Provinciaal Nïenws Jnerezondnij Stnkknn. Marktberichten. ten Bern"! ven T msportrrbelésrs gictftefid worden, zijn de volgende: Algemeene loonsverhooging van 3. pv; w ii. np loonen beneden, 30; m 2. per week op loonen boven 30, onder na drukkelijk beding, dat niet minder zal wor den betaald dan aan kapiteins 32.50, aan machinisten 31.50, aan stuurlieden 27, aan conducteurs 28, aan dekknech 26, aan walbazen 29, aan walknechts 27, aan bestellers en koetsiers 26, aan motorschip pers 30, aan knechts 28, aan lichtcrschip- pers 28 en knechts 26 per week met een werktijd voor walpersoneel van 55 uur per week met ovcrwerkloon van 0.60 per uur op loonen beneden 30 en 0.75 per uur op loonen boven 30, voor werk op Zon- en feestdagen en aterdag na 3 uur 0.75 en 1 per uur diensttijd Voor hel varend personeel wordt een diensttijd van 55 uur «er week géëischt, tenzij de vaartijd van een be- ireffenden diernd langer vereischt, tot een maximum van 60 uur per week, meerde diensturen van beide gevallen te betalen met 0.40 pei uur met toepassing van een zoo veel mogelijk 10-urigen onafgebroken rust per etmaal, afvaarten van op Zaterdag en zondagsrust varend personeel nader te re gelen. Bij enkele beurlvaartdiensten, waarvan de directies zich bereid verklaarden met het be stuur van den Centralen Bond van Trans portarbeiders in onderhandeling te treden, wordt nog gewerkt. De katholieke arbeiders zoowel als de ar beiders, aangesloten bij de Federatie van Transportarbeiders, zijn nog niet tot de sta king toegetreden. BELASTING OP SPAREN? Van verschillende kanten komt alwéér de oritiek op het jongste belasting-ontwerp van Minister de Vries: dat op de vermeerderi der vermogens: De Haagsche Pos tspreekt van een belas bug /op sparen en meent, dat het den minis ter niet gemakkelijk zal worden gemaakt om het door de Kamers te krijgen, al heeft het uit het oogpunt van praetische politiek dit voor, dat het een kleine minderheid raakt, die in deze tijden van meerderheidsgewelddadig heid hulpeloos is en zoo. goed als geheel weerloos. De nieuwe wet zal leder, die geen 50.060 bezit,-buiten schot laten, dus 99 van de 100. En die 99 zullen dat vermoedelijk prachtig vinden. Strikt bekeken is het ont werp een blijvende aanvulling der inkom stenbelasting, met terugwerkende kracht voor drie jaren, voor ieder, die in de verdedigings belasting boven de 50.000 is aangeslagen en tevens financieel vooruit gaat. Wie een klein vermogen heeft beneden dat cijfer doch een groot inkomen, blijft buiten haar berik, mits hij er maar voor zorgt, dat hij niet spaart. v Dus kan een groot inkomen vrij uit gaan als het maar wordt opgemaakt, terwijl hij, die ér in slaagt iets over te houden, aan het Rijk tien procent van het gespaarde moet afdra gen Het blijft de vraag of deze extra belasting .op sparen wel juist is, vooral in een' tijd, waarin sparen naast werken voor de gansche erel'd allemoodigste medicijn is. De meest bedenkelijke zijde van de belas ting is echter haar onbillijkheid. Want waar om zou niet ieder naar vermogen iets bijdra gen, het dienstmeisje b.v. een rijksdaalder, cle Kantoorbediende 10, de gezeten werk man 25, enz. MET, PROF. TAMME® GEHüEDIGtD. «fufö, d?! jamr có fcarcafc wufii f* hrten dhar- KORTE BERICHTEN Het grootè. nieuwe stoomgemaal bij Tacozij!, dat afdoende verbetering zal bren gen in den afvoer van Friesland's boezemwa ter, /al nog' dezen herfst in werking gesteld worden. Te Baarn zijn de aanhangmotoren (merken Archimedes en Evenrude) van een' tweetal bootjes door middel van braak uit een schuitenhuis in de rivier de Eem ontvreemd. In de zaak van den moord te Beesd, ge pleegd op den burgemeester, zullen Donder dag door de' Tielscne rechtbank 25 getuigen Worden gehoord. Eene artist in het circus Carré, dat te Heerenveen voorstellingen geeft, vermiste een koffer, waarin geld, een gouden horloge en andere zaken van waarde. De koffer werd le dig in een sloot teruggevonden. Een ontsla gen knecht wordt verdacht. Te Kaatsheuvel is een weiwaterput, waaruit de gansche buurt haar drinkwater haalde, door petroleum onbuikbaar gemaakt. In Janauari j.l. werd te Retranchement het echtpaar Perrels vermoord. In Mei werd iemand in verband daarmede aangehouden. Na vier maanden voorarrest is hij thans uit het huis van bewaring te Middelburg ontsla gen. De heer H. Balk Wz. te Zwaag slaagde verleden' Vrijdag te Utrecht als vakonderwij zer in fruit- en groententeelt. UIT OUDKARSPEL. Zondagavond omstreeks 10 uur kreeg onze gemeente Jhezoek van' een zekere K. uit Zuid- Scharwoude, die als gevolg van een vechtpar tij op de kermis aldaar zekere S. van hier te lijf wilde. K. had voor dat doel een geladeh geweer meegenomen waarmee hij S. rakelings langs zijn beenen schoot. De vader van S. wist K. het geweer af te nemen en' hem,zoo lang in bedwang te hou den tot politiehulp kwam opdagen. De politie kwam en' braent dit heerschap buiten de grens onzer gemeente. Zaterdagnacht is op het Waardje een vlet met ongeveer 20 ton tarwe gezonken. De tarwe was gekocht op de Alkmaarsche markt en scheen bestemd te zijn voor den heer C. Meurs te Schagen. UIT SCHAGEN. De bouw van een Verzorgingshuis te Hil versum is met inbegrip van het- verfwerk op gedragen aan de firma Overtoom en Zonen alhier voor 183000. UIT HARENKARSPEL. Te Groenveld, onder deze gemeente, ver- bi \ndde Zondagmiddag eene groote stroo- :lielf. van A. Kuiper. De brand wordt aan spelende kinderen toegeschreven. UIT ZUID-SCHARWOUDE. De kermis heeft zich gister alhier ingezet met ongunstig weer. Niet zoozeer de dansge legenheden, bioscopen of andere inrichtingen, welke publiek kunnen herbergen, ondervin den hiervan financieele schade, maar wel de kramerijen en openlucht-gelegenheden heb ben een „strop". Een klein circus, zweefmolen en lucht- schommei, benevens de bekende bioscope van Schinkel bezoeken thans onze gemeente. On geveer 15' jaar heeft laatstgenoemde hier op ae kermis zijne inrichting geëxploiteerd en steeds met groot succes. De groote attractie is ongetwijfeld „Schinkel". Men wil nu een maal "deze bioscope bezoeken. Gisteren zijn de verwachtingen weer niet teleurgesteld. Een familieleven werd op het doek voorge steld onder het opschrift „De blauwe Ibis." Een stuk dat pakt en de toeschouwers mede- sleept. Het is een stukje levensgeschiedenis, dat het kenmerk draagt van „waar-gebeu ren." De heer Schinkel weet altijd een „ge lukkige keuze" te projecteeren. Het aangena me in deze bioscope is, dat het hinderlijke trillen tot een minimum is beperkt kunnen worden, waardoor het geprojecteerde ook zeer goed tot zijn recht komt. UIT HOORN. De Hoomsche voetbalvereenigiflg Sport" thans spelende onder den naam „Hoorn", vierde Zondag het feest van haar 30-jarig be staan. Zij is een der vereenigingen, die de voetbalsport in Noord-Holland benoorden het IJ in de eerste jaren hebben helpen omhoog Voetbalbond.. In 1914 trok de mobilisatie veel wrken. Zij had vooral ook een groot aandeel in de oprichting van den Noord-Hollandschen leden uit de vereeniging en besloot „Sport" zich terug te terkken uit den N. V. B. In 1916 herleefde de vereeniging weer en si de onder den naam „Hoorn" weder in cle Ie klasse N. H- V. B., daarbij de geelzwarte kleuren steeds hoog houdend'. Het feest van H. V. V „Sport" werd her dacht door het houden van wedstrijdn. Eerst speelden Sport-veteranen tegen veteranen van Alcmaria Victrix, de vereeniging, die al tijd zooveel sympathie heeft getoond jegens „Sport.". „Sport" won met 3—2. Later speel de Hoorn I een gelijk spel tegen V. A. r. F. en wel 2—2. s Avonds werden de feestelijkheden voort- in es Parfcraa! waar wen! opgevoerd ie revue „Kom je ook op de Sportfuif?" 't Was een zeer groot succes, zoowel om inhoud en annkleeding, als om uitbeelding der re vue. Voor den maker, den heer J. C. C. Dell en voor den heer W. A. IJdo die het décor verzorgde, alle lof. Menig vriendlijk woord o.a. dooi den vertegen wóordig« van den N. H. V. B. werd tot „Sport" gricht en meni ge hulde in den -ornx van bloemen, kransen, enz. werd gbracht. van UIT WIJDENES. Vrijdag a.s. komt ZExc. de Gommissaris de Koningin onze gemeente bezoeken. UIT URSEM. Op de voordracht ter benoeming van een onderwijzeres aan school 103 te Amsterdam, komt voor mej. J. C. W. van Reijen, alhier. UIT NIEUWE NIEDORP. Benoemd tot verif. der dir. bel. gen. en acc. alhier de heer J. Lensvelt, rijksklerk 2e kl. der dir. bel. enz. te Amsterdam. (Buiten vrantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) Schermerhom, 19 Sept. 1919. M. de Red., Gaarne zou ik als getrouw lezer uwer veelgelezen blad een klein plaatsje voor On derstaande erlangen. Als getrouw inzender van een collectie eigen geteeld' fruit op de tentoonstelling te Alkmaar, acht ik het mijn plicht een enkele vraag hieromtrent te doen. 1. Zou met het vragen van de schoonste verzameling fruit ook bedoeld worden het buitenlandsche fruit, hetwelk ten toon werd gesteld, zooal dienst doet voor etaleering? 2 Er werden gevraagd de beste soorten stoofperen. Toch zeker geen winter stoofpe ren? Anders toch had ik die soort(en) wel weggelaten^ welke nu op mijn kistje geschre ven stond(en) (deze soorten worden niet ge vraagd, dit zijn handperen). Een ieder weet toch zeker wel, dat sommige soorten hand- Eeren soms zeer beste stoofperen zijn. Neem v. de Dirkjespeer en ook de suikerpeer, hoeveel worden die niet gebruikt, zelfs om te drogen voor den winter. Mijns inziens mogen de hoeren keurmees ters hun gedachten hierover wel eens laten gaan, wat het schoonste is: een groote col lectie eigen geteeld fruit of koopgoed, ge- etaleerd met likeuren en buitenlandsch fruit. Ik schrijf dit niet om den heer Boog te bena- deelen, integendeel, ik gun hem de eer van harte, daar hij er genoeg voor werken en zwoegen moet. Maar ik zou toch gaarne het bestuur een kleinen wenk willen geven: als er weer tentoonstelling komt hier in Alk maar, vraag dan één nummer voor hande laren en één nummer voor kweekers of ver eenigingen En ook de juist bedoelde stoof- vruchten, winter of zomer, dan geloof ik dat het juiste dezer zaak voor den dag komt. Met beleefden dank voor de plaatsing. Hoogachtend, K. ROOD, Tuinderij Eigen Onderneming, Schermerhom Aan de Redactie van de Alkm. Courant. OVER VEEVZRVOER EN NOG WAT. WelEdele Heeren, Aangenaam was het mij te zien dat door Uwe Redactie van het door mij in „De Vee handel" geschreven artikel over „Veevervoer en nog wat" nota is genomen. Waar door U in Uw blad van gisteravond een groot ge: deelte van bedoeld artikel is opgenomen, zij het mij vergund er uw aandacht op te mo gen vestigen dat hierin juist, zij' het dan bui- ren uw schuld, een gedeelte ontbreekt dat mij aanleiding gaf om een artikel als bovenge noemd te moeten schrijven. Als „ex-inspec teur, in het bijzonder belast met vervoeraan- gelegcnheden m dienst van het Rijkskantoor voor Vee en Paarden, waarvan ook ik Over tuigd ben dat er veel personen waren aan- esteld, die hun functie in dienst van het „R.- I. PP." als een absolute „sinecure" be schouwden, wensch ik er de aandacht op te mogen vestigen dat de afdi. Vervoer van het „R. V. P." in goede handen was. Natuurlijk laat ik voor zoover mijn jïersoonlijk aandeel hierin betreft, dit buiten bespreking. De „voorschriften" van het R. V. P. (afd Ver voer) waren alleszins goed Deze punctueel op te volgen lag op den weg van de Vee-ex pediteurs en de inspecteurs van vervoer. Dat ik door de verwaarloozing van mijn belangen door de bij mijn vak betrokken autoriteiten eerst den 9aen September 1918 in dienst van het R. V. P. werd aangesteld, werd terloops door mij gememoreerd. Met betrekking tot het „Veevervoer" dat mijns inziens zooveel verbetering eischt, als mede het toezicht op de „Veemarkten" en a'an „de slachtplaatsen," waarvoor tot mijn genoegen de heer K. v. 't Veer alhier in ae bres sprong schreef ik herhaalde malen. In diens kwaliteit van beschermheer van de Sophia-vereeniging tot bescherming van Dieren aan Z. K. H. Prins Hendrik, aan de Sophia-vereeniging voornoemd, als ziting hebbende in de Studie-commissie in zake Veevervoer, aan de Heeren Baron- van Voorst tot Voorst te Elde bij Arnhem, Rutgert Kaan te Wieringérwaard (N.-H.) en Maurits van Gelder te Rotterdam, schreef ik met betrek king tot het „Veevervoer" en bood mijn diensten hiervoor aan. Aan F. J. Dysselhoff, president-directeur van het R. V. P. (in lijui- datie) alsmede aan Mevrouw v. der Hoogh Geb. Baronesse van Ittersum te Naarden als le ondergeteekende van een ingezonden stuk in het Nieuws v d. Dag met betrekking tot „Het Veevervoer." Aan allen schreef ik met de bedoeling om in het vee-vervoer, waar verbetering zoo urgent is, alsmede in het be lang van de bescherming van Dieren" hierin spoedige verbetering te brengen. Ik bood te gelijkertijd mijn diensten aan. Alleen de heer Maurits van Gelder te Rotterdam was zoo be leefd mijn schrijven te beantwoorden zie mijn artikels in de Vee en Vleeschhandél d.d. 17 September alsmede in „De Veehandel" dd. 18 Sept. Deze ervaringen heb ik althans, dat ook zelfs onder de groote lui gevoeld' wordt dat er in het Veevervoer verbetering gebracht moet worden. Het blijft hierbij cn hoogstens ,zet men een stukje in de courant. Verbete ring in het vervoer, voldoende toezicht op de veemarkten aan laad- en losplaatsen alsmede aan de «teditpiflertapn te v uM Het komt mij daarom voor dat alleen in dien er goede en voortdurende controle wordt gehouden op het vervoer en alles wat hiermede in verband slaat, eerst dan hierin verbetering verwacht mag worden. Met dank voor d'e opname, Hoogachtend, UEd. Dw. Dr. J. Ph. MüLLER Jr. Vee- en Vleeschagent. Alkmaar, 23 Sept 1919. (Wij namen uit bet' art. in dt Veehandel slechts dat gedeelte, wat op het veevervoer betrekking had en oordeelden achterwege te kunnen laten, hoe de inzender er toe kwam zijn stuk te schrijven. Red.) UITSLAG voorloopige toewijzing van de plaats in de Scheimeer gemeente Ursem, gehouden 20 September 1919 in het café „de Tabakshan- del van den- heer N. Schermerhom te Alk maar. 1. Huis, schuur, erf, boomgaard en tuin, n°f. 216, 13, 14 en 15 groot 1.01.50 H. A. 5030. 2. Weiland no. 18, groot 2.63.60 H. A. Weiland no. 19, groot 3.51.20 H. A., 10J75, HNA' f'8525UWlaQdt D0' 21' gT°0t 3'50-50 tA Welland nos 281, 282, groot 3.43.00 n. A. IIdOO. mo™eiiaQd' na 33' £root 3-75.10 H. A. 7q Bouwland, no. 35, groot 3.47.80 H.A. J 8800. Samen groot 21.32.70 H. A. 62620.—. De afslag en combinatiën blijven bepaald op Zaterdag 27 September 1919 te 12 uur in het café „de Tabakshandel" van,den heer N. ochermerhom te Alkmaar, ten overstaan van notaris J. van der Veen. 421ste STAATSLOTERIJ. Trekking van Maandag 22 September. 5e klasse, 5e lijst. Prijzen- van 70. 84 209 276 369 399 405 538 566 715 737 788 850 880 1150 1151 H69 1173 1267 J335 1364 1494 1 513 1 664 1 673 1773 209o 2478 2517 2535 2579 2585 2672 2845 2877 2918 2946 3063 3143 3352 3779 3905 4191 4465 4473 4560 4566 4602 4673 4763 4882 4911 4999 5213 5239 5327 5360 5393 5438 5525 5593 5636 5659 5665 5750 5957 6055 6136 6161 6285 6299 6365 6526 6529 6613 6637 6658 6673 6761 6792 6889 6982 7009 7151 7159 7237 7268 7336 7329 7341 7464 7704 7725 7786 7910 8085 8109 8157 8174 8183 8186 8453 8509 8520 8527 8774 8841 8854 8962 9024 9068 9074 9201 9204 9286 9333 9352 9397 9458 8561 9564 9589 9601 9745 9772 9879 9920 9965 10186 10203 10610 10644 10689 10691 10854 10903 11228 11400 11454 11497 11707 11731 11901 11993 12069 12289 12319 12329 12642 12746 1277'? 12856 12928 12938 13166 13202 13 N* 13371 13433 13464 13603 13683 13739 13761 13792 13802 13803 13838 nddi 14019 14086 14177 14607 14672 14727 14763 14790 14847 14S79 15041 15074 15082 15212 15238 15278 15345 15485 15542 15583 15698 15722 15803 15857 15936 15995 16200 16232 16327 16375 16523 16590- 16596 16612 16622 17240 17373 17385 17388 17542 17563 17695 18241 18318 18337 18341, 18444 18563 18605 18653 18700 18751 18756 18894 18900 18933 18943 18980 19051 19137 19203 19298 19435 19535 19573 19634 19722 19726 19742 19743 19744 19809 19814 19838 19856 19958 20013 20077 20085 20156 20200 20313 20369 20396 20403 20432 20540 20611 20707 20731 20737 20765 20847 20884 21290 21463 21513 21559 21664 21769 21898/ NIETEN. 93 1 68 182 192 196 215 281 289 299 *406 417 447 450 454 486 506 535 548» 645 657 675 766 679 775 796 833 838 898 923 939 951 964 971 973 1048 1089 1094 1127 1129 1299 1322 1358 1388 1390 1451 1483 1609 1736 1780 1874 1912 2001 2004 2051 2056 2125 2159 2224 2317 2378 2382 2385 2386 2387 2397 2507 2520 2536 2549 2566 .2620 2637 2715 2724 2756 2858 2871 2884 2886 2938 2958 2962 2968 3081 3086 3104 3107 3125 3166 3226 3255 3277 3292 3442 3494 3521 3524 3529 3566 3590 3592 3606 3627 3643 -3665 3673 3689 3736 3737 3748 3903 4001 4047 4111 4149 4159 5199 4242 4307 4314 4348 4363 4402 4441 4512 4524 4525 4549 4574 4592 4621 4735 4741 4893 4908 4916 4934 4945 4962 5079 5084 5104 5121 5176 5185 5205 5243 5269 5276 5279 5284 5317 5377 5445 5452 5454 5475 5497 5517 5708 5725 5743 5760 5820 5831 5840 5928 5931 5951 6042 6068 6079 6137 6156 6251 6293 6316 6328 6398 6401 6430 6491 6519 6535 6547 6576 6590 6611 6632 6646 6704 6766 6802 6808 6828 6836 6860 6878 6887 6898 6920 6921 6939 6951 6999 7014 7029 7032 7064 7089 7095 7211 7212 7255 7298 7334 7337 7387 7388 7443 7455 7473 7496 7499 7534 7566 7598 7614 7615 7618 7711 7765 7846 7882 7956 8021 8051 8114 8130 8134 8173 8197 8224 8326 8379 8381 8446 8462 8502 8595 8620 8632 8789 8812 8818 8882 8888 8912 9040 9089 9126 9221 9237 9285 9298 9316 9335 9345 9356 9369 9461 9500 9531 9534 9538 9539 9551 96?" 9635 9651 9683 9732 9818 9868 9915 SV-' 0449 10002 10053 10084 10102 10133 10166 s r 10303 10323 10356 10373 10378 10388 10430 10448 10449 10475 10527 10537 10628 10646 10653 10662 10774 10781 10815 10866 10871 10885 10894 10897 10941 10962 11008 11011 11027 11036 11156 11230 11233 11264 11266 11408 11416 11435 11480 11496 11498 11537 11620 11672 11698 11750 11771 11821 11824 11887 11916 11938 11940 11941 11975 11982 12026 12097 1212S 12132 12140 12187 12192 12342 12344 12W6 12401 124?1 12462 12454 12488 1249? 12500 12518 12535 1255? 12660 12671 12698 12750 12752 12760 12777 12782 12792 12794 12808 12847 12859 12975 12992 13045 13083 13125 131.32 13155 13161 13321 13353 13386 13397 13476 13490 13537 13556 13568 13571 13573 13632 13657 f3699 13707 13732 13805 13909 13943 13965 14010 14030 14074 14174 14200 14235 14245 14250 14323 14400 14411 14453 14476 14554 14567 14617 14676 14689 14717 14733 14742 14749 14765 14816 14S39 14867 14891 14932-14988 15065 15134 15179 15258 15309 15331 15342 15421 15515 15617 15667 15712 15731 15866 15879 159ÖO 15901 15940 15951 15956 15968 15983 15990 16048 16060 16064 16067 16140 16162 16179 16180 16211 16268 16342 16403 16453 16470 16474 16475 16494 16504 16534 16540 16557 16613 16631 16671 16733 16795 16799 16843 16846 1686? K/931 16979 17045 17053 17064 17076 17133 17148 17206 17252 17254 17284 17316 17325 17331 17368 17379 17402 17412 17448 17452 17612 17625 17677 17748 17783 17803 17853 17907 17945 17958 18014 18019 18048 18143 18149 18248 182S5 18342 18428 18501 18503 18532 18538 18555 18556 18614 18625 18670 18677 18716 18761 18797 18814 18902 18914 18982 19030 19053 19089 19173 19103 19251 19257 1925» 19267 19267 19314 19322 19356 19367 19473 19539 19564 19696 19614 19620 19674 19694 19696 19711 19815 19818 19829 19847 19860 19869 19923 19943 19955 19973 20000 20081 20152 20177 20239 20277 20280 20283 20335 20374 20384 20417 20422 20476 20541 20565 20568 20570 20577 20626 20637 20662 20728 20749 20754 20840 20848 20885 20921 20947 20969 20974 00994 20101 '21036 21050 21070 21080 21094 21095 21177 21200 21204 21208 21215 21223 21248 21273 21386 21423 21491 21495 21550 21629 21693 21757 21783 21801 21805 21919 21937 21941) 21973 21980. 5e Klasse 4e Lijst: 3347 m.z. 3327, 13267 70 m.z. 13263 70, 1083 en 19206 m.z. met 70, 2226 70 m.z. niet. ALKMAARSCHE EXPORTVEILINQ. ALKMAAR, 22 September. In de hedentgehouden veilingen werd be taald voor: Bloemkool le soort (per 100 at.) 9.20 k f 1669 - ?ort ƒ5 A 7.50. Rood ivt'üi j 5 3.60 per 100 K.Q. Wortelen per 100 bos 3.20 a 5.40. Uien per 100 K.G. 7.20 a 8.90. Slaboonen per 100 K.G. 5.80 h 17.60. Andijvie per 100 stuks 1.20 2.30. Kropsla per 100 stuks 0.50 1.60. Komkommers per 100 su&. 5.20 9.80 Pieterselie per 100 bos 1.10 a 230. Postelein per ben 0.22 h 0.28. Snijboonen per 100 K.G. 7.50 h 12.60. Spinazie per 100 K.G. 3.90 h 8.80, Selderie py 100 bos 1.50 2.40. Tomaten per K.G. 0.06 0.18. Appelen per K.G. 0.07 0.25. Peen per K.G. 0.06 h 0.40, ZWAAG, 22 Sept. 1919. Veiling „Bangerr en Omstreken." Druiven 30—35 et Perziken 2—9 et., Peren 2—20 ct, Appelen 3—13 ct., Pruimen 1525 ct., Tomaten 59 ct., Noten 1622 ct., Snijboonen 2—8 ct., Slaboonen ,3—12 ct., Uien 2—5 ct., Wortelen 4—7 ct., Sla 23 ct., Komkommers 47 ct., Augurken 2635 ct., Meioenen 1830 ct NOORD-SCHARWOÜDE. 22 Sgptemhw 1919. ZAANDAM, 22 September 1919. Veüingvereeoiging „De Zaanstreek." Aardappelen (eigenheimers) 7.20 per 100 K.G., Bravo a 6 per mud, Dubbele Sla boonen 314—9^ ct. per poaa, enkele Sla boonen 6J48Yz per pond, Bieten 2J46J4 ct. per bos, Roode kool 2 y»1% per stuk, Witte kool 1)4—5 y2 ct. per stuk, Postelein 24—36 ct. per ben, Siaazie 46—60 ct. per ben, Peen 734—10)4 ct. per boe, Andijvie 0.50—1.60 per 100 str., Sla 0.60— 1.50 pef 100 kr., Snijboonen 4)49 ct. per pond, Uien 5 ci. par pond, groote kool 2 8)4 ct. pei stuk, Augurken 6)423 ct. per ?ond, Komkommers HV—5)4 ct. per stuk, 'rei 13)4—14)4 ct. per bos, Tomaten 9 Yz 13)4 ct. per pond, Zure Appelen 4—7Yz ct. per pond, Gravestein 8)4—9)4 ct. per pond, Maagdeperen 9 ct. per pond, Zoete Appelen 4ya—7 ct. per pond, Stoofperen 3)4.434 ct. per pond. Schoolmeesters 7 tot 7.40, Eigenhei mers 5.80 tot 6.30, Blauwe 7 tot 8.60, Drielingen 1.90 tot 4, Roode kool 1.80 tot 2.90, Uiischot 1.10 tot 1.90, Gele kool 2-60 tot 3.50, Uitschot 1 tot 1.50, Witte kool 0.60 tot ƒ1., Spercie- boonei. l 15, Grove Uien 6 tot 7, Drieling/?' 8'tot 8.90, Nep 13.50 tot 14.80, Peen 1.60 tot 1.90, Kroten 2 tot 2.50. WIJDENES, 22 September 1919. Veiling „Tuindersbelang". Louise Benne d'Avranche 1417 ct., Wil liams 79 ct., Grasiole 43/* ct., Appelen 5 10 ct.. alles per pond, Meloenen 2545 ct. per stuk, Snijboonen 1724 ct., Slaboonen 4 ct. per 100. BROEK OP LANGENDIJK, 22 -Septem ber 1919. (Langedijker Groenteveiling). In de heden gehouden veilingen werd be taald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 7 h 16.10, 2e soort 2.80 a 3.60, Roode kool 1.70 a 3, 2de soort 0.90 a 1.50, Gele kool 1.80 a 3.70, Witte kool 0.70 h 1.20, alles per 100 K.G., Wortelen 1.30 1.60 per 100 K.G., Blauwe 8.40, Eigenheimersa 5.90, Red Star 5.50, alles per 100 K.G., Gele Nep 13.40 14, Drielingen 8.30 a 8.70, Uien 'f 6.40 a 6.80, Uien 2de soort 1 hf 1.70, Slaboo nen 6 a 7.30, alles per 100 K.G. Aanvoer 15630 stuks bloemkool, 152050 K G. roode kool, 26300 K.G. witte kool, 56675 K G. gele kool, 14250 K.G. wortelei 3375 K.O. aardappelen, 3400 K.G. uien, 21 K.G. gele nep. VENHUIZEN. 22 September 1919. Vei ling „De Zuiderkogge." Aardappelen (blauwe) 3.50 3.60, di to kriel 0.60 per 50 K.G., Peren 4.30 33.90, Appelen 7 60 ƒ11., Druiven 62 per 100 K.G. BOVENKARSPEL, 22 September 1919. Heden besteedde men voor: Bloemkool 17 21, 2de sort 10 15.25, 3de soort 3 5.50, Roode kool 2 3.40, Witte kool f 0.30 ft 1, Gele kool 3.50 ft 4.50, Slaboonen 110, Blauwe aardappelen 4.50. lering De eerste vrouwelijke professor aan de Gro- ningsohe universiteit is Zaterd'ag-mid'daig. na dat zij liaar inaugureelo rede had uitgespro ken, door d'e vrouwelijke atundenten vereeni ging „Magna Pete" gehuldigd. Mej. A. Toasting, de presidente der vor- ecniging, hield eon toespraak en bood de ppof. bloemen aan. E' N'ÜJ ELAND-- NE' 1Eli LAND. Volgens een Reu ter-telegram uit Londen, jvuft de „Times" pver de soheepsmaehineten- taonsidling, welke dim 85e van deze maand Sn „Üiyropia Palace" te'Londen zal wor den geopend, dat deze kan worden beschouwd als een poging olm nauwere relaties te openen tussclien Etngoland 'en Nederland, welke prak tisch deze tentoonstelling ond'or eikaar ver doelen. DE ,,H!UI1P"iONéERW1TZERE!S. liet wetsontwerp lager onderwijs stelt voor, de akte voor hulponderwijzeres in te voeren. Tal van onderwijsbladen verklaren zich hier mede tii'ot ingenomen. Do .gronden hiervoor zijn o.m.dat de hinlpond'erwjjzeres in de school niet voor vol zal worden vaan/gezien; dat or in d'o toekomst eon te 'kort zal kojnen aan volledig bevoegde 'onderwijzeressen, daar meisjes, die voor het o-nderawij® opgeleid wil len worden, d'en kortsten weg van hulponder wijzeres zullen kiezen, zoodat 'boogere leerja ren nooit een onderwijzeres kunnen 'krijgen. „Hei Onderwijs" schrijft erover „Er lag wel eenige 'bekoring in den wensch: voor lagere klassen vrouwen met lichter we- tensehappelijk harnas, maar beter getraind vo-or den omgang met de jonge jeugd, do wijze waarop de Minister hieraan gestalte heeft ge geven, kan in onderwijzerskringen kwalijk eenige sympathie wegdragen. Wordt te dezen 't Ontwerp niet gewijzigd, dan zien we mettertijd' in de scholen vrouwen optreden in ontwikkeling staande beneden een bezitter van het Mulo-diploma, dan wordt de afstand tusschen de leerkrachten d'erzelfde school groo'tor dan thans, do bevoegdheids- wanthi'i g eenarzjjd'S verstevigd; anderzijds on dergraven. Mót de langbageerd'e vol'ledig-bo- voogden kfo'njeu dan de 'kweekelingen van 1857 weer in de schoolthans ais zelfstandi ge werkkracht. Eln dat verlangd wel nie mand". FIETSENDIEVEN'. Zondagmiddag wisten o(p de Brouwers gracht t© Amsterdam, fietsen jagers op een onbeheerd staanlde motorfiets' te springen en wag te rijden, dooh zij raakten in de Biider- dijkstrafflt 'hiun stuur 'kwijt en reden tegen een school. Een slagersjongen leende zijn fiets aan' een d'er dieven, opdat deze een monteur kon halen ©m d'o motorfiets te repareeron. D© man, die de motorfiets bezig was te retpaxeo- ren, nam, toen d'e eiigenaatr1, dlie do dieven ge volgd was, verscheen, de vlhcht. De slagors- i'iets is natuurlijk nog niet terugbezorgd. DE KERMIS TE AS'SENDELFT. De gemeenteraad van Assendelft nam in zijn vergadering van 2 September U. het be- gaan, doch de karmis-Zondag af te schaffen en het tappen- van dcoholhoudend'e dranken te verbiedón. Dit besluit was zoo tegen den zin der Assendel vers, dat er een groots adres beweging op touw gezet werd, zoodat de ge meenteraad in zijn jongste vergadering be sloten heeft de kermis op die gewone wijze te Haten doorgaan, zonder eenige beperking. EEN SCHAT ONTDEKT, In den staat der Rijksmiddelen worden over Augustus voor het eerst verantwoord d'e opcenten op de dividend- en tantième-belas ting ten bedrage van 466.979.15.. Men leest daarbij da aanteekening: De opcenten, wellke ten behoeve van het Leeningfondls-op deze belasting worden gehe ven, zijn ovor de vorige maanden ten onrech te niet opgenomen. Gedurende die maanden bodroegen deze opcenten 857.840.23. In de jaren na 1880 heeft eens de toenma lige Grieksche minister TWfcoupis een schat in de staatskas ontdekt, waarvan hij het be staan niet vermoedde. Onze minister van Fi nanciën doet het hem thans na op een bijzon der goed gekozen oogen'bliik. De bedoelde op centen hebben o.ver de eerste acht maanden van dit jaar 1,824,819.38 bedragen, een mee vallertje, dat in de tegenwoordige omstandig heden niét te versmaden is. J o 100, J 1U4W.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6