E. Schermerhorn, Telefoon Interc. No. 224, Alkmaar Imhülsen Hoijer. J. LIND Hz. - Mient 1 Alle soorten Japongarneerlng en Fournituren. WEEG WERKTUIGEN. KLAVERRUITERS. Cursus in Electra-Technlek yoor volwassenen. Beste BURGER-TURF, Bij inscinijvlng te huur II f( I. k PELS, Koningsstraat. D. J. LEVERT, in ik korting. I Nitex Drngs Elementen. I De Hypotheekbank voor 0 ntz e t ver eeniging. enzei en, H. WORTELBOER - Zeilmaker - Limmeritoek 8 - Alkmaar. Reuk Heerenbaai Tabak L, Hl Algemeene Centrale Bankyereenlglng roor den Middenstand Nog slGChts eenige Dames- en Heerenfiiwïelen. J. KOEMAN, Borgerpoort. Tel. 243 Costuumstoffen, Japonstoffen, Crêpe de Chine. Zijden Stoffen. WEST INDISCHEj CACAO EN CHOCOLADE Yereenigdon Brandstoffenhandel, Expeditie en Goederenvervoer. BillJJ3s.© tarieven. Verhuizingen door geheel Europa. Kantoor: Achterstraat en Nieuwesloot No. IJzer en Koper Gewicht. Algemeen0 Ledenvergadering RIJWIELENVERKOOP. Fluweel, 90 en 70 cM. broed. Prima Zijde eiï Fluweel voor blouses en costumes, Hmok's O aren 45 cent per klos. IDistx-ilDULtie-vx"ij KORTE TURF (zoogenaamde steekturf) Bestellingen s.v.p. rechtstreeks aan den KON IN GS ST RA AT 6. TELEFOON 20 J. B. v. d. GELIK Offiriëele prijscourant. ALKMAAR, - - MIENT 22, Banlx-Assooiati© WERTHEIM GOMPERÏZ 1834 en CREDIETYEREENIGING 1853 Kantoor ALKMAAR N.Y. HERMS. COSTER «fe^ZOON, Tandheelkundig Laboratorium Fraenkei Malfait Co. Piano-Leerares. H J. HARTE VEL i>, Tel. No-133. LAIORAALSTRAA'T 1. op Vrijdag 26 September 1919, 's avonds S1^ nur m Café CENTRAL. SPECIAALZAAK in HUISYLIJTBENOODIGDHEDEN. alsmede alle voorkomende reparatie, CREDIETEN. INCASSO'S. DEPOSITO'S WISSELS. Lage prijzen. Klokslot voor f5 00. Herstelplaatsen. J. KOEMAN. Tel. 243*. Kapitaal en Reserven f 7,500,000. Kantoor ALKMAAR, voorh. J. DE LANGE C.Jzn. Automobielen, LAAT 133. TELEF. 532. GROOTE KEUZE. LAGE PRIJZEN. Geregelde ontvangst van nieuwe artikelen. tegen sterk verlaagde prijzen. Zeer goede Pailletzijde 82 c M breed, f3.50 per el. Breede zwarte TAFFETZIJDE, f4.00, f6.00, f7.00, f8.00, f9.75 per el. LASVUEiQUW-WERKTUIGEN. DIJK. Jk LldC-metctir. DIJK. f 1.75 thuisbezorgd en f 1 60 afgehaald Alles per 100 stuks. Interc. Telef. 604, Alkmaar. Stremming Vaart, Algeheelen Uitverkoop 0 Kapitaal en Reserven fl 14.000.000 Directeuren K. VAN NIENES en D. SCHENK Alle Bankzaken Particuliere gelden tegen billijke rente beschikbaar voor belegging op Eerste Hypotheek Aantal kantoren 24. VOORDAM C 9 - - ALKMAAR. C M C tl t S ■■■-■* m N.V. Technisch Bureau m m v h. NIER5TRASZ, Mej. W S- Schilling (DIPLOMA N. T. V Geestersingel No 31 A. OHLEN, Secretaris. T. DöLLE, Alkmaar, NIEUWESLOOT bij de Doorbraak. Doet uwinkoopen voor de a.s. St. Nicolaas thans reeds bij ons. VAN ONOVERTROFFEN VAN KWALITEIT. NEEMT PROEF. te AMSTERDAM. COUPONS, EFFECTEN, VREEMD GELD, DEPOSITO'S, INCASSO'S, SPAAR BANK 40/0, REISCRED1ETBRIE- VEN, IN- EN VERKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRA TIE VAN VERMOQENS, CHEQUFS OP BIN NEN- EN BUITEN LAND, SAFE- DEPOSIT, GIRO. de goedkoopste, 1ste kina Amorlkaunscbc, met Electrlscbe starter en verlichting. Einde dezer week leverbaar. Bascules, Qbeste kwaliteit, vierkante brag, In verschillende grootte. OHMSTEDE Inschrijving tot deelname aan bovengenoemden cursus is openge steld tot 1 October op alle werk dagen der week, 's avonds van 7 tot 9 uur, in het gebouw der Ambachtsschool. De cursus wordt gehfeuden op VRIJDAQ van des avonds 7—8'/2 uur. Het leergeld bedraagt f 5 per leerjaar, De directeur der A. B. S J. v. REIJENDAM Cz. DEZE CHOCOLADE MET DEN NATUURLIJKEN GEURIGEN SMAAK VAN DE CACAOBOON, HEEFT EEN HOOGE VOEDINGSWAARDE EN VEROORZAAKT GEEN DORST WEST-INDISCHE IMPORT COMR AMSTERDAM f O 95 thuisbezorgd en f O 80 afgehaald. voor bel tijdvak vim 4 jaren, li groot 9.19 70 H.A., waarvan onge veer 2.25 H.A bouwland, liggende aan het Pad gem. Nieuwe Niedorp. Thans in gebruik bij den heer D. Tuinman en eigendom van de Protestantsche Armvoogdij te Oude Niedorp. Gezegelde (50 cents) in schrijvingsbiljetten bevattende in letters de per jaar uitgeloofde pachtsom, benevens de namen met eigen handteckening van twee borgen, worden uiterlijk 7 October a.s, ingesloten couvert met opschi ift „Inschrijvingsbiljet Protestantsche Armvoogdij", (ranco ingewacht bij den Secretaris den Heer J. NAGEL HOUT te Oude Niedorp, ten wiens kantore op werkdagen van 912 uur voormiddags de voorwaarden van verhuring ter inzage zullen liggert en nadere inlichtingen ver krijgbaar zijn. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Urooi-Liuim«r|»ul(ler brengen ter algemeene kennis dat wegens werkzaamheden aan de sluis te Akersloot het vaarwater van Akersloot naar Limmen en Castricum GESTREMD Zti, ZIJN VHll 2» September tot en met S October e.k. LIMMEN, 18 September 1919. C. PEPP1N0, Dijkgraaf. J. J. NIEUWENHUIJSEN, Secretaris. Biefstuk f 1.20 Biefstuk (haas) f 1.30 Rollade en Stukjes f 0.85 Lappen f 0.75 Gehakt f 0.60 Gerookt vleesch f 1.50 Muisjes I 1.60 alles per 5 ons. Hofleverancier van H. M. de Koningin. bericht, dat hij zijne, Zaakj in Gevestigd sedert 1883. Clin-. Zilrni- tn liitii binnenkort gaat verplaatsen naar den Haag, eu iu ver hand hiermede een zal houden van alle in zijn gunstig hekend staand maga zijn aanwezige goederen met De UITVERKOOP zal gehouden worden van 8 uur v.m. tot 8 uur n.m en op Zondag gesloten zijn. Hft oj> eersten stand gelegen perceel, voor vele zaken uitmuntend g.schikt en 31 meter diep, ls IJi- MIDUKl.» UIT DE HlJil) TE KOOI*. Credleten, Deposito's, aan- en verkoop van Kt fooien, verburen van Safeloketten in Inbraakvryen Nulekelder, Systeem I.lps, voorzien van moderne smeltproel Klnisdenr VULPENHOUDERS RKMKZtt m Plantage Middenlaan G3, fg m AMSTERDAM, levert uit voorraad prfma Amerikaansch fabrikaat Spreekuur Dinsdag en Zaterdag van 10 tot 4 uur. Pijnloos trekken van TAND of KIES f 1 Voor Kunsttanden en Gebitten dagelijks. 3 Huigbrouwerstraat 3 ALKMAAR. verstrekt GEI.D op liypotbeek tegen concurreerende voorwaarden en geeft pandbrieven uit van f ïooo.—l 500.— en I ïoo. AGENT te ALKMAAR IS HKT BESTE ADKES {NT* Steeds ruime voorraad D£KH.LKE1)KK TE 1IUUK. SfUT Uitgebreid CHECK- en GIROVERKEEK. Het kantoor te Alkmaar, aan den Koningsweg no. 2, hoek Nieuwe sloot, is dagelijks geopend van 9—12 en van 1£5 uur. Zaterdags alleen van 91 uur. De Directeur, J. F. LUBBE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4