(iemeugd Nieuws. Stadsnieuws Rechtszaken. Amsterdams'-lie Beurs Noordholliiivlsch Luudbouwcrediet 0 iruimrvkoflrNeii vau lieden Marktberichten. kolen voor de nijverheid. In de laatste vergadering van den Nijver- heidsraad kwamen o.a. de vooruitzichten van de kolenvoorziening voor de nijverheid ter sprake, in verband waarmede de directeur j der Rijkskolendistributie in de vergadering aanwezig was Uit de door deze verstrekte in lichtingen Week, dat voor de naaste toekomst in de behoefte van de nijverheid ten volle kan voorzien worden en dat ook de verdere voor- Tegen' de hcereu De- ©i -• pc. tCGna. De heer Hoksbergen feliciteerde de raad met het genomen besluit Spr. was overtuigd, dat de eerste stap gedaan was, die de ge meente voordeel zou brengen. Tot leden van de commissie ad hoe werden gekozen de heeren Baltus, Hoksbergen en Zwaan, nadat de heer Bogtman verklaard had, omdat hij op reis ging geen zitting in deDC™iS HoLk"rgennvenaarde zich voor I uiteVchten, "in aanmerking genomen de kolen- at Iicci m J.. I scjiaarschte over de gehreele wereld, met on- dit speciale geval bereid een functie in de commissie te aanvaarden. Ook de andere heeren namen hun benoeming aan. Bij de rondvraag informeerde de heer Hoksbergen naar de verdeeling der functies, in het college van B. en W. De voorzitter oordeelde dé gemeente daar te klein voor De beer Hoksbergen betwistfè dit; de ge meente breidt zich ieder jaar uit steeds ko men gewichtige vraagstukken aan dc orde. Een wethouder van onderwijs had moeten doen, wat nu inzake de schoolkwestie de raadsfractie „Bergens Belang" deed Een wethouder van onderwijs en eene van publieke werken kwam spr. noodzakelijk voor. Financiën kon dan bij den burgemeester blijven De voorzitter zegde» hiervan overweging v toe B 'oten werd nog dat dc raadscommissie Dinsdagavond ten raadhuize een bespreking nr. dc schoolvereeniging zal voeren. TV heer Bogtman sprak den wensch uit •ia in de volgende zitting het bouwen van d school aan de orde gesteld zou worden. De voorzitter wilde dat reeds dadelijk in behandelen. De openbare vergadering werd hierop ge- - sloten. INGEZONDEN MfDEBEEL1NGEN. gunstig zijn. Verdei Op Zondag 21 Sept. hield de afdeeling Alkmaar van den Centralen Bond van Post, Telegraaf en Telefoonpersoneel eene alge meene ledenvergadering. Door tusschen- tijdsch aftreden van den heer J. C. Mooy als voorzitter, werd de vergadering geleid door Mej J. C. M. Roldanus. In haar openings woord drukte voorzitster haar leedwezen uit over de slechte opkomst, welke in de eerste plaats zeker was toe te schrijven aan het on gunstige weer. Nadat de notulen van de vo rige vergadering onveranderd waren vastge steld, kwamen ter tafel de ingekomen stukken, onder welke eeni^é betreffende fusie met den Bond van Brievengaarders. Na uitvoerige gedachtenwisseling werd be sloten, dat tde afd. Alkmaar zich in verbin ding stelle met het Bondsbestuur om, mede naar aanleiding van den drang, die te dezer zake uitgaat van 't gewest N.-Holland van den Brievengaradersbond, spoedig tot het ge- wenschte doel te geraken. Hierop kwam aan de orde: verkiezing voor zitter en secretaris. Door de minder goede opkomst werd de wenschelijkheid uitgespro ken, om tijdelijke functionarissen aan te wij zen. De voorzitster zette nog uiteen, welke aan leiding den heer Mooi er toe had gebracht om als voorzitter te bedanken. Ook de secre taris, die bijna 6 jaar die functie bekleedde, zette de gronden voor zijn bedanken als zoo danig nader uiteen. Tenslotte werd door de vergadering als tijd. voorzitter aangewezen: Mej. J. C. M. Roldanus te Alkmaar en als tijd. secretaris de heer J. Weder te Broek op Langendijk. Vbor de groepscommissie: be stellend personeel werd aangewezen de heer H de Vries te Alkmaar, eveneens tijdelijk. Met groote belangstelling volgde de ver gadering het verslag van Mej. Roldanus om trent het Demonstratie! Congres te 's-Gra- venhage, waaraan door bijna 3500 ambtena ren werd deelgenomen. Een luid applaus vertolkte den dank van de leden aan spreekster. Na de gebruikelijke rondvraag werd de vergadering met een hartelijk tot weerziens door voorzitster gesloten, IJ. DE VRIES, f Te Rotterdam is gisteren op de begraaf plaats te Crooswijk, onder blijken van groote belangstelling, de agent van politie 2e kl. Y. de Vries begraven, die aan zijn wonden is overleden. I-fet huldebetoon van de politie was buitengewoon. Achter den lijkwagen volgde een groote wagen vol kransen. Aan de groeve spraken ds. F. C. Meister, burgemeester Zimmerman als hoofd der politie, vervolgens de Hoofdcommissaris Sïrks en daarna verte genwoordigers van verschillende Politie-Ver- eenigingen. De corpsen van de muziekvereemging Har- mandad te Rotterdam en van de Utrechtsche Politie-Miiziekvereeniging speelden treurmu ziek. te beletten.. Om ongcregeidhc der» te voorko men, wordt in de nabijheid van de daar nog werkende arbeiders door de politie een oogje in het zeil gehouden. KORTE BERICHTEN. Nabij Remmerstein onder Rhenen is een hevige boschbrand ontstaan; ongeveer 8 H.A. dennebooinen zijn verbrand. De politie heeft zekeren Van D. aangehouden, die be kend heeft, het vuur te hebben aangestoken. Z. K. H. de Prins zal heden, alvorens voor eenigen tijd naar het Loo terug te kee- rcn, te Amsterdam eene vergadering bijwonen van het Oranje Kruis, waarin een provinci aal comité zal worden geïnstalleerd. Te Enschede is proces-verbaal opge maakt tegen een fabrikant, die in strijd met de voorschriften van het Rijkskolenbureau. een hoeveelheid van pl.m 5000 K.G fabrieks- kolen van de fabriek naar zijne woning had doen vervoeren, met het doel deze voor huis brand te gebruiken. De kolen zijn door den controleur van de brandstoffencommissie in beslag genomen. De heeren Bontekoe en Tulner en vijf hunner arbeiders, die in verband met den brand in de bergplaatsen van gedroogde groenten in de Schrans bij Leeuwarden wa ren gevangen genomen, zijn in vrijheid ge steld. Het ligt in de bedoeling van het ge meentebestuur van Eindhoven bij gelegenheid van de annexatie der omliggende gemeenten groote vredesfeesten te organiseeren. Zeker een vreedzame annexatie. KENNISGEVING Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der ingezetenen, dat bij hem ingekomen en aan den ontvanger 4s?r Rijks directe belastingen binnen, deze gemeente ter invordering zijn overgegeven: de kohieren der personeele belasting Nos. 2 en 10, voor het dienstjaar 1919, executoir verklaard door den Directeur der directe belastingen in Noordholland te Am sterdam den 20 September 1919; d d 'eder verplicht is zijn aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken bin nen welken daartegen bezwaarschriften kun nen worden ingediend. ALKMAAR, den 23 September 1919. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, G. RIPPING BURGERLIJKE STAND. GETROUWD: 23 Sept. Daniël van Bameveld en Dirkje de Gooijer. Comelis Schoorl en Lucia Henrica Verhoeven. GEBOREN: 22 Sept. Johannes, z. v. Johannes Burgering en Johanna Catharina Petronella Maria Peereboom. OVERLEDEN: '22 Sept Alida Maria Peteis, 2 weken ZIJ, DIE ZICH MET 1 OCTOBER VOOR MINSTENS 3 MAANDEN OP DIT BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUM MERS FRANCO EN GRATIS. DE DIRECTIE. BADHUIS WITTE KRUIS. In de week wan 15 tot 20' September zijn in het badhuis van het Witte Kruis genomen: 76 kuipbaden, 89 regenbaden le klas, 123 re- genbaden 2e klas. Te zamen 288 baden. 250-JARIGE GEDENKDAG. REMBRANDT'S OVERLIJDEN. Zaterdag 4 October om 3 uur zat in Rem- brandtb vroegere woning. Jodenbreestraat 4, op een eenvoudige bijeenkomst de 250-jarige gedenkdag van' Rembrand,i'e overlijden her dacht worden. SPOORWEGPERSONEEL. van 22 September 1919. Oliewaarden zeer vast met Culturen en Scheepvaarten onveranderd. Ta bakken weinig affaire. Amerika flauw voor Amacooda Copper. -- 23 September. veel handel wordt door 21.000 artsen erkend _i. »,,»t hBsta versterkingsmiddel als het beste voor Zönuwen en Lichaam HET CONFLICT IN DE TYFOGRAiFEE. Nu de uitspraak van d'e Arbitrage-Commis sie 'b'ij referendum nok dooT den algemeenen typografenbond is aanvaard, beeft bet alge meen Hoofdbestuur der drukkerspatroonabon den de vertegenwoordigers. van werkgeverszij de in de loomeommissie aangewezen. Het zijn de heeren Binger, Geelhoed, Ketting, Koxt- buis, Ml aiders, (N. B. v. B.) van der Mardk, en van Steyn (R. K. V.), Yan Haerlingen, en Zomer (Oh>r. Dr. B.) met Mr. A. A. van Rhijn als secretaris van werkgeverszijde. Deze loon commissie zal hebben na te gaan of de ecO' noimiséhe omstandigheden der laatste maan den, aanleiding geven om d'e loonen voor den verderen duur der contraetetpexiode (1 Jan, w s.); te wijzigen. ï'istoren heeft de looncommisaie haar eer- rgadering gehouden, ter benoeming van voorzitter. Mot algemeene stemmen werd .m nd Dr.. J. van Hetttinga Tromp, te Am sterdam, d'ie de benoeming heeft aanvaard. NED. jÖURNAIJSTENKRING. De Nederlandsche Joiurnalisten'kring heeft Zaterdag en Zondag te 's-Gravenhage o-ndler voorzitterschap van den heer D. Hans een al- gemeenp ledenvergadering gehouden. Zaterdagavond werd het nieuwe huishoude lijk reglement behandeld1. Daarbij wordt inge- voerd een progressieve contributie, met een miniMUim van 6 en een maximum van 25. Voorts betaalt iéder gewoon lid nog een con tributie voor de weerstandskas, d'ie voortaan, naar de uitdrukkelijke bepaling, zoo noodig i oh steun zal verieenen bij eventueele econo mische conflicten. Het orgaan der vereeniging zal voortaan „De Journalist" heeten. De redacteur' wordt door de algemeene vergadering benoemd, uit het bestuur. Zondag werd het door het bestuur voor ge stelde oneept-adxes inzake de Arbeidswet be handeld, dat aan Minister1 Aal'beree zal wor den toegezonden. De vergadering sprak zich uit vóór den 8-urigen werkdag, als regel, be houdens de noodzakelijke uitzonderingen. De nadrulk werd gelegd op de 45-urige of, bij in voering van d'en 10-urendag, de 65-urige werk- weökl Binnen het 'kader daarvan moeten alle uitzonderingen op den arbeidsdag mogel'ij'k zijn. Voorts verklaarde de vergadering zich te gen permanenten nachtarbeid. Bovendien werd voor hen die nachtarbeid verrichten een kortere arbeidstijd noodzakelijk geacht dan voor hen die des daags werken. Gp een verbod van Zondagsarbeid wensch- te de vergadering niet aan te dringen. Bij Zondagsarbeid zal echter op een anderen dag rust gegeven moeten worden. De vergadering verklaarde zich voor den vrijen Zaterdagmid dag en voor hét eindigen van nacht-arbeid Zaterdiagnacbts om 12 uur. Op een goede re geling van de rusttijden, gal worden aange drongen. Men zal Minister Aalberse verzoeken, om in de te benoemen sub-commissie voor de journalistiek meer dan één vertegenwoordiger van don Kjring op to nemen. Tot de verzending van het adres werd be sloten met enJkele stemmen tegen. De tegenstemmers meenden, dat do journa- li ioke arbeid' zich voor een wettelijke rege- li r niet leent en dat men daarom in principe aan zulk een regeling niet moest meewerken. Da tegenover werd gesteld dat, nu de journalistiek: eenmaal door do Begeering in de wet is Opgenomen, zulk een regeling geen bezwaren behoeft op te leveren, wanneer ze maar binnen hot kader der wet zoo- soepel mogelijk wordt gemaak t. Men wees er op, dat de journalist geestelijk bijna altijd met wer ken bezig is. Tot voorzitter dor Oommissie van Advies werd' benoemd de heer Nl. D, Kuiper te 's-Gra venhage. De algemeene •vergadering van den Kring komt a.s. Zondag te Amsterdam wederom bij een, thans in gecombineerde vergadering met de Nederlandsche Katholieke Journalisten- Vereeniging, ter behandeling van de salaris- kwestie. .„Ier werd het wetsontwerp op de ver- mogensaanwasbelasting behandeld, waarte gen naar het oordeël van den Raad, met het oog op de belangen van de nijverheid, ernstig bezwaar bestaat. Besloten werd te dezer zake een schrijven te richten tot den Minister van Financiën. BEPERKING VAN DEN TREINEN LOOP. Ingaande 8 October a.s. zullen op verschil lende baanvakken personen- en goederentrei nen worden opgeheven. HET OP EEN MIJN GELOOPEN AMBRIKAANSiCILE STOOMSCHIP. Omtrent de „West-Arvada" meldt men ons nog Het slechte weer Is oorzaak, dat d'e laatste twee dagen niet op het wrak gewerkt is kun nen werden. Door den storm is de schoorsteen weggeslagen. Als vervolg op een vorig boridht diene, dat de reddingboot „Brand'arls", onder bevel van schipper Cupido, ook nmidcMlijk na het he kend worden van die ramp met d!e sleepboot „Volharding" is uitgevaren. Deze reddingboot maakte Vrijdagnacht bij vliegend stormweer nog eene vergeefsche reis naar een ter hoogte van de Borstplaat zich in niood bevindenden Duitisehen mijnenveger, doch behoefde geen diensten te verrichten, daar het schip zelf uit de branding wist te ontkomen. INBRAAK IN EEN STATION. In den nacht van Zaterdag op Zondag is ingebroken in het tramstation te Steenwijk. Door een raam had men zich toegang tot de wachtkamer verschaft om van daar door het loiketraaimpje in het kantoor te komen. Vier kasten en een paar lessenaars werden openge broken). Het kasgeld', een vrü aanzienlijk be drag, had de chef den vorigen avond mee mar huis genomen; eenig wisseslgeld had hij ten kantore gelaten. De buit was dan ook niet groot. Ruim 30 wrd gestolen. Alle boeken en papieren lagen als een ordelooze massa over den vloer geworpen» Ruim twee maanden geleden werd op hetzelf de kantoor ingebroken en gestolen. NOODLOTTIGE TWIST. Gistermiddag kwam een werkman, die van zijn vrouw1 gescheiden is, haar in de fabriek voor verduurzaamde levensmiddelen der firma Hoogenstraaten aan her Levendaal te Leiden, waar zij werkte, opzoeken en bracht haar na een korte woiordbwisseling ernstige verwon dingen met een mes toe, waarbij ook de hals slagader werd getroffen. Men vreest voor haar leven. BOND VAN MELKVEEHOUDERS EN DE F. N. Z. In aansluiting aan hetgeen wij onlangs meldden, betreffende een samengaan van den Bond van Melkveehouders en den Algemeenen Nederlandschen Zuivelbond (F. Nl Z,), verne men wij' thans, dat in dö afgeloopen wéék een conferentie tnsschen de hoofdbesturen van genoemde corporaties plaats hadl, alwaar een 'commissie benoemd werd, welke na zal gaan op wel'ke wijze samenwerking verkregen zal kunnen worden. Deze commissie zal nog deze week Raar eerste bijeenkomst houden. NEDERLAND1—BELGIë. Ook db Haagsche correspondent van do „Li bre Belgique" beweert, dat onlangs de verte genwoordigers van de geallieerden een stap bij de Nederlandsche regeering bobben onder nomen in verband met do Nodorlandsch-Bel- gischo onderhandelingen. Eerst ten gevolge van dezen stap zou jhir. Vian Karnobeék heb ben besloten, niet meer op de laatste nota van imihister Hijiraans noipens de geheime dienst order te antwoorden. Verder zegt de corres pondent, dat de voors'tellling van sommige Brusselsche bladen, als zoolt hei ver trék van den Belgischen gcan t den heer Car ton de Waart een protest moeten zien tegen d'e huidige houding van de Ncderlandsche re geering, absoluut ongegrond is. De lieer Car ton dé Wiar't is nog steeds eer. voorstander van de Ned'erlandsdH-Belgische toenadering. P T. EN T. AMBTENAREN. EENi DANKBARE GRIJSAARD. Voor ongeveer 40 jaar vertrek iemand' uit Joure naar Amerika, om daar 1 taverbotoring te vinden. D'oor vfijti'g werker wist hij voor uit te komen, Thans op zijn 87sten ver jaardag heeft hij 250 naar Jour© gezon den, met het verzoek deze som onder do be hoeftige .gezinnen .aldaar te verdeden. Waar aan gaarne voldaan werd. ON1Z-E GEZANT IN BEDGIë. Havas seint uit Brussel d'.d. Zondag, dat (koning Albert'e morgen» den Nederlandschen gezant Van Weede 'ontvangen heeft, die zijn terugroep ingsbr i of overlh an digde. HULDEBLIJK AAN EEN BURGEMEESTER. Zaterdagmiddag had de aanbieding plaat» van het huldeblijk dor burgerij van Goes aan den heer D. D. van der Bont, als een bewijs van erkentelijkheid., voor het vele Wat door den heer van der Bont tijdens do waarneming van het burgemeestersambt voor de gemeente is gedla'an. Het huldeblijk bestaat uit een tegeltableau met bijbehooxend album. EEN FRAAIE' GIFT. Naar aanleiding van de op 13 September gehouden vliegdemonStrati.es op de R'ijswijik- sche plassen door een paar watervliegtuigen van dén Marineluchtvaartdienst, hebben enke- l'e Goud'scke firmanten 1000 geschonken, wellke bestemd zijn' voor de weduwen der bij vliegongelukken omgekomen onderofficieren Blankers, Kneifer en Kroegen EEN KANAAL NAiAR DEN MOERDIJK. De Fransche minister Noulllens heeft to>t den Antwerpschen correspondent van de Tel. gezegd, dikt Frankrijk Bölgië's vraag, betref fende het graven van een kanaal naar den Moer dij |k zal steunen, omdat dit kanaal van het grootste gewicht is voor de verbinding van Antwerpen met Straatsburg. HOOFDPRIJZEN' DER STAATS LOTERIJ. No. 6512 15000. No. 6222, 11674 1000. No. 4023, 21758 400. No. 1891, 3973, 7928), 10478, 20457 200. No. 401, 6624, 7585 8382, 10405. 10532, 11170,11795,17635, 17282, 20075, 15713 100- «che lb. aïgenh. Ï.50f 6.00, Zeeuwsche bonten 5.506.00, Hfllegommer eigenh. 6.807.80, Geldérsche bravo's 6.00— 5.25. Aanvoer 5 ladingen. Zondag vergaderde te Zwol© de vakgroep Spoor- en Trampersoneel deer Ned. Federatie van Tlransiportairbeidem Aanwezilg 'waren aent van' de 11 afdeelin- gen^ een correspondentschap en eenige be stellende leden. De vergadering na'm niet zen- dér voldoening kennis van het feit, dat de mi- nimuni-looneiseh van 80 dooi de federatie gesteld, thans door do Nöd. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel werd evergeno men. Met dit feit wordt het opstuwend ver mogen van d'e federatieve groep duidelijk ge demonstreerd. Besloten is de vakgroep jam tie zetten in een zelfstandigen onafhankelijken bond vun Spoor- en Tramwegpersoneel, die vootrloopig een ma imdeïij'ksch orgaan „De Seingever" zal ui'tgeV' i, waarvan :l. eerste nummer in Ok tober verschijnt. De redactie is in banden van het hoofdbestuur, dat uit 9 Leden bestaat, ta weten Po elytra voorzitter, Kliphuis secreta ris, v. d. Berg penningmeester, Gohen, Thou- nis, Wehnes, v. dl. Pol, Kroon en Sneevliet l>e Bond ia te ZwoH'te (gevestigd en zal op na der te regelen wijze organisatorisch verbon den worden aan de Transportarbeiders-federa tie. De minimum contributie werd bepaald' op 1 percent van het nominale loon met een mi nimum van 0.25 per week. De afdracht aan het Bondsbestuur zal 0.20 per lid en per wee'k bedragen» DE STAKING BIJ DE BINNENVAART. Men meldt ons uit Amsterdam: Naar wij vernemen hebben heden de volgende werk gevers van de vrachtvaart d» eischen van de stakers, die wij gisteren vermeldden, volledig ingewilligd en wel de firma's v. d. Wille, Kooy en Knopius, „Tenbergen", v. d. Boom, Concordia en Boelhouwer, Kruyswijk en Balhuizen. Bij laatsgenoemde firma's wa ren onderhandelingen met den Centralen Bond van Transportarbeiders gaande; he- morgen is men daar op de eischen ingegaan. Dit is niet het geval met de firma Varenkamp, waar Maandag wel gewerkt werd, omdat on derhandelingen in uitzicht waren gesteld. Deze hebben evenwel tot resultaat gehad, dat de eischen niet geheel ingewilligd werden, zoodat thans daar het geheele werk stil ligt. Bij de firma Verscliure Co. is in het ge heel niet gestaakt, omdat deze de eischen da delijk ingewilligd heeft. Het bestuur van den Centralen Bond van Transportarbeiders deelde ons mede, dat mtn wel vermoedt, dat de overige firma's, waar nog gestaakt wordt, zullen moeten volgen, nu een gedeelte van de werkgevers heeft toegegeven Van de zijde der nog sta kende patroons vernamen wij, dat op een gisteren gehouden vergadering in „Krasna- polsky" door de patroons eenparig besloten is, niet aan de eischen van de stakers toe te géven. Verder kunnen wij nog mededeelen, dat op een vergadering van de Federatie van Transportarbeiders, gisteravond gehouden, besloten is, zich buiten de staking te houden., zoodat bij enkele stakende firma's nog ge werkt wordt, waarbij natuurlijk de stakende werklieden alle mogelijke moeite doen om dit RECHTZAKEN. Voor het Arnkomsohe Gerechtshof heeft teredht gestaan een rijksveldwachter uit Yia- nen, d'ie iemand zonder reden in het arrestan- tenlolkaal 'had opgesloten en daar gedurende éeniigo uren oplgesloton hield. Het fort weid door beklaagde toegegeven.^ Iemand was te Vianen gékomen om een huis to zien en mis- ■achien te koopeu. BekiL vond' dien man ver dacht, fouilleerde hem, alo.ot hem op, en liét hem den volgenden morgen weer vrij. Van deze arrestatie gaf d'e veldwachter geen ken- nlis aan dien burgemeester en maakte er geen proces-verbaal van op. Hij bon van het ge beurde geen redelijke verklaring geven. Do ad vocaat-generaal achtte de wederrechtelijke wijkeidsbereoving bewezen en eisch'te bekl.'s veroordeelinv tot 2 maanden gevangenisstraf. De rechtbank te Heerenveen veroordeel de don traimmacfiinist. S. v. dl J. te Dtracktcn, wegens het veroorzaken van gevaar voot het verkeer door stoomvermegen, tot 1 maand ge vangenisstraf. De eisch was 6 weken hochte- nis. De koopman F. v. d'. K. te 's-Gravenha ge, die door het gerechtshof aldaar wegens het vervaardigon van valsche bankbiljetten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar, heeft togen dit arxost cassatie aangeteo- kondl. HET VEEEOOFEN VAN „DE HEL". Voor de rechtbank te 's-Gravenhage heeft terecht gestaan de boekhandelaar L 01 van 8 te Söheveaingen, wegens het ten verkoop en in voorraad hebben van het boekwerk Do Hel. De off. v. just, vorderde schuldigverklaring en veroordeeiing tot een geld 'boete van 30 of een hechtenis van 20 dagen. Do uitspraak in deze zaak werd bepaald op 6 October a.s. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Uitspraken van 23 Sept. Bauke S., arbeider, Enkhuizen, diefstal, 5 Boete subs. 20 dagen hecht. Gerardus Z., koopman, Medemblik, open bare schennis der eerbaarheid, 20 boete subs. 20 dagen hecht. Arie N., veehouder, Schoorl, huisvrede breuk, 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. Comelis N'.. veehouder, Zijpe, als boven, 10 boete subs. 10 dagen. Engelberuts Gerardus B., vischhandelaar, IJmuiden, eenv. beleediging van een ambte naar, 25 boete subs. 25 dagen hecht. Leendert Maarten A., landarbeider, Ber gen, niet voldoen aan een oproeping voor de militairen dienst, 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. - Pieter G., visscher, Egmond aan Zee, mis handeling van een ambtenaar, 14 dagen gev. Neeltje K., wed. Dirk G., z. b., Egmond aan Zee, beleediging en mishandeling van een ambtenaar, 20 boete subs. 10 dagen. William' Siewertsen, visscher, Wannenhui- zen, appel vonnis Kantongerecht, 3 X 5 boete subs. 3X8 dagen hechtenis. Maarten V., werkman, Hoorn, oplichting, 3 maanden voorw. met 3 proefjaren. Jan V., visschersknecht, Hoorn, heling, uitspr. als voren. Hendrik K., z. b.. Schoorrl, openbare schennis der eerbaarheid, 130 boete subs. 75 dagen hecht. lo. Hendrikus Jacobus M., Helder, 2o. Jan S., Helder, diefstal van steenkolen, ieder 1 maand voorw. met 3 proefjaren. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 23 September. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 24 Sept. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 757.5 te Bres'lau. De laagste stand van den barometer 739.0 te Lerwick. VERWACHTING Matige tot krachtige, later afnemende zuid westelijke tot noordwestelijken wind, zwaar bewolkt, aanvankelijk nog regen of hagelbui en, kouder. Opgave van 5TAATSLEENINQEN. NEDERLAND. Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dito van f 1000 Oblig. dito dito dito eert. dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 f 1000 BUITENLAND OOSTENRIJK. Bel.vrlje Kronenr. Jan.<Juli RUSLAND. O hl. 1906 fra. 2500—5000 Iwangorod Dombr. GR. 625 Nlcolal Spw. 100 Geconiol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 623 Hope en Co. 1889«90 GR 625 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. le serie 1904 pCt. 4*4 4 3>4 3 2*4 5 3 5 4*4 4 4 4 4 4 Bagdad Spw. BRAZILIË. Vorige koers 03Vl8 855/s 81 711/s 630k 52)!/l« 951/, 94 121/s 291/, 201/a 28 201/, 191/, 181/b 148/, 831/4 Funding Ln. 1898 20/100 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 V 5 931/, Rotterdam 1915 5 95 Bank» en CredleMnstellIngen. Amsterdamsche Bank A 191 Nederlandsche Bank C. v. A. 2021/, Rotterd. Bankver. Aand. 1471/4 Spoorwegen. Holl. IJzor. Spoorw. Obl. 5 901', Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 5 951/4 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 4*4 Premleleenlngen. NEDERLAND. A'dsin Stad 1874 (f 100) BtïLGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie 2*4 pCt. 93s/, 851/, 81 701/, 63 Vi, 528/8 948/, 93 13 9, 27 18 261/, 19'/, 208/, 207/m 191/, 106 681/, 5 868/8 5i', PURMEREND, 23 September 1919. Aan gevoerd 40 stapels. Fabrieksbaas 69, boe renkaas 71, Middelbare 69. AMSTERDAM, 23 Sépt. 1910. De aardaip- pelenprijzen waren heden: Friesche borgers Zeeuwsché blauwen 6,00—6.00, Zeeuw- Atchis. Top. S. Fé C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car <S- Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Mere. Marine Cy. afg. A. Int. Mere. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. A Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mff. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloy-d. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Raketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli«Maatschappij Aand. Medan tabak Aand, Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak»Mij. Aand. Insulinde Oliefabrieken Vorige koers 96Vi» IU/9 11 201/ia 20 201/g 201/, 54 1218/16 108/8 101/, 1051/8 260/16 26i/, 1371/g 137i/8 1541/8 148 1431/, 143 1391/s 1101/8 HIV, 623/ie 628/, 1727/a 1721/, 329 332 7761/a 779 88 88 168 165 313 312 284 283 274 i/s 579 580 222 222 271 270 253V, 254 121 122 462 462 4401/, 440 220 3381/, 340 207 206 265 2631/, 251 250 2498/, 250 301V, 3021/, 3111/8 312 2541/, 251 329 328 4991/, 498 2751/, 275 338 338 6561/s 660 2501/, 250

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3