m. m DAG3LAD .VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd een en twintigste Jaarerang:. 1919 VRIJDAG 26 SEPTEMBER Mededeeling. 1 In i ten lan (isch o erzichl. BuikuuuLaiid. Extra kwaliteit. Binnenland. UI! nummer bestaat uit 2 bladen. Abonnementsprijs bi) vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post I 2t50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek» en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. Met ingang van 1 October a.s. zijn wij genoodzaakt den abonnementsprijs van de ALKMAARSCHE COURANT te bren gen op 2.per kwartaal ol 15 cent per week voor onze lezers in de stad, en op 2.50 voor de post-abonnementen, ter wijl de prijs der advertentiën wordt ge bracht op 20 cent per regel. Wij vertrouwen er op, dat onze abon* né's deze kleine verhooging zullen billij ken; de meerdere uitgaven nopen ons daartoe. Wij streven er naar de ALK MAARSCHE COURANT als provinciaal dagblad zooveel mogelijk te doen beant woorden aan de eischen, die aan zulk een dagblad mogen worden gesteld. De lezers hebben de laatste maanden kunnen consta- teeren, dat wij niet schromen de noodige uitbreiding aan onze courant te geven. Het dagelijks verschijnen in 6 pagina's brengt een uitgave van duizenden guldens per jaar aan papier en arbeidsloonen met zich, welke kosten nog steeds toenemen, tengevolge van de voortdurend stijgend® arbeidsloonen in de typografie. Wij meenen onze abonné's er echter nog eens op te moeten wijzen, dat de abonne mentsprijs van de Alkmaarsche Courant thans ongeveer dezelfde is, als die van de meeste provinciale dagbladen van voor den oorlog. DE DIRECTIE. ZIJ, DlE ZICH MET 1 OCTOBER VOOR MINSTENS 3 MAANDEN OP DIT BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUM MERS FRANCO EN GRATIS. DE DIRECTIE. De gevangenneming van twee communis ten te München, die een samenzwering tegen de regeering op touw gezet zouden Hebben, moet voor de communistische partij aanlei ding geweest zijn tot het oprichten van een revolutionnaire rechtbank in Halle en andere Duitsche steden. Deze rechtbank werkte wat ongewoon, maar trof afdoende maatregelen. Zij wijst de personen aan die ia alle stilte vermoord moeten worden en wijst daarvoor de moorde naars aan. Wie de communistische beginselen on trouw werden en naar den vijand overliepen, werden allereerst als slachtoffers aangewe zen. Het blijkt, dat over de organisatie van deze rechtspleging te Halle door dames en heeren uit communistische kringen van ver scheidene Duitsche steden geconfereerd is en eenige van deze organisatoren zijn reeds gearresteerd. Zij bezaten duizenden circulai res, waarin de opstand werd voorbereid en in sommige brieven werden van partijgenoot ten uit München groote hoeveelheden mor phine en chloroform aangevraagd. De communist Hartüng, de vroegere lei der te Halle, die later zijn geestverwanten verraden had, zou een der eerste slachtoffers van deze rechtbanken zijn geworden. Hij is nog niet gevallen, maar de politie-inspecfeur Blau, die de misdaden der communisten te München aan het licht bracht en te Berlijn vermoord werd, zou reeds een slachtoffer van dit nieuwe gericht zijn geweest. De Prui sische minister-president Hirsch heeft deze bijzonderheden bevestigd. 'Bij een communistisch propagandist, in Saksen zou een circulaire gevonden zijn, waarin vermeld wordt, dat wanneer het be stuur der communistische partij in Duitsch land, Oostenrijk of Tsjecho-Slowakije het plan heeft opgevat een politiek persoon te doen verdwijnen, de locale organisatie van de plaats waarin het slachtoffer woont, een lid door het lot moet aanwijzen. Deze heeft den moord binnen 24 uur te plegen en wan neer hij dit nalaat, wordt hij zelf binnen een etmaal uit den weg geruimd. Volgens het communistische blad te Halle heeft men hier met gewone misdadigers te doen, die het communistische kleedje als dek mantel gebruiken. Het is begrijpelijk dat deze geschiedenis in Duitschland de bijzondere aandacht trekt en dat zij er niet toe meewerkt de bewondering voor het communistische optreden te ver- grooten. Is hier werkelijk van een communistische wraakinstelling sprake, dan kunnen de hee ren communisten er op rekenen, dat het be kend worden daarvan zeer velen tegen hen in het haraas zal jagen. En wanneer gewone misdadigers het com munisme als dekmantel voor hun boeven streken gebruiken, bewijst dit ook niet, da: zij tusschen de werkwijze der communisten en de hunne weinig verschil zien en zich al leen van het communistisch cachet bedienen om in bepaalde kringen met meer succes hun slag te kunnen slaan. Het thans bekend gewordene bewijst in air len gevalle wel hoe dreigend het gevaar van communistische zijde in Duitschland nog steeds is en hoe dringend noodzakelijk 't is, dat de Duitsche regeering daartegen met alle krachten optreedt. Duitschland moet vooruit, het moet alle krachten inspannen om te henvinnen wat het verloren heeft. De Duitsche arbeiders moe ten doordrongen werden van de gedachte, dat erkenning van het bestaande gezag en opvoering van de productie slechts in staat zullen zijn Duitschland weer uit het moeras te helpen. En daarom kan niet krachtig genoeg wor den opgetreden tegen volksgroepen, die op onverantwoordelijke wijze Tand en volk aan de verschrikkingen van een regeerstelsel op communistischen grondslag willen blootstel len. De gebeurtenissen in Rusland en Hongarije hebben nu toch wel bewezen, dat het com munisme allerminst een geregelden staat van zaken in het leven roept, waaruit dé "veder- opbouw der ineengestorte wereldrijken kan geboren worden. In de Fiume-kwestie is het nog steeds niet tot een oplossing gekomen. Tusschen ZuiH-Slavië en Italië is over Fiume nog geen overeenkomst getroffen. Meer en meer begrijpt men in en buiten Italië, dat het Fiume-imcident tot een oplos sing moet komen. Indien Ialië, zegt o. a. de Iïomme Libre, er niet in slaagt d'Annunzio en zijn volgelingen tot rede te brengen, zullen repres&iiiles be zwaarlijk kunnen uitblijven. Er mceten zulke maatregelen getroffen worden, dat de Zuid- Slaven niet in de emening verkeeten, dat deze maatregelen slechte voor de leus zijn geno men en daarom op eigen gelegenheid een ein de aan deze belachelijke komedie maken. Het blijkt intusschen, dat er in Italië noj meer heete hoofden zijn, die. ondanks bond genootschappen en volkerenbond, door di recte actie uitsluitend de nationale verlan gens der bevolking zouden willen verwezen lijken. Generaal Garribaldi, die met een missie der Italiaansche regeering naar Parijs is gezon den, heeft daar verklaard, dat d'Annunzio hem met de expeditie naar Fiume slechts en kele uren vóór geweest is, daar ook Garri baldi gereed was om de stad te nemen, ter wijl de Italiaansche troepen er van verwij derd waren. In Rome is een door den koning voorge zeten kroonraad gehouden, welker besluiten nog niet bekend zijn geworden. DE SPOORWEGCRISIS IN ENGE LAND. Het Britsche kabinet heeft langdurig over den toestand op de spoorwegen beraadslaagd. Het is mogelijk, dat"er verdere onderhande lingen plaats zullen hebben, waardoor de be dreiging van een staking weggenomen wordt. Na de kabinetsvergadering is er een bericht .gezonden aan den Nationalen bond van spoorwegmannen, waarin er op gewezen wordt, dat er een misverstand schijnt te be staan ten opzichte van het voortduren van het oorlogsloon. Na de kabinetsvergadering heeft sir Wil liam Marwood, als vertegenwoordiger van het ministerie van vervoer aan de vertegen woordigers van de pers gezegd, dat dat be richt den grondslag zou vormen voor een her opening der onderhandelingen wanneer het bondsbestuur dat wilde. Zoodat de verwach ting hoopvoller is. Na beraadslaagd te hebben over de regee ringsmededeeling heeft de nationale bond van spoorwegpersoneel besloten de uitnoodi- ging van Eric Geddes, minister van vervoer, tot een bijeenkomst op heden aan te nemen. Het geheele bestuur van den bond zal de bij eenkomst bijwonen. DE BALTISCHE LANDEN EN DE SOVIETREGEERING. Aan de vredesonderhandelingen te Reval zal ook de regeering van N. W.-Rusland deelnemen. Den 28en September zal te Dor- pat een conferentie der minister-presidenten en ministers van buitenlandsche zaken van Letland, Lithauen en Estland plaats heb ben om hun houding te bepalen ten aanzien van het vredesvoorstel der Russische raden- regeering. miN MERKWAARDIGE ONTDEKKEND IVof. Falter te "Wteenen maakt melding van een merkwaardig geval in zijn praktijk. Hij had een 83-jarig patient}, die aan chronische bloedvergiftiging 'leed/. Die temperatuur steeg tdt 40 gr. en voortdurend 'had de man rillin gen. Prof. Falter meende dat slechts tand- wortels de oorzaak waren'. Noch door Rönt genstralen, noch d'oox een tandspecialiteit kon dlit echter geconstateerd tvord'en. Toch liét Failtjor de wortels trékken. Onmiddellijk werd een verbetering in 'den toestand waarge nomen, de koorts nam aif en binnen enkele weken was die patiénit genezen. Het schijnt dat vele ziékte aan ontsteking 'dier tandwor- tels moeten toegeschreven worden, zelfs kan dilt rheumatiék veroorzaken. NEDERLAND OF DE SCHEEPVAART- TENTOONSTELLINO TE LONDEN. Reuter seint uit Londen d.dL 23 Sept. De Nederland'sche zaakgelastigde heeft he den oen noenmaal voorgezeten, naar aanlei ding van Nederlands deelneming aan de s cheep va ar ttentoonstelling, wellke den 25en Sopt te Londen wordt geopend De zaakge lastigde gowaagdé van heit feit dat, ofschoon dé tentoonstelling reeds vóór het uitbreken van den oorlog wan georganiseerd, de ope ning was bepaald op den datum, wélke oor spronkelijk was vastgesteld Mr. Roosegaardé Bisschop wees op de be langrijkheid van Nederlands deelneming aan verscheiden industrieën waarin het met groo tere mogendheden wedijvert. De 'publicist Harold öox sprak over de verwantschap tusschen Nederland en Enge land', béiden handeldrijvende mogendheden. Bij de opening der tentoonstelling wensch- te Eastwood in het bijzonder de Nederland- sche inzenders geluk met hun groote onder neming en hun activiteit, betoond in de scheepsbouw-industrie. Ofschoon er iederen nacht 200 man aan de Nederlandsche afdeeling werken, is zij; nog niet geheel voltooid; de algemeen? indruk is echter reeds uitstekend. Men zal heden gereed komen. AL WEER EEN SCHANDAAL IN FRANKRIJK. Zooals men weet, werd sinds verscheidene maanden een instructie gevoerd tegen, Schoel- ler, secetaris van het Office National, de la Presse, evenals tegen Delvaille, importeur en Bleric, groothandelaar, die beschuldigd wer den van oplichting, misbruik van vertrouwen en handel in invoerconsenten. Het Office Na tional Was ingesteld! om buitenlandsch cou rantenpapier in te voeren en te distib-eeren, Het gekoot ©an' reductie van 95 pet. op de in voerrechten. Beklaagden werden beschuldigd dit papier aan derden te hebben verhandeld, die niet voor distributie van papier in aan merking kwamen en bij deze tansacties knoei erijen te hebben verricht. Indertijd heeft de „Matin" een scherpe campagne tegen boven genoemd Office gevoerd. Thans heeft de zaak een opzienbarende wending genomen. De officier-rapporteur heeft Woensdag als medeplichtigen in staat van beschuldiging gesteld Buneau Varilla, directeur en Jules Madeline, presidentcom missaris van het blad! de „Matin", evenals Geoorgea Touraal. De officier-rappoteur heeft hun in kennis gesteld van de tegen hen ingebrachte beschul diging. Over enkele dagen zullen zij, na hun verdedigers te hebben aangewezen, in verhoor ;enomen worden. Het is mogelijk dat binnen- ori in deze zaak nog andere personen betrok ken zullen worden. Deze geruchtmakende zaak houdt de gemoederen zeer bezig. NEDERLAND-BELGIë. De Belgische Kamer-commissie voor de buitenlanasdhe zaken heeft gisteren verga derd. De heer Hijmans, minister van Buiten landsche Zaken, heeft een gedétailleerde uit eenzetting gegeven van den stand van zaken betrewwende de Nederlandsch-Belgische on derhandelingen en de herziening der tracta- ten van 1839. Geenerlei mededeeling kon daaromtrent aan de pers verstrekt worden, maar ik ben in staat te melden, dat men het verloop der onderhandelingen alleszins bevredigend acht. De minister zinspeelde op het jongste arti kel van de „Times waarin sprake was van de verzoeningsgezinde bedoelingen van Ne derland, en van de betreurenswaardige ge volgen der annexionistische propaganda van het „Comité de politique nationale Het staat vast, dat de Belgische regeering geen annexionistische doeleinden nastreeft, maar zij is overtuigd, dat de geallieerden van Nederland verklaringen zullen eischen be treffende de verdediging van zijn grondge bied. GEVOLGEN DER DUITSCHE ZEELIEDENSTAKING. Volgens een te Bremen verschijnend blad is naar Roterdam een aanwijzing gezonden, om wegens de staking in Bremen, voorloopig geen schepen naar Bremen te zenden, en de schepen, die reeds onderweg zijn, naar een andere haven te laten varen. Een voor Bremen bestemd stoomschip van 11.000 ton, bevracht met katoen, is reeds te Rotterdam vastgehouden en wordt daar ge lost. DE STAKING DER AMERIKAANSCHE STAAL ARBEIDERS. Er ia weinig verandering in den toestand van de staking der staalarbeiders. De staal industrie te Youngstown, Ohio, ligt geheel stil. Hier en daar vallen sporadisch onge regeldheden voor. Te Cleveland zijn vier man in een gevecht tusschen stakers en niet-sta- kera gekwetst, waarvan twee waarschijnlijk doodelijk. DE ZILVER-VLOOT. In Malmö kwam dezer dagen een elegant Duitsch zeiljacht aan uit Kiel. Terwijl men aan wal zich verbaasde over het thans zoo zeldzame schouwspel van een Duitsch luxe vaartuig, begon de bemanning de lading te lossen: zestig kisten. Die onmiddellijk ge bracht werden naar het douane-kantoor. dert de prins von Wied er met zijn smok- kel-vliegtuig zoo leelijk invloog, schijnt men in Duitschland voorzichtiger geworden te zijn). In de kisten waren geborgen, behalve zeer nuttige handelsartikelen, kostbaar zilver en goudwerk. De bemanning bestond uit vier officieren De eigenaar van deze lading is tot nu niet bekend. DE UITOAVEN VOOR DEN DUITSCHEN RIJKSPRESIDENT. Bij de commissie voor rijkshuisfaouding uil de Nationale Vergadering is een aanvullen de begrooting ingekomen. Daarin wordt ge vraagd 120.000 mark als inkomen voor den rijkspresident en 200.000 mark voor onkos ten, die hem zulleri moeten worden vergoed. Bovendien zal de president een vrije dienst woning moeten hebben. Hij zal bureau-perso neel onder zich krijgen: een onderstaatsse cretaris, drie adviseerende raden, een vasten assistent en talrijk lager personeel. DE DUITSCHE METAALARBEIDERS. De meeste groote metaalfabrieken te Ber lijn hebben zich tegen de staking verklaard. Men kan daaruit de conclusie trekken, dat de metaalarbeiders het niet langer met hun leiders eens zijn. De vertrouwenslieden wer den gekozen m de meest onrustige tijden, toen de politieke toestand verwarder was dan op het oogenblik. Er zullen dus wel spoedig meuwe verkiezingen in de meeste groote on dernemingen moeten plaats vinden, aange zien het thans wel is gebleken, dat de arbei ders het met de houding der door' hen geko zen vertrouwenslieden niei eens zijn. Men verwacht, dat bij nieuwe verkiezingen ook de meerderheidssocialisten, die thans /.oo goed als uitgesloten zijn uit de organisatie der vertrouwenslieden, dand aarin zullen worden opgenomen. Het oogenblik schijnt wel gun stig om opieuw te onderhandelen. De minis ter van arbeid, Schlicke, kan echter moeilijk opnieuw het initiatief nemen, omdat ch a beiders zelf aan de vroegere onderharatun- gen een eind hebben gemaakt. De eerste stap moet dus thans van de patroons komen. Er staken dus vorloopig slechts groepen van arbeiders, wat echter tot gevolg heeft, dat anderé arbeiders gedwongen worden het werk neer te leggen. Dit heeft reeds veel ont stemming gewekt, te meer daar het aantal De Vereeniging van Duitsche Couran tenuitgevers heeft bij Erzbergex geprotes teerd tegen een belasting op de advertenties. De afgevaardigden der Sudeten-Duit- schers hebben plechtig afscheid genomen uit de Oostenrijksche nationale vergadering. Wolff spreekt de Poolsche berichten over Duitsche gruwelen tegen. De opmarseh naar Petrograd wordt krachtig voorbereid. Een gerechtelijke vervolging is tegen den directeur van de „Matin" ingesteld. De Opperste Raad heeft zich bezig ge houden met den status van Galióë en beslo ten het oostelijk deel daarvan aan Polen toe te kennen. De streek van Lemberg zal echter slechts voorloopig onder voogdij van Polen komen. Een volksstemming zal later over de bestemming van dit gebied besnsscn. werklooze metaalbewerkers te Berlijn onge veer 25.000 bedraagt. In particuliere loco- motieffabrieken kunnen de reparaties niet worden uitgevoerd, zoodat de verkeersmidde len en ook de levensmiddelentoevoer nog meer bedreigd zijn. Het totaal der stakers be draagt op het oogenblik 18,000. Bovendien zijn ongeveer 30,000 arbeiders uitgesloten. Men weet dat de voornaamste oorzaak van de staking ligt in het plan der patroons om loonklassen in te voeren KORTE BERICHTEN. De Mohammedanen te Bombay prótes- teeren tegen de voorgestelde verbrokkeling van Turkije en zijn er tevens op tegen, dat aan Europeesche mogendheden mandaten zullen worden verleend van Aziatische pro vincies. Een te Athene uit Smyrna ontvangen te- gram meldt, dat de Engelsche troepen de stad Karah.issar hebben bezet, de Turksche autoriteiten hebbtn a? "zet en thans opruk ken naar Usak. Volgens een officieele Servische verkla ring hebben Italiaansche muiters Serviërs te Trogir, aan de Adriatische Zee, met gepant serde automobielen aangevallen. Amerikaan- sche oorlogsschepen zijn van Spalato naar Trogir vertrokken. Naar gemeld wordt heeft de missie in Klein-Azië naar werkzaamheden geëindigd. Haar beslissingen zijn nog niet gepubliceerd. De Franschen hebben een staking ver boden in het gebied van het 10e legercorps. d'Annunzio verklaarde aan een verte genwoordiger van de Secoio, dat hij niet al- .een de stad Fiume eischt, maar ook de ha ven en eene landstrook, die het gebied van Fiume met de eilanden verbindt. Volgens mededeeling van de Secoio bedragen de gezamenlijke eischen van Italië aan de Centrale mogendheden 115 milliard lire; die van Montenegro 13 milliard, die van Servië 105 milliard. Volgens het Ukralnische Persbureau heerscht mans te Kiew grenzelooze anarchie. Op klaarlichten dag wordt geroofd en ge moord, waaraan de soldaten van Denikin medeplichtig zijn. De militaire gouverneur van Kief, generaal Bredow, heeft verklaard, dat hij machteloos staat tegenover zulke anarchie. Ook boeren in dorpen worden uit geplunderd door soldaten van Denikin. In het Ukrainiscbe hoofdkwartier verschijnen dagelijks boerendelegaties uit het door Deni kin bezette gebied en verzoeken beschermd te worden tegen de willekeur der Russische of ficieren en soldaten. In het Westen van Nieuw-York is het aantal stakers toegenomen, terwijl in Pen- svlvanië vele arbeiders het werk hebben her vat. Afgevaardigde Husted (Nieuw-York) heeft bij het Congres een resolutie ingediend), welke ae terugtrekking vraagt van de Mari tieme strijdkrachten der Vereenigde Staten uit de Adriatische Zee. De Sun zegt, dat de staat Wyoming de denkbeelden van Wilson over den Volkeren bond, welke hij daar verdedigde, koud lieten. In de Duitsche nationale v ergadering worden de belastingwetten besproken. De Fransche generaal Etienne is naar Reval gegaan om het tot stand komen van den vrede met de bolsjewiki te verhinderen. De Temps bepleit een schikking met Turkije en de nationalisten in Klein-Azië. BH NIEUWE SUIKERREGELING'. Dé M'^- van Lanldbouw heeft ingétrokken mét 4 Gleti. vroegere böschiMtingen, mbou- demcfe de bepalingen 'dér suikerdistrilbutliere- goUii' g, benevens die vaststelling van een rant soen voor htdboudelijfc verbruik; eene vast stelling van marimumprijzen voer suiker; en Vastgesteld de vcÖlgendp overgangsbepalingen die raffinaderijen elf wfitfobriéken, bedloél'd ai art 8 'dier suiiiker'dlisitribiulri'ereigelliinlg van 20 Juni 1Ö19, zijn verplicht met ingang van 4 Obte baar restant voorraad suiker af te leve ren, voSUgens opgave van die Centrale Suiker- maatscbappij te Amsterdam; !b. volgbrieven aan itasschehhlandélaren, bedoeld in art 13 dier suikerdilstiriburiéreigélling? wonden na 27 Stept niet meer door bet rijkskawtoor voor suiker afgegeven; o. na 27 Sept. worden geen leveringsbewijzeu voor industrie- of ïnmaafc- suiiker meier afgegeven, en worden, eveneens geen bestéMj'etten voor wiinkélsuiiker door gemeentebesturen of levensimidldtelenlbureaux meer goedlgekeuxd; 'dL dbor tusBchenhlandélia- ren mag nog tót en met 30 Sept op 'goedge keurde basteMjetten, t/m. 14 Oct., op voor industrie- en inmaalksuiilker goedlgtekeurde le- verinigisbowdjzen worden afgeleverd; a bet res tant voorraad van tusschenhandélaueu vol gens 'de rekening van bet Rüjiks'kiainboor voor Suiker malg na 15 O'ct uitsluitend worden' af geleverd tegen inneming van bons van de RijkSsuikerkaart, welke bons op een door be doeld kantoor te regelen wijzen aan bet R. K. SI moeiten wonden beantwoord. Be Minister beeft tot 'die gemeentebestu ren een circulaire gericht, waarin hij mede deelt, dat worden '-getrokken de bestaande suiker-distiilbutiéxegeliniig en de geldende rantsoenen en maximumprijzen. Voorts deelt Üij medie, dat bij ter verzekering eeinen be hoorlijke suikervoorziening eene régeling ge troffen heeft, ingevolge welke aan ieder Nte- deriiander eene wékelijlksche hoeveelheid Van een kalf pond gewaarborgd' wordt. Het joal duidelijk zijd, dat de Nedteriandsich© bevolking hierdoor in (het komende oaanpagnojaar in staat gesteld wordt wekelijks die hoeveelheid suiker te betrekken, welke volgens die tetatis- tiék ongeveer haar gemiddeld verbruik van vóór den oorlog weergeeft, tegen een prijs, 'dié belangrijk dager is niet 'allee Idhan de we- reOldimiaaMprijB, maar eveneens belangrijk la ger rlinm de kostprijs bier te llanldle. Vloor zoo ver <aan de behoefte van een deel der bevol- nig met een wékelijikscb kwantum van een hifl'lif ponld' niet voüdaian is, zal 'men zaléb' bet ontbrekende tot iledtere hoetveélbeidl in den vrijen banded tegen beogenen prijs kunnen versdbaffen. Tten éinde te verzekeren; dat dé aangewezen hioeveedhedd van een half pond per wéék en per persoon ook werkelijk deégewenschlt dloor een ieder betr Iklken kan worden, heeft de Mi nister besloten Rijkssulikerlkalanten te doen aanmaken, wellke met ingang van 4 Oct. gél- d'ig wotrldlen en voorzien zijn van oen stel bons, voldoende voor die eerste periode van drie mïaiandlen. FeiMijlk zullen dceo bons een eenigissrins ander karakter dragen dan tot he den in den xegéll hef geval wias. In de eerste plaats beteékenen zij natuurlijk, dat 'de win kelier verplicht is 'aan iedler, die hem een sui- kerb n aanbiedt, een half pondl suiker af Ite Heiveren tegen bijbetaling van 15 cent. Voor dien winkelier en den grossier echter; die de- zelfidle winst 'genieten alle onder de tot heden geldende maximumprijzen hébben 'die bons bo vendien dé beteékendls van ibetainlmilddéll. Tér verldluMelijlking hiervan zij 'bet volgen de opgemerkt. Aan bét begin van élke vier weken wordt dé handelsprijs (eerste bland), dier witte sui ker per 100 K.G. vOox diat tijdperk vastgesteld. Bet verschil' tusschen dezen prijs en den vastgastelldlen winkelprijs van 60 per 100 K.G. voor suiker, welke pp bons wordt ver hoieht, vormt 'die waarde van 400 bons van bef beltireffendé tlijdpedk. Blovenldièn wondt bij in levering dier bons Mierbedoelde vergoeding voor déze bons vertmeerdterd met 5.76 voor elke 400 bons; die ter betaling wonden aange boden; welk laatste bédrag 'die winstmarge vommt voor 'dén grossier en dien winkelier, respectievelijk groot 1.25 en 4.60 per 100 K.QI Voor afleveringen door 'grossiers van ALIMAARSCHE J. H

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1