Kijks Jitreiümg ■suikertaarten. De Directeur vee het Distributiebedrijf dee't mede, dat df- m^eüdcc ven suikerkaa1*- teu ral geschieden f>p a.s ÖONDERDAG 1 OCTOBE R V AN H A F VI TE TOT Z F.. VFN UUR en xs VRIJDAG 3 OCTOBER van MAT. F VIJF TOT ZEVEN UUR en wel voor de legitimatienummers: 1-500 Donderdag aan de Keetkolk hoofd dei school de heer J. Franssen. 5011000 Vrijdag aan de Keetkolk hoofd der school de heer J Franssen. 10011500 Donderdag aan de Brillen- steeg hoofd der school de heer F. Aukes. 15012000 Vrijdag aan de Brilensteeg hoofd der 3chool de heer F. Aukes. 20012500 Donderdag aan de Nieuwe- sloot hoofd der school de heer J. Zwarte- veen. 25013000 Vrijdag aan de Nieuwesloot hoofd der school de heer J. Zwarteveen. 30013500 Donderdag aan de Nieuwe- sluot hoofd der school A. Wijn. 3501—4000 Vrijdag aan de Nieuwesloot hoofd der school de heer A. Wijn. 40014500 Donderdag aan de Snaar- manslaan hoofd der school de heer J. Eits. 4501—5000 Vrijdag aan de Snaarmans- laan hoofd der school de heer J. Eits. 5Q01—5800 Donderdag aan de Konings weg hoofd der school de heer P. Schip per. 5801 en daarboven Vrijdag aan de Ko ningsweg hoofd der school de heer P. Schipper. Het publiek wordt er beleeft op attent ge maakt op de aangewezen datum en uren bo vengenoemde kaarten af te halen of te doen afhalen en bij ontvangst goed na te zien, of de juiste hoeveelheid waarop zij recht hebben is ontvangen, nagezien latere reclames NIET MEER kunnen worden behandeld. Evenmin zullen verloren geraakte exemplaren door an dere kunnen of mogen worden vervangen. De Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. Torstrekking: Rijst voor ziek n en zwakken. Zij. die rijst voor zieken en zwakken wen- scüen te bekomen, kunnen als voorheen een aanvraag formulier aan het Distributiebe- nriji afhalen. Deze rijst wordt door de aange wezen winkeliers verstrekt tegen den prijs van 0.29 per pond. De Directeur van het Distributiebedrijf, C. H. SCHNEIDERS. GEVONDEN VOORWERPEN. Uitsluitend te bevragen aan het Bureau van Politic in de Langestraat, alleen op werkdagen tusschen 9en 1 uur. Een kanarie, 1 griffeldoos, 1 glacé hand schoen, 1 rozenkrans, 1 rijwielpomp, 2 por- temcnnaies met en zonder inhoud, 2 mutsen, 1 huissleutel, 1 militaire schoen, 1 redicule, 1 sigarenpijpje, 1 sleuteltje, 1 bel, 1 honden- penning, 1 etui met geld en 1 armband. Alkmaar, 2 October 1919. De commissaris van politie, W. Th. VAN GRIETHUIJSEN. arbeiders een motie aangenomen, waarin o.a. gezegd wordt, dat zij aan den eisch van j 6.50 loon per dag en 36 per week vast houdt en, voor doorvoering daarvan des- roods een massale staking in het haven- en zeevaartbedrijf te Rotterdam en Amsterdam in het leven zal roepen. Het antwoord van de werkgpvers zal nog worden afgewacht. Het paroo' in deze zal worden gevolgd van de Nederlandsche Federatie van Transportar beiders, zoc mogelijk in samenwerking met de andere organisaties in het zee- cn haven bedrijf. StUEEIBBlOOTTIKEILEtR VERGAAN. Gisteravond stootte '1e sleepboottreiler TM". 373 van de reederij' Goedhart te IJmui- den ter hoogte van het vuurschip „Bhnik®" op een wrwk en zo-n'k onn>. laeilijk. Ife opva renden konden zich in de seheeps'boot red den, doc'h 'konden niets van het schip mede nemen. Nia elf uur rondgezworven te hebben, werden zij opgepikt door een logger, welke hen op het vuurschip „Haaks" afzette. Van daar zijn zij hedtenmorgen met een Deensch stoomschip afgehaald en te Vlaardingen aangebracht, waar zij van Meeren en voedsel werden voorzien. EEN MIJN GESPRONGEN. De sleepboottreiler IJM. 369, Johanna, van de reederij Gebrs. Gouda, heeft ongeveer tien mijlen dwars van Kamperduin met het net een mijn opgehaald, die sprong en in het achterschip een groot gat sloeg. Het voor schip bleef nog even boven water, zoodat men gelegenheid had een noodsein te zetten, dat werd opgemerkt door het van Nervanaar Zaandam bestemde Nederlandsche stoom schip Ittersum. De kapitein van dit schip iiet dadelijk koers zetten naar de „Johanna" en nam de zes opvarenden, die inmiddels met achterlating van alle eigendommen het vaar tuig hadden verlaten, over. Er werd nog ge tracht een sleepverbinding te maken, maar voor dat deze tot stand kwam, zonk de treiler in de diepte weg. De schipbreukelingen wer den te IJmuiden geland. Het schip ligt gezonken op ongeveer 52 gr. 48 min. N.B. en 4 gr. 19 min. O.L., in ongeveer twaalf vadem water. DE BAKKERS STAKING. Gisteravond werd in een gehouden leden vergadering jan de afdeel ing Amsterdam van den Nederlandschen Bakkersgezel lenbond besloten tot de algemeene staking L. de Am- sterdamsche bakkerijen- Men meldt ons int AmsterdamNagenoeg alle bakkers en broodbezorgers, georgani seerd in de Moderne en Federatieve Bonden, nebben hedenmorgen het werk neergelegd. Het bestuur van den „Modernen" bakkersge zellen bond is overrompeld door den aan drang, welke gisterén op dat bestuur is uit geoefend en het heeft gemeend, nadat vijf a 600 leden zich vóór staking hebben uitge sproken, zich niet langer aan de leiding te kunnen onttrekken. Naar wij vernemen kan het bestuur van deri Landelijken Bond zich niet vereenigen me* de houding door het afdeelingsbestuur te Amsterdam aangenomen. In geen geval zal door het Bondsbestuur de staking in andere plaatsen geproclameerd worden, tenzij de thans gevoerde onderhande lingen geen result? a+ mochten opleveren. Deze onderhandelingen worden heden in Den Haag met de vertegenwoordigers der pa troonsorganisaties voortgezet. De Amsterdam echo staking omvat circa 2000 De besturen der Chr. en Katholieke organi saties hebben hunne ledau geadviseerd' niet aan de staking deel te nemen. Desondanks hebben toch vele leden dier organisaties het werk neergelegd Alleen in de broodfabriek „Ceres" werken nog een 15-tal hakkers en ook in de broodfabriek „Lucas" zijn nog enkele personen werkzaam. In een 3-tal kleine bakkerijen, n.l. de fir ma's „De Zeeuw", „De Gekroonde Leeuw" en Snijders is de staking opgeheven, daar de ze patroons de eischen der arbeidersorgani saties inmiddels hebben ingewilligd. Het Amsterdamsch publiek behoeft heden nie van brood verstoken te blijven, daar in de kleinere bakkerijen de patroons zelf wer ken met een klein aantal werkwilligen. ONZE SCHEPEN TERUG. Naar de Times mededeelt, heeft de Ame- rikaansche Commissie thans het laatste van de 87 Nederlandsche schepen, die tijdens den oorlog door de Vereenigde Staten in beslag werden genomen, teruggegeven. LUCHTVAART. Het onmiddellijk gevolg van het welslagen der vliegfeesten op Ockenburgh bij den Haag is dat de bouwplannen voor het Luchtvaart huis aan de Laan van Meerdervoort aldaar tot uitvoering, zullen komen. Het bouwterrein daarvoor is reeds aangekocht. Met den bouw wenscht men uiterlijk 1 Januari aan te van gen. Het .benoodigde kapitaal is reeds van verscheidene zijden aangeboden. KOOP GEEN DURE RIJST. Iemand, die teekent „een handelaar in ko loniale waren" raadt in de Tel. het publiek aan, thans nog geen rijst te koopen, maar zich te behelpen met gort, maizena, haver mout, enz. Als het publiek niet koopt, zullen de prijzen van zelf dalen. In het bericht van de Vereeniging van Rijstpellers, dat kennis geeft van de a.s. rijstlevering, wordt onom wonden gespeculeerd op de te verwachten -groote vraag, schrijf deze handelaars. In een te Botterdam gehouden vergadering van den Nederlandschen Bruideniersbond ia een motie aangenomen, waarbij ikrachtig ge protesteerd wordt tegen de prijzen der rijst, zc-oa-ls die door rijstpellers zijn vastgesteld. AMBTENARENACTIE. Na afloop van de vergadering der Tweede Kamer, waarin de interpellatie Helsdingen aan de orde was vergaderden de besturen- van den Centralen Nederlandschen Ambte- itaarsbond en den Centralen Bond van Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel ter bepaling van hun houding. De door de regeering, daarbij gesteund' door de geheele rechterzijde tegenover de rnotie-Helsdingen, aangenomen houding werd ten zeerste afgekeurd-. Men was unaniem van meening dlat met de gedane toezegging geen genoegen kon wor den genomen. Wijl echter, naar verwacht mag de re wetsontwerp spoedig aan de orde zal worden gesteld, be sloten de besturen de openbare behandeling worden, het ter zake a s; daarvan af te wachten, "in het zeer stellige vertrouwen- dat alsnog de regeering en de Ka mer tot het nemen van verdergaande maatre gelen zullen kunnen besluiten. De rest van de besprekingen was gewijd! aan- de intusschen te voeren actie. GEMOEDSBEZWAREN EN DE INVALIDITEITSWET. Te Ede is een groote actie op touw gezet tegen dé verplichte verzekering, die nu bij het teekenen der formulieren der Invaliditeits wet tot uiting komt. Men wil er bij den Mi nister van Arbeid op aandringen, diegenen van de verplichte verzekering vrij te laten, die daartegen ernstige gemoedsbezwaren heb ben. In de dorpen Ede, Bennekom, Lunteren, Ederveen en Harskamp, liggen lijsten ter tee- kening waarvan druk gebruik wordt ge maakt. FEEST HOOFDCURSUS TE KAMPEN. Bijna de -geheele bevolking van Kampen viert met den hoofdcursus het 50-jarig be staan dezer inrichting. Nagenoeg alle stra ten zijn versierd en allerwegen wappert de driekleur. De meeste winkels hebben een' feest- uitstalling gemaakt. Dinsdag kwamen reeds de reünisten aan. Een paar militaire vliegers, Van Weerden, Poelman en Van Dijk, beiden oud-leerfingen van den Hoof-dcuursus, zullen gedurende de feestdagen, die Woensdag begonnen en mor gen nog voortduren, vliegdemonstraties ge ven. Woensdagmorgen werden huldeblijken' van de burgers van Kampen en de Reünisten in het Hoofdcursusgebouw aangeboden, ten overstaan van leeraren en leerlingen. Majoor Kooiman betuigde namens leeraren en leerlingen Zijn dank. Vele hoofd- en subal terne officieren waren aanwezig, Gisternamiddag hield de gepens. generaal- majoor A. Hoogeboom in de Nieuwe Kerk gegeven. De stakende arbeiders in Lotharin- gemengd! koor. SPOORWEGONGELUK. Gisteravond -ongeveer te 9.15 zijn te Ber- gen-op-Zoom, op het rangeerterrein van het station Staatsspoor, twee r-angeerende goe derentreinen, waarvan een ook passagiers vervoerde, in botsing gekomen. Zeven wa gons werden -ontredderd1. De hoofd-conduc- tour Tellier werd aan het hoofd verwond. De dienst ondervond geen vertraging. Er is wel vrij belangrijke materieele schade. EEN ALARM IN AUOUSTUS 1914. Onze correspondent te Deventer schrijft: Op Zaterdag 1 Augustus 1914 zijn te De venter de burgm in rep en roer gebracht door het alarmsignaal, destijds op last van den toenmaligen garnizoenscommandant, luit-kol. van Overveldt, gegeven. Er ont stond een paniek onder de burgerij, en de verontwaardiging over het feit, toen bleek dat het bevel slechts gegeven w^s op grond van een valsch gerucht, was algemeen. In zijn rede ter gelegenheid van het eeuw feest van.het 4e regiment huzaren heeft jhr. Beelaerts van Blokland op dit voorval, dat toen zooveel stof deed opwaaien het Deven ter Dagblad, dat critiek waagde uit te oefe nen op den maatregel werd ter verantwoor ding geroepen en met schorsing bedreigd, in dien het die critiek niet herriep gezin speeld. Dit heeft den toenmaligen garnizoens commandant, die thans is gepensionneerd, aanleiding gegeven, om, nu geheimhouding omtrent sommige feiten niet meer noodig is, in het Deventer Dagblad een uiteenzetting te geven van de redenen, die, hem tot dat bevel leidden. Ofschoon op v°v7,oek van den kolonel de drankgelegenheden in de stad dien dag zou den gesloten blijven, werden ten gevolge van een misverstand de kroegen 's middags laat toch geopend, en tegen halfzeven kreeg de gamizoens-commandant toen van drie pun ten. uit de stad bericht, „dat dronken militai ren zingende en schreeuwende op straat lie pen." Op het punt, zich tot het treffen van de noodige maatregelen in verband hiermee, naar de kazerne te begeven, ontving de garnizoens commandant een dépêche van de grenswacht te Oldenzaal, meldende, dat alle grensver keer door de Duitschers was stopgezet, en al le telegraaf- en telefoonverbindingen verbro ken waren. „De maatregelen" aldus luit.-kol. van Overveldt in het Dev. Dagblad, „konden de inleiding zijn tot een coup de main op de bruggen te Deventer. Dit gevaar was niet denkbeeldig, hetgeen iedereen uit het gebeur de met België heeft kunnen leeren, In een paar uur kaü men van de grens te Deventer zijn. Ik moest in den kortst mogdijken tijd den troep, die dreigde uit den band te sprin gen, „in de hand" hebbeu, en gevechtevaar dig. Het eenige middel daartoe was: alarm. Dat dit signaal in de stad angst of paniek zou teweegbrengen was natuurlijk tegenover de gewichtige belangen van geen invloed." Dit ingezonden stuk geeft de redactie van het „Dev. Dahlad" aanleiding om ook harer zijds „onthullingen" te doen. Zij deelt mede, dat de garnizoenscommandant, die op de cri tiek harerzijds geen „vat" kon krijgen, aan gezien deze critiek in zeer voorzichtig, hoe wel duidelijke termen was gestéld, een paar dagen later heeft gebruik gemaakt van het feit, dat het „D D." een, overigens onschul dig, bericht van militairen aard bevatte, om den hoofdredacteur ter verantwoording te roepen. Onder bedreiging met gerechtelijke vervolging niet voor de voorzichtige en doorzichtige critiek, maar voor het militair berichtje van lateren datum is deze toen geprest, in zijn blad een mededeeling te plaa'sen, waarin bovenvermelde kwalificatie van den alarm-maarregel teniet werd ge daan. De redactie verklaart, toentertijd geen an dere keus te hebben gehad, daar inet het oog op den omschreven toestand elk orgenblik Deventer geheel onder militair gezag kon ge- plaast worden en de verschijning van het blad verboden. Zij acht zich echter thans verplicht, in 't licht te stellen, met welke hulpmiddelen in Augustus 1914 het militair gezag te Deven ter is gehandhaafd en wijst er ten overvloede op dat de garnizoenscommandant elke voor hem onaangename critiek had kunnen voor komen, door zélf zoo spoedig mogelijk mee te deelen zij 't op bedekte wijze welke re denen hem tot het geven van t alarm-signaal hadden geleid. Maar de burgerij en de pers waren „Luft" voor de militaire autoriteiten, evenzeer als in die dagen het „Zivil" voor een Pruisisch tweede-luitenant. EEN ENGELSCH'MAN DOOR DUITSCHERS VERMOORD Dinsdagmiddag was het parket uit Arn hem te Zevenaar om een onderzoek in te stel len op een lijk, gevonden in de Breulie. De vermoedens van misdaad werden gewettigd door het feit, dat zich om den hals een strop bevond van touw, terwijl het gezicht sporen van ernstige mishandelingen draagt. Men meent te doen te hebben met een Engelsch mi litaire; het is zeer waarschijn! ijik, dat deze door Duitschers over de grens is geleid en vervolgens vermoord en beroofd, daar slechts een Engelsch geldstukje op het lijk is gevon den. KORTE BERICHTEN. - Van heden af zal de Engelsche post voor België, Nederland en andere landen per vliegmachine van Londen naar Brussel vervoerd worden. De politie te Harskamp heeft 3 boeien (2-jarige) opgevangen en gestald, die reeds enbele dagen in de omgeving zwervende wa ren en waarvan de eigenaar onbdkend is. Te S'trijp is een kind aan eén zonne steek -overleden. Te Nefcterdeny gem. Gendringen (Geld.) hebben eenige landbouwers die met hun vele Duitsehe geld geen raad wisten, in Dtiitsch- land een draaimolen gekocht voor de som van 160.000 Mark, welke ze nu zelf zullen exploiteerc-n. De spoorwegstaking in Engeland heeft voor de oesterkweekers te Isrseke 'het onaan gename gevolg, dat de oesterlevèrinjg op dat land, die, ziöh reeds begon te ontwikkelen, plotseling gestaakt is. Volgens bepaling van de Rijkskolen- distributie zal ten behoeve van groote gezin nen, bestaande uit zeven of meer personen, een extra rantsoen van twee eenheden brand stoffen worden verstrekt. Volgens een te IJmuiden ontvangen be richt, is de sleepboottrawler IJ.M. 486 (Ver trouwen) op de Noordzee verongelukt. De bemanning is gerd door het van Hamburg naar New-Castle bestemde Nederlandsche stoomschip „Groenlo." De arbeider Roelofsen te Ede, heeft den arbeider Waanders met een bijl in het, voorhoofd geslagen. De toestand is bedenke-" lijk. De getroffene is bediend en naar Arn hem vervoerd. De dader is gearresteerd. Ingediend is een wetsontwerp, waarbij de Minister van Financiën wordt gemachtigd voorschriften te geven ter voorkoming van dubbele belasting als bedoeld bij artikel 101 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, voor zoover niet reeds bij verdrag daarin is voor zien. Te Aalst bij Eindhoven wist de 81-jari- ge J. van Hoof den koningstitel bij het schie ten op den vasten vogel (z.g. koningsschie- ten) te behalen. Van Hoof is ruim 61 jaren lid van het schuttersgilde te Aalst. Een inwoner van IJmuiden, die eenige maanden geleden zijn rijwiel uit de gang van zijn woning miste, werd gisteren aangenaam verrast to^n hij van den onbekenden „leener" het karretje franco per spoor terug ontving. Te IJmuiden is bericht ontvangen, dat Ingaande heden, geen uitvoerconsent meer mag uitgereikt worden voor door Engelsche stoomdrifters aangevoerde haring, Doordat een 2-jarig kind' de deur eener woning van de Van Oldenbarneveldtkade te Amsterdam dicht sloeg brak een ruit en were het kind1 door eenige scherven aan het hoofc verwond. De kleine is in het Wilhelmina- Gasthuis overleden. Het gerechtshof te Leeuwarden heeft het vonnis bevestigd van de rechtbank te Heerenveen, warbij een arbeider te Franeker, voor diefstal in de gemeente Weststellingwer:' van een fiets, is veroordeeld tot 2 jaar gevan- genisstraff, onder aftrek van de voorloopige hechtenis. Van de meeste veehouders in de ge meente Enkhuizen is het vee aangetast door mond- en klauwzeer. Dinsdagmorgen is de stoomboot Postil jon, tusschen Druten en Dodewaard op een ijzeren- schip gevaren, waardoor dit is ge zonken. De bemanning, die in diepe rust lag, is gered. De mist had den kapiteni der Postil jon het uitzciht belemmerd. Bij een landbouwer onder de gemeente Zundert zijn drie mannen met zwartgemaakte gezichten binnengedrongen. Zij vertrokken met medeneming van eenjg geld. De rechtbank te Amsterdam veroordeel de gisteren den jeugdigen L. S., die zich schuldig gemaakt had aan diefstal van een rijwiel om uit te kunnen gaan op de Elta, tot vijf maanden gevangenisstraf, overeen komstig den eisch. I* !'0 V i II f'islH I Xilriiws UIT NO'ORDSCHARWOUIDE. De rhad -dezer gemeente vergaderde Maandagmiddag voltallig. Teven-s waren twee leden van het burger lijk armbestuur aanwezig. De rdkening van 'het burgerlijk armbestuur werd goedgekeurd rn-et een ontvangst van 2578.02, een uitgaaf van 2043.6714, alzo-o een saldo van 534.3414. Het nadeelig saldo- van het vorig jaar was 804.08'!4, zoo-dat dit nu nog 269.74 is. De begrooting van het armbestuur werd vastgesteld in ontvangst en uitgaaf -op 2028.20. Aan het armbestuur werd! wederom een subsidie /vers-trekt van 1800. Het armbe stuur ontving den darik voor hun riehtig be heer. Op een verzoek van de jongelieden geheel- -onthouders-bond om subsidie werd gunstig beschikt, -door 5 te geven. Van den heer W. de Groot was dankbetui ging ingekomen voor dé toegekende salaris ver hooging. Van de Nat. bond van gemeenteambtena ren was het ver-zoek ingekomen om -de sala rissen van de ambtenaren der gasfabriek om hoog te 'brengen en te regelen als volgt: Groep 1. Muntgasinca-sseerder en klerk in casseerder 1200-2000. Groep 2. Assistent, klerk, boekhouder en fabrieksbaas 18002200, -directeur 4000 tot 4600. Groep 1 en 2 met vrij vuur en licht. Giroep 3 daarenboven vrij wonen. Con troleur en incasseerder te Sit. Pancras 600 tot 800. Op de begrooting voor 1920 komt voor de diverse functies de hierna te noemen posten v-oor: muntgasineasseerder 900, klerk in casseerder 1200, assistent 1300, 'klerk- boekhouder 1300, fabrieksbaas 1508, di recteur 2800. Het verzoek zal in handen van de gascom- mi-ssie worden gesteld. De verordening regelende de uitbetaling van jaarwedden voor onderwijzend perso neel werd onveranderd aanvaard. De huurwaarde van de woning van het 'ho-ofd der -school werd onveranderd vastge steld op 300. Het hoofd had gevraagd dit op 250 te brengen. Besloten werd' een kasgeldleening aan te gaan van ten hoogste 7000. Bij' -de rondVraag wees de heer Duyvis er op, dat de urinoirs- soms Zondagsmorgens ge reinigd worden. Spreker zag dit gaarne an ders. Besloten werd' aan Kwadijk te verzoeken dit op een andere dag te d-oen. Hierna comité voor eenige bespreking be treffende .den telefoonkantoorhouder. UIT SPIERDIJK. Men schrijft ons: In de courant van Zaterdag 27 Sept. 1.1. komt een bericht voor over de Openbare en R. K. School van Spierdijk. Dit is onjuist. Reeds tweemaal is geprobeerd (gelukkig zon der resultaat) de O.L. S. alhier op te heffen. De school bleef, hoewel bezocht door enkele leerlingen behouden. Sinds dien tijd is het aantal leerlingen wel met 200 pCt. vooruit gegaan. Sinds Februari 1919 wordt de school bezocht door kinderen uit 3 gemeenten, n.l. Obdam, Hensbroek en Berkhout. Een nieuwe betere regeling der kosten is reeds eenigen tijd in werking. Wat die 100 pCt. subsidie aan de R. K. school betreft, daar heeft de gemeente niet mee te maken. (Het bedoeld bericht was door ons ont leend aan het Alg. Handelsblad. Red. Alkm. Crt.) UIT HEILOO. Jubileum H. Meijer. hg kende Heiloosche postbode zijn lange loop baan begon! Veertig jaren heeft de heer Meijer, bijna onafgebroken, zijn onmisbaar ambt waargenomen: veertig jaren distributie van wat -dag aan dag van verre en nabij wordt aangevoerd Het is veeleen- distributie van veertig ja ren, zonder ontevredenheid der bedistribu- eerdenWant waarlijkgezien is deze dorps figuur met z'n onvermoeid-regelmatige stap, met 'zn tel kens-weerkeeretui- en steeds opge- wekt-schijnen: „asjeblieft!" en „alwéér-'n- stelletje!" daar is geen twijfel aan. Het moet een mooie dag voor den jubilaris geweest zijn gisteren. Daar is zóóveel belang stelling geweest; men heeft zóózeer blijk ge geven den bejaarden ambtenaar te ach'en! Uit naam van 't personeel der Ned, Poste rijen- te Heiloo, bood onder toepasselijke be woordingen, 's morgens om 10 uur de heer N. Brouwer, brievengaarder, den heer M. een drietal geschenken aan. Het waren een parapluie, de onmisbare! een porte- monnaie en sigaren. De heer B. zeide onder meer te hoopen althans nog enkele jaren, in dezelfde aangename verstandhouding met Veertig jaren was 't geleden, toen onze be den jubilaris te mogen samenwerken. Om half twaalf kwam een deputatie uit de burgerij, bestaande uit de heeren W. Bruul, gemeente-secretaris, D. J. Ruijter, hoofd der O. L. School den heer M. hulde brengen in de feestelijk versierde woning, waar echtge noot, kinderen en naaste familieleden aanwe zig waren. De heer Ruiter sprak bij 't binnentreden den heer M. toe. Vijftien jaren was t geleder, dat spr. ook aanwezig was, om zijn geluk- wenschen te brengen. Nu weer heeft dc bui- gerij zich niet onbetuigt willen laten. Met zijn beide mede-afgevaardigden was spr. ge komen, om den jubilaris, namens haai-, geluk te wenschen en hem ook een stoffelijk bewijs hare sympathie aan te bieden. In dc eerste plaats een horloge, dat trouw -den tijd zal aangeven voor post en trein, verder een zilve ren vork en lepel, die door een dagelijksch gebruik steeds aan dezen zonnigen dag zul len herinnerenend an nog een envelope met inhoud. De jubilaris, die aangedaan was, dankte bij de ontvangst de heeren in eenvoudige be woording. Het gouden Zenith-horloge én het couvért, beide met fraaie inscriptie gesierd, zullen ze- keer hun -doel bereikt hebben. De heer Rozing zei-de nog, dat een voor waarde was, dat de jubilaris steeds zijn klok je zou gebruiken. Ook zijn ech-tgenoo-te toonde haar groote dankbaarheid. In den middag bracht ook de burgemees ter een bezoek aan- de feestelijke woning. Nog hoorden we, hoe ook zijn kinderen en buren geschenken aanboden. Terwijl het aan vele andere blijken van be- angstelling niet ontbrak. En deze postambtenaar, die naar het heet, een afstand van meer dan driemaal ue wereld omtrek gewandeld moet hebben, denkt er niet aan zijn betrekking neer te leggen UITSTAG DER EIND-VEILING van 2 boerenplaatsen in -den polder Het Koe gras genaamd Juliushoeve groot 34.35.35 H.A. en Julietjesh-oeve groot 34.33.55 H.A. ten verzoeke van mevr. de wed. -dir. A. J. J. KI oppert te Hilversum. De verko-oping had plaats ten overstaan van notaris O. L. v. d. Bergh te Stehagen. A. Luliushoeve peax:. 1, 2, 3, 5 en 6. Bui-sanans-woning met bouw- en 'grasland, gro-ót 12.16.25 H.A. Koopor H. Bakker Dz. Helder voor 24.576. Perc. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 dubbele arbeiderswoning met gr,as- en bouwrind groot 22.19.10 H.A. Verschillende 'kooners- vöor r-uim 33.000. B. .Julietjesh-oeve perc. 1, 5, 20,. 21, 22 en 23. Huisman-swoning met bonw- en- grasland groot 11.4995 H.A Kooper J. Salto, Helder, voor 23075. Perc. 16, 17, 18, 19, 24, 25 en 20, gToot 22.8360 H.A. Verschillende k-oopers ruim 33000, De beide plaatsen brachten ruim 113600 -o-p en werden gekocht door 18 'koopers. Voor eenige jaren brachten beide plaatsen ruim 16.000 op. UIT ZUmiS'CHAEIWO'UDE. De heer Willem Verfcroost alhier :gaf voor ledten v-an een daanvereenigin-g te Warmen- huizen aldaar eene simnltaan-seance in het dammen. Er namen 23 personen aan de sean ce deel. De heer Vexkr-oost won 17 partijen, verloor er 3 en maa'kte 3 remise'-s. D'eze uit slag is voorzeker een zeer mooie prestatie van den heer V. Op verzoek van den heer V. zal -de vereeniging zich aansluiten bij -den aan stond-s op te richten Noord.-H-oll. Dambond benoorden het IJ. Telegrammen van lieden. DE SPOORWEGSTAKING. LONDEN, 2 October. Een regeeringsr communiqué deelt mede, dat de dienst op de spoorwegen blijft verbeteren. Gisteren hebben meer dan 800 treinen gereden, op de locaaldiensten 170 treinen. De werklieden in het spoorwegdistrict Londen hebben den arbeid hervat Er 'zijn maatregelen genomen, om plaatsvervangers aan te stellen indien het personeel op den omnibusdienst in staking gaat. De distributie van levensmiddelen ging gisteren reglmatig voort. HET EVENWICHT IN 3 a 4 JAAR TE VINDEN. WEENEN, 2 Oct. Naar aanleiding van de plannen van den Staatssecretaris van het geldwezen wordt officieus medege deeld, dat het evenwicht in de Staatshuis houding in den loop van 3 a 4 jaar ge vonden zal kunnen worden, zonder eenige vermindering van de verplichting van den staat en zonder dat tot afschaffing van bankbiljetten zal worden overgegaan, waardoor deze in nominale waarde zouden dalen. Dit zou reeds bereikt kunnen worden, eenkomstig de voorgestelde plannen, uit wel-' ke genoemd zijn een binn-enlandsche leenimg en een valuta-leening. door indirecte en directe middelen over- De inschrijvers van deze leeningen zul len bepaalde voordeden genieten in ver band met de heffing van zwaardere belas ting der vermogens. ZEDENKWETSENDE LECTUUR IN BESLAG OENOMEN. IJMUIDEN, 2 Oct. De politie heeft bij een boekhandelaar eenige boeken-, die in de uitstalkast lagen in beslag genomen als zedenkwetsend. STAKINO. HENGELO, 2 Oct. Bij de firma Wilde- boer begonnen de betonwerkers gisteren een loonstaking. GEARRESTEERD. HENGELO, 2 Oct. Gisteren is de, Ia brieksbaas Bergman aangehouden, ver» dacht van koperdiefstal. Stadsnieuws. OP DE VOORDRACHT. Op de voordracht voor onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager on derwijs le klasse te 's-Gravenhage komt voor mej. J. de Vries alhier als no. 3. EEN AANRIJDING. Een meisje, gisteren fietsende door het Payglop, kwam in onzachte aanraking met een motorfiets, waarbij haar rijwiel danig beschadigd werd. Zij zelf kwam er vrij goed af. Zou dit geval geen aanleiding kunnen zijn TT? H 9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2