DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. l I No. 2£o 1919 WOENSDAG 24 SEPTEMBER. on nummer bestaat uit 2 bladen, Honderd een en twintigste'Jaargang Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bjj vooruitbetaling per 8 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele Rijk f 1.90, Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs der gewone Advertentiën Per regel f 0.15. groote contracten rabat, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Mededeeling. Buitenlandsck overzicht. Telefoonnummer 3. Mef ingang van 1 October a.s. zijn wij genoodzaakt den abonnementsprijs van de ALKMAARSCHE COURANT te bren gen op 2.per kwartaal of 15 cent per week voor onze lezers in de stad, en op 2.50 voor de post-abonnementen, ter wijl de prijs der advertentiën wordt ge bracht op 20 cent per regel. Wij vertrouwen er op, dat onze abon- né's deze kleine verhooging zullen billij ken; de meerdere uitgaven nopen ons daartoe. Wij streven er naar de ALK MAARSCHE COURANT als provinciaal dagblad zooveel mogelijk ie doen beant woorden aan de eischen, die aan zulk een dagblad mogen worden gesteld. De lezers hebben de laatste maanden kunnen consta- teeren, dat wij nief schromen de noodige uitbreiding aan onze courant te geven. Het dagelijks verschijnen in 6 pagina's brengt een uitgave van duizenden guldens per jaar aan papier en arbeidsloonen met zich, welke kosten nog steeds toenemen, tengevolge van de voortdurend stijgende arbeidsloonen in de typografie. Wij meenen onze abonné's er echter nog eens op te moeten wijzen, dat de abonne mentsprijs van de Alkmaarsche Courant thans ongeveer dezelfde is, als die van de meeste provinciale dagbladen van voor den oorlog. DE DIRECTIE. ZIJ, DIE ZICH MET 1 OCTOBER VOOR MINSTENS 3 MAANDEN OP DIT' BL.AD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUM MERS FRANCO EN GRAtlS. DE DIRECTIE. Raad heeft nu reeds besloten de stad aan Italië toe te wijzen; de haven evenwei zou onder toezicht van den Volkenbond moeten komen. President Wilson zou nog zijn goed keuring aan deze beslissing moeten hechten. En als hij deze oplossing goedkeurt, zul len dan andere staten, die zich door beslis singen van den Oppersten Raad verongelijkt achten, een operatie op touw zetten om even eens met geweld te nemen wat niet goed schiks kon worden verkregen? Dan .zou er nog heel wat kunnen gebeuren b.v. in Dalma- tië, waar de Serviërs de kuststeden voor' zich opeischen, Fiume niet buitengesloten. De Joego-Slaven zullen zich evenmin onbe tuigd laten, nu immers reeds komen er be richten van aanvallen hunnerzijds in Dalma- tië en een aanval op Fiume door dezen is reeds voorspeld. Hebben de vele stakingen van den laatsten tijd in Duitschland reeds op verschillend ge bied storend gewerkt, de zeeliedenstaking, thans te Bremen uitgebroken, schijnt al zeer erge gevolgen te zullen hebben, nu de bewe ging is overgeslagen naar Hamburg en Em- den. De havenarbeiders weigeren de levens- miüdeienschepen te lossen, zoodat het eco nomisch leven en de voedselvoorziening ern stig bedreigd worden. Buitenland DE HOOGE PAFIERPRIJZEN. In de Beiersche Landdag hebben de Soc.- Dem. aan de regeering gevraagd'de noodige maatregelen tc nemen, om de steeds stijgende prijzen van courantenpapier tegen te gaan Volgens hen is de prijsverhooging toe te schrijven aan de verhooging van de produc tie van luxe papier. Zooals te verwachten was, heeft Duitsch- .land gezwicht voor den eisch der Entente,, om in zijne pas aangenomen grondwet een wijziging te brengen, waarbij wordt ver klaard, dat art. 61 alinea 2 dier wet wordt geacht van nul en geener waarde te zijn. Men weet, dat in Entente-kringen werd ge meend, dat het artikel in strijd was met het vredesverdrag van Versailles. Het protocol, dat den tekst bevat van een verklaring als bovenbedoeld, werd namens Duitschland ge- teekend door von Lersner, het hoofd der Duitsche delegatie te Parijs, waarna vijf ver tegenwoordigers der Entente er hunnen naam onder plaatsten. In een paar minuten was de heele onderteekening zonder eenige plechtig heid afgeloopen, er werd geen woord bij gesproken. De Italiaansche regeering wil nog eerst eens met zachtheid pogen om het Fiume-inci- dent uit de wereld te nelpen. Zij heeft nu vliegers naar de stad gezonden, die een re gen van papieren bommen hebben doen neer dalen. Deze „bommen" bevatten een oproep aan de soldaten om naar hunne garnizoenen terug te keeren. d'Annunzio heeft daarop geantwoord met een nieuw manifest aan zijn troepen, die hij noemt-: Mijn gezellen in leven eti dood, on omkoopbare jeugd van Italië. Hij verklaart o. m. „Niet wij zijn de deserteurs; dat zijn zij, die Fiume hebben losgelaten cn die het ver loochenen, en daardoor schuldig staan aan beleediging van het vaderland. Zij zijn niet minder lafhartig dan de vluchtelingen van Caporetto, wien zij gratie verleend hebben. Het werkelijke Italiaansche leger is hier, gevormd door u, ridders zonder vrees of blaam." Het hoogdravende is een kenmerk van den vliegenden dichter, die zich intusschen ver heugen kan over een sterken aanhang. Hij heeft nu reeds meer dan 20.000 soldaten, voor wie hij bij de stedelijke bevolking Sroote voorraden levensmiddelen in beslag eeft genomen, zoodat, naar de Temps meldt, de inwoners nu reeds gebrek aan vleesch hebben. Vandaar zeker, dat allen Kroaten, Duitschers e^, Hongaren is aange zegd, dat zij de stad ubden verlaten. De regeenng heeft rtu de bevelhebbers van leger en vloot en de voornaamste staatslie den uitgenoodigd samen te komen en te over wegen wat nu te doen staat tegen het eigen machtig aptreden van den populairen dich ter. Deze populaireteit juist is het die de Italiaansche regeering een scherp optreden zoo moeilijk maakt. Maar mogelijk wil zij ook liefst zulk optreden niet, omdat door d'Annunzio's politiek een beslissing in de Fiume-kwestie wordt verhaast. De Opperste EEN PARLEMENTAIRE CONSTITUTIE IN DE OEKRAÏNE. Het Oekrainsch Persbureau uit Kamenetz- Podolsk meldt: Het Directorium der Oekrain- sche Volksrepubliek, als opperste staatsmacht, heeft het ministerieel besluit bevestigd, van 17 Augustus, waarbij in Oekraine een parle mentaire consitutie ingevoerd zal worden. De opperheerschappij van de eene klasse over de andere, hetgeen in Rusland de basis van de Raden-systemen, is in Oekraine buitengeslo ten. De nationale en democratische staats vorm, die.altijd de ziel der Oekrainsche poli tiek. gekenmerkt heeft, blijkt vooral uit het kiessysteem, dat op het-algemeen, direct en geheim kiesrecht gebaseerd is. Op dezen grondslag worden ook de ge meenteraadsverkiezingen ingevoerd. De eerste landdag zal het aanzien hebben van een consituante. De boeren- en arbeiders organisaties zullen tot professioneele syndi caten gevormd worden en beschermd en ont wikkeld worden. FALKENHAYN'S MEMOIRES. In zijn boek „Die Oberste Heeresleitung 19141916", dat eerstdaags zal verschijnen, geeft generaal Von Falkenhayn, naar de „Neue Berliner Mittagszeitung" verneemt, een overzicht over de oorlogsgebeurtenissen gedurende het tijdvak, dat hij chef van den generalen staf was, d. i. van 14 September 1914 tot 29 Augustus 1916. Von Falkenhayn beweert, dat hij reeds onmiddellijk na het aanvaarden dezer functie zeer dikwijls moei lijkheden had, tengevolge van verschil van meening tusschen hem en de Opperste leger leiding. Ook ontstond zeer vaak wrijving tus schen hem en het opperbevel in het Oosten. (Hindenburg en Ludendorff.) Aan de hand van een zeer uitgebreid be wijsmateriaal onderzoekt Von Falkenhayn de zéér gewichte gevolgen, die uit dit verschil van opvatting voort zijn gesproten. De wor steling in het Westen aldus von Falkenhayn, nam de aandacht der opperste legerleiding geheel in beslag. Hij beschrijft de bloedige slagen in Champagne en Artois in 1915; ver volgens de doorbraken bij jGorliczc en Tarnof den veldtocht tegen Servië, alsmede de aan sluiting van Bulgarije bij de Centrale mo gendheden. Vervolgens beschrijft von Falkenhayn de onzekerheid in het groote hoofdkwartier, of men Verdun of Belfort zou aanvallen. Men besloot tot het eerste en von Falkenhayn geeft een levendige schildering vaji den strijd om de reusachtige vesting. Daarop volgt een beschrijving van den grooten Somme-slag met zijn enorme verspilling van artillerie-, muni tie- en menschenlevens. De generaal moet toegeven, dat vooral in dezen slag de uitwer king der Amerikaansche wapenleveranties duidelijk voelbaar was. Von Falkenhayn onderwerpt vervolgens het gebrek aan weerstandsvermogen van Oosten- rijk-Hongarije aan een scherpe critiekdit ge brek is den verbondenenen steeds noodlottig geworden, zoodra geen Duitsche hoepen aan den strijd deelnamen. Het eigenmacht-'g op treden van Duitschland's bondgenooten heeft steeds een nederlaag, in het gunstigste g -'val een mislukking, tengevolge gehad. Von Fal kenhayn beweert, dat hij de aanvallend" be wegingen in Zuid-Tyrol in 1916 heeft afge raden. Von Falkenhayn geeft ook een beschou wing over de buitenlandsche politiek der rijksregeering, en verwijt haar dat zij den raad, in 1915 vredesonderhandelingen met Rusland aan te knoopen, niet heeft opge volgd. Ook zegt von Falkenhayn, dat de U-boot oorlog te laat is begonnen, waardoor een zeker werkend wapen" voor Duitschland verloren is gegaan. DE GROOTSTE LOCOMOTIEVEN. Bij de Amerikaansche Norfolk en West- spoor heeft men thans ontzaggelijk groote lo comotieven in dienst gesteld, welke volgens het type.Mallet zijn gebouwd. De radstand der uiterste wielen is 17.34 M. de radstand der vaste wielen onderling 1.73 M., zoodatt nog gereden kan worden in bochten van 100 M. straal. De keteldruk bedraagt 16.2 Atm. Het totaal gewicht is '265 ton, terwijl 't wrij vingsgewicht van 235 ton drukt op drfjfwie- len, welke een middellijn bezitten van 1.422 M. De ketel heet een doorsnede van 2.5 M., waardoor zoowel de schoorsteen als de dom vrijwel zijn verdwenen. De ketels zijn inge richt voor mechanisch stoken, terwijl de roosters een oppervlakte hebben van 8.9 vier kante Meter. HET VREDESVERDRAG EN DE VEREENIGDE- STATEN. De «New-Yorik Times" zegt dat dé republi keinen, een meerderheid van twos stemmen ten. gunste, vsa Johnsons amendement bewe ren te hebben, terwijl 'de democraten roeenen zeker te kunnen ssijn van een meerderheid van dxie stemmen tegen. Marshall, de vice-presi dent, heeft in Attentie Gity in een redevoe ring gezegd dat .het* V ol'kenbonds ver drag waaraehijnliijk na toevoeging van. oenige amendementen zal geratificeerd worden. Een telegram uit Washington beweert dat d© „league to enforce peace" een fionds van 100.060 dollar tracht 'bijeen te 'brengt,a tea gunste van dé aanneming van het Vredes verdrag. Voyetor zegt de „New-York Times" dat de verklaring van Wi'lson omtrent Sjan- toen en de onmogelijkheid van overstemmen van Amerika door Engeland', blijkbaar Oali- fomaië voor den Volkenbond heeft gewonnen. Senator Mc. Vellor heeft in Washington een redevoering gehouden waarin 'hij beweerd heeft, dat hes aandringen o>p het teruggeven van Sjantoeng aan China wel eens een oorlog tegen Japan, Engeland en Er ankrijk ten ge volge zou kunnen hebben. EEN HANDLEY-PAGE VAN LONDEN NAAR BRUSSEL. De Handley-Page, die e 8.20 's morgens van Londen vertrokken was, is te 10.30 met passagiers aan boord op het vliegterrein te Evere bij Brussel aangekomen. Het vlieegtuig volbracht den toch dus in ruim 2 uur. On danks het mistige weer is het om 2 uur 45 zonder passagiers naar Londen teruggekeerd. SOCIALISATIE IN DE LEDER INDUSTRIE. De „Arbeiter Ztg." te Weenen meldt, dat de regeering besloten heeft een instelling in het leven te roepen, welke den naam van „Vereenigde leder- en schoenfabrieken" zal dragen. Dis is de eerste toepassing van de wet op de gemeenschappelijke economische ondernemingen, welke de Nat. Vergadering op 29 Juli heeft aangenomen. Hiermede is de eerste stap gedaan op den weg der socialisa tie van een zeer belangrijken tak der indu strie. EEN BOEK VAN 168.000. Op een der .veilingen van de Yates Thomp- son-boekerij te Londen heeft men den re- cordprijs van 14.000 pond betaald voor een 14de eeuwsch handschrift, een „Livre d'heu- res" van Johanna de tweede, koningin van Navarre. Het boek is geschreven tusschen 1336 en 1348 en bevat 108 miniaturen. DIEVEN IN NIEUW-Y O EK. Nieuw-York' is al Binds geruimen tijd' iu opschudding over brutale geldldiefstallen tot groo-te bedragen. Kantoorloopers dat zijn dan meestal jongelui 'krijgen geld mee tot het Joen van betalingen. Het resultaat is dan soms, dat de jongens verdwijnen.met het geld. Niet altijd' zijn zij zelf die dieven: want het is al voorgekomen, dat men aoo'n geld- looper vermoord had gevonden. Do jongste sensatie van dezen aard' is de verdwijning -van zékeren Leon Julofsky, een jongen van 21 j'aar, die er vandoor is met 140.000 in Liber ty-bonds. Het is sedert Maart al het 8ste ge val van dien au-rd; en het totaal -der ontvreom de bedragen 'beloopt 000,000. Hot publiek van Nieuw-York iis uiterst ver bolgen over het feit, dat dikwijls zoo groote bedragen op zorgélooze wijze werdén toever trouwd aan jongelieden, die nog nauwelijks den knapenleeftijd zijn ontwassen. DE NOOD TE WEENEN. De toestand blijft onveranderd ernstig. Za terdag kwam één enkele wagon met kolen aan. Zondag -geen enkele. Sedert Donderdag staat het tramverkeer geheel «til. Er 'bestaat weinig kans, zelfs op eon geringe verandering. Een koude regen, die sedert gisteren valt, ver hoogt de ellende. Bezitters van vervoermidde len exploiteeren den nood der 'bevolking op schandelijke wijze en laten zioh honderdén 'kronen voor een enkelen tocht betalen.- Voor de geueesheeren betaékent die onmogelijkheid om een vervoermiddel tot redelijken prijs te bmadhtigen een groote schadepost. De regee ring doet alles om den 'kolennood op bevre digende wijze te lenigen, maar zij vergeet niet, dat het welslagen van haar pogingen niet van Oostenrijk zelf afhangt, maar van de Entente, wier taak het zou zijn de Tsjechen en de Polen te dwingen aan de hun bij het vredesverdrag van Sb. Germain opgelegde verplichting om Oostenrijk van kolen te voor zien te voldoen. Midden October, uiterlijk begin November zullen van Amerikaansche zijdé 200,000 ton kolen voor Weenen worden aangevoerd. MEVR. PANEHTTRST. Mevr. Pankhurst; de welbekende rumoeri ge Engelsche d'ame, die altijd bezig is met het O'p felle wijze bestrijden op propageeren van dé een -f andere leuze van den dag, heeft zich naar do Ver. Staten begeven om daar een veldtocht te openen tegen het bolsjewis me. Reeds een paar dagen na haar aankomst te New-York bleek zij zoek te cijtDL In de Naw- Yorkaoho dagbladen wordt zij vermeld als vermist". BUREAU ÖRAT IEL Men schrijft aan de NIOhDezer da gen 'had ik een telegram to verzenden naar S'traatsbmg, in den Eteao, sn ik meldde ur: daartcvB aan het loket van een dsr Hn-ut^he telegraafkantoren. In het adres had ik be halve naam en straat „Strasbourg" geschre ven. De juffrouw, die mijn telegram aannam, be'kéek dit woord met wantrouwen, haalde een groot -boek, voor den dag, zocht er in, zocht er nog eens in en verklaarde ten slotte, dat een dergelijke plaats in Frankrijk niet bestond. Tevens sprak zij het vermoeden uit, dlat ilk mij vergist had en er Strassburg behoorde te staan, op zijn Duit-sch; Ik hield vol, dat Straatsburg op het ©ogenblik oen Fransche plaats is en dat het dus wel dégelijk Stras bourg moest wezen; de juffrouw raadpleegde nogmaals een groot book, schudde het hoofd, 'krabbelde een s bij, schrapte de o in dé twee de lettergreep weg, en toen ik protesteerde, omdat i'k bang ipts, dat mijn telegram met die correctie misschien de Fransehen boos zou maken en vertraging -ondervinden zou, vex- Maardé zij beslist, dat er gean spf a'ke van zijn kon, omdat er in haar tarief stond, dat Straatsburg een Duitsdhe stad was en d'at het dus als Strassburg geschreven behoorde te worden. Ook mijn -beto-ogen, 'dat er zooiets als een. wereldoorlog geyeest was, waardoor Straatsburg weer Fxansch was geworden, hielp geen zier. De juffrouw had haar boek en daar hield zij zich aan. CONFERENTIE' INZAKE DEN VOLKENBOND, In den loop van de volgende maand' zal te Brussel een' conferentie in zake den Volken bond plaats hebben, waaraan deel zullen ne men de Volkenbondorganisaties der gealli eerde en neutrale landen, ter bespreking van gewenschte verbeteringen in het volkenbond statuut; ten einde de houding der Nederland- sche organisaties voor dit congres te kunnen bepalen zal dezer dagen te 's-Gravenhage een verga-lering plaats hebben van het 'bestuur van de Nederlandsche groep van de centrale organisatie vocxr een duuirzamen vrede (Ne- derlandsche anti-oorlogsraad') en 'het vo-orloo- pig bestuur der „Vereeniging voor Volken bond en vrede voor Nederland en zijn Ko'lo- van de fa. P. BIJPOST Co., Westerweg 20, wordt steeds meer gevraagd. Heeft U het ook reeds geprobeerd 12 ct. per 4 ons. men." EEN DANKBETUIGING VAN DE KONINGIN. De Matin" maakt den tekst openbaar van een telegram, hetwelk de vlieger Fonck van den secretaris van koningin Wilhelmina heeft ontvangenDe koningin is zéér gevoelig voor de hulde-van de Fransche luchtvaartmissie. Zij draagt mij op Haar oprechten dank te be tuigen. Met groot genoegen hebben de ko ningin en prinses Juliana uwe fraaie bloe men opgeraapt en de koningin heeft een le vendige voldoening gevoeld te hebben genoten van eenige demonstraties, welke de zoo te recht wegens haar stoutmoedigheid ver maarde Fransche luchtvaartdelegatie heeft verricht. EEN WERVELSTORM. Uit Key-West, in den staat Florida, komt bericht, dat duikers de romp hebben gevonden van een schip, dat vrijwel zeker het Spaan- sche s.s. Valbanera moet wezen, welk vaar tuig. een week tevoren uit Havana was ver trokken, doch niet op de plaats van bestem ming was aangekomen. De duikers hadden den naam van het schip, die op de romp ge schilderd was, duidelijk kunnen lezen. Lijken hadden zij niet gezien. Het vermoeden ligt voor'dé hand, dat het schip vergaan is in den wervelstorm met .vloedgolf, die verleden week de kust van Texas en Florida had geteisterd Men neemt aan, dat reeds onmiddellijk bij het uitbreken van den storm de installatie voor d'r'aadlooze telegrafie was onklaar ge raakt, zoodat niet om hulp kon worden ge seind. Het schip, dat van Cadix was gekomen had daar 400 passagiers aan boord gekregen en bii vertrek uit Havana zullen er nog wel 300 man boord zijn gebleven. De bemanning bestond uit 88 koppen, de scheepsofficieren inbegrepen. Men vreest, dat van deze bijna 400 man niemand is gered. Ook te Corpus Christi in de staat Texas hadden de wervelstorm en vloedgolf slachtof fers gemaakt. In genoemd district alleen reeds zijn ca, 400 lijken geteld. KORTE BERICHTEN. Aan de verkiezingen voor B. en W. in de steden van Brunswijk heeft slechts 55 pCt. der bevolking deelgenomen. ue stad Brunswijk verloren de onaf- hankelijken 11000, de meerderheidssocialis ten evèneens 11,000 stemmen. Het gebouw van het onafhankelijke blad Der Volksfreund" te Brunswijk isdoor de troepen der Rijksweer bezet en ter beschik king van de meerderheidssocialisten gesteld. Naar uit Bern aan de „Köln. Volks- Zeitung" wordt gemeld, loopen de onderhan delingen tusschen Amerikaansche en Duit sche financiers over het herstel van de Duit sche valuta ten einde. Naar verluidt hebben de Amerikanen een krachtige ondersteuning toegzegd, die zich ook over niet-Amerikaan- sche plaatsen zal uitstrekken. Amerikaansche troepen zijn onderweg ter bezetting van Opper-Silezië. - De scholierenstaking in Pomperen is geëindigd. Gebleken is, dat de'beweging van luiten af de school is binnengedrongen. Dat oppositie vanr echts haar veroorzaakt heeft, staat vast. In LotharingeA dreigt een algemeene staking, indien vóór 28 Sept. niet aan de eischen der mijnwerkers is voldaan. - De nationale beweging in Klein-Azië neemt in kracht en omvang toe. Een algemeene staking in de Berlijnsche metaalindustrie schijnt onvermijdelijk. Te Mainz is een Fransch dagblad ver schenen, l'Echo du Rhin. Het is het eerste Fransche blad in üU bezette gebied. De opperste economische Raad heeft zijn hoofdkwartier te Londen gevestigd, verneemt de Manch. Guardian. - De strijdkrachten van Denikin hebben wederom een belangrijk succes behaald. Zij hebben1 Koersk genomen, een stad van belang aan den spoorweg CharkofMoskou, en het westelijk eindpunt van de lijn Woronesi. Een commissie van onderzoek in zake de Egyptische onlusten is te Londen benoemd. - In de zaak-Judet is door den militairen instructie-magistraat, kapitein Abert. onder meer als getuige gehoord, gravin de Martel, meer bekend onder haar schrijvers-pseudo niem Oyn. Gistermorgen zijn de leden van de geal lieerde commissie rn zake het herstel der mij nen uit Versailles vertrokken om de mijnen van het departement van de Pas-de-Calais en uit de streek van Douai te bezoeken. Er zijn 12 leden van de Duitsche delegatie meege gaan. Generaal Gough heeft een derde ultima tum gericht tot Von der Goltz in zake de ont ruiming der Oostzeeprovincies. Op de kust van Calabrië bij Palmi, heeft een cycloon groote schade aangericht. Negen personen zijn omgekomen. -De Sunday Times spreekt over voorge nomen wisselingen in de Engelsche regeering. Van Tsjecno-Slowaksche zijde wordt be toogd, dat Tsjecho-Slowakije inzake kolen- levering aan Oostenrijk alles doet wat het kan en dat de Oostenrijksche eischen inzake ko len-levering door Tsjecho-Slowakije overdre ven zijn. De staking in den Amerikaansche me taalindustrie is nog niet volledig. Er staken thans 284.000 man. De Amerikaansche inijnwerkers hebben festemd1 vóór het oprichten van een Anuri- aansche arbeiders-partij. De New-York Tribune heeft een tele gram uit Londen, waarin wordt meegedeeld, dat Lloyd George geweigerd heeft zich- nog persoonlijk uit te latep over de onthullingen van Bullitt. De Britsche eerste-minister had eenvoudig gezegd„Wij hebben een officieele tegenspraak gegeven en daarmee is de zaak afgedaan." De Duitsche docui,centen over den tijd van Serajewo tot het uitbreken van den oonog zullen in October gepubliceerd worden. E>e Belgische minister van Kunsten en Wetenschappen is afgetrede.n Als reden 'wordt de kwestie der diploma's der Gentsche Hoogeschool opgegeven. ALIMAAKSCIE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1