Ingezonden Stukken. Marktberichten. UIT SCHERMERHORN. Vergadering van den Raad op 30 September. Afwezig de heer Kalis. De voorz. deelde mede, dat door B. en W. eene kasverificatie is gehouden bij den Ge meente-Ontvanger. Boeken en kas zijn in or de bevonden en bet saldo der kas bedroeg 25*98,OóVc. Ingekomen was een verzoek van den ge meente-werkman B. Roselaar om verhooging zijner jaarwedde. De neer Groot vroeg waarin de werkzaam heden van den werkman bestaan, waarop de voorz. antwoordde, dat deze 'bestaan in schoonhouden van school, raadhuis, straat weg, enz. De heer Bakker zou ook het vuil willien doen ophalen en wees er op dat het loon van den werkman steeds onvoldoende is geweest, terwijl aan de straathakers 18 gulden per dag aan loon wordt uitbetaald, welk werk z.i. had behooren te worden aanbesteed. B. en W. stelden voor aan'den werkman, in gaande 1 Oct. '19 een salaris te verstrekken van 1000 gulden per jaar en hem over het tijdvak van 1 Jan.30 Sept. een duurtebij- slag te verleenen van 100. Met algemeene stemmen aangenomen. Van den Bond van Gemeente-veldwachters in Noord-Holland', was ingekomen een ver zoek om het salaris van den gemeente-veld wachter te verhoogen. Besloten werd dit met de begrooting te behandelen. Hierna werd door B. en W. de begrooting voor 1920' ingediend tot een bedrag van - 25023,71 in ontvangsten en uitgaven met een post voor onverziene uitgaven groot 578,23. Qe heer Bakker stelde voor aan de raadsleden een exemplaar dier begrooting te verstrekken. De heer de Groot ondersteunde dit voorstel, dat daarop werd aangenomen met 4 tegen 2 stemmen (Westerhof en Rus). Hierna werd vastgesteld de verordening op de uitbetaling van de jaarwedden van de onderwijzers en het bedrag van de huurwaar de van de woning van het hoofd der school' op advies van B. en W. gesteld op 200. Tot lid van de reclame-commissie Hoofd. Omslag werd benoemd in de vacature Moer beek de heer Oostwouder. Ook werd heb reglement van orde vastge steld. i Verder werd besloten eenige perceelen on derhands te verhuren voor den tijid van 10 jaar, en wel een stukje grond aan de wed. W. Leegwater, één dito aan H. Jonk en één aan de wed. K. Akkcrmaij. Daarop was aan de 'orde de vaststelling van een suppl. kohier H. Omslag. De heer Oost wouder stelde voor dit in openbare zitting te behandelen. Verworpen met 4 tegen 2 stem men. (Bakker en Oostwouder). Bij de rondvraag vroeg de heer Bakker of het adres van de bouwvereeniging, waarin gevraagd wordt ojn voorloopige toezegging van een bedrag van ruim 127.000.-- voor woningbouw, ook kan worden behandeld. Na eenige bespreking verklaarde men zich algemeen voor woningbouw en voor de voor loopige toezegging van het gevraagde be drag. Verder vroeg de heer Bakker of in deze ge meente ook kokn worden opgericht eene werk- Iwsh da-verzekering. WïtA ia landen gesteld van B. en W. De heer Bakker zei, dat hem is gezegd dat de gemeente-opzichter straatsteenen en ander materiaal aan de gemeente heeft geleverd. De voorz. ontkende dit. De heer Bakker zou gaarne een maximum snelheid zien bepaald voor motor-rijwielen en automobielen. In handen gesteld van B. en W. Ook vroeg hij of de gemeente het electrische net niet zou kunnen doortrekken langs de Noordervaart in de Schermer. De voorz. antwoordde dat door B. en W. vergunning is verleend aan het electr. bedrijf te Oterleek tot straatverlichting te Stompeto- ren en het doen aansluiten van de bewoners aldaar, zoolaüg door deze gemeente daarin niet wordt voorzien. De heer Bakker vroeg eene reductie op brandstoffen voor den komenden winter en wel 50 procent voor de armen en 25 pro cent voor hen die zijn aangeslagen tot een bedrag van 500.— in den H. Omslag. Werd in handen gesteld van B. en W. ter na dere overweging. Ook vroeg de heer Bakker of B. en W. een onderzoek willen instellen naar het hoofd der school, dat dikwijls voor geruimen itdjd zijn klas verlaat en dan een der leerlingen daar voor plaatst. De Voorz. beloofde onderzoek. De heer Oostwouder zeide, dat hij het ko hier H. Omslag heeft nagegaan, waarin z.i. grove onbillijkheden voorkomen. Eenige dier onjuistheden werden door hem genoemd. De voorz. zeide, dat het kohier is vastgesteld, zoodat daarin geene wijzigingen kunnen worden aangebracht. Ook wees de heer Oostwouder op de schoolgeldregeling, wetke voor ieder gelijk is,- zoodat een behoeftige evenveel betaald als een gegoede. De heer Westerhof antwoordde dat de hef- fing der belasting daarin verder voorziet. (Buiten vrantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek /bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) Zuid-Schermer, 30 Sept. 1919. Geachte Redacteur. Mijnheer de Redacteur, kan weer een plaatsje krijgen?' Ik mag voor dezen keer, naar 'k meen, beslist niet zwijgen, Want in mijn vorig stuk heb ik te veel ge zegd, Dat is mij in uw blad reeds duid'lijk uitge legd. Bij voorbaat weer mijn dank, dat is wel erg goeglkoop, Maar dan zijt gij tevreden, tenminste naar ik hoop. Toch moest u m. i. als ik u dat mag zeggen, Op ingezonden stukken een soort belasting leggen, Dat is, naar dat mij dunkt, wel goed voor 't algemeen, Men zou dan kunnen zeggen: hier, hond, heb jij een been. Voor niets beeft men niet veel, vooral in de zen tijd, Of heb ik nu, mijnheer, alweer te veel gezeid? En was heel het publiek er niet mee ingeno men, Er zou toch ook een deel veel vrijer tot u ko men. Laat dan, die zulke kuren bij u uit willen ha- Ien, Voor eiken regel dan een kleinigheid betalen. Meer wil ik u, mijnheer, op dat gebied niet leeren Maar met mijn werk beginnen en allereerst probeeren Of ik mej. E. van antwoord dienen kan. 'k Ben niet graag in haar oogen zoo'n erg verwaande man. Gij zijt met volle vaart op mij aan komen stu wen, Is dat nu al 't venijn dat gij' hebt uit te spu wen? Dan is 't toch niet veel, want als ge niet meer ,weet, Danis uw schrijverij' niet heelemaal com pleet. Heb ik 't Alkmaarsch publiek met mijn ge rijm beleedigd, Dan geef ik u den raad, dat gij het weer ver dedigt, Dan doen wij beiden wat; doch als 'k me niet vergis, Dan meen ik, dat mijn schrijven niet goed begrepen is. Gij neemt 't Alkmaarsch publiek natuurlijk in 't geheel, Ik daarentegen niet, ik neem er slechts een deel, Ik wil u met een beeld dat nu wel even zeg gen, Om u dit, juffrouw E., eens duid'lijk uit te leggen Alkmaar b. v. viert op acht October feest En voor het grootst' gedeelte ook met een blijden geest. Toch zijn er nog een hoop misschien niet op gesteld; Maar kunnen het niet keeren, en worden niet geteld. Toch kan men later zeggen'Alkmaar heeft feest gehad, 't Was er heel mooi en aardig, versierd was ook de stad. Het deel dat tegen was, kan dat dan zeggen- gaan: Neen, Alkmaar had geen feest, wij hebben niets gedaan. Dat is onzin, nietwaar en ziet, mej., 'k hoop, Dat gij nu ook kunt vatten: ,,'t schuim nam- de bioscoop." Waar of gij zelf bij hoort? Ik zal niet verder gaan, Het schoentje staat er nu, die 't past die trek- ke 't aan. Ik heb nu dan, mijnheer, geantwoord juf frouw E. Nu kom ik tot de tweede, die heet alleen heer B. Het is toch eigenaardig, Tc héb vaak er op ge let, Dat men de volle naam niet in de kranten zet. Is dat nu, mijnheer B., niet wat een aardig teeken? Als men nooit Dominéé zag, maar alleen hoorde spreken, Dat zou vervelend zijn, en mij dunkt, waar de heer. Het is ook wat verdacht en 't strekt niet t ot uw eer. Ik ben u echter dankbaar voor 't werk aan mij gedaan, Ea merk op al uw het vol gende aan: Wat 'f- eerste stuk aangaat, wil 't boven staande lezen. Dan zult ook gij, heer B., hoop ik, tevreden wezen, En ook wat nog aangaat betrekkelijk het feest, Ik vraag of u daarvoor mijn tweede stuk her leest. Wat nu aangaat den tekst, daar wil ik over spreken, Wat u daarvan moogt hooren, hoeveel er o.ver preken, Dat doet niets tot de zaak, en hoe het u mag boeien, Daar kan men evengoed de waarheid om ver knoeien. Wanneer een predikant Gods Woord recht zal verklaren, Dan moet hij in zijn hart en zijn gemoed er varen, Dat hij in zich bevindt dezelfde Geest waar door Dc Bijbel is geschreven, en zijn oor Moeit hoorend zijn, en zoo door God ge maakt, En anders is 't geen herder, die voor de scha pen waakt. Een predikant ben ik niet tegen op gewassen, Als hij een tekst gaat nemen, kan hij die gaan toepassen Zoodanig als hij wil, hij is in reden rijk, Men zal dan spoedig zeggen: de leeraar heeft gelijk. En zoo heeft Oberman het bij u ingegoten En, naar ik nu verneem, ook worteltjes ge schoten; Maar, wat de Statenbijbel er ons van heeft geleerd. Dat wordt bij u voorwaar, mijnheer, niet ge waardeerd. Ik zal voorts al uw schrijven nu niet gaan wederleggen, Ik vrees, dat tegen mij de Redacteur zal zeg gen: Met al uw rijmerij ben ik zoo niet gediend En daarom schei ik uit, mijn hooggeachte vriend. Tot slot wil 'k nog zeggen: ik ben geen man van feest En 'k ben ook niet bezield met revolutie geest. B..HEERINGA 421ste STAATSLOTERIJ. Trekking van Woensdag 1 October. P r it z e n v a n 70. 72 515 554 562 628 771 931 933 1072 1079 1361 1362 1415 1427 1516 1680 1694 1733 1753 1810 1814 1883 1950 2120 2323 2445 2461 2542 2576 2741 2750 2806 3192 3558- 3713 3720 3898 3904 3981 4145 4294 4381 4477 4751 5066 5139 5192 5411 5588 5603 5714 5794 6100 6229 6232 6265 6444 6463 6559 6654 6660 6689 6797 6862 6934 6985 6992 7017 7018 7034 7045 7345 7351 7535 7575 7625 7697 7706 7768 7835 7940 7996 8121 8143 8213 8519 8530 8537 8566 8593 6594 8630 8641 8733 8782 8989 9052 9104 9187 9228 9354 9439 9517 9543 9608 9750 9944 994 9967 10033 10041 10226 10230 10344 10380 10495 10622 10633 10666 10832 10867 10924 10976 11139 11187 11465 11494 11532 11548 11760 11807 11932 11958 12080 12093 12287 12307 12343 12437 12481 12606 12700 12755 12880 12933 12950 12963 12987 13030 13121 13163 13237 13266 13324 13541 136*49 13987 13988 14083 14113 14211 14254 14309 14341 14365 14623 14838 15046 15296 15744 15815 15854 16308 16331 16348 16529 16740 16747 16774 16776 16917 16938 17113 17116 17228 17296 17390 17431 17850 17859 17933 17969 17996 18017 18147 18193 18195 18227 183T6 18420 18582 18725 18750 18843 18932 19201 19290 19291 19329 19341 19360 19376 19377 19379 19423 19442 19536 19776 19831 19833 19834 19839 19890 19892 19929 20007 20012 20142 20159 20171 20217 20378' 20389 20393 20490 20525 20642 20660 20786 20787 20839 20862 20870 20874 20908 21129 21471 21500 21864 21869 21993. NIETEN. 99 141 184 214 217 219 277 304 310 331 333 339 358 394 424 513 577 594 632 647 652 667 705 760 791 824 837 903 909 916 947 976 988 1031 1068 1076 1078 1080 1090 1158 1275 1297 1303 1375 1406 1428 1452 1457 '1491 1510 1550 1553 1572 1579 1643 1645 1707 17Ó8 1717 1932 2011 2013 2067 2119 2231 2432 2481 2483 2485 2495 2504 2531 2563 2601 2604 2636 2643 2645 2647 2653 2673 2711 2720 2739 2784 2786 2794 2795 2799 2817 2821 2846 2880 2904 2920 2948 2979 3132 3154 3167 3190' 3212 3241 3249 3293 3316 3318 3469 3505 3518 3545 3551 3586 3662 3671 3684 3697 3698 3705 3740 3755 3796 3753 3963 3984 4030 4035 4041 4057 4070 417Ó 4183 4186 4252 4299 4333 4339 4353 4389 4395 4426 4447 4450 4453 4482 4529 4596 4599 4605 4606 4610 4626 4636 4660 4684 4711 4725 4743 4756 4758 4891 4919 4935 4969 5001 5099 5138 515C 5162 5207 5240 5315 5328 5333 5362 5376 5426 5477 5548 5550 5551 5561 5574 5628 5640 5674 5700 5719 5781 5784 5795 5819 5832 5833 5906 5910 5916 5953 5983 6034 6037 6044 6114 6141 6160 6173 6178 6241 6294 6313 6338 6343 6368 6390 6394 6439 6533 6601 6614 6686 6706 6770 6779 7023 .7042 7162 7249 7307 7316 7458 7477 7593 7597 7601 7715 7721 7758 7760 7769 7773 7788 7825 7834 785U 7897 7901 7974 8010 6036 8133 8-135 8147 8151 8164 8166 8202 8210 8288 8314 8465 8469 8485 8490 8517 8581 8849 8894 8914 8915 8933 8953 8954 8963 8982 9012 9025 9055 9084 9197 9211 9234 9236 9264 9320 9329 9348 9371 9426 9441 9484 9508 9558 9622 9746 9780 9833 9847 9870 9910 9952 9954 10000 10061 10(778 10107 10115 10142 10143 10159 10165 10342 10350 10385 f0447 10539 10568 10581 10588 10593 10608 10618 10641 10643 10690 10775 10841 10872 10921 10943 10951 10957 11006 11012 11099 11166 11191 11215 11229 11245 11295 11383 11410 11422 11436 11459 11472 11500 11526 11556 11564 11569 11665 11670 11673 11684 11754 11766 11777 11788 11809 11883 ,11912 11925 12032 12043 12057 12135 12184 12202 12222 1 2233 12283 12295 12333 12375 12378 12450 12460 12471 12485 12496 12504 12513 12567 12639 12674 12684 12702 12756 12765 12776 12797 12828 12861 12904 12990 13080 13088 13111 13130 13140 13197 13225 13234 13239 13253 13294 13302 13322 13359 13365 13380 13387 13453 13483 13517 13566 13578 13580 13607 13625 13626 13686 13722 13752 13754 13762 13812 13830 13835- 13865 13890 13905 13923 13969 13999 14011 14049 14056 14076 14146 14159 14168 14206 14276 14397 14425 14459 14510 14577 14583 14710 14713 14716 14788 14794 14808 14827 14841 14924 14948 14963 14978 15088 15111 15165 15204 15271 15369 15386 15406 15426 15439 15513 15531 15567 15609 15626 15690 15791 15813 15825 15845 15865 15889 15913 15914 15920 15927 15933 15950 15952 15984 16035 16130 16146 16194 16197 16329 16332 16379 16468 16483 16559 16573 166Q4 16662 16681. 16755 16784 16791 16792 16794 16959 17014 17026 17038 17077 17088 17106 17111 17118 17143 17152 17153 17202 17233 17234 17245 17291 17334 17377 17443 17485 17486 17515 175-18 17540 17542 17562 17577 17619 17627 17654 17687 17717 17724 17747 17889 17897 17913 18036' 18118 18145 18158 18160 18161 18163 18198 18245 18259 18287 18306 18308 18336 18350 18362 18375 18394 18452 18490 18510 18512 18523 18530 18545 18684 18730 18745 18787 18819 18829 18874 18995 19013 19044 19104 19135 19143 19187 19262 19317 19337 -19345 19354 19366 19384 19394 19397 19425 19430 19460 19496 19507 19622 19663 19678 19679 19698 19736 19745 19766 19769 19883 19891 19918 19922 i i0 19949 19995 19999 20019 20023 20040 20059 20065 20099 20199 20224 20243 20248 20263 20279 20509 20531 20-535 20636 20640 20713 20719 20744 20766 20776 20809 20850 20918 20935 20970 20979 29095 20999 21012 21030 21031 21056 2v,io, H078 21087 21096 21109 21123 21152 21156 21167 21212 21213 21225 21228 21244 21249 21266 21268 21359 21360 21364 21367 21370 21393 21396 21415 21422 21425 21428 21469 21489 21501 21504 21506 21538 21539 21551 21574 21604 21624 21642 21661 21670 21680 21710 21784 21818 21870 5e klasse, 10e lijst: 325 moet zijn 315; 328 70 moet zijn 338 70; 13003 moet zijn 13002. [De vcorz£ft«c'S*e rsgWK&as Swdfc rcoTcsl mogelijk track ten. te voorkomen dat het; een partijzaak werd. 't Beginsel was een mackt te vormen om eventueel revolutie te stuiten. Bovendien een doode kat is een schrik voor een muis. Laat ons kopen dat het een doode kat is. De regeering koopte in de vereenigingen vrijwilli-e schietverecniiginigcn to zien meer als plezierwerk voor ket in bedwang kouden van rpvolutionnaire geesten. De katholieken stonden vooraan om de regeering te steunen daardoor is ket een partijzaak geworden. Het geven van meer subsidie zou echter aanstoot geven voor ben die er niets voor gevoelen, t Do keer van KampenIk ben er verschrik kelijk tegen. De bper GootjesKr zijn ©r ook wat Veel tegen ket militairisme, doch daarmede koudt men geen rekening, 't Is noodig en dan ge beurt het. De keer Van Kampen: We zouden echter veel verder geweest zijn zonder dan met mi litarisme. In stemming gebracht is alleen de keer Gootjes voor ket verloenen van subsidie. De beer J. E. Dekker, veldwachter, vroeg eerbiedig om eenige verhooging van salaris, of zoo de raad er meer voor gevoelde 100 toeslag op zijn pensioen opdat hij bij even tueel ontslag op 1 Januari 1920 van zijn. pen sioen zal kunnen rondkomen. De voorzitter deelde mede dat B. en W. een verhooging van salaris mooielijk durfden voorstellen ook met ket oog op de gemeente- finaptiën. De voorzitter zoide er mot Dekker over te kobben gesproken en deze ket met kern eens was, dat een kleine gemeente als deze een veldwachter geen vol salaris kan betalen. De betrekking vordert niet de volle persoon. B. en W. wilden geen voorstel doen tot sa- lariaverhooging, doch 9 Mei 1920 wordt Dek ker 70 jaar. Dit is voor deze betrekking een hooge leeftijd'. Hij' zal dan als rijkspolitie 800 en als gemeentepolitie 150 pensioen hebben. Daarmee kan hij niet rond komen waarom B. en W. aan ket laatste verzoek zouden wil len voldoen. Do 'hoer SlijkerHoe staat kot met de wo ning en met zijn tegenwoordig salaris. De voorziter: De woning komt natuurlijk op 1 Januari ruim. Zijn salaris is met alle bijbetrekkingen van do gemeente 800. Do heer Slijkor: Zouden we daar dan een geschikte voor kunnen krijgen f De voorzitter: Vxijzeker wel. Allen waren er voor ket laatste verzoek toe te staan. Hierna 'kwam ter tafel de verordening re gelende de uitbetaling enz. van de jaarwed den voor onderwijzend personeel. De keer van Kampen zag gaarne dat bij ziefkte niet 6. maanden vol en 6 maanden kalf salaris werd uitbetaald1, dook 12 maanden vol. Het zal bij langdurige ziekte meestal tu- berculosegevallon betreffen en don is ket wel noodig. Ten slotte zijn echter allen er voor ket ontwerp onveranderd vast te stellen. De voorzitter doelde mede dat de nieuwe regeling van uitbetaling voor de gemeente een strop is van 1200 'a ja ars. Hot is zeer onbillijk dat wij zooals de»wet aangeeft jaar lijks. zullen hebben tejbetalen het bderag dat in 1018 meer aan d'e onderwijzers is uitbe taald dan door het rijk werd vergoed. De huurprijs van do onderwijzerswoning bleef bepaald op 200. De beer van Kampen vroeg of het niet mo gelijk was 1 kamer van de hoofdonderwijzers- woning bij1 het raadhuis te'trekken, ket hoofd der school in het politiekuis te huisvesten en de politie in ket restoerende gedeelte van de onderwijzerswoning. Daarmee wordt bereikt vergrooting van bet raadhuis wat bitter noo dig is. U t hoofd der school krijgt voldoende lucht en licht, waarvoor hij voor zijn gezin zoo drip ®d' 'behoefte aan heeft en de veld wachter woont bij het raadhuis. Als er' iets bijzonders is hebben we ook getui 100 meer voor kantoorhuur uit te geven. De heer Duif merkte op dat ket oök ge- wonsckt is dat ket hoofd bij de school woont. Het denkbeeld van Kampen zal in overwe ging worden genomen. Hierna comité voor enkele reclames H. O. UIT BROEK OP LANGENDIJK. 'De raad dezer gemeente vergaderde Dins dagmiddag voltallig. De begrooting werd vastgesteld met een ontvangst en uitgaaf groot 41721.68. Van Gedep.Staten kwam bericht in1 dat 't besluit betreffende zittingsduur van leden gasoommis'sie verdaagd is. Ged. Staten zonden bericht dat ze zich met het plan van 'aflossing van de geldleening straat niét kunnen vereenigen. De raad' had 'beslote om de eerSte jaien 450, de laatste jaren 550 af te lossen, doch Gedep. Staten wensckten een gelijke aflossing van 500v Aan dien wensck eal worden voldaan. De keer Kostelijk zeide den indruk te 'krij gen dat de keeren daar graag in de oppositie zijn. Goedgdkeurd kwam terug de geldleening groot 12500 ten behoeve van de licktbedrij ven. Ook is goedgekeurd terug gekomen ket besluit betreffende verhooging presentiegeld' raadsleden van 100 op 150. Door den rijksontvanger is aan den ge meenteontvanger uitbetaald 643,35. Bij de laatste kasopname was overeenkom stig de boeken bij den gemeente-ontvanger in bas 1065.22 De oonseptregeling voor uitbetaling van jaarwedden voor de onderwijzer» werd zonder discussie aanvaard. De huurwaarde van do woning voor ket hoofd dor school werd teruggebracht van 250 op 200. Het in andere raden reeds genoemde adres betreffende verhooging jaarwedden ambte naren gasfabriek werd gestéld in kanden van de gascommissie om bericht en raad. Oip een verzoek van de vereeniging „De laatste eer" om beschikbaarstelling van een kleinere baar werd in de vorige vergadering afwijzend beschikt. Hu was er weer een adres met verdere toelichting. Ip den breede werd over dit punt gesproken en ten slotte beslo ten ket vorig besluit in te trekken en tot aanschaffing van een 'kleine baar over te gaan. Ken suppl. kohier O. zal in comité wox- dVa ojgemswici.. De voorzitter deelde mede dat op de lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres 19 namen voorkwamen. Deze oproeping was noodig omdat we mej. Wisse niet zonder oproeping mochten benoemen. Rondvraag. Wethouder Kostelijk vestigde er de aan dacht op dat op een zeer smal gedeelte vaar water een boomgaard steeds verder bét water inkomt, waarvan de omwonenden nogal last ondervinden. B. en W. zullen d'ezo zaak on- derzoeke. Verder 'bracht de heer Kostelijk weer ter sprake zijn in de voorlaatste vergadering medegedeelde plan om de H. O. progressief te maken. Spreker zag- gaarne dat de raad zich daarover in beginsel uitsprak om daar- mco zoo noodig met voorstellen te komen. De heer Bakker was voor progossief doch merkte ap dat do wijze van uitvoering voor h'em nog een groot verschil maa'kt. Do hèor Slot zeide er vooral met het oog op de tegenwoordige hooge belasting veel voor te gevoelen. De heer A.. Vlug zou liever het onbelast baar iets willen verhoogon. Do heer Ooievaar was in beginsel voor pro- gessief. De heer Glas voelde meer voor het idee Vlug, De heer R, Slot zou bot liever laten zoo het is en. geloofde dat de regeling op het oogenbli'k tamelijk progessief is. Do voorzitter: Wo hebben geregeld zoowat een inkomen benedon 800 vrijgelaten en het percentage is slechts 1% pet. De voorzitter was ook meer voor verhoo ging onbelastbaar dat nu bepaald is op 500. De beer1 Kostelijk: Dat kan toch samen gaan. De voorzitter: Ja we kunnen er nog wel meer in opnemen b.v. opheffing van de op centen. De heer Kostelijk: Ook dat hek ik in mijn plan opgenomen. De voorzitter Je wordt erg rood hoor. De heer R. Slot vond het gevaarlijk het onbelastbaar inkomen t verhoogen. De heer Kostelijk was het daarmee niet eens. De voorzitter vreesde voor verlaten van de gemeonte a'ls de kapitaalkrachtigen te zwaar belast worden. De heer Kostelijk merkte op dat daarvoor hier geen bezwaar bestaat. Do heer Vlug vond hot geen bezwaar voor de menschen oim ook een klein «teentje voor het algemeen belang bij te dragen. De heer R. Sloti Kostelijk komt met zijn voorstel veel te vroeg. Ten slotte sprak de raad' zich in beginsel voor progessieve heffing uit. Tegen de hoe ren R. Slot, A. Vlug en A. Glas. De verdere uitwerking zal dn de volgende zitting die spoedig moet plaats vinden ge schieden. De heer Kostelijk zeide dat hij zijn plan heeft opgemaakt op een percentage van 13 en dat hij gerekend heeft dat er 16000 noo dig is. Do heer Bakker besprak de wenschelijfc- heid een lantaarn in de z.g.n. Transvaalsche buurt te plaatsen. De voorzitter zeide dat dit reeds in over weging is. Sluiting. AT/KMA ARSOHE EXPORT-VEILING. ■ALKMAAR, 1 October, In de heden ge houden veilingen werd betaald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) ƒ12.50 22.60, 2e soort 6.50 a 10. Roode 'kool 1.90 a 3.40, Gele (kool 3.90 5 4.40, Witte kool 0.80 1.10, alle® per 100 K.G. Wortelen per 100 bos 1.80 3.20. Uien per 100 K.G. 2.40 5 5.80. Slabnoen per 100 K.G. f 8.90 22.60. Andijvie per 100 stuks 1.30 a 2.60. Koolrapen per 100 K.G. 3.10 h 3,50. Kropsla per 100 stuks 0.60 a 2.20. Komkommers per 100 K.G. 3.60 a 6.80. Pieterselie per 100 bos 1.20 a 2.40. Postelein per ben 0.54 a 0.72. Snijboonen per 100 K.G. ƒ10.80 a 25.60, Spinazie per 100 E..G f 14.20 14.80. Selderie per KM) bos 1.60 a 2.10. Appelen i'.?' K.G. f 08 0.24. Peren per K.G. 0.06 3, 0.32. Druiven per K.G. 0.52 a 0.58. f^WAAG, 1 October 1919. Veiling Bangert en Omstreken.' Diruiven 22 a 28 ct., peren 2 3 25 et., ap pelen 1 a 8 ct., tomaten 5 a 7 ct., noten 14 3 '20 ct., snijboonen 2 5 6 ct., sla'boonen 2 5 5 ct., uien 2 a 4 ct., komkommers 3 5 8 et., au gurken 15 5 25 ct. BQVENKiARSPEL „de Tuinbouw" 1 October 1919. Heden besteedde men voor: Bloemkool I f 14.25 5 19.50, II 7.25 5 9.50, iXi j 1.40 5 3.10, Roode kool f 2.40 a 2.70, Witte 'koel 0.90 5 1.20, Gele kool 4.20 5 4.75, Bieten 20 5 23.50, Kleine 5 5 6.25, Slabaonen 1.20 5 1.60, Blauwe aardappelen 3.45 5 4.10, Uien 3.70 5 4.10. NOORDSCHARWOBDE, 1 Oct. Aardappelen: Eigenheimers 5 5 6.50, Blauwe 7 5 8, Drielingen 2 5 3.20, Roode kool 2 5 2.60, Uitschot 1 5 1.50 Gele kool 3.40 5 4.10, Witte 1.40 5 1.70, Uitschot 0.50 a 0.70, Spereieboo- nen 11' 5 12, Grove Uien 6 5 6.80, Drielingen 9 5 9.50, Nep 14 5 15.50, Peen 1.40 5 1.80, Kroten 2.50 5 2.80, Rammanas 2.50, alles per 100 K.G. Bloemkool 11 5 14 per 100 stuks. Wortelen 2.80 5 3.20 per 100 bos. Bravo 5.60 5 0.20, Red Star 5.60 5 f 6.40, per 100 KG. BROEK OP LANGENDIJK, 1 October 1919. (Langedijkcr Groenteveiling). In dc heden gehouden vellingen werd be» taald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 8 tot 18.90, 2de soort 2.40 tot f 3.50, Roode kool 2 tot 2.60, 3He soort f 0.90 tot f 1.50, Ge» Ie Kool ƒ3.50 tot 4.50, Witte Kool 1 tot 1.50, alles per 100 K.G., Wortelen f 1.50 tot 1.70 per, 100 K.G., Bravo 4.80 tot 6.90, Schoolmeesters 4.00, Blauwe 0.20 5 7.20, Eigenheimer» 6.30 tolt 0.00. Red Star 6.80, 'Giron. Kroon 6.80 tot 5.50, alles pér 100 K.G., Ramme nas 1.60 tot 1.90, Bleten 1.70 tot 2.60, Gele Nep f 12.70 tot 16, Drielingen f 8.40 tot 9.10," Uien 6.40 tot 7.10, 2de soort 0.60 tot 1.70, Slaboonen 10.70 tot 12.30 alles per 100 K.G. Aanvoer 8330 stuks bloemkool, 205375 K.G. roode kool, 54550 K G. witte kool, 59450 K.G. gele kool, 40075 K.G. wortelen, 21000 K.G. aardappelen, 19740 K.G. uien, 1700 K.G. gele nep, 11950 K.G. bieten, 2300 K.G. rammenas.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6