vertrekken. De Duitsche onafhankelijke socialisten hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen in Bronswijk en omgeving de nederlaag gele den. Kolonel Reinhardt, de chef van de Duitsche Reischswehr en admiraal Trotha hebben den eed op de grondwet afgelegd;. AL1MÜRS611 COURANT i..- - --~-»r m iiU n-a I tirr i -1 i P l J 1 J 2:1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1