DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ;r::ZSÜÜS, STSÜÏ STSSSnTtS. I"1 donderdag Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 2 OCTOBER Buitanlandseh overzicht. So. 232 Buitenland. (SJentonprd Nimws Binnenland. £iit Rummar bestaat uit 2 bladen. Er schijnt eenige verandering te komen in de Engelsche spoorwegstaking en het was dan ook wel te voorzien, dat deze niet van langen duur zou zijn. Daarvoor was de staking van te ingrijpen den aard en konden de stakers niet voldoen de op de sympathie van de pers en het pu bliek steunen. De regeering heeft den bond van spoor wegarbeiders voorgesteld haar aanbod nog eens te besprekenj wat door den bond aan genomen is. De bond wenscht een onmiddellijk onder houd met den eersten minister, waartoe de minister zich bereid verklaard heeft. Het is niet duidelijk of de arbeiders de voorwaarde der regeering aanvaarden, dat de hervatting van het werk met de hervatting van de onderhandelingen gepaard zal gaan. Gistermiddag had de door de transportar beiders bijeengeroepen vergadering plaats van de vertegenwoordigers van de vakveree- nigings-orgauisaties die bij de staking be trokken zijn of betrokken kunnen worden, Een delegatie van Henderson en tien an dere leidende mannen uit de arbeiderswereld werd naar Lloyd George afgevaardigd. De transportarbeiders zouden gisteravond weer bijeenkomen om van den uitslag van bet on derhoud kennis te nemen. Het bestuur der transportarbeiders ver klaarde na het hooren van, de vertegenwoor digers der spoorweglieden, met algemeene stemmen te besluiten dat de geheele beweging zuiver een vakvereenigingsstaking was in zake loons- en arbeidsvoorwaarden. Ht bstuur acht het onmogelijk op den duur zijn leden terug te houden van een krachtige actie, ter ondersteuning der spoon- wegheden Dat geeft wel den indruk, dat de spoor wegstakers een grootere pressie zuilen kun nen uitoefenen. Maar daarbij mag niet over het hoofd ge zien worden, dat de transportarbeiders er momenteel nog geen voordeel in schijnen te zien, zich bij de spoorwegstakers aan te slui ten. Wellicht zien zij in, dat deze staking geen lang leven beschoren iSi tyleer en meer komen dan ook berichten van een vollediger dienstregeling. De Central London ondergrondsche spoorweg denkt er over morgen weer den dienst te openen, evenals de andere onder grondsche lijnen. Tevens meldt een Reuter-telegram, dat he den meer dan duizend nieuwe vrijwilligers zijn aangekomen, terwijl ook vele stakers tot het werk terugkeeren. De post voor het buitenland gaat nog zoo veel mogelijk per vliegmachine. Eén Handley Page toestel bracht 1450 pond brieven naar Brussel en had 2000 pond voor Nederland en Noorwegen bij zich. Met belangstelling mag thans afgewacht worden of het Lloyd George gelukkt is de conferenties der onwillige arbeiders tot her vatting van het werk te bewegen. lement weer voor goed in zijn eigen huis te rugkeeren. Het gebouw draagt nog' vele sporen van baldadigheid; de muren en de vloeren zijn er op sommige plaatsen lcelijk toegetakeld. Regeeringssol daten bewaken de ingangen. Zij staan niet voor de deuren zooals in de Pruisische nationale vergadering, maar er achter. Er was zelfs een machinegeweer op gesteld. Om kwart voor drie opende voorzitter Fehrenbach de zitting. De ministersbanken waren nog heelemaal leeg. Fehrenbach was heel kort. Hij herinnerde er slechts aan, dat het parlement van Weimar naar Berlijn was teruggekeerd en sprak de hoop uit, dat er ze gen op de werkzaamheden van de nationale vergadering zou rusten. Voorts herdacht hij Naumann, den onlangs gestorven leider der democraten, waarbij alle, leden zich van hun zetels verhieven. DÈ VOLKSSTEMMING IN LUXEMBURG. De einduitslag van de volksstemming is aldus: Ingeschreven kiezers 125,575 Uitge brachte stemmen 90.084. Nietig 5113. Voor groot-hertogin Charlotte 66,811. Voor de an dere groothertogen 1286. Voor eep andere dynastie 889. Voor de republiek 16,885. De uitslag van het economisch referendum is aldus: utgebrachte stemmen 82,375. Niet.g 8609. Voor België 22.242. Voor Frankrijk 60,135. NEBMELAtNlD EN BELG-TB. Ha va s Route» meldt uit EruoalP dat in antwoord op een vraag van een afgevaardig de, de Belgischs minister van landbouw ver klaart, dat, als gevolg van de daaromtrent in gewonnen inlichtingen, de uitvoervergun ningen voor vee van de Nederlandaohe re geering inderdaad aaleidimg gaven tot g©- fknoei, waarvoor de kostprijs van het Neder- landsohe import vee in België aanzienlijk zouden stijgen. Er waren onderhandelingen «ws den gang tuaschen den Minister van Economische Za ken van Nederland en België voor oen leve ring van Belgische steenkool aan Nederland, m ruil voor vee. De Minister van Landbouw sal de a>®nr dacht vas dien Minister van Etoonomisdhe Zaken vestigen op de zlcc da aki ey'k heid van waarborgen te vragen ter opheffing van do misbruiken, waarover de Belgischs groonte- kooplieden tóch beklagen. LOU TSENG TS1ANG OVER SJANTOENG. Lou Tsang Tsiang. minister van buiten- landsche zaten van China en hoofd van de Chineesche vredesdelegatie, heef tParijs ver laten. In een gesprek over het, vraagstuk van Sjautocng zei de minister, dat zijn meening in deze woorden saam was ie vatten: Laat ons niet wanhopen in oplossing van het ge schil in ons voordeel', vroeg of laat zegeviert altoos het recht en een volk van 400 miljoen inwoners, dat als het onze in volle ontwikke ling verkeert, moet wel vertrouwen hebben in de toekomst. Na het vertrek van Lou Tseng Tsiang zal Willington Kon optreden als hoofd der Chineesche afvaardiging totdat de werkzaamheden der vredesconferentie af- geloopen zijn. DE HERVORMING VAN HET DUTTSCHE MINISTERIE. De regeeringscrisis loopt steeds nog niét ten einde. Er wordt voortdurend onderhan deld tusschen de regeering en de fracties, alsook tusschen de fracties onderling. Bij de opening van de zitting van de Nationale Vergadering was er niet één lid van de re geering aanwezig. Volgens de bladen kunnen de democraten het moeilijk met de regeering eens worden. Zij schijnen het vooral op Erz- bergcr te hebben gemunt Ze maken zelfs, zooals beweerd wordt, de intrede in de re geering van het heengahn van den rijksminis ter van financiën afhankelijk. In de kabinetszitting werd ook het vraag stuk van Opper-Silezië besproken. Op deze vergadering namen ook de Pruisische minis ters, de afgevaardigden van Opper-Silezië in het Pruisisch Parlement alsook talrijke ande re persoonlijkheden deel. UIT DE DUITSCHE NATIONALE VERGADERING. Voor de eerste maal seder het uitbreken van de revolutie vergaderde de nationale vergadering in het gebouw van den Rijks dag. Slechts eenmaal, toen de vredesvoor waarden der Entente ontvangen waren, ver gaderde de Nationale Vergadering te Ber lijn, maar in de aula van de universiteit. Het rijksgebouw kon toen niet worden gebruikt, Omdat er niemand binnen mocht, daar men op deze wijze het ongedierte dat de soldaten- raden er hadden achtergelaten, wilde uit hongeren. Nadat deze honger-blokkade haar f,;ik had gedaan, kan dan vandaag het par- KORTE BERICHTEN. De correspondent van de Sun te Parijs seint aan zijn biad, dat volgens een mededee- ling van de missie aldaar de Amerikaansche schepen, welke in de Adriatische Zee optre den, onder de directe bevelen staan van Da niels en niet van, de missie of van den Op persten Raad. Verder werd medegeeeld, dat de Opperste Raad aan Amerikaansche strijd krachten geen orders kan geven. De gemeenteraad van Metz heeft tenge volge van staking gemeentearbeiders ontslag gegeven. De stakende arbeideds in Lotharin- fen eischen terugtrekking van de zwarte ransche koloniale troepen uit Elzas-Lotha- ringen. In een nota van de Engelsche aan de Duitsche wapenstilstand,^commissie wordt verklaard, dat de terugzending van de krijgs gevangenen uit Egypte naar Duitechland binnenkort een aanvang zal nemen. Uit de andere koloniën wordt terugzending voorbe reid. De Opperste Raad hield zich bezig met het werk van de onderzoekingscommissie te Smyrna en ging accoord met de eischen van de Grieksche delegatie, ongeacht welke deze eischen zijn. Kolonel Hcskell. de geallieerde zaakge lastigde in Armenië, heeft in het Armccnsche parlement te Erivan een rede gehouden, waarin hij zeicte, dat de militaire hulp der geallieerden er alleen was om de orde aan de geuzen, zooals deze thans zijn vastgesteld, te bewaren. Daar hij den toestand op de plaats had bestudeerd, zeide hij overtuigd te zijn, dat de geallieerde hulp beslist noodza kelijk was voor Armenië en hij was er ten sterkste tegen, dat Engelsche troepen uit Trans-Kaukasië worden teruggetrokken, ten zij hun plaats wordt ingenomen door andere geallieerde troepen, andiers zouden er nood' lottige gevolgen uit kunnen voortvloeien d'Annunzio heeft alle telegrafische ge meenschap tusschen Fiume en Agran verbro ken en heeft de Fransche missie medegedeeld, dat hij zich met Yougo-Slavië in oorlogstee stand bevindt. Jonnart ontwikkelde te Atrecht een program voor nationalcn opbouw. De militaire operaties in Spaansch Ma rokko zijn begonnen. Uit Noord-Italië komen berichten over een felle socialistische beweging tegen de na tionalistische propaganda. Ook seperatisti- sche stroomingen laten zich gelden. Met 262 tegen 100 stemmen werd de be handeling van de motie-Lefèvre verdaagd tot na de ratificatie, volgens den wensch van Clemenceau. De Australische Kamer van Afgevaar digden nam het wetsontwerp aan betreffende de verdeeling der vroegere Duitsche kolo niën in den Stillen Oceaan tusschen Austra lië, Nieuw-Zeeland en Japan. het afdeel ine?on demaoik der rtaatshgerooting voor 1920 en bij beboerende wetsontwerpen. TEGEN DE VERMOGENSAANWAS- BELASTING. Aan de Tweede Kamer is het volgende adres gezonden. „Het hoofdbestuur der Maatschappij van' Nijverheid heeft op -30 Juni j.l. in opdracht der 142ste jaarlijksche algem. vergadering aan den minister van Financiën meegedeeld, dat berichten in de dagbladen omtrent een voorgenomen belasting op den vermogens- aanwas de algemeene vergadering noopte te verklaren, dat zij elke belasting die verlam mend werkt op den spaarzin en den geest van initiatief, onmisbaree factoren voor het her stel van een gezond economisch leven, ver werpelijk acht. Na het kennisnemen van het desbetreffend ontwerp van wet, voelt het hoofdbestuur zich genoopt Uwe Hooge Vergadering te verkla ren, dat bij; de uitwerking van het beginsel aan de bezwaren der nijverheid niet is tege moet gekomen; dat integendeel deze belasting elementen van onbillijkheid en onzekerheid bevat, wel ke strijdig zijn aan de bevordering van den volkswelvaart, op gronld waarvan "het hoofd bestuur U dringend verzoekt aan dit ontwerp uwe goedkeuring te onthouden. V RAGEN VAN KAMERLEDEN. De heer Ketelaar heeft den miniate van landbouw gevraagd, of het personeel van brandstoffen comniiasie behoort tot het rijks- of het gemeente crkispersoneel en op welke gronden zijn oordeel in deze berust. De heer Van Wijnbergen heeft tot den Mi nister van Landbouw de volgende vragen ge richt: ls de Minister bereid te bevorderen, dat de indruk worde weggenomen, die bij sommigen zich zoude kunnen vestigen, als zoude het recht op schadeloosstelling door het niet na komen van den termijn, gesteld in het formu lier, toegezonden door het Provinciaal Pro ductiekantoor voor Zuid-Holland aan hen, die meenen voor bedoelde schadeloosstellin gen in aanmerking te komen, aan het hoofd waarvan is geplaatst; „U wordt verzocht zorg te dragen, dat dit formulier binnen 8 dagen aan het Provinci aal Productiekantoor voor Zuid-Holland, Ca rd van Byiaadilaau, te 's-Gravenhage, zoo noodig verder ingevuld te terugontvangen. Bij latere inzending wordt u geacht geen aanspraak op schadeloosstelling ingevolge de Scheurwet 1918 te maken?" I middag met den heer Tydeman, voor het ma- ken van een reis naar ae Molukken. DE KONINGIN NAAR INDIA Een groep ingezetenen van Djokja verza melt handteekeningen ten behoeve van de verzending van een telegram aan de Koningin om H. M. te adviseeren, momenteel niet naar Indië te komen met het oog op den politieken toestand. BUITENLANDSCH VERLOF. Het is gebleken, dat militairen zich in uni form gekleed buitenlands ophouden, niette genstaande het dragen van burgerkleeding bij verlof naar het buitenland uitdrukkelijk hls voorwaarde is gesteld. In verband daar mede te ter kennis van ed Landmacht ge bracht, dat het aan militairen verboden is zich in het buitenland, ook in het Duitsch be zette gebied in uniform in het openbaar te vertooneUj tenzij daartoe uitdrukkelijk ver gunning is verleend. MINISTER IDENBURO. Naar de Tel. verneemt, heeft minister Iden- burg den wensch te kennen gegeven te wil len aftreden als minister van koloniën, zulks in verband met zijn gezondheidstoestand. De minister te lijdende aan een hartkwaal, waaraan zijn verblijf in Indië niet vreemd moet zijn. Hij bevindt zich thans voor herstel in Duitschland, waar hij minstens drie maan den denkt te blijven. Ofschoon de regeering zijc. aftreden niet gaarm. zou zien en hem dan ook tracht te bewegen zijn ministerszetel niet prijs te geven, is de kans toch zeer groot, de ae heer Idenburg zich uit de regeesing zal terugtrekken. DE MINISTER VAN KOLINIëN. Naar verluidt, zal de lieer Idenburg, in verband! met zijn gezondheidstoestand, aftre den a la minister van koloniën. De heer burg lijdt aan een hartkwaal, MR. VAN GROENENDAEL. lil de vergadering van gister, waarin de heer Van Groenendael aanwezig was, heeft de katholieke Kamerclub met algemeene stemmen besloten, dat de heer Van Groenen dael niet langer lid van die club kan zijn. KAZERNEERINGSTOESTANDEN. Ni& over b t algemeen in het weder in goe den enderhoudstoesiand brengen van de Mi litaire Gebot /en is voorzien, heeft de Min. v. Oorlog zijne tevredenheid betuigd aan het personeel van den staf der Genie, onder wiens h iding in betrekkelijk korten tijd en veelal onder zeer moeilijke omstandigheden van al lerlei aard eene over het algemeen aanmer kelijke verbetering in de kazemeeringstoe- standya te bereikt. KRIJGSRAADZAKEN. Bij rainistreriëele beschikking is bepaald, dat militairen, van wie krijgsraadzaken aan hangig zijn, niet met groot verlof zullen ver trekken. Zij kunnen in bet genot van onbe paald klein verlof gesteld worden, tenzij zij zich in arrest bevinden. Na afdoening van de krijgsraadzaak en na het ondergaan van de eventueel hun op te leggen straf, kunnen zij in aanmerking komen voor groot-verlof. DB SOHELDEKWBSTIB. Blunenlkort aal ook door hei Nedcvliandsch loodswezen Vlissingen voor het beloodsen van in- en uitgaande schepen een motorboot worden gébruikt. Het Handelsblad van Antwerpen heeft juist een artikel geschreven, waarin er op gewezen weid1, dat -de Belgen te Vlissingen, wanneer het onderlinge concurrentie tus schen de beide loodswezen betreft, niet van hun motorbooten gebruik kunnen maken. ADMINISTRATIETRÖEPEN. Ten aanzien van den overgang van miliciens by de compagnie Administratietroepen is be* paald, dat uitsluitend in aanmerking komen miliciens, die een beroep uitoefenen als bak< ker, slager, blikslager, kleer=>, of schoenmaker en administratief onderlegd kantoorpersoneel. Voorts zullen geen personen worden voorge» dragen, die niet een krachtig physiek gestel be« zitten. Bij de voordracht tot overgang moet wor« den vermeld, of de voorgedragenen al dan niet genegen zyn om by de adminstratietroepen over te gaan en in verband daarmede gedu» rende veertien en een halve maand onder de wapenen te blijven dienen. BEWAPENING STORMTROEPEN. By eventueele mobilisatie zullen de z.g. stormtroepen van alle militieslichtingen van dolken worden voorzien. TWEEDE KAMER. De Tweedb Kamer heeft .gistermiddag o:m oen uuc de werkzaamheden aangevangen voor HET OOSTENRIJKSCH-HONGAARSCH GEZANTSCHAP OPGEHEVEN. Bij het Departemen t van Bui'enlandsche Zaken is van het tot dusver nog te 's-Graven hage gevestigde Oostenrijksch-Hongaarsche Gezantschap de mededeeling ontvangen dat deze legatie met ingang van 1 dezer opgehe ven is. De gezantschapsraad, Graaf Calice blijft nog eenigen tijd te 's-Gravenhage ter afwik keling van loopende zaken. DE LANDVOOGD NAAR DE MOLUKKEN. De Gouverneur-Generaal vertrekt morgen- ONTSLAG BIJ HUWELIJK. De Raadi van. Baara heeft met 7 tegen 6 stemmen, besloten, dat aan een onderwijzeres bij huwelijk eervol ontslag zal worden ver- lccmcL Met 8 tegen 5 stemmen werd door den gemeenteraad van Sloten aangenomen een motie-Klein, waarbij: B en W. werden uitge- noodigdi voor 1 December een voorstel te doen, waarbij een onderwijzeres, die in het huwelijk treedt, eervol ontslag woridt verleend en gehuwde onderwijzeressen niet worden aangesteld. DE WINST OP DEN SCHOENVERKOOP Li de Vrijdag j.l. gehouden vergadering van den Nederlandschea Bond van Schoen makerspatroons en winkeliersvereenigingen te besloten aan de 105 afdeelingen op' te dra gen plaatselijke commissies te vormen, be staande uit een schor raker en een schoen winkelier, welke een onderzoek zullen moeten instellen naar de winstmarge bij schoenver koop en reparatiewerk. Om tegen eenzijdig onderzoek te waken zullen vertegenwoordigers van alle raadfrac- ties en van de plaatselijke pers uitgenoodigd worden in de commissies zitting te nemen. I Rapporten omtrent dit commissioned onder zoek zullen in de plaatselijke pers worden openbaar gemaakt. PREM1EVRIJ PENSIOEN VOOR ONDERWIJZERS. De Haarlemsche gemeenteraad heeft aan genomen een voorstel om het personeel bij het lager onderwijs een premievrij pensioenen te verzekeren. De arr.-schoolopziener, de heer Boes, be toogde, dat het beter was te dezer zake een actie van verschillende gemeentebesturen op touw te doen zetten bij de regeering, omdat hij vreesde, dat Gedep. Staten deze bepaling niet zouden goedkeuren, nu de minister van Onderwijs in een uitlating tegen den heer Ketelaar tijdens het Kamerdebat heeft mee gedeeld, dat de vergoeding van de premie door de Gemeentewet niet geoorloofd is. Wethouder mr. Brink hield echter vol, dat, nu het verbod niet in de wet staat, de pre miebetaling door de gemeenten niet ongeoor loofd is en dat de uitlegging eener wet door een minister nog niet de juiste behoeft te zijn. EEN WATERVLIEGTUIG IN NOOD. Dinsdagmiddag is nabij Katwijk het mari newatervliegtuig V 25, bestuurd door luit. ter zee Backer wegens motordefect in zee ge daald op ongeveer 5 K.M. van de kust. Vuur pijlen werden opgelaten, waarna de redding boot van het station Katwijk van de N.- en Z.-H.-redding Mij. door de bevolking, waar onder vele vrouwen, te water werd gebracht. De bemanning vand e reddingboot bereikte zeer snel het in nood verkeerende vliegtuig en redde de bemanning, luit. Backer en twee passagiers. Het vliegtuig werd eveneens be houden aangebracht. GEDENKTEEKEN T. R. VELSTRA. Te Jelsum (Fr.) is door een commissie uit It Selslcip for Frvske Tael en Skriftcnkennis- se en uit it Liouwter Toanielselskip, die daar voor het initiatief nam, een gedenksteen ge plaatst op het graf van den Frieschen too- neeldichter T. R. Velstra. Het opschrift luidt: Aan T. R. Velstra, Frysk Skriuwer Fen Frys- ke toanielselskippen, Kriten en ytlike Frie zen. EEN MOORDAANSLAG. Te Geffen (N.-Br.) is in een café de fa brieksarbeider v. d. Broek uit Vinkel onver hoeds met een mes in den rug gestoken, zoo dat men voor zijn leven vreest. Hoewel ver schillende personen aanwezig waren, heeft niemand z.g. iets van den aanslag gezien, zoodat. de dader onbekend is. ACTIE VAN R. K. ONDERWIJZERS. De R. K. Onderwijzersorganisaties in Ne derland hebben in een gemeenschappelijke vergadering te 's-Hertogenbosch besloten on verwijld een salarisactie te voeren, om de ver houding te herstellen tusschen de salarissen der onderwijzers en die der andere ambtena ren genoemd in het rapport-Stork. KONINKLIJK BEZOEK. Vergezeld van freule Van de Poll en jhr. van Tets, bezocht H. M. de Koningin-Moeder gisteren het Christelijk Sanatorium voor Ze nuwlijders te Zeist, van welke inrichting H. M. beschermvrouwe is. Op de kamers der pa tiënten onderhield zij zich met dezen. De Fransche en Amerikanasche bevoor- radingsbaste te Roterdam te met ingang van heden opgeheven. EEN MAAND EXTRA-SALARIS. Het hoofdbestuur van bet Ned. Onderwij zersgenootschap heeft tot den Minister van Onderwijs een nader adres gericht, waarin onder uiteenzetting van het onvoldoende van de salarissen van de onderwijzers nader aan- gori—„gen wordt op de toekenning van een maand extra-salaris in afwachting van een ■nadere regeling van de wedden. WANBEHEER IN EEN GEMEENTTE- BEDRIJF. In de jongste zitting van den gemeente raad van Weesp is in behandeling gekomen de begrooting van de gasfabriek. Het soc. dem gemeenteraadslid Nevenzei deed hier bij eenige mededeelingen omtrent hem ter oor gekomen wantoestanden in dit gemeentebe drijf. 0.m. wees hij er op, dat nieuwe moto ren voor de ovens der gasfabriek nog niet waren geplaatst, tengevolge waarvan veel gas verloren ging. Voorts dat er 60 ton steenkolen te kort waren, ter waarde van 3300 en dat er door knoeierij bij de afle vering van cokes ongeveer 4000 H.L., ter waarde van 10.000 voor de gemeente ver loren zijn gegaan. Spr. weet dit aan onvol doend toezicht. Het communistische raadslid Vader, die vroeger zitting had in de commissie voor de bedrijven, bevestigde, dat er, ondanks aan drang van deze commissie bij de directie van het gasbedrijf geen voldoende controle was uitgeoefend.Na langdurige beraadslagingen werd besloten, dat B. en W. ambtshalve een grondig onderzoek naar de leiding der gas fabriek zulen doen instellen. EEN JEUGDIGE REDSTER. Het hoofd dar ot :nbare school te Voor burg de heer L. De Priester, heeft aan de 13-jarige Sofie Wilhelmina van de Kamer uitgereikt een bronzen medaille met oorkon de, haar door de koningin geschonken, voor haar kranige redding op 14 Mei j.l. van een jongen uit de Broeksloot. Door den jongen aan haar haarvlechten te. laten vasthouden, gelukte het haar, hem uit het 1.80 M. diepe water behouden op het droge te brengen. GESCHIL VELSEN-HAARLEM. Al meer dan een jaar heeft de gemeente Velsen een geschil met Haarlem over meer- verbruik van gas in den winter van 1917 1918. Haarlem, dat de leverancier is van Vel sen, heeft Velsen, door afsnijding van de lei ding, gedwongen voor het te veel gebruikte den vollen prijs, dien ok de ingezetenen moe ten geven te betalen van 18 cent per kub. M. Onder protest heeft Velsen dit gedaan, maar de Raad besloot Haarlem een proces aan te doen. Daar echter de Rijkskolendistributie Haar lem steeds in 't gelijk stelde, meenden B. en W., dat een procedure geen gunstig resultaat zou opleveren, waarom zij den Raad voor stelden daarvan af te zien. In de Dinsdagavond gehouden raadsverga dering stelde de heer Davidson voor, nu de samenstelling van den Haarlemschen Raad geheel gewijzigd is, een adres aan dien Raad te zenden met verzoek het te veel betaalde alsnog te willen restitueeren. De heer Dalmeyer ondersteunde dit voor stel en wees er op, hoe Haarleqj in de eerste negen maanden van 1918 op het gasbedrijf een winst van 300.000 had gemaakt, waar door de gasprijs verlaagd kon worden. B en W. stemden met dit voorstel geheel in en namen het over, zoodat de Haarlemsche Raad eerstdaags een dusdanig verzoek ont vangen zal. DE SCHENDING VAN HET TELEGFRAAFGEHEIM. Voor de rechtbank te 's-Gravenhage zou gister in openbare zitting behandeld worden de zaak van dén telegrafist L. J. van L., be schuldigd van schending van het telegraafge heim, door afschriften van regeeringstele- grammen te hebben verstrekt aan het Tweede Kamerlid: mr. P. J. Troelstra. Wegens afwe zigheid van twee getuigen (de heer Troelstra vertoeft in Zwitserland) werd de zaak voor onhepaalden tijd uitgesteld. ACTIE TRANSPORTARBEIDERS. In een drukbezochte vergadering te Rot terdam heeft de Ned. federatie van transport- ALKMAARSCHB

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1