OPENBARE VERGADERING ip Wwtl[ 21 Sipt 'i «ral! 8 If. JKF, nette Dames en Heeren Zit-! ttode i! winkelhuis Verhuring bij Inschrijving Rljkstulnbouwwinterschoo Alkmaar. Wenscht g{j? CfifboktYlesscb en Hielstuk. LEEFSON's Dans Instituut Machine-, C,vlinder-Oliën. 7erkoopers resp. Agenten L I J. EK(MI, InmaakliBrlng 5 ct. p.st. maatjesharing 6 ct. p, st, BLOM, Pallnghandel, Houtstraat 3. Zaadmarkt 30, »>st a« mmm. Sigarenlabrlkant. DG LAME A DG IIORAAZ, Alkmaar. Jaardéposlto's i 4 °|0 met halfjaarlljksclte rentSYerrskenlng. I t, f, GESLOTEN zal zijn L l t r. - mm IV: \U11 Talk's Moutbrood Danscursus. les geven voor don dans, Verflronleiord 2. C. LUST, DRUKWERKEN. Bekendmaking. AGENT Huishoudster, Dienstbode. te Aanbesteding i dat do zaak a.s 18 cent per broodje. Voor 50 gulden FZjAATSKIjXTK: ARBEinSS ETC H.EJTARIAAT. Da Alkmaartclis Baatunrderibond Is oltgenoodlg;d tot hat seiidon Yin aen debater. Entrfie 10 cent. Debat vrl|. Het Bestuur. Advert outlfiu. zookt kennismaking ICantoor. BEDIENDE. ooii DIENSTBODE, DIENSTMEID, öemeub. K AM E118. Nette commensaal Prov. Drentsche en Asser Courant. te KOEDIJK Kost en Inwoning Hundvleoscli m, been en van Itundvot Kleiaardappolon K. VAN TÏÏIJN, Pr^ s verlaging Onderwijs In Moderne Klassieke-dansen. te spreken zyn in do HARMONIE te Alkmaar. Groote Importeursflrma, tevens fabrikant, vraagt bekwame voor hare fabrikaten. Na is hot tij cl om ia te maken. KORTE TURF. f 0,90 per 100, KATER SZiolfs onze n Prijzen van 5, 6, 7, 8 ct. por stuk enz. CAS. L. C. DE BOER, Breedstraat A 10. Telefoon 120. b©rlob.t Koopt thans Uw Speelkaarten, alvorens hierop bolasting komt. I is vanaf morgen weer verls.rij ^baar, Do van oudt bekende H. J. HAZES, Geestersingel 21, Alkmaar. 2-p0iïoons Wollen Doken, Gestikte Dekens vanaf f 10-50. v|h HERMs. COSTER ZOON, QETROUWD i O. Dl «««IJK» D. TAW IIAUUKVKI.O, die, mede namens wederzljdsche familie, hun hartelljken dank be tuigen voor de vele bewijzen van belangstelling, bij bun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 23 September 1019. Heden overleed Ie den ouder dom van 55 Jaar, onze lieve Zuiter, Behuwdzuster en Tante UKMItlflTTA OLiatNA VAM JI11»DKNU«U1*. Namena de Pamllle, N. VAN MIDDENDORP. Alkmaar, 21 September 1010. Verzoeke geen persoonlijk rouwbeklag. Door het verbindend worden der eenlge uit- deellngslljst la 't faillissement van J. J. VAM SAWTKSf, caféhouder te Hnkbtttaen, geëindigd. Mr. A. J. M. LEESBERG, curator. Alkmaar, 23 Sept. 1919, Een net H 1 P, Roud 27 Jaar, met vaste positie, ■Met een nette DAME ;of„ jonge WEDUWE, niet ouder dan 35 Jaar. Geheimhouding .jverzocht. en ver zekerd. Brieven «et portret onder letter Z 835, bureau v. d. blad. De ondergeteekende DIRK VIS SER maakt bekend, dat hij alle volmacht op zijn Zoon NICO LAAS V153ER, om voor hem en In zijn naam te handelen, heeft Inge trokken, zoodat gcenerlel betaling aan gezegden Zoon voor hem gel dig zal zijn. Voorts dat hij alge* heele volmacht heeft gegeven aan dew advocaat mr. <W. C. BOSMAN te Alkmaar, om zijne zaken te be hartigen, DIRK VISSER, De Vereen. „Evangelisatie- en Zondagischoalarbeld" vraagt voor gemakkelijke colportage. Ver dienste f 4.— A f 6 per dag. Schriftelijke aanmelding hij A. DE VRIES, Heereriwaltje 14, Leeuwarden, GEVRAAGD vooraan® VER- ZEKERINGS -MAATSCHAP- PIJ (ultkoorlng na overlijden) voor een bestaand klein agentschap te ALKMAAR. Solfede personen gelieve te sol- llclteeren onder letter A 836 san het bureau van dit blad. Op een HANDELSKANTOOR hier ter stede kan goplaattt wwr- floit een goed bekend met alle voorkomende kantoor werkzaamheden. Eigenhandig geschreven brieven san het bur. dezer courant onder letter C 888. BOEKHOUDER heeft HALVE DAOEN disponibel voor bij houden van ADMINISTRATIE en CORRESPONDENTIE. (Billijke voorwaarden. Br. onder No. 1670, Boekh. K. T E R B U R O, Koor straat 1. Een Weduwnaar, alleen wonende, vraagt e-n P. O., niet beneden de 50 jaat>, Bileven onder O 689, bui eau van dli blad. V;.vi. BOSMAN, Lultlkoudorp 4b, vraagt ora spoedig In dienst te fredüii een Zich aan te mslden bij Mevr, BOSMAN, Kanaalkade hoek Nleu- wesluot. OEVRAAOD liefst zoo spoedig mogelijk, bij C. M. WINDER te Schoort. tiHbilAGD In klein gezin, zoo apoedJg mogelijk, een flinke v.g.g.v. LOON t 300 per jaar. Schriftelijk aan te melden Me vrouw M. POL KVan Baerle- straat 53, Amsterdam. HEER en DAME zoeken gemOnb. ZIU en R!iiH|ikamer met Peualou, op netten stand. Brieven met prijsopgaaf onder no. 1674 Boekh. K. TER 1URO, Koorstraat 1. Op aangenamen stand wordt een ruime frlssche OEVRAAOD. MeJ. WILLIG, Café Centraal, Hofplein. gevraagd In GEZIN zonder KIN DEREN. Te bevragen bureau van dit blad. LOOPJONGEN. Er Is voor direct plaats voor een In de Grossierderij van de N.V. v/h W. RUITER Sz., Hekelstraat 23-25, Het E E N I G E DAGBLAD in DRENTHE is de Een veelgelezen blad, dat groote publiciteit waarborgt aangeboden met penplon m huiselijk vei keer voor een dameh. b. b. h. n, Franco brieven onder E 89Ö, aan het bureau van dit blad, aangebodenzeer geschikt voor KANTOOR, DEPÓT ol Iets derge lijks. Te bevr, bureau Alkm. Cou rant lettor B 887. Tlt HOOI" GKVlliiUU *«u op eersten stand, In het centrum der stad. Br. fr. lett. Z P met opgaaf van koopsom, aan boekh. TRAPMAN £t Co. te Schagen N.H. TB KOOI": Bij Alkmaar een leegstaand BUR GERWOONHUIS met groote SCHUUR en een leegstaande BOE RENWONING met 5 H.A. Land. Te bevragen bij J. O P D A M, Vier Staten, Alkmaar. van de volgende perceelen: 1. BOUWLAPdO bij de Daalmeers- molen groot 0.65.40 H.A. 2. BOUWLAND achter de Mare groot 1.35.90 H.A. Eigendom van Mej. de Wed. P. J. STAM. 3. BOUWLAND In de Daalmeer zuldel. deel gr. pl.m. 1,15.60, H.A, Het Z.-Noordelijk deel groot pl.m. 1.15.60 H.A, Eigendom van Mej. de Weef, j. STAM. Voor (6 jaar, Ingaande Kersttijd 1019. Inschrijvingsbiljetten met opgaaf van 2 borgen in te zenden vóór 15 Oi (ober 1919, bij den Notaris kt A. P. H. DE LANGE te Alk- mfear. merk Smith Premier, Ier over name aangeboden voor den prfji van f 130. Machine Is In uitstekenden staat en goed ouderhouden. Onzichtbaar schrift. Te bevragen Advertentie bureau L. FRANKENBERO, Alkmaar. Met het oog op de hulsvesting vsn leerlingen voor den nieuwen cursus, verzoekt ondeigeteekende aanbiedingen voor met prijsopgaaf bij hem te willen Indienen, De Directeur, J. O. HAZELÜOP. van DB LKVEHiNU aan het Depót Dultsche Deserteurs te Ber gen, van gedurende 1 tot en met 14 Oct. en van gedurende de maand October (ver moedelijk geen volle maand* Benoodlgde hoeveelheid ver moedelijk i 700 K.0. Vleeach, 70 K.O. Vet en 10000 K.O. Aardap pelen. Levering franc* depót. Insehrljvlngsblljetten uiterlijk 26 Sept., 12 uur middag, ten bureele verpleglngsofflcler te Bergen, Nament den Depótcommandant, de Verpleglngofllcler, M. S1EHUROH. op een gezellige OAJfSOLUlI te gaaa, ga dan Maandag 3D Nept. u.n. op de club van In de zaal VAN ÜIJZEN, Ureedstr. van 3 tot 10 uur. BIJ voldoende deelname van on- geoefenden, zal hiervoor een aparte club worden opgericht. N.B. Zich alle a.a. Maanda geven lil bovengenoemde zna op- 'JLelel. 537. Twlul. 537. (Uitsluitend le kwaliteit). GEROOKTVLEESCH p, ons30ct. Per pond f 1.50. BIEFSTUK p. pond f 1.20 ïi (haas) 1.30 Aanbevelend, G. DE WIT. Magdalenanstraat 4. snaaïri 'i poetsen tot een kinderspel. %iflr7flnnid Jq 't gebruik AMSTERDAM. UTRECHT. Mat deze habben wij da aar ta berichten, dat wij a.a. MAANDAO van 37i tot 5 an van 7 tot 81/» uur voor da regaling dar laaaan Brloven onder letten A M aan Drukkerij J. DE JONG, 30 Wijnstraat, Rotterdam. Uaaranr Itf. O. Ho* handen, Aoaonntnnt, Hpeeritrsnt Lassen In Boekhouden Opleiding voor do prnktUk on voor oxamena. W. NEDERKOORN Jl Ja. STIKVOORT SCHOUTENSTRAAT Groote brandwaarda. Gering aschgelulte. Septemberprijs (voorloopig), Afgehaald aan dn solinlt TlinlNbexorgd 1 0,30 haager. Slijters en bakkers rabat. Groote partijen tegen nader over een te komen voorwaarden, Afhalen en bestellen kan ge schieden a/h Gebouw St. Wille- brord aan de Oudegracht 130, Goedo kwaliteit. Witte brand. Wederverkoopers rabat. Aanbevelend, In REGENJASSEN on OLIEKLEEDING BELASTING. Wl] hebben nog groote voorraad tegen conourreerende prijzen. De ondergeteekende zal gedurende de wintermaanden op Dondardag 85 S«ptsmb«r 1910, 'a avonds 8 uur. Inlichtingen voor de lessen te bekomen bij koopt men een ÏW3Q persoon» I U1UII uuu IIUUUUHUJ goed gevuld met prima kapok. groote maat, vanaf f 14.75. OROOTE KEUZE Beleefd aanbevelead, Bedden- e» Matrassenmaker. ONZE INRICHTING BESCHIKT THAN9 OA OVER VIJF ZETMACHINES EN VERSCHILLENDE SNEL PERSEN. IN VERBAND HIERMEDE DEELEN WE MEDE, DAT WE BESTEKKEN, BOEKWERKEN, BROCHURES, CATALOOI, JAARVERSLAOEN, MAANDBLADEN, PRO GRAMMA'S, PRIJSCOURANTEN, REGLEMENTEN, STATUTEN, STROOIBILJETTEN, TEKSTBOEKJES, VER ORDENINGEN, WEEKBLADEN, ENZ. ENZ. IN ONGE LOOFLIJK KORTEN TIJD KUNNEN LEVEREN. WE BEVELEN ONS DAARVOOR TEN ZEERSTE AAN. N.V. BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ VOORDAM C 9 - ALKMAAR. EN #1 VAN PINCE-NEZ GLASBRILLEN E. I. ÏE i Tl I 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4