TV gasfabrieken te Berlijn hebben nog "oor slechte enkele dagen ioUn. Te Pittsburgh (Amerika) hebben' tenge volge der stakingen in de staalindustrie bot singen plaats gehad tusschcn politie en star. Een te Hindenburg gthcudm vergade- ringring van dc sociaal democratische Duit- echt Partij voer het regeer hgsdi&trict weiger de mei alié bczlioUrda staatkundige autono mie van Opper SlUzië, daar deze de weder invoering van den ouden reactionairen toe stand met zich zou brengen. Men verwacht een scherpe strijd in ver band met de staking in de Amerikaansche staalindustrie. Het Italiaansche blad II Tempo publi ceert een geheim. Japansch-Duitsch verdrag. Geraamd wordt, dat het tekort voor de Zwitsersche spoorwegen dit jaar 200 millioen tres bedraagt. -r De Amerikaansche mijnwerkersconven tie besloot tot nationalisatie der mijnen. - In een onderhoud met een correspondent van het Journal des Débats heelt de sultan van Turkije geprotesteerd tegen de behande ling, die Turkije ondervindt bij de vredescon ferentie. Gisteren is in Engeland de staking be gonnen van ijzergieters en ijzervormers voor een verhooging van het weekloon met 15 sh. De staking omvat 50.000 man. Binnenland. BEZWARENCOMMISSIE STEUNVER LEENING MILITAIREN. (Officieel.) Met ingang van heden is inge steld een commissie, bij welke belanghebben den schriftelijk bezwaren kunnen aanhangig maken over de toepassing van de steunrege ling van 9 Juli 1919, afd. dienstplicht nr. 1 L betreffende militairen, wier verblijf onder de wapeneri eindigt in het tijdvak 1 Augustus 19191—31 December 1919. Deze commissie draagt den naam van: Be- zwarencommissie steunverleening militairen. De toezending van bezwaarschriften voor deze commissie moet geschieden ouder het volgende adres: Aan het departement van oorlog. Bezwarencommissie steunverleening mili tairen. Hartogstraat no. 13, 's-Gravenhage. Men meldt nog: Als lid en voorzitter van de Bezwarencom- missie steunverieéning militairen treedt ep de heer F. B. Löhnis. Als leden hebben zitting de heeren A. Hoogeboom, W. 's Jacob, J. J. Kmnstra, A. C. van Hilst, E. H. Schmidt fn E Werdmiiller' von Elgg. Al deze heeren zijn mans reeds lid van de beroepscommissie. VERHOOOING VAIN BRULNBEO OD 'EN EGGGEBROODPRiarZEN. De minister van landbouw heeft aan de re- geerÏTUgB-cammiss'aiissen, betast met de Eij'ks- 'gTaiani nzamtolinig, verzocht hem zoo spoedig mogelijk mede te deelen, tot weDke vedioto^ ging in d'e prijzen van bruin brood en rogge brood, de jongste prijsverho©gingen van onge- build regoexingsmeel en rogge aanleiding heb ben gegeven in die gemeenten, beboerende tot Lun rayen. In verband' biermede, hebben de regeerings- oomiiussari'&sen zwh, naar ons werd mede gedeeld, met een soortgelijk verzoek tot de burgemeesters gewend. GEEN JAARLIJKSCH ONDERZOEK. In verband met de huidige bijzondere tijds omstandigheden is bij Kon. besluit-bepaald, dat in dit jaar geen verlofgangers der land weer zullen wenrden onderworpen aan het jaarlijksch ondew.oek. JAARWEDDEN VAN OFFICIEREN. De voorgestelde verhoogde jaarwedden voor de officieren der Landmacht zijn als volgt; voor de tweede-luitenant bij benoe ming 1600 en na 2 jaar dienst als officier 1800; voor de eerste-luitenants na resp. 2, 4 en 6 jaren dienst als officier, resp. 2000, 2200 en '2400voor de officieren van ge zondheid 2e kl. bij benoeming 270O en na 2 jaar (dienst als zoodanig 2900; voor de militaire apothekers bij bo neming 2200 en na 2 iaar dienst als zoodanig 2400. Overi gens blijven de jaarwedden der officieren on gewijzigd. MET ONBEPAALD VERLOF. De dienstplichtigen der lichting 1918, die in het tijdvak van 3 tot 7 Juni 1918 zijn inge- 'ijfd bij de vesting-artillerie worden op 1 Oc tober a.s. in het genot gesteld van onbepaald (klein) verlof. SUIKERVOORUITZICHTEN. In de laatste dagen zijn verschillende be richten over de suiker verschenen. Het N. v. d. D. heeft gisteren den directeur van het Rijkskantoor voor suiker gevraagd, hoe het in den winter met de distributie van suiker staat. Uit zijn mededeelingen bleek het volgende: De regeering zal de süiker niet geheel vrij laten. Tegen den minimum-prijs van 30 cent per pond zal een gedeelte van de voorraden op bons beschikbaar gesteld' worden. Van avond is in de „Staatscourant" een beschik king van den minister van landbouw te ver wachten. Het rantsoen tegen den goedkoopen prijs zal van 3Vi ons met 1 October tot 2 A ons per persoon verminderd worden, zooals het ook reeds vroeger geweest is. De gemeen tebons worden vervangen door rijkssuiker- kaarten, wat de controle vergemakkelijkt. Wie meer suiker wil hebben, dan het vastgestelde rantsoen, zal deze tegen den duren prijs kun nen krijgen. Wat hef gebrek aan suiker betreft in som mige plaatsen, dit is te wijten aan stagnatie in de expeditie. De suijcer is in de veernen, doch het vervoer ondervindt dóór verschillen de omstandigheden vertraging. Inmiddels zijn reeds maatreglen genomen. VERBINDING HAMBURG- -JAVA. Blijkens eeir Wolff-bericbt uit Hamburg is de rechtstreeksche verbinding tusschen Ham burg en Java geopend door het stoomschip Lombok", dat gister van Hamburg naar Soe- rabava vertrok. HOLLANDER'S GEDECOREERD. Officieel wordt medegedeeld, dat tot ridder van bet Legioen van Eer is benoemd de beer van der Heytien, directeur-generaal van de Kon. Maafsch. van Mijnbouwknindige Wer sten, en tot officier vian bet Legioen van Eer de 'beer Alllbert, directeur van de inrichtingen te S'olvay de Dombaslö. GEOOTE BRAND LN" 'OOST-INDLë. TJiÜ een particulier schrijven aan de „N. Stoer, Ooiux." blijkt, diat een brand te Bandjer- reassin röus'achlEïge afmetingen heef? gehad. Niet minder dan owe-, pen afa/tland van pl'.m. 600 meter zijn de Olhineesche era inlandsehe toko's afgebrand,' waarbij voor een bedrag van pï.m 1' 'millioen eer prooi der vtanttmo. is ge- vm Vj©1) powtkasittoor af tof aan de Pas,e,er- Tkan ia de (Mnecseh© kamp totaal gelijk ge maakt met. don grond'. De b-and bra'k op 4 plaatsen tegelijk ui'tj de Vipudcpuitgasten werden op het laats't radeloo- en wisten niet waar zij het eerst hiultp moesten bieden. De odfflzaalk van den brandl iis nog onbdken'd, maar booze tongen beweren, dat de Maleiers, uit wraak tegen die Ghineesche bandelaren, die 3e soort rijst voor f0.3'5 per kattie ver knopen op de passiar, d<m brand hebben aan gestoken; anderen beweren echter, dat het een gewone JaariiJksiche assiurantie^brand is maar d'at bet leven te Band'jermassin momen teel fn verband met de rijststobaarsebte, voor den inlander moeilijk wordt, i!s zeker. Men vreest, dlat, nu met den brand groote hoeveelheden rijst zijn vernietigd, de voedsel- schaar schte nog gr-ooter zal wordten. Uit Weltevreden deelt Aneta d.d. 1.7 de zer mede, dat een brand te Bandoeng honderd' buizen vernielde. INVOER VAjN BLOEMBOLLEN. Invoef van bloembollen in Frankrijk is toegelaten zènder invoervergunning. Bloem bollen voor de Vereenigde Staten van Noord' Amerika, voorzien van eene door den phyio- 'pathologischen dienst te Wageningen afge geven verklaring en die bestemd Voor Austra lië, Canada, N'ieuw-Zeeland en Italië kunnen- voor risico van de afzenders ter verzending worden aangenomen. Invoer van bloembollen in Groot-Britannië en Ierland is per pakket- post toegelaten. Provinciaal .Nieuws. UIT BERGEN. HET M.U.L.O. ONDERWIJS. De raad vergaderde gisteravond 8 uur in buitengewone zitting ter bespreking van het voorstel van de raadsleden Hoksbergen, Bogtman en Zwaan om te komen tot onder handeling met de Berger Schoolvereeniging opdat in Brgen de gemeent het volgend jaar geen twee scholgebouwen voor M.U.L.O. onderwijs van dezelfde strekking zal hebben te bekostigen. (Wij publiceerden het voorstel reeds in ons nummer van Vrijdag). De belangstelling op de publieke tribune was bijzonder groot, de kachel brandde ge zellig en aan de groene tafel hadden, op uit- noodiging van den burgemeester, ook de hee ren F. de Heer Kloots, voorzitter van de Ber ger schoolvereeniging, en Baretta, hoofd der opnbare school plaats genomen, doch deze beide heeren werden, na de vraag van den heer Hoksbergen op grond van welk art. der wet dit geschiedde, verzocht ook achter het hekje plaats te nemen. De neer Bamaart was afwezig. Nadat de voorzitter een woord van welkom had gesproken was het woord aan den heer Hoksbergen om het voorstel toe te lichten. Deze zeide het volgende: M. de V. v In verband met de plannen der zich noe mende Berger Schoolvereeniging tot opening eener bijzondere M.U.L.O. school op neutra len grondslag, hebben wij gemeend goed te doen U te verzoeken eene vergadering te be leggen ter behandeling van het door ons in gediende voorstel. M. de V. Wij achten het op 2 September j.l. genomen Raadsbesluit tot stichting van een gemeentelijke M.U.L.O. school volkomen juist en in het belang van het onderwijs. Stichting van een bijzondere M.U.L.O. school daarnaast zou dat belang zeer schaden en van beide scholen twee minder goede ma ken. Van de tvvae scholen is er dus één teveel en daarom M. de V., willen wij het bestaans recht der gemeentelijke M.U.L.O. school ver zekeren door de mogelijkheid uit te schake len, dat de gemeente, bij aanneming der nieu we wet, twee scholen op neutralen grondslag zal hebben te bekostigen. M. de V. in onze vergadering van 2 September is er ook een motie geweest van de Berger Schoolvereeni ging. Deze motie is ter kennisgeving aange nomen, omdat de Raad van meening was, dat door stichting der Openbare de Bijzonde re M U.L.O. School op neutralen grondslag van de baan was. Logisch geredeneerd zou dit ook zóó moeten zijn, maar M. de V. dit is toch niet het geval, en het spijt mij in de vorige vergadering te hebben medegewerkt dién indruk te versterken. Laat ons erkennen, dat v/ij ons vergist hebben, gelukkig is het nog niet te laat de gemeente te behoeden voor het uitgeven der bouw- en onderhoudskosten van twee M.U.L.O. scholen op neutralen grondslag. Artikel 75 tot en met 78 van het ingediende ontwerp van wet op het lager on- drwijs zullen van toepassing zijn op te stichten scholen met of zonder godsdienst onderwijs, hetzij voor gewoon, hetzij voor meer uitgebreid iager onderwijs, mits men voor een gemeente als de onze over minstens 25 leerlingen beschikt. Wanneer de Berger Schoolvereeniging dus wil, wanneer alles op haren en snaren wordt gezet dan komt men er, en zal de gemeente sicchts hebben te be talen. Natuurlijk zal de gemeente van hare zijde ook alles doen om de schoolvereeniging tegen te werken, maar M. de V. het lijkt ons veiliger bij voorbaat alle moeilijkheden uit den weg te ruimen door met de Schoolver eeniging het een of ander compromis te tref fen. De gemeente neemt dan het zekere voor het onzekere en het komt ons voor, dat, in verband met dc finantiëcle risico, die de ge meente loopt, het een gebiedende eisch is, dat de Raad hiertoe besluit. M. de V. het be stuur der Berger Schoolvereeniging is bereid onder zekere voorwaarden, haar verdere plannen te staken. Volgens onze iheening is het voornaamste punt dier voorwaarden, dat de gemeentelijke M.U.L.O. School zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in October a.s. wordt geopend. Dit zal geen bezwaar op leveren, wanneer geen tijdelijk gebouw aan wezig, zal er een kunnen worden gemaakt en wat de verdere voorwaarden betreft, daar- ovr zal t epratn zijn. Als de goede wil bij beide partijen voorzit tot elkaar te komen, zal er zonder wtijfel een oplossing gevonden worden. Laat de Raad dus verstandiger zijn en de aangeboden hand tot bemiddeling de zer zeer gewichtige kwestie aanvaarden door het door ons ingediende voorstel aan te ne men en direct aan haar besluit uitvoering te doen geven. Ik dank U, M. de V- De heer Bogtman waischte buiten be schouwing te laten in hoeverre de heeren de Heer Kloots en Beijnveld als belanghebbende stonden tegenover de particuliere Mulo-school. Spr. juichte het streven ^ir zoo spoedig mo gelijk in Bergen tot Mulo-onder vijs te komen toe. Spr. had zijn medewerking aan het voor stel gegeven omdat den heer Kloots het voor stel tot onderhandeling had gedaan. Bij a alle ouders die hun kindem voor het bijz. Mulo-onderwijs hadden opgegeven, had spr. bezocht en de meesten bleken meer voor een gemeentelijke dan voor een particuliere Muloschool te zijn en dit met slechts één uit zondering. Ook konden alle oudera van die kinderen zich er mede vereenigen om te wachten tot 1 Mei 1920, als ze maar zekerheid hadden, dat dan de gemeentelijke er was. De 6 leerlingen uit Bergen aan Zee wilden ook wachten, mits de tram de^ middags door liep naar Bergen aan Zee. Gezien deze conclusie van de ouders is spr. er voor om met de sdiolvereenigipg te onderhandelen. Het zal best gemaakt kunnen worden dat de gemeentelijke Muloschool 1 Mei 1920 wordt geopend. Spr. juichte het toe, dat de voorzitter de beide heeren had uitgenoodigd om hun ziens wijze in den raad te ontwikkelen, dit kon de zaak bespoedigen. De voorzitter dankte de heeren voor het gesprokene en verzekerde dat deze ge wichtige zaak ook de aandacht van B. en W. niet ontgaan was. Met het hoofd had spr. een bespreking gehad en iets samengesteld, dat hij zou voorlezen en waarvan hij noopte, dat de pers dit woordelijk zou overnemen (wij voldoen aan dit verzoek Red.) Spr. had de overtuiging, dat zeer velen niet op de hoogte waren, en oordeelde het' daarom van zeer vel belang dat de uiteen zetting in de courant werd opgenomen. Deze uiteenzetting luidde als volgt: Als inleiding tot verdere bespreking wil ik allereerst den toestand van het onderwijs hier nagaan. Er wordt gezegd, dat er zooveel kinderen in Alkmaar op school gaan, maar dat zijn voor het grootste deel kinderen, die andere^ inrichtingen van onderwijs bezoeken, dan Lagere scholen of M, U. L. O-scholen. Het aantal kinderen dat in 191S met de gemeente Alkmaar verrekend is bedraagt slechts 10 en dit zijn nog niet eens alle kin deren, die naar een particuliere school zullen gaan. Op de Openbare school alhier bedraagt het aantal leerlingen in de 6e klas 26, dat in de 7e klas 12. In Alkmaar is de toestand be slist niet zoo gunstig. Van de 7e klas der school gaat geen, van de 6e klas gaat 1 leerling naar de nier op te richten part. school. Op de geheele H. B. S. ging in 1918 één leerling uit Bergen, op de Handelsschool gin gen er 3, op het Gymnasium 1 Dit jaar is uit Bergen 1 leerling toegelaten tot de H. B. S., één tot de Handelsschool, bei den van de Gemeenteschool. Buiten deze 2 heeft één leerling, niet van de school, maar met privaat-onderwijs, examen gedaan (en is afgewezen.) In September 1920 moeten uit Bergen'4 of 5 kinderen naar inrichtingen van voortgezet onderwijs. Van deze is er één niet op de ge meenteschool. De overige zijn en blijven op de school. Voor dit ééne kind geldt dus hef eeni- ge motief van de „Schoolvereeniging" n.l. Er is geen gelegenheid tot opleiding, Zelfs bestuursleden:-van de schoolvereeni ging weten niet, dat er een 7e leerjaar aan de school verbonden is en nog wel een 7e leer jaar, dat door het geringe aantal leerlingen en het gehalte der leerlingen geheel in staat is om op te leiden. De minder gewenschte of minder geschikte leerlingen hebben reeds op het eind van het 6e leerjaar de school verla ten. Anderen zijn naar Huishoudsch. of Am bachtsschool gegaan. Laat men alvorens te oordeeleu eerst eens informeeren bij ouders van de leerlingen, die in dat leerjaar zitten of gezeten hebben. Het is nog niet eens algemeen bekend, dat er een cursus Fansch aan "de school verbon den is. De gemeente heeft in dien cursus Fransch een overgang tot een M. U. L. O.- school, zoo geschikt, als maar te werischen is. Kinderen van ouders, die zich hier komen ves tigen, worden voor Fransch geplaatst in de afdeeling, waarin ze beboeren, onverschillig in welke klas ze het andere onderwijs volgen. Bij navraag is dan ook gebleken, dat be houdens misschien 4 gezinnen, geeff enkel ge- kel gezin de voorkeur geeft aan een particulie re school. Men vreest, dat de gemeente niet door zal zetten, en daaom grijpen zeer enke len naar een particuliere schooi. De gemeente moet evenwel doorzetten. Want ingevolge art. 78 der nog te behande len wet kan de gemeente, wat er ook gebeurt, door Gedeputeerde Staten gedwongen worden een M. U. L. O.-school te stichten, desnoods met andere gemeenten, samen volgens art. 16 van ditzelfde wetsontwerp. De verantwoordelijkheid voor de meerdere kosten van het stichten van 2 scholen kan dus nooit op den Gemeenteraad geworpen wor den, maar valt geheel op-de enkele ouders, die zonder principieele motieven of voorkeur hun kinderen uit onbekendheid met den toestand, naar de particuliere school sturen. Dit moeten die ouders goed inzien. Een voordeel van de particuliere school vinden sommigen, dat de ouders toezicht uit kunnen oefenen op de school. Maar dit is ook nu reeds mogelijk, door het instellen van een commissie van toezicht op het L. 0.; zooals in de meeste steden reeds bestaat. Dit is even wel een motief, dat hier thans voor 't eerst tot uiting komt. Naar aanleiding van de reeds opgenoemde gegevens moet ik dus concludeeren dat de oogenblikkelijke opening van een M. U. L. O.-school niet noodig geacht kan worden voor opleiding H. B. S., Gymnasium en Handelsschool. dat de ouders der leerlingen op enkele uit zonderingen na geen voorkeur geven aan een particuliere school; dat alle leerlingen gebaat zijn, wanneer de gemeente met 1 Mei een school voor M. U. L. i.-onderwijs opent; dat he^dus geld weggooien zou zijn als de gemeente overging tot stichting van een ïulpgebouw; dat de gemeente zich niet mag laten binden door eischen van slechts eenige particulieren; dat de gemeente van haar kant geen ande re toezeggi ng kam doen, dan dat met 1 Mei de Gemeentelijke M. U. L. O.-school geopend zal worden: en dat in overweging genomen kan worden werkelijk belanghebbende ouders tot 1 Mei financieel te steunen b.v. door ver goeding te geven voor leerlingen, die de M. U. L. O. klassen ir Alkmaar bezoeken. De gemeenteraad heeft bij de benoeming van het onderwijzend personeel' en bij de be noeming van het Hoofd der school er wel de gelijk op gelet, over leerkrachten te kunnen Beschikken, die bevoegd en bekwaam zijn om kinderen van ingezetenen alhier op te leiden voor het Gymnasium, Hoogere Burgerschool, Handelsschool, M. L. O.-school en Am bachtsschool te Alkmaar. Het tegenwoordige Hoofd der Openbare Lagere school heeft dan ook eene acte van Hoofd. Fransch, Wiskunde, Gymnastiek volle dig, alsmede 3 jaar Gymnasiaal onderwijs. De heer Beijneveld heeft slechts Hoofdakte en middelbaar Frahsch. Spr. geloofde, dat de bijzondere school geen raison heeft. Spr. stelde voor om de openbare vergade ring te schorsen en de heeren de Heer. Kloots en Barette in de gelegenheid te stellen hun zienswijze uiteen te zetten. De heer Hoksbergen oordeelde, dat men zoo op den verkeerder? weg ging. Wanneer de raad niet besluit om te onder handelen, dan zal hij nooit zeggen, „ik ben tot dit en dat bereid. Spr. oordeelde, dat het betoog van den burgemeester het zijne niet aanviel, maar het integendeel bevestigde n.l. dat de gemeente ook strakSjhet bijzondere Muloschoolgebouw zal hebben te betalen. De voorzitter: „maar die komt niet 1" De heer Hoksbergen: Ze komt wel, de gemeente breidt zich uit. Het is een hypithese te beweren dat de schoei geen 25 leerlingen krijgt. De wet geeft de bevoegdheid particuliere scholen op te richten. Over een half jaarr ko men de katholieken, misschien daarna de orthodoxen en de S. D. A. P. Deze kunnen wij niet keeren, maar eene op neutrale grondslag wel. Het bestuur is be reid tot bemiddeling. Wij moeten de toegestoken hand aanvaar den. De raad dient allereerst te besluiten om een compromis te aanvaarden en daarna een commissie te bnoemen om met de heeren te onderhandelen, zoolang er geen besluit ge- Vallen 'is, kan men geen zaken doen. De heer B a 11 u s speet het zeer dat die Mulo-school alles in Bergen in beroering bracht. Spr. had gedacht dat men vanavond tot elkander zou komen en dat daarna de ruzie uit zou zijn. Spr. zag wel gaarne, dat de heer Kloots met zijn argumenten voor den dag kwam. De heer Hoksbergen wilde onderban delen, maar den weg bewandelen zooals het moest. De voorzitter merkte op, dat die wet nog niet is aangenomen, wanneer ze evenwel zoo is dat ieder maar een school kan oprich ten, dan is die wet ten eenemale onjuist en zou spr. er voor zijn om aan de Tweede Ka mer een request te zenden,om die wet zooda nig te wijzigen, dat zulke gevallen zich niet voor kunnen doen, want dan wordt niet alleen Bergen, maar vele plaatsen in het geheele land gerunieerd. Spr. vertrouwt er op, dat zij die nu een bijzondere school willen, wanneer zij zien dat de geifaeentelijke komt wel terug zullen gaan. Hij kan zich niet indenken, dat er menschen zijn, die de gemeente op zulke kosten zullen jagen. De heer Hoksbergen' oordeelde er niets tegen om met hen een overeenkomst aan te gaan. De Voorzitter: „Dan toonen wij ons zwak." De heer Bogtman had gehoopt, dat er een commissie van voorbereiding tot. het stichten van een Muloscliool tot stand was gekomen dat de heer de Heer Kloots aan de raadstafel zat, was voor spr. een bewijs, dat er met hem voeling gehouden kon worden, Spr. wilde de heer de Heer Kloots vragen wat zijn eischen waren. Vallen deze mede dan kan men vanavond de zaak tot een oplossing brengen. Komt er geen besluit, dan geeft spr. dé oudere gelijk die zeggen wij kunnen niet wachten op een gemeenteschool. Spr. deed het voorstel om de heeren Kloots en Baretta te hooren. Dit voorstel werd aangenomen, de heer Hoksbergen stemde tegen, omdat hij bang was, dat er persoonlijkheden in het debat ge bracht zouden worden. De Voorzitter noodigde hierop den heer de Heer Kloots uit zijn plannen mede te deelen. Deze begon voorop te stellen, dat hij elk debat weigerde over het voor of tegen van het bijzonder onderwijs. Spr. was ook niet van plan om de plannen der Schoolvereeniging ter tafel bloot te leg- De vereeniging had genoeg plannen be kend gemaakt en stukken ingediend, de raad had desondanks de motie voor kennisgeving aangenomen. Men dient te begrijpen dat het logisch is, dat de vereeniging ae plannen doorzet. Er zijn 'reeds ruim 25 kinderen. Wij hebben niet alleen recht op subsidie, maar volgens de overgangsbepaling het recht om straks het schoolgebouw door de gemeen te te laten betalen. Toen één van de raadsleden van Bergens Belang bij spr. kwam zeide hij in het belang van Bergen voor een compromie te willen medewerken. Spr. heeft zich niet op een ijdelheidsstand punt gesteld. Wij waren bereid onze plannen te liquidee ren, wanneer de gemeente de school bouwde, zooals wij wilden de dingen van ons overnam en andere voorwaarden inwilligden. Op deze voorwaarden wil spr. onderhandelen, spr. was als voorzitter van de schoolvereeniging aanwezig, maar had geen mandaat. Van avond is het lalleen mogelijk een commissie te benoemen, die volmacht heeft om te onder handelen. Wanneer de oude boerderij als school niet gebruikt mag worden, dan bouwt spr. een tijdelijk schoolgebouw binnen 3 maanden. De heer Bogtman viel het tegen dat' de heer Kloots geen mandaat had. Het viel spr. ook niet mede te vernemen dat een van de fractieleden van Bergens Belang bij den heer Kloots was' gekomen. Spr. was het nu met den heer Hoksbergen eens, dat det besprekingen tot niets leiden. Spr. meende, dat men er geen koopmanszaak van moest maken. De heer Hoksbergen wees erop dat wanneer de raad het voorstel niet aannam, het vaststond dat de gemeente 2 Mulo-scho len op neutrale grondslag zal hebben te be talen. Spr. had daarover een schrijven van den minister van onderwijs, dat deze ziens wijze bevestigde. Ook de bond van Nederlandsche Onder wijzers staat op dit standpunt en ook het Ne- deriandsch onderwijzers genootschap bericht te spr. hetzelfde De heer B a 11 u s merkte op, dat de heer Hoksbergen aan de eene kant beweert dat de bijzondere komt terwijl aan de andere kant de heer Bogtman zegt, dat de ouders aan de Openbdre de voorkeur geven. Op het aantal kinderen komt liet juist aan. De heer Hoksbergen oordeelde het gaan naar de ouders van de kinderen niet faer, gedurende een wapenstilstand doet men geen vijandelijkheden. Wanneer er besloten wordt om het voorstel te verwerpen, dan zal spr. tegen het bouwen van de gemeentelijke stemmen want dan is er éénop neutrale grondslag en één is vol doende. De heer Baretta verkreeg nog het woord en deze versterkte hetgeen de burgemeester had beweerd. Spr. wees er op, dat de kinde ren, door het 7e leerjaar thans nu reeds zoo danig onderwijs ontvangen, dat zij toelating op gymnasium, de H. B. S. en de Handels school kunnen erlangen. Spr. deed nog uitkomen, dat men over een paar jaar weer voor de mogelijkheid kan kó men te staan met anderen, die weer 'n bijzon dere witien een compromie te moeten aan gaan. De heer Bogtman had de ouders be zocht om te vernemen hoe deze over de zaak dachten. Spr. bereikte daarmede een goede gang van zaken. Men sticht toch een schoo' voor de ouders van de kinderen. Spr. ging thans met het voorstel van den voorzitter mede, óm zoo spoedig mogelijk de gemeentelijke te stichten. De heer de Heer Kloots deelde mede. dat een 3e uit zich zelve hem gevraagd had mede te werken te voorkomen, dat de gemeen te twee scholgebouwen moest bekostigen. Spr. had zich daartoe bereid verklaard en de derde was daarop den volgenden dag met het lid van de raadsfractie van „Bergens Be-* lang" op zijn initiatief bij spr. gekomen. Spr. oordeelde het unfair van de heeren Bogtman en Baretta om te probeeren de oudera te bewegen de kinderen van de bijzon dere wég te nemeü, dit was echter totaal mislukt. Spr. had men vertelt, dat de heeren gezegd hadden en dit terwijl hij elders ver toefde, dat hij zijn plannen opgaf, daarvan is echter geen sprake, de plannen worden on herroepelijk doorgezet. In het belang van Bergen verklaarden wij ons voor een compromie, wanneer de hand geweigerd wordt, dan gaan wij door en bou wen de school op kosten van degemeente Bergen. De Voorzitter geloofde, dat de heer de Heer Kloots als directeur van de bouw grondmaatschappij „Bergen Binnen", wan neer hij thuis zou zijn, wel tot de gedachte zou komen, dat hij zoo niet in het belang van Bergen handelde. Spr. adviseerde om niet te onderhandelen. De heer Hoksbergen vroeg of de voorzitter de schade wilde vergoeden, die de gemeente door het opvolgen van dat advies zou beloopen. De Voorzitter gaf als. burgemeester die adviesen die hij in het belang van de ge meente achtte, maar was'tot deze toezegging niet bereid. De heer Baltus speet het, dat de avond niet geloopen was zooals hij had gewenscht. Spr. gevoelde voor'het standpunt van den heer Hoksbergen, hij wilde het gemeentegeld niet te grabbelen gooien. Spr. betreurde het, dat de heer Bogtman thans van een andere meening was. De heer Hoksbergen verklaarde, dat de heer Bogtman vor het voorstel zou stem men omdat hij daartoe moreel gebonden was. De heer Bogtman had het voorstel ondersteund, omdat gezegd was dat de heer de Heer Kloots bemiddeling aanvaarde. De heer Hoksbergen deed uitkomen, dat dit ook het geval was spr. had van een 3e vernomen, dat de heer de Heer Kloots be reid was te redenêeren en deze 3e noodigde spr. uit met hem naar den heer Kloots te gaan en deed daarmede goed omdat daardoor een uitgave van een ton voor de gemeente voorkomen kan worden. Spr. heeft de indruk, dat voor de school vereeniging van het grootste blang is, dat de gemeentelijke Mulc-school zoo spoedig mogelijk geopend wordt. Men hoefde niet be vreesd te zijn, dat spr. in de 'kaart zou sjoe len van de bijzondere school. Als volbloed Vrijz. Dem. was spr. voorstander van de open bare school juist omdat iiij dat is, doet hij het voorstel. Spr. las zijn schrijven aan den minister voor en betoogde, dat aanneming van het voorstel een stap in de goede richting was om 100.000 voor de'gemeente te bespa ren. De Voorzitter was overtuigd, dat de ouders de kinderen naar de gemeentelijke zou den zenden wanneer de gemeente hen de ze kerheid verschaft dit onderwijs dadelijk te kunnen krijgen, desnoods door de kinderen tijdelijk naar Alkmaar te zenden en de ouders de kosten te vergoeden. De heer Kloots stelde voor om waar de voorzitter en de heer Bogtman zoo zeker van de kinderen waren, het spel maar te spelen. De heer Hoksbergen ontraadde dit Men kan niet over één nacht ijs gaan. De voorzitter stelde voor, nadat de heer Hoksbergen verzocht had om eerst de open bare vergadering weer te openen, um de schoolvereeniging te berichten, dat de kinde ren ten koste van de gemeente op de een of andere wijze het onderwijs kunnen krijgen. De heer Hoksbergen drong er op aan om eerst het voorstel van de raadsfractie Ber gens Belang in stemming te brengen, waar op dit voorstel werd aangenomen. Voor de heeren Baltus, Hoksbergen, Bogt man en Zwaan. gen-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2