(SÉ taut Mm, Huishoud- en Industrie, choal. F E b L L L Jfi 1 H. Hondeid Eon an Twintigste Jaargang. PundeH <ur 2 October. i'rovuioAiiai iNicuwts. Door Chailes Garvice. Vrij naar het Engelsch 40) Zij gaf hem de hand; een hand ijskoud, en haar oogenbleven op hem rusten met een halfbevreesden blik. Wist hij iets van haar bezoek te Desbrook? Zijn manier van doen stelde haar gerust en zij slaakte een diepen zucht van verlichting. „Het is lief van je, zoo gauw te komen Ralph", zei ze. „Natuurlijk dat ik dadelijk kwam. Is hij is hij kalm gestorven „Heel kalm. Hij werd 's avonds ziek. Ik was bij hem toen hij stierf. Hij was tot het laatst toe bij zijn bewustzijn. O ja, volkomen kalm." I „Je ziet er slecht uit." Zij glimlachte droevig. „Het is een moeilijke tijd voor mij geweest, en een schok. Jij ziet er ook -niet goed uit." „O, ik mankeer niets," zei hij bijna bruusk. „Is er iets dat ik voor je kan doen? Zij schudde het hoofd werktuigelijk Zij had al te duidelijk op zijn gezicht gelezen Hij had dat meisje lief. Hij leed, doordat zij hem bedankt had. Hij kwam alleen omdat het zijn plicht was, omdat leelij'ke uitdruk king i om zijn eer geworteld in oneer „Neen, er is niets wat je voor mij doen kunt,,' zei ze. „Hij zal in Westminster Ab bey begraven worden. I kheb pas een vrien delijk briefje gehad van den minister-presi- denta Alle beschikkingen worden mij uit de hand genomen. Maar ik ban je dankbaar, dat TOOTwewt wel nïefl es® worden gebouwd, «m je zoo gauw gekomen bent." Er volgde een stilzwijgen. Zij leunde tegen den schoorsteenmantel en keek in hetv uur en sir Ralph'keek naar zijn laarzen. Er scheen iets tusschen hen getreden, te zijn. Het was Constance, die zweefde tusschen-hen in. Zijn hart was vol medelijden met Agnes; maar er kwam geen liefde bij dat medelij aen de oude liefde was verdwenen, om nooit meer terug te komen. „Ik zal de begrafenis bijwonen", zei hij eindelijk. „Wat zal jij; daarna doen, Ag ues Zij maakte een lichte beweging met de hand Zij dacht niet aan de begrafenis, maar aan de kwestie of hij iets wist van haar bezoek te Desbrook, van haar ontmoeting met het jon ge meisje voor wie hij haar had verlatenen haar hart was vol smart bij' de gedachte, dat zijn liefde voor haar verloren was. En toch, zij kon hem niet opgeven. Zijn tegenwoordig heid, zelfs op dat oogenblik, was een genot voor haar. Neen, zij kon hem niet opgeven. Hij zou tot haar terugkeerenhij zou dat meisje vergeten, zijn oude liefde zou zegevie ren, zou langer duren dan zijn voorbijgaan de vlam. „ik denk dat ik op reis ga," zei ze. „Naar Cannes of Nice. Vond je beter van niet? Ik zal doen wat je wenscht." Haar vertrouwen op hem trof hem. „Mischien was het wel goed," zei hij. Hij zweeg een ogenblik; toen zei hij: „Ik denk dat zes of acht maanden lang genoeg zal zijn." Het marmerbleeke gezicht werd met een warmen gloed overwogen. „Wij hebben den tijd om over de toekomst te denken of te praten," fluisterde zij; haar hart klopte onstuimig. Weder stilte; toen zei hij: „Nu moet ik weg". „Je zei, dat je op de begrafenis wilt ko- m ïtopen, dat «Is raad' nïeï tot wmögïmr eaü men?" „Ja natuurlijk", antwoordde hij. /.ij stak haar hand uit; die was nu war mer en har oogen zochten de zijne, smee- kend. Hij trachte dien blik te beantwoorden; maar Constance's gezicht, bleek en ontdaan van ontroering, zooals hij haar den laatsten keer gezien had, zweefde tusschen hen in. Hij verliet het huis als in dend room en ging regelrecht naar zijn hotel. Geheel Londen was vol van den dood van den hertog, en zijn geheele Londensche kring, dat wist sir Ralph, verbond zijn naam aan dien van lady Castlebridge. Toen hij zijn club binnentrad kwamen enkele kennissen hem tegemoet en schudden hem veelbeteekenend de hand; de dames, die hij groette in 't Park, lachten hem toe op een bedekte wijze alsof zij hem op hetzelfde oogenblik condoleerden en feliciteerden. Toen de kleermaker hem de maat nam voor een rouwkostuum sprak hij zacht, maar toch met een stemmig, opgewekt gezicht. De begrafenisdag naderde: sir Ralph was een van een talrijke menigte Belangstellenden voor den beroemden staatsman en edelman. En gedurende den geheelen lijkdienst stond Constance', gezicht hem weer voor den geest Het vervolgde hem als een nachtmerrietoen de dienst was afgeloopen ging hij de brug over, die prachtige brug, die bij maanlicht kan wedijveren met de etherische schoonheid van Venetië. Hij kwam haar niet tegen, of schoon hij dit wenschte en vreesde tegelijker tijd, Want zij wa3 op dat oogenblik juist bij Becky Thorpe; maar haar tegenwoordigheid scheen hij te bespeuren in de zwarte atmos feer en hij knarste de tanden van machtelooze woede, met folterende wroeging, terwijl hij door de onzindelijke straten liep. Den volgende dag ging hij naar Carlton House Terrace. De jalousieën waren opge trokken, een schijn.' van leven en opgewekt- Benoemd als schrijver aan boord van de mailschepen van de stoomvaartmaatschappij „Nederland" de heer j. Butter alhier. Dinsdag 30 §ept. vergaderde de Raad al hier. Aanwezig waren alle leden. Van de ingekomen stukken behandelde men o.a. een adres van den R. K. Volksbond ta Ursem, om voor rekening der gemeente een spreker uit te noodigen, ten einde eene uiteen zetting van-de in vaiiditeits- en ouderdoins- verzekering te geven. Afwijzend beschikt. Een adres aan den Raad om wijziging der school tijden. In handen van heereu B. en W. ter afdoening. De heer Buis dringt op spoed aan. heid had de ijsalij'ke somberheid vervangen van den dag toen hij zijn laatste bezoek bracht. Hij werd in het boudoir gelaten, waar alles vol toebereidselen wds tot de reis; Ag nes kwam naar hem toe ea zag er allerliefst uit in haar rouwtoilet als weduwe. „Ik ga dadelijk weg", zei ze. „Het huis het huis lijkt mij een graf. Ik ga naar Ni ce. Wij vertrekken met de nachtboot. Denk je", baar stem brak, „da* je eens bij mij kan komen? Je behoeft niet.lang te blijven. Maar o, ik wou zoo graag, dat je kwaml' „Natuurlijk zal ik komen", zei hij, „waar om niet? Ik heb niets anders te doen." Zij praatten een minuut of wat praat ten over het testament van den hertog hij had zooveel hij kon aan zijn „lieve vrouw Agnes" nagelaten spraken over de begra fenis, de hoofdartikelen van de nieuwsbladen, van alle dingen, behalve zich zelf. „Ik zal je naar het station brengen," zei hij. Hij was aan het Charing Cross-station een kwartier voor den tijd, bracht haar naar de coupé, gereserveerd voor haar en haar ka menier, praate met haar, leunde over het portier, werd verscheidene malen door den conducteur gewaarschuwd en stond eindelijk alleen op het perroin den vertrekkenden trem na te zien. Hij had alles gedaan, alles ge zegd wat hij naar verschuldigd was; maar hij verliet het station met gebogen hoofd en bezorgdheid in zijn oogen. En hij dacht aan Constance, werkende, zwoegende in de vuile achterbuurten, omringd door de afschuwelij ke atmosfeer der armoede, ploeterend door de vuile straten, zorgende voor het schuim der maatschappij. En hij kon niets doen hij 1 was machteloos; hij was gebonden met han den en voeten aan een andere vrouw. In 't kort sir Ralph was zo ongelukkig als bij verdiende te wezen, en dat zegt heel wat. Intuschen glom Lycett Crayson van de sa- Van G. Boet bot ingekomen schrijven om zijn salaris moor meteropnemer op 20 per .na. .a dte brengen. Van dc Land gewezen. De Gemeentebegrootmg werd in ontvangst en uitgaaf, op 34034,25 gesteld, met eene post van onvoorziene uitgaven van 1141,24. Tevens behandelde men met dit onderwerp de salariëering van den gemeen teveldwachter, wiens traktement op JÜ00 per jaar bepaald werd, benevens vrije woning, 100 voor kleeding en 25 voor het onder houd zijner fiets. Het salaris van den eersten ambtenaar ter secretarie werd op 700 gebracht, alles met ingang; van 1 Januari 1919. De jaarweddenregellng van het ouderwij zend personeel aan de openbare schol nam weinig tijd in befllag. De rijksregeling -volgde menhuurwaarde der woning werd op 200 geschat. Tot leden van 't slembureau benoemde men do lieeren Buijs, Stam en Schaap en tot leden van bijstand voor het electr. bedrijf de hee reu Schaap, Ruijter en Buis. Aan Mej. N. Bruin werd op haar verzoek tegen half November eervol ontslag uit hare betrekking ala onderwijzeres verleend. De rondvraag volgde. De heer Nea drong aan op een beteren overgang, bij de tc bou wen sluis te Rustenburg. De toestand tent te wenschen over. Da heer Koopman wenschte een beteren weg in de kom der gemeente, de heer Ruiter wees op het plaatsen van een lichtpunt bij de schatting voor het terrein der te stichten kerk. De Voorzitter gaf den Raad in overweging of het niet mogelijk was een openbaar middel van vervoer van hier naar Schermerhom. Daarna sluiting. UIT ST. PANCRAS. tisfactie, die men zeer ten onrechte als het uitsluitend voorrecjit beschouwt van den op rechten en deugdzamen mensch. Lord Castle bridge was dood; sir Ralph zou met lady Castlebridge trouwen, de kust zou veilig zijn voor hem, Lycett Crayson. En daar lady Castlebridge geld genoeg had, zou hetgeen hij sir Ralph had voorgeschoten zonder twij fel spoedig betaald worden. De stand van za ken was bijzonder bevredigend, en hij zat eens op een avond op zijn kamer in een stoel ge leund en dacht over alles na met een gevoel van groote voldoening. Het was lichte maan. Hij was langer dan gewoonlijk op zijn bu reau gebleven, want hij had een acte gemakt, die den volgenden dag afgegeven moest wor den. Hij was heel alleen, Jekyll en zijn vrouw Waren reeds naar het huisje in het dorpmaar de eenzaamheid drukte of hinderde Lycett Crayson niet. Hij was graag alleen op het kantoor naast het oude huis, daar was hij vrij om) zich zijn schitterende toekomst in te denken als echtgenoot van Constance en eige naar of ten minste mede-eigenaar van sir John's geld. Hij maakte zijn werk af en legde het ter zijde, toen zette hij de glazen deur open, want Jekyll had een flink vuur aangemaakt en voor den tijd van het jaar was het niet koud. Hij liep naar buiten op het met onkruid begroeide pad en wandelde rond met zijn handen op zijn rug en een zelfgenoegzamen glimlach om de lippen. Een oogenblik bleef hij staan en keek naar den ouden zonnewij zer. Het was meer dan een zonnewijzer voor hem, het was het voorwerp, dat de plek aan wees waar zijn schat begraven was. Dien avond vervulde hem 'n onweerstaanbare be geerte er naar te kijken, het aan te raken, dat testament, dat zooveel voor hem beduidde. a 389. l.W* Uo<'ilkuo|)« NhhI- en VefBlelleunen. 3 Bv. p. w, 4V26V2 of 1uur> 1 °>25 p week. Uoedkoo|ie Kookonrsnn, Woensdag 7—9 uur, 20 1., f 6 p. cursus in voor dam die ov»i dag; verhinderd zijn, 1 15 p. cursus. IIhdiM Kowkonrini, 2 schoolt, p. week 20 I., 135, vervolgcursus 20 1. f25. D>ime« Witsckoiiriiiii ('s avonds of overdag) 10 I. f 15, behandeling van wit en bont goed, wol, kant, zijde, flu weel, enz. enz. ■>«ken lileiiciirms, 6 lestijden f 7.50. Ooilii iimcviraiia, vour.datne* die overdag verhinderd zijn. 40 1., f35 2 av. p. week. LmiumIv itaiigllie voor deze cursussen uitsluitend Vrijdag tt October van 4 nnr In het gebouw in de Emmastraat. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Directrice J. F. BEUMER. UIT BEUGEN. In en om den raad. ilea schrijft ons: „Voorkomen la béter dan gen<M®n'\ zegt n spreékwoqrd. t tact «roe te voldoening vernamen wij1 dan ook uit de jon eg to raads- zittinig, dat het is geluikt, don strijd tuaaohon twee M. U. L. O. scholen te voorkomen. I)e commissie, tot onderhandelen benoemd, heeft vlug. en goed gewerkte, zij kon reeda met een week hot ros ui van haar 'arbeid overleg gen, on zij zag haar conclusies, met op een na fllgon.ci ae stemmen, doei don raad aange nomen. Deze tegenstemmer scheen het enfant terrible, dut door de toelichting, aan zijne efwijz udu'etoxn gegeven, voornemens ver ried, èf biji B. en W., of bij een dooi van den raad bestaande, die 'hot per slot van rekening gelukkig mogen doen achten, dat de nu bijge legde scherpe etrijji is ontbrand. Wat wij nu krijgen, voldoet aan de hoogste eischen, en imag in overeenstemming worden geacht mot do snel voortschrijdende ontwikkeling onzer gemeente. Men zal zich herinneren, dat de heer van Iieenon, indertijd een stuk grond voor eene nieuwe lagere school, in het Beemsterpark kosteloos beschikbaar stelde, en dit aanbod door den raad werd aanvaard. Beeds toen gingen er stemmen op, die deze plaats voor een school afkeurden, in de eerste plaats, omdat men 'haar liever in een ander deel van de gemeente zag, waar zij: meer in het cen trum zou komen van de steeds zich uitbrei dende gemeente, en in de tweede plaats omdat er op deze wijze een opeenhooping van- ver schillende echoion in kleine omgeving komen zou, die aan orde en tucht bij do jeugd zöker niet bevorderlijk zijn kon. Met gioote een stemmigheid besloot nu de raad, liever naar een ander terroin om te zien, en er bleek een aanbod te zijn van de Bouwmaatschappij Bargen-Binnen, om een stuk grond voor dit doei tegen kostenden prijs af te staan. Aan -een commissie, bestaande uit de hoeren Hoksbergen en Baitas, met - den hear Taap- ken ais secretaris, werd) opgedragen, den raad hierbij, na onderhandeling, ook met de genoemde Maatschappij, van advies to die nen. Waar de gemeentelijke M. U. L. O. school dus zal worden gebouwd, zal ons nader blijken. De reeds geruimen. tijd gevoerde onder handelingen met de Haagsohe Bouwmaat schappij over hét overnemen van de wegen hebben, blijkens de bespreking in .den raad nog tot geen resultaat geleid. Het schijnt dat B. en W. alleen 'bereid waren, een gedeelte over te nemen, waarvoor de Maatschappij niets gevoelt.. Wij, kunnen ons dat 'begrijpen, al staat daartegenover dat de gemeente, bij overname van alle wegen, ook voor het on derhoud 'komt te staan van wegen, waaraan die dus alleen kosten, niet opbrengen. Ook bleak uit eon opmerking van den voorzitter, dat de electrificatie het raadzaam maakt, met deze zaak niet te veel haast te maken. Wij achten het goed gezien, dat de raad een commissie benoemde om met de Maatschap pij te onderhandelen, ofschoon oo'k wij ons op het standpunt stellen, dat de blaam van den slechten toestand, door den heer Hoks bergen als belachelijk voor de gemeente ge karakteriseerd, geheel terugvalt op de Maat schappij, die, zoolang zij de wegen in haar bezit heeft, te zorgen heeft voor een behoor lijk onderhoud. Wat verder do electrificatie betreft, wij dachten, dat de gemeente bouw plannen voor terreinen sioohts goedkeurde onder de bepaling o. a, dat do aanvrager to zorgen bad voor rioleering, lioht- en water leiding. Vergissen wij ons daarin i Een reeks van salaris-ver hoogingen, door B. on W. voorgesteld, en andere, door hen tot do behandeling van de bogrooting bewaard, gingen vooraf aan een bosipréking over een wijiklokaal voor de gemeente-wijkzuster^ en over oon salaris-vorhooging, ook voor haar. Tot het eerste werd reedsi vroeger besloten, en totl hot tweede ging de raad des to goroe- der over, omdat da leden, ovenals wij, wel zullen vernomen hebben; dat doze functiona ris ander»'genoodzaakt zou zijn, naar oon bo- trekking elder» uit to zion, trouwens de moei lijkheid, om behoorlijk onder dak te komen in onze gemeente, waar men in hot seizoen de woning steeds ten volle beschikbaar heb ben wil, doet deze vrees nog bij von. Mot don heer Hoksborgon achten wij het dan ook go- wenscht.^dat het wijktokaal, waarin ook wo ning voor de zuster, zoo spoedig mogelijk tot stand1 komt. Evenzeer zouden wij het toejuichen, als zijn denkbeeld1, dat aan genoemd lokaafl ook een badhuis werd verbonden, kon worden verwezenlijkt. Wij hebben wol eons vernomen, dat ten raadhui ze gedacht werd aan do mo gelijkheid, om hst badhuis aan do Vinkon- laan, bij de müituirou in gébruik, na het vor- trek van'dezen, van het RJjlk over te nemen. Dat zou wellicht een zoor goede oplossing zijn. Hoewel de paehttermijn niet vorstrékon was, waren persoonlijke bijzendero omstan digheden van don pachter voor B. on W. aanleiding, don raad voor te «tellen in de voorwaarden oen wijziging nan te brengen, en uit den aard der zaak gaf dit voorstel aan leiding, dat de algeheelo afschaffing van den tol, waarvoor reods buiten den raad zoolang geijverd wordt, ter sprake werd gebracht, en -op krachtige wijze door den hoer Hoksbergen werd bepleit, aanvankelijk reeds met <lit suc ces, dat over het voorstel van B. en W. 'de stemmen staak ten, zoo dat opnieuw daarover zal. moeten worden gestemd. Wij hopen van harte, dat een volgend maal het voorstel van B. en W. evenmin een meerderheid) krijgt en wij eindelijk van deze mxddeneeuweoho in stelling worden verlost. Bij de rondvraag, nadat tenslotte de vrij wol overladen agenda was afgehandeld; pleitte de heer Balbus voor het spoedig ver vangen van do bovongr ondsche s tr o omleiding door ondergrondsche. Wiij meenden, dat deze heer lid was van de commissie voor ons elec- triseh 'bedrijf. Waarom brengt hij dat daar niet ter sprake, en doet de oommissio niet als zoodanig oen gemotiveerd voorstel? Zij beschikt over alle gegevens van het bedrijf', en kan den raad over de koeten voorlichten, en hem tot oordoeien in staat stellen. Dat is toch de taak der oommissio. Overigens, hoe eerder men met do vervanging een aanvang neamt, hoe meer wij het zouden toejuichen. Die ieélijke bovéngronsoho goleidingon, waarvoor men, schijnt het, bovendien de leeiijlkste palen heeft uitgezocht, moeten niet langer onze wc^on ontsieren. Ten slotte vermeiden wij nog, dat den heer Baltus ten opzichte van de forensen-aansla gen ten Vorigen jare do vrees om het HLrt geslagen was, dat men de kip met de gouden eieren slachten zou, door de lieden te blijven aanslaan naar da hier thans geldende rege len, en waartoe de wet ons het recht geeft. Met den heer Oldenburg, en volgens dezen spreker, oo'k met den voorzitter, die zioh in deze zitting over dit onderwerp niet uitliet, scheen de heer B. tot milder toepassing der wet geneigd, en scheen hij dat in het belang der gemeente te achten. Wij deelen noch zijn v.uos, noch zouden wij, wijziging dor belas- tteg in ons belang achten. Wij blijven van meening, dat forensen ook mee te betalen hebben, en de aantrekkelijkheid van Bergen groot genoeg is en blij ven-zal, om ons deze be-' iastinghef'fing te kunnen blijven, veroorloven. overgaan. On« schijnt dat «ibroluut on.no o ai# en niet gerechtvaardigd. UIT KOEDIJK. (Vervolg.) Zonal* nit bet adrea van de B. K. bouw- vokarbeidersvereeniging gebleken ia aal de rogeering de helft van de kotten voor geor ganiseerde wwrklooeen, aangesloten bij een werkloozonfonds, bijdragen. Dit is niet enkel van belang voor de arbeiders maar ook voor de gemeente. Spr. wilde ook een schrijven naar de om liggende kloino gemeenten zendtu, opdat zo gezamenlijk naar don minister konden schrij ven. De heer Viaser vond; dat de arbeiders eerst zelf moesten beginnen mot zioh ta or- ganiseoren, dan kon do gemeente steunen. De hoer v. d. Woud® wa» het hiermede eens. De hoer Hart merkte op, dut ze niet geor ganiseerd zijn. De hoer Boots stolde voor do rogoc-.-ing in te liohten omtrent do toestond dia hier heerscht. Besloten werd pon sohiijven in te richten naar don minister, Inhoudende h jtg«n hier besproken was. Alilorearat moeten do arbei der» zich organiseer en. De hoer Hart «telde aiog oon vraag. Do jonge Haringbuizen had 14 wéken gediend, terwijl hij door broodordianat nieti hoofde. Was dat de schuld van dom burgemeester of van don jongen i Do voorzitter zeide, dat blij voor militie- aangelegenheden allopn verantwoording schuldig wa» aan de commissaris dor ko ningin on hoogere ambtenaren. Wel wilde hij echter mededoelen, dat do «tlukken aan gaande Haringbuizen oip tijd waren wegge gaan. Waarschijnlijk had de commandant to laat gemarkt, dat Haringhuizen diens tvrij was. Do heer Hart zeide voldoende ingelicht te zijn. De heer Verduin vond, dat do hooistókors niet voldoende do rondte doen. De voorzitter zeide, dat do booiatekers nog eens op hun plicht gewezen on anders ver zocht .zullen worden te bodanken. Vorder vroeg do hoor Verduin of hot niet mogelijk: wa», dat wanneer do gemeente raadsleden do agenda tlhuit 'kregen, zich daarbij een kleine memorie van toelichting bevond. De voorzitter wist niet of andoro kleine gemeenten dat doen. 27 jaar had 'hij het er zonder gedaan on nooit was or een stug go- gaven zonder dat een besluit voldoende was toegelicht. Bovendien zou een toelichting glashelder moeten zijn en zou dan te groot worden. De heer v. d. Woude zoide, d'at er een tijd geweest was, dat er eon kleine toelichting 'bij de agenda geweest was. Na oenigo discussie zeide de voorzitter, dat getracht zou worden oen kleine toelichting bij do agenda te geven. De heer Mulder keurde het af dat de inge zetenen geen eierkolen of anthraciet konden krijgen als zij ook geen turven na.aen. De heer Hart meende ook dat dit tenge volge moest hébben dat de armen zonder brand komen te zitten, terwijl de rijken, die wel het geld hebben om de dure turf te koo- pen, ook de andere brand krijgen. Do heer Beets zeide dab de raad dit be paald had. Elr was voor 2300 turven ge kocht. Toen de turf vrij kwam en de petro leum, wilden do mensohen geen turven meer en zou de schade voor do gemeente geweest zijn. De raad besloot daarom dab ieder zijn deel moest nemen. De hoer v. d. Woude oordeelde dat heb niet aanging do arbeiders hiervan vrij te stellen. Ook de meorgegoeden hadden de turven nu niet graag. De heer Boots deed nog uitkomen dat er volop anthraciet en eierkolen was. Do turf was op en spr. deed nog uitkomen, dat de ge meentenaren goed zuien doen bun kwantum brandstof te betrék'kon. Men kon zelf» 1 de eenheden tegelijk opdoen. Nu niemand bijna iets haalt is het pak huis vol en kon men hot maandkwantum niet ontvangen. Dit kon tengevolge hebben, dat ar a.S'. winter geen brandstof in de gemeen te is. Hierna sluiting. UIT WIERINGERWAARD. Dinsdagmorgen vergaderde de Raad onder leiding van Burgemeester Haringhuizen. Een vacature, overige leden present. De notulen worden vastgesteld. Ingekomen procesverbaal kasverificatie gehouden op 25 Sept. Ontvangst dïenst 1919 f 26301.035*; uitgaven 21757955* nadeelig saldo vorige dienst, 810.19 totaal uitgaven f 22068.14)*, zoodat er in kas bc« hoorde te zijn e? aanwezig was 4232.89 eciw ter met Inbegrip vun 415.53 aan quilantiën militie en landweer. Een 3'tal reclames hoofdelijken omslag en 1 hondenbelasting worden lu handen gesteld van de commissie tot onderzoek. Volgt bchande» ling verordening regelende de uitbetaling van jaarwedden der onderwijzers welke verordc ning voor Ootober moet worden vastge» steld. BIJ art. 3 waarin gesproken over uitbetaling voor on na bevalling aan gehuwde onderwijze» ressen wordt door den heer Koster ter sprake gebracht om het woord „gehuwd" weg to lu» ten, opdat zij» hie liever een vrij huwelijk wen» schcn hiervan niet worden buitengesteld. Voorzitter vindt echter dat we hierop niet vooruit moeten loopen en niet don schijn go» ven dat we een dergelijke leefwijze kunnen goedkeuren. Ook de overige leden zijn van dit gevoelen, zoadat dit artikel ongewijzigd blijft. Art. 5 wordt op voorstel van den heer Kos ter eenigszins gewijzigd. Het betreft n.l. uit» keering van salaris ook aan onderwijzers dlo zich aaubleden bij het reserve kader. Aan dit art. zal wordon toegevoegd: Dat hfj die zleb bij het reservekader aanbiedt geen andere Jacrwedde geniet dan het benoodlgde voor storting van weduwen en wcezenpensioen. De voorgestelde verordening wordt hierna in zijn geheel goedgekeurd. De huurwaarde van de woning van het hoofd der school wordt door den Raad vast» gesteld op 300.Indien de Raad het niet vaststelt, dan wordt volgens de wet 1/1Ó bere» kend vun 't salaris, dat dan in dit geval f 315 zou geweest zfjn. Voor 't geven van herhallngs» onderwijs worden naast het hoofd dor sihool nangewezen mcj. van Mtjk Cn don heer van Ham. Voorzitter deelt mede dat de heer Bakker zijne benoeming als lid van den Raad niot heeft aangenomen, zoodat diens opvolger de heer P. Peper nu als verkozen is verklaard. De» ze heeft aangenomen en de geloofsbrieven reeds ingezonden. Nadat deze door cenc com» missie zijn nagezien en In orde bevonden wordt met ulgemcono stemmen tot toelating besloten. Hierna sluiting. UIT WIJDENES. Do porccclon to WJjdcncs bestaande uit landbouwerswoning met schuur cn tuin, bes» sentuin cn bouwland, samen groot 18880 Hectare zijn ten verzoeke van mcj. de weduwe D. Boot, in veiling gehouden op 30 Sept. j.l. door notaris H. J. J. Vcrhoovo te Avenhorn toegewezen voor 8120 aan den heer Klaas Scliagcn Mz. te Hem. UIT HOORN. Van 30 Septomber op 1 October heeft de 3o Compio van het le Bataljon 21 R. I. uit Hoorn in een barak aan de Westcrwcg te Alkmaar gelogeerd. De troep passeerde Alkmaar met de 3»daugsche oefening en was ouder leiding van don kupitein Meyncman, 2e luitenant Schot cn den id. Vcrplegings Officier Buddcn. De majoor B. A. James, van het 21o reg. in» funteric, tijdelijk belast met het bevel over het lc bataljon van het korps te Hoorn, is thans daarbij overgeplaatst. UIT URSEM. De oud»voorzitter der afd. Urscm van do li. M. v. Landbouw, do heer W. de Geus, bur» gcmcester van Broek in Waterland, is in de jongste ulgernc ue vergadering tot lid van het hoofdbestuur dier Maatschappij gekozen. Wio zich herinnert, wat de heer dc Geus voor de afdeoliug Ursem gedaan heoft om een grootscho landbouwtentoonstelling te Rusten» burg te doen Hagen, wie weet, wat door hem gedaan is, om do belangen van Jen landbouw voor te staan, wie zijn werkkracht tfydens den j watersnood in Waterland heoft gadegeslagen, j zal het toejuichen dat dc keuzo voor een lid j van NoonMlolland in 't Hoofdbestuur op den heer dc Geus is gevallen. Do raad vergaderde Maandagavond. Wet houder Balkker was met 'kennisgeving: af wezig, Bij do ia a t ito* kas op n amo op 25 Sopt. wa» overeenkomstig de hoeken ift ka» 1247.44. Van G 'ed toten Ikwam-horioht in, dat het onderzoek 4<e 'besluit zittingsduur 'leden gatoommi»eie >g niet ia afgeloopen znodat oon besluit verdaagd is. Ingekomen li een adres van don Natlona- len bond vun geinooutoambtonaron met vor- zodk de salarissen voor muntgasincassoorder en 'IfloAinoassoordor te brongen op 12U0 tot 2(XFü; voor assistent, 'kierk-boékhoiudor en fabrieksbaas op 1800 tot 2400 on voor den directeur op 4000 tot 4000, do boido eerste groepen mot vrij: vuur on licht do laat ste bonevon» vrij wonen; voor den contro leur en incasseerder' te B't. Panera» 000 tot 800. De voorzitter meende dat 'biji de laatste verhoogingen de ambtonaron nogal tevreden waron. B. en W. stelden voor dit adres te stellen in handen, van de gasooimmissio waartoe word besloten. Van den beer Van Ooijon, commandant van do vriijw. burgerwacht, kwam het verzoek in om naast de vörloonde 50 nog 150 subsidie te mogen ontvangen. B. en W. vonden geen vrijmoedigheid om een voorstel in dien geest te doen ten eerste lettende op de algomeone toestand en ten tweede op de finantieele toestand. De voorzitter had het bestuur in overwe ging gegeven het op vrijwillige bijdragen aan te sturen. De heer Van Kamps vond vooral in een rustig plaatsje als dit oen burgerwacht in het minst niet no o dig. Spreker was sterk togon het geven van subsidie. Do heer Diuif: Daar gaat het niet om maar hij is er eenmaal. Ik ben echter mee voor vrijwillige bijdragen. De heer Gootjes:"Deze zaak is vanwege de regoaring in d'o hand gewerkt en daarom moeten wij ook ons best doen het oefenen hen mogelijk te ma'ken. Ilk iben er erg voor, wat ze vragon, 150, is niet te veel. Do heer Schuit zeide er ook niots voor te gevoelen. Do hoer Van Kampen: Hot 'grootste ge- doolte van de burgers voelt er niets voor. 't Jaagt hier "veel stof op en ik vind burger wachten absoluut niot nood'ig. De burger wacht is opgericht om de regeering te steu nen bij het tegengaan van revolutie doch zouden zo ook een burgerwacht gevormd héb ben, als de regering op rovolutionnair stand punt stond'? 't Is gewoonweg een partijzaak geworden. De heer Gootjes wat revolutie betreft, kan de burgerwacht heel goed Werk doen. Dat het een partijzaak geworden is, is niet goed.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5