Firma H. S. ClOFCK, Alkmaar, Tel 212. Wautiu frtuM -rfivru) fflkrnuni HEEREN-, JONGEHEEREN- en KINDER- GROOTE SORTEERING Rechtszaken. Ingezonden Stukken. Burgerlijke Stand. Amsterdamsche Beurs Noordhollandseli Landbouwcrediet. OnriiiiiffHkoiM'Neii van hec Marktberichten. om te bepalen, dat het Payglop, een drukke at, slechts van één leant mag worden in gereden-? Dinsdag- 1.1. werd in de Doopsgezinde kerk alhier bovengenoemde gemeentedag ge houden. Het aantal deelnemers bedroeg 71 uit Alkmaaf en 64 buiten Alkmaar (in hoofdzaak uit Broek op Langendijk, Texel en Wierin- gen). Des morgens 10% uur werd de samen komst geopend door ds. H. Westra, van Alkmaar, die het gemeentedag-streven bezag in het licht van het woord van den psalmist: „Open, Heer, mijne oogen, opdat ik zie de wonderen van Uw wet." Daarna spralrds. H. Britzel van Wormer- veer over „het gemeenteleven." Spr. ging uit van het woord, gesproken door br. Woelin- ga op den gemeentedag te Utrecht, waarin het oude standpunt der Doopsgezinde voor vaderen als ideaal was geschetst ook voor de Doopsgezinde gemeenten in dezen tijd. Ds. B. kon daarin met br. Woelinga niet medegaan; in verband daarmede werd over het slappe gemeentelijk leven in vele Doops gezinde gemeenten gesproken, over het vaak onbevredigende van prediking, huisbezoek en catechisatie Middelen tot verbetering werden genoemd: gemeente-avonden, een gemeenteblad, uit stapjes met leden en catechisanten, het betrek ken van gemeenteleden in tal van bezigheden, die thans alleen aan den predikant werden overgelaten, verhooging van bijdragen, die thans maar al te spaarzaam toevloeien enz. Een geanimeerde gedachtenwisseling over deze inleiding vond plaats in de middagbij- eeii komst, gehouden m „dé Rustende Jager te Heiloo Hier werden voorts enkele voor drachten gehouden en vonden de deelnemers geh iihcid met elkander kennis teonaken. Een uur van wijding bracht vooral het godsdienstig avond-samenzijn, waar ds. C. C de Maar, van den Burg op Texel, sprak over ,de stilte," als het noodzakelijk en on misbaar element, waardoor het leven inhoud en beteekenis erlangt. Tot het slagen van de zen avond droeg niet weinig bij de gevoelvol le zang van mej. A. Zijp van Wieringer- waard. De avond werd gesloten door ds. J. M. Leendertz. van Wieringen. die er in zijn slui- tingswóord op wees, dat de Noord-Hollan der toch niet zóó koud en onverschillig is, als hij vaak wordt afgeschilderd. Op een dag als dezen voelen wij aldus spr. zéér sierk: „Wij zien onze roeping." Met de bede, dat dit i- msniija vruchten zou afwerpen voor de toekomst, en een krach tiger geloofs- en gemeentelevcn zich zou openbaren, werd dit samenzijn beëindigd. De indrukken der deelnemers en deelneemsters waren, voor zoover wij hoorden, onverdeeld gunstig, zoodat ongetwijfeld een volgende keer (mocht Alkmaar als plaats van samen komst worden gekozen) een grooter aantal aan zulk een gemeentedag zullen deelnemen. Voor de Wieringers en Tesselaars was liet einde nog niet daar. Door eenige Alkmaar- ders vergezeld, trokken zij den anderen mor gen naar Bergen, waar ds. W J. F. van den Kieboom hen in de kerk hartelijk toesprak, en de heer B. H. Gorter een bij uitstek goede geleider bleek door Bergen's schoone dreven. Tenslotte een kort samenzijn in huize „Kin- heim", waar enkelen spontaan zich gedron gen gevoelden- te spreken, en een1 warm, wel verdiend woord van hulde werd gebracht aan de dames Wilcox en Gorter -en den loya- len gastheer, den heer J. Sterken, wien's pa triarchale gastvrijheid bij allen in vriendelijke herinnering zal bewaard blijven. ALKMAARSCHE VEREENIGING VOOR DEN HANDELDRIJVENDEN EN INDUSTRIEELEN MIDDENSTAND. De agenda voor de eerstvolgende verga dering van de Alkm. Ver. van den Handel- drijvenden en Industriëelen Middenstand be vat de volgende punten: lo. Bespreking Consumenten-Vereeniging. 2o. Behandeling der motie voorgesteld in de vergadering van 25 Sept. j.l., welke aldus luidt: De leden der Alkmaarsche Vereeni- fing voor den Handeldrijvenden en In- ustrieelen Middenstand in vergadering bijeen gelezen het aan eenige winkeliers hier ter stede gericht verzoek van de Alk maarsche Algemeene Verbruiks-Vereeni- ging, om aan hare leden bij hunne in kropen, een zeker korting toe te staan, onder belofte, dat hun zaak dan alleen aangewezen is, de door hun gevoerde artikelen aan de leden van genoemde verbruiksvereeniging te leveren; besluiten op deze voorstellen niet in te gaan en deze motie ter kennis van ge noemde Vereeniging te brengen; en gaat over tot de orde van den dag. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Gisteravond vergaderde bovengenoemde Kamer ten stadhuize. De vergadering was voltallig op den heer Cloeck, na. De Voor zitter opende de vergadering. Hierop las de secretaris de notulen voor, die onveranderd werden goedgekeurd. Daarop werden de uitgegane stukken be handeld, w.o. een brief aan de Alkm. Han- delsreizigersvereeniging, w. i. melding werd gemaakt, dat een ontwerp der nieuwe dienst regeling tevoren ter inzage is gevraagd, daar als zij vastgesteld is moeilijk veranderingen daarin kunnen worden gemaakt. Een adres aan de min. v. Waterstaat naar aanleiding van een brief van de Kamer van Koophandel te Zwolle. Een bericht aan de min. van landbouw, nijverheid en veeteelt, naar aanleiding van de Nederl. Vereenigingen van groothandela ren in ijzerwaren. Ingekomen waren o.m. de volgende stuk ken: Eenige douaneverklaringen, verslagen van Kamers van Koophandel, enz. Van de gemeente eenige mededeelingen en verslagen. Twee brieven om inlichtingen. Een schrijven van de Vereeniging „Het bin- nenscheepvaartcongres." w. i. voorbereiding werd gemeld van een tweede scheepvaartcon gres en gevraagd werd lid te worden van ge noemde vereeniging. Besloten werd na eenige discussie de reor ganisatie van de Kamer af te wachten alvo rens zich als lid op te geven. Hierop werd rondvraag gehouden. De heer Hemmerman zei de, dat de kaas markt weer gevaar loopt, als het kaasuitvoer verbod 15 Oct. wordt opgeheven. Op de uit voer wordt veel belasting gesteld. De verhoo ging van 70 per 100 K.G. belet te concur- reeren tegen buitenlandsche kaas. Er is kaas genoeg, dus de Hollandsche kaas komt in verdrukking. Nu de valuta's zoo slecht staan is 't gevaarlijk van den minister de kaas zoo zwaar te belasten. In Holland zelf wordt heelemaal geen winst gemaakt door de maximumprijzen. De kaas moet dus naar 't buitenland, hetgeen niet kan door de hooge belastingen. De voorzitter merkte op, dat er ge-, noeg voor gewerkt was, maar niets baatte. Hierna sluiting. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Zitting van Dinsdag 30 September. DIEFSTAL VAN SAJET EN KINDERGOEDEREN. De op 10 December 1899 te Beverwijk ge boren arbeider Corn. Oer, H., onlangs alhier veroordeeld wegens diefstal van 12 knotten sajet en eenige kinderbroekjes, gepleegd op 27 Augustus 1918 te Uitgeest, ten nadeele van den winkelier van Kleef aldaar, was in verzet gekome ntegen dat vonnis, omdat hij» naar hij zeide. in een wanhopigen toestand verkeerde. Hij moest trouwen en had geen middelen. Hij had de goederen ontvreemd, terwijl hij bij van Kleef een strop" kocht. De winkelier ontdekte nadat H. den winkel had verlaten, de vermissing, en ging op de fiets den dief na. Tijdens de achtervolging wierp H. het ge- stolene weg. Hij is thans- gedetineerd in de strafgevan genis te Alkmaar wegens een ander feit, waarvoor hij veroordeeld is. De officier vond geen termen om wijziging van het gewezen vonnis te vorderen en eisch- te bekrachtiging van het vonnis, zijnde 4 maanden gevangenisstraf. DIEFSTAL VAN WASCHGOED. Voor bovengemeld feit moest zich verant woorden Paul V., een jeugdig straatkunste- maker, zonder vaste woonplaats. Hij had het waschgoed ontvreemd omstreeks 10 Augus tus te Blokker. Het gestolene was het eigen dom van den wagenmaker A. Jansen aldaar Toen beklaagde werd gearresteerd, heeft hij bovendien' een valschen naam opgegcren Beklaagde beweerde nu het waschgoed gevonden te hebben. Bij de politie te Hoorn heeft hij gezegd, het waschgoed gestolen te hebben. Dat deed hij maar, omdat hij bang was voor een pak slaag, zegt beklaagde. Hij heeft het goed gevonden bij het spoor, ge knoopt in een zakdoek. De officier releveerde, dat beklaagde reeds meermalen veroordeeld was en vorderde 2 maanden gevangenisstraf. Mr. de Groot, toegevoegd verdediger, zei- de, dat in deze zaak veel duisters is. Bekl. is geen acrobaat, maar glasblazer. Hij: is. in- derdaao meermalen veroordeeld, maar we gens smokkelarij en dat neemt men aan de grens niet zoo nauw. Hij staat nu terecht ter zake een geheel ander feit en pleiter verzocht rekening te houden ten aanzien van de straf, dat beklaagde eigenlijk de dupe is geworden van zijn broeder. Pleiter verzocht een zoo licht mogelijke straf op te leggen. POGING TOT DIEFSTAL Hendrik G., los werkman, geboren 13 Ja nuari 1899, thans gedetineerd, stond terecht ter zake het feit, dat hij op 26 Augustus heeft getracht de lade te lichten bij. den winkelier v. V., aan het Verdronkenoord. De echtgenoote van den winkelier betrapte hem op het moment dat hij zijn hafid in de lade stak. Beklaagde schrok en wierp het geld, dat hij reeds l^ad gepakt, weer in de lade en zei„je kunt het wel weer terug krij gen". Beklaagde bekemu en zeide, dat hij een gulden had weggenomen en deze weer in de lade heeft geworpen. Aanvankelijk had hij al leen de bedoeling gehad een paar schoenve ters te stelen Beklaagde is reeds meermalen veroordeeld. De officier vond geen termen voor clemenr tie en vorderde 6 maanden gevangenistraf. Beklaagde vroeg een voorwaardelijke straf. Hij kan werk krijgen m Zaandam. Mr. Offers wilde, hoewel beklaagde helaas hier geen onbekende is, wel een poging '"ra gen om de rechtbank 'te bewegen af te wijken van bet advies van den officier van justitie Pleiter ging het leven van beklaagde na en concludeerde dat beklaagde wel werken wil, maar ongelukkig is geweest. Pleiter verzocht het eens met een voorwaardelijke veroordee ling te probeeren. DIEFSTAL VAN BANKPAPIER. De gedetineerde bloemist Mees H. stond terecht omdat hem is ten laste gelegd diefstal van 2 bankbiljetten, een van 25 en een van 60, ten nadeele van den matroos H van Rosmalen, in den nacht van 15 Augustus. Deze had beklaagde te Alkmaar ontmoet en met hem verschillende café's bezocht. Hij had nogal veel geld bij zich. Getuige is ten slotte beschonken geworden en laat in den avond wakker geworden in den Alkmaar- schen Hout. Bij het nazien van zijn zakken miste hij 85 aan bankpapier. Beklaagde zegt het geld niet te hebben weggenomen. Hij is zelf ook dronken gewor den. Er wasi ook nog een zekere Leenderts bij. Het laatste zijn zij bij Hoed geweest, aan den Kennemerstraatweg. Hij was onpasselijk en moest den tuin in. Later heeft hij het geld in zijn zakken gevonden. Hij is een paar da gen later met het geld aan den zwier gegaan Verdediger, Mr. Huizinga, vroeg aan ge tuige van Rosmalen, of hij misschien dat geld niet aan beklaagde heeft toevertrouwd. Getuige ontkende zulks. .Beklaagde heeft bij den slager de Wit bief stuk gekocht en toen een briefje van 60 ge wisseld De dienstbode Gilles, die zich dien avond ook in het café van Hoed bevond, heeft be klaagde en de anderen in het café gezien. Zij kon niet zeggen dat bekl. dronken was. Ze heeft gezien, dat v. Rosmalen een bankbiljet van 25 in zijn broekzak stak en de verte ring betaalde uit zijn portemonuaie. Den officier kwam het voor, dat men hier heeft te doen met een geval van berooving bij een beschonkene en vorderd 4 maanden ge vangenisstraf. Mr. Huizinga bestreedt het O. M. dat be klaagde diefstal zou- hebben gepleegd en verbaasde zich er over, dat niet subsidiair is ten laste gelegd: verduistering. Nu dit niet het geval is, geloofde verdediger niet, dat be klaagde op deze dagvaarding zal kunnen worden veroordeeld en concludeerde tot vrij spraak subsidiair een voorwaardelijke ver oordeel ing. MISHANDELING. Dezelfde beklaagde stond daarop terecht ter zake van mishandeling van den operateur W. F G. Wiese op 22 Juli j.l. Volgens verklaring van getuige W. heeft hij een slag tegen zijn hoofd van beklaagde gehad Beklaagde had een woordenwisseling met de moeder van getuige, omdat bekl. haar neef wilde slaan. Getuige G. M. Huibers, buisvr. van Wiese, zeide ook een klap van beklaagde te hebben gehad. Haar zoon bloedde na ontvangst van den klap Beklaagde zeide, dat hij door juffrouw W. met een schaar in zijn kin is gestoken. Eisch 20 boete subsidiair 20 dagen hech tenis. OPLICHTING. Niet verschenen was de dienstbode Susan na Cornelia F., wonende te Helder, die op 6 Januari mevr. M. A. Romshout, huisvr van Prins, aldaar, had opgelicht voor 5, die zij zeide beslist noodig te hebben ten behoeve van haar mevrouw, die uit de stad was, voor een kwitantie, die betaald moest worden. Mevrouw Prins, die het meisje, dat bij haar buren diende, wel kende, geloofde haar en liet de 5 door haar dienstbode afgeven. Later bleek dat het meisje die 5 ten eigen bate heeft aangewend Eisch 3 maanden voorwaardelijke gevan genisstraf met 3 proefjaren. NOG EEN RIJWIELDIEFSTAL. Eveneens stond wegens rijwieldiefstal te- reciit Nic. Willebr. R., geboren 7 November 189- en wonende te Schoten Hem werd ten iaste gelegd, dat hij in JanuariFebruari te Alkmaar' heeft ontvreemd 2 rijwielen, toebe- hoorénde aan den kruidenier A. Bak en den koopman H. Prins, beiden te Alkmaar. Beklaagde was destijds in dienst bij den banketbakker Buisman, waar hij ook in den* kost was en 20 bovendien per maand ver diende. Beklaagde, die de feiten bekende, werd in rechten bijgestaan door Mr. van Stirum, advocaat te Haarlem. Het O. M. vorderde, overtuigd dat bekl. berouw heeft en op grond van zijn gunstige antecedenten, een voorwaardelijke veroordec- ling tot 6 maanden gevangenisstraf met 3 proefjaren. Mr. v. Stinari prees het rapport van den reclasseeringsambtenaar omtrent beklaagde. Deze is weer bij een banketbakker te Haar lem. Pleiter eindigde zijn pleidooi met een peroratie van een Fransche pleitredenaar en sloot zich bij het requisitoir van den officier van justitie aan. STAATSLOTERIJ. Hoofdprijzen. Trekking van heden. Nis. 3583, 5193, 9032, 12294, 12358 1000. No. 9512 400. (Buiten verantwoordelijkheid, van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemL) Hermanus Wjlhelmus GoJijn en Rinske Veltman. Willem Brijer en, Elisabeth Catharina de Boer. GEBOREN: 1 Oct. Adrianus z. v. Jan Duijn en Maria Dekker. OVERLEDEN: 1 Oct. Elisabeth Jonker, wed. v.an Dirk Kruit, 76 jaar. van I October 1919. Opgave van GETROUWD: 2 Oct. Comelis Wilhelmus Maria Zomerdijk en Margaretha Catharina Overpelt. Reijer Koning en Maria Agatha van 't Wondt. Sijmen Westra en Antje Zandbergen. Pieter Stoop en Maria Elisabeth Visser Sie- be Schouw en Janna Corneiisseu. Ex-dividend. Mededeelingen van Donderdag 2 Oct. Oliewaarden zeer willig voor Koninklijke Olie. Culturen iets vaster. Scheepvaarten ver deeld. Tabakken stil. OVERJASSEN zen. COÖPERATIE OOSTS BELANG. In de gisterenavond in de Unie gehouden algemeens vergadering van de coöperatieve vereeniging „Ons Belang" werd het bestuur machtiging verleend tot het aanvragen van de koninklijke goedkeuring op _d'e statuten voor het tweede tijdvak van 25 jaar, dat de vereeniging in Ataart 1920 zal ingaan. Art. 36, dat de winstverdeeling regelt, werd eenigszins gewijzigd. Voorts werd het bestuur gemachtigd tot het aankoopen van een ruimer perceel met pakhuis voor den kruidenierswinkel, daar het thans gebruikte perceel te klein is en aanzienlijke verbou wing zou moeten ondergaan, om aan het doel te kunnen bl'ijven beantwoorden. Het bestuur had reeds voorloopig gékofcht het perceel hoek HuigbrouwerstraatVerdronkenoord, behoorende aan mevr. de wed1. Schouten. He bestaande winkel in d'e Huigbrouwer straat zal worden verkocht. Als voorzitter werd herkozen de heer J. M. Jansen, als bestuursleden de- heeren W. J. van Randwijk, C. Zorgman en P. Jonker en als lid van de commissie van toezicht de heer A. Zwart, allen met groote meerderheid van stemmen. Als bestuurslid werd gekozen, in de plaats van den 'heer Bakker, die zich niet weer herkiesbaar stelde, de heer R. M'ijlhoff, die daardoor niet in aanmerking kwam voor een herbenoeming als 'lid van de commissie van toezicht. Als zoodanig werd gekozen de heer G. H. W. ter Hoeven. Alle gekozenen namen hunne benoeming ■aan, de voorzitter eerst na lanige aarzeling, omdat hij meende gewichtige redenen te hebben om te bedanken. Hem werd voor zijne lo diensten aa nde coöperatie een jaarlijk- tegemoetkoming toegekend. Krachtige -kkingen uit de vergadering deden hem - nu 'ijk besluiten de functie wederom te aanvaarden. Bij de rondvraag werden een paar wenken gegeven die door bet bestuur zullen worden o herwogen. Het bestuur deelde nog mede, dat de onlangs aan de coöperatie verbonden afdeeling „Melk" zóó goed floreert, dat reeds weder naar nog en leverancier moet worden uitgezien. De voorzitter had in een audiëntie met den minister de verzekering ontvangen, dat bij een eventueele melkdistributie de ver eeniging „Ons Belang" in de eerste plaats zou worden voorzien, omdat zij mee helpt de prijzen zooveel mogelijk te drukken ten bate van de verbruikers. GEMEENTE DAG VAN DOOPS- C INDEN IN NOORD-HOLLAND'» NOORDERKWARTIER N». 3355, 8060, 18404 200. Ns. 177, 609, 4221, 5355, 11604, 15811, 20598, 20612 100. M. de Red.l Hoor middel van uw blad zou i!k gaarne de aandacht van. de betreffende autoriteiten vestigen op heit navolgende: Nu er in d!e Nieuwpoortslaan een elec- tris'che kabel wordt gelegd en daarvoor een geul wordt gegraven imidden in de straat, zouden de bewoners gaarne zien, dat althans aan de Vierstaten een lantaren werd ge plaatst, opdat dé menschen, die do Btraat in gaan, kunnen zien welken kant zij moeten houden. Een lantarenpaal is er, 'kan er nu niet een lamp neergehangen worden ook? Eén of meer lantarens méér in de Niouw- poortslaan zouden in dit bijzondere geval stellig niet misplaatst zijn (ook daarvoor zijn de palen reeds aanwezig), want gisteravond was het loopen in meergenoemde straat bij d'e heerschende duisternis beslist gevaarlijk. EEN BEWONER VAN DIE' STRAAT. 4 4 3 3 2% 5 5 5 4% 4 STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 5 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dito van f 1000 Oblig. dito dito dito eert. dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 f 1000 BUITENLAND, OOSTENRIJK. Bel.vrlje Kronenr. Jan.«Juli RUSLAND. Ohl. 1906 frs. 2500—5Q00 Iwangorod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 Geconsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889-90 GR 625 6e Emissie, 1894, GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw. Ie serie 1904 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en GemeenteL Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank. en Credlet.Instelllngen. Amsterdamsche Bank Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. Ijzer. Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Premieleenlngen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie 5 5 4 2% pCt. Vorige koeis 92 "/is 84% 8U/, 68 i/j 603/8 51 Vis 936/8 92% 116/8 26 22 25Vu 20 20 20 19 448/* 831/* 931/* 948/* 19U/, 2008/* 1481/, 941/, 941/, 867% 105l/i, 63 92>»/ii 841/* 83 67V, 607/, 51%. 94i/a 921/, 118/8 251/, 19V* 25'/is 207/8 22 23 22 191 i/f 1478/* 941/, 95% 84s/* 106 637/, 41 Bil Atchis. Top. S. Fé C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a. dito Pref. A. Missouri Kins. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. A South. Rlw. Vot. Tr. Gow. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car &- Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. A Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nedcil. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart My. A. Ned. Seheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli-Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak-Mlj. Aand. Insulinde Oliefabrieken AMSTERDAM, 2 October. Andijkar blauwen 5.40, Andijker bonten 0.50, Flakeesche eigenheimers 4.75 tot 4.80, Geldors'che Bravo'e 6.20, Hillegom- sehe eigenheimers 0 tot 7, S'puiscbe eigenheimers 4.25 tot 4.75, Zeeuwsche blauwen 5.50 tot 0, Zeeuwsche bonten 0.60, Zeeuwtche eigenheimer8 4 tot 4.B0 Vorige koers 95U/1, I3Vis 11 191/is 171/, 207/16 201/, 53Vi6 54i/, 121% 13 1 07/is 101/, 107 267 261/, 1331/s 134 14716% 147i6/18 144 i/s 144 1346/g 134i/i, HU/, HU/8 61 62 168 170 3288/* 329 8131/, 819 851/s 90 1656/8 168 2933/* 296 2831/* 285 274 5751/,* 5761/, 2228/* 2241/, 284 285 2511/s 251 120 120 477 480 4521/, 454 234s/* 340 340 2098/* 2091/, 264 263 2521/, 251 249 3048/* 3021/, 3121/, 312 3588/* 358 315 4921/, 265 3421/, 649 248 248 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3