DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Ctn lisje itt knier. No. 2S1 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 WOENSDAG 1 OCTOBER. Buïl'eulandich overzicht. FEUILLETON. Buitenland. Binnenland. &ri nummer bestaat uit 2 bladen. oonnemontsprlj» bij vooruitbetaling per 3 maanden t 2,00, franco por post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. Volgen» een offlcleele regeeringsvcrklaring neemt de spoorwegdienst in Engeland weer tue en hlijlt de vc Kleding van levensmidde len op bevredigende wijze plaats vinden. Meer en meer bieden zich dah ook perso nen voor vrijwillige diensten aan, wat na tuurlijk liet succes der staking geenszins in de luind werkt. Vele spoorwegmaatschappijen hebben weer beperkte diensten ingevoerd en inen verwacht dal het aantal treinen geleidelijk zal worden uitgebreid, niet alleen m Londen, maar ook in ue provincie. Hei is niet zeker, dat de koetsiers van de ofnnibussen, trams, huurautoVen rijtuigen zullen staken, maar de regeering zal ook in dit uiterste geval haar plicht tegenover de ge meenschap niet verzaken. Desnoods kan de regeering de trams en omnibussen opvorderen en daar zich zeer vele vrijwilligers voor liet transportwezen opgeven, verwacht de regeering (je voertui gen ook te kunnen besturen. Teekenend voor den algemeenen toestand is ook, dat in verscheidene deelen van het rijk j>oorwcgambtenaren zich weer voor den dienst aanmelden. De stakers houden zich over het algemeen kalm en er worden slechts twee pogingen ge meld om treinen te doen ontsporen. •.urn!iijk doe! dé sinking ook haren nadce- ligen invloed gelden en uit South Wales wordt gemeld, dat reeds duizenden ijzerwer- kers fonder werk zijn. De. rcgeeringsmaatregelen Voor de distri butie van voedsel werken tot nu toe bevredi gend. Nog steeds kiezen pers en publiek de zijde der regeering en de Daily News is het eenige van de niet-socialistische Londensche bladen •dat. op hervatting der onderhandelingen door de regflftgg en op het bijeenroepen van het parlowB aandringt. Het ziet er Wi naar uit, dat deze staking niet van langen duur zal zijn. Geeft de regeering niet toe, dan is haar overwinning van groote beteekenis. Niet al leen, dat zij de schatkist voor onnoodige uit gaven bewaart, maar bovendien stelt zij met succes paal en perk aan ongemotiveerde ar- beidérseischen. Er moet ten slotte toch een einde komen aan den toestand dat een organisatie door misbruik van macht zich ten koste der ge meenschap ten eigen bate kan bevoordeelen. En dat het stakende spoorwegpersoneel de sympathie van pers en publiek niet bezit be wijst wel duidelijk,- dat zijn eischen overdre ven en geenszins door de omstandigheden geboden geacht worden. Na de heftige debatten in de Italiaansche Kamer was het wel te voorzien, dat de re geering op ontbinding van de Kamer zou aandringen. d'Aununzio blijft zich tegen de regecrings- bevelcn verzetten, hij heeft verklaard de re geering van Nitti niet te erkennen en er schijnt zien onder zijn troepen zelfs een re- publikeinsche beweging te laten gelden. In zijn voorstel tot ontbinding der Kamer heeft Nitti er den koning op gewezen, dat slechts een nieuwe volksvertegenwoordiging de aangelegenheden, die in het nationale le ven zoo diep ingrijpen, kan regelen. De re- geering acht het beter de vredesverdragen bij decreet goed te doen keuren en dit dekreet later door het nieuwe parlement te laten be krachtigen. Bij koninklijk besluit ia thans de Kamer Door Charles Gar vice. Vrij naar het Engelsch. 39) De naam trof haar als een donderslag. Zij staarde naar het papier met opengespalkte oogen, met open mond, hijgende. Constance Desbrook 1 „O, ik geloof, dat ik krankzinnig ben!" fluisterde zij. „Het kan dezelfde niet wezen; het kan niet. Én toch ze zei, dat ze de doch ter was van een baron, en dus een voorname dame. En de naam is zoo algemeen niet. En ze is een lady een echte, echte ladyl Des brook! ja, liet is dezelfde! O, wat heb ik gedaan! Ik heb haar bestolen haar besto len haai*bestolen! De beste, de liefste van alle vrouwen! O neen, het kan dezelfde niet zijn. En toch laat eens zien." Zij krukte de kamer door en nam een toe gevouwen papier uit een taschje. Zij las dit met spanning over, alles trilde aan haar; toen viel zij achterover in haar stoel en snakte naar adem. „Zij is hethijgde zij, trekkende aan den kraag van haar blouse, alsof zij areigde te stikken. „Dit testament het geeft haar Zij is de dochter van sir John Desbrook. En Lycett Crayson Lycett Crayson besteelt haar! Hij heeft dat testament verstopt. Waar om deed hij dat? Het is een leelijkert, die Lycett; ik ken hem. Zij is arm ze werkt hier in de achterbuurten als een hospitaal verpleegster erger dan dat en een an dere man heeft haar geld gekregen. Sir Ralph Desbrook! Dat is de lieer, die mij dien avond gered heeft 1 En ik het» het testa- mentj dat bera het geld zou afnemen, O, wat ontbonden. De algemeene verkiezingen zul len den 16cn November worden gehouden en de Senaat ia tegen 1 December bijeengeroe pen. De Duitsche pers bespreekt uitvoerig de nota der Entente inzake de Oostzee-provin- ciën en de bladen wijzen er op, dat de regee- ring tot dusverre alles gedaan heeft om de ontruiming zoo snel mogelijk te laten plaats vinden De Tügliche Rundschau wijst er op, dat de Duitsche regeering niet gewapenderhand te gen de ongehoorzamen kon optreden, daar geen Dui tsch soldaat zich «daartoe zou lee- nen. De Berliner Lokal Anzeiger hoopt, dat de Entente haar bedreigingen, die den onder gang van Duitsehland zouden beteekenen, niet'in daden omzet als zij overtuigd raakt, dat de regeering alles doet om het verdrag na te komen. Inderdaad verkeert de Duitoche regering in een allesbehalve gemakkelijke positie d'Annunzio's navolging in de Qostzee- provincies brengt haar minstens in even groote moeilijkheden als de bezetting van riume de Italiaansche regeering gebracht heeft. DE WCKBSTSEMMDïlG) IN! LUXEMBURG. Het etëmiaental bij- dfo TOlksstonKBinjj io Luxemburg is al» voligtvoc-i J»©fc fcek-cwfea van de groothertogin Charlotte 11,504j vooï het instellen van de re/publiek 3978; va m een tol-unie met Frankrijk 12.089; voor eea toï- unjie met België 8343. moet ik doen wat moett ik doenl Ik kan er toch niet bij staan en toezien dat zij be stolen wordt! Zij is zoo goed voor mij ge weest net een zuster! Zij heeft mij ge kust! Ik moet iets doen!" Het zweet stond haar op het voorhoofd, ieder lichaamsdeel trilde; zij werd nu hier, dan daar heen geslingerd, zij aarzelde tus- schen dankbaarheid tegenover sir Ralph en dankbaarheid en liefde voor Constance. „O wat zal ik doen wat zal ik doen!" de woorden kwamen haar over de branden de lippen, ,,ik moet Lycett Crayson gaan op zoeken ik moet hem zeggen, dat ik het testament gestolen heb. Recht moet geschie den! Goddank l Goddank dat ik nog niet dood ben I Het ia nog niet te laat. Ik wil beter en sterker worden. Ja, ik zal naar Lycett Cravson gaan, ik wil hem dwingen de waar heid te zeggen, het testament openbaar te maken. Hij kan zeggen wat hij wil, alle leu gens vertellen waar hij lust in heeft, zeggen, dat hij het pas gevonden heeft. O, ik moet beter worden Toen de stadsdokter den volgenden dag kwam, vond hij Becky zeer koortsig en in een toestand van rustelooze opgewondenheid. Zij gaf hem den brief dien Constance geschre ven had en toen Constance twee dagen later de wankelende trap opging, kwam zij sir Al fred Carson, den grooten chirurg tegen, die naar beneden ging. „Is u bij mijn arm vriendinnetje geweest?" vroeg Constance. „Hoe vriendelijk van u, sir Alfred." 1 Hij glimlachte haar goedhartig toe, trok zijn arm door den hare en nam haar mee naar het portaal. „Zoo is u dan nog bezig met uw werk, lie ve freule? En u schijnt er wel tegen te kun nen. Een beetje bleek misschien." Met zijn lange, fijne vingers raakte hij haar pols aan, hij knikte alsof hij tevreden was, DE FINANCI8N VAM DUITSCH-OOSTENRIJK. Volgens hef financieele plan van den Oos- tenrijkschen staatssecretaris Schumpeter zul len verscheidene nieuwe belastingen en ver mogensheffingen worden ingesteld, over een aantal jaren verdeeld, waardoor het crediet van het land kan worden hersteld. Aan de buitenlandsche uitstaande schulden van Oos- tenrijkscbe staatsburgers, vorderingen op hef buitenland en obligatiën zal iedereen aandeel kunnen nemen. De Reichspost merkt op, dat het financieele plan van Schumpeter met op een .staats bankroet, doch op een- gerechtigde verdeeling van de lasten wijst. TIRPITZ HERINNERINGEN. Uitvoerig houdt de Duitsdie Pers zich met Tirpitz' herinneringen bezig. In het Berliner Tagcblatt vertelt kapitein Persius die er iets van kan eten, dat het boek reeds in het begin van dit jaar werd ver wacht. Beweerd werd, dat de admiraal eerst eens wilde zien, wat zijn collega's in witboe ken zooal vertelden. Tirpitz is, volgens Persius, er vooral op uit om alle schulld, die hem wordt toegeschreven, op zijn kameraden te schuiven en hij doet dat soms op een voor de kameraden allesbehalve hartelijke manier. Tevens zorgt hij ervoor, dat zijn eigen persoontje steeds op den voorgrond blijft. Het gaat ongeveer zoo: Ja, indien ik rijks kanselier geworden was, indien ik opperbevel hebber van de vloot was geworden, indien men mij maar had laten begaan zon alles anders en beter zijn afgeloopen. Door deze toon zal het boek het hart van den lezer niet vinden. Het boek heeft alleen dat voordeel, dat het in tegenstelling met andere oorlogsherinne ringen, den persoon van den schrijver kan leeren kennen en tevens een kijkje doet nemen in den warboel; die het hoofdkwartier was. Iedereen moet bij het lezen van deze feiten tot de conclusie komen, dat diegenen, die het lot van oes volk in handen haddten, op zijn minst „kleine" menschen waren. De groente massa zal zich druk met deze herinneringen bezig houden en het geloof aan de autoriteiten verliezen. Ook de eenvoudige man zal wel in het al gemeen tot het besluit komen dat, om slechts een! ge zaken te noemen, de grenzelooze aan bidding van het geweld; het onderschatten van de kracht van den vijand, de eerzucht en de zelfverheerlijking van, zijn persoon, het zich bemoeien met politiek en het geloof, dat men een volk van 65 millioen menschen jaren lang -«ver het afloopon van den oorlog kon misleiden, noodlottig moest wei-ken. De Deutsdte Tageszeitung is het in me nig opzicht met von Tirpitz niet eens, maar zij is het wel met hem eens op het voornaam ste punt. i pitz" opvatting van de vloot en van de risico was de juiste, zegt het blad. In den lente van 19.dacht vpn Beth- mann'Hollweg er ook nog zoo over, maar la ter had de vloot en de vlootpolitiek schuld aan alles. Tirpitz' opvatting van de vloot was met zijn politieke opvattingen verbon den. KORTE BERICHTEN. De Opperste Raad heeft het verslag goedgekeurd over de verdeeling onder de ge allieerden van het Duitsche luchtvaartmate riaal1. De regeering van Tsjecbo Slowakije heeft de grenzen gesloten. De Russische sovjetregeering deed een vredesvoorstel aan de geallieerden. „Ik voel mij heel gezond, sir Alfred", zei Constance met een lach. „Vertel mij liever wat van de patiënt. Kunt u dat lastige been terechtbrengen „O jawel!" antwoordde hij, en glimlachte, maar met een zekeren ernst, die Constance niet ontging. „Ik kan het been genezen, het gaat inder daad al goed vooruit en zij zal heel spoedig weer in staat zijn rond te springen, maar het is niet alleen het been, lieve freule." „O, mankeert ze nog iets anders?" „Ja, het spijt mij dat ik het zeggen moet." Hij raakte beteekenisvol zijn borst aan. „Het hart", zei hij, „het is wat wij noemen een danseressenliart. Zoo velen hebben heti Na een moeilijken dansavond zetten zij het soms 's nachts nog voort en dan is het kwaad geschied 1 Als ze na zoo'n avond rusten kon den dan was alles in orde, maar ze nemen geen rust weet u, ze gaan voort met dansen en de kwaal wordt al erger. En dan dit ge broken been dat heeft de kwaal verer gerd." Constance zuchtte. Zij had een groote gene genheid voor het meisje opgevat. „Kunt u, kunt u haar niet genezen?" vroeg zij medelijdend. De groote chirurg zag haar niet geheel aan. „Wij zullen zien. Maar denk er aan, over werk u zelf niet. Ik wou u liever niet onder handen krijgen; ik heb het veel te druk." Hij zag haar onderzoekend aan. Maak dat u wat kleur krijgt op dpt lieve 'gezicht, en zet de zorgen van u af, wat het ook wezen mag. Het leven is te kort, lieve freule, om zich ongeluk kig te gevoelen. Als de menschen dat maar begrijpen wilden!" Hij drukte haar hand en ging haastig weg, maar bleef beneden aan den trap staan om een kind op te nemen en het hoog in de lucht te houden; toen ging hij heen en het kind kraaide en zij lagite van plezier en had een Amerika heeft de scheepvaart op Enge land stop gezet in verband met de staking. Archangel is door dë Britsche troepen ontruimd, In Elzas-Lotnaringen dreigt een alge meene staking. Op een vertrouwelijke conferentie der Duitsche socialisten is een motie van ver trouwen in Noske aangenomen. Zevenhonderd soldaten zijn ter bewa king naar Nebraska gezonden, tengevolge van plaats gehad hebbende straatgevechten. Een neger werd gelyncht, terwijl een poging werd gedaan om ook Mayor Smith, die trachtte de menigte tóe te spreken, te lyn chen. Er is eenige verbetering gekomen in den toestand van president Wilson en waar schijnlijk zal hij Washington verlaten, tot hij geheel hersteld zal zijn. Het laatste bullettin luidde, dat Wilson een rustigen nacht door bracht. In Polen wordt met een algemeene sta king gedreigd, wanneer den len October' de ooriogsoperaties in het Oosten niet zijn ge staakt. De „Czas" meldt, dat de regeering bewijzen heeft, dat in Polen sinds langen tijd krachtige communistische agitatie wordt ge voerd onder leiding van Russische volkscom missarissen. De toestand, waarin het kabinet Lade zich bevindt is zeer moeilijk. Er zal een nieuw Roemeensch kabinet gevormd worden en een militaire regeering met generaal Vei- torann als chef. De nieuwe regeering zal zich verzetten tegen het vredesverdrag. Raschin verklaarde, dat het tekort van den Tsjechischen staat 6 milliard bedraagt en het dageiijksch tekort 17 millioen. De socialistische partij van het kanton Selothum heeft bij het partijbestuur van de Zwitsmche sociaal-demgcratie een vo« ingediend tot samenstelling van een nieuwe internationale. Deze zou de socialistische partijen van alle landen omvatten en op den leest van den revolutionnairen klassenstrijd geschoeid zijn. De uitsluiting van Weenen uit het ver keer met den express-trein is, volgens de Weensche bladen van buitengewone draag1- wijdte, in het bijzonder met betrekking tot den economischen toestand van Duitsch-Oos- tenrijk. Staten Generaal. shilling in zijn vuile handje. Met het hart van den grooten chirurg was het uitmuntend gesteld, het zat op de rechte plaats. Nadat Constance een oogenblik gewacht had om haar zelfbeheersing terug te krijgen, ging zij naar boven, naar Becky. Het meisje lag met een vuurroode kleur, har oogen schitterden veel te veel, haar handen waren in onrustige beweging. „O ja, de dokter is bij mij geweest. Hij was heel vriendelijk. Ik zal heel gauw sterker worden. Ik wil niet over mij zelf spreken. Het verveelt mij. Vertel mij nog wat als u er niets tegen hebt; ik wou zoo graag nog wat hoorën van wat u mij verleden vertelde." HOOFDSTUK XXI. De tijding van lord Castlebridge's dood bereikte sir Ralph in den vonn van een tele gram van Agnes. Het wprd hem gebracht op zijn eigen kamer, waar hij met een boos gezicht zat te ontbijten. Den vorigen avond was hij heel laat naar bed gegaan. Er was een luidruchtig diner geweest, gevolgd door een hoog baccaratsspelen en hij had veel ver loren maar voor verliezen was hij onverschil lig; het kon hem niet schelen of hij won of verloor, als hij de herinnering aan Constan ce maar voor eenige uren van zich af kon zet ten. Hij staarde naar het telegram, een paar minuten lang geheel overweldigd. Hoe vreemd het ook schijnen mag, iiij had heel veel van den ouden man gehouden en zijn plotselinge dood, ofschoon door iedereen lang verwacht, was een schok voor sir Ralph. Hij wou veel liever zelf gestorven zijn. Maar het was niet aan zich zelf, dat hij moest denken, maar aan Agnes. Het deed er niets toe wat er met hem gebeurde of met wie hij trouwde: indien hij met iemand trouwde dan zou het zeker met haar zijn. Hij had haar niet ge zien sedert zij die enkele weken samen in Londen hadden doorgebracht. Hij wist niets van haar bezoek te Desbrook en evenmin dat Constance van haar eigen lippen van hun liefdesintrige gehoord had. Het feit, dat zij het ontdekt had, was hem voldoende; hij had, niet geïnformeerd hoe zij het wist en was tot de conclusie gekomen, dat zij het vernomen had van den een of anderen gedienstigen geest, waarschijnlijk van de Marchmonts. Het deed er ook niets toe. Hij schelde en gaf den bediende bevel een valies te pakken; toen ging hij naar beneden met het telegram in de hand. Hij kwam een van zijn logé's tegen in de hall. „Lord Castlebridge is dood", zei hij kort af. De man, een jong cavalerle-officier, be greep de beteekenis van deze aankondiging. Verduiveld I" riep hij uit. „Verschrikke lijk jammer! Een aardige oude manl Het is misschien beter, dat wij nu heengaan, niet waar Desbrook?" „Ja," zei sir Ralph, even kortaf als te vo ren. „Graag. Wil je het ook aan de anderen zeggen Hij ging regelrecht naar Carlon House Terrace. De jalousieën waren neer. Er heerschte stilte rondom het groote huis de stilte, die heerscht onder de zwarte vleugelen des doods. Hij vroeg naar lady Castlebridge en werd dadelijk in haar boudoir gelatenen hij keek rond met een zonderlinge mengeling van ge voelens. Hoeveel gelukkige uren had hij daar doorgebracht! En nu, met zijn liefde voor Constance knagende aan zijn hart, haatte hij die herinnering. De deur werd opengedam en Agnes kwam binnen. Zij was in het zwart haër schoon gelaat was zoo wit als marmer, ze had donkere kringen onder de oogen. maar haar liefelijkheid kwam hem tegemoet met een wereld vol verwijten; want zelfs op dat oogenblik was het Constance's gezicht dat zich tusschen hen vertoonde (Wordt vervolgd.) J LEMAARSCHE DE ONLUSTEN TE' UJDWHMHAEEN. Bij dë onlusten te Lud wigshaf.en in. den nacht van 28 cp 29 September, is een Fr ari sche patrouille ia het hoofdpostkantoor bin nengedrongen en heeft daar den ambtenaar Soa en den brievenbesteller Füe& doodge schoten. De l&dingiaeeater Gross werd zw aar gewend. De Duit&oha regeerirg heeft «te Franeaho iregeering een nota late» overhandigen, waarin zij de verwachting uitspreekt, d&i ®r van Franoehe zijde een onderzoek is inge steld, en. verzoekt -om imedtedeeding van d© maatregelen; die tegen de schuldigen zijn ge troffen. Dö Dtnltaahe rogeoring veirsoëkt te vens om Bchadeveigceding voor dë gewonden en do familiebetrekkingen der overledenen. Volgons getuigenissen van ooggetuigen, die in do bladen staan afgedrukt, «sfooot een Fransch soldaat in hot wild© weg in de hui zon au hot postkantoor. Een officier sloeg don gcMvonden ladingmeester Gross zoolang mot zijn revolver op het hoofd, tot hij ineen zakte. De postmannen waren niet gewapend. DE OUDE' HONGAARSCHE BUKSDAG BIJEEN GEROEPEN 1 Alle partijen met uitzondering van de so ciaal-democratische schijnen besloten te zijn den ouden Hongaarschen Rijksdag voor kor ten duur bijeen te roepen. Het voorstel is een nieuwe regeering te vormen, verkiezin gen voor, de Nationale Vergadering «rp grond van het algemeen kiesrecht voor te bereiden en gedelegeerden naar de Fazijsche vredes conferentie te zenden. Deze Rijtodag aai iedere Hongaar sche rageering erkemaaj, die door de Entente in staat wordt geacht on derhandelingen te kunnen beginnen. .Michael Karolyi, Bela Kuh en diens par- tijgenootoni Mul'ion voer een staatege«.;.hts- hof worden gedaagd. EERSTE KAMER. In de avondvergadering van gisteren deel de de Voorzitter imeda, dat de commis sie tot aanbieding van het adres van ant- wtoord op de gebruikelijke wijze ten paleize door de koningin is ontvangen. Het antwoord van H. ML is reeds aan de leden medege deeld. De Voorzitter deelt verder mede, dat de Gontrale Sectie besloten heeft, hedenoch tend 11 uur in dë afdeelingen de wetsontwer pen te onderzoeken; welke onder dagteoke- ning van 23 September jiL aan de leden zijn medagèdedd en dat morgen 11 uur in de openbare vergadering i: 'behandeling zal ko men het wetsontwerp op het nijverheidson derwijs uit de motie-van Lansehot. De vergadering werd verdaagd tot Donder dag 11 uur. TWEEDE KAMER. Onder de aanwezige leden bevond zich gis teren ook mr. ïïenxi v. GroenendaeL De heer W ij n ik o o p vroeg; een interpella tie te mogen richten tot den minister van oorlog over dë voortduring van den staat van beleg in het rijjk. Aan de orde was de interpellatie-Helsdinr «gen. Inzake dë «salarissen der ambtenaren vroeg spr. Ie welke maatregelen de regeering ter voorziening in den oogenblikkelijken nood denkt te nemen; 2e. «of zij bereid' is; de nieuwe .salarisregeling voor het P., T. en .-personeel met 1 Juli 1919 te doen ingaan; 3e. zoo niet, om welke oorzaken; 4e. is dë regeering dan bereid de ambtenaren sohadëloofli te stallen voor de latere invoering? Ten aanzien van de rijkswortkliedenIe. ie de regearimg bereid een toeslag ineens te ge ven van 250 aan de rijkswerHieden; 2e. dë ingediende of nog in te dienen loonvoorstel- len door hoofden en looncommiesie onmid dellijk in te voeren met terugwerkende kracht tot 1 Juli 1918, «met directe uitbetaling van den achterstand en zonder korting van dë extra-toeslagen; 3e. zoo ruim imolgelijke toe passing van de dluurtetoesiagregeding 1919;, en 4e. de uiteenloopende loonen te vervangen do«or een gelijkluidende loonregeling. Alvorens deze vragen te stellen wees de heer Helsdingen op dien ernst van den toestand. De ambtenaren en rjjkawerkliedën kunnen zoo den winter niet ingaan. De rege ling die dë regeering voorstelt, achtte spr, onvoldoende. Het bericht over een eventueele staking door postambtenaren is totaal uit den duim gezogen. De voorzitter stelde voor om, mocht de interpellatie vanmiddag niet afloop en, avondvergadering te houden. Vervolgens deölde hij mede, dat de heer mp benoemd was tot rapporteur over de .egrooting van buitenlandsche zaken, doch dlat deze heeft bedankt. Dat gaat niet, zeida sprëker. Hij, wilde den heer Wijnkoop «A minuten geven, «om zijn standpunt' te verdedigen. De heer W ij' n k o o p achtte dit te weinig. Eir ontstond nu groot tumult in de Kamer. Het voorstel van den voorzitter kwam in stamming en werd aangenomen met 57 tegen 19 stemmen. De heer Wijnkoop en zijne par- tijgenooten waren bijl dë stemming afwezig, waarop het incident gesloten werd. Voortgegaan werd daarop «met de interpel- latie-Helsdinigen. Minister De Vries verklaarde, dat dë regeering zich nog niet kon uitlaten over de voorstellen der salariscommissie, die haar ook nog niet bereikten, doCh hij wilde wel verkla ren, dat de regeering zioh' salarissen denkt, zonder bijslagen, «doch rekening houdend met de gezinsgrootte. De regeering is niet onge neigd in het ingediende wetsontwerp, tot het geven van toeslag aan het rijkspersoneel, op 1 October wijziging te brengen, waardoor aan «dë ongehuwden onder de 20 jaren, «die in kosthuizen wonen; ook een extra-uitkeering van minstens 100 te geven en voorts aan grootere gezinnen 20 per kind boven het voorstel. Verder kon de regeering nie gaan, maar «zij hoopt op 1 Januari een regeling in te voeren, «die aan de «duurte het hoofd kan Ibieden. «Spr. betoogde dat de duurte sedert 1913 met pl.m. 93 pot. is «gestegen, «terwijl de salarissen van het postpersoneel met veel hooger percentage «stegen. De postambtena ren moeten dus van hun salaris kunnen rond komen (rumoer). De regeering kan in «geen enkel «opzicht geacht worden in gebreke te zijn gebleven om de positie harer ambtenaren naar den eisc'h van «den tijd te regelen en wensoht niet ver der te gaan «dan de nieuwe salarisregeling per 1 Jan. 1920 te «doen ingaan. Zij is niet be reid deze voor het «postpersoneel met 1 Juli r i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1