ingezonden ISiukkeii. Marktberichten. Amsterdamsche Beurs Noordhollandsch Landbouwcrediet. m Openingskoersen van heden een halve cent. gr'.edtaa, een ge?reldge sen satie gemaakt, al waren ook vroeger dergelij ke panorama's hier te lande en hier ter stede vertoond. Miaar het panorama, overtrof al het vorige, zóóals het panopticum alle kermis- wassenbeeldenspellen in de schaduw stelde. Oprichters waren: K. H. Schadd, A. Cara- melli, W. F Ramann, F. J. W H. Schonitz dn dr. G. F. Westermann, allen bewoners van de Plantage en mannen van initiatief. (Schadd en Caramelü hebben de Amster damsche Omnibus-Maatschappij gesticht: dr." Westermann gaf het aanzijn aan Artis.) De eer der uitvinding van dergelijke pano rama's wordt toegekend aan den Engelsch- man Robert Parker, die er in 1787 voor *t .eerst ten Ie F.diaburg tentoonstelde. Te Am sterdam! moeten er al in hef begin van de 19de eeuw panorama's geweest zijn, en wel panorama's of „algezigten" van Amsterdam en van Waterloo. Dat van Amsterdam stond op het Leidscheplein/over den schouwburg; dat van Waterloo „achter de Nieuwe Kerk, aan het uiterste zuidwestelijke gedeelte der stad." Wanneer liet panorama van Amster dam geopend is blijkt niet duidelijk uit de ge gevens die mij ten dienste staan; het panora ma van Waterloo echter is geopend op 18 Ju li 1815 „bij gelegenheid van de roemrijke overwinning. Het doek van Tetar van Elven in het pano rama in de Plantage, dat niet aan hooge ar tistieke eischen schijnt te hebben voldaan althans niet wat aangaat de stoffage is later overgeschilderd door W. Koekkoek (wat betreft het landschap) en E. S Witkamp en N van der Waay voor wat aangaat de figu ren. Voor deze laatste maakte Charles Lo- chussen de schetsen. Zonder verzet ging dat niet. O.a. vond ik in een oude courant een protest daartegen van den heer A. B. J. Sterck. Daarentegen toonden Alberdingk Thijm'én Bosboom zich zeer ingenomen met het veranderde panorama. Na 30 jaar heeft daarop de schilder A. M. Oorter hét doek nogmaals onder handen ge nomen, en vervolgens zijn in den loop der tijden allerlei andere doeken in het Panorama opgehangen. Ik denk aan: de Verwoesting van Pompeji, geschilderd door Castellanihet Panorama van Scheveningén, ontworpen door Mesdag; het Panorama Jeruzalem, door prof. b!a .'..ér 5 oir- Ar dj. de expeditie van dn Bruno Plgiheimhet Panorama Nova-Zetn- „Willem Barendsz" had meegemaakt. Eindelijk mag, volledigheidshalve, ook nog wel even herinnerd worden aan het üosteracïï panorama in het Vondelpark, verbeeldend Constantinopcl door Jules üarnier, van wel ken schilder ook in het Paleis voor Volksvlijt het Beleg van Parijs te zien is geweest. Maar, zooals gezegd, de tijd ook van de panorama's is voorbij. Het panorama zal, evenals het panopticum, worden bijgezet in den1 grafkelder van de volksvermaken, de kijk spelen, onzer vooroudera. MARKENSMOKKELAARS OPGELICHT EN GEARRESTEERD. Naar uit Turnhout gemelde wordt, zijn 3 Nederlanders aan de Belgisch-Neder land- sclie grens aangehouden, beschuldigd van frauduleuzeu invoel" van iharken. De Hol landera hadden van eenige Belgen opdracht ontvangen voor 58000 frank aan marken in Nederland te koopen. Op het afgesproken uur bevonden de Nederlanders zich met de ze som aan de grens. De Belgen overhandig den een valies, dat 58000 frank moest be vatten, welk bedrag eenige minuten tevoren in tegenwoordigheid der Hollanders was uitge teld. Bij opening bleek het valis evenwel een wittebrood en twee poppen te bevatten. In- tusscheu waren de Belgen ful speed in een auto, die ze naar de grens had gebracht, ver dwenen. De Nederlanders begaven zich daarop naar de gendarmerie in een Belgisch grensdorp je, om een klacht in te dienen, doch werden gearresteerd en naar de gevangenis te Turnhout vervoerd. Het parket aldaar houdt zich met de zaak bezig. DE DELFTSCHE COLLECTIE TEGELS. Men schrijft uit Delft dan het Hbld.; Thans doet zich een gelegenheid voor de hogst belangrijke en waardevolle collectie plaques, tegels en tegcltableaux van .den heer J L. Schouten te Delft te verwerven. Deze collectie omvat ca. 12,000 tegels en geeft in rijke verscheidenheid een beeld van de ontwikkeling der tcgelindustrie van ca. 1550—1800. In deze uitgebreide verzame ling worden tegels aangetroffen met orna menten, welke te zarnen gevoegd in groote tableaux de fraaiste patronen vormen, voorts tegels met geestige figurale voorstellingen en sierlijke plantmoticven en ten slotte verschil lende soecima versierd met landschappen en zeegezichten. De colectie geniet een groote vermaard heid zoowel in binnen- als buitenland. Het is bekend dat voor den oorlog tal van vreemde lingen in Delft kwamen, uilsluitend om deze verzameling te bezichtigen en te bestudee- ren. Wanneer de verzameling voor het Rijk mocht kunnen worden verkregen, is het de bedoeling, haar als eene afzonderlijke afdee- ling aan het museum Lambert van Meerten te verbinden. De directrice van genoemd museum heeft een beroep gedaan op het gemeentebestuur om hare pogingen, om de verzameling voor deze gemeente te behouden, krachtig te willen steunen. Zij verzoekt in de kosten van aan koop der collectie een bijdrage uit de ge meentekas, groot 20.000, beschikbaar te willen stellen. De regeering en verschillende kunstliefheb bers ticden reecis toezegging voor aanzienlij ke bijdragen, echter moet nog een groot som worden bijeengebracht. Op grond daarvan geven B. en W. den Raad in overweging de gevraagde bijdrage toe te staan. TEGEN HET ANNEXIONI SlfE. OPLEIDING INDISCHE VLIEGENIERS. Bij kon. besluit is bepaald: aan de officie ren en militairen beneden dien rang van het Ned.-Indische leger, die hier te lande worden opgeleid tot vliegenier of waarnemer, of wier opleiding hier te lande verder wordt vol tooid, wordt van 1 Juli 1919 af een maande- lijksche toelage verleend van 150 voor offi cieren en onder-luitenants en 75 voor mili tairen beueden dien rang. Aan de instruc teurs bij d'e Nederlandsche luchtvaartafdee- ling, aangewezen om 'onderricht te geven aan deze personen, wordt vanaf dien aatum delijksche toelage toegekend van aan een maandeliiksche toelage toegekend 37,50 per leerling; bovendien wordt den instructeur, waaneer één door hen op- eleid persoon als bovenbedoeld, voldoet aan e vastgestelde eischen voor het brevet van Vliegenier, een toelage ineens toegekend van 250. De vliegeniers ontvangen dan zelf ook nog een bedrag van 150 voor aan schaffing" van een vliegeniersuitrusting JAARWEDDE SERGEANTEN. Voor de sergeanten le klasse en voor de sergeanten met 12 of meer dienstjaren als on derofficier op 1 Januari 1918, die niet de geschiktheid bezitten voor sergeant-majoor, wordt de volgende bezoldigingsschaal vast gesteld: bij resp. 12, 14, 16 en 18 jaren dienst als onderofficier, resp. 1500, 1550, 1600 en 1650. KONINKLIJK BEZOEK 'AAN INDIë? Naar aanleiding van een telegram van een particulieren correspondent te Batavia aan „De Telegraaf", waarin beweerd werd, dat het vertoonen van het portret der Koningin in bioscopen op West-Java was verboden, omdat dit vijandige en beleedigende demon straties van de inlandsche toeschouwers uitlokte, terwijl de pérs allerlei bezwaren zou opperen en de actie voor liet hezoek der Ko ningin aan Indië zou verloopen, seinde Ane- ta's Haagsche bijkantoor aan het hoofdkan toor te Weltevreden om inlichtingen. Het volgende 'telegrafisch antwoord ia hierop d.a. 19 September uit Weltevreden verzonden „Bedoelde jpeweringen zijn geheel uit de lucht gegrepen. Overal zijn in Indië sub-co- mité's gevormd en blijkt zeer veel sympathie voor het plan. Van demonstraties van inlan ders, die een beleedigende houding in bios copen bij de vertooning van het portret der Koningin zouden aannemen, is absoluut geen sprake,, nog minder van een vertooningsver- bod. Te Batavia en op andere hoofdplaatsen wordt iederen avond het portret der Ko ningin met toepasselijke teksten geprojec teerd onder grootcn bijval der inlanders. Dezen toonen echter hun bijval bij alle voorkomende gelegenheden door middel van fluiten, hetgeen door Europeanen, onbekend met inlandsche gebruiken, opgevat kan zijn als een beleedigmg. De inlandsche pers is uiterst correct en betuigd algemeene instem ming met de komst der Koningin, waarvan groote dingen verwacht worden. De bezwaren van de gezaghebebends Eu- ropeesche pers beperken zich uitsluitend tot grondwetsbezwaren en kostenbezwaren. Na genoeg alle hoofdredacteuren nainen de uit- noodiging aan, om zitting te nemen in het eerecomite. De beweging wordt krachtig voortgezet met volle medewerking van alle bevolkingsgroepen. Het aantal binnengeko men adiiaesiebetuigingen is reeds zeer groot," REDDINGWEZEN EN EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN. Gisteren is door prins Hendrik als voor zitter van den Kon. Nation. Bond voor Red dingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken „Het Oranje Kruis" in het gebouw van de' Ned. Maatschappij tot Bevordering der Ge neeskunst te Amsterdam, de Provinciale Com missie voor Noord-Holland geïnstalleerd. Deze Provinciale Commissie bestaat uit de heeren jhr. mr. J. W. G. Boreel van Hoge- landen, te Velsen, voorzitter, die als zoodanig ook zitting zal nemen in den Raad van Be stuur van den bond; dr. B. S. Stieler, ver tegenwoordigende tie Noord-Hollandsche Vereeniging „Het Witte Kruis", te Hilver sum; mr. dr. C. F. Schoch (Centraal Comité voor dadelijk Hulpbetoon der Nederlandsche Diaconessenhuizen) te Amsterdam; dr J. Leda (Nederlandsche Vereeniging „Eerste Hulp bij Ongelukken"), te Amsterdam; dr, L. J. C. Wortman (Nederlandsche Maatschap pij tot Bevordering der Geneeskunst) te Am sterdam; mr. F. G. Schalkwijk, secretaris- penningmeester van het Provinciaal Centraal Comité ter hulpverleening bij rampen van al- gemeenen aard, te Haarlem, als leden en mr. H. Aldershoff, inspecteur v. d. Volksgezond heid te Utrecht; J. J. Klompe, inspecteur v. d. Arbeid te Haarlem, als aaviseerende le den. Prins Hendrik was vergezeld van den se cretaris van den bond, die namens het dage- lijksch bestuur nog eenige inlichtingen gaf omtrent het naaste doel vand eze provinciale commissies, die den bond in de provincies zul len vertegenwoordigen (bevordering van de algemeene samenwerking, organisatie van de hulpverleening bij rampen, regeling resp. ver betering van net vervoer van zieken en ge wonden). LEVENSMIDDELEN-PAKKETTEN NAAR DUITSCHLAND. Volgens beschikking van dén Duitsdien Rijkscommissaris voo in- en uitvoerbewilli- ging, zullen liefdadigheidspakketten (liebes- gabcen sendungen) mits levensmiddelen en persoonlijke gebruiksarikelen bevattende, uit het buitenland zonder bijzonder invoerco sent in Duitschland worden toegelaten. Voorts zullen dergelijke pakketten die wor den gezonden om den nood van behoeftigen te lenigen en dit aan Duitsche vereenigingen tot nut van het algemeen ter verdeeling zijn gericht, voorloopig vrij van invoerrechten in Duitschland worden toegelaten, De Duitsche douanekantoren hebben des betreffende instructies gekregen. VERPLETTERD. In de Bloemerstraat te Nijmegen speelde istermiddag de 3-jarige P. aan een wagen, eladen met potten asphaltspecie. Eensklaps kantelde de wagen en net ventje kreeg den zwaren inhoud op het lichaam. Kort na het ongeluk is hij overleden. EEN LOGGER GESTRAND, Bij paal 12 zij Texel is de logger Sch. 68, die op weg was mei een lading haring naar Sdjiedara, gestrand. De bmanning is gered. GEEN PLAATSKAARTENBELAST1NG. In verband met het voor haar rekening nemen door de spoorwegmaatschappijen van deafloopende pensioenkorting van het perso neel, stelt de regeering voor af te zien van de invoering van een plaatskaartenbelasting. BRAND TE APELDOORN. Waarschijnlijk tengevolge van overtredin van het rookverbod is gistermiddag bram ontstaan op een papierzolder in het oude ge deelte der papierfabriek van de firma Gebrs. Palm, aan den, Klarenbeekschenwcg. ■Om 4 uur was inen den brand nog niet meester. Een en ander is verzekerd. VOOR DE SLACHTOFFERS VAN DE KLOETRAMP. Aneta seint uit Weltevredene: De regeering stond 48.250 toe voor den aankoop van gronden, tèn behoeve van de slachtoffers van de Kloetramp. (Buiten vrantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) Mijnheer de Redacteur. Bdleefd verzoek ik eenige plaatsruimte in uw blad, waarvoor bij' voorbaat mijn dank. Daar ik er veel liefhebberij voor heb, om als er concours-hippique of ringsteken gehou den' wordit, waar voor een of meer prijzen wor den uitgeloofd voor het schoonst geheel deel te te nemen, was ik laatst besloten, om met het landbouwfeest te Alkmaar, bij het con- courshippique of ringsteken, waar een prijs voor 't schoonst geheel zou worden uitge loofd, mede te dingen om daarvoor in aan merking te komen. Om mij goed te overtuigen waarvoor de prijs van 't schoonst geheel zou worden' uit geloofd, ben ik naar den heer Van Vuuren ge gaan om de prijzen, die daar waren uitge stald, te bezichtigen. Ik zag daar 9 prijzen, namelijk 3 voor het concours-hippique, I prijs concours-hippique voor 't schoonst geheel, 3 -wijzen voor het ringsteken en 2 prijzen voor en die in nationaal costuum en op oud-Hol- landsche sjees uitkwamen, dus meldde ik mij aan voor net concours-hippique en niet voor het ringsteken. De feestdag was genaderd en verschillende rijtuigen begaven zich naar de Bergerhout waar het concours zou aanvangen, na eenige malen in het rond te hebben gereden bleven er 4 deelnemers over, welke nog even bleven rijden als volgt: J: J. Stroomer no. 1, F. S. Hagen no. 2, J. Mulder no. 3 en P. Blom no. 4, dus was, volgens mijn gedachte, de prijs voor het schoonst geheel, die voor het con cours-hippique was uitgeloofd, aan den heer P Blom te Oudorp, daarna heb ik mij uit de Bergerhout verwijdend! en werd er met ring steken begonnen. Maar wat bleek later, toen ik de uitslag In de coürant las, dat de prijs voor het schoonst eheel was toegekend na het ringsteken aan en heer P. Blom en1 mej. B. Blom te Oi dus was die prijs, volgens de kaart die en heer P. Blom en1 mej. B.^Blom èe Oudorp, bij de prijzen lag met groote letters concours-hip pique prijs schoonst geheel niet bij. het con cours, doch bij het ringsteken toegekend, aan wien is dien fout te wijten? Als zoo'n dergelijke feestcommissie het voj- gende jaar weer mocht besluiten weer een concours-hippique te houden in de Berger hout, zou ik het beter achten indien zij mooie rijtuigen aangespannen willen laten zien deze ter opluistering te vragen, doch geen prijs uit te loven, die niet wordt toegekend Hoogachtend, Heiloo. Jb. KOOIJ. [Wij kunnen' den inzender mededeelen, da dit jaar niet afgeweken wordt van de vo rige jaren gevolgde regeling. Ook vroeger werd de prijs voor het schoonste geheel toe gekend na het ringsteken'. Dit geschiedt om zooveel mogelijk allen in de gelegenheid te stellen naar dit nummer mede te dingen. Wij zijn het met den inzender eens, dat de wijze van étaleering der prijzen hem in de war moest brengen. Red. Alkm. Ct.] 421ste STAATSLOTERIJ Trekking van Dinsdag 23 Sept. 5e klasse, 6e lijst. 88 96 143 187 238 398 489' 565 568 640 668 899 984 1106 1107 1126 1174 1179 1471 1496 1569 1635 1642 1661 1711 1752 1843 1852 1918 2044 2281 2631 2695 2744 3059 3155 3184 3547 '3584 3657 3716 3749 3906 3971 3987 4102 4266 4308 4456 4530 4617 4728 5081 5133 5252 5364 5467 5690 5798 5810 5913 6092 Ö101 6170 6331 6438 6609 6674 6688 6783 6868 7185 7190 7421 7624 7728 7875 7887 7921 7929 7982 8037 8160 8203 8293 8362 8395 8434 8452 8463 8722 8972 8997 9144 9230 9278 9332 9374 9459 9514 9581 9740 9827 9842 10035 10205 10340 10420 10620 10777 10801 10863 10923 10955 11041 11075 11167 11363 11478 11579 11611 11660 11734 11767 11797 11897 12089 12091 12103 12244 12377 12432 12493 12632 12646 12961 13244 13290 13535 13640 13693 13850 13852 13898 13927 13935 14001 14210 14352 14413 14494 14523 14721 14761 14799 14848 15030 15151 15162 15417 15762 15802 15872 16015 16017 16121 16221 16319 16335 16408 16620 16668 16815 16932 17154 17605 17730 17790 17805 17807 17833 18053 18221 18335 18427 18460 18536 18638 18789 18794 18805 18831 19001 19003 19177 19208 19288 19301 19375 19605 19750 19804 19810 19942 20010 20030 20136 20161 20207 20218 20254 20362 20363 20429 20675 20725 20805 20881 20960 21005 21178 21197 21210 21254 21272 21486 21543 21579 21583 21601 21610 21630 21877 21991 117 270 377 575 810 142 280 426 598 813 NIETEN. 161 246 296 429 611 858 321 438 674 865 255 330 461 721 666 263 363 488 754 891 914 1009 1012 1054 1109 1182 1272 1296 1373 1382 1425 1477 1488 1500 1547 1558 1567 1581 1601 1608 1747 1760 1764 1786 1860 1899 1927 2029 2034 2081 2089 2156 2240 2244 2248 2309 2356 2368 2390 2408 2428 2464 2473 2484 2567 2621 2648 2759 2772 2849 2851 2865 2935 3071- 3112 3121 3149 3165 3173 3180 3185 3208 3209 3243 3283 3333 3335 3465 3542 3569 3581 3589 3595 3623 3706 3711 3807 3901 3924 3926 3935 3938 3969 3979 4038 4092 4100 4116 4122 4126 4128 4131 4133 4167 4206 4231 4269 4321 4360 4367 4382 4409 4432 4443 4498 4588 4634 4650 4668 4669 4693 4702 4778 4793 4794 4896 4944 4952 4955 5002 5060 5061 5102 5109 5171 5224 5268 5275 5292 5301 5367 5429 5432' 5453 5487 5539 5543 5557 5575 5613 5624 5656 5670 5722 5736 5811 5814 5839 5842 5961 5962 6001 6008" 6050 6060 6073 6146 6176 6188 6190 6201 6224 6264 6303 6339 6356 6378 6388 6532 6597 6634 6696 6705 6709 6714 6953 6955 7007 7012 7027 7031 7178 7240 7264 7281 7349 7350 7407 7409 7451 7470 7494 7532 7576 7581 7603 7620 7708 7748 7778 7817 7828 7880 7891 7894 7919 7981 8046 8117 8119 8176 8275 8309 9358 8364 8410 8468 8503 8506 8524 8548 8574 8588 8597 8604 8643 8647 8729 8787 8822 8907 8909 8924 8941 9020 9039 9069 9099 9141 9160 9241 9339 9393 9408 9423 9427 9430 9433 9463 9466 9468 9573 9591 9614 9627 9631 9643 9660 9672 9729 9814 9844 9862 9865 9878 9882 9891 10009 10024 10093 10179 10190 10194 10219 10234 10470 10533 10569 10571 10580 10595 10620 10637 10768 10840 10860 10944 10945 -10975 11079 11112 11124 11164 11195 11205 11218 11248 11357 11395 11449 11451 11456 11470 11481 11504 11513 11546 11549 11582 11609 11633 11650 11668 11697 11723 11793 11850 11856 11997 12007 12020 12928 12112 12114 12124 12156 12165 12178 12204 12256 12370 12380 12392 12408 12417 12420 12430 12461 12531 12537 12543 12578 12581 12590 12678 12691 12716 12729 12864 12895 12913 12922 12948 12971 12977 13037 13073 13079 1310? 13160 13229 13236 13265 13304 13344 13396 13436 13445 13456 13527 13557 13605 13663 13691 13701 13736 13989 14041 14047 14082 14099 14239 14321 14325 14343 14417 14420 14469 14481 14509 14513 14516 14533 14552 14573 14591 14598 14615 14635 14636 14649 14680 14737 14757 1475 I 14853 14898 14928 14931 14940 1494* 14956 14984 15022 15059 15102 16145 15148 15167 15216 15313 15315 1538' 15423 15444 15446 15481 15540 15565 15581 15628 15658 15665 15701 15702 15708 15709 15710 15751 15829 15858 15869 15909 15946 15960 15987 15994 16002 16010 16013 16021 16026 16033 16045 16074 16103 16167 16170 16171 16224 16239 16315 16346 16369 16413 16419 16429 16539 16665 16669 16670 16678 16722 16723 16725 16738 16820 16863 16993 17004 17057 17139 17176 17203 17256 17305 17335 17393 17487 17620 17626 17630 17632 17645 17664 17666 176931 17736 17745 17773 17776 17745 17773 17776 17778 17812 17820 17860 17866 17928 17981 17982 18006 18007 18029 1882 18117 18135 18181 18208 18209 18210 18212 18218 18222 18256 18276 18320 18347 18352 18353 18514 18583 18661 18666 18694 18795 18847 18872 18930 18947 18952 18990 19009 19029 19039 19041 19079 19082 19097- 19141 19188 19200 19227 19294 19307 19342 19395 19399 49114 19444 19447 19450 19453 19472 19475 19494 19520 19557 19607 19637 19655 19666 19701 19728 19738 19747 19761 19777 19808 19841 19845 19853 19900 10019 19997 20097 20104 20112 20128 20195 20198 20222 20252 20268 20306 20312 20323 20326 20364 20388 20397 20460 20463 20464 20474 20477 20478 20479 20517 20542 20587 20620 20665 20666 20691 20695 20714 20739 20774 20819 20842 20861 20887 20905 20965 20973 20958 21138 21142 21176 21183 21188 21198' 21216 21235 21240 21253 21261 21302 21315 21316 21332 21408 21420 24178 21502 21508 21526 21535 21549 21590 21612 21647 21672 21682 12714 21727 21728 21735 21765 21820 21882 21888 21933 21940 21965 5e klasse, 5e lijst: 7316 70 moet zijn 7310 70, 18556 moet zijn: 18586, 14717 moet zijn met 70. Op eenige lijsten 20748 moet zijn: 20749. PURMEREND, 23 September 1919. Afslagvereeniging „Beemster, Purmerend en Omstreken." Op de afslagmarkt werd verfiandeld: Aardappelen 1.4734 tot 1.95 per zak 25 KG., Slaboonen 1.30 tot 1.40 per zak 15 K.G., Snijboonen 0.30 tot 0.75 ;r zak 15 K.G., Peren 7 tot 35 per 100 ,G., Appelen 4 tot 10 per 100 K.G. Handel matig. PURMEREND. 23 September 1919. Aangevoerd 774 runderen. 430 vette run deren 1.80 tot 2.20 per K G., 344 melke- en gelde koeien 350 tot 750 per stuk, han del stug. 46 Stieren, 21 vette Kalveren 1.80 tot 2.40 per K.G., ha. 'el matig, 106 nuch tere Kalveren 30 tot 7U stuk, handel stug, 28 Paarden 300 tot 800 per stuk, handel matig, 1824 Schapen 45 tot 95 matig, 62 magere Varkens 70 tot 105 per stuk, handel matig, 78 Biggen 35 tot 52 per stuk, handel matig, 99 Bokken, 800 mande» Appelen 1.50 tot f T 300 man- ctea Psrea tut 9. 14 <?tepe» klsScw t&- briefcskaaa 69 per 50 K.G., kleine Boeren kaas 71 per 50 K.G., 1 stapel Middelbare kaas 69 per 50 KG-, 74634 K-G. Boter 3.10 tot 3.20 per K.Q., Kipeieren 16 tot 17 per 100 stuks. WARMENHUIZEN, 23 September 1919. Eigenheimers 5.30 tot 6.40, Bravo's 5.40 tot .750, Blauwe aardappelen 8.10 tot 8.80, Kriel 1.60, Slaboonep 7.80, Nep 13 80, Uien 6.70, Roode kool 1.80 tot 2.90, Gele kool 2.30 tot 3.10, Witte kool 0.80 tot 1.10. Alles per 100 KG. ZWAAG. Veiling „Bangert en Omstre ken.". Druiven 30—35 ct., Peren 2—20 ct., Ap pelen 1—10 ct., Pruimen 25—30 ct., Tomaten 1012 ct., Noten 1620 ct., Snijboonen 7 —11 ct., /Slaboonen 3—9 ct., Uien 4—6 ct., Sla 2—4 ct., Komkommers 4—8 ct, Augur ken 2025 ct., Meloenen 16 ct. PURMEREND, 22 September 1919. Afslagvereeniging „Beemster, Purmerend en Omstreken." Op de afslagmarkt werd verhandeld: Aardappelen 1.47y2 tot 2.25 oer zak, 25 K.G., Slaboonen 1.30 tot 1.40 per zak, 15 KG., Snijboohen 0.20 tot 0.80 per zak 15 K.G.. Peren 5 tot 30 per 100 K.G., Appelen 5 tot 34 per 100 K.G. Handel vlug. NOORD-SCHARWOUDE, 23 September 1919. Bravo 6 tot 6.40 per 100 K.G., Eigen heimers 5.90 tot 6.50, Blauwe 7.50 tot 8.40, Drielingen 2.90 tot 4.10, Roo de kool 1.90 tot 2.90, Uitschot 1 tot 1.40; Gele kool 2.60 tot 4.10, Uit schot 1.40 tot 2.10, Witte kool 0.90 tot 1.10, Spercieboonen 11 tot 13.40, Gro ve Uien 6.50 tot 7, Drielingen 7.50 tot 8.20, Nep 13 tot 14.40, Peen 1.80 tot 2.10, Kroten 2.50 tot 3, Bloemkool 11 tot 13.50 per 100 stuks. BOVENKARSPEL, 23 September 1919. Veilingvereeniging „De Tuinbouw". Heden besteedde men voor: Bloemkool 1ste soort 18 tot 20, 2de soort 12 tot 13, 3de soort 7 tot 10. Roode kool 1.70 tot 2, Witte kool 0.50 tot 0.90, Gele kool 3.50 tot 4.40, Bieten 15 tot 19. K'elne bieten 9 tot 12, Slaboor' .ut j 2.25, Blauwe aardappe- len 4.25. van 23 September 1919. 63M« 52!/9 94»/» 93 Mededeelingen van WoenSdag 24 Sept. Oliewaarden vast voor Koninklijke Olie. Culturen en Rubbers onveranderd. Scheep vaarten wat vaster. Tabakken willig, vooral voor Senembah tabak Amerika stil. I Maandagavond' was vanwoge de Algemeene R. K. Propagandacluib, in de groote zaai van het öonceitgeboiuw te Amsterdam, een ver gadering belegd, waarin Dr. Jos Kirijn, de be kende Limbrnrgsche strijder tegen de annexa tie, alls spreker optrad. Na een pauze hield het R. K. Kamerlid dr. L. Ne Deckers, een rede, naar aanleiding van, de troonrede, waarin 'hij uiteenzette wat Ne derland en in het bijzonder de kahhoTiöken aan het optreden van het huidige kabinet te danken heeft. Ten slotte werd onder daverend applau* d» volgexfde EKXÜe *as2®rooaissn: „De katholieken van Amsterdam potes- teeren ten krachtigste tegen de pogingen van een groep Belgische annexion!tten, sluiten zich aan bij de Nöderlandscbe regeering, waar deze opkomt voor de zelfstandigheid van Ne derland en de handhaving onzer souvereine rechten over het geheele land en beloven aan de belaagde Limburgers en Zeemwsoh-Vlamin gen hunnen hechten steun." De vergadering, die werd bijgewoond door den deken van Amsterdam, mons. Bosman, werd daarna gesloten. j., ömje Opgave van STA ATSLEENIN OEN. Vorige NEDERLAND. pCt, koers Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 5 93s/4 ObUg. N.W.& van 500/1000 1917 434 dito van f 1000 4 Oblig. dito 3X dito dito 3 eert. dito 2J4 Ned. Ind. 1915 f 1000 5 dito 1916 f 1000 5 BUITENLAND. OOSTENRIJK. BeLvrije Kronenr. Jan,«Juli 4 RUSLAND. ObL 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Dorr.br, GR. 625 Nicolal Spw. 100 Geconsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889.90 GR 625 6e Emissie, 1894, GR 625 TURKIJE. Spw. le serie 1904 5 4 4 4 4 4 Funding Ln. 1898 20/100 8 Provinciale en Gemeentel Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank. en Credlet.Instelllngen. Amsterdamsche Bank Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver, Aand, Spoürsvegftn HolL IJzer. Spoorvr. ÖbS. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Premleleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 (f 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie 5 5 4X 2X pCt. 93*4 95Vs 951/» 81 70i/» k 691/» 1314 27 !8 261/» 191/, 20S/» 20% 191/» 62*/» 52*4 94 V» 9214 1314 «BVa 44»/» 831/» 93i/« 95 191 2021/» 147V» 961/» 951/» 868/8 100 6818/1, 51/, 1914 20 Yi. 2014 1914 9514 9514 851/, 41/, Vorige Atchis. Top. Sc. S. Fé C. v. g. A Denv F C- Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car Sr Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Mere. Marine Cy. afg. A Int. Mere. Marine afg. pr. A. Gec. Holl. Petr. Cert. v. A, Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. A Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina A. Cul*. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. M]j. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli.Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tahak»Mij. Aand. Insulinde Ollefabrieken koert 96 n'/iB 20 201/s 533/i, 127/s 101/, 108 2614 135 1488/8 145 1371/, llli/s 731/16 172 330 790 88V, 170V» 311 283V, 277 580 2218/» 271 255 122 46014 43814 222 33814 2058/, 2623/, 24814 2493/, 02B/8 113 2521/, 329 499 27S14 33814 6751 251V, 11 20 201/, 5314 13 10V* 263/, 136 1103/» 631/» 172 329 796 90 168 311 283 580 222 274 254 120 460 440 339 207 26514 250 303 319 253 285 691 25314 I I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6