Flinke Dienstbode Tuberculoselijders JAC. F. DE WIJS, Zit- en Slaapkamertje. EEKENX'Iö kw. Rund-, Kalis- en Varknnsvlcsscti, Volle- en Inmaakli C101 Hut 3. Ver. Volkshuisvesting Domhmachines Meijer's Vischhande Beste TURF nette meisjes DB i.AHGE 8 DE MORAAZ. Alkiiuar. DIENSTBODE of DAGMEISJE. Dienstbode nette huishoudster of jutlrouw, hitti e tel in i;t 8 October. Gfroote aanvoer: 20,000 Kilo VOERBIEIEN, Groote Afslag Bergen N.IL van Vrijdagavond 6 uur ïerzokering tegen Brand-, Inbraak- en Waterschade. Zaterdagavond 6 uur. MEISJE, Groote Afslag c. mjr. Jut* Heeren- en Dames-KIeedermaker, aankomende Knecht nette LEERLIiNG werht. Jongen SMIDSKNECHT Bakkersknecht Brood-, Kook- en Banketbakkerij. Gevraagd 1 ol 2 nette COMMENSAALS. GASHAARD JONGE DAMES, eWeSTzNoÉk°u.tCHT En Muziek-buroau. Ossen-, Varkens- en Schapenvleesch. YARKENSVLEESCH. Gebr. DISKANTE!!, Voor handkracht vanaf f 1G0 voor ItM YGt SchapeflYleeSCll.I motor of rosmolen met enkele en dubbele reiniging vanaf f225.—. Wanmolens vanaf f G5 Rosmolens een en twee paards f 200.- BEJNZINE-MOTOREN vervoerbaar van 21|2 tot 10 P.K. Levering op proef. Afslag Vet en Spek J. I, van der Oord. Special it uit in Gebakken Visch Bij L. C0BE.N, Zakkenhandel, Acli straat 8—10, kunnen eenige geplaatst worden. Aanmelding tusschen7 - uur namiddags. N.V. HERMS. COSTER ZOON, N. V. Technisch Bureau v.h. NIERSTRA; Advurtmtimi. tweede meisje voor halve of heele dagen en een huisnaaister. H.H. Kleedermakers I MAX HES, Bergen (N.-H.) vraagt TERSTOND een tegen HOOG LOON. een Damestaschje met eenig geld enz., nabij Alkmaar. GERARD WORM, Houttil 54, vraagt een netten Vaste arbeider in 1-ponds blikjes, Terstond gevraagd een Elec. Tech. Bureau G. L. PALEARI, Laat 144, Alkmaar. Te Huur: TE KOOP aangeboden weinig gebruikte SALON GASHAARD Jen een gas kachel. Puik beste Winteraardappelen Blanke 8 ct. Blauwe 11 ct. W. NEDERKOORN Verkoopen van de Feestprogramma's enz., Hiermede ;heb ik de eer,vU te berichten, dat de BAN KETBAKKERIJ a. d. KENNE- MERSTRAATWEG 7b:, voor heen de heerIC VAN STAM, TM kh J. LUID INGA, Heden avond 7 uur 1ste kwaliteit 0 ct. per stuk. Zilverstraat 4. Hoogland-Smit. 20 cent per kilo. TE KOOP: Prijscourant Ossenyleesch. Telefoon 108 EEKEN, Oudegracht 229. Telefoon 108. aanbevelend, Smederij van Landbouwwerktuigen, VIERSTATEN ALKMAAR M. KATER Oudsgracht 229. c. EEKEN. VERKRIJGBAAR aan 't schip voor het Baanpad. De gezamenlijke vracht rijders deelen hierdoor mede, dat zij vanaf 1 October a.s. op Dinsdag en Donderdag niet rijden Langestraat 50. Telef. interc. 5 Ondergeteekenden deelen hierdoor ranede, dat zij hunne Zaken, wegens Groo- ten Verzoendag GESLOTEN zullen hebben Breuastraat A 10.Telefoon l?0. J. J. bing, Slagerij, Achterstraat. L. elzas, Kruidenierswaren, Achterstraat. A. J.- elzas Zn., Meubelen, Langestraat A. englander, Manufacturen, Magdalenenstraat. M. i. lewijt, Manufacturen, Laat. Simon tmjbetz. Huish-artikelen,Jagdalenensti E. W. vet, Bedrijfskleding, Langestraat. Hard en sZacht| Rood j eniGeel^Koperdra Weerbestendig Draad, N. G. A. Draad, S» cumbronsdraad, Schellendraad, Pendelsno Isolatoren, Champignons, Steunijzers, enz e Zwakstroommaterialen ZsetrwscBa (Blauwen fi Eoï K.SÖ. ïianvoer 9 ladingen. WAIiMENBUIZE;^ 1 October 1919. Gele nep 14.10 li 14.70, Uien 0.30 0.50, Roede fcool 2.20 2.00, Gele kool 8.20 3.60, Witte kool 1.20, alles per 100 KG. VENHUIZEN, 1 Oct. Veiling de Znider- kogge. Roode kool 1.90 fl 2.50, Witte kool 0,00, Gele kool 3.50 3.70, Skboonen 2 il 5.70, Peren 8.90 22.00, Appelen 2.10 k 11, Druiven 62. GEVRAAGD een HEERENSTRAAT No. 1. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 2 October. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 3 October. In het gebied van de waarneming is de hoogste sland van den barometer 764.8 te Biarratz. De laagste stand van den barometer 745.0 te Thorshavn. VERWACHTING. Meest matige wind uit westelijke richtin gen, afwisselende bevolking, wellicht nog eenlge regen, des ochtends koeler. Vrijdag 17 Oct a.s hopen onze geliefde Ouders J. v. DOMMELEN en c. Dekker hunne 30-Jarlge Eclitverecnl- gl"K te herdenken. Dat zij nog lang gespaard, voor ons blijven is da wensch van Hunne dankbare Zoons, Behuwddochter en Kleinzoon. Alkmaar, Metiusstraat 13, 30 Oct. 1919. Ondertrouwd: JAN OTTER Jzn. en CORNELIA MELSE. Alkmaar, Middelburg. Huwelijksvoltrekking te Alkmaar 15 October a.s. Receptie12 Oct. a.s. van 24 uur in het Hotel „Het Gulden V 1 i e s", van den Heer W. Mooij, Koorstraat, In plaats van kaarten. Ondertrouwd: O. N. EDEL en CATH. KOMEN. Huwelijksvoltrekking Zaterdag 18 October a.s. Geen ontvangdag. Alkmaar, 2 Oct. 1919. Voor de vele bewijzen van deel neming, ondervonden bij het over lijden van onzen geliefden man, vader en behuwdvader, «leu Heer^Jk. HALFF, betuigen wij onzen hartelijken dank. Egmond aan Zee. Mede^namens kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Wed. R. W. HALFF— WlJKER. DANKBETUIGING. Ondergeteekenden betuigen hun hartelijken dank aan de redders van hun zoontje uit 't N.-H. kanaal. JOH. ENS, E. ENS—Knip, Schoórldam. Mevr. v. DAM, Jul. v.; Stolberg- laan 2, vraagt Aangename werkkring. Tramgeld vrij. Gelegenheid om zich verder te bekwamen. Ook kan een geplaatst worden. Adres: STROOMERLAAN 674. GEVRAAGD EEN NETTE (voor dag en nacht) te Alkmaar in klein gezin. Loon f 3 50 per week met|f0.70 waschgeld. Brieven onder W 943, bureau van dit blad. GEVRAAGD tegen 1 November. A. HOEKS KV, Fnldaen 06, Gevraagd een net dat goed kan rekenen om dage lijks te incasseereu. E. MAK, Koorstraat. Bij HEER alleen wordt G E- V R A A O D een genegen om met voldoende hulp de huishouding waar te nemen. Brieven letter H 892, bureau van dit blad. GETOJTDEH Tegen advertentlekosten terug te bekomen bij R. M. WlJKER, Breed- straat 5, Alkmaar. Net JONGM. vraagt voor 's avonds onverschillig wat. Brieven letter Z 944, bureau v. d. blad. voor de boodschappen, goed kunnende fietsen. gevraagd, kunnende melken en lliefst met bouwer ij bekend. Woning en tuin beschikbaar. P. V. GROOT, Westdijk bij Alkmaar. vraagt de voor U zoo uiterst belangwekkende brochure „MAXIMA DOCTRINA" wettig gedeponeerd) Verzuimt het toch niet; het kan nog Uw redding zijn. De brochure wordt gratis toegezonden door J, v. Oostrum. Koningsplein 25, Den Maag. Appelsiip merk „de Betnwe" te TIel, prijs per blikje f 0.60, heden ontvangen door TERSTOND OEVRAAGD bij J. O. BRESSER, v/h A. v. Zadel Velsen. Terstond gevraagd een of HALFWAS bij T. WOLZAK Laat D 93, Alkmaar. tierrnagd een door S. ZOET, Uitgeest. Adres bureau van dit blad. Te bevragen bureau v. d. blad. Adres „VOSSENHOL", Komlaan, Bergen. verkrijgbaar bij H. DE ROVER, Koningsweg 68. SCHOUTENSTRAAT die bereid zijn, de Feest-Commissie behulpzaam te zijn in het worden verzocht, zich ZATER DAGAVOND 8 uur te vervoegen in de Lnuckroom van den Heer W. VALK. tjERJJVNDfi BANKETBAKKERS VEREBNIGTNO SPGMICHT \8BÏ DOOR MIJ OPNIEUW NAAR DE EISCHFN P>F<? Tims -zat HEROPENING OP ZATERDAG 4 OCTOBER a. a. Uw Dw. Dnr. 101. Do, P,nnficmir» VAN kmiÉ sé O N D E R W IJ S. GROOTE SCHELVISCH. KLEINE SCHELVISCH. SCHOL. STROOBOKKINQ. ENGELSCHE BOKKING. OEROOKTE MAKREEL. maatj es-haring. GEM. HARING. ROLMOPS. GEDROOGDE SCHAR. GEROOKTE PALING, Góncurreerettde prijzen. Wederverkoopers flinke kortiug. Beleefd aanbevelend, Telel. 018. LAAT 171. (Jaapjespeeu), bij Jb. BLOKKER Jnz. te AKERSLOOT. li I/mi in m OSSENHAAS BIEFSTUK CONTRA FILET LENDE ROLLENDE ROASTBEAF ROLLADE LAPPEN per 5 ons f 1.40 f' 1.40 f 1.40 f 1.30 f 1.30 f 1.20 'f 1.20 f 1.15 van Prima LAPPEN f 1.00 ROASTBEAF of LENDEN -1.10 STUKJES of ROLLADE. -1.10 BIEFSTUK .x .1.20 GEHAKT .0.90 Rauw OSSENVET -1.25 Prima gesm. OSSENVET -0.90 Bij de 5 pond - 0.85 LAPPEN of CARBONADE f 1.35 Rauwe REUZEL -1,35 Versch SPEK 1.35 Gerookt SPEK, Hollandsch -1.45 Bij de 5 pond -1.40 Prima gesmolten REUZEL -1.10 80 ct Zonder been f 1.00 SCHAPENVET -l.io Alles per 5 ons, met 1 cent ver hooging voor Abattoirkosten. Aanbevelend, LAAT D no. 62, FilialenLAAT D no, 140 on ACHTERSTRAAT B 56. Rundvleesoh. Ossehaas f 1.50 Biefstuk .-1,50 Roastboeuf of Lenden -1.35 Rollade .-1.25 Lappen -1.20 Poulet of Qehakt -1.20 Varkensvleesch. Filet, Boeuf, Rib of Schijf f 1.50 Lappen of Carbon. -1.40 Doorregen of Vette Lappen -1.40 Sausljsen of Qehakt -1.40 Dikke Kluiven -1.00 Kluiven -0.50 ALLES PER 5 ONS. Metworst Leverworst Bloedworst per 5 ons.. f 1.00. - 0.45. - 0.55. Ham Rookvleesch T ongenworst per ons. f 0.50. - 0.50. -0.22. Vet Kalfsvleesoh. Biefstuk f 1.60 Oesters of Blinde Vinken -l.fifl Fricandeau .-1.50 Schijf1.45 Lappen -1.40 Poulet of Qehakt -1.3 Carbonade i, .1,3 per ons Ontbijtspek f 0.35 Lever -0.2 Boterhamworst. f0.2. Aanbevelend, GLAS PINCE-NEZ £|!„SO-EASY'\ SGLASBRILLEN.fcj I i» Hel Bestuur «leelt mede, dut liet dividend over 1018 ad 3 0/0 op COUPON M O vanaf 1 Oct. 'ÏO betaalbaar ln teu kantore van do Mld- denataiidgcredletbank v *.t>- NINGSWEG). Gerookt Hollandsch Spek f 1.59 bij 5 pond- 1.45 Gedraaid Spek- 1.40 Gesmolten Rundvet - 0.90 bij 5 pond- 0.85 Alles per 5 ons Aanbevelend, Telefoon 108. Adres CAPELLE, Baanpad 23. PGULET en GEHAKT f 1.15 Contant uit den winkel: LAPPEN en POULET f 1.00 GEHAKT f 0.90. Aanbevelend, m EIGEN VISSCHERIJ. BELEEFD AANBEVELEND. TOT maakt 't poetsen tot een kinderspel. |q 'i gebruik. VOORDAM C 9 - ALKMAAR. PLANTAGE MIDDENLAAN 62, AMSTERDAf LEVERT UIT VOORRAAD Elf AF FABRIEK f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4