DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. fc MILITIE. No 224 Hnnderd ppti en twintigste Jaargang '919 i .i t iv' -i DIS 8 D A G 23 SEPTEMBER F EU TL LET ON. DU Rummor bestaat uil 2 bladen. tbonnemanteprl]* t.| ZZÜÜXi .'"S C.^«WsE T" Mort naar plaatsruimte. Aangifte voor deelneming aan het onderzoek in zake VQORGEOEFENDHE1P. men op zee de mededinger van Engeland worden. Een ontzaglijke vloot mei 100.0ÖÖ man de landlngstrofpen iflu gr'ale van (waaronder PVV 40.000) en ongeveer 1200 stuks, iCbeepsge schut én 144 stuk» bdtgeringsgeschüt, Clu stak te vernielen en Engeland'» overwicht ter zee voor goed te bevestigen door den aanwas der Fransche marine in haar geboorte te ver stikken. Verplaatsen wij ons ais U&tekUfly tot die expeditie In gedachte} iu den polflMèn toestand in die dagen. Napoleon hadl in den dubbelen veldslag De BURGEMEESTER der gemeente Al.K- van Jena-Aueret&dt de Pruisische monarchie MAAR bréngt ter kennis van belang heblien- vernietigd en in den slag van Fried land Pmi- den dat ter gemeente-secretarie alhier geler sen's bondgenoot Rusland zoo verslagen dat geilheid bestaat voor de lotelingen die be- de vrede van Tilsit gesloten moest worden die Sternd zijn om voor dc lichting 1920 voor deze Napoleon geleidelijk naar het topuut zijner gemeente bij de militie te worden ingelijfd, macht voerde. De verbintenis die hij mei zich vóór 10 OCTOBER a.s. aan te melden czaar Alexander gesloten: had. gaf hem ~r- - -- tot deelneming aan bovenbedoeld onderzoek, althans voor eerst de handen vrij om metFluslngk, and1 the rendering It possible, tile Met onderzoek vangt aan den 1.1 den NO- Engeland af te rekenen. Scheldt no longer navigable oi sliep» VEMBER an. ai wordt, zoo neodig, 4 e twee Napoleon besloot alle krachten die hij tér war.' volgende dagen voortgezet. zijner beschikking had aan te wenden om met Zooala men ziet liet déze Instructie J Iet wordt gehouden te Leeuwarden, Assen, Engeland een strijd op levcff en dood aan te duidelijkheid niets te wensdien over. Kampen, Arnhem, Utrecht, Amstvnh u, Ilel- binden. Belde natter, gevoelden het: op zee lag Wanneer men In aanmerking neemt dat on der, VUravenhage, uorincliem, Breda «u de beslissing voor het verkrijgen of handha ven der wereldheerschappij. Napoleon wilde van Antwerpen een mari tieme basis maken. Flet groote belang van onder bevel van lord Gbaatham iu zee. Engeland's minister Castlrreagh wees lord Chatham in dc volgende woorden op het deal der expeditie: „The complete succes» of the operation would Include the capture or des truction of the whole of the m nimy's siup», either building at Antwerp or afloat iu the Scheldt, the entire destruction of their yards and arsenals at Antwerp, Terneuse and of aan Venlo. Bij de aanmelding moet worden opgegeven la welke gemeente men aan het oiukzoek ■P gre wenscht deel te nemen, waarbij men tevens to Antwerpen spreekt uit zijn krachtige mauler ven of men gedurende gfa jksrekmlng legering en genieten. Volgens art. 7b, Ie lid, sub 2o duurt de kennen behoort to geven of men gedurende j vail voorstelling der zaken: „Antwerpen het onderzoek voor Rijksrekening legering en de op Engeland'» borst." Later aai voeding w«noch: to genieten. eerstc-óefeninpitild voor hen, dlo boventuv doeld bewijs hebben, verworven, ten hoogste 6Jij maand, behoudens de uitzondering» bjj LI o. bepaald. Verdere inlichtingen worden, dcsgcfl «nscht, rerstrpkt ter gemeente-secretarie. Alkmaar, 19 September 1919. De Burgemeester voomoeaid, RIPPINO. WIJBENBArEEEN, BTTRQEMEiËSTEK en WETHOUDERS van ATflTMiAiATt (brengen tor ksnow van be langhebbenden, dat bestuurde™- oo-ILa turen van bovengenoemd I.EENr vo-ornemons rijn ovoi to gaan tot dé begeving van oen «ttudlébeur». Nnik-o-mollngen uit de familie van dien stich ter, die naar de beur» weiwchon to dingen eullun zich, onder overlegging van oen ge boorte-acte, en mot ongave van gon-oten on derwijs, V66R 9 OOTOBtER a.s. schriftelijk moeten aanmelden hij den heer Dr. O. J. NIMMEIJER te BOLS WARD. Zij dienen dan don leeftijd van 12 jaren te hebben be- reiikt. Do begiftigde «all vrij lijn in do keuze van een vak van studio. De sollicitanten Buien ri ch hdbiben te on derwerpen aan een vergelijkend examen, waar van do datum late® aal worden bekend] ga in a aikti ALKMAAR, 22 September 1910. Burgemeester oU Wethouders voornoemd1 G. RIPPING, Voorzitter, DONATIE, Secretaris. Is aange vuld met de woorden: „Antwerpen op zichzelf is can koninkrijk waard." De Engclschcn dia al lang uit allerlei maatregelen begrepen hadden dal Napoleon de Fransdie marine, die bij Trafalgar vernie tigd was, opnieuw wilde doen herleven, be- h F: ze verdedigingsmiddelen - als paar ge woonte - in onvoldoenden toestand verkeer den en onze bezettingstroepen, dank zij het groote aantal soldaten dut iu Spanje en Oos tenrijk onder de Fransche adelaars streed, zeer gering was (nog geen 7000 man) dan kan men begrijpen dat een ieder in Zeeland den schrik om het hart steeg toen op 30 juli lening plaats gelachen tot staan te brengt). Dag en nacht werkte men aan de versterkingen der Schel- deforten en de eene inundatie volgde op de andere. Aanvankelijk nam koning Lodewljk het op perbevel op zich wat Napoleon die toen zijn intocht ifl Weenen gedaan had na de Oostenrijkers beslissend geslagen te hebben vau woede deed trillen. Lodewljk toch was in zijn oogeu de laatste om een veldtocht te telden of ten einde te brengen. Hij eisebta van Lode wijk, dat deze den dag na de overgave van Vlissingen, zijn betrekking zoude tl ader- leg gen omdat hij Bernadotte tot oppet bevel hebber benoemd had. Na deze kwetsende be handeling verliet Lodewljk. na eerst Berna dotte te hebben moeten ontvangen, het leger om zich naar Amsterdam te begeven. Bernadotte en zijn generaals namen uu zoodanige maatregelen met betrekking tot de Verdediging van Antwerpen dat lord Chat ham, wien het aan doorzicht en activiteit ont brak, aan de Eugelscli regeering meldde dat de belegering van Antwerpen een onmoge lijkheid was. üp 4 September hernamen onze troepen het fort Bath. Intu&adien hadden de Zeeuwsdie koortsen duchtig iu de Engdsche gelederen liuisgehou- Qok was het zelfvertrouwen der Engel- den. «peel a le nieu wig- de ontscheping aan 'het Broezand zonder on- schen geweken: er wns geen overeenstemming gevallen plaats groep. uwer tussched de aanvoerdr» van land- en Tegen een' zoodanige overmacht Was gee" zeemacht.- Dit alles bracht deö koning van mliouden mogelijk, te meer daar diu TOOÜ Engeland er toe om do expeditie terug te stam_, man her- en derwaarts over de geheele pro- Binnen 24 uur hackten sloten dén Fransdien keizer niet de gelegen- viricie verspreid tegen. heid te geven zijn plannen tot ontwikkeling te Middelburg en Verc zich dan ook overgege- Krn,; rr.pti J ven. Twee dagen later werd het fort Bath roepen. Toch bleef do Engdsche macht nog tot den dag voor Kerstmis op Walcheren, deels om ent te gebruiken als uitgangspunt brengen. Kort na den vrede van Tilsit, ontzag En geland zich niet om op de meest .gcweldd op te adl- treden (irrilCIItdl Mmiwk EEN HISTORISCHE HERINNERING. (De Schelde-expeditie in 1809.) Sedert eenige maanden is de annexionlsr ;ische partij in België duchtig in de weer om iet met Nederland tot een conflict te doen comen en wel naar aanleiding van Liinbur, m Zeeuwsch-Vlaanderen. De souvereinitei >ver den Scheldemond vooral laten deze par- iij maar niet met rust. Dit brengt ons vau zelf de Schelde-expeditie iü' 1809 in herlnne- ing. Toen toch was de Scheldekwestie ook liet van de lucht en was zij de directe aan- eiding tot onze inlijving bi] Frankrijk. Hoe dit geschiedde zullen wij hier bene- len zien. Vermelden wij echter vooraf dat de laam „Schelde-expeditie" door de Franschen ■li Engelschen in 1809 gegeven werd aan de >cht der laatstgenoemden naar Walcheren net de bedoeling Vlissingen en Antwerpen ge wijze tegen Denemarken waarmede net in volte vrede verkeerde. Uit vrees dat Napoleon zich van de Deensche vloot zoudeu meester maken om die ten zijnen behoeve vereenigd met onze marine en de Fransche oorlogsschepen - te gebruiken om een landing in Engeland te doen, bombar deerde de Engelsche strijdkrachten ter zee in vollen vrede Kopenhagen. De ongelukki Denen die niet bij machte waren de Engelsd marine te weerstaan zagen zich gedwougen hun vloot aan de Engelschen uit te leveren. Toen de wereld verstomd stond over dit schromelijk geweld, rechtvaardigde Engeland zich met de bewering, dat, omdat Denemar ken niet ingegaan was op den Engelschen eiscli om hun vloot die uit 18 linieschepen, 15 fregatten en tal vau kleine vaartuigen be stond aan hen ter „bewaring" af te geven, zij moeflten vreezen dat die vloot wel eens ver overd kon worden door Napoleon en.den czar ezamentlijk en het belang van Engeland me ebracht helde keizers te voorkomen. Hoe het zij de Deensche vloot werd als bult door de Engelschen weggevoerd. Toen Napoleon kort daarop in verwikkclln- ;en geraakte met Spanje waar de loop der ge ven. Twee dagen door de onzen ontruimd zonder zich te verde digen, hetgeen de bevelhebber onzer troepen, Bruce, de ongenade van koning Lodewljk op den hals haalde en hem later van Napoleon den naam van „verrader" bezorgde, Bruce In Bra- ^concentreerde zich achterwaarts Ware lord Chatham na dit gemakkelijk behaalde succes, dlerct doorgegaan naar Antwerpen, dan was dze plaats zeer spoedig een prooi van hem geworden, want er lagen op dat oogenblik geeü 2Ö00 man m garni zoen en de wallen waren ontbloot van artille rie. Bovendien was dc vereenigde Fransch-- Nederlandsche Scheepsmacht op de Ooster- Bchelde te gering in getal om iets van belang te kunnen ondernemen Evenmin konden de forten te Lilloo en Liefkenslioek leis prestee- ren zij waren zoodanig vervallen dat men ze moest redden door de omstreken te nuudee- voor do smokkelhandel op Holand, deels om Oostenrijk de gelegenheid te geven hetero condities te bedingen voor hef sluiten van den vrede. Toen deze begin October tot stand kwam en de Fransche strijdkrachten vrij kwamen om de Engelschen in ons land aan te vallen, was de ontruiming van Waidierai voor goed be- sllst. Napoleon was er van overtuigd dat de En gelschen vroeg of laat met een nog grootere macht zouden terugkomen om de arsenalen en werven van Antwerpen te vernietigen. Vóór alles besloot hij dus om de stelling Ant werpen die uu de hoofdbas!» van zijn marine bloest wordèn, zoodanig te versterken dat het als 'het ware onneembaar zoude worden, Daarvoor had hij geheel Walcheren, Zuid- Bevelaud en een stuk va» Brabant noodig. Napoleon verklaarde zijn broeder ln een r,„a„rhrtnH it» Pnriia ri'nt ..tul een uitgestrekte Door Chailes Garvice. Vrij naar het Engelsch 54) „Waarom verbaast u dat? TT is hie®. Indien leze plaats, indien het werik goed' genoeg ia zoor u, dan ila het oolk goed genoeg voor mij". „Maar u heeft uw eigen werk^ 1i is ©en Taan f' zei Constance, nog steeds verwon- terd over zijn tegenwoordigheid. „Ik 'heb vacantia genomen", zei Lycett, „in Ion regel ga ik naar Zwitserland; maar ik voorde van juffrouw Waring dat u hier wm vn wat u hier doodt, en toen dacht ik, dat ik volk eens moest gaan zien wat dit voor werk is; eerlijk gezegd, ilk begrijp uw belangstel ling en ijver. Bet is een od'el1 werlk en u n is een van de 'besturende engelen. Tk behoef nu niet te blijven nu u hier is". Hij groette glimlachend' en nam afscheid zonder dralen. Natuurlijk was Constance getroffen. Ze «ou geen vrouw geweest zijn, indien ze niet had begrepen, dat hij zi'ch had opgeofferd, zijn va- cantie had doorgebracht in de achterbuurten van Londen, ter wille van haa®. Zij begreep nu waar dé milde giften van L. C. vandaan kwamen; natuurlijk klopte haar hart wat warmer voor Lyoett Grayson. Na deze ont moeting «prak zij 'hem bijna iederen dag, som* aan een ziekbed, «cros met een troepje deug nieten op weg naar hat Tehuis. Hiij kwam ook au an dan in hat Hula en weed nwfauwfiljjk eurtenissen voor hom een onguostteen keer nam en Oosteunjk, ontvlamd lü vaderlands liefde, van den toestand waarin Napoleon door den Spaansciieii opstand gekomen was, door een stroom van .geestdrift medegesleept, de wapenen tegen den Franschen keizer op- flam, geraakte deze te een zeer gevaarlijke po sitie. Oostenrijk toch was vast besloten zich der op te richten en de verloren macht te ;vu winnen. Toen-zich nu ook te Duttschland een zeer vijandige stemming tegen al wat Fransch was, openbaarde en men begeep dat het ver bond met den wankelmoedigen czar voor de zen hinderlijk werd omdat dit Naooleon'a macht te veel vergroot had, meende Engeland dat het oogenblik gekomen was om een lan ding te doen ,in Zeeland, Vlissingen neder te branden en Antwerpen te vernietigen om zoo doende Napoleon voor altijd de hoop te beae- zijn eerst Vlissingen te doen vallen. Na een vreeselljk bombardement uit de circa 12U0 monden van het scheepsgeschut, moest de stad zich na een beleg van twee weken over geven. Is liet wonder dat men geen twintig onbeschadigde huizen kon aanwijzen 1 Moe dig hadden onze troepen zich gedragen en hulde verdiende de Fransche commandant voor zijn opTeden. Aan garnizoen en bevel hebber kwam de verdienste toe dat zij uoor hun volhouden het Fransche Qouvernement en koning Lodewljk in staat gesteld hebben in die twee weken Antwerpen n Brabant in staat van tegenweer te brengen. Na de capitulatie van Vlissingen (15 Au gustus viel geheel Schouwen in handen er Engelschen. In Noord-Frankrijk vreesde men een inval der Franschen. Door Nederland sche en Fransche autoriieitü werd in overleg met koning Lodewijk alles aangewend om on ze legermacht te versterken. Door doeltref fende maatregelen gelukte het 15.009 man (waarvan 2/5 Nederlanders waren) te gc- reedheid tc brengen om den aanval der En- welkomd door zuster Mary; alles was vUch, wat in haa® net kwam. En hij speelde zijn rol zoo fjojdl Hij dlronl? zich nooit op bij Con stance en wanneer dij elikaar ontmoett-n, zoo als dat wel moest, was zijn gedrajj altijd vol eerbied en toewijding. Zijn hart scheen geheel uit te gaan naar dit soort werk. Zij wist niet, dat ditzelfde haTt van mijnheer Lyeett Cray- son soms in opstand kwam tegen do strenge taak, die hij zich zelf oplegde en dat hij af leiding zocht ih de woeste vermaken van Lon den. Hij was natuurlijk een groote lieveling van het Tehuis, waar zijn giften nog steeds toe stroomden. Zuster Mary, die op don keper be schouwd, niet veel slimmer was dan de rest van haar sexe, wa» bepaald opgetogen ever hem. „Hij heeft zijn vacantio opgegeven. Zijn vacantia, die hij toch waarlijk wel verd'iand had, alleen om onzantwil. Het moot ©en heel brave man zijn, lieve", zei ia tot öoewtanee. En dat kon Constance niét tegenspreken. Geen taak scheen 'hem te hard', te walgelijk. Hij waialkte bij ziokbedden, ondérwèes de kin- déren uit dé achterbuurten, orgauiteerde uit gangetjes voor hen naar het bosch en andore gezond o piekjes, gaf lezin'gen met lichtbeelden en deelde aalmoezen uit in don vorm van thee en wollen dok ons- En bij al die goedé workon wn» hij in gezel schap van öonnstaineo. Mlaax hij aprak nooit oen woord van liefdo, maakte nooit cenige toespelingen op het verleden toon zij zich ge droeg ale oen koningin oa hij ©H* haar zaakge lastigde. öonstanoo raakte aan hem gewend. En oim Lyoetb Orayson recht tia doen weder varen, h'ij was geenszins onaangenaam gezél- schap. Hiij was jong, «sg oz vriij knap uit- had goedé auniasOTü m testers» ia 09» Huls, be halve zij, aanbad hem. Gedurende al dien tijd had lycett geen woord gesproken van sir Ralph of de H&llj maar eens op een diag waagde Constance een vraag te doen. Lycett zuchtte en scheen liever geon ant woord te geven, h'aar liever niet in te lich ten; eindelijk zei h'ij-: „Ik heb er niet over gesproken freule; maar op da TTh.11 is alles erg veranderd. Sir Ralph heef daar memschen bij zich ik wil geen oord'eel vellen, maar ik vrees, dat het gasten zijn, die uw goedkeuring niet zouden wegdra gen. Eir wordt veel over gepraat in hot graaf schap, dat spreekt van zelf. Maar daar zullen wo niet over spréken. U weet wollk soort man sir Ralph is: volkomen onverantwoordelijk, geen staat op te molken. Neen, wij zullen maar niet over hem «préken. Weet u precies op hoeveel kinderen wij 'kunnen rdkcmeu voor dut uitstapjo naar het Eppingbosch i" Hij schoon zoo verdiept in zijn werk en er zoo in op te gaan, dat Constance hem aanzag met verholen goedkeuring; want op dat oogenblik ging zij «elf ook op ih haar werk en zij was hem dankbaar dat hij rijn vacantia gebruikte om te helpen voo® 'het zware werk in de achterbuurt. Hot trof toevallig, dat bij en zij den vol genden dag samen werden aangewezen om hét uitgangetje naar heb Eppingbosch to bestu ren. Om eon ailed angscho uitdrukking te ge bruiken: Lycett Cruyson was dé ziél van al lés. Hij pakte do kinderen in den wagen, bnaoht zo n'aar de boBohje» buiten de stad, zorgde voor voedsel en amusement en toon zo druk aan hot spelen waren verkreeg hij einde lijk waar h'ij al die wéken van druk en ver moeiend werken op gewacht had een P»w minuten «dteon te zijn mart CbmÉwae*. verklaring of demissie.- Lodewljk werd tot d U'fete gedwongen. Zóó werd de Scheldt u..» unnV' a i- lijk oorzaak vi n on?., uilljvkig ofechooa Na- poleon al lang te vort*' Ucuioe oesloiéu had. 00EDE VOORUITZICHTEN? In het „Weekblad voor. Bloembollencul tuur" lézen wij het vuL.'»"' Algemeen vraagt men zi n reed» nu af, welke beperkingen het volgend jaar voor den, invoer onzer bloembollen in Amerika zullen gelden, omdat daarvan p>et alleen voor de ïandelaars op dat land, maar voor d> n ge heel» blo emtio ilenh aiidc'OO bijzotlucT vee' afhangt. Zullen de that:;:, g-.'kleticle beperken de maatregelen, ongewijzigd blijven? Zal de geheele invoer van bloembollen worden stop gezet? Of zal een militetc opvatting uitbrei ding van den export vspoorlovètt? Ziedaar dé drie mogelijkheden. Nu heeft dc veelgenoemde Dr. Marialt, voorzitter van den Federal Horticultural Board op de 21 Au gustus j.l. te Detroit gehouden jaarvergade ring1 der Society of Am ■•lean Florist» een re dt; gehouden over dc ruchse quarantaine Order 37, en zich daarbij te 't hijzonder uit gelaten over den invoer van bloembollen. Dr. Marlatt wijdde eerst uitvoerig uit flVöf de insecten en andere plagen, waaraan de kuituren in de Vereenigde Staten blootstaan, en trachtte daarmede opnieuw de Invoerbe perkingen te rechtvaardigen. Het dot 1 daar van was. zeide hij, o alles uit te sluiten, wat ontbeerd kon worden. Dc beoordeeling wat uoodlg was en wat niet, hing af van de vraag, of lief in Amerika verkrijgbaar was. Wij hielden ons daarbij, aldus Dr. Marlatt, aan onze deskundige adviezen, Het kan zijn, voeg de hij er aau loe, dat wd onjuiste inlichtingen hebben gekregen; in da, geval zal de quaran taine worden herzien. Hel is niet het laatste woord geweest, en ln zooverre Is er aanleiding tot wijziging. Nadat c m-eker er nog op gewezen, had, dat iedert de gelegenheid is om sp yerguiiotep >jor den invoer van heden en Otigemke ter verdere voortkw< ug te verkrijgen, behandelde hij het vraagstuk van de bloeinbollcn. De draal, reed» Zoo even door den spreker aangekondigd, wordt vrij pioisellng door hem genomen. „Een punt ten aanzien waarvan de Board eeuigszln» twijfelt aan de gcwettlgheld van de quarantaine ia het artikel bloembollen. Ik wenseh than» alleen te zeggen, dat wij. de zaak dei' bloembollen overwegen en wij zullen gaarne zien, dat tie Amerikaansche bloembol- lenbelanglicbbenden daarover iu Washington met ons komen beraadslagen. Wij willen hot geheele artikel bloembollen daar behandelen, omdat, Indien er een zwak punt is In de qua rantaine, het de bloembollen betreft. Do Board zelf kan de eene bol niet van de andere onderscheiden wij zijn geen specialisten, maar onze boilendeskundigen hebben na we ken en maanden van voorbereiding ons hunne lijsten voorgelegd. Wij twijfelen echter of onze specialisten niet te streng zijn geweest en zich vergist hebben. Wij zijn volkomen bereid, ab le» wat ovebodig ia in de quarautaianeregó- ling te schrappen en het artikel bloembollen zou éaatoe kunnen behooren." Deze uitingen van den hoofdman der qua rantaineregeling wijzen op een goede kan» voor verruiming van invocrmogelijldieid on zer bloembollen ln het volg. ud seizoen. Gege ven de moeilijkheldi voor een ambtenaar om een gemaakte fout te erkennen, strekt het D. Marlatt ongetwijfeld tot eer, dat hij openlijk eid van den onjuisheid der tegen- iet zal natuurlijk ;t ontbreken aan eeni wijziging der Laten nu echter ouze eigen Nederlandsche bollcnexporteurs toch zonder uitzondering doordrongen zijn vau de noodzakelijkheid van uilsluitend gezonde bloembollen naar Ameri ka te zeilden. De toekomst van onzen Amerl- kaanachcti handel en daarmede van ons vak te' 't algemeen mag niet in de waagschaal worden gesteld door de slechte praktijken van enkele gewetenlooze knoeiers. STAKING IN DE VRACHtVAART. Men meldt uit Amsterdam: Heden morgen Is een staking bij de vrachtvaart uit gebroken, zoodat bij de navolgende beurt- vaartdienstea het geheele werk stilligt: Olanus, Schietscliuitenveer, P. v. d. Meer, v. d. Steen, V. d. Welle, v. d. Kwast, Roe- ofs, J. Taling, Volharding, Kooy Km> pius, Bonman de Jong, C:. Backer, Estafet te, Vecliels Koophandel, Qmzlgt, 1 in ber gen". Sleenwijk, Vogelpoel Noorwegen, Kaarselade Veer, v. d, Boom, I leukels, Sian- fries, Concordia, Relmers, Hunze. Bus en Van Arkcl. De eischeu die door den Centra- „Ik moet dé volgende weök temg naar Des- brodk", zei hij. „Ik 'kan nu_ niet zeggen hoe ik igenoten heb, hoe gelukkig ik mij al dien tijd .gevoeld 'héb. Het wan- veel aangename® voo® mij dan ©en reis nanr Zwitserland." „Het is het werk", zei Constance. „Ik heb dat zellfdé gevoel gehad. Ik hen nooit zoo. ge- luMkig gewoest". „Het werlk", zei 'hij- „Ja misschien. Maa® iïk kan niet 'blind zijn vow hel feit, dat i'k mij alleen -zoo gelukkig gevoéld heb door dat ik werkte aan uw zijd'e. Constance, herinnert ge u dien avond nog op die Hall, toen ik u ge vraagd héb-mijn vrouw te willen worden? U 'is het misschien vergeten, maar ilk vergeet het nooit. Elr is niets wat mij dat kan doen vergoten. Ik heb u nu lief, evenals ilk u toen liefhad. Daarom is hot Constance zag hom met gefronst voorhoofd haai aan. „Is het daarvo«ir", mi ra, d'at pre uw vacan- tie op doze wijze hebt doorgebracht?" „Ja, déarvooif i« het", rei hij. „Ik ben vol komen oprecht; i'k kan niette voor u vorbqr- geni. Waar ge ook zij fc, wat ge ook doet, mijn hart ïs vol' van u. AU: jnoost ge vertrölrken naar het midden van Afrilkiu, ilk zou traéhten u te volgen, ik zou traohton uw leven mot u te deelon. Ik kan niét leven zonder u. Heb i'k het niet bewezen? Ik zou liever loven in de achterbuurten van Londen, voortgaan met dit soort van wer'k, dan leven, iu eou polios aondér uw togonwoórdighoid. Go zijt alles voor mij. Ach Constance, luister naar mij I lik héb u lief. Al» ge de imijao wilt worden zal i'k allés doen wat go wilt. Ik «al aan al uw grillen voldoen, ik «al mijn leven géheol in- rloli ten zooats ge het wlllt. Ik héb u noodig en u alleen, en ge moet, dé mijne warden 1" Qojjfcstimw verwijderd» ttoli «ui weinig hem; maa® hiij völgd© haar en vatte hand. „Denlk er over, lieve; d'it kan niet altijd'«oo voortgaan. Ge zoudt véél mee® goed (kunnen doen als ge mijn vrouw waart, met mijn geld ik zit er vrij warm in, Constance dan ge nu kunt in de tegenwoordige omstandig heden. Denlk er aan liefste, niet alleen mijn persoon, moor alles wat ik 'bezit. O, zeg ja; zeg d'at ge mijn vrouw wilt worden!" Constance -ging achteruit'. Hiaar geheele ziel verzette zich tegen dit huwelijks voorstel en toch en toch, hoe tgunstilg kwam hij uit, te vorgéLijken mot ja, zelfs met sir Ralph t Hij had' zijn vocantie opgeofferd, 'hij had ge werkt voor de goede zaak, die Constance op 't oogonlblik zoo- zeer ter harte ging. Zij zoi tot «lob zei ve, dat hiij' jong was, knap van uiter lijk!, welgesteld. Maar het was niet de gedach te aan lycett örayson» voorrechten, die bet «waarst bij: haar wo-og. Er sloop iet# ander» in haa® hoofd: als zij met 'hem gebrouwd wo» zou het haar misse hi ou gemakkelijker zijn den anderen man te vergeten, die haar liefde en hiaar aandenken niet waard was, dat wist zij ilmmers. Maar zolfs terwijl zij zoo trachto mot zich zelf te rodeneeren eni zich zélf wijs te molken, dat zij verstandig deed wanneer zo Lyoett Orayson aannam, toch voelde zij, dot zo het niet doen kon. 'Zij hield moer van dén man dan zij vroeger gedaan had; zo was zoo volmaakt misleid door zij a good geveinsde toewijding aan het wer'k, dat zij: hem bepaald met eerbied aanzag; maar zij wist dat zij sir Ralph liefhad on de gedaöhte alleen aan een htuwol'ij'k met lyoett Orayson deed baar alen moed verliezen, „WÜJjt u mij gaan «JtUiwoood «ev«i t» hij. 1 v iDtwdi vervuild.) I vvigvsimi u» iu. 41 tttunWa"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5