15 CENT PERONS U dagmeisje gevraagd, Huip In de Huishouding. üuip In de Huishouding. ncitü iiuisiiüuddiei oijniiiüuw, ten tmm Twee 1-persoons Ledikanten peul). Zit- en Slaapkamers, Zachte Zeep. wit gelakt Klndedemkantje wmmm Bekendmaking. woonhuis XT erj-oren Leei liugeu KINDERMEISJE. Te Bui el te hoop gewaagd stuk GROND Direct .gevraagd nette Werkster WERKSTER eentweede meisje, Directaur Gemengde Zangyereeniging. Flinke JONGEN. GEVRAAGD gsmeubileerde of ongemeubileerde kamer met slaapkamer. Duïtscher, 'Po k.oop *1*0 koop, Te koop gevraagd; Eeu Directiekeet, (ioor Willi Kohier, L tat "2 3, Alkmaar AFSLAG van ANTON BRUIN Marktberichten. Adverimiiiiïvii. P.O. met vakkennis voor op te richten HOUTBEWER KING S - F A B R I E K J E W. NEDERKOORN JOHN BULL SCHOUTENSTRAAT 1913 1914 1915 1916 No. 7909, 8020, 9962, 10791, 16685, 19627 1000; No. 2435, 63141, 8457, 17079 400. No. 3777, 4548, 18832 200. No. 883, 1148, 3137, 3666, 4061, 4434, 6382, 7719, 14464, 14960, 15150, 16994, 19712, 20701 100. Op den le October a.». hoopt onze collega H. ME1JFR, postbode te Heiloo, den da* te herdenken waarop hij voor 40 Jaar g' leden zijn betrekking bij den dienst der Posterijen aanvaarde. Namens het Postpersoneel te Heiloo. Getrouwd: J. W. N1ENHU1S RUIJS en B. A. H. VERHOEFF, die, ook namens wederzijdsche fa- nllie, dank zeggen voor de blijken van belangstelling, bij hun huwelijk betoond. Bussum, 23 September 1919. Heden overleed in den ouder dom van 55 jaar, onze lieve Zuster, Behuwdzuster en Tante H KIVRIËTT4 CL SIN 4 DtIHP. Namens de Familie, N. VAN MIDDENDORP. Alkmaar, 21 September 1919. Verzoeke geen persoonlijk rouwbeklag. Hiermede vei vullen wij den treurigen plicht U in kennis te stellen van het overlijden van onze geliefde Echtgenoote en zorgzame Moeder tkijntjk huik, na een ongesteldheid van 14 dagen, in den ouderdsm van 40 jaar. C. MIENIS en kind. Egmondermeer, 23 Sept. 1919 De ondergeteekende DIRK VIS SER maakt bekend, dat hij alle volmacht op zijn Zoon NICQ- LAAS VISSi R, om voor hem enin zijn naam te handelen, heeft inge trokken, zoodat geenerlei betaling aan gezegden Zoon voor hem gel dig zal zijn. Voorts dat hij alge- heele volmacht heeft gegeven aan den advocaat mr. W. C. BOSMAN te Alkmaar, om zijne zaken te be hartigen, DIRK VISSER. Heden overleed zacht en'kalm, na een ongesteldheid van slechts 14 dagen, onze innig gebeide Dochter, Zuster en Behuwdzuster TK1JNTJK, Echtgenoote van den Heer C. MIENES, in den ouderdom van 40 jaar. J. DUIN. O DUIN—Blom. W. DUIN. J. DUINHooovorst. G. DE GRAAF—Duin. W. DE ORAAF. Sehoorldam, 23 Sept. 1919. a/d ZUIDERVAART nabij Drie Koningshoofden een 1H 4A DJ g ■net HiiUVLr.UUl'tlA; tegen belooning op to zenden aan T. GROOT, Mf. Kapper, IJmuiden. October kunnen weer cenige geplaatst worden voor naai-, knip- en teekenles. Mej. TON, Coupeuse, Limmerhoek 34 n Mevr. KOOL—Kroon, Kenne- merstraatweg, vraagt tegen 1 Nov. een net goed kunnende koken, v. g. g. v. goed kunnende werken. LOON f 4,— per week Zonder goede ge tuigen onnoodig zich aan te melden. Adres: NIEUWLANDERSINGEL No 40 (na 8 uur 's avonds). Gevraagd flink H KISJ 41, tevens als Unip iu do huishou ding, voor heele of halve dagen Hoog loon. Adres v. d. MEISTRAAT 14. 15 l>U 80 meter, gelegen buiten de kom der gemeente, voor plaating aener loods. Aanbiedingen met prijs on der lett. N 896, bur. v.d. blad, voor een paar dagen per week. THtO GROOTHUIZEN, HEKELSTRAAT 16. GEVRAAGD een voor VRIJDAG of ZATERDAG MIDDAG. AdresBoierstraat 12. MEISJE zag zich gaarne geplaatst bij R. K. menschett als Brieven onder P 898, bureau van dit blad. Mevrouw BOEKE, Oude Gracht 283, vra»gt tegen NOV. Net buitenmeisje biedt zich aan als Brieven onder G 891, bureau van dit blad. Bij HEER alleen wordt GE VRAAGD een genegen om met voldoende hulp de huishouding waar te nemen. Brieven letter H 892, bureau van dit blad. De Gem. Zangver. „Exelsior" en Kinderkoor, i ragen voor hare voreenigingen een voor direct. Inzending van vol ledigen conditiën aan den voor zitter P. JONKER te Egmand a/Zee. Aan de STCOMWASSCHERIJ van N. U K O M kan direct een flinke JOKGKK geplaatst wor den voor den BESTELWAGEN. Aanbiedingen uitsluitend aan de fabriek. gevraagd. Br. fr. letter W, advert.-bureau Wed. J. B. DE JON0E, Bergen. Kapitaal 1—4 mille Br. bureau dezer courant letter K 893. Helst met gebruik van H.K1T- BEK, tegen 1 NOVEMBER. Brieven Ietter O 897, bureau van dit blad. oud 18 jaar, zoekt werkkring, drie jaar werkzaam geweest in han del en ijzerwaren. Ook bekend met koloniale waren Met de Holland- sche taal bekend. Van goede ge tuigschriften voorzien. Brieven te richten onder letter K aan het post- kantoor te Heiloo. van Uzer, lengte 1 M. 45 c.M. met tweo matrasjes van kapok en wier. SFOTFKIJS f '10. Brieven onder letter L 894, bureau van dit blad. Tc koop aangeboden met Staalinatras en toebehooren, 2 WaaclitalelB met toebehooren, 2 Hf achtkantjes en drie stocleu. Te bezichtigen van 9—12 uur, VAN EVERDINGESTRAAT 11. «- Zeer geriefelijk ingericht opprachtigen stand te ALKMAAR. Spoedig te aanvaarden. Te bevragen bij den bewoner, Wilhelminalaan No. 1. Pension „Holland", Bergen N.H. is het gehctle jaar geopand en heeft disponibsl en suite, zonder of met geheel of gedeeltelijk pension. Billijke voorwaarden; bij langer verblijf speciale conditiën. T E MO O F: Bij Alkmaar een leegstaand BUR GERWOONHUIS met groote SCH UR en een leegstaande BOE RENWONING met 5 H.A. Land. Te bevragen bij J. O P D A M, Vier Staten, Alkmaar. geschikt voor Woning. Brieven met opgaaf van grootte en prijs onder letter M 895, bureau van dit blad. Per pond f 0,38 hij 5 pond f 0,37 Beleefd aanbevelend, SNAARMANSLAAN 147. ii (kinderen, op weg naar Priok, oim met die „Insulinde" naar Nederland te vertrekken. Mevrouw Griffijn overleed kort daarna aan dó bekomen verwondingen in het hospataal. De chauffeur is er ernstig aan toe. SCHOLEN OPGEHEVEN. De openbare i ichooi te Egede (Hellen doorn), die in, bouwvalliigen toestand verkeer de en nog slechts 9 leerlingen telde, is opge heven evenals de openbare school te M'arle in dezelfde gemeente. Er is thans een nieuwe school geopend1 tusschen heide buurtschappen in, maar zij' wordt door geen enkel kind nit Egede bea oht, terwijl te Manie een vergade ring is belegd tot stichting van een christelij ke school. NEET TOEGELATEN. Onder de leijen, die in de vergadering van 2 Sept. werden toegelaten tot den gemeente raad van Hbedbkenskerk bevond zich ook de 'heer 'M. Steijn. De bur'kemeester had bezwaar tegen deze toelating, omdat dó beer Steijn 4/7 stem meer 'had dan een anderen candidaat, die, als de hreuk niet was medegeteld, geko zen zoiu zijn en ging daarom in beroep bij Ged. Staten van Zeeland Deze hebben nu be sloten, dat de heer Steijn, die intusscben tot wethouder was gekozen, in gevolge art. 84 der gemeentewet niet als lid van den Naad kan worden toegelaten. De 'beslissing is. in hoofdzaak gegrond op de overweging d'at als aanwijzer van het aantal benoodigde stemmen in den zin van art. 102 2e lid der Kieswet niet kan dienen een gebreken getal, wijl bet onmogelijk is), dat een candidaat een gedeelte van een stem zou 'krijgen. DUURTEBIJSLAG ONDERWIJZERS. Op vragen van het Kamerlid den heer Van Dijk, betreffende toepassing van de duurte- bijslagregeling 1919 ten opzichte van de on derwijzers, antwoordde de Minister van On derwijs De regeling van den duurtebijslag 1919 is tot stand gekomen in gemeen overleg tus schen de Staen-Generaal en de Regeering. Volgens die regeling zullen inderdaad dege nen, die aanmerkelijk in salaris zijn vooruit gegaan. wanneer men den toestand van 1 Januari 1918 met dien van 1 Jauari 1919 vergelijkt, weinig of niets ontvangen. De regeling is niet uitsluitend voor de on derwijzers van toepassing, maar geldt voor alle rijksambtenaren, met wie de onderwij zers voor den duurtebijslag op één lijn zijn gesteld. Ongunstig werkt bovenbedoeld voorschrift dan ook niet alleen voor onderwijzers, maar voor alle ambtenaren, die in gemeld tijdvak hun wedde aanmerkelijk vermeerderd zagen. Voor de onderwijzers kan dan ook niet een uitzonderingsbepaling worden gemaakt op de algemeene regeling. EEN VOORDEELIGE GELDLEENTNG. Bet college van B'. en W. van Botterdam, schrijft aan den gemeenteraad: Met het oog op het stijgen van het bedrag der vlottende schuld hebben wij maatregelen overwogen can tot consolidatie daarvan te kotmen. Overleg met dé ban'kiersgroep van wier diensten dó gemeente reedis meermalen beeft gebruik gemsskt baeft tot ro»ultft*t gelid, dat van dit consortium eene aanbieding ie gekregen, waardóór de plaatsing is verze kerd van een bedrag van 12 millioen tegen een rentevoet van 1)4 pet. 'e jaars, B1. en W. stellen den raad voor dit aanbod! te aanvaar den. In de eerstvolgende vergadering Donder dag a.s. zal hierover eene beslissing worden genomen. DTJBE SCHOENEN. Naar aanleiding van verschillende artike len in de dagbladen over de prijzen van schoe nen en reparatie heeft de Nederl. Bond van Schoenmakerspatroons en Schoenwiukeliers- vereeni gingen aan de Staatscommissie tegen de Duurte een verzoek gericht om zoo spoedig mogelijk een onderzoek in te stollen naar thans meldende schoenen- en reparatieprij zen. Hierbij is alle gewen tob te medewerking toegezegd. DE STAKING IN DE BINNEN SCHEEP V AA ET. De staking in 'd'e binnens-.i.heepvaart duurt onveranderd! voort. De VereeDigde Nijmeeg se he stoombootdienst is weer stopgezet, „wijl de directie de nieuwe regeling i,i ?en wilde doorvoeren voor het walpersoneei te Botter dam, doch niet. voor dat te Nijmegen en-voor het varende personeel. Overigens is er geen verandering. HET LANDBOHWHDTSHODD- ONDEBWLTS. De heer Van Lanscbot lid dier Eerste Ka mer, heeft een motte van orde voorgesteld, waarin hij de Kamer wenscht- te doen uit spreken dat zij vertrouwt, dat het landbouw- huishoudonderwijs nu het door aanneming van het amendement-Ketellar onder het nij verheidsonderwijs is gebracht door voort durend overleg tusschen het dtpartement van Onderwijs, dat van Landbouw, Nijverheid en Handel en de daarbij betrokken landbouwor ganisaties zijn eigen karakter zal behouden en, waar noodig, dienstbaar zal worden ge maakt aan de ontwikkeling van de vrouwelij ke plattelandsbevolking. TYPHUSGEVALLEN EN LIMBUBO. In verschillende plaatsen in Zuid-Limburg doen zich de laatste dagen onrustbarend veel gevallen van typ'bus voor. In Hoensbioek, Eichenhoven en Ker'krade zijn verscheidene personen door dó ziekte aangetast. De barak en het hospitaal te Heerlen zijn overval. D'E SCHENDING VAN HET TELEGBAMGEHEIM. N'aar vernomen wordt is de instructie tegen den telegrafist (thans geschorst) van het te legraafkantoor te 'a-Gravenkage J. L. v. L., beschuldigd van schending van het telegram geheim door telegrammen aan onbevoegden te hebben overhandigd, thans geëindigd en zal die behandeling d'ezer zaak plaats hebben ter openbare terechtzitting van de arrondisse mentsrechtbank te 's-Gtruvenhage van Woens dag 1 Oloober a.s. Onder de gedagvaarde ge tuigen behoort mr. P. J. Troelstra. Mr. ML Móndels, uit Amsterdam, zal al» verdediger van den bóklaagdó optreden. EEN NOODLIJDENDE HERVORMDE GEMEENTE. Men schrijft uit Almelo aan het Hbld.: 1917 Vermoedelijk uitgaven 10.934 12.716 14.163 11.763 14.928 over 1918 pl.m. Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente te Almelo hebben alle lidmaten, zoowel manne lijke als vrouwelijke, uitgenoodigd tot een le denvergadering, ter bespreking van den gel- delij'ken noodtoestand dier gemeente. Genoemde kerkvoogden hebben heden in een circulaire medegedeeld, dat de ontvang sten en uitgaven in ronde cijfers waren: ontvangsten 10.476 13.257 13.867 11.371 13.973 tekort 1200; totaal tekort pl.m. 2760. „Ter toelichting dezer cijfers dient: de in komsten worden met het jaar moeilijker te in nen, de hoofdelijke omslag komt slechts voor een gering deel H .ito, hoewel deze in alle opzicoten op een billijke schaal is gebaseerd en hoewel aan de inning daarvan de uiterste zorg wordt besteed. Zoo bedroeg het kohier in de jaren 1913 8088; <916 8779 en 1917 10.379 en dc werkelijke opbrengst in die jaren respectievelijk 5215, 5378 en 5476. Ook de huur der zitplaatsen verminderde In 1915, '16 en '17 beliep deze respectieve lijk 7 2353, 2140 en 2007. Daarbij bleven de inkomsten uit de bezit tingen vrijwel dezelfde: 1915 3027, 1916 3082, 1917 3175. En daartegenover staat, dat de uitgaven öf, vermeerderden öf vermeerdering dringend noodig hadden. De jaarwedden van het personeel konden ook slechts zeer matig door ons worden uit getrokken, feitelijk veel te matig. Naast de zorgwekkende inning van den Hoofdelijken Omslag is wel het meest nijpend de tracte- mentsregeling onzer predikanten. De jaar wedde, plus toelage voor huishuur, voor iede re der drie predikanten, is nu 2600. In Januari 1918 was dit bedrag met 200 ver hoogd. Hoewel de dominees reeds herhaalde lijk bij ons aangedrongen hebben op een re delijke riactementsverhooging, welke hen in staat zou stellen zonder al te groote geldelij ke zorgen en daardoor met meer opgewekt heid hun taak te vervullen, is ons College tot dusverre steeds in de pijn'ijke noodzakelijk heid geweest al hun "verlangens te moeten afwijzen! Aan een toekenning van pensioen kon nog in het geheel niet gedacht worden. UIT DE DIERENWERELD. Een bijenhouder van de Vel uwe schrijft: Slaan we het leven en werken der bijen met aandacht gade, dan bemerken we telkens, hoe deze bewonderenswaardige insecten juist door samenwerking veel vermogen. Zoo had den we dezer dagen een kiezelsteentje, ter zwaarte van ruim 8 gram, tegen het vlieggat van een bevolkte bijenkast gelegd, teneinde den ingang eenigszins te beperken, aangezien de werkelijke bewoonsters herhaaldelijk door roofbijen werden lastig gevallen. Aanvanke lijk bleven de werkzame diertjes uit- en in vliegen, alsof er niets gebeurd was. doch spoedig daarop trok het steentje blijkbaar de aandacht van sommigen. Een oogenblik later beproefde een zestal zijD krachten, om het weg te krijgen en dit gelukte inderdaad, of schoon, zooals te begrijpen is, na langdurige inspanning. Telkens hielden ze even op, maar dan bègonnen ze weer met vereende krach ten Toen ze het steentje ongeveer een deci meter van het vlieggat hadden verwijderd', vonden ze het op dien afstand blijkbaar niet meer hinderlijk; ze staakten toen den moeilij ken arbeid. Zooals men weet, worden gewoonlijk in het laatst van Augustus en begin September de darren of mannetjes-bijen door de werk bijen verdreven. Het viel ons op, dat de over dag uitgeworpen darren, die dan machteloos of dood voor de korven en bijenkasten lagen, den volgenden ochtend nagenoeg alle ver dwenen waren. Wie haalde die in het nach telijk duister weg? Een egel. Toen. wij op een der schoone avonden van de vorige week bij vriendelijker maneschijn op een bank bij on zen bijenstaat! van het heerlijke v-eer geno ten, kwam daar opeens een egel voor den dag, die onverwijfd aan het oppeuzelen der darren ging; hij deed echter in het geheel geen pogingen, om werkbijen, die nog in groot aantal voor de vlieggaten der bijen woningen vertoefden, te bemachtigen, waar schijnlijk ervan bewust, dat hij dan wel eens op al te gevoelige wijze kennis zou kunnen maken met venijnige angels. De egel, sóms schadelijk door het vangen van jonge vogel tjes en door het rooven van eieren, dient toch als zeer nuttig beschouwd te worden, aange zien hij niet alleen gestorven insecten op ruimt, maar ook muizen en ander schadelijk gedierte verslindt. EEN VISCH MET EEN MERWAARDIGE VOORTPLANTING. Bijna eenig in de voortplanting der vis- schen is die van den zoo interessanten muil broeder (Paratilapia multicolor). Dit visch- je wordt hier te lande wel in warmwater aquaria gehouden, doch leeft in het wild in kleine, ondiepe waterbekkens in Egypte. Zoo dra de voortplantingstijd gekomen is, zwemt het mannelijke dier onder ontplooiing van zijn heerlijkste kleurenpracht onophoudelijk om het wijfje heen en begint spoedig met be hulp van den staartvin een holte van 5—6 C.M. in diameter te graven in den bodem van zijn verblijfplaats. Zorgvuldig wordt dit kuiltje van alle steentjes ontdaan. Na een alleraardigst paringsspel legt het wijfje on geveer 8 eieren in het kuiltje; het mannetje plaatst zich met uitgespreide vinnen en onder sidderende bewegingen boven de eieren en bevrucht ze. Nu zwemt het vrouwtje ijlings op de eitjes toe en neemt ze in de mondope ning op. Dit tafreeltje herhaalt zich «enige keeren, tot er pl.m. 30—70 eitjes door het wijfje in den bek zijn verzameld. De keelzak is opgezet en de kieuwen zijn uit elkaar ge perst door de drukking der eitjes. De bek van de moeder nu is de broedplaats voor de jongen. Na 14—16 dagen komen deze uit, en verlaten na korten tijd hun geboorteplaats. De oude vsich, die gedurende al dien tijd geen voedsel heeft gebruikt, gaat nu weer op roof uit en beschermt zorvuldig haar jongen, die gedurende de eerste dagen nog gaarne bij gevaar hun toevlucht zoeken in den bek aer moeder. Jammer geüoeg schijnt deze hoogst interessante visch gevaar te loopen in zijn geboorteland uit te sterven. KORTE BERICHTEN. De Koningin en Prinses Juliana zijn gisterochtend per gewonen Staatsspoortrein waarin zich het koninklijk salonrijtuig be vond, naar Het Loo teruggekeerd. Te Oudega is de groote boerderij van den heer J. Stoffelsma tot den grond afge brand. Als oorzaak wordt genoemd het spe len van kinderen met lucifers in de met hooi gevulde schuur. In één uur lag de geheele kapitale boerderij in asch. 'De waterstand in den Rijn is zoo laag, dat het thans verboden is voor boöten en schepen des nachts te varen. Op het bruinkoolveld „Energie" bij Brunssem (L.), is Zondagnacht de 26-jari- ge grondwerker W. Schakelaar, afkomstig uit Oldenbroek, doodgestoken. De vermoede lijke dader, een medearbeider, werd later aan gehouden. HOOFDPRIJZEN DEK STAATS LOTERIJ. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD: 24 Sept. Hendrik Rudolf Sulter en Christi na Maria Habiecht. GEBOREN: 22 Sept. Adrianus Johannes, z. v. Johannes Ruiter en Wilhelmina Wijte. 23 Sept. Catharina Johanna Maria, d. v. Cornelis Marinus van Hamersveld en Adriana Maria Wilhelmina Uitewaal. OVERLEDEN: 23 Sept. Trijntje Duin, gehuwd met Cor- nelis Mienis, 40 jaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 24 Sept. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 25 Sept. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 760.7 te Munchen. De laagste stand van den barometer 742.1 te Hemosand. VERWACHTINO. Zwakke tot matige, later toenemende zui delijke tot westelijke vind, zwaarbewolkt of betrokken, waarschijnlijk regenbuien, aan vankelijk iets zachter. AMSTERDAM, 24 September 1919. De aardappelprijzen waren heden Andijker blauwen' 5.50, Hillegommer eigenh. 7.50, Zeeuwsche blauwen 5 tot 5.80, Zeeuw, bonten 5.805.80, Zeeuw, eigenheimers 4.755, Zeeuw, blauwe eigenh. 4.505, Anna Paulowna zand- aardappelea 6.20. Aanvoer 8 ladingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3