Gnutitaimg vergoedingen wegens kostwinnerschap. Bin ii en land. Stadsnieuws Provinciaal \Tienw* Telegrammen van heden. «merd Nieuws De BURGEMEESTER van ALKMAAR brer/j4 ter kennis var belanghebbenden D \T DE UITKEER!KG DEP VERGOEDING, looiende over hte rijd^ak van 16 SEPT. TOT EK MET 25 SEPTEMBER ZAL PLAATS HEBBEN te" starltmke op VRIJDAG 26 SEPTEMBER es., des namiddags van 22Ynl uur. Alkmaar, den 24 September. 1919. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. De voormalige Duitsche gezant te Wee- nen, graaf von Wedel, heeft in een Ham- burgsch blad een artikel gepubliceerd, waar- in-hij meedeelt, dat het in 1917 mogelijk zou zijn geweest om den vrede te krijgen, indien Duitschland bereid was geweest Elzas Lotha ringen terug te geven en dat Lloyd George toen bereid was om over den vrede te onder handelen. Het Australische Huis van Afgevaar digden heeft met algemeene stemmen de ra tificatie van Het vredesverdrag met Duitsch land goedgekeurd evenals de overeenkomst nvt Engeland en Amerika om Frankrijk te verdedigen voor het geval dat het aangevallen wordt. Een aantal Koeban-kozakken zijn van Denjikin. naar de Oekrajiners overgeloopen. De aan de uiterste linkerzijde staande socialistische arbeiders, die de minderheid vormen, van de Skodafabrieken te Pilsen, noodigüen gisteren de geestverwanten uit Praag en Kladno uit tot het beraadslagen over het oprichten van arbeidersraden. Zoo- wel het sociaal-democratische partijbestuur als de vakorganisaties en het Pilsenër prole tariaat verzetten zich zeer sterk tegen dit plan, zoodat het opgegeven moest worden. Tijdens ongeregeldheden in de nabij heid van de Carnegie Steel Company te Pitts burg werden Maandag 10 personen, waaron der 2 vrouwen, doodgeschoten. Te New Castle hebben 400 stakers 20. werkwillige arbeiders aangevallen. De politie maakte van de vuurwapenen gébruik. Er wer den verscheidene arrestaties gedaan. De heer Van Dijk heeft tot de minister van buitenlandsche zaken en van arbeid de vol gende vragen, gericht: lo. Is door de Nederlandsdie regeering officieel een uitnoodiging ontvangen om deel te nemen aan de internationale conferentie, weke dit jaar, als uitvloeisel van het Vredes- tractaat van Versailles, te Washington zal worden ghouden? 2o. Zoo ja, is dit uitnoodiging door de icgeering aanvaard? 3o. Inüiert die uitnoodiging is aanvaard, kunnen H. Exc dan mededcelen: a. welke de aard dier conferentie is; b. welke verplichtin gen uit het aanvaarden dier uitnoodiging voor ons land voorkomen ten opzichte van het toetreden tot den Volkerenbond en het uitvoeren van de besluiten, op die conferentie te nemén; c. welk mandaat door de regeering aan haar gedelegeerden naar die conferentie zal worden verleend? UTTEEtEtRlNG RIJKSPERSONEEL. UITKEERINK AlAN' HET RIJKS PERSONEEL. OPHEFFING STADSAPOTHEEK. In een uitvoerige bijlage waarop wij mor gen nader terug komen/stellen B. en W. de Gemeenteraad voor: a. de stadsapotheek op te heffen met ingang van 1 Januari a.s. b. met ingang van gemelden datum wegens opheffing der betrekking/een eervol ont slag te verleenen aan mejMH Buys als apothekersbediende en aan mej. S. Lobach als apothekersknechte; c. het Bestuur van bet Stadsziekenhuis te ontheffen van het beheer der apotheek, na goedkeuring der jaarrekening van dit be drijf over 1919. BENOEMING ONDERWIJZEND PERSONEEL GEÜ1L, NORMAALLESSEN. Gisteravond had in café „Central" een al gemeene vergadering plaats van bovenge noemde vereeniging. De voorzitter opende de "vergadering met een verontschuldiging, dat zij zoo laat in 't jaar was. Daarna las de secretaris de notu len voor van de vorige vergadering, die on veranderd werden goedgekeurd. Vervolgens werd overgegaan tot voorlezing van het jaarverslag. Hierin werden de ver gaderingen besproken, die in het afgeloopen jaar gehouden zijn en waar machtigingen werden verleend tot het bouwen van verschil lende blokken woningen. Door terreinverkoop werd een winst gemaakt van 16.000. Aan de 'aandeelhouders zal 3 pCt. uitgekeerd worden. De heer Oudt wenschte te weten welk ter rein verkocht was, toen er een !winst van 16.000 was gemaakt. De voorzitter deelde mede, dat het een ter rein aan de Westerweg was en overgenomen werd door de gemeente. De heer Oudt zeide dat de gemeente alleen terrein over kan nemen na goedkeuring der algemeene vergadering. Hij had niet gehoord van die algemeene vergadering en wilde graag weten, wanneer die geweest was. De voorzitter antwoordde, dat dat nage zien zou moeten worden. Ondertusschen werd de vergadering vervolgd. De heer Oudt wenschte nog te weten of het bestuur nu eindelijk besloten had niet meer onder eigen beheer uit te voeen. De bouw van het Karenhuis moest geleerd hebben. De voorzitter zeide, dat dé gemeente hier van de verantwoordelijkheid droeg. Indertijd was overleg met de gemeente gepleegd. Vervolgens werd het rapport van de com- misarissen voorgelezen. Besloten werd divi dend uit te keeren. Daarna werd machtiging gevraagd tot de overname van den grond in de Landdwars- straat. Hier waren. 47 woningen gebouwd, die nu bijna klaar waren. De grond moest over genomen worden, anders zou hij niet op naam van Volkshuisvesting komeö te staan. De machtiging werd verleend. Daarop werd overgegaan tot de verkie zing van 2 bestuursleden'. Afgetreden waren de heeren J. Cloeck en F. H Ringers Jr., die zich terstond herkiesbaar stelden. Beide wer den herkozende heer Ringèrs met algemeene stemmen en de heer Cloeck met 22 st. (uitge bracht 31 st.) Daarna werd overgegaan tot de rond vraag. De heer Ohmstede zeide, dat op de vorige alg. vergadering machtiging veneend was tol regeling der salarissen. Hij wilde, dat op nieuw aan de vergadering medegedeeld werd, welke zware Werkzaamheden daaraan ver bonden waren. Verder wilde-hij mcdedeelen, dat de salarissen nu herzien zouden worden, hetgeen de vergadering weten moest. Een der leden wenschte te weten of de huurgelden altijd goed binnen kwamen. Mis schien was het mogelijk, na afloop der ver gadering even de balans in te zien. De voorzitter zeide, dat de lijst ter inzage lag. Echter zou zij nu even voorgelezen kun nen worden. Daarop werd de balansrekening voorgele zen. Nadat nog vastgesteld was, dat 'het divi dend zoo spoedig mogelijk uitgekeerd zou worden, werd de vergadering gesloten. „VlfESSE". „Vitesse", van- den 'heer Schermerhom, 'wou Maandag in Medemblik den len prijs. De jury noteerde bovendien den hoogsten tijd, ooit door „Vitesse" gemaakt. Vitesse versloeg bovendien den bekenden wielrijder Bakker uit Hoorn en behaalde gister te Schagen ook den len prijs. 200 GULDEN BE LOON ING. Te Bergen aan Zee zijn door diefstal met inklimming in den nacht van 10 op 11 Sep tember 1919 de onderstaande sieraden ge stolen. De Rechter-Commissaris voor strafza ken -te. Alkmaar looft 200 gulden belooning uit voor dengene of degenen-, die hem schrif telijk of mondeling aan het gebouw der Recht bank te Alkmaar inlichtingen verstrekken die lei-dern tot opsporing van het gestolen en ont dekking van de daders. Toekenning en even tueel verdeeling van de belooning volgens be slissing van den Rechter Commissaris. De gestolen voorwerpen zijn Een gouden armbandhorloge. Een gouden hangertje (filigram met paar se steen.) Een gouden ketting met medaillon met por tret vaij binnen. Een gouden open cirkelvormig broche met datum. Een gouden reyer als -broche. Drie gouden Zceuwsche knoopjes als broche. Een gouden speld- met robijntje. Een bruine beurs inhoudende ongeveer 2 en postzegels 5 cent. Een' brillante hanger van voren platine, van achteren goud, platina kettinkje. Een paarlenspeldje. Drie gouden ringen. Een beurs met plm. 10.Tramboekj^ Haagsche tram. Fen platte ronde geciseleerde gouden broche mét datum E. B. 21 Aug. 1898. Een gouden ryerbroche. Een lange broché met 5 pareltjes. Een langwerpige gouden broche (2 Hui- zerknoopjes.) Een ring met 2 pareltjes. Een marquise 'ring van halve pareltjes. Een ring met groote safier gezet niet bril- lanten Bar. kroontje. Een zegelring jaspisruitje met 3 honden- kopjes. Een ring me4 ova'" karbon-Vet Een. gouden santnire ketting met ovale schakels Een remontoir savonette gouden horloge. Aan bankbiljetten 265.en een beurs met plm. 7 a 8 en gouden vijfje. De Rech ter-Co mm issa ris voor strafzaken, (get.) N. MULLER. CENTRALE FOKVEEDAG. De door den Provincialen Bond van Rund veefokvereenigingen in Noord-Holland heden in de Bergerhout gehouden tweeden Centra le Fokveeaag is in tweeërlei opzichten een succes. Het le succes is het schoone weer, dat men gister zeker niet had mogen verwachten. Het tweede succes is' het groot aantal in zendingen, dat zeker grooter is dan men met het oog op het weder opkomen van het mond en klauwzeer in Noord-Holland .had mogen verwachten. Het puikje van Noord-Holland's fokvee kan men thans in de Borgerhout bewonderen. Degenen die vol critiek waren omdat men deze mooie hout voor het doel beschikbaar had gesteld, omdat zij overtuigd waren, dat de enorm zware dieren groote schade aan de gazons zouden toebrengen, hebben er zeker geen rekening mede gehouden, dat de hout een bodem van zandgrond heeft, waardoor men, wat men- overal moest vreezen, daar niet te vreezen heeft. Wij zijn overtuigd, dat er over 14 dagen niets meer aan de gazons te zien zal zijn en gelooven dan ook niet, dat er dan nog iemand met deugdelijke critiek kan komen aandragen. Degenen die hun medewerking verleenden om de hout beschikbaar te stellen, begrijpen beter, dat het gemeentebelang er ten zeerste hij gebaat is, om de initiatief-manen op land bouwgebied naar de stad te trekken en dezen is het zeker niet onverschillig of hun kost baarste vee al dan niet een dag op een be straat marktplein staat. Wijl ontmoetten op het terrein land bouwers uit tal van plaatsen in Noord-Hol land. Dit zal men begrijpen wanneer men ver neemt, dat het aantai inzendingen ruim 200 bedraagt. Voor het gemeentebestuur waren aanwezig de wethouders Sluis en Leesberg en de secre taris. Ook waren aanwezig de inspecteur van den Landbouw de heer Kakebecke, de' hoofdin specteur van het Nederlandsch Rundveestam boek de heer Wibbes; het hoofdbestuur van de Holl. Maatsch. van Landbouw, de Pro vinciale regelingscommissie van de Rund veefokkerij en het bestuur van de vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hol- landsch Noorderkwartier. De vereeniging die streeft naar de verbetering van het fokvee in Noord-Holland, heeft dezen dag ingesteld, om een beeld te geven van hetgeen er hij oor deelkundig fokken te bereiken valt. De betee- kenis van den dag spreekt ook "uit het feit, dat de Prov. Comm. tot bevordering van de Vee fokkerij in Noord-Holland alleen voor de kos ten een subsidie van 1000"toekende. Bij de beoordeeling der fokgroepen wordt door de jury gelét op de uniformiteit, het type en de indivudieele waarde der dieren, zooals die blijkt uit lichaamsbouw en afstammings gegevens. Bij de rubriek Vaarzen van erkende af komst, afstammende van een stier, wordt bui tendien gelet op het overervingsvermogen der moeder, slechts dieren die bekroningswaardig waren kwamen voor een prijs in aanmerking. Een rondgang langs het vee, was een lust voor de oogen. Men komt in bewondering voor den mensch. die door zijn va stand de kolossussen van dieren (er waren stieren an een 3000 pond gewicht) aan zijn wil onder geschikt weet te maften. Dat voortdurende waakzaamheid bij den omgang met deze die ren noodig is, staat vast. Het is merkwaardig hoe scherp de beesten hun meesters erkennen, dieren die een jongen van 14 jaar die hun verzorgt trouw volgen, laten zich dikwijls niet door den grootsten mar van stal halen. De prijzen voor de verschillende rubrieken bestonden uit medailles. In totaal waren er 25 rubrieken. De bekroningen waren als volgt: Medaille Balder 13, geboren 7 Maart 1919. Eig. Js. de Boer te Ooster-Blokker. Eerv. Verm. Jonker 7, geboren 21 April 1919. Eig. P. Koopman te Nieuwe Nie- dorp. Eerv. Verm. Max 19, geboren 20 Maart 1919. Eigenaar K. Blaauboer te Schagen. Medaille, Adriaan, geboren 26 Januari 1919. Eig. P. Jonges Dz. te Beemster. Medaille. Frans Jon 5, geboren 26 Janu ari 191Ö. Eig. Js. Ruyter te O.-Blokker. Medaille. Hertog, geboren 10 Februari 1919.' F:ig. Jb. Jimmink Dz. te Schager- brug. le prijs Balder 8, geb. 4 Mei 1918. Eig. P. Wagenaar te Binnen wijzend met 81.1 pnt. Stieten geboren in 1918 of daarmee ge lijk gestelden. Albert Jan 2, geboren 2 Eig. J. Feek te Assendelft, punt. 2e prijs, Jonge Frans 20, geboren 14 Jan. 1918. Eig. vee-Fokvereeniging, met 84.2 punt. Excelsior, N. R. 3809 S., geboren 27 Fe bruari 1918, eig. Beemster Rundvee-Fokver- eeniging, behaalde 78.9 punt. 3e prijs Johan N. R. 3805 S., geboren 4 December 1917 met 84 punten. le prijs Pel Blok S 633, geboren 5 Maart 1918, eig. C. Stapel te Hoogkarspei met 85.8 punt. Jan 10, N.R. 3450 S„ geboren 10 Maart 1918, eig. P. Wijdenes Cz. te Twisk, behaal de 80,6 punt. Jan Albert N. R. 3823 S., geboren .5 Mrt. 1918, eig. P. Konijn e.a. te Venhuizén, be haalde 79,5 punt. Tweejarige stieren. le prijs Ferdinand N.R. 3868 S., geboren Maart 1917, eig. G. Wonder Jz., te Berk hout, met 84.3 punt. 2e prijs Jonge Frans 17, N.R. 3430 S., ge boren 27 Januari 1917, eig. A- Winkel, Moerbeek, met 80.5 punt. Januari 1918. behaalde 75.3 N.R. 3815 S., Beemster Rund- Driejarige stieren, le prijs Meine, N. R. 3803 Sgeboren 20 Dec. 1915, eig. Fokver- eeniging Beemster te Beemster, met 83.8 punt; 2e pri Balder 1, N R. 3152 S., geboren K October 1915, eig, D. Schoenmaker te Hoogkarspei, met 80 punten; 3e pr. Karei 17, N. R. 3162 S., geboren 29 Maart 1916, eig. P Koeman te Westwoud, met 78.5 punt Vierjarige of oudere stieren, le prijs Jan, N. R 2565 S., geboren 30 Maart 1915, eig. P. Wijdenes Cz. te Twisk, met 79.6 punt. Kuikalveren, geh. in Februari en April 1919, 1919 le pr. Anna 13, geb 14 Maart eig. P. Jonges Dz. te N.-Beemster; 2e pr Geertje 14, geb. 24 Febr. 1919, eig. Js. Ruij- ter te Ooster-Blokker; 3e pr. Maarttje 6, geb. 2 Febr., 1919, eig. C. rok te Beemster, eerv. vermelding Hoorn 6, geb. 5 Febr. 1919, eig. C. D. Kaaskooper te Oosthuizen. Kuikalveren, geb. in Dec. 1918 of Jan. 1919. le pr. Geertje 13, geb. 23 Jan. 1919, eig. Js. Ruijter te Ooster-Blokker; 2e pr. Boerin 12, geb, 17 Jan. 1919, eig. P. Jonges Dz. te N.-Beemster; 3e pr. Trijntje 4, geb. 14 Jan. 1919, eig. P. Jongcs Dz. te N.-Beem- ster. Hokkelingen, geb. na 1 Mei. le pr. Blok 24, geb. 28 Mei 1918, eig. C. Stapel Pz. te Hoogkarspei2e pr. Piefertje 2, geb. 16 Mei 1918, eig. P. Kleijü Cz. te Assendélft. Hokkelingen, geb. vóór 1 Mei. Corrie 5, geb. 21 Maart 1918 eig. P. K. Jongejans te Assendelft; Lena 2, geb, 17 Maart 1918, eig. B Buis te Assendelft; Bertha 3, geb. 20 Jam 1918, eig. Cl Boekei Kz. te Assen delft; en Pietertje 4, geb. 1 Maart 1918, eig. Jb. Noo- me te Beemster; alle eervolle vermelding. le pr. Chattiljon 8, geb. 31 Jan. 1918, eig. C. D. Kaaskooper te Oosthuizen; 2e pr. Anna 10 geb. 23 Jan. 1918, eig P, Jonges Dz. t-e Noord-Beemsteer; 3e pr. Lijsje 4, geb. 23 Feb 1918, .eig. Joh. H. Köhne te Beem ster. Aan Dora 4, geb. 19 Maart 1918,'eig. C. Stapel Pz. te Hoogkarspei, en Grietje 2, geb. 23 Dec. 1917, werden in deze rubriek ook eervolle vermeldingen toegekend. Vaarzen van onbekende afkomst en in con trole voor het melkonderzoek: le pr. Anna 9, geb 21 Jan. 1917, eig. P. Jonges Dz. te Noord-Beemstcr, met 86.2 punt; 2e pr. Mina 3, geb. 12 Febri 1917, eig. Joh. H. Köhne te Beemster, met 83Jh punt; 3e pr. Gravin 2, geb. 14 Maart 1917 eig. D. Köhne te Beem ster met 83>5 punt; eerv. verm. Woudman 9, geb. 9 Dec. 1917, eig. R. Laan te Hobrede, met 82.5 punt; Lijsje 4, geb. 30 Maart 1917 eig. Joh H. Köhne te Beemster, met 81.7 punt, en Greta 4, geb. 22 Febr. 1917, eig. R. Bakker te Beemster, met 82.1 punt. 3e prijs Trya 7, geb. 7 Aug. 1917, eig. O. Schoenmaker te Hoogkarspei met 79.9 punt. Gedurende den middag kwamen zeer veel belangstellenden op het terrein. De uitslag van de groepen geven wij mor gen. UIT HOORN. De kapitein P. J. Gaillard, van het 21ste regiment infanterie te Hoorn zal een cursus volgen aan de militaire gyrnnastiekschool te Utrecht. UIT SCHAGEN. Uitslag der handicap-draverijen, alhier ge houden op 23 September: 1. Paarden, die op de korte baan geen hooger prijs dan 100 hebben gewonnen. Ingeschreven 13, opgekomen 8: le pr. 100 „Bretteur", 290, ber. B. W. Schipper, eig, v. Alkemade, Den Haag; 2e pr. 50 „Directri ce" 290, ber T. Witteveeu, eig. stal Bergen; 3e pr. „Aniie", 290, ber. J. Vos, eig. G. Vos, Miawoud. 2. Internationale rjjderijle pr. 200 „Vi tesse", 290, ber. B. ten Hage, eig. N. Scher- merhotn, Alkmaar; 2e pr 100, „Castro", 275, ber. J. G. de Beer, eig. A. P. J. v. d. Kroon, Abcoude; 3e pr. 50, „Bandage", 275, ber. eigenaar, eig. j. Bakker Az.. Wie- ringerwaard; 4e pr., 25, „Bretteur", 280, ber. B. W Schipper, eig. B. J. Alkemade, Hamburg. UIT HOOGWOUD. Onder buitengewoon veel belangstelling heeft alhier in het lokaal van den heer J Modder plaats gehad de jaarlijksche Flo- ralia-Huisvlijttentoonstelling. Ter gelegenheid hiervan werd opgevoerd een revue getiteld: „Daar gaan we weer", met begeleiding door de heeren D. van Meurs, piano, Joh. Welten- burg, viool, en A. Rooker, violoncel. De op voering was uitstekend, evenals de begelei ding. Beide avonden was de zaal tot het eind bezet en een daverend applaus volgde telkens na afloop dér bedrijven. Aan den ontwerper van de revue, de heer A. M. Engehnann, alsmede aan de heeren musici en de werkende leden komt alle eer toe voor het mooie stuk werk. Maandagavond werd de aan de tentoonstel ling verbonden verloting gehouden. Benoemd tot tijdelijk onderwijzeres aan de openbare lagere school te Aartswoud mej. D. C. EI. C. Schermerhorn te Nieuwe Niedorp. UIT BERGEN. De Raad besloot Maandagavond in co mitévergadering voor het plan van het bou wen, van een Mulo-school een prijsvraag it te schrijven. Voor het opstellen van de regeling zal het advies van de Maatschappij tot Bevordering van de Bouwkunst worden ingewonnen Wij berichtten reeds, op grond van ons gedane voorbarige mededeelingen, dat de H. IJ. S. M. het verzoek van den heer Lan gen berg c.s. om in de wiriterdienstrcgeling ook de tram van ruim»6 uur te handhaven, had ingewilligd. Uit het officieele schrijven blijkt ons thans echter, dat overwegende bezwaren de H. IJ. S. M. beletten om aan het verzoek te voldoen. TT A "RiTi "DTI A W.RI.T T£ ME DEITRLIK EERSTE NED. KATHOLIEKENDAG. Te Utrecht nam gisteren de Eerste Neder- landsche Katholiekendag een aanvang. Voor de vele congressisten, die reeds Maan dag waren gekomen, was des avonds een ge zellige bijeenkomst georganiseerd. Ter kerkelijke inleiding van den Katholie kendag werd gistermorgen in de Kathedraal ontificale Hoogmis opgedragen door eene van mgr. H. v. d. Wetering. Aartsbisschop Utrecht. Des middags ving in „Tivoli" de "erste ah gemeene, tevens openingsvergadering, aan. Ze werd o. m. bijgewoond door den Aarts bisschop en de Bisschoppen van Nederland. De openingsrede werd uitgesproken door mr. Baron van het het Twqede Kamerlid Wijnbergen. Daarna ging de vergadering onder z'noen van het Wilhelmus uiteen. Des avonds hadden in den Utrechtsdien schouwburg en in „Tivoli" drukbezochte bij- eenokmsten plaats. In den schouwburg voerden het woord de heer H. G. M Hermans, lid der Tweede Ka mer, en pater Borromaeens de Greve, O. F. M. In „Tivoli" traden als inleiders ot> de heer A H. Engels, lid der Tweede Kamer, en par ter A. Vermeulen, S. J. De eerste congresdag werd besloten met een reünie. EERSTE CONGRES VAN DEN CHRIST. MIDDENSTAND. Gisteravond werd te 's-Cravenhage de eer ste en ontmoetingssamenkomst gehouden van afgevaardigden voor het le Congres van den Christ. Middenstandsbond. De voorzitter van de Regelingscommissie, de heer P. de Vries, opende de bijeenkomst met psalmgezang en voorlezing van psalm 46. De bondsvoorzitter, de ehoer P. Wielin- ga, uit Assen, sprak hierna het gebed uit. De heer de Vries sprak vervolgens een woord van welkom tot de afgevaardigden' op dit eerste congres van den Bond. Spr. ging na waarom het noodzakelijk was een Christe- lijken middenstandsbond op te richten, sa menwerking met de neutralen was niet moge lijk zonder prijsgevmg van het Christelijk be ginsel. Spr. besloot met een heilwensch op het welslagen van het morgen aan te vangen congres. SMOKKELARIJ VAN GRAAN NAAR NEDERLAND. Uit Elberfeld wordt aan de „Kölnische Zeitung" gemeld, dat aan de geheele grens tusschen het Rijngebied en Nederland, van Aken tot Kleef, thans op groote schaal clan destiene uitvoer van broodgraan van den huidigen oogst uit het Rijnland naar het bui tenland krijgen door deze smokkelarij rond het dubbele van de door het Duitsdie rijk be taalde maximumprijzen. De Nederlandsche opkoopers zijn willige afnemers, daar zij ten gevolge van den hoogen stand van den Ne- derlandschen gulden het graan in weerwil van de volgens Duitsche verhoudingen hooge prijzen spotgoedkoop aan de Nederlandsche regeering een aanzienlijke winst maken. Om net euvel te bestrijden, was voorgesteld, voor inbeslagnemingen 10 pCt. van de waarde te betalen. Naar de „Internationale Telegraphen Agentur" verneemt, heeft men echter van dit middel afgezien. Den douane-autoriteiten is opgedragen een zo scherp mogelijk toezicht te houden. Voorts wordt overwogen de gendarmerie door een hulpgendarmerie te versterken. Als niet da delijk de allerstrengste maatregelen worden genomen, aldus besluit de correspondent zijn mededeelingen, lijdt onze broodgraanvoor ziening hierdoor een verlies,dat de ergste gevolgen moet hebben. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN IN O'OBlLO'GSTIJD. UITVOER VAN ZAAIGRANEN.. Thans is uitvoer van haver, gerat, tarwe, raggie, veldboonen (paarde-, wiikH schapen-, duiven, platte-; groote- en tuihhoonen) en lijjiziaad voor den zaai toegestaan, units de partijen beantwoorden aan door het Rijksbu reau voor de Distributie van Graan en Meel te stellen minimumeisdben. VRAGEN VAN KAMERLEDEN, Dooi da Regeer ing zal' worden bevorder d!at Let rijkspersoneel wordt tegemoet geko men in den achterstand, waarin het in gelde lijk opzicht is gekomen als gevolg van den langen duuir van de buitengewone omstandig heden, door toekenning van een uitkot,rihg ineens. Die uitkeering zal' bedragen: voor hen die eene bezoldiging genieten van 2400 's jaars of minder 1/12 van die bezoldiging met een minimum van 100; en voor hen die een be zoldiging genieten van méér dan 2400 's jaars, 1/12 van d'e eerste 2400 en 1/24 van hetgeen die bezoldiging méér dan 2400 's jaars bedraagt. Voor zoover de belanghebbenden -r- blij kens door hen over te leggen verklaring volgens de Rijksinkomstenbelasting een to taal inkomen van minder dan 10.000 hebben geschiedt de uitkeering aan a. alle sedert 1 Juli in vasten dienst zijnde Rijksambtenaren, jaarwedde-genietende mili tairen niet behoorende tot het verlofsperso- neel, en Rijks werklieden; b. alle in tijdelijken dienst of in zijdeling- schen Staatsdienst zijnde ambtenaren en werklieden, alle militieofficieren1, aangesteld op grond van de Militiewet 1901, alle militai ren bebooren'de tot de reserve, alle vrijwilli gers bij .den Landstorm in werkelij'ken dienst, dze twee laatste categorieën1, uitgezonderd, zij die kostwinnersvergoeding kunnen genie ten; onder voorwaarden, dat de hiervoren ge noemde functionarissen op 1 Oct. 1919 in dienst zijn, van 1 Juli 1919 af in dienst waren en in het tijdvak 1 Juli30 Sopt. 1919 gedu rende 400 of meer uren dienst hebben ver richt c. de onder a. genoemde functionarissen die op 1 Jan. 1919 in vasten dienst jvaren en vóór of l'Oct. 1919 den dienst niet op eigen verzoek (tenzij nopens het bereiken van 'den pensioengerechtigden leeftijd of ter zake van langdurigen dienst) 'bobben verlaten. De uitkeering wordt bereikend naar de op 1 Olct. 1919 geldende bezoldigingen, zonder aftrek van kortingen voor pensioenen en fondsen. wegens het aan de heeren J. Cock en J. Ott, aiazoodanig tegen 1 October a.s. verleen de eervol ontslag, is te voorzien in d'e betrek kingen van ieeraar in het hand'teekeuen en van Ieeraar in zang en schrijven. Voor elk dezer betrekkigen is slechts één sollicitant beschikbaar, die beiden voor den Directeur voor eene 'benoeming warden aan bevolen, met welke aanbeveling de Arrondis- sements-schoolopziener verklaarde genoegen te nemen en waarmede ook B. en W. zich ver eenigen, zoodat zij ter benoeming voordragen a. tot Ieeraar in het-handteökenen, den heer W. van 0% alhier; b. tot Ieeraar in zang en schrijven, den heer J. R. van Arnhem, onderwijzer aan de le Gemeenteschool, alhier en zulks met ingang van 1 October a.s. VEREENIGING VOOR VOLKSHUIS VESTING. Maanda.g had te Medemblilk de 76e hard draverij plaató, uitgeschreven door d'e Ver eeniging „Prins Hendrik" aldaar, Ingeschre ven waren 14 paatrden. Opgekomen 8. Uitslag: le prijs 200 Vitesse van N. Schexmerhorn, Alkmaar, her. BI. ten Hagen; 2e pr. 100 Castro van AL F. J. v. dL Kroon, Abcoude, her. J, G. de Boer 3e p r60 Atletha van K. G. V/ d. Veen, Baxdegarijp, ber. M. Sil (to ri us; 4e ipr. 40 Bonidina1 van G. Vos, Mïd- woud', ber. ,T. Vos. Deze harddraverij werd voorafgegaan door een scboonrijderij met 10 deelnemers, le prijs óO H. O. Kooy, Harenkfirtpel met „BexTJ- na", 'br. m.2e ptr. 25 KL Zijp Jz„ Twisk, met „Adam", br. ruin3e pr. 10 O'. Leeuw, Opperdoes, met „Bles", zwarte bles. Een prijs van 10'voor het schoonste geheel verwierf J.. Beets, Oosterblokker, met „I-enu Fredly". Na ds draverij werden nog 3 ritten gereden door den wielrijder D Bakker van Hoorn to gen „Vitesse"., welke wedbfrij'd1 doer „Vitesse" werd gewonnen. DEI HEtEB WEiSSELINGt. AMSTEtRIDAMj, 24 Sept. Naar wij' verne men zal die heer G. A. Wesseling vermoe delijk zijn functie als voorzitter van de Ned. Federatieve bond van personeel in openbare dienst neerleggen. STAKING VEEIBODENL LONDEN, 24 Sept. Uit Washington wordt gemeld, dat Phunk, voorzitter der vergadering der spoorwegliedten, d'e senaat heeft gewaarschuwd onder de spoorwegar beiders een staking te verbieden, die revo lutie ten gevolge zal hebben. In de Ingenieur 'Schrijft dt. G. J. de Vo,s van Ned'erveen C'appel onder bovenstaand hoofd een .artikel over hetgeen in de oorlogs jaren bij de Nederlandsche spoorwegen heeft plaats gehad. Dat de toestanden bij die maat schappijen verre van rooskleurig zijn moge blijken uit onderstaande gegevens welke aan het artikel van dr. -dé Vos ontleend' zijn: In 1918 bedroegen de exploitatiekosten 103.4 millioen of ongeveer 60 pet. hooger dan men voor normaal had bereikend. De geldloe- ningen zijn gestegen tot 324 millioen, terwijl het aandeelenkapitaal der beide groote maat schappijen te samen 40 Y» millioen bleef. De opbrengsten bedroegen bijna 125.9 millioen, de exploitatiekosten 103.4 millioen. DOODSLAG. Zondagmorgen wilde zekere Oostvogels het danshuis], -dat door een vader en dochter te Zundert wordt gehouden, binnentredten. De vader wenschte O', niet toe te laten, waarop déze vertrok maar 'a jawonds terugkeerde, ge wapend met een gelach revolver. Toen nu de dochter op zijn kloppen d'e deur opendie, schoot hij haar pardoes neer en verwondde te vens een der bezoékers!, Hoovers genaamd', zeer ernstig.' De vrouw was onmiddellijk dood. OUistvogèls is in arrest gen otm en. AUTO-ONGELUK. Olp den Prioikweg te Batavia, is een auto tegen een hoorn gereden en vernield. In de auto zat de heer J. J- Griffijn met vrouw en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2