DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTkLKbN l L! i r \n 225 Honderd oen en twinticrste Jaanrane 919 WOENSDAG 24 SEPTEMBER Roeit tsznkfln. V KI I li LET O N. Dit nummir bestaat uit 2 bladen. -.onnementsprila bij vooruitbetaling per 3 - enden f ',65. franc* oe- pos. f ',9ü B*wi|tnumw«rs 5 el V N.v-nlinprlJii 15 cl per -egel, grbotere I ter» neer plaatsruimte. Bi invnn f «rico N.V. Boek- en Handelsri- ukke' li vh Herm» Co«t<v Zoon Vnordam C 9 Teint. 3. ARRONDISS E MiE NTS-RECHTE AN K TE ALKMAAR. Zitting van 26 September 1019 DIEFSTAL VAN CHILISALPETER. De int 1890 te Eijsendijke geboren veidar- beider Petrus B., gedomicilieerd te Anna- Paulowna, thans ged. in het huis van bewa ring te Alkmaar, staat terecht ter zake van het feit, dat hij te Anna Paulowna in den af- en Hagenaar stonden op den uitkijk. De nabij de bergplaats staande straatlantaarn werd door heil uitgedaan. 3 Beklaagde zegt: dii is verkeerd. Hij beeft het ruit niet uitgesneden. De rijwielen zijn door hen te A'dam bdj ze keren Hoogervorst verkocht voor 130. Eisch tegen beklaagde K- 8 maanden en tegen V. en- H. ieder 12 maanden met last tot gevangenneming. BEDELARIJ. Ml De 68-jarige varensgezel Arie de V., ge- dat nij op 8 Juni opzettelijk heeft vernield het boren te Helder, 20 April 1850, staat terecht hoogsloot van de rem eener goederenwagen agent Horsman, teneinde hem naar net ar- restantenlocaal over te brengen, zich tegen deze overbrenging gewelddadig verzot, door .te rukken, te trekken en te trachten, den agent tegen den grond te gooien. Met behulp van een tweeden agent gelukte het eindelijk den man over te brengen. Eisch1 maand gev. VERNIELING. De 28-jarige timmerman Joh. B., te Lhn- men, staat terecht als beklaagd van het feit geen sympathieken indruk. Hij' scheen niet overtuigd te zijn van den ernst van het delict. Spreker eischte 1 maand gev. Zijn verdediger, mr. H. J, W. M. Keuls uit Amsterdam, zei-de dat het requisitoir hetn niet is meegevallen-. Het is niet de bedoeling van pleiter om vrijspraak te vragen, maar wel voorw. straf. Pleiter reide dat men met het al of niet sympathieke van een beklaagde zeer voorzich tig moet zijn. Pleltter kende bekl. langer en weet dat- hij zeer veel spijt heeft in'i! HET PANOPTICUM- Deka schrijft in de Oprechte Haarlemfiche Courant: Twee echt-Amsterdamachc kijkspelen, in richtingen waaraan echter ook d-_ provincie en zelfs het platteland vreugde hebben gehad, staan op het verdwijnen. Ik bedoel: het Pa nopticum in de Atnsi 'straat en het Panora ma in de Plantage, 1 iet eerste gebouw is aan gekocht door de Am»terdam»che Bank, die er en chilisalpeter, die aldaar in een boet ston- boren te Helder, 20 April 1850, staat terecht hoogsloot van de rem eener goederenwagen JM m0at iiiet verreten -dat deze beklaagde %e kantoren (op de Heerengracht) mee zal den opgeslagen. ter zake van het feit dat hij te Alkmaar op 18 Van de tram, waardoor gevaar kon ontstaan WJgf=J'i DuftKh lngmlcïrs- j)1'"01) het "iffl Vr?lg!"* De heer v. d. Honaard, bedrijfsleider te Augustus aan een agent van politie om een in het verkeer op de trambaan. dinloma berichten (maar de directie heeft nog geen Anna Paulowna, trad op als getuigen. t aalmoes heeft gevraagd. Zijn ideaal is nu De vrachtrijder Zandbergen heeft Bos iü heeft altlid goede betrekkingen gehad, officieele bevestiging gegeven) een badhuis of Hij was belast met het-toezicht. Beklaagde opgezonden te jvorden, teneinde op 70- ari- achter den wagen vandaan zien komen. Nu kwam hii te Barsingerhorn op een laag zweminnchmig. zegt dat hij „met z'n beien" de chilisalpeter gen leeftijd in het oude mannenhuis op Veen- Beklaagde erkende het feit. 3 Goedereawa- aai.,ris Beide -kijkspelen dateeren uit den tnd van heeft weggenomen. Ze hebben. 6 zakken weg- Kuizen te kunnen worden opgenomen. gens waren zoo-danig voor zijn damhek ge- i H» I Jn aanraking met gefortuneerde Amsterdams opkomst als groote stad, zoo gehaald. Zijn medeplichtige had gezegd, dat t Beklaagde, een -kinderlijf oud-mannetje plaatst, zoodat hij er niet uit kon en niemand - - ISnH" Amsterdam nnm toen we- z-ij er 75 gulden aan konden verdienen, Zc vraagt om assieblieft gauw uitspraak. kon ontvangen; hebben de chili verkocht voor 150. Het O. M. vordert 3 dagen- hechtenis en 3 De president zeide dat hij dan naar den Eisch: 4 maanden gev. jaar opzending naar een R. W. I. chef had moeten gaan. Mr. Moens als ambtshalve toegevoegd ver- DIEFSTAL VAN TWEE KIELEN. Beklaagde zeide dat den volgenden dag de dediger de plaats van: mr. Kraakman vervul- jn nioedeloozen toestand stal de 47-jarige wagens er weer stonden. Hij is toen naar den lende, wijst op de tot clementie stemmende zwerver Hendrik D., wonende te Hoorn, in de burgemeester gegaan en die heeft gezegd er rondborstige bekentenis van beklaagde. Hij gemeente Ursem, twee werkkielen, welke kielen zich niet mee te kunnen bemoeien, is tot het misdrijf overgehaald door een an- toebehoorden aan den landbom der. Pleiter verzoekt clementie DIEFSTAL VAN 3 COSTUMES EN EEN ROEIBOOTJE. De diamantbewerker H. J. V. en de mantf- facturier Kir as K., de laatste ged. in het huis van bewaring alhier moeten terech-t staan omdat zij in den nacht van 10 op 12 Juni te Uitgeest uit den winkel van den kleermaker Dubbelman te Uitgeest hebben ontvreemd 3 costumes, 1 heeren"- en 2 jongenspakjes landbouwer J. Koe- meester aldaar. Deze kielen waren door hem op het land achtergelaten. De landbouwer ging er met zijn knecht Jan Oud op uit om het vermiste op te sporen en het gelukte hen den dader nog in het bezit van het gestolene, -te Scharwoude, aan te houden. Beklaagde, thans gedetineerd in 't H. v. B„ erkende het feit. Volgens verklaring van Oud Beklaagden zijn binnen gekomen door het had- hij nog meerdere gestolen goederen, o.a raam, dat is opengeschoven. een- soldatenjas aan gezegden Oud toebchoo- Beklaagde Klaas K., alleen verschenen, er- rende in zijn bezit, kent het feit. Hij heeft dit gepleegd in vereeni- Beklaagde zeide geen wenk te hebben kun- ging met H. J. V. (die thans vertoeft in de nen krijgen. Hij heeft moeite genoeg gedaan, strafgev. te A'dam) en zekeren Nico. Eisch 3 maanden gev. Ze hebben de pakken te A'dam voor 25 Mr. Sluis merkte op dat beklaagde heeft verkocht. gewerkt aan de verzwaring van den zeedijk. Voorts hebben beklaagden zich nog schul- Maar hij is zwak, klein en ziekelijk. Kon dat dig gemaakt aan diefstal van een roeibootje, ZWare werk niet volhouden, Hij is nog nim- toebehoorende aan den caféhouder Pieter Vel- mer veroordeeld at voor hem pleit. Pleiter zeboer te Uitgeest. vraagt- een lichtere straf en refereerde zich Ook deze diefstal wordt door beklaagde overigens aan het oordeel der rechtbank. K. erkend DIEFSTAL VAN TWEE RIJWIELEN. Ze hebben- de boot laten drijven zegt be- De twee thans in de rijkswerkinrienting te klaagde, niet verkocht. Veenhuizen vertoevende ongeveer 20-jarige Het vorderde tegen beide beklaag -en personeni) jan b., koopman, wonende te Haar- ^ake het tótdat hTopTi' funF zekeren maanden gevangenisstraf. iemmermeer en1 Jan- B., eveneens koopman, Molenaar Meeft mishandeld Deze Mo Mr. Moens, toegev. verdediger vestigt de ^onende te Amsterdam, staan heden terecht, M'olenaar rt6ett mishandeld. aandacht op den jeugdigen leeftijd en op de beklaagd van diefstal van 2 rijwielen, ge- vele veroordeelingen die hetn- n-og wachten ter zake rijwieldiefstal, desertie, enz. Pleiter verzocht de rechtbank bij het op leg gen der straf daarmede rekening te houden. RIJWIELDIEFSTAL. De beide in de vorigé zaak genoemde be- pleegdTomstreeka 29 December -te Heer- Hugowaard. De rijwielen zijn door hen ontvreemd bij de kerk te H.-H.-waard. Ze hebben in 't ge heel 3 rijwielen gestolen. Ze waren met hun drieën en zijn naar Beverwijk gereden. De rij ■daagden, alsmede den niet gedetineerden J. wjeien werden denzelfden dag nog in beslag W. H., monteur te Amsterdam, moesten daar op terecht staan op grond dat zij in den nacht /an 12 op 13 Juni te Hoorn hebben ont vreemd ieder 1 rijwiel ten nadeele van den rijwielhandelaar J. Stren-gmond te Hoorn. Deze vermiste 4 rijwielen-. Ze waren in de bergplaats gekomen door middel van het uit- n ij den van een ruit. Beklaagde K„ alleen present, erkende het genomen. De rijwielen: behoorden aan de kerkgang- sters de dames Pater en Mooij. Beklaagden erkennen heigeen hun ten laste wordt gelegd. Zij ondergaan thans een zware gevangenisstraf wegens inbraak. Het O. M. vordert tegen deze misdadigers ieder een gev. voor den tijd van 12 maanden Mr. Mulder zeide dat hij een dergelijk feit reeds een' 6 h 7 maal heeft gepleegd. Eisch 50 boete subs. 25 dagen hecht. Beklaagde zeide: ik vind het treurig. De president zeide dat hij' nooit het recht heeft oen boel te vernielen. DIEFSTAL VAN TWEE GAS- SNIJIJZERS. Met betrekking tot dit feit staat terecht de 24-jarige loodgietersknecht Joh. K., te Alk maar. De diefstal is door hem gepleegd op 30 April ten tijde dat beid. in dienst war van den- loodgieter G. v. Til alhier. Beklaagde werkte voor getuige aan den bouw van het Karenhuis. De ijzers hadden een waarde van 80 en -60. Getuige heeft de ijzers teruggekocht voor 25 van de opkoopersfinna. Beklaagde heeft de ijzers te Amsterdam verkocht. Eisch: 3 maanden gevangenisstraf. Beklaagde verzocht een voorw. straf al was het 3 jaar. Hij- beloofde zich nimmer meer aan een- dergelijk feit te zullen- schuldig ma ken. MISHANDELING. De 61-jarige G-errit S.. zonder beroep, wo nende te Graft, moet zien verantwoorden ter ren Corn. MlMolenaar was destijds bestedeling van de kerk bij Ger- rit iS. Beklaagde bekende. Hij was kwaad op Mo lenaar en heeft hem in drift geslagen. Volgens de getuige Qleinia lieef-t beklaagde den ouden hulpbehoevenden man reeds meer mishandeld. De officier vorderde 50 boete subs. 25 dagen hechtenis. DIEFSTAL VAN TWEE AUTO BINNENBANDEN. De 26-jarige monteur, thans volgens zijn opgave hoofdinspecteur van een electro-tech- nisch bedrijf, Corn. K. D., wonende te Am sterdam, staqi terecht omdat hem wordt ten laste gelegd diefstal van 2 autobinnenban boerenjongens en wilde graag met hen op ge lijken voet leven. Toen ia hii voor de verleiding bezweken. Pleiter toonde nader nog aan uit diens ver leden dat beklaagde een voorw, veroordeeling wel waard is. Hij heeft uil-stekende referen tiën PI legde everschiflcnd-e getuigschriften aan de rechtbank over alsmede een verklaring van den directeur van het Amsterdamsen tehuis voor arbeiders. Pleiter leest deze gun stige ^verklaring aan de rechtbank voor. Deze directeur wil zich desverkiezend belasten met het toezicht op beklaagde. Resumeerde vroeg pleiter voor hem .een voor verbetering. Hierna sluiting der openbare ^i-ting, omstreeks 1880. Amsterdam nam toen- we reldstad allures aan, en wilde dus ook in het bezit zijin Instellingen zooals de buiten- landsche r -solen er bezaten. Het Pan :m werd gesticht op de plaais waar toenmaals het welbekende afé- restaurant, juister gezegd het ververachings- lokaal, van den heer Zoetemeyer stond. Ouden van dagen zullen zich dat nog wel met genoegen herinneren. Op het voorbeeld van het Museum-Castan te Berlijn en het Muse- um-Tussou-d te Londen, wilde men te Amster dam een museum: vormen van beeldengroe pen tafereelen, cn-z., aan land- en volken- leen een gallerij vafl beelden zou worden ge vormd. maar ook zouden historische en ethno- graplusche groepen zoowel als voorwerpen op het gebied van kunst en wetenschap bijeen gebracht worden. Het kapitaal bedroeg een voorraad' hebben van valsch -bankpapier van m(jujoen gulden, en de mcest-bekende mannen 1000 tot drie jaar gevangenisstraf. interesseerden er zich voor, zooals: mr. A. da Twee kooplieden, die otok verdacht waren, Qosta) jhr. JL Hartsen, Ph. Sanders, H. J. F. in deze zaak van 'handel in. b-anJkjus van f 1000 de Waal en Martin Wolff. 17 Juli 1882 is betrokken te zijn geweest, werden wrijgeapr-o- Hederlandsche Panopticum 'geopend en ken. de Amsterdammers waren wat trotsch op hun De .auditeur-militair -by den krijgsraad pracKdg wassenbeeldenspel. Wij staan nu te Den Haag vorderde vier maanden govan.ge- wat sceptisch tegen-over die tentoonstelling ni-sstraf tegen zes milicien-soldaten van -het yan ievenlooze poppen, en vooral over die 5e regiment infanterie uit Amsterdam, we- Tnengeiing van vorsten, helden, straattypen gens dienstweigering -bij de schiippor-astaking gn misdadigers. Maar een kleine 40 jaar ge- alda-ar op 23 J-uli. Getuigen verklaarden, dat leden vond men dat erg mooimeende men er de militairen niet, zoo-al» aij zei-don-, bevreesd I dg wetenschap en de kunst mee te dienen, waren vo-or de «takers, maar zioh met dezen ^jjn c0Hep"a s van toen waren dan ook bui- solidair toonden. De krijgsraad, onmiddellijk |gn zicjizelven van bewondering lees de -uitspraak -doende, veroordeelde 'beklaagde tot 0pgew0nden recensies! en- het publiek liep storm. De eerste week passeerden 120-00 personen het tourniquet. Twee maanden na de opening bedroeg het getal bezoekers al 100.000, en aan het eind van het boekjaar (dat is dus na 5Va maand) waren er al 170.000 m-enschen geweest, waarvan circa 100.000 ook de zoogenaamde gruwelkamer hadden bezichtigd In latere jaren heeft het ei-t. Er was nog een vierde bij, zekere Hage- ni een m-ij^re straf. Hij bulkte het uit en laar. Ze hebben ieder een rijwiel meegeno- i; rt een glas water nen. Voor dat zij den diefstal pleegden heb- -en zij eerst het terrein eens verkend en zijn e later terug gekomen. 'Beklaagde ontkende voorts het ruit te heb- le Beklaagde jammert hoogst zenuwachtig I den, gepleegd op 12 Juni ten nadeele van den Mi 1 smid Bol- te Barsingerhorn. Beklaagde erkende het feit, maar zeide dat ■en uitgesneden. De president leest hem voor zijn verklaring 1 de instructie afgelegd, waarbij K. ver- laard het ruit te hebben uitgesneden. Vink De verdediger mr. A. M. de Lange, refe reert zich aan het oordeel der rechtbank en vroeg voorts voor zjjn cliënten clementie. WEDERSPANiNIGHElD. De los werkman Jan G., te Helder, heeft op 12 April aldaar, toen hij ter zake openbare dronkenschap was aangegrepen door dew lil de gelegenheid tot stelen groot was. Hij heeft de banden meegenomen naar zijn kosthuis te Scliagen alwaar ze in beslag werden geno- Hii zeide dat hij van zijn salaris met kon rondkomen. Gp den Officier maakte deze beklaagde mentie. De adv.-geno- ra; --arde tot be- pan0ptjcum Veef zorjjpn gekend-. Het ging vestiging van het v-onui-s, met ui trak van de j *jer ,rrootsch-opgezeite onderneming niet naar preventieve hechteni I vieesche; beneden niet, waar de café's Voor het GorecV.rw.' to don Bosch zj. gn boven nlet) waar het Museum geves- sto-nd terecht de rijwi..-.ar J, J~ B., uit y js Beneden is thans he-t Centraaltneater Amsterdam, beklaagd cp 80 September 191b „^ggjigd Artisten en poppen zullen nu wor- te Eiumpen- Biunss-em uit oen .kast van L. P. H ver(jreven. Wat tot op zekere, hoogte jam- door verbreking 14,000 m, .4 ontvreemd te i#. wan+ jk weet waarlijk niet waarheen hebben. Bdkl. -ga-f toto -.4,000 mark out- buitenlui en onze dienstboden en kinderen vangen te hebben vo-o-r oen partij platina, die flu naar toe m,oeten gaan als het weer Sep- T. -over dfe grens 'zou brengen. Een drietal ge- j teniJber wordtals de kermismaand weer is tiuigen -bevestigde dat er spr.-Ve is geweest yan aan,gebroken en men uitgaan wil. Alleen Ar- ver'ko-ap van platina, wat echter beslist i a(j~ ov€n -ontikendc. Hij beweerd, dat al die getuigen yyant. ook het Panorama, dat andere num- meinefedig waren. mer op het Sep-tember-programma, gaat, zoo- De ad'v.-igeneroal eis-cnte vernietiging van - ree(ja zejde, verdwijnen. Dat is 21 De- het vonnis der Maastrichtsche rechtbank, die ember 1880 geopend met het groote doek van Tetar van Elven: het Beleg van Haarlem in 1573. Ook dat panorama heeft, nu haast (Wordt vervolgd.) i O |J M S êeloopen zomer heeft ontvreemd eetiige zak- uu-ju, - uai «j ju„i uf«nv,.j« - rppr v»pi sont neeic p r ------ 1 1 rt l 1 1 - n /I aaIn. tmii lor De Ams-terdlamsche rechtbank ver-oordeel de een 2'2-ja-rigen veehandelaar wegens het in 6 maanden gevangenisstraf. V-oor het Geroohtah-o-f te 's-Hertogen- bosch is in hi.o-ger beroep behandeld de zaak van den koopï in O. M te eindhoven, die We gen-s braniLti ting in zijn fcan verhuurde woning, waar hij een lont onx had gelegd, 'door de Bosseha Xtoc 11v r. veroordeeld tot 8 jaar gevungenissOi f, Bek., vroeg ele .tvugl een gias waici. 34) Door Chailes Garvice. Vrij naar het Engelsch een flin-ken Map om die -oo-ren -geven of hem eens f-l-ink schudden, maar hij bedwong zich en vertelde hem een verhaaltje. Het was een bewonderenswaardig stukje van Lycett, zoo bewondleren-swaardig, dat Constance er geheel de dupe van w.as. Een man, die zoo vriende lijk 'kon wezen tegen een klein straatjongetje moest wel een 'braaf -mens-ch wezen, een man, waaraan een vro-uw zich gerust kon toever trouwen. Toen de kinderen naar huis waren gezon- TTlj bad al dien tijd baar gesicht bestudeerd den 'bleef Lycett een oo-genblik buiten de deuT ■n wist -bijna zeker wat er in -haar omging. dralen en Constance stond' n-aast hem en keek Tl. nTrJ rrm TJlf^fflCr pr TITP.t. „Ik kan niet", zei ze. „Drihg er niet op j ;an, mijnheer C-rayson. Indien u dat doet dan n-oet ilk zeggen: „Neen". Ze werdlen gestoord 1-oor het geluid' van den jachthoorn, het ignaa-1 dat de kinderen1 -bijeen moest r-oepen; aet een zucht van verlichting 'hielp Oonstan- e o-m hen te verzamelen en in de wagens te lakken. E-r was natuu-rl-ijk geen gelegenheid ot hof-maken op -de reis naar huis; men zou ich inderdaad niet verstaanbaar kunnen ma ren boven het roepen en zingen van die ver- uoeid-e, maar to-ch zoo gelukkige kind'eTen. .ycett Cray-son -zat bij den koetsier van een Ier rijtuigen; de man hield even stil o-m een -teen weg te nemen v-o-or een der beenen van iet -pkard en een der kinderen nam die gele genheid waar om uit het rijtuig o-ver te klim men op d'en bok. Niemand ba-d er -op gelet en bij zat daar te kraaien van plezier en te ge- rieten, totdat een ruk van -het paard hem van zijn ho-ogen zetel o-p straat deedl tuimelen. Constance hoorde d-en -gil en sprong overeind, zij- zag j'uis-t noig h-oe Lycett hem opnam. „I-s hij gekwetst riep zij- angstig. „Neen, neen, antwoordde Lycett met een glimlachje, het -kind 'inwendig toejuichend'. „B'reng 'hem mij maar 1" riep Constance. „Neen, Uw wagen is al1 te vol. Ik zal hem wel op mijn knie nemen". Hij kadi niet* liovwr eodaaa don d»a jong»» naar de met -sterren bezaaide lu-cht. „Ik zal afscheid van u moeten nemen", zei hij -zacht. „Ik voel dat ik mij zelf -geen goed héb gedia-an door van-m'iddag met n te spreken en ik ben b.an-g weer te zullen spreken als i'k bij u blijf. En toch, wilt u mij niet één hoop vol woordje geven, een wp-ord van troostIk zal u zoo vreeselijk missen, het 'leven zal zo-o somber wezen zonder u." Constance -kneep de handen samen, haar lippen waTen vast gesloten, de wenkbrauwen opgetrokken. „Ik ben bang", zei ze. „Dk vraag u niet een vaste 'belofte te doen zei hij haar aandachtig aanziende. „Ik vraag zelfs geer. bepaalde verl-oving. Ala u mij maai een weinig ho-op geeft, dat ik inag voortgaan met Niemand behoeft bet te weten-. U kunt hier blijven als u wilt „Ja, ja", zei ze ernstig. „Niemand behoeft bet te. weten herhaalde hij. „Ik zo-u u niet la-stig vallen; ilk wil wach ten zoo lanig u goed dunkt Constance, één woord is al wat ilk vraag." Zij draaide zich om en keek hem aan; zij zag heel bleek. „Als u wachten wilt", zei ze bijna onhoor- baar. Hij greep de hoop vast die 'hem werd toego. stoken; zijn «igon gezicht *H «van bleek »'1« men- i t het hare. „ConstanceI" fluisterde hij; en hij strekte de 'hand uit en raakte de bare aan. M-aar d-o-o-r het plotseling wegtrekken van haar han-d, do-or haar terugdeinzen zag bij dat hij. zich vergist had. „Ik zal wachten", zei hij vol vuur. „Wees niet bang. Ik 'kan geduldig zijn. Ik verwacht te maar één w-oord van u. Ik weet, dat ik -kan vertrouwen op diat woord. Ik kan geduldig zijn". TTij .ging lieen en Oonstanc© Llesf dt-ar een oo-genblik staan; toen keerde zij om en trad het Tehuis binnen met een hart vol twijfel en -bang voorgevoel; want zij begreep, lat zij in derdaad bel-oofd had d'e vrouw te worden van I.yuott Ciay-iun. HDO'EDISTUK XIX. Constance wijdde zich aan haar werk met een energie, door wanhoop veroorzaakt en vervuld van de vurige begeerte die 'halve be lofte te vergeten, die zij aan Lycett Crayso-n gedaan had. Eh to-ch hield zij zich zelf voor, dat zij niet m-oest trachten het te vorgeten, maar er dagelijks over nadenken, er hot goeie van o-pzöeiken, zijn goede hoedanigheden, zijn vriendelijk ,en edelmoedig haTt, zijn toewij ding aan haar en al het overige. Maar indien er één ddn°- is' -o-p d'e wereld, dat wel geleid' m-a-aT niet gedreven kan w-orden, dan is het het hart; en Co-nstance 'kon Lycett Crays-on niet liefhebben, al' deed zij n-og zo-o haar best. Maar eens o-p een dag kreeg zij een schok, en het verleden keerde tot haar terug als een bergstroom, die -alles meevoert wat 'hij op zijn weg ontm-oet. ZJij liep haastig ovot een vol mar'ktlplein, toen haar o-og viel op een nieuws bericht, dat aangeplakt s-ton-d buiten een oou- rantenbureau. „Dood van den Hertog van Oastlebridga 1" stond daar met -gro-ote letters. In een oogwenk kwam het bezoek haar voor 1 i 1 I_I n n arry bekL to-t 2 jaaT ver oordeelde, en veroordeeling to-t diezelfde straf. den geesit in do dorpsherberg te Desbroock; zij zag de vrouw met het -bleek gelaat vo-or zich, strijgende tegen haar trots en haar ge kwetste liefde. Gonstace haastte zich vo-ort en trachtte de herinnering van zich af te zet tenmaar het vervolgde haar de Test van dien dag en hield ha-ar 'a nachts wakker. Den volgenden morgen liet zuster Mary Constance roepen. „Ik wo-u -graag dat je een arme vrouw ging bezoeken die zeer ziek is en ik vrees in gTOote ellende ver-keert! Maar wat zie je vanmor gen -bleek, lieve I Ik ben bang, dat je je te veel vermoeit, Constance. Ju moet rust nemen of je zul-t bet niet volhouden; en dat zou een gvoote ramip zijn voor ons allemaal; want ik weet bepaald niet hoe we 'het zonder je kon. den stellen. Ga liever naar boven en w-at lig- gen". Constance richtte zich op en glimlachte. „Ik mankeer niets", zei ze. „I'k heb van nacht niet best geslapen, dat is alles. I'k wou liever uitgaan in -de fris-scbe lucht. Geef mij het adres van die rouw al's 't u blieft". Met tegenzin gaf zuster Mary bet adres -op en zei „Loop dan eerst liet Park eens door neem een half uurtje er is geen baast bij en geniet van de frisscbe lucht, heen, wij kunnen je niet missen. Je benit een van de steunpilaren van het HuisI" Constance ging het Park in; dp 'ltacht en de rust deden haar goed'. Het was een vrij warme dag en -gekoesterd door d'en zonne schijn en d'e bo-omen met hun rijke naj aars- tinten zat zij op een ijzeren stoel tegenover ■den weg. Daar -het een mooie dag was waren er veel menschen in het Park; een vr-o-olijk groepje zat naast haar te babbelen. Het be stond uit twee of drie dames, prachtig ge kleed' en een paar hoeren), eveneens keurig uitgedost; zij' hadden elkaar bij toeval ont moet en maakten een praatje, zonder op -die „-pleegzuster" te letten, en zoo zeiden ze vol maakt vrijuit wat ze -op hun -hart hadden. „Zo-o is de anne oude Castlebridge dan ein delijk heengegaan", zei een van de beeren. „Ja", antwoordde een der da-mes met een poging haar glimlach te verbergen en een ge paste uitdrukking op ba-ar gezicht te voor schijn te roepen. „Men zou haast denken-, dat het een gelukkige oplossing is". „O ja", zei een der heeren, „voor hem en vo-o-r lady Castlebridge ook". „Arme vrouw 1" fluisterde een andere dame. „Zij heeft een langen en moeilijken tijd ge had'. Zulk een vr-ouw vol toewijding 1 Nie mand' heeft -ooit een klacht over haar lippen hooren komen; en to-ch weten wij allen hoe veel zij heeft -m-oeten lijden." „Ik zou den-ken, dat zij nu haar belooning wel ontvangen zal", -merkte de eerste da-me -op met een beteek-enisvollen blik en zedig de oogen neerslaande. „O ja, dat denk ik o-ok!" stemde een der heeren toe. „Ze hebben zich best gedragen, d'at verzeker ik u". „Ja niet wa-aT V' stemde de eerste dame met wramte toe. ,jGeen kwestie van een schandaal tje. Arm -men-schje; ze is altijd heel verstan dig gebleven". „Ik denk, d'at ze wel trouwen zal zoodra de rouwtijd om is". „O natuurlijkI" riepen de dames in koor; en een voegde er -bij„Waar zouden ze op wachten? -D-e geheeld wereld weet boe de za ken -staan en iedereen verwacht een vroegtij dig huwelijk. Het zal mij bepaald heel veel ge noegen d-oen', want i'k houd heel veel van baar, en zulk 'n tro-uwe liefde ziet men gaarne be loond". „A propos", zei de man, die het eerst had gesproken. „Ik héb Des-brook den laats ten tijd in 't geheel niet gezien. Weet iemand waar hij ia!"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5